(2013) XXX Tillaga að VIÐAUKI við EASA ÁLIT 03

easa.europa.eu

(2013) XXX Tillaga að VIÐAUKI við EASA ÁLIT 03

FRAMKVÆMDASTJÓRN

EVRÓPUSAMBANDSINS

Brussel, XXX

EASA ÁLIT 03/2013

[...](2013) XXX Tillaga

VIÐAUKI við EASA ÁLIT 03/2013

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) Nr. .../..

frá XXX

sem breytir reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1178/2011 frá 3. nóvember

2011 um tæknilegar kröfur og stjórnsýsluferla í tengslum við flugáhafnir í

almenningsflugi í samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008 frá Evrópuþinginu og

ráðinu — viðauki I, II og III

(Texti sem varðar EES)

IS 1 IS


REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) Nr. .../..

frá XXX

sem breytir reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 1178/2011 frá 3. nóvember

2011 um tæknilegar kröfur og stjórnsýsluferla í tengslum við flugáhafnir í

almenningsflugi í samræmi við reglugerð (EB) nr. 216/2008 frá Evrópuþinginu og

ráðinu — viðauki I, II og III

(Texti sem varðar EES)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS,

Hefur með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

Með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins frá 20. febrúar 2008 (EB) nr. 216/2008,

um almennar reglur á sviði almenningsflugs, stofnun Flugöryggisstofnunar Evrópu, og afnám

tilskipunar Evrópuráðsins 91/670/EBE, reglugerðar (EB) nr. 1592/2002, og tilskipunar

2004/36/EB, 1 einkum 7. gr. hennar,

Þar sem:

(1) Reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1178/2011 2 kveður á um ítarlegar

reglur um útgáfu skírteina fyrir flugmenn.

(2) Reglugerðin inniheldur í viðauka I (hluta-FCL) kröfur um þjálfun og skoðun fyrir

blindflugsáritun (IR). Kröfurnar fyrir blindflugsáritunina voru byggðar á fyrri kröfum

JAR-FCL og hefur komið í ljós þörf var á endurskoða þær.

(3) Af þeim sökum breytir þessi reglugerð núverandi kröfum á sama tíma og hún kynnir

til sögunnar viðbótarkröfur um menntun og hæfni til þess fljúga við

blindflugsstæður og sérstakar kröfur fyrir skýjaflug sviffluga.

(4) Til þess tryggja sú tækjaþjálfun eða reynsla, sem fengin var fyrir gildi þessarar

reglugerðar, verði tekin til greina í þeim tilgangi fá þessar áritanir, ætti

skýrgreina skilyrðin fyrir mati á fenginni þjálfun eða blindflugsreynslu.

(5) Þ ætti vera mögulegt fyrir ildarríkin meta blindflugsreynslu áritunarhafa

þriðja ríkis, ef hægt er tryggja öryggisstigið sé jafngilt því sem kveðið er á um í

reglugerð (EB) nr. 216/2008. Einnig ætti kveða á um skilyrðin fyrir viðurkenningu

á þessari reynslu.

(6) Svo tryggja megi hnökralaus umskipti og hátt, samræmt öryggisstig í

almenningsflugi innan Evrópusambandsins, skulu útfærslugerðir endurspegla

nýjustu tækni, þar á meðal viðurkennt verklag og vísindalegar og tæknilegar framfarir

á sviði þjálfunar flugmanna. Í samræmi við þ ættu þessar reglur taka mið af og

endurspegla þær tæknilegu kröfur og stjórnsýsluferla, sem samþykktir hafa verið af

Alþjóðaflugmálastofnuninni (ICAO), og þær kröfur, sem þegar er kveðið á um í hluta-

1

2

Stjórnartíðindi Evrópu L 143, 30.4.2004, bls. 76.

Stjórnartíðindi Evrópu L 311, 25.11.2011, bls. 1.

IS 2 IS


FCL svo og gildandi innlenda löggjöf er varðar sérstakar innlendar stæður með

hliðsjón af sérstökum þörfum flugmanna í almannaflugi í Evrópu.

(7) Stofnunin útbjó tillögur framkvæmdarreglum og lagði þær fram sem álit fyrir

framkvæmdastjórnina í samræmi við gr. 19(1) í reglugerð (EB) nr. 216/2008.

(8) Þær gerðir, sem eru tilgreindar í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit

Flugöryggisstofnunar Evrópu sem var stofnsett með 65. gr. reglugerðar (EB) nr.

216/2008,

SAMÞYKKT ÞESSA REGLUGERÐ:

1. grein

Viðaukum I, II og III við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1178/2011 er breytt í

samræmi við viðaukana við þessa reglugerð.

2. grein

Reglugerð þessi öðlast gildi á 20. degi eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum

Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum ildarríkjunum án frekari

lögfestingar.

