Katalog Hydro BG 2009-SK.indd - BG Graspointner GmbH & Co KG

graspointner.at

Katalog Hydro BG 2009-SK.indd - BG Graspointner GmbH & Co KG

Betónové odtokové a oceľové žľaby

Platí pre rok 2009


Váš úspech je náš cieľ!

Stavili sme na betón – generáciami odskúšaný materiál

Bratislavský

kraj

severné Slovensko

západné a stredné

Slovensko

stredné a východné

Slovensko

Spoločnosť Hydro BG s.r.o. kladie vysoký dôraz na

kvalitu, fl exibilitu a prvotriedny servis. Našim cieľom

je stať sa najlepším výrobcom odtokových systémov.

Preto sa snažíme každý deň optimálne vyriešiť potreby

našich zákazníkov.

Naši inžinieri a technici investujú množstvo času

a know-how do vývoja a inovácie.

Naši pracovníci vo výrobe robia všetko pre včasnú

výrobu bezchybných výrobkov. Naši obchodníci sa

snažia Vás čo najlepšie uspokojiť.

V skratke: Váš úspech je náš cieľ!

KONATEĽ

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Ing. Peter Wirth

Mobil: 0905/402 328

Fax: 034/778 5011

peter.wirth@bg-company.com

Martin Kapajčík

Tel.: 034/ 7979 622

Fax: 034/ 7785 011

martin.kapajcik@bg-company.com

Zuzana Čopová

Tel.: 034/ 7979 626

Fax: 034/ 7785 011

zuzana.copova@bg-company.com

OBCHODNÍ ZÁSTUPCOVIA

Bohuslav Gašo

Oblasť: BA, MA, PK, SC

Mobil: 0905 200 985

Fax: 034/ 7785 011

bohuslav.gaso@bg-company.com

Igor Kotora

Oblasť: TT, PN, NR, NZ,

DS, KN, TO, LV, DS, ZV, BB

Mobil: 0905/487 212

Fax: 034/ 7785 011

igor.kotora@bg-company.com

Peter Sýkora

Oblasť: KE, PO, NI, BJ,

SN, PP, RS, LC, BR, VK

Mobil: 0905/896 408

Fax: 034/ 7785 011

peter.sykora@bg-company.com

Branislav Kutej

Oblasť: SI, SE, NM, TN, PD, PB,

ZA, MT, RK, LM, CA, NO, KN

Mobil: 0918/421 848

Fax: 034/ 7785 011

branislav.kutej@bg-company.com

2


Všeobecný návod

na pokládku a údržbu

Náš všeobecný návod na pokládku a údržbu vychádza zo všeobecne známych návrhov, ktoré treba projekčnou stranou prispôsobiť danej miestnej

situácii. Treba zohľadniť všeobecne známe technické postupy a smernice používané v danej branži.

1

Kontakt

Zámková dlažba

Štrkové lôžko

Betónový základ

Nosná štrková

vrstva

Škára vyplnená pieskom

Zálievková hmota

Povrchová vrstva

Obalovaný štrk

Nosná

bituménová vrstva

Nosná štrková

vrstva

Treba zosúladiť triedu zaťaženia (STN EN 1433) s účelom použitia

žľabov. Podložie musí byť min. o 10 cm hlbšie ako budú uložené žľaby,

pričom treba dbať na spád žľabov (1% ev. 0,5%). BGF a BGF-Z plytké

žľaby, ktoré sa kladú na jestvujúci železobetón, respektíve betón, musia

byť uložené do 1 až 2 cm vrstvy vlhkej cementovej malty.

2

Žľaby sa ukladajú do min. 10 cm silného, vlhkého podkladného betónu.

Podľa kvality podklad. betónu treba previesť posledné nadstavenie.

Pri ztuhlom podkladovom betóne bezpodmienečne opatriť lôžko min.

2 cm maltou.

Návod

BGU/BGF

Povrchová

vrstva

Obalovaný štrk

Nosná

bituménová vrstva

Nosná

štrková vrstva

Zámková dlažba

Štrkové lôžko

Nosná štrková

vrstva

Betónový základ

3

Žľaby začíname osádzať od posledného kusu s vývodom pre odtok.

Na každom žľabe je šípkou vyznačený smer odtoku.

4

Špáry medzi jednotlivými žľabmi sa musia vyšpárovať cementovou

maltou (tesniacou hmotou na betón). Pri nárokoch na tesnosť stykov

sa tieto vyplnia trvalo elastickým tmelom. Pri hutnení okolitých vrstiev

(napr. zámkovej dlažby) treba dbať na to, aby sa neposúvali smerom

k žľabom a tým sa predchádzalo ich mechanickému poškodeniu.

BGU-Z SV BGF-Z SV

Betónová

vozovka

Betónový

základ

Nosná

štrková vrstva

Dilatačná špára

Povrchová vrstva

Obalovaný štrk

Nosná

bituménová vrstva

Nosná

štrková vrstva

5

Podľa statických požiadaviek treba zošikma event. celkom obetónovať

žľaby, prípadne osadiť dodatočnú výstuž (viď tab.) čím sa zabráni ich

prípadnému posunutiu pri pokládke povrchových vrstiev vozovky. Pri

BGU-Z žľaboch treba podľa spôsobu osadenia tieto žľaby obetónovať.

Podľa spôsobu uloženia je treba opatriť styk žľabu s cestným telesom

špárou vyplnenou bitumenovou zálievkou resp. trvale pružným

nepriepustným tmelom.

BGZ-S SV BG

6
Pred pokládkou susediacich vrstiev treba osadiť rošty. Podľa STN EN

1433 sa od triedy zaťaženia C 250 kN požaduje prevádzkovo-bezpečné

prichytenie roštov. Odporúčame v závislosti od spôsobu použitia kryty

s priskrutkovaním, rýchlouzáverom alebo spojenie patentnýn držiakom.

7

Horná vrstva cestného telesa má prevyšovať hranu žľabu o 3 až 5 mm.

Dbajte, aby vrstvy cestného telesa nesadali.

8

Príslušenstvo BG-Letištné

Pre vpuste platí ten istý postup.

Trieda zaťaženia

Betónová zmes – základ

podľa STN EN 206-1*

X

Y

Z

Výstuž

A 15 kN

C16/20

> 10 cm

> 10 cm

B 125 kN C 250 kN D 400 kN E 600 kN F 900 kN

C20/25 C20/25 C25/30 C25/30 C25/30

> 10 cm > 15 cm > 15 cm > 15 cm > 20 cm

stav. výška

min. výška žľabu -10 cm

žľabu

> 10 cm > 15 cm > 20 cm > 20 cm > 25 cm

nevyžaduje

Ø 8 á 20 cm

*Betónová zmes musí vyhovovať minimálnym a miestnym požiadavkam

9

Z dôvodu eliminovania horizontálnych síl treba vytvoriť paralelne

so žľabom v max. vzdialenosti 0,5 m dilatačnú špáru (STN 73 6123).

Pri väčších betónových plochách odporúčame rezať dilatačné špáry

podľa výkresu dilatačných špár.

10

Pri žľaboch s priskrutkovaným roštom treba pravidelne kontrolovať

dotiahnutie matíc, aby neprišlo k ich uvoľneniu a poškodeniu roštov

a žľabu. Pravidelné čistenie žľabov a vpustí je zárukou dlhej životnosti.

BG-FA

BG-PA

3


Odvodňovacie systémy

Hydraulika / Príklady uloženia / Triedy zaťaženia

Prípustná

plocha

Prípustná

plocha

Prípustná

plocha

Prípustná

plocha

Prípustná

plocha

Prípustná

plocha

(l/s ha)

150

200

250

300

350

400

NW 100/20-0

(Q max = 9,0 l/s)

600 m²

450 m²

360 m²

300 m²

250 m²

220 m²

NW 150/20-0

(Q max = 20,2 l/s)

1340 m²

1010 m²

800 m²

670 m²

570 m²

500 m²

NW 200/10-0

(Q max = 26,8 l/s)

1780 m²

1340 m²

1070 m²

890 m²

760 m²

670 m²

NW 300/0

(Q max = 53,3 l/s)

3550 m²

2660 m²

2130 m²

1770 m²

1520 m²

1330 m²

NW 400/0

(Q max = 110,0 l/s)

7330 m²

5500 m²

4400 m²

3660 m²

3140 m²

2750 m²

POZNÁMKA: Tieto priemerne výpočty sa zakladajú na predpokladanej dĺžke žľabu 20 m a voľného výtoku.

Presný, miestym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme.

NW 500/0

(Q max = 190,9 l/s)

12720 m²

9540 m²

7630 m²

6360 m²

5450 m²

4770 m²

PRÍKLADY ULOŽENIA

Čelná platňa

Vpust

(alebo koncová

platňa)

Koncová platňa

Triedy zaťaženia Záťaž Oblasť použitia podľa STN EN 1433

A 15 15 kN Dopravné plochy používané výlučne chodcami a cyklistami a porovnateľné

plochy, napr. zelené plochy.

B 125 125 kN Chodníky, zóny pre chodcov a porovnateľné plochy, parkoviská pre osobné

autá, aj na poschodiach.

Platí len pre odvodňovacie žľaby umiestnené v oblasti okrajových žľabov,

C 250 250 kN ktorá meraná od hrany obrubníka zasahuje max. 0,5 m do jazdného pruhu

a 0,2 m do chodníka a rovnako pre krajnicu cesty.

D 400 400 kN Jazdný pruh cesty (tiež komunikácia pre peších), parkoviská a porovnateľné

spevnené dopravné plochy.

E 600 600 kN Neverejné dopravné plochy, ktoré sú vystavené zvlášť vysokému zaťaženiu kolies,

napr. vozovky v priemyselných zónach.

F 900 900 kN Zvláštne plochy, napr. určité prevádzkové letiskové plochy dopravných letísk.

