Infolisty 1/2012 - Greenpeace

greenpeace.org

Infolisty 1/2012 - Greenpeace

infolisty 1/2012

© Greenpeace/Bernd Schaudinnus

• Zdravé životné prostredie na Slovensku

• Bezpečné a moderné zdroje energie

• Ochrana klímy

Zasadzujeme sa za budúcnosť, v ktorej bude možné žiť!

Podporte nás v tom 2% z Vašich daní!

Ďakujeme.

Formuláre a všetky potrebné informácie nájdete na www.2percenta.sk

Greenpeace Slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava, tel./fax: + 421 2 54 77 12 02


infolisty 1/2012 > strana 2

Úspechy kampaní Greenpeace, za ktoré nevďačíme

politickým stranám, ani korporáciám, ale práve vám

a vašej podpore:

1.

©Greenpeace/juraj rizman

2.

©Greenpeace/Juraj rizman

Envirozákon desaťročia

Po deviatich rokoch kampane Greenpeace

schválila NR SR v októbri 2011 zákon o starých

environmentálnych záťažiach, ktorý vytvára

legislatívny rámec pre riešenie jedného z najvážnejších

ekologických problémov Slovenska.

Čistenie najviac kontaminovaných oblastí Slovenska

sa môže začať!

Stop ropovodu

Aj vďaka intenzívnej kampani Greenpeace sa

podarilo zmeniť zámer slovenskej vlády a spoločnosti

Transpetrol vystavať ropovodné potrubie

priamo cez územie chránenej vodohospodárskej

oblasti Žitný ostrov a cenné územia

Záhoria a rieky Moravy. Zásoby pitnej vody či

vzácne živočíšne druhy takto ostanú aj naďalej

chránené.

©Greenpeace/lucia szabová

3.

©Greenpeace/juraj rizman

4.

Historický úspech petičnej akcie

Prvýkrát v histórii Slovenskej republiky sa podarilo

nielen vyzbierať vyše 100 000 podpisov

pod environmentálnu petíciu „Stop uránu“, ale

aj presadiť dôležité legislatívne zmeny v geologickom

a banskom zákone, vďaka ktorým majú

občania, dotknuté samosprávy a vyššie územné

celky viac informácií a kompetencií brániť sa

proti plánom ťažobných spoločností.

Výhra občanov aj životného prostredia

Zaslúženým výsledkom niekoľko rokov trvajúcej

kampane proti plánom vybudovať v blízkosti

centra mesta Trebišov uhoľnú elektráreň sa stalo

definitívne zastavenie tohto projektu. Spolu

s Trebišovčanmi a Greenpeace vyhralo aj životné

prostredie – uholná elektráreň by totiž ročne

vyprodukovala asi 4 milióny ton CO 2 a 465 tisíc

ton ďalšieho škodlivého odpadu.

www.greenpeace.sk | číslo účtu 2621520999/1100


infolisty 1/2012 > strana 3

Plány Greenpeace nemenia kabát či farby, ich cieľom

vždy bola aj bude ochrana zdravia a životného

prostredia. Spoznajte plány Greenpeace na rok 2012:

©Greenpeace/Colin O´Connor

Čistejšie ovzdušie

v slovenských mestách

©Greenpeace/branislav blaščák

Identifikácia zdrojov

znečistenia

Ak aj vy žijete vo väčšom meste s rozvinutou

dopravnou infraštruktúrou a priemyslom,

každý deň vdychujete do pľúc spolu

so vzduchom aj tzv. polietavý prach. Tieto

drobné častice poletujúce v ovzduší vznikajú

najmä pri spaľovaní tuhých látok, no sú

obsiahnuté aj vo výfukových plynoch áut. Ich

vdychovanie má negatívny vplyv na ľudské

zdravie – od kašľa a podráždených očí až

po vážne ochorenie dýchacej a srdcovocievnej

sústavy.

Greenpeace plánuje vykonať merania znečistenia

ovzdušia vo viacerých slovenských

mestách a takto priblížiť problém mestským

obyvateľom spolu s možnosťami, ako sa aspoň

čiastočne dá prispieť k zlepšeniu kvality

ovzdušia.