Gjört í Brussel,

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

Forsetinn

IS 3 IS


VIÐAUKI 1

Viðauka I (hluti-FCL) við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 1178/2011 er

breytt sem hér segir:

Undirliður A — Almenn ákvæði

1. FCL.025 er breytt sem hér segir:

‘ FCL.025Próf í fræðilegri þekkingu fyrir útgáfu skírteina

[…]

(c)Gildistími

(1) Þegar prófi í fræðilegri þekkingu er lokið á fullnægjandi hátt gildir þ:

[…]

(ii)fyrir útgáfu á atvinnuflugmannsskírteini,eða blindflugsáritun eða

blindflugsáritun fyrir leiðarflug (EIR), 36 mánuði;

[…]’

2. FCL.035 er breytt sem hér segir:

‘ FCL.035Viðurkenning á flugtíma og fræðilegri þekkingu

[…]

(b)

[...]’

Viðurkenning á fræðilegri þekkingu

(1)Umsækjandi, sem hefur stist próf í fræðilegri þekkingu fyrir

atvinnuflugmannsskírteini 1. flokks, skal hljóta viðurkenningu á kröfum um

fræðilega þekkingu fyrir flugmannsskírteinið fyrir létt loftför,

einkaflugmannsskírteinið, atvinnuflugmannsskírteinið og, nema hv varðar

þyrlur, IR og EIR í sama loftfarsflokki.

[…]

(4) Þrátt fyrir (b)(3) ofan, skal handhafi IR(A), sem hefur lokið IR(A)

eininganámskeiði byggðu á hæfni eða handhafi EIR, einungis fá mat á fullum

einingum fyrir kröfur um fræðilegt nám og próf fyrir IR í öðrum loftfarsflokki

þegar hann hefur einnig stist fræðilegt nám og próf fyrir IFR hluta

námskeiðsins sem krafist er í samræmi við FCL.720.A.(b)(2)(i).

(45)

3. FCL.055 er breytt sem hér segir:

‘ FCL.055Tungumálakunnátta

[…]

(d)Sérstakar kröfur fyrir handhafa áritunar fyrir blindflug (IR).Með fyrirvara við

málsgreinarnar ofan, skulu handhafar IR hafa sýnt fram á getu til þess nota

enska tungu á því stigi sem gerir þeim kleift :

IS 4 IS


(1)skilja allar upplýsingar sem tengjast því ljúka öllum stigum flugs, þar á meðal

undirbúningi flugs;

(2)nota þráðlaus talfjarskipti í öllum stigum flugs, þar á meðal í neyðartilfellum;

(3)hafa samskipti við ra áhafnarmeðlimi á öllum stigum flugs, þar á meðal í

undirbúningi flugs.

(de)Sýna skal fram á tungumálakunnáttu og notkun enskrar tungu fyrir handahafa

blindflugsáritunar með þeirri matsferð sem kveðið er á um af lögbæru stjórnvaldi.

Undirliður G — blindflugsáritun — kafli 1

4. FCL.600 er breytt sem hér segir:

‘ FCL.600 IR — almennt

Nema eins og segir í FCL.825,Agerðir samkvæmt IFR á flugvél, þyrlu, loftskipi eða loftfari

sem lendir eða hefur flug lóðrétt skulu eins framkvæmdar af handhöfum PPL, CPL, MPL

og ATPL með blindflugsáritun sem hæfir viðeigandi loftfarsflokki eða þegar færnipróf eða

fartími með kennara fer fram.’

5. FCL.610 er breytt sem hér segir:

‘ FCL.610 IR — Forsendur og viðurkenningar

Umsækjendur um blindflugsáritun skulu:

(a)hafa:

(1) minnsta kosti PPL í viðeigandi loftfarsflokki, og:

[…]

(i)réttindin til þess fljúga nóttu í samræmi við FCL.810, ef

blindflugsáritunarréttindin verða notuð nóttu; eða

(b)hafa lokið minnsta kosti 50 víðavangsflugtímum sem flugstjórar á flugvélum,

ferðasvifflugum, þyrlum eða loftskipum en af þeim skulu a.m.k. 10 stundir vera eða,

hv varðar loftskip 20 stundir, í viðeigandi loftfarsflokki.

[…]’

Undirliður I — flokka- og tegundaráritanir — kafli 1

6. FCL.725 er breytt sem hér segir:

‘ FCL.725 Kröfur vegna útgáfu flokka- og tegundaráritana

[…]

(b)Próf í fræðilegri þekkingu.Umsækjandi um flokka- eða tegundaráritun skal standast próf í

fræðilegri þekkingu sem skipulagt er af ATO, til þess sýna fram á þ stig

fræðilegrar þekkingar sem krafist er fyrir örugga starfrækslu viðeigandi flokks eða

tegundar loftfars.

[…]

(4) Fyrir einstjórnarflugvélar, sem eru flokkar sem flugvélar með mikla

afkastagetu, skal prófið vera skriflegt og samanstanda af a.m.k. 6100

IS 5 IS


[…]’

krossaspurningum sem dreifast jafnt yfir öll meginviðfangsefni

námskráarinnar.