4


BGU 100

158

29 100 29

BGU Univerzálne žľaby

Svetlá šírka 100, 150

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

>> Bezskrutková aretácia

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/paleta

13000 BGU 100/0 132 0,0 % 30 kg 42

13010-14 BGU 100/1 až 100/5 137-157 0,5 % 42

13015-19 BGU 100/6 až 100/10 162-182 0,5 % 42

13001-02 BGU 100/5-0, 100/10-0 157, 182 0,0 % 42

13005-6-7 BGU 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol 132, 157, 182 0,0 % 42

13100 BGU 150/0 190 0,0 % 50 kg 20

13101 BGU 150/5-0 215 0,0 % 25 kg 20

13102 BGU 150/10-0 240 0,0 % 58 kg 20

13105-6-7 BGU 151/0, 151/5-0, 151/10-0 s odtokom DN 100 nadol 0,0 %

Kontakt

Návod

160

L = 1000 mm

35 97-147

132-182

NOVÉ

NOVÉ

Art. Nr. Rošty Tr. zaťaženia Hmotnosť cca Ks/palete

13031 BGU Môstkový pozinkovaný 1000/155 A 15 KN 2,5 kg 400

13032 BGU Môstkový pozinkovaný 500/155 A 15 KN 1,5 kg

13035 BGU Môstkový nerezový 1000/155 A 15 KN 3,5 kg 200

13037 BGU Mriežkový 1000/155/MW 31/9 B 125 KN 3 kg 200

13038 BGU Mriežkový 500/155/MW 31/9 B 125 KN 1,5 kg

13137 BGU Mriežkový 1000/207/MW 31/9 B 125 KN 5,1 kg

13138 BGU Mriežkový 500/207/MW 31/9 B 125 KN 2,6 kg

BGU Štrbinový v = 30-130 mm

C 250 KN

13050 BGU Liatinový mriežkový NW 100 500/155, MW 15/22 B/C 250 KN 5,5 kg 200

13136 BGU Liatinový mriežkový NW 150 500/207, MW 15/28 B/C 250 KN 3,5 kg 200

BGU/BGF

BGF-Z SV

NOVÉ

BGU 150

210

30 150 30

Art. Nr. Štrbinové rošty Materiál STN EN 1433 Hmotnosť cca

13200, 13400 * BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 pozink. C 250 kN 4,5 kg,

13201, 13401 BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 pozink. C 250 kN 4,5 / 7,7 kg

13210, 13410 * BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 pozink. D 400 kN 5,0 kg

13211, 13411 * BG-SA Štrbinový rošt V NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 pozink. D 400 kN 5,0 kg

13250, 13450 * BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 nerez. V2A C 250 kN 4,5 kg

13251, 13451 BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 nerez. V2A C 250 kN 4,5 / 7,7 kg

13260, 13460 * BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, symetrický, SW 18 nerez. V2A D 400 kN 5,0 kg

13261, 13461 * BG-SA Štrbinový rošt E NW 100, NW 150, asymetrický, SW 18 nerez. V2A D 400 kN 5,0 kg

BGU-Z SV

BG-SA Štrbinový rošt

symetrický alebo asymetrický

18

160 / 200

213

L = 1000 mm

35/40 97-147 / 150-200 20 120

272 - 322 / 330-380

L = 1000 mm

150/200

40

190/240

NOVÉ

NOVÉ

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

13039 BGU Vpust NW 100 500/158/430 42 kg 14

13139 BGU Vpust NW 150 500/231/665 78 kg 6

13140 BGU Vpust NW 150 500/231/665 s presuvkou 78 kg 6

22520 BGU Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100 0.4 kg

22511 BGU Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150 0,4 kg

30019 BGU Pachový uzáver pre odtok nadol DN 100 0.2 kg

13043 BGU Čelný/koncový kus NW 100 pozink. 0.4 kg

22221 BGU Koncový kus s odtokom DN 100 pozink. 0.5 kg

32068 BGU Držiak pre liatinový mriežkový rošt 0.2 kg

32067 BGU Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt 0.1 kg

22230 BGU Čelný/koncový kus NW 150 pozink. 0.6 kg

22231 BGU Koncový kus s odtokom DN 100 pozink. 0.7 kg

Art. Nr. Príslušenstvo k štrbinovým roštom Materiál STN EN 1433 Hmotnosť cca

37951-2 BG-SA Dierkovaná mriežka do štrbin. roštu 8/8, 1000 mm, 2000 mm pozink. C 250 kN 0,2 / 0,3 kg

37956-7 BG-SA Dierkovaná mriežka do štrbin. roštu 8/8, 1000 mm, 2000 mm nerez. C 250 kN 0,2 / 0,3 kg

13370, 13470 BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, symetrický pozink. D 400 kN 0.2 kg

13371, 13471 BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický ľavý pozink. D 400 kN 0.2 kg

13372, 13472 BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický pravý pozink. C 250 kN 0.2 kg

13280, 13380 BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, symetrický nerez. C 250 kN 0.2 kg

13381, 13481 BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický ľavý nerez. D 400 kN 0.2 kg

13382, 13482 BG-SA Čelný kus NW 100, NW 150, asymetrický pravý nerez. D 400 kN 0.2 kg

13390, 13490 BG-SA Revízna šachta V NW 100, NW 150, symetrická pozink. D 400 kN 4,9 kg

13391, 13491 BG-SA Revízna šachta V NW 100, NW 150, asymetrická pozink. D 400 kN 4,9 kg

13392, 13492 BG-SA Revízna šachta E NW 100, NW 150, symetrická nerez. V2A D 400 kN 4,9 kg

13393, 13493 BG-SA Revízna šachta E NW 100, NW 150, asymetrická nerez. V2A D 400 kN 4,9 kg

BG-FA Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG

* Tieto rošty vyrábeme len na požiadanie.

Môstkový rošt pozink., SW 9/80

Môstkový rošt nerez., SW 5/80

Mriežkový rošt pozink., MW 31/9

Mriežkový rošt nerez., MW 31/9

Liatinový mriežkový rošt,

MW 15/22 - NW 100

MW 15/28 - NW 150

NOVÉ

Štrbinový rošt SW 18

pozink., nerez., asym.

BG-PA

5


BGF Plytké žľaby

Svetlá šírka 100

>> Bezskrutková aretácia

Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete

11000 BGF Plytký žľab 8 cm 0,0 % 20 kg 56

11001 BGF Plytký žľab 10 cm 0,0 % 23 kg 49

BGF 100

158

29 100 29

160

L = 1000 mm

35 45/65

80/100

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Art. Nr. Art. Nr.

Art. Nr. Rošty Tr. zaťaženia* Hmotnosť cca Ks/palete

13031 BGU Môstkový pozinkovaný 1000/155 A 15 KN 2,5 kg 400

13032 BGU Môstkový pozinkovaný 500/155 A 15 KN 1,5 kg

13035 BGU Môstkový nerezový 1000/155 A 15 KN 3,5 kg 200

13037 BGU Mriežkový 1000/155/MW 31/9 B 125 KN 3 kg 200

13038 BGU Mriežkový 500/155/MW 31/9 B 125 KN 1,5 kg

13050 BGU Liatinový mriežkový 500/155, MW 15/22 B/C 250 KN 3,5 kg 200

BG-SA Štrbinové rošty (pozri vyššie)

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca

22222 BGF Čelný/koncový kus NW 100 pozink. 0,2 kg

30019 BG Pachový uzáver pre odtok nadol DN 100 0,2 kg

32068 BGU Držiak pre liatinový mriežkový rošt 0,2 kg

32067 BGU Patentný držiak pre liatinový mriežkový rošt 0.1 kg

Vhodný do podzemných garáži, parkovacích domov, na terasy...

BGF-Z Plytké žľaby SV

Svetlá šírka 100

6

BGF-Z SV 100/10

s liatinovou hranou

160

30 100 30

163

30 100 30

163

40 25

100

35

BGF-Z SV V (E) 100/8

s pozinkovanou (nerez.) hranou

160

25

L = 1000 mm

30 25

80

NOVÉ

>> BGF-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E, s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľab Spád Hmotnosť cca Ks/palete

12500 BGF-Z Plytký žľab SV, NW 100, výška 100 mm 0,0 % 23 kg 49

>> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D, s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete

12570 BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 100, výška 80 mm 0,0 % 17 kg 56

12572 BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 100, výška 100 mm 0,0 % 22 kg 49

>> BGF-Z SV E s nerezovou hranou V2A až do tr. D, s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete

12550 BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 100, 80 mm 0,0 % 17 kg 56

12552 BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 100, 100 mm 0,0 % 22 kg 49

Všetky BGF-Z Plytké žľaby SV môžu byť vybavené otvorom DN 100 nadol

>> Rošty a príslušenstvo

pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou

Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22150 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/30 B 125 kN 2,9 kg 120

22151 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/30 B 125 kN 1,5 kg

22152 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10 C 250 kN 4,0 kg 120

22153 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10 C 250 kN 2,1 kg

22154 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/30 D/E 600 kN 6,8 kg 120

22155 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/30 D/E 600 kN 3,5 kg

22352 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 31/15 nerez. V2A C 250 kN 3,6 kg 120

22353 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 31/15 nerez. V2A C 250 kN 2,2 kg

22358 BG-SV Dierkový rošt 1000/147/25 ø 8 mm nerez. V2A C 250 kN 5,0 kg 120

22359 BG-SV Dierkový rošt 500/147/25 ø 8 mm nerez. V2A C 250 kN 2,7 kg

22050, 22000 BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 16/120 B/C 250 kN 4,3 kg 120

22054, 22018 BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 6/120 úzka štrbina B/C 250 kN 4,7 kg

23102, 23002 BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 SW 16/120 D 400 kN 4,5 kg 120

22754, 22702 BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 E 600 kN 4,7 kg

22756, 22703 BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25 MW 27/13 E 600 kN 4,2 kg 120

Príslušenstvo

BG-SV Čelná/koncová stena, pozink., nerez V2A, BG-SV Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol, BG Spojovací materiál


BGF-Z Plytké žľaby SV

Svetlá šírka 150

>> BGF-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E, s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľab Spád Hmotnosť cca Ks/palete

12600 BGF-Z Plytký žľab SV, NW 150, 100 mm 0,0 % 29 kg 35

Kontakt

>> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D, s rýchlouzáverom

BGF-Z SV 150

s liatinovou hranou

210

30 150 30

213

40 25

100

35

NOVÉ

Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete

12670 BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 150, 100 mm 0,0 % 28 kg 35

>> BGF-Z SV E s nerezovou hranou V2A až do tr. D, s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete

12650 BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 150, 100 mm 0,0 % 28 kg 35

>> Rošty a príslušenstvo

pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou

Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22160 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/30 B 125 kN 4,6 kg 100

22161 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/30 B 125 kN 2,5 kg

22162 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10 C 250 kN 7,8 kg 100

22163 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10 C 250 kN 4,1 kg

22164 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/30 D/E 600 kN 10,9 kg 100

22165 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/30 D/E 600 kN 5,6 kg

22362 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10 nerez. V2A C 250 kN 8,0 kg 100

22363 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10 nerez. V2A C 250 kN 4,4 kg

22060 BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 12/50 úzka štrbina B/C 250 kN 6,6 kg 100

22066, 22013 BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 SW 18/170 D 400 kN 7,0 kg

22764, 22712 BG-SV Liatin. rošt 500/197/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kN 7,6 kg 100

BGU-Z SV BGF-Z SV BGU/BGF Návod

L = 1000 mm

BGF-Z SV V (E) 150

s pozinkovanou (nerez.) hranou

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

22232, 22432 BG-SV Čelná/koncová stena, pozink., nerez V2A 0,2 kg

BG-SV Spojovací materiál

0,2 kg

BG

210

30 150 30

40 25

35

100

BGZ-S SV

213

L = 1000 mm

BG-PA

BG-FA

BG-Letištné

Príslušenstvo

7


BGF-Z Plytké žľaby SV

Svetlá šírka 200

>> BGF-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E, s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľab Spád Hmotnosť cca Ks/palete

12700 BGF-Z Plytký žľab SV, NW 200, 100 mm 0,0 % 35 kg 28

>> BGF-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D, s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete

12770 BGF-Z Plytký žľab SV V, NW 200, 100 mm 0,0 % 34 kg 28

>> BGF-Z SV E s nerezovou hranou až do tr. D, s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca Ks/palete

12750 BGF-Z Plytký žľab SV E, NW 200, 100 mm 0,0 % 34 kg 28

>> Rošty a príslušenstvo

pre žľaby so zabudovanou liatinovou, pozinkovanou, nerezovou hranou

BGF-Z SV 200

s liatinovou hranou

260

30 200 30

Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22172 BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/30 C/D 400 kN 12,6 kg 60

22173 BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/30 C/D 400 kN 6,7 kg

22372 BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10, nerez. V2A C 250 kN 10,1 kg 100

22373 BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10 C 250 kN 5,6 kg

22079, 22014 BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 SW 18/220 D 400 kN 8,0 kg 100

22774, 22722 BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kN 9,3 kg 100

40 25

35

100

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

22242, 22442 BG-SV Čelná/koncová stena, pozink., nerez V2A 0,3 kg

BG-SV Spojovací materiál

0,3 kg

263

L = 1000 mm

BGF-Z SV V (E) 200

s pozinkovanou (nerez) hranou

260

30 200 30

35

40 25

100

263

L = 1000 mm

NOVÉ

Mriežkový rošt MW 30/30

alebo 30/10

tr. B, C, C/D, D/E

Dierkový rošt Ø 8 mm

tr. C, nerez, pre NW 100

Liatinový rošt s alebo

bez rýchlouzáveru

s možnosťou priskrutkovania

Liatinový mriežkový rošt

NW 100 s alebo

bez rýchlouzáveru

s možnosťou priskrutkovania

Liatinový rošt s pozdĺžnou

mriežkou NW 150/200

s alebo bez rýchlouzáveru

s možnosťou priskrutkovania

Všetky rošty sú vhodné i k systému BGU-Z Univerzálne žľaby SV, BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV a BG-PA Garážové žľaby SV!