Greenpeace doteraz zmonitoroval množstvo

lokalít znečistenia. Ochranné oblečenie

a materiál umožní skúseným aktivistom

Greenpeace aj naďalej odoberať vzorky

kontaminovanej vody či pôdy. Tieto dôležité

dôkazy proti veľkým znečisťovateľom však

môžeme získať len vďaka VAŠEJ PODPORE!

Kontrola nad

plnením zákona

o environmentálnych

záťažiach

Výhrou prijatia zákona o starých environmentálnych

záťažiach bude, keď životné

prostredie okolo nás nebude kontaminované

nebezpečnými chemickými látkami a ohrozovať

naše zdravie. Greenpeace preto plánuje

monitorovať zavádzanie zákona do praxe

a postup štátnych orgánov a podnikateľskej

obce pri likvidácii záťaží. Ak by sa vyskytli

problémy, určite na ne upozorníme!

www.greenpeace.sk | číslo účtu 2621520999/1100


infolisty 1/2012 > strana 4

Venujte 2% na podporu aktivít Greenpeace!

Neponechajte všetky vaše dane štátu. O 2% rozhodujete vy – darujte ich organizácii

Greenpeace a podporte tak ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

Greenpeace je nezávislá nezisková organizácia pracujúca na riešení globálnych

environmentálnych problémov. Aby sme si udržali svoju nezávislosť, neprijímame finančné

prostriedky od štátu, politických strán ani priemyslu. Naša práca závisí len od podpory ľudí

ako ste vy!

Ako poukázať 2% dane z príjmu organizácii Greenpeace? Postup pri poukazovaní 2% sa

líši podľa toho, či ste zamestnaní, alebo si podávate daňové priznanie sami, v oboch prípadoch

však stačí urobiť iba niekoľko jednoduchých krokov...

Ak ste zamestnaní, 2%

z dane nám môžete poukázať,

ak táto suma predstavuje

minimálne 3,32 € a nemáte

nedoplatok na dani.

1. krok: Do 15. 2. 2012

požiadajte svojho zamestnávateľa

o vykonanie ročného

zúčtovania preddavkov

na daň z príjmov a o vystavenie

potvrdenia o zaplatení

dane.

2. krok: Z tohto potvrdenia si

viete zistiť dátum zaplatenia

dane a vypočítať 2% z vašej

zaplatenej dane (táto suma

musí byť minimálne 3,32 €).

3. krok: Vyplňte vyhlásenie

o poukázaní 2% z dane,

kde uvediete vaše meno,

rodné číslo, bydlisko, sumu

zodpovedajúcu 2 % zaplatenej

dane a údaje organizácie

Greenpeace.

4. krok: Vyhlásenie spolu

s potvrdením, doručte

do 30. 4. 2012 na príslušný

daňový úrad podľa vášho

bydliska.

Ak si podávate daňové priznanie sami (napr. živnostník),

2% z dane môžete poukázať, ak podávate daňové priznanie

k dani z príjmov, nemáte nedoplatok na dani z príjmov fyzických

osôb a vaša daň je aspoň 166 €.

1. krok: V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené

kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Názov:

Právna forma:

IČO greenpeace: 360 690 86

Sídlo:

Greenpeace Slovensko

občianske združenie

Nám. SNP 35, 814 99 Bratislava

2. krok: Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote,

ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne

do 31. 3. 2012) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

S vyplnením formulárov vám radi

pomôžeme, stačí nás skontaktovať

na tel. čísle 02/54 77 12 02 alebo

prostredníctvom e-mailu na

info@greenpeace.sk

Potrebné tlačivá si môžete

stiahnuť aj z našej webstránky

www.2percenta.sk

www.greenpeace.sk | číslo účtu 2621520999/1100


infolisty 1/2012 > strana 5

Spoznajte plány Greenpeace na rok 2012:

©Greenpeace/juraj rizman ©Greenpeace/juraj rizman ©Greenpeace/lucia szabová

Čistejšie

ovzdušie

v slovenských

mestách

Z celosvetového hľadiska

patria uhoľné elektrárne

k najvýznamnejším producentom

emisií CO 2 a ďalšieho

škodlivého odpadu ako

je popolček, škvára či prach

z kotlov. Spaľovanie uhlia

nielenže znečisťuje ovzdušie

a spôsobuje kyslé dažde,

ale výrazne prispieva aj

k postupujúcim klimatickým

zmenám. Greenpeace preto

aj naďalej bude pokračovať

v kampani proti uhoľným

elektrárňam.

Bezpečnosť

a zodpovednosť

Katastrofa vo Fukušime

nám pripomenula nielen

hrozivé následky jadrových

havárií, ale aj fakt, že

prevádzkovateľ reaktorov

nemusí vždy znášať celú

zodpovednosť za spôsobené

škody. Greenpeace bude

aj naďalej pracovať na tom,

aby zodpovednosť za takéto

škody neostala na daňových

poplatníkoch a aby občania

mali viac možností zapojiť sa

do rozhodovacích procesoch

o projektoch, ktoré môžu

mať negatívny vplyv na ich

zdravie a životné prostredie.

Rozvoj

obnoviteľných

zdrojov energie

Napriek tomu, že Slovensko

má veľký potenciál na využívanie

obnoviteľných zdrojov

energie, využívame ho len

minimálne. Tieto moderné

technológie sú nielen priateľské

k nášmu životnému

prostrediu, ale hlavne bezpečné

zdroje výroby energie.

Greenpeace aj v tomto roku

plánuje pokračovať v presadzovaní

lepšej legislatívy

(tzv. zákona o obnoviteľných

zdrojoch), ktorá je nevyhnutná

pre rozvoj obnoviteľných

zdrojov na Slovensku a zamedzenie

ich zneužitia.

Rozvoj obnoviteľných zdrojov

energie predstavuje:

• zlepšenie kvality životného

prostredia a obmedzenie

vypúšťania CO 2 ,

• dynamický rozvoj slovenských

regiónov a rast

zamestnanosti,

• decentralizáciu zdrojov

výroby energie.

www.greenpeace.sk | číslo účtu 2621520999/1100


infolisty 1/2012 > strana 6

© Greenpeace/lucia szabová

Podporte aj Vy aktivity organizácie Greenpeace!

> Venujte Greenpeace 2% z vašej dane dane (nepredstavuje to pre vás žiadne výdavky

navyše).

> Povedzte o možnosti darovať 2% Greenpeace aj svojim známym a rodine.

> Pomôžte s distribúciou materiálov k 2% z dane napr. umiestnením vo svojej obľúbenej

kaviarni, knižnici, obchode, v práci atď. Radi vám pošleme potrebný počet formulárov.

> Máte vlastnú webstránku? Umiestnite na nej banner – prelinkovanie na webstránku

www.2percenta.sk alebo inú upútavku k možnosti darovať 2% z dane Greenpeace. Banner

vám radi pošleme, stačí napísať na info@greenpeace.sk

> O ďalších možnostiach podpory Greenpeace Vás radi informujeme na doleuvedenom

telefónnom čísle alebo emailovej adrese.

Ďakujeme.

Greenpeace Infolisty – 1/2012, ISSN 1335-8979. Registračné číslo na MK SR 2645/2001.

vydáva: Greenpeace slovensko, Vančurova 7, P. O. Box 58, 814 99 Bratislava 1

tel./fax: 02/54 77 12 02, e-mail: info@greenpeace.sk, web: www.greenpeace.sk

redakcia infolistov Šéfredaktorka: Mgr. Marta Kabinová, Redakčná rada: Mgr. Lucia

Szabová, Juraj Rizman, Fotografie: ©Greenpeace

DIZAJN TITULKY: ANDREJ KABINA

dizajn

Šomšák | Vytlačené na recyklovanom papieri

More magazines by this user
Similar magazines