Undirliður I — flokka- og tegundaráritanir — kafli 2

7. FCL.740.A er breytt sem hér segir:

‘ FCL.740.A endurfullgilding flokka- og tegundaráritana — flugvélar

(a)Endurfullgilding fjölhreyfla flokkaáritana og tegundaráritana..Fyrir endurfullgildingu

fjölhreyfla flokkaáritana og tegundaráritana, skal umsækjandi:

[...]’

[…]

(4) Endurfullgildingu blindflugsáritunar fyrir leiðarflug (EIR) eða IR(A), ef hún

gildir, má samræma við kunnáttuskoðun fyrir endurfullgildingu flokka- eða

tegundaráritunar.

Undirliður I — viðbótaráritanir

8. Nýrri málsgrein FCL.825 er bætt við:

‘ FCL.825 blindflugsáritun fyrir leiðarflug (EIR)

(a)Réttindi og skilyrði

(b)

(c)

(1) Réttindi handhafa blindflugsáritunar fyrir leiðarflug (EIR) eru þau

framkvæma flug degi til í blindflugi á flugleiðarskeiði í flugvél sem flokkur

eða áritun er fyrir. Réttindin má víkka út til næturflugs í blindflugi á

flugleiðarskeiði ef flugmurinn er með næturáritun í samræmi við FCL.810.

(2) Handhafi EIR skal einungis hefja eða halda flugi áfram þar sem hann/hún hefur

í hyggju nýta sér réttindi áritunarinnar sinnar ef nýjustu veðurfræðilegar

upplýsingar gefa til kynna :

(i)

(ii)

veðurskilyrði við brottför eru þannig hlutinn frá flugtaki til áætlrar

breytingar frá sjónflugflugsreglum-til-blindflugsflugsreglna fari fram í

samræmi við sjónflugsreglurnar; og

á áætluðum komutíma til áætls flugvallar á áfangast heimili

veðurskilyrðin í flughlutanum fari fram breyting frá blindflugsreglumtil-sjónflugsreglna

svo lending sé framkvæmd í samræmi við

sjónflugsreglur.

Forsendur.Umsækjendur um EIR skulu vera handhafar PPL(A) minnsta kosti og

hafa lokið minnsta kosti 20 klukkustundum af víðavangsflugi sem flugstjórar

loftfara.

Þjálfunarnámskeið.Umsækjendur um EIR skulu hafa lokið, innan 36 mána við

ATO:

(1) minnsta kosti 80 klukkustundum af fræðilegri kennslu í samræmi við

FCL.615; og

(2) blindflugsnámi, þar sem:

IS 6 IS


(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

(i) flugþjálfunin fyrir einhreyfils-EIR inniheldur minnsta kosti 15

klukkustundir af blindflugstíma með kennara; og

(ii) flugþjálfunin fyrir fjölhreyfla-EIR inniheldur minnsta kosti 16

klukkustundir af blindflugstíma með kennara, þar sem minnsta kosti 4

klukkustundir fara fram á fjölhreyfla loftförum.

Fræðileg þekking.Áður en færniprófið er tekið skal umsækjandinn sýna fram á

hann búi yfir viðeigandi fræðilegri þekkingu fyrir þau réttindi sem veita á honum í

þeim námsgreinum sem vís er til í FCL.615(b).

Færnipróf. Eftir þjálfuninni hefur verið lokið, skal umsækjandinn standast

færnipróf á loftfari með IRE.Fyrir fjölhreyfla EIR, skulu færniprófin vera þreytt á

fjölhreyfla loftfari. Fyrir eins hreyfils EIR, skulu færnisprófin vera þreytt á eins

hreyfils loftfari.

Þrátt fyrir (c) og (d) skal handhafi eins hreyfils EIR, sem einnig er handhafi

fjölhreyfla flokka- eða tegundaráritunar, og hefur hug á fá fjölhreyfla EIR í fyrsta

skipti, ljúka námskeiði við ATO sem samanstendur af minnsta kosti 2

klukkustunda blindflugstíma með kennara á leiðarskeiði flugs í fjölhreyfla loftfari og

standast færniprófið, sem vís er til í (e).

Gildi, endurfullgilding og endurnýjun.

(1) EIR skal gilda í 1 ár.

(2) Umsækjendur um endurfullgildingu EIR skulu:

(i)

(ii)

ljúka kunnáttuskoðun í loftfari innan 3 mána frá gildislokum

áritunarinnar; eða

innan 12 mána eftir gildislok áritunarinnar, ljúka 6 klukkustundum,

sem flugstjórar samkvæmt blindflugsreglum, og þjálfunarflugi í

minnsta kosti 1 klukkustund með kennara sem hefur réttindi til þess

veita þjálfun fyrir IR(A) eða EIR.