8


BGU-Z Univerzálne žľaby SV

Svetlá šírka 100

BGU-Z SV 100

s liatinovou hranou

>> BGU-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

14500 BGU-Z SV 100/0 165 0,0 % 37 kg 42

14510 - 14 BGU-Z SV 100/1 až 100/5 170-190 0,5 % 37 - 41 kg 42

14501 BGU-Z SV 100/5-0 190 0,0 % 41 kg 42

14515 - 19 BGU-Z SV 100/6 až 100/10 195-215 0,5 % 41 - 45 kg 42

14502 BGU-Z SV 100/10-0 215 0,0 % 45 kg 42

14520 - 24 BGU-Z SV 100/11 až 100/15 220-240 0,5 % 45 - 48 kg 42

14503 BGU-Z SV 100/15-0 240 0,0 % 48 kg 42

14525 - 29 BGU-Z SV 100/16 až 100/20 245-265 0,5 % 48 - 52 kg 42

14504 BGU-Z SV 100/20-0 265 0,0 % 52 kg 42

14505 - 09 BGU-Z SV 101/0, 101/5-0, 101/10-0, 101/15-0, 101/20-0

s odtokom DN 100 nadol 165, 190, 215, 240, 265 0,0 % 42

>> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

14570 BGU-Z SV V 100/0 165 0,0 % 37 kg 42

14576 - 80 BGU-Z SV V 100/1 až 100/5 170-190 0,5 % 42

14571 BGU-Z SV V 100/5-0 190 0,0 % 42

14581 - 85 BGU-Z SV V 100/6 až 100/10 195-215 0,5 % 39 kg 42

14572 BGU-Z SV V 100/10-0 215 0,0 % 42

14573 - 4 - 5 BGU-Z SV V 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol 165, 190, 215 0,0 % 42

>> BGU-Z SV E s nerezovou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

14551 BGU-Z SV E 100/5-0 190 0,0 % 40 kg 35

14556 BGU-Z SV E 100/5-0 s odtokom DN 100 nadol 190 0,0 % 40 kg 35

BG BGU-Z SV BGF-Z SV BGU/BGF Návod Kontakt

L = 1000 mm

BGU-Z SV V (E) 100

s pozinkovanou (nerezovou) hranou

NOVÉ

>> Rošty a príslušenstvo

Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22150 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/30 B 125 kN 2,9 kg 120

22151 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/30 B 125 kN 1,5 kg

22152 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/10 C 250 kN 4,0 kg 120

22153 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/10 C 250 kN 2,1 kg

22154 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 30/30 D/E 600 kN 6,8 kg 120

22155 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 30/30 D/E 600 kN 3,5 kg

22352 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 MW 31/15 nerez C 250 kN 3,6 kg 120

22353 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 MW 31/15 nerez C 250 kN 2,2 kg

22358 BG-SV Dierkový rošt 1000/147/25, Ø 8 mm, nerez C 250 kN 5,0 kg 120

22359 BG-SV Dierkový rošt 500/147/25 Ø 8 mm, nerez C 250 kN 2,7 kg

22050, 22000 BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 MW 16/120 B/C 250 kN 4,3 kg 120

22054, 22018 BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 MW 6/120 B/C 250 kN 4,7 kg

22102, 23002 BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 MW 16/120 D 400 kN 4,5 kg 120

22754, 22702 BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 MW 24/24 E 600 kN 4,7 kg

22756, 22703 BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kN 4,2 kg 120

BGZ-S SV

BG-Letištné

Príslušenstvo

L = 1000 mm

NOVÉ

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

22206 BGU-Z Vpust SV 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150 49 kg

22195 BGU-Z Vpust SV V 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150, pozink. 49 kg

22400 BGU-Z Vpust SV E 500/201/510 s tesniacou prechodkou DN 150, nerez 49 kg

22520 BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100

30019 BG-SV Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol

30051 BG-SV Pachový uzáver do vpuste DN 150

22220, 22420 BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez

22221, 22421 BG-SV Koncový kus s odtokom DN 100 pozink., nerez

BG-SV Spojovací material

BG-FA

BG-PA

9


BGU-Z Univerzálne žľaby SV

Svetlá šírka 150

>> Univerzálny žľab BGU-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

14601 BGU-Z SV 150/0 215 0,0 % 55 kg 20

14607-11 BGU-Z SV 150/1 až 150/5 220-240 0,5 % 56 - 59 kg 20

14612-16 BGU-Z SV 150/6 až 150/10 245-265 0,5 % 59 - 62 kg 15

14603 BGU-Z SV 150/10-0 265 0,0 % 62 kg 15

14604 BGU-Z SV 151/0 s odtokom nadol DN 150 215 0,5 % 54 kg 15

14605 BGU-Z SV 151/5-0 s odtokom nadol DN 150 240 0,0 % 58 kg 15

14606 BGU-Z SV 151/10-0 s odtokom nadol DN 150 265 0,0 % 61 kg 15

>> Univerzálny žľab BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

14670 BGU-Z SV V 150/0 215 0,0 % 55 kg 20

14676-80 BGU-Z SV V 150/1 až 150/5 220-240 0,5 % 56 - 59 kg 20

14681-85 BGU-Z SV V 150/6 až 150/10 245-265 0,5 % 59 - 62 kg 15

14672 BGU-Z SV V 150/10-0 265 0,0 % 62 kg 15

14673 BGU-Z SV V 151/0 s odtokom nadol DN 150 215 0,5 % 54 kg 15

14674 BGU-Z SV V 151/5-0 s odtokom nadol DN 150 240 0,0 % 58 kg 15

14675 BGU-Z SV V 151/10-0 s odtokom nadol DN 150 265 0,0 % 61 kg 15

BGU-Z SV 150

s liatinovou hranou

>> Univerzálny žľab BGU-Z SV E s nerezovou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

14651 BGU-Z SV E 150/5-0 240 0,0 % 57 kg 20

14654 BGU-Z SV E 151/5-0 s odtokom DN 150 nadol 240 0,0 % 57 kg 20

L = 1000 mm

BGU-Z SV V (E) 150

s pozinkovanou (nerezovou) hranou

210

30 150 30

213

40 150-200 25

215-265

NOVÉ

NOVÉ

>> Rošty a príslušenstvo

Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22160 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/30 B 125 kN 4,6 kg 100

22161 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/30 B 125 kN 2,5 kg

22162 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/10 C 250 kN 7,8 kg 100

22163 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/10 C 250 kN 4,1 kg

22164 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 30/30 D/E 600 kN 10,9 kg 100

22165 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 30/30 D/E 600 kN 5,6 kg

22362 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 31/10 nerez C 250 kN 8,0 kg 100

22363 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 MW 31/10 nerez C 250 kN 4,4 kg

22060 BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 MW 12/50 úzka štrbina B/C 250 kN 6,6 kg 100

22013, 22066 BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 MW 16/170 D 400 kN 7,0 kg 100

22764, 22712 BG-SV Liat. rošt 500/197/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kN 7,6 kg 100

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

22207 BGU-Z Vpust SV 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN 150 77 kg

22196 BGU-Z Vpust SV V 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN 150 - pozink 82 kg

22401 BGU-Z Vpust SV E 500/251/690 s tesniacou prechodkou DN 150 - nerez. 82 kg

22521 BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150

30030 BG-SV Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87˚

22230, 22430 BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez

22231, 22431 BG-SV Koncový kus s odtokom DN 150 pozink., nerez

BG-SV Spojovací material

L = 1000 mm

10


BGU-Z Univerzálne žľaby SV

Svetlá šírka 200

>> BGU-Z SV s liatinovou hranou až do tr. E s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

14700 BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/0 280 0,0 % 84 kg 12

14706-10 BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/1 až 200/5 285-305 0,5 % 84 - 88 kg 12

14701 BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/5-0 305 0,0 % 88 kg 12

14711-15 BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/6 až 200/10 310-330 0,5 % 88 - 92 kg 12

14702 BGU-Z Univerzálny žľab SV 200/10-0 330 0,0 % 92 kg 12

14703-4-5 BGU-Z Univerzálny žľab SV 201/0, 201/5-0, 201/10-0

s odtokom DN 200 nadol 280, 305, 330 0,0 % 83, 87, 91 kg 12

Kontakt

Návod

>> BGU-Z SV V s pozinkovanou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

14770 BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/0 280 0,0 % 83 kg 12

14776-80 BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/1 až 200/5 285-305 0,5 % 83 -87 kg 12

14771 BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/5-0 305 0,0 % 87 kg 12

14781-85 BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/6 až 200/10 310-330 0,5 % 87 - 91 kg 12

14772 BGU-Z Univerzálny žľab SV V 200/10-0 330 0,0 % 91 - kg 12

BGU-Z Univerzálny žľab SV V 201/0, 201/5-0, 201/10-0

14773-75 s odtokom DN 200 nadol 280, 305, 330 0,0 % 82, 86, 90 kg 12

BGU/BGF

BGF-Z SV

BGU-Z SV 200

s liatinovou hranou

260

30 200 30

>> BGU-Z SV E s nerezovou hranou až do tr. D s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

14751 BGU-Z SV E 200/5-0 305 0,0 % 87 kg 12

14751 BGU-Z SV E 201/5-0 s odtokom DN 200 nadol 305 0,0 % 87 kg 12

BGU-Z SV

263

L = 1000 mm

260

30 200 30

263

55 200-250 25

280-330

BGU-Z SV V (E) 200

s pozinkovanou (nerezovou) hranou

55 200-250 25

280-330

NOVÉ

NOVÉ

>> Rošty a príslušenstvo

Art. Nr. Rošty s alebo bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22172 BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/30 C/D 400 kN 12,6 kg 60

22173 BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/30 C/D 400 kN 6,7 kg

22372 BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 MW 30/10 nerez C 250 kN 10,1 kg 60

22373 BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 MW 30/10 nerez C 250 kN 5,6 kg

22079, 22014 BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 MW 18/220 D 400 kN 8,0 kg 60