(3) Fyrir hverja endurfullgildingu í kjölfarið, skal handhafi EIR standast

kunnáttuskoðun í samræmi við (g)(2)(i) ofan.

(4) Ef EIR hefur runnið út, og umsækjendur vilja endurnýja réttindi sín, skulu þeir:

(i)

(ii)

ljúka upprifjunarþjálfun hjá kennara með réttindi til þess veita þjálfun

fyrir IR(A) eða EIR til þess ná því kunnáttustigi sem þörf er á; og

hafa stist kunnáttuskoðun.

(5) Ef EIR hefur ekki verið endurfullgilt innan 7 ára frá síðasta gildistíma, þarf

handhafinn einnig standast EIR þekkingarfræðiprófið í samræmi við

FCL.615(b).

(6) Fyrir fjölhreyfla EIR þarf ljúka kunnáttuskoðuninni fyrir endurfullgildingu

eða endurnýjun og þjálfunarfluginu, sem farið er fram á í (g)(2)(ii), á

fjölhreyfla loftfari. Ef flugmurinn er einnig handhafi eins hreyfils EIR skal

kunnáttuskoðunin einnig leiða til endurfullgildingar eða endurnýjunar á eins

hreyfils EIR.

Þegar umsækjandi fyrir EIR hefur lokið blindflugstíma með kennara með IRI(A) eða

FI(A) réttindi til þess veita þjálfun fyrir IR eða EIR, má meta klukkustundirnar

gagnvart þeim klukkustundum, sem farið er fram á í (c)(2)(i) og (ii) ofan,

IS 7 IS


(i)

hámarki 5 eða 6 klukkustundir um sig. Þær 4 klukkustundir í blindflugskennslu í

fjölhreyfla loftfari sem krafist er í (c)(2)(ii) ofan geta ekki komið til slíks mats.

(1) Í því skyni ákvarða þær klukkustundir sem metnar verða og ákvarða

þjálfunarþörfina skal umsækjandinn ljúka forprófi fyrir skráningu hjá ATO.

(2) Lúkning blindflugskennslunnar hjá IRI(A) eða FI(A) skal skjalfest í sérstakri

þjálfunarskrá sem kennarinn undirritar.

Umsækjendur um EIR, sem eru handhafar hluta-FCL PPL eða CPL og gilds IR(A),

sem gefið er út af þriðja ríki í samræmi við kröfur viðauka 1 við Chicago

samninginn, má meta fullu hv varðar kröfur þjálfunarnámskeiðsins sem nefnt

var í (c) ofan. Til þess fá EIR gefið út skal umsækjandinn:

(1) ljúka EIR færniprófinu með fullnægjandi hætti ;

(2) þrátt fyrir (d) ofan, sýna prófdómaranum í færniprófinu hann/hún hafi

viðunandi fræðilega þekkingu á loftferðalögum, veðurfræði og

flugáætlunargerð og frammistöðu (IR);

(3) hafi lágmarki 25 klukkustundir af flugtíma samkvæmt blindflugsreglum sem

flugstjóri loftfara.

Undirliður I — viðbótaráritanir

9. Nýrri málsgrein FCL.830 er bætt við:

‘ FCL.830Skýjaflugáritun Sviffluga

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Handhafar flugmannsskírteinis með réttindi til þess fljúga svifflugum skulu

einungis fljúga svifflugu eða véldrifinni svifflugu, fyrir utan ferðasvifflugu, í skýjum

þegar þeir eru með skýjaflugáritun fyrir svifflugur.

Umsækjendur um skýjaflugáritun fyrir svifflugur skulu hafa lokið minnsta kosti:

(1) 30 klukkustundir sem flugstjórar sviffluga eða véldrifinna sviffluga eftir útgáfu

skírteinisins;

(2) þjálfunarnámskeiði við ATO, þar á meðal:

(i)námi í fræðilegri þekkingu; og

(ii) minnsta kosti 2 klukkustundum í fartíma með kennara á svifflugum eða

véldrifnum svifflugum og stjórna svifflugunni einungis með tækjum, þar

af má hámarki ljúka einni klukkustund á ferðasvifflugum; og

(3) færniprófi með flugprófdómara með þar til bær réttindi.

Handhafar EIR eða IR(A) skulu fá þ metið gagnvart kröfunum í (b)(2)(i) ofan.

Þrátt fyrir (b)(2)(ii), skal ljúka minnsta kosti einni klukkustund í fartíma með

kennara á svifflugu eða véldrifinni svifflugu, þó ekki ferðasvifflugu, þar sem

svifflugunni er eingöngu stjórn með tækjum.

Handhafar skýjaflugáritunar skulu einungis nýta réttindi sín þegar þeir hafa lokið, á

síðustu 24 mánuðum, minnsta kosti 1 klukkustundar flugtíma, eða 5 flugum, sem

flugstjórar, þar sem þeir nýta réttindi sín til skýjaflugsáritunar í svifflugum eða

véldrifnum svifflugum, þó ekki ferðasvifflugum.

Handhafar skýjaflugsáritunar sem standast ekki kröfurnar í (d) skulu, áður en þeir

halda áfram neyta réttinda sinna:

IS 8 IS


(f)

(1) undirgangast kunnáttuskoðun með flugprófdómara með þar til bær réttindi; eða

(2) ljúka viðbótarflugtíma eða flugum sem krafist er í (d) hjá kennara með réttindi.

Handhafar gilds EIR eða IR(A) skulu fá þ metið fullu þegar kemur kröfunum

í (d).

Undirliður J— kennarar — kafli 2

10. FCL.905.FI er breytt sem hér segir:

‘ FCL.905.FI FI — réttindi og skilyrði

Réttindi flugkennara (FI) eru þau stjórna flugkennslu fyrir útgáfu, endurfullgildingu eða

endurnýjun á:

[…]

(f)togi,eða loftfimleikum eða, í tilviki FI(S), skýjaflugsáritunar því gefnu slík réttindi

séu til star og flugkennarinn hafi sýnt fram á getu til áritunarkennslu hjá

flugkennara með réttindi í samræmi við (i) neðan;

(g)EIR eða IR í viðeigandi loftfarsflokki, því gefnu flugkennarinn hafi:

[…]’

(1) minnsta kosti 200 flugtíma samkvæmt IFR, þar af mega allt 50 stundir

vera í formi blindflugstíma á jörðu í FFS, FTD 2/3 eða FNPT II;

Undirliður J— kennarar — kafli 4

11. FCL.905.TRI er breytt sem hér segir:

‘ FCL.905.TRI TRI — réttindi og skilyrði

Réttindi þjálfunarkennara (TRI) eru þau veita kennslu á:

(a)endurfullgilding og endurnýjun á EIR eða IR , því gefnu þjálfunarkennarinn sé

handhafi gilds IR; ….

[...]’

Undirliður J— kennarar — kafli 6

12. FCL.905.IRI er breytt sem hér segir:

‘ FCL.905.IRI IRI — réttindi og skilyrði

(a)Réttindi blindflugskennara (IRI) eru þau veita kennslu fyrir útgáfu, endurfullgildingu og

endurnýjun EIR eða IR í viðeigandi loftfarsflokki.

[…]’

Undirliður K — prófdómarar — kafli 2

13. FCL.1005.FE er breytt sem hér segir:

‘ FCL.1005.FE FE — réttindi og skilyrði

(a)FE(A) Réttindi flugprófdómara (FE) fyrir flugvélar eru þau framkvæma:

IS 9 IS


[…]

(1) […]….

(4) […] ;

(5) kunnáttuskoðanir fyrir endurfullgildingu og endurnýjun á EIR, því gefnu

flugprófdómarinn haf lokið minnsta kosti 1500 klukkustundum sem

flugmur loftfara og uppfylli kröfur FCL.1010.IRE(a)(2).

(d)FE(S).Réttindi flugprófdómara fyrir svifflugur eru þau stjórna:

[…]’

[…]

(3) færniprófunum fyrir útvíkkun SPL eða LAPL(S) réttinda til ferðasviffluga,

því gefnu prófdómarinn hafi lokið 300 flugtímum sem flugmur á

svifflugum eða vélflugum, þar á meðal 50 stundum í flugkennslu á

ferðasvifflugu.;

(4) færniprófin og kunnáttuskoðanirnar fyrir skýjaflugsáritun, því gefnu

prófdómarinn hafi lokið minnsta kosti 200 klukkustunda flugtíma sem

flugmur sviffluga eða véldrifinna sviffluga, þar á meðal minnsta kosti 5

klukkustundum eða 25 kennsluflugum fyrir skýjaflugsáritun eða minnsta

kosti 10 klukkustundum af flugkennslu fyrir EIR eða IR(A).

Undirliður K — prófdómarar — kafli 3

14. FCL.1005.TRE er breytt sem hér segir:

‘ FCL.1005.TRETRE — réttindi og skilyrði

(a)TRE(A) og TRE(PL).Réttindi þjálfunarprófdómara (TRE) fyrir flugvélar eða loftför sem

lenda eða hefja flug lóðrétt eru þau framkvæma:

[…]’

(1)[…];

(2) kunnáttuskoðanir fyrir endurfullgildingu eða endurnýjun tegundarárituna og EIR

og IR;

Undirliður K — prófdómarar — kafli 4

15. FCL.1005.CRE er breytt sem hér segir:

‘ FCL.1005.CRE CRE — réttindi

Réttindi CRE eru þau framkvæma fyrir einstjórnarflugvélar, nema hv varðar

margbreytilegar einstjórnarflugvélar með mikla afkastagetu:

(a)[…];

(b)kunnáttuskoðun fyrir:

(1) […];

(2) endurfullgildingu og endurnýjun IR, því gefnu CRE uppfylli kröfurnar í

FCL.1010.IRE (a).'