22774, 22722 BG-SV Liat. rošt 500/247/25 MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kN 9,3 kg 60

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

22208 BGU-Z Vpust SV 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200 97 kg

22197 BGU-Z Vpust SV V 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200 96 kg

22402 BGU-Z Vpust SV E 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200 96 kg

22522 BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200

30040 BG-SV Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87˚

22240, 22440 BG-SV Čelný koncový kus pozink., nerez

22241, 22441 BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200 pozink., nerez

BG-SV Spojovací material

BG-PA BG-FA Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG

L = 1000 mm

11


BG Štandardné žľaby

>> BG Štandardné žľaby NW 100 s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom

BG 100

210

55 100 55

214

60 75-175 40

175-275

NOVÉ

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

10000 BG 100/0 175 0,0 % 57 kg 20

10014-18 BG 100/1 až 100/5 185-225 1,0 % 60-70 kg 20

10001 BG 100/5-0 225 0,0 % 68 kg 20

10019-23 BG 100/6 až 100/10 235-275 1,0 % 70-80 kg 20

10002 BG 100/10-0 275 0,0 % 80 kg 20

10007-09 BG 101/0, 101/5-0, 101/10-0 s odtokom DN 100 nadol 175, 225, 275 0,0 % 57 kg 20

Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

10044 BG Mriežkový rošt 1000/140/40/2 64/20 A 15 kN 3,3 kg 200

10045 BG Mriežkový rošt 500/140/40/2 64/20 A 15 kN 1,8 kg 200

10046 BG Mriežkový rošt 1000/140/40/2 31/31 B 125 kN 4,7 kg 200

10047 BG Mriežkový rošt 500/140/40/2 31/31 B 125 kN 2,5 kg 200

10048 BG Mriežkový rošt 1000/140/40/2 31/9 C 250 kN 5,0 kg 200

11049 BG Mriežkový rošt 500/140/40/2 31/9 C 250 kN 2,5 kg 200

10052 BG Mriežkový rošt 1000/140/40/5 35/35 C 250 kN 8,0 kg 200

10053 BG Mriežkový rošt 500/140/40/5 35/35 C 250 kN 4,0 kg 200

10054 BG Liatinový rošt 500/140/40 16/100 D 400 kN 5,8 kg 100

10055 BG Betónový rošt 500/140/40 25/55 „N“ A 15 kN 4,0 kg 100

L = 1000 mm

NOVÉ

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

10056 BG Vpust 500/210/560 84 kg 8

25510 BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100 0,4 kg

30019 BG Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol 0,2 kg

30030 BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87˚ 0,39 kg

30051 BG Pachový uzáver do vpuste DN 150 0,3 kg

10059-58 BG Čelný/koncový kus betónový 4,5 kg

10057 BG Koncový kus s odtokom DN 100 betónový 5,4 kg

32000 BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW 31/31, MW 35/35 0,1 kg

32001 BG Držiak patentný pre liatinové rošty 0,1 kg

>> BG Štandardné žľaby NW 150 s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom

BG 150

270

60 150 60

274

L = 1000 mm

135-185 40

60

235-285

NOVÉ

NOVÉ

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

10062 BG 150/0 235 0,0 % 86 kg 16

10072-76 BG 150/1 až 150/5 240-260 0,5 % 87-95 kg 16

10063 BG 150/5-0 260 0,0 % 95 kg 16

10077-81 BG 150/6 až 150/10 265-285 0,5 % 96-100kg 16

10064 BG 150/10-0 285 0,0 % 100 kg 16

10067-69 BG 151/0, 151/5-0, 151/10-0 s odtokom DN 150 nadol 235, 260, 285 0,0 % 86 kg 16

Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

10092 BG Mriežkový rošt 1000/190/40/2 31/31 B 125 kN 5,1 kg 100

10093 BG Mriežkový rošt 500/190/40/20 31/31 B 125 kN 2,8 kg 100

10094 BG Mriežkový rošt 1000/190/40/2 31/9 B 125 kN 6,8 kg 100

10095 BG Mriežkový rošt 500/190/40/2 31/9 B 125 kN 4,3 kg 100

10098 BG Mriežkový rošt 1000/190/40/5 35/35 C 250 kN 10,4 kg 100

10099 BG Mriežkový rošt 500/190/40/5 35/35 C 250 kN 5,2 kg 100

10100 BG Liatinový rošt 500/190/40 18/145 B 125 kN 6,4 kg 100

10101 BG Liatinový rošt 500/190/40 18/145 D 400 kN 8,2 kg 100

10102 BG Betónový rošt 500/190/40 9/90 „L“ A 15 kN 6,0 kg 100

10103 BG Betónový rošt 500/190/40 26/90 „N“ A 15 kN 6,0 kg 100

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

10104 BG Vpust 500/270/570 101 kg 8

10108 BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150 1,6 kg

30030 BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87˚ 3,9 kg

30051 BG Pachový uzáver do vpuste DN 150 0,3 kg

10107-06 BG Čelný/koncový kus betónový 6,2 kg

10105 BG Koncový kus s odtokom DN 150 betónový 6,3 kg

32000 BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW 31/31, MW 35/35 0,1 kg

32001 BG Držiak patentný pre liatinové rošty 0,1 kg

12


BG Štandardné žľaby

>> BG Štandardné žľaby NW 200 s vloženým mriežkovým, liatinovým roštom

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

10109 BG 200/0 v = 270 mm 270 0,0 % 125 kg 12

10110 BG 200/10-0 v = 370 mm 370 0,0 % 155 kg 9

10111-12 BG 201/0, 201/10-0 s odtokom DN 200 nadol 270, 370 0,0 % 125 kg 12

Kontakt

BG 200

340

70 200 70

Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

10113 BG Mriežkový rošt 1000/260/40/2 30/30 B 125 kN 7,2 kg 100

10114 BG Mriežkový rošt 500/260/40/2 30/30 B 125 kN 3,6 kg 100

10115 BG Mriežkový rošt 1000/260/40/5 35/35 C 250 kN 14,2 kg 100

10116 BG Mriežkový rošt 500/260/40/5 35/35 C 250 kN 7,0 kg 100

10117 BG Liatinový rošt 500/260/40 18/215 D 400 kN 10,0 kg 100

Návod

344

160/260 40

70

270/370

NOVÉ

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

10118 BG Vpust 500/340/600 119 kg 6

10122 BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200 2 kg

30040 BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87˚ 7,4 kg

30052 BG Pachový uzáver do vpuste DN 200 0,4 kg

10121-20 BG Čelný/koncový kus betónový 8,5 kg

10119 BG Koncový kus s odtokom DN 200 betónový 7,9 kg

32000 BG Držiak patentný pre mriežkové rošty MW30/30, MW 35/358 0,1 kg

32001 BG Držiak patentný pre liatinové rošty 0,1kg

BGU/BGF

BGF-Z SV

L = 1000 mm

Mriežkový rošt 31/31, tr. B,

30/30 tr. B, 35/35, tr. C

Mriežkový rošt 64/20, tr. A,

31/9, tr. B, 31/9, tr. C

Liatinový rošt tr. B 125 kN alebo

tr. D 400 kN

Betónový rošt „N“ a „L“

tr. A 15 kN

BGU-Z SV

Vpust

k žľabovému systému

Kôš na nečistoty

k vpustom

Pachový uzáver

k vpustom

Pachový uzáver

pre odtok nadol DN 100

BG-PA

BG-FA

Príslušenstvo

BG

BGZ-S SV

BG-Letištné

Žľab s odtokom nadol

DN 100, DN 150, DN 200

Čelný/koncový kus

podľa systému z betónu, pozinkované

Držiak k roštom

pre BG-Štandardné žľaby

Spojovací materiál

pre BGU(F)-Z SV a BGZ-S

13


BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV

>> BGZ-S SV 100 s liatinovou hranou až do tr. F s rýchlouzáverom

BGZ-S SV 100

194

47 100 47

198

L = 1000 mm

60 100-200 25

185-285

NOVÉ

NOVÉ

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

16500 BGZ-S SV 100/0 185 0,0 % 59 kg 20

16510-14 BGZ-S SV 100/1 až 100/5 190-210 0,5 % 20

16510 BGZ-S SV 100/5-0 210 0,0 % 20

16515-19 BGZ-S SV 100/6 až 100/10 215-235 0,5 % 20

16502 BGZ-S SV 100/10-0 235 0,0 % 65 kg 20

16520-24 BGZ-S SV 100/11 až 100/15 240-260 0,5 % 20

16503 BGZ-S SV 100/15-0 260 0,0 % 20

16525 BGZ-S SV 100/16 až 100/20 265-285 0,5 % 20

16504 BGZ-S SV 100/20-0 285 0,0 % 71 kg 20

16505-09 BGZ-S SV 101/0, 101/5-0, 101/10-0, 101/15-0, 101/20-0

s odtokom DN 100 nadol 185, 210, 235, 260, 285 0,0 % 20

Art. Nr. Rošty s rýchlouzáverom STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22154 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25 30/30 D/E 600 kN 6,8 kg 120

22155 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25 30/30 D/E 600 kN 3,5 kg 120

23102 BG-SV Liatinový rošt 500/147/25 18/120 D 400 kN 4,5 kg 120

22754 BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 24/24 E 600 kN 4,7 kg 120

22756 BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25 24/24, MW 27/13 E 600 kN 4,2 kg 120

Art. Nr. Rošty bez rýchlouzáveru 4 x spojovací materiál STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22755 BGZ-S Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25 24/24 E 600 kN 4,7 kg 120

22703 BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25 24/24, MW 27/13 E 600 kN 4,2 kg 120

22002 BGZ-S Liatinový rošt 500/147/25 16/120 F 900 kN 6,0 kg 120

22035 BGZ-S Liatinový rošt plný 500/147/25 F 900 kN 7,6 kg 120

NOVÉ

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

22200 BGZ-S Vpust SV 500/211/510 s tesniacou prechodkou DN 150 67 kg 10

22510 BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 100 0,4 kg

30019 BG Pachový uzáver pre odtok DN 100 nadol 0,2 kg

30051 BG Pachový uzáver do vpuste DN 150 0,3 kg

22220 BG Čelný koncový kus 0,4 kg

22221 BG Koncový kus s odtokom DN 100 0,5 kg

BG Spojovací materiál

>> BGZ-S SV 150 s liatinovou hranou až do tr. F s rýchlouzáverom

BGZ-S SV 150

244

47 150 47

248

L = 1000 mm

65 150-250 25

240-340

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

16600 BGZ-S SV 150/0 240 0,0 % 87 kg 16

16610-14 BGZ-S SV 150/1 až 150/5 245-265 0,5 % 16

16601 BGZ-S SV 150/5-0 265 0,0 % 16

16615-19 BGZ-S SV 150/6 až 150/10 270-290 0,5 % 16

16602 BGZ-S SV 150/10-0 290 0,0 % 92 kg 16

16602-24 BGZ-S SV 150/11 až 150/15 295-315 0,5 % 16

16603 BGZ-S SV 150/15-0 315 0,0 % 16

16625-29 BGZ-S SV 150/16 až 150/20 320-340 0,5 % 12

16604 BGZ-S SV 150/20-0 340 0,0 % 102 kg 12

16605-09 BGZ-S SV 151/0, 151/5-0, 151/10-0, 151/15-0, 151/20-0

s odtokom DN 150 nadol 240, 265, 290, 315, 340 0,0 % 12

Art. Nr. Rošty s rýchlouzáverom STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22164 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25 30/30 D/E 600 kN 10,9 kg 100