IS 10 IS


[…]

(3) endurfullgilding og endurnýjun á EIR, því gefnum flokkaprófdómarinn

(CRE) hafi lokið minnsta kosti 1500 klukkustundum sem flugmur loftfara

og uppfylli kröfur FCL.1010.IRE(a)(2).

Undirliður K — prófdómarar — kafli 5

16. FCL.1005.IRE er breytt sem hér segir:

‘ FCL.1005.IRE IRE — réttindi

Réttindi handhafa IRE vottorðs eru þau stjórna hæfniprófunum fyrir útgáfu, og

kunnáttuskoðunum fyrir endurfullgildingu eða endurnýjun EIR eða IR.

Viðbætir 1 — mat á fræðilegri þekkingu

17. málsgrein 4.1. í viðbæti 1 við hluta-FCL er breytt sem hér segir:

‘ […]

4. IR

4.1. Umsækjandi um IR eða EIR sem hefur stist viðeigandi próf í fræðilegri þekkingu fyrir

CPL í sama loftfarsflokki hlýtur viðurkenningu upp í kröfurnar um fræðilega þekkingu í

eftirfarandi viðfangsefnum:

— Mannleg geta,

— Veðurfræði.

[…]’

Viðbætir 6 — einingarþjálfunarnámskeið fyrir IR - 2. kafli

18. Kafli A í viðbæti 6 við hluta-FCL fær nýtt númer A.1. og nýjum kafla A.2. er bætt við

með eftirfarandi hætti:

[…]’

A.1.IR(A) — einingarþjálfunarnámskeið

‘ A.2.IR(A) — Einingaflugþjálfunarnámskeið byggt á hæfni

ALMENNT

1. Markmið einingarflugþjálfunarnámskeiðsins byggðu á hæfni er þjálfa PPL eða

CPL handhafa fyrir blindflugsáritun með hliðsjón af fyrri blindflugstækjakennslu og

reynslu. Þ er þjálf til þess veita þá kunnáttu, sem þörf er á til þess fljúga

flugvélum í blindflugi og við blindflugsskilyrði. Námskeiðið skal samanstanda af

blöndu af kennslu í meðferð blindflugstækja í umsjón IRI(A) eða FI(A) sem hefur

réttindi til þess veita þjálfun fyrir blindflugsáritun og flugkennslu innan ATO.

2. Umsækjandi um slíkt einingarbyggt IR(A) sem byggir á hæfni skal vera handhafi

PPL(A) eða CPL(A).

3. Fræðilegri kennslu námskeiðsins skal ljúka innan 18 mána.Blindflugskennslunni

og hæfniprófinu skal ljúka innan gildistíma þess umsækjandi stóðst fræðilegu

þekkingarprófin.

IS 11 IS


4. Námskeiðið skal samanstanda af:

(a)námi í fræðilegri þekkingu á IR(A) þekkingarstigi;

(b)blindflugskennslu.

FRÆÐILEG ÞEKKING

5. Samþykkt IR(A) eininganámskeið byggt á hæfni skal samanstanda af a.m.k. 80

stundum af fræðilegri kennslu.Fræðilega námskeiðið má innihalda tölvubyggða

þjálfun og rafnámshluta. Bjóða þarf upp á lágmarkstíma skólastofukennslu eins og

farið er fram á í ORA.ATO.305.

FLUGÞJÁLFUN

6. Aðferðin við fá IR(A) með því sækja þetta einingarnámskeið byggir á hæfni.

Hins vegar, skal umsækjandinn ljúka lágmarkskröfunum neðan. Þörf kann vera

á þjálfun til viðbótar til þess uppfylla þá hæfni sem krafist er.

(a)

(b)

Einshreyfils IR(A) hæfnisbyggð einingarnámskeið skal samanstanda af a.m.k.

40 blindflugstímum með kennara en þar af mega 10 stundir vera í formi

blindflugs á jörðu í FNPT I, eða allt 25 stundir í FFS eða FNPT II.Að

hámarki 5 stundir af blindflugstíma á jörðu í FNPT II eða í FFS mega fara fram

í FNPT I.

(i)

(ii)

Þegar umsækjandinn hefur:

(A) lokið blindflugsnámi hjá IRI(A) eða FI(A) sem hefur réttindi til

þess bjóða upp á þjálfunina fyrir IR; eða

(B)

fyrri flugtíma samkvæmt IFR sem flugstjóri loftfara, samkvæmt

áritun, sem veitir réttindi til þess fljúga samkvæmt IFR og í

IMC, má meta þær klukkustundir gagnvart 40 klukkustundunum

ofan, hámarki 30 klukkustundir.

Þegar umsækjandi hefur áður lokið blindflugstíma með kennara, öðrum

en þeim, sem tilgreindur er í (a)(i) ofan, má meta þann tíma gagnvart

40 klukkustunda kröfunni, hámarki 15 klukkustundir.

(iii) Í öllu falli skal flugþjálfunin innihalda minnsta kosti 10 klukkustundir

af blindflugstíma með kennara í loftfari við ATO.

(iv) Heildartími blindflugskennslunnar með kennara skal ekki vera minni en

25 klukkustundir.

Fjölhreyfla IR(A) hæfnisbyggð einingarnámskeið skal samanstanda af a.m.k.

45 blindflugstímum með kennara en þar af mega 10 stundir vera í formi

blindflugs á jörðu í FNPT I, eða allt 30 stundir í FFS eða FNPT II.Að

hámarki 5 stundir af blindflugstíma á jörðu í FNPT II eða í FFS mega fara fram

í FNPT I.

(i)

Þegar umsækjandinn hefur:

(A) lokið blindflugsnámi hjá IRI(A) eða FI(A) sem hefur réttindi til

þess bjóða upp á þjálfunina fyrir IR; eða

(B)

fyrri flugtíma samkvæmt IFR sem flugstjóri loftfara, með áritun,

sem veitir réttindi til þess fljúga samkvæmt IFR og í IMC, má

IS 12 IS


(c)

(d)

(ii)

meta þær klukkustundir gagnvart 45 klukkustundunum ofan,

hámarki 35 klukkustundir.

Þegar umsækjandi hefur áður lokið blindflugstíma með kennara, öðrum

en þeim sem tilgreindur er í (b)(i) ofan, má meta þann tíma gagnvart

45 klukkustunda kröfunni, hámarki 15 klukkustundir.

(iii) Í öllu falli skal flugþjálfunin innihalda minnsta kosti 10 klukkustundir

af blindflugstíma með kennara í fjölhreyfla loftfari við ATO.

(iv) Heildatími blindflugskennslu með kennara skal ekki vera minni en 25

klukkustundir, þar af skulu minnsta kosti 15 klukkustundir fara fram á

fjölhreyfla loftfari.

Í því skyni ákvarða þær klukkustundir sem metnar verða og ákvarða

þjálfunarþörfina skal umsækjandinn ljúka forprófi fyrir skráningu hjá ATO.

Lúkningu blindflugskennslunnar hjá IRI(A) eða FI(A) í samræmi við (a)(i) eða

(b)(i) ofan skal skjalfest í sérstakri þjálfunarskrá sem kennarinn undirritar.

7. Flugkennslan fyrir hæfnisbyggð IR(A) einingarnámskeið skal samanstanda af:

(a)

(b)

(c)

ferlum og flugbrögðum fyrir undirstöðublindflug sem nær a.m.k. til:

(i)

(ii)

(iii) klifs;

undirstöðublindflugs án sýnilegra kennileita:;

lárétts flugs

(iv) lækkunar;

(v)

beygja í jöfnu flugi, klifur, lækkun;

(vi) tækjamynsturs;

(vii) brattra beygja;

(viii) fjarleiðsöguþjónustu;

(ix) lagfæringu eftir óvenjulegar stöður;

(x)

afmarkra kerfa; og

(xi) greiningu og lagfæringu ofriss á byrjunarstigi og fulls ofriss;

fyrirflugsverklags fyrir IFR flug, þar á meðal notkun flughandbókar og

viðeigandi skjala flugumferðarþjónustu við undirbúning IFR flugáætlunar;

ferla og flugbragða fyrir IFR gerð við hefðbundnar, óvenjulegar og

neyðarstæður sem ná a.m.k. yfir:

(i)

(ii)

skiptingu úr sjónflugi í blindflug við flugtak;

stlar blindflugsbrottfarir og –komur;

(iii) IFR ferla í leiðarflugi;

(iv) biðflugsferlis;

(v)

blindflugsflugs tilteknu lágmarki;

(vi) fráflugsferla; og

(vii) lendingar eftir blindflugsflug, þar á meðal hringflug;

IS 13 IS


(d)

(e)

flugbragða á flugi og þeirra flugeinkenna sem eiga við hverju sinni;

ef þörf er á, starfrækslu fjölhreyfla loftfars í æfingunum ofan, þar á meðal:

(i)

(ii)

starfrækslu loftfarsins eingöngu með notkun tækja þar sem líkt er eftir

einn hreyfill sé óvirkur;

slökkt á hreyfli og endurræsing (skal framkvæmt í öruggri hæð nema

framkvæmt sé í FFS eða FNPT II).

8. Umsækjendur um hæfnisbyggðar einingar IR(A), sem eru handhafar hluta-FCL PPL

eða CPL og gilds IR(A), sem gefið er út af þriðja ríki í samræmi við kröfur viðauka 1

við Chicago samninginn, má meta fullu hv varðar kröfur þjálfunarnámskeiðsins

sem nefndar voru í 4 ofan. Til þess fá gefið út IR(A) skal umsækjandinn:

(a) ljúka með fullnægjandi hætti færniprófinu fyrir IR(A) í samræmi við viðbæti 7;

(b)

(c)

sýna prófdómara í færniprófinu fram á hann/hún hafi öðlast fullnægjandi

fræðilega þekkingu á loftferðalögum, veðurfræði og flugáætlunargerð og

frammistöðu (IR); og

hafa lágmarki 50 klukkustundir af flugtíma samkvæmt blindflugsreglum

sem flugstjóri loftfara.