22165 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25 30/30 D/E 600 kN 5,6 kg

22006 BG-SV Liatinový rošt 500/197/25 18/170 D 400 kN 7,0 kg 100

22764 BG-SV Liatin. rošt 500/197/25 s pozdĺž. mriežkou MW 27/13 E 600 kN 7,6 kg 100

Art. Nr. Rošty bez rýchlouzáveru 4 x spojovací materiál STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22712 BGZ-S Liatin. rošt 500/197/25 s pozdĺž. mriežkou MW 27/13 E 600 kN 7,6 kg 100

22005 BGZ-S Liatinový rošt 500/197/25 15/75 F 900 kN 11,4 kg 100

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

22201 BGZ-S Vpust SV 500/261/690 s tesniacou prechodkou DN 150 95 kg

22521 BG Kôš na zachytávanie nečistôt NW 150 0,3 kg

30030 BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 150/87˚ 3,9 kg

30051 BG Pachový uzáver pre vpuste DN 150 0,3 kg

22230 BG Čelný koncový kus 0,4 kg

22231 BG Koncový kus s odtokom DN 150 0,5 kg

BG Spojovací materiál

14


BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV

>> BGZ-S SV 200 s liatinovou hranou až do tr. F s rýchlouzáverom

BGZ-S SV 200

294

47 200 47

298

L = 1000 mm

70 200-250 25

295-345

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

16700 BGZ-S SV 200/0 295 0,0 % 102 kg 12

16706-10 BGZ-S SV 200/1 až 200/5 300-320 0,5 % 12

16701 BGZ-S SV 200/5-0 320 0,0 % 12

16711-15 BGZ-S SV 200/6 až 200/10 325-345 0,5 % 12

16702 BGZ-S SV 200/10-0 345 0,0 % 112 kg 12

16703-5 BGZ-S SV 201/0, 201/5-0, 201/10-0

s odtokom DN 200 nadol 295, 320, 345 0,0 % 12

Art. Nr. Rošty s rýchlouzáverom STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22172 BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25 30/30 C/D 400 kN 12,6 kg 60

22173 BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25 30/30 C/D 400 kN 6,7 kg 60

22079 BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 18/220 D 400 kN 8,0 kg 60

22774 BG-SV Liatinový rošt 500/247/25 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kN 9,3 kg 60

Art. Nr. Rošty bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22722 BGZ-S Liatinový 500/247/25 27/13 s pozdĺž. mriežkou E 600 kN 9,3 kg 60

22008 BGZ-S Liatinový rošt 500/247/25 18/220 F 900 kN 12,0 kg 60

22037 BGZ-S Liatinový rošt plný 500/247/25 F 900 kN 16,3 kg 60

D+D/E 400/600 kN

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

22204 BGZ-S Vpust SV 500/326/740 s tesniacou prechodkou DN 200 105 kg 10

22522 BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200 0,3 kg

30040 BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87˚ 7,4 kg

30052 BG Pachový uzáver do vpuste DN 200 0,4 kg

22240 BG-SV Čelný koncový kus 0,7 kg

22241 BG-SV Koncový kus s odtokom DN 100 0,9 kg

BG-SV Spojovací materiál

BG

BGU-Z SV BGF-Z SV BGU/BGF Návod Kontakt

>> BGZ-S SV 300 s liatinovou hranou až do tr. F s rýchlouzáverom

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

16800 BGZ-S SV 300/0 395 0,0 % 162 kg 6

16801 BGZ-S SV 300/1 s odtokom DN 200 nadol

BGZ-S SV

BGZ-S 300

394

47 300 47

399

70

300

25

395

NOVÉ

Art. Nr. Rošty s rýchlouzáverom STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22182 BG-SV Mriežkový rošt 1000/347/25 30/30 C 250 kN 23,3 kg 30

22183 BG-SV Mriežkový rošt 500/347/25 30/30 C 250 kN 11,7 kg 30

22084 BG-SV Liatinový rošt 500/347/25 16/148 D 400 kN 23,2 kg 30

22784 BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MV 25/14 E 600 kN 20,9 kg 30

Art. Nr. Rošty bez rýchlouzáveru STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22030 BGZ-S Liatinový rošt 500/347/25 16/148 D 400 kN 23,2 kg 30

22732 BG-SV Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MV 25/14 E 600 kN 20,9 kg 30

22016 BGZ-S Liatinový rošt 500/347/25 16/148 F 900 kN 28,8 kg 30

22017 BGZ-S Liatinový rošt 500/347/25 plný F 900 kN 34,6 kg 30

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

22198 BGZ-S Vpust SV 565/550/990 2- dielny s tesniacou prechodkou DN 200 214 kg 2

22523 BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 300

30040 BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87˚

30052 BG Pachový uzáver do vpuste DN 200

22250 BG-SV Čelný koncový kus

22251 BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200

BG-SV Spojovací materiál

BG-Letištné

Príslušenstvo

BG-FA

L = 1000 mm

BG-PA

15


(395)

BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž

>> BGZ-S 400 s liatinovou hranou až do tr. F

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

16850 BGZ-S 400/0 495 0,0 % 227 kg 4

16851 BGZ-S 401/0 s odtokom DN 200 nadol

BGZ-S 400

494

47 400 47

Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22032 BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 15/125 D 400 kN 34,9 kg 20

22011 BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 15/125 D/E 600 kN 35,5 kg 20

22019 BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 15/125 F 900 kN 43,0 kg 20

22033 BGZ-S Liatinový rošt 500/447/25 plný D/E 600 kN 38,4 kg 20

25

400

495

NOVÉ

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

22194 BGZ-S Vpust SV 565/550/990 2-dielny s tesniacou prechodkou DN 200 214 kg 2

22524 BG-SV Kôš na zachytávanie nečistôt NW 400 0,4 kg

30040 BG Pachový uzáver z PVC kolien DN 200/87˚ 7,4 kg

30052 BG Pachový uzáver do vpuste DN 200 0,6 kg

22260 BG-SV Čelný/koncový kus 2,1 kg

22261 BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200 2,1 kg

BG-SV Spojovací materiál

70

499

L = 1000 mm

>> BGZ-S 500 V s pozinkovanou hranou až do tr. F

Art. Nr. Žľaby Výška na konci žľabu Spád Hmotnosť cca Ks/palete

16900 BGZ-S 500/0, dĺžka = 2500 mm 625 0,0 % 720 kg

16901 BGZ-S 500/0, dĺžka = 1000 mm 360 kg

16902 BGZ-S 501/0 s odtokom DN 200 nadol

Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22015 BGZ-S Liatinový rošt 500/547/25 15/248 D/E 600 kN 52,1 kg 10

BGZ-S 500 V

Art. Nr. Príslušenstvo Hmotnosť cca Ks/palete

22270 BG-SV Čelný/koncový kus 3,5 kg 3,5 kg

22271 BG-SV Koncový kus s odtokom DN 200 3,5 kg 3,5 kg

BG-SV Spojovací materiál

BGZ-S 400 (300) bez hrany

47 400 (300)

47

NOVÉ

495

L = 1000 mm a 2500 mm

499

(399)

VHODNÉ AJ AKO TUNELOVÝ PODCHOD PRE OBOJŽIVELNÍKY, PRÍPADNE AKO PRIEKOPOVÉ TVÁRNICE

16


Referencie

BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž SV

BGZ-S Žľab pre vysokú záťaž bol špeciálne vyvinutý do prevádzok,

kde pôsobia silné prejazdné, brzdné a točné sily.

Možné štvornásobné priskrutkovanie a výčnelky na spodnej strane

roštu zabezpečujú pevné spojenie s telesom žľabu.

Pri použití na huste frekventovaných komunikáciach sa odporúča rošt

v závislosti od prevádzky, hustoty a prejazdných rýchlosti priskrutkovať.

Spojovací materiál je vymeniteľný.

BGU-Z SV

Kontakt

BGF-Z SV

BGU/BGF

Návod

Referencie

BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž

veľké svetlé šírky pri vysokom zaťažení

Zvláštnosťou pre BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž sú zabetónované

liatinové „Z“ hrany, ktoré prinášajú žľabu a roštu vyššiu stabilitu.

Mriežkové či liatinové rošty majú únosnosť až do 900 kN.

Pri prevádzkach, kde sa vyžaduje plné zakrytie (napríklad kanálové

rošty, kolektory) ponúkame nový plný liatinový rošt.

BGZ-S Žľaby pre vysokú záťaž sa vyrábajú vo svetlých šírkach

NW 100, 150, 200, 300, 400 a 500.

Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG

BG-PA

BG-FA

17


BG Letištné žľaby

>> BG Letištné žľaby NW 100 so špeciálnou hranou až do tr. F

a s priskrutkovateľnými roštami

200

BG Letištný žľab

NW 100

500

100 200

Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca

20100 BG Letištný žľab NW 100, L = 2500 mm 0,0 % 530 kg/m

20102 BG Letištný žľab NW 100, L = 1000 mm 0,0 %

20105 BG Letištný žľab NW 101 s otvorom 500/300 nadol

20192 BG Letištný žľab NW 100 s odtokom DN 100 nadol

>> BG Letištné žľaby NW 200 so špeciálnou hranou až do tr. F

a s priskrutkovateľnými roštami

25

310

150

485

Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca

20300 BG Letištný žľab NW 200, L = 2500 mm 0,0 % 560 kg/m

20302 BG Letištný žľab NW 200, L = 1000 mm 0,0 %

20305 BG Letištný žľab NW 200 s otvorom 500/300 nadol

20392 BG Letištný žľab NW 200 s odtokom DN 200 nadol

20320 BG Letištný žľab NW 200/10-0, L = 2500 mm

20322 BG Letištný žľab NW 200/10-0, L = 1000 mm

20325 BG Letištný žľab NW 200/10-0, L = 2500 mm

200

512

BG Letištný žľab

NW 200

600

200 200

612

BG Letištný žľab

NW 300

25

310/410

485/585

150

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

>> BG Letištné žľaby NW 300 so špeciálnou hranou až do tr. F

a s priskrutkovateľnými roštami

Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca

20400 BG Letištný žľab NW 300, L = 2500 mm 0,0 % 720 kg/m

20402 BG Letištný žľab NW 300, L = 1000 mm 0,0 %

20405 BG Letištný žľab NW 301 s otvorom 500/300 nadol, L = 2500 mm

20492 BG Letištný žľab NW 301 s odtokom DN 200

>> Rošty a príslušenstvo

Art. Nr. Rošty STN EN 1433 Hmotnosť cca

22057 BG-SI Liatinový rošt 500/147/25 16/120 F 900 kN 6,0 kg

22058 BG-SI Liatinový rošt 500/147/25 plný F 900 kN 7,6 kg

22076 BG-SI Liatinový rošt 500/247/25 16/220 F 900 kN 12 kg

22077 BG-SI Liatinový rošt 500/247/25 plný F 900 kN 16,3 kg

22096 BG-SI Liatinový rošt 500/347/25 16/148 F 900 kN 28,8 kg

22097 BG-SI Liatinový rošt 500/3477/25 plný F 900 kN 34,6 kg

20720 Vpust pre BG Letištný žľab NW 100, 1 m x 0,5 m x 1 m 1200 kg

20700 Čelný/koncový kus NW 100 3,8 kg

20722 Vpust pre BG Letištný žľab NW 200, 1 m x 0,6 m x 1 m 1300 kg

20704 Čelný/koncový kus NW 200 4,5 kg

20723 Vpust pre BG Letištný žľab NW 300, 1 m x 0,7 m x 1 m 1350 kg

20708 Čelný/koncový kus NW 300 4,5 kg

NOVÉ

Liatinový rošt tr. F

- NW 100

Liatinový rošt tr. F

- NW 100 plný

Liatinový rošt tr. F

- NW 200

Liatinový rošt tr. F

- NW 200 plný

L = 1000 alebo 2500 mm

NOVÉ

Liatinový rošt tr. F

- NW 300

>> BG Štrbinové žľaby bez roštu

Liatinový rošt tr. F

- NW 300 plný

Art. Nr. Žľaby Spád Hmotnosť cca

19000 BG Štrbinový žľab NW 100 0,0 % 425 kg/m

19001 BG Štrbinový žľab NW 100 s otvorom 600/80 nadol

19002 Čelný/koncový kus pre Štrbinový žľab 3,1 kg

18


Referencie

BG-Letištný žľab

maximálna bezpečnosť pri najvyšších nárokoch

BG-Letištný žľab je vyvinutý pre najvyššie zaťaženia na medzinárodných

letiskách. Vyrába sa v štandardných dĺžkach 1 m a 2,5 m.

Masívne betónové teleso, ktoré je príslušne vystužené znesie bez následkov

prejazdné i brzdné sily každého lietadla.

V hornej pohľadovej časti je žľab obalený ukotveným oceľovým plášťom,

aby optimálne zodpovedal technickým požiadavkam.

BGU-Z SV

Kontakt

BGF-Z SV

BGU/BGF

Návod

Referencie

BG-Letištné žľaby / BG-Štrbinové žľaby

Letisko vo Viedni – Schwechate je náš najdôležitejší partner

v tejto oblasti. Vzájomnou spoluprácou sa nám podarilo žľaby

optimalizovať a vyvinúť kompletný program pre príslušenstvo.

BG-Letištné žľaby môžu byť podľa požiadavky vyrobené v tvare

„T“ alebo sa križujúc

Taktiež ponúkame štrbinové žľaby, ktoré môžu byť použité

predovšetkým po okrajoch rozletových dráh.

Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG

BG-PA

BG-FA

19


BGZ-S Vpusty

NOVÉ

>> BGZ-S 200 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny

s liatinovým rámom a roštom na pántoch

Art. Nr. Vpust BGZ-S 200 Stavebná výška Hmotnosť cca

16200 BGZ-S 200 Vpust – vrchný diel s rámom 580 124 kg

16202-03 2, 3-dielny – stredný diel 300-600 65-130 kg

16204 – spodný diel s odtokom DN 200 655 154 kg

16206 BGZ-S 200 Vpust s rámom a odtokom DN 200 1-dielny 650

Art. Nr. Rošty a príslušenstvo STN EN 1433 Hmotnosť cca

34048 BGZ-S 200 Liatinový rošt 500/267/25 27/220 na pántoch D 400 kN 9,3 kg

22522 Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200

Spojovací materiál

>> BGZ-S 300 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny

s liatinovým rámom

Art. Nr. Vpust BGZ-S 400 bodová Stavebná výška Hmotnosť cca

22580 BGZ-S 300 Vpust bodová – vrchný diel s rámom 550 102 kg

22581, 22217 – stredný diel 180 / 365 41 kg / 78 kg

22218 – spodný diel s odtokom DN 200 450 120 kg

Art. Nr. Rošty a príslušenstvo STN EN 1433 Hmotnosť cca

22030 Liatinový rošt 500/347/25 16/148 D 600 kN 23,2 kg

22732 Liatinový rošt s pozdĺžnou mriežkou 500/347/25 MW 25/14 E 600 kN 20,9 kg

22016 Liatinový rošt 500/347/25 16/148 F 900 kN 35,5 kg

22523 Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200 0,4 kg

Spojovací materiál

>> BGZ-S 400 Vpust jedno, -dvoj, -trojdielny

s liatinovým rámom

Art. Nr. Vpust BGZ-S 400 bodová Stavebná výška Hmotnosť cca

22216 BGZ-S 400 Vpust bodová – vrchný diel s rámom 560 105 kg

22581, 22217 – stredný diel 180 / 365 41 kg / 78 kg

22218 – spodný diel s odtokom DN 200 450 120 kg

Art. Nr. Rošty a príslušenstvo STN EN 1433 Hmotnosť cca

22032 Liatinový rošt 500/447/25 15/125 D 400 kN 34,9 kg

22011 Liatinový rošt 500/447/25 15/125 D/E 600 kN 35,5 kg

22019 Liatinový rošt 500/447/25 15/125 F 900 kN 43,0 kg

22524 Kôš na zachytávanie nečistôt NW 200

Spojovací materiál

Typ vpustu Svetlá šírka L B B 1 H C D

BGU 100 500 158 160 500 250 160

100 500 210 214 560 250 140

BG 150 500 270 274 570 250 186

200 500 340 344 600 250 233

100 500 160 211 510 250 120

BGU-Z SV 150 500 210 261 690 250 130

200 500 260 326 740 250 150

100 500 194 211 510 250 120

150 500 244 261 690 250 130

BGZ-S SV 200 500 294 326 740 250 150

300 500 394 565 990 250 165

400 500 494 565 990 250 165

20


BGZ-S Vpusty

VPUST BGZ-S 200

1-dielny

VPUST BGZ-S 200

2-dielny

VPUST BGZ-S 200

3-dielny

VPUST BGZ-S 400 spredu

4-dielny

VPUST BGZ-S 300 zboku

4-dielny

BG

BGU-Z SV

BGF-Z SV

Kontakt

BGU/BGF

Návod

VPUST BGZ-S 300 spredu

4-dielny

s odtokom v medzikuse

BG-PA

BG-FA

BGZ-S SV

BG-Letištné

Príslušenstvo

21


BG-FA Fasádne žľaby

BG-FA RB 130

Fixná stavebná výška

Pohyblivá stavebná výška

L = 1000 mm

>> BG-FA Fasádny žľab, šírka žľabu RB 130

jednostranne perforovaný alebo plný, pozinkovaný, nerez V2A

Art. Nr. Žľabové teleso – hrúbka materiálu 1,0 mm Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

37131 BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška pozink. 55 2,3 kg

37141 BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška pozink. 70 2,6 kg

37151 BG-FA Fasádny žľab V RB 130, fixná stavebná výška pozink. 110 3,2 kg

37161 BG-FA Fasádny žľab V RB 130, pohyblivá stavebná výška pozink. 55-90 2,9 kg

37181 BG-FA Fasádny žľab V RB 130, pohyblivá stavebná výška pozink. 90-150 3,9 kg

37231 BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška nerez V2A 55 2,3 kg

37241 BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška nerez V2A 70 2,6 kg

37251 BG-FA Fasádny žľab E RB 130, fixná stavebná výška nerez V2A 110 3,2 kg

37261 BG-FA Fasádny žľab E RB 130, pohyblivá stavebná výška nerez V2A 55-90 2,9 kg

37281 BG-FA Fasádny žľab E RB 130, pohyblivá stavebná výška nerez V2A 90-150 3,9 kg

Art. Nr. Rošty – šírka 122 mm Materiál Hmotnosť cca

37300 BG-FA Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10 pozink. 3,0 kg

37301 BG-FA Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10 pozink. 1,6 kg

37304 BG-FA Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 8 mm pozink. 3,5 kg

37305 BG-FA Dierkový rošt 500/122/20, Ø 8 mm pozink. 2,0 kg

37302 BG-FA Chodníkový rošt 1000/122/20, SW 9/85 pozink. 1,4 kg

37303 BG-FA Chodníkový rošt 500/122/20, SW 9/85 pozink. 0,8 kg

37330 BG-FA Mriežkový rošt 1000/122/20, MW 30/10 nerez V2A 3,0 kg

37331 BG-FA Mriežkový rošt 500/122/20, MW 30/10 nerez V2A 1,6 kg

37334 BG-FA Dierkový rošt 1000/122/20, Ø 8 mm nerez V2A 3,5 kg

37335 BG-FA Dierkový rošt 500/122/20, Ø 8 mm nerez V2A 2,0 kg

37332 BG-FA Chodníkový rošt 1000/122/20, SW 9/85 nerez V2A 1,4 kg

37333 BG-FA Chodníkový rošt 500/122/20, SW 9/85 nerez V2A 0,8 kg

Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

37370 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink. 55 0,1 kg

37371 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink. 70 0,1 kg

37372 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink. 110 0,1 kg

37373 BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška pozink. 55-90 0,1 kg

37374 BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška pozink. 90-150 0,2 kg

37380 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 55 0,1 kg

37381 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 70 0,1 kg

37382 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 110 0,1 kg

37383 BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška nerez V2A 55-90 0,1 kg

37384 BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška nerez V2A 90-150 0,2 kg

37396 BG-FA Spojovací materiál nerez V2A

Mriežkový rošt MW 30/10

pre RB 130, 230

Dierkový rošt

pre RB 130, 230

Chodníkový rošt

pre RB 130

Image rošt „slnko“

Image rošt „ruža“

Dodacie doba a cena na objednávku!

Všetky kryty pre BG Fasádne žľaby sú pochôdzne a prejazdné aj pre invalidné vozíky!

Žľaby môžu byť vyrobené podľa potreby od 500 mm – 2000 mm. Cena dohodou.

22


BG-FA Fasádne žľaby

BG-FA RB 230

Fixná stavebná výška

Pohyblivá stavebná výška

L = 1000 mm

>> BG-FA Fasádny žľab, šírka žľabu 230

jednostranne perforovaný, alebo plný pozinkovaný, nerez V2A

Art. Nr. Žľabové teleso – hrúbka materiálu 1,0 mm Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

37431 BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška pozink. 55 3,1 kg

37441 BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška pozink. 70 3,4 kg

37451 BG-FA Fasádny žľab V RB 230, fixná stavebná výška pozink. 110 4,0 kg

37461 BG-FA Fasádny žľab V RB 230, pohyblivá stavebná výška pozink. 55-90 2,9 kg

37481 BG-FA Fasádny žľab V RB 230, pohyblivá stavebná výška pozink. 90-150 4,7 kg

37531 BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška nerez V2A 55 3,1 kg

37541 BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška nerez V2A 70 3,4 kg

37551 BG-FA Fasádny žľab E RB 230, fixná stavebná výška nerez V2A 110 4,0 kg

37561 BG-FA Fasádny žľab E RB 230, pohyblivá stavebná výška nerez V2A 55-90 2,9 kg

37581 BG-FA Fasádny žľab E RB 230, pohyblivá stavebná výška 90-150 4,7 kg

Art. Nr. Rošty – šírka 222 mm Materiál Hmotnosť cca

37600 BG-FA Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10 pozink. 6,0 kg

37601 BG-FA Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10 pozink. 3,1 kg

37606 BG-FA Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 8 mm pozink. 3,5 kg

37607 BG-FA Dierkový rošt 500/222/20 Ø 8 mm pozink. 1,7 kg

37630 BG-FA Mriežkový rošt 1000/222/20, MW 30/10 nerez V2A 6,0 kg

37631 BG-FA Mriežkový rošt 500/222/20, MW 30/10 nerez V2A 3,1 kg

37636 BG-FA Dierkový rošt 1000/222/20, Ø 8 mm nerez V2A 6,2 kg

37637 BG-FA Dierkový rošt 500/222/20, Ø 8 mm nerez V2A 3,1 kg

Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

37670 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink. 55 0,1 kg

37671 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink. 70 0,1 kg

37672 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška pozink. 110 0,2 kg

37673 BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška pozink. 55-90 0,2 kg

37674 BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška pozink. 90-150 0,3 kg

37680 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 55 0,1 kg

37681 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 70 0,1 kg

37682 BG-FA Čelná stena, fixná stavebná výška nerez V2A 110 0,2 kg

37683 BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška nerez V2A 55-90 0,2 kg

37684 BG-FA Čelná stena, pohyblivá stavebná výška nerez V2A 90-150 0,3 kg

37696 BG-FA Spojovací materiál pe všetky rošty nerez V2A

(Potreba na jeden bm: 2 ks)

>> BG-FA Nástavce

vhodný ako bodový vpust, revízna šachta spolu s mriežkovým roštom MW 30/10

Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

37802 BG-FA Nástavec V 400/400, pohyblivá stavebná výška pozink. 55 - 90 6,0 kg

37805 BG-FA Nástavec V 400/400, pohyblivá stavebná výška pozink. 90 - 150 6,0 kg

37822 BG-FA Nástavec E 400/400, pohyblivá stavebná výška nerez V2A 55 - 90 6,0 kg

37825 BG-FA Nástavec E 400/400, pohyblivá stavebná výška nerez V2A 90 - 150 6,0 kg

BG-Letištné BGZ-S SV BG BGU-Z SV BGF-Z SV BGU/BGF Návod Kontakt

>> BG-FA Spojovací kanál

pre spojenie žľabu a strešného odtoku

Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

37851 BG-FA Spojovací kanál, 1000/90/30 pozink. 30 1,5 kg

37861 BG-FA Spojovací kanál, 1000/90/30 nerez V2A 30 1,5 kg

Príslušenstvo

BG-FA

Všetky kryty pre BG Fasádné žľaby sú pochôdzné a pojazdné pre invalidné vozíky!

Žľabové telesá sú dodávané v obvyklých dĺžkach 1000 mm (možnosť výroby i v dĺžkach 500 a 2 500 mm)

BG-PA

23


BG-FA Fasádne štrbinové žľaby

>> BG-FA Fasádny štrbinový žľab, svetlá šírka 18

na odvedenie vody z omietaných, drevených a sklenených fasád

Art. Nr. Žľabové teleso – hrúbka materiálu 1,00 mm Materiál Stavebná výška Hmotnosť cca

37901 BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – plný pozink. 170 2,6 kg

37904 BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – perforovaný pozink. 170 2,1 kg

37921 BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – plný nerez V2A 170 2,6 kg

37924 BG-FA Fasádny štrbinový žľab SW 18 – perforovaný nerez V2A 170 2,1 kg

BG-FA SW 18

Art. Nr. Kryty Materiál Hmotnosť cca

37951 BG-FA Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm pozink. 0,5 kg

37956 BG-FA Štrbinová vložka s otvormi 8/8 mm, L = 1000 mm nerez V2A 0,5 kg

170 mm

18 mm

110 mm

Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška Hmotnosť cca

37970 BG-FA Revízna šachta 300/275, zvislý odtok DN 100 pozink. 260 7,0 kg

37980 BG-FA Revízna šachta 300/275, zvislý odtokDN 100 nerez V2A 260 7,0 kg

37971 BG-FA Rohový kus vonkajší 150/150 pozink. 170 5,0 kg

37972 BG-FA Rohový kus vnútorný 150/150 pozink. 170 5,0 kg

37981 BG-FA Rohový kus vonkajší 150/150 nerez V2A 170 5,0 kg

37982 BG-FA Rohový kus vnútorný 150/150 nerez V2A 170 5,0 kg

37973 BG-FA Čelná stena ľavá, šírka 75 mm pozink. 170 0,2 kg

37974 BG-FA Čelná stena pravá, šírka 75 mm pozink. 170 0,2 kg

37983 BG-FA Čelná stena ľavá, šírka 75 mm nerez V2A 170 0,2 kg

37984 BG-FA Čelná stena pravá, šírka 75 mm nerez V2A 170 0,2 kg

Žľabové telesá sú dodávané v obvyklých dĺžkach 1000 mm (možnosť výroby i v dĺžkach 500 a 2 000 mm).

75 mm

L = 1000 mm

BG-FA Fasádne žľaby

Hydraulický priemerný prepočet

Zrážky Prípustná odvodňovaná plocha Prípustná odvodňovaná plocha

RB 130 RB 230

(l/s ha) Výška 55 Výška 70 Výška 110 Výška 55 Výška 70 Výška 110

(Qmax = 0,6 l/s) (Qmax = 0,9 l/S) (Qmax = 3,6 l/s) (Qmax = 1,2 l/s) (Qmax = 1,8 l/s) (Qmax = 6,7 l/s)

150 40 m² 60 m² 240 m² 80 m² 120 m² 450 m²

200 30 m² 45 m² 180 m² 65 m² 90 m² 340 m²

250 25 m² 35 m² 140 m² 50 m² 70 m² 270 m²

300 20 m² 30 m² 120 m² 40 m² 60 m² 225 m²

350 17 m² 25 m² 100 m² 35 m² 50 m² 190 m²

400 15 m² 22 m² 90 m² 30 m² 45 m² 165 m²

POZNÁMKA: Tieto priemerné výpočty vychádzajú z plných neperforovaných BG-FA Fasádnych žľabov o dĺžke 20 m a voľnom výtoku.

Presný, miestnym pomerom vyhovujúci hydraulický prepočet Vám radi poskytneme.

24


BG-PA Garážové žľaby

BG-PA NW 100

bez rýchlouzáveru

100

156

BG-PA SV NW 100

s rýchlouzáverom

55

>> BG-PA Garážové žľaby, svetlá šírka 100

teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom BEZ RÝCHLOUZÁVERU

Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

35110 BG-PA Garážové žľaby V NW 100 – hrúbka 1,50 mm pozink. 55 4,1 kg

35111 BG-PA Garážové žľaby E NW 100 – hrúbka 1,25 mm nerez V2A 55 3,4 kg

>> BG-PA Garážové žľaby SV, svetlá šírka 100

teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM

Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

36110 BG-PA Garážové žľaby SV V NW 100 – hrúbka 2,00 mm pozink. 55 3,5 kg

36111 BG-PA Garážové žľaby SV E NW 100 – hrúbka 1,50 mm nerez V2A 55 2,9 kg

>> Kryty a príslušenstvo

na garážové žľaby S alebo BEZ RÝCHLOUZÁVERU

Art. Nr. Kryty BEZ RÝCHLOUZÁVERU STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

35701 BG-PA Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/30 B 125 kN 3,0 kg 120

35711 BG-PA Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/30 B 125 kN 1,5 kg

35721 BG-PA Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kN 3,0 kg 120

35731 BG-PA Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kN 1,5 kg

35771 BG-PA Liatinový rošt 500/147/25, SW 14/100 D 400 kN 4,2 kg 120

BGF-Z SV BGU/BGF Návod Kontakt

100

156

1)

Na objednávku

3)

Bez možnosti priskrutkovania

55

NOVÉ

Art. Nr. Kryty S RÝCHLOUZÁVEROM STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22150 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/30 B 125 kN 2,9 kg 120

22151 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/30 B 125 kN 1,5 kg

22152 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/10 C 250 kN 4,0 kg 120

22153 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/10 C 250 kN 2,1 kg

22154 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 30/30 D/E 600 kN 6,8 kg 120

22155 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 30/30 D/E 600 kN 3,5 kg

22352 BG-SV Mriežkový rošt 1000/147/25, MW 31/15, nerez V2A C 250 kN 3,6 kg 120

22353 BG-SV Mriežkový rošt 500/147/25, MW 31/15, nerez V2A C 250 kN 2,2 kg

22358 BG-SV Dierkový rošt 1000/147/25, Ø 8 mm, nerez V2A 3) C 250 kN 5,0 kg 120

22359 BG-SV Dierkový rošt 500/147/25, Ø 8 mm, nerez V2A 3) C 250 kN 2,7 kg

22050 BG-SV Liatinový rošt 500/147/25, SW 16/120 B/C 250 kN 4,3 kg 120

22054 BG-SV Liatinový rošt 500/147/25, SW 6/120, úzka štrbina 1) B/C 250 kN 4,7 kg 120

23102 BG-SV Liatinový rošt 500/147/25, SW 16/120 D 400 kN 4,5 kg 120

22754 BG-SV Liatinový-mriežkový rošt 500/147/25, SW 24/24 E 600 kN 4,7 kg 120

22756 BG-SV Liatinový s pozdĺžnou mriežkou 500/147/25, MW 27/134 E 600 kN 4,2 kg 120

Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

35800 BG-PA Odtokový kus V, odtok DN 70, L = 1000 mm pozink. 55 1,7 kg

35810 BG-PA Odtokový kus E, odtok DN 70, L = 1000 mm nerez 55 1,4 kg

35820 BG-PA L-kus E, L = 500/680 nerez 55 2,9 kg

35830 BG-PA T-kus E, L = 500/680 nerez 55 2,9 kg

35840 BG-PA Čelný kus pozink. 0,3 kg

35846 BG-PA Čelný kus nerez 0,2 kg

35870 BG-PA Prechodka pozink. 0,3 kg

35876 BG-PA Prechodka nerez 0,3 kg

35882 BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie pozink. 0,4 kg

35888 BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie nerez 0,4 kg

35895 BG-PA Spojovací materiál pre mriežkové rošty nerez 0,1 kg

35901 BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty nerez 0,1 kg

35904 BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty na konci nerez 0,1 kg

Art. Nr. Príslušenstvo pre žľaby s rýchlouzáverom SV Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

36800 BG-PA Odtokový kus SV V, odtok DN 70, L = 1000 mm pozink. 55 1,7 kg

36810 BG-PA Odtokový kus SV E, odtok DN 70, L = 1000 mm nerez 55 1,4 kg

36820 BG-PA L-kus SV E, L = 500/680 nerez 55 2,9 kg

36830 BG-PA T-kus SV E, L = 500/680 nerez 55 2,9 kg

36840 BG-PA Čelný kus SV pozink. 0,3 kg

36846 BG-PA Čelný kus SV nerez 0,2 kg

36870 BG-PA Prechodka SV pozink. 0,3 kg

36876 BG-PA Prechodka SV nerez 0,3 kg

36882 BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie pozink. 0,4 kg

36888 BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie nerez 0,4 kg

22280 BG-SV Spojovací materiál pre mriežkové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)

22281 BG-SV Spojovací materiál pre liatinové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)

(Pri roštoch s rýchlouzáverom SV – spotreba 4 ks/mb, pri liat. roštoch triedy D: 8 ks/mb)