FORPRÓF FYRIR SKRÁNINGU

9. Innihald og tímalengd forprófsins fyrir skráningu skal ákvarð af ATO á grundvelli

fyrri blindflugsreynslu umsækjandans.

FJÖLHREYFLA

10. Handhafi einshreyfils IR(A), sem einnig hefur fjölhreyfla flokka- eða tegundaráritun, og

vill öðlast fjölhreyfla IR(A) í fyrsta sinn skal ljúka námskeiði við ATO sem

samanstendur af a.m.k. 5 kennslustundum í blindflugi með kennara á fjölhreyfla

flugvélum, þar af mega 3 stundir vera í FFS eða í FNPT II svo og standast

færnipróf.

IS 14 IS


Viðauki II (SKILYRÐI FYRIR BREYTINGU Á NÚVERANDI INNLENDUM

SKÍRTEINUM OG ÁRITUNUM FYRIR FLUGVÉLAR OG ÞYRLUR) við reglugerð

framkvæmdastjórnarinnar (ESB) nr. 1178/2011

19. kafla A. ‘ Loftför í viðauka II er breytt eins og hér segir:

1. Flugmannsskírteini

‘ […]

(d) uppfylli kröfurnar sem koma fram í töflunni neðan:

Handhafandi

landsskírteini

Heildarflugreyn

sla

Allar

kröfur

frekari

Nýtt hluta-FCL

skírteini og

skilyrði (þar

sem við á)

Aflétting

skilyrða

[..] […] […] [...] […] […]

PPL/IR(A)

≥75 í samræmi

við IFR

Næturflugsáritun

ef réttindi

fyrir næturflug

eru ekki

innifalin

blindflugsárituninni

í

PPL/IR(A) (IR

takmark við

PPL)

Sýna fram á

þekkingu á

flugáætlanagerð

og frammistöðu

eins og krafist

er í FCL.615(b)

(j)

[…] […] […] […] […] […]

[…]’

20. kafla B. ‘ Þyrlum í viðauka II er breytt eins og hér segir:

1. Flugmannsskírteini

[…]

(d) uppfylli kröfurnar sem koma fram í töflunni neðan:

Handhafandi

landsskírteini

Heildarflugreyn

sla

Allar

kröfur

frekari

Nýtt hluta-FCL

skírteini og

skilyrði (þar

sem við á)

Aflétting

skilyrða

[..] […] […] [...] […] […]

PPL/IR(H)

≥75 í samræmi

við IFR

Næturflugsáritu

n, ef sérréttindi

fyrir næturflug

eru

innifalin

blindflugsárituninni

ekki

í

PPL/IR(H) (IR

takmarkast við

PPL)

Sýna fram á (o)

þekkingu á

flugáætlanagerð

og frammistöðu

eins og krafist

er í FCL.615(b)

IS 15 IS


Handhafandi

landsskírteini

Heildarflugreyn

sla

Allar

kröfur

frekari

Nýtt hluta-FCL

skírteini og

skilyrði (þar

sem við á)

Aflétting

skilyrða

[…] […] […] […] […] […]

[...]’

IS 16 IS


Viðauki III (SKILYRÐI FYRIR VIÐURKENNINGU Á SKÍRTEINUM GEFNUM ÚT

AF EÐA FYRIR HÖND ÞRIÐJU RÍKJA) við reglugerð framkvæmdastjórnarinnar

(ESB) nr. 1178/2011

21.kafla A. ‘ Fullgilding á skírteinum er breytt eins og hér segir:

[…]

Flugmannsskírteini fyrir flutningaflug og ra viðskiptatengda starfsemi

3.Hv varðar flugmannsskírteini fyrir flutningaflug og ra viðskiptatengda starfsemi, skal

handhafinn uppfylla eftirfarandi kröfur:

[…]

(b)[…]

(c)sýna fram á hann/hún hafi öðlast tungumálakunnáttu í enskri tungu í samræmi

við FCL.055;

Flugmannsskírteini fyrir tómstundaflugsgerðir með blindflugsáritun

4.Hv varðar einkaflugmannsskírteini með blindflugsáritun, eða CPL og ATPL skírteini með

blindflugsáritun þar sem flugmurinn ætlar einungis neyta sérréttinda

einkaflugmanns, skal handhafinn uppfylla eftirfarandi kröfur:

[…]’

(b) […]

(c)sýna fram á hann/hún hafi öðlasttungumálakunnáttu í enskri tungu í samræmi

við FCL.055;

IS 17 IS