BG-PA BG-FA Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG BGU-Z SV

Žľabové telesá sú dodávané v obvyklých dĺžkach 1000 mm (možnosť výroby i v dĺžkach 500 a 2 000 mm)

25


BG-PA Garážové žľaby

>> BG-PA Garážové žľaby, svetlá šírka 150

teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom BEZ RÝCHLOUZÁVERU

Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

35210 BG-PA Garážové žľaby V NW 150 – hrúbka 1,50 mm pozink. 55 4,8 kg

35211 BG-PA Garážové žľaby E NW 150 – hrúbka 1,25 mm nerez V2A 55 4,0 kg

BG-PA NW 150

bez rýchlouzáveru

150

206

BG-PA SV NW 150

s rýchlouzáverom

150

206

55

55

NOVÉ

>> BG-PA Garážové žľaby SV, svetlá šírka 150

teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. ocele s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM

Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

36210 BG-PA Garážové žľaby SV V NW 150 – hrúbka 2,00 mm pozink. 55 4,1 kg

36211 BG-PA Garážové žľaby SV E NW 150 – hrúbka 1,50 mm nerez V2A 55 3,4 kg

>> Kryty a príslušenstvo

na garážové žľaby S alebo BEZ RÝCHLOUZÁVERU

Art. Nr. Kryty BEZ RÝCHLOUZÁVERU STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

35702 BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/30 B 125 kN 4,2 kg 100

35712 BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/30 B 125 kN 2,1 kg

35722 BG-PA Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kN 4,2 kg 100

35732 BG-PA Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kN 2,1 kg

35772 BG-PA Liatinový rošt 500/197/25, SW 14/45 D 400 kN 6,9 kg 100

Art. Nr. Kryty S RÝCHLOUZÁVEROM SV STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22160 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/30 B 125 kN 4,6 kg 100

22161 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/30 B 125 kN 2,5 kg

22162 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10 C 250 kN 7,8 kg 100

22163 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10 C 250 kN 4,1 kg

22164 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/30 D/E 600 kN 10,9 kg 100

22165 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/30 D/E 600 kN 5,6 kg

22362 BG-SV Mriežkový rošt 1000/197/25, MW 30/10, nerez V2A C 250 kN 8,0 kg 100

22363 BG-SV Mriežkový rošt 500/197/25, MW 30/10, nerez V2A C 250 kN 4,4 kg

22060 BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 12/50 B/C 250 kN 6,6 kg 100

22066 BG-SV Liatinový rošt 500/197/25, SW 16/170 D 400 kN 7,0 kg 100

22764 BG-SV Liatin. rošt 500/197/25, MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2) E 600 kN 7,6 kg 100

Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

35802 BG-PA Odtokový kus V, odtok DN 100, L = 1000 mm pozink. 55 2,1 kg

35812 BG-PA Odtokový kus E, odtok DN 100, L = 1000 mm nerez 55 1,9 kg

35822 BG-PA L-kus E, L = 500/698 nerez 55 4,0 kg

35832 BG-PA T-kus E, L = 500/698 nerez 55 4,0 kg

35842 BG-PA Čelný kus pozink. 0,4 kg

35848 BG-PA Čelný kus nerez 0,4 kg

35872 BG-PA Prechodka pozink. 0,5 kg

35878 BG-PA Prechodka nerez 0,5 kg

35884 BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie pozink. 0,6 kg

35890 BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie nerez 0,6 kg

35897 BG-PA Spojovací materiál pre mriežkové rošty nerez 0,1 kg

35902 BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty nerez 0,1 kg

35905 BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty – na konci nerez 0,1 kg

2)

Nedá sa dodatočne priskrutkovať

Art. Nr. Príslušenstvo pre žľaby s rýchlouzáverom SV Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

36802 BG-PA Odtokový kus SV V, odtok DN 100, L = 1000 mm pozink. 55 2,1 kg

36812 BG-PA Odtokový kus SV E, odtok DN 100, L = 1000 mm nerez 55 1,9 kg

36822 BG-PA L-kus SV E, L = 500/698 nerez 55 4,0 kg

36832 BG-PA T-kus SV E, L = 500/698 nerez 55 4,0 kg

36842 BG-PA Čelný kus SV pozink. 0,4 kg

36848 BG-PA Čelný kus SV nerez 0,4 kg

36872 BG-PA Prechodka SV pozink. 0,5 kg

36878 BG-PA Prechodka SV nerez 0,5 kg

36884 BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie pozink. 0,6 kg

36890 BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie nerez 0,6 kg

22280 BG-SV Spojovací materiál pre mriežkové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)

22281 BG-SV Spojovací materiál pre liatinové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)

(Pri roštoch s rýchlouzáverom SV – spotreba 4 ks/mb, pri liat. roštoch triedy D: 8 ks/mb)

Žľabové telesá sú dodávané v obvyklých dĺžkach 1000 mm (možnosť výroby i v dĺžkach 500 a 2 000 mm)

26


BG-PA Garážové žľaby

>> BG-PA Garážové žľaby, svetlá šírka 200

teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. oceli s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM

Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

35310 BG-PA Garážové žľaby V NW 200 – hrúbka 1,50 mm pozink. 55 5,0 kg

35311 BG-PA Garážové žľaby E NW 200 – hrúbka 1,25 mm nerez V2A 55 4,6 kg

Kontakt

BG-PA NW 200

bez rýchlouzáveru

200

55

>> BG-PA Garážové žľaby SV, svetlá šírka 200

teleso žľabu je z pozink., alebo nerez. oceli s mriež., liatinovým roštom s RÝCHLOUZÁVEROM

Art. Nr. Žľabové teleso Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

36310 BG-PA Garážové žľaby SV V NW 200 – hrúbka 2,00 mm pozink. 55 4,7 kg

36311 BG-PA Garážové žľaby SV E NW 200 – hrúbka 1,50 mm nerez V2A 55 3,9 kg

>> Kryty a príslušenstvo

na Garážové žľaby S alebo BEZ RÝCHLOUZÁVERU

BGU/BGF Návod

256

BG-PA SV NW 200

s rýchlouzáverom

Art. Nr. Kryty BEZ RÝCHLOUZÁVERU STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

35703 BG-PA Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/30 B 125 kN 9,8 kg 60

35713 BG-PA Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/30 B 125 kN 4,9 kg

35723 BG-PA Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kN 9,8 kg 60

35733 BG-PA Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/30, nerez V2A B 125 kN 4,9 kg

35773 BG-PA Liatinový rošt 500/247/25, SW 14/62 D 400 kN 8,1 kg 60

BGF-Z SV

200

256

55

NOVÉ

Art. Nr. Kryty S RÝCHLOUZÁVEROM SV STN EN 1433 Hmotnosť cca Ks/palete

22172 BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/30 C/D 400 kN 14,7 kg 60

22173 BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/30 C/D 400 kN 7,7 kg

22372 BG-SV Mriežkový rošt 1000/247/25, MW 30/10, nerez V2A C 250 kN 10,1 kg 60

22373 BG-SV Mriežkový rošt 500/247/25, MW 30/10, nerez V2A C 250 kN 5,6 kg

22079 BG-SV Liatinový rošt 500/247/25, SW 16/220 D 400 kN 8,0 kg 60

22774 BG-SV Liatin. rošt 500/247/25, MW 27/13 s pozdĺž. mriežkou 2) E 600 kN 9,3 kg 60

BGU-Z SV

2)

Nedá sa dodatočne priskrutkovať

Art. Nr. Príslušenstvo Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

35804 BG-PA Odtokový kus V, odtok DN 100, L = 1000 mm pozink. 55 2,5 kg

35814 BG-PA Odtokový kus E, odtok DN 100, L = 1000 mm nerez 55 2,1 kg

35824 BG-PA L-kus E, L = 500/748 nerez 55 5,2 kg

35834 BG-PA T-kus E, L = 500/748 nerez 55 5,2 kg

35844 BG-PA Čelný kus pozink. 0,5 kg

35850 BG-PA Čelný kus nerez 0,5 kg

35874 BG-PA Prechodka pozink. 0,6 kg

35880 BG-PA Prechodka nerez 0,6 kg

35886 BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie pozink. 0,8 kg

35892 BG-PA Prechodka pre výškové ukotvenie nerez 0,8 kg

35899 BG-PA Spojovací materiál pre mriežkové rošty nerez 0,2 kg

35903 BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty nerez 0,2 kg

35906 BG-PA Spojovací materiál pre liatinové rošty – na konci nerez 0,2 kg

Art. Nr. Príslušenstvo pre žľaby s rýchlouzáverom SV Materiál Stavebná výška v mm Hmotnosť cca

36804 BG-PA Odtokový kus SV V, odtok DN 100, L = 1000 mm pozink. 55 2,5 kg

36814 BG-PA Odtokový kus SV E, odtok DN 100, L = 1000 mm nerez 55 2,1 kg

36824 BG-PA L-kus SV E, L = 500/748 nerez 55 5,2 kg

36834 BG-PA T-kus SV E, L = 500/748 nerez 55 5,2 kg

36844 BG-PA Čelný kus SV pozink. 0,5 kg

36850 BG-PA Čelný kus SV nerez 0,5 kg

36874 BG-PA Prechodka SV pozink. 0,6 kg

36880 BG-PA Prechodka SV nerez 0,6 kg

36886 BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie pozink. 0,8 kg

36892 BG-PA Prechodka SV pre výškové ukotvenie nerez 0,8 kg

22280 BG-SV Spojovací materiál pre mriežkové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)

22281 BG-SV Spojovací materiál pre liatinové rošty (1 ks skrutka, 1 ks matica)

(Pri roštoch s rýchlouzáverom SV – spotreba 4 ks/mb, pri liat. roštoch triedy D: 8 ks/mb)

BG-FA Príslušenstvo BG-Letištné BGZ-S SV BG

Žľabové telesá sú dodávané v obvyklých dĺžkach 1000 mm (možnosť výroby i v dĺžkach 500 a 2 500 mm)

BG-PA

27


Hydro BGCompany Mission

Podnikanie

Know-how

Partneri

Servis

Našim najvyšším cieľom

Desaťročia skúseností

Obchodníci so stavebným

Optimálny zákaznícky

je stať sa vašim

a rozsiahlej know-how

materiálom, stavebné

servis z prvej ruky

spoľahlivým partnerom,

našich odborníkov

spoločnosti, stavební

vám ponúka skupina

krorý vám zabezpečí

vám garantujú optimálne

podnikateľia, projektanti,

našich obchodných

najvyššiu kvalitu

poradensto a podporu pri

architekti ako aj súkromné

zástupcov.

a včasnosť dodávok.

štandardných i špeciálnych,

i verejné zariadenia oceňujú

individuálnych riešeniach.

našu kvalitu a spoľahlivosť.

Váš úspech je náš cieľ!

Hydro BG s.r.o., SK-90052 Kuchyňa, Kuchyňa 586, Tel.: (+421 34) 79 79 622 - 626, Fax: (+421 34) 77 85 011

offi ce-sk@bg-company.com, www.bg-company.com

More magazines by this user
Similar magazines