Ichtyofauna ČR:

hbu.cas.cz

Ichtyofauna ČR:

Ichtyofauna ČR:


ybí pásma dle Friče (1889):

pstruhové: Čisté horské potoky s velkým spádem a některé horské

vodní nádrže s chladnou vodou. Dno většinou kamenité, voda studená,

dobře prokysličená. Tvar těla a způsob pohybu bezobratlých a ryb

žijících v tomto pásmu přizpůsoben odolávání silnému proudu. Pstruh,

vranka, střevle, mřenka, proudník, tloušť.

lipanové: Podhorské potoky a říčky s vyšším stavem vody, ale i s

mělkými brody. Řečiště širší, ale s tažnými proudy, voda poněkud

teplejší, ale čistá. Dno písčité nebo štěrkové. Lipan, hrouzek, mník,

ostroretka, hlavatka, ale i pstruh, parma a tloušť.

parmové: Střední úseky našich řek s širokým a hlubokým korytem.

Kromě hlubších tůni zde voda stále ještě poměrně rychle plyne. Parma,

tloušť, okoun, proudník, mník, štika i kapr.

cejnové: Nížinné, pomalu tekoucí, hluboké vody s náplavy a slepými

rameny, kde je voda v létě prohřátá a chudší kyslíkem. Cejni, cejnek,

plotice, kapr, perlín, bolen, podoustev, ouklej, štika, sumec, candát,

úhoř.


PETROMYZONTIFORMES:

- kostra chrupavčitá

- čelisti chybí - diskovitý přísavný ústní terč

- 7 žaberních štěrbin

- párové ploutve chybí

- nepárový čichový otvor


PETROMYZONTIFORMES – Petromyzontidae:

Lampetra planeri – mihule potoční


mihule potoční – larva (minoha)


Petromyzon marinus

L. planeri minoha

L. planeri

L. fluviatilis

Eudontomyzon

mariae

danfordi


ACIPENSERIFORMES:

- kostra téměř úplně chrupavčitá

- protáhlé tělo

- poměrně dlouhý rypec se spodními ústy

- 5 řad kostěných štítků

- C heterocerkní

- spirakulum

- tyflosolis

- diadromní - anadromní


ACIPENSERIFORMES – Acipenseridae:

Acipenser ruthenus – jeseter malý, A. sturio – j. velký


Huso huso – vyza velká


ANGUILLIFORMES:

- hadovité tělo

- měkké paprsky

- V chybí, D, C a A spojeny v ploutevní lem

- ozubená horní čelist

- žaberní tyčinky a pylorické výběžky chybí

- diadromní - katadromní

- larva leptocefalového typu


ANGUILLIFORMES – Anguillidae:

Anguilla anguilla – úhoř říční


ANGUILLIFORMES – Anguillidae:

Anguilla anguilla – úhoř říční


ANGUILLIFORMES – Anguillidae:

Anguilla anguilla – úhoř říční


CYPRINIFORMES:

- šupiny cykloidní nebo chybí

- ploutve bez trnů a ostnů

- jedna D, A s méně než 70 paprsky

- ústa bezzubá

- požerákové zuby na pátém žaberním oblouku

- plynový měchýř spojen kanálem se střevem

- Weberův aparát


CYPRINIFORMES – Cyprinidae:

Rutilus rutilus – plotice obecná, 5-5


Scardinius erythrophthalmus – perlín ostrobřichý, 3.5-5.3


Blicca bjoerkna – cejnek malý, A19-24, 2(3).5-5.(3)2


Abramis brama – cejn velký, A23-28, 5-5


Abramis (Ballerus) ballerus – cejn sinný


Abramis brama – cejn velký

Abramis ballerus – cejn sinný

Blicca bjoerkna – cejnek malý


Abramis (B.) sapa – cejn perleťový


Leuciscus leuciscus – jelec proudník


Leuciscus idus – jelec jesen


Leuciscus (Squalius) cephalus – jelec tloušť


Barbus barbus – parma obecná


Chondrostoma nasus – ostroretka stěhovavá


Vimba vimba – podoustev říční


Alburnus alburnus – ouklej obecná


Pelecus cultratus – ostrucha křivočará


Tinca tinca – lín obecný


Tinca tinca – lín obecný


Carassius carassius – karas obecný, D30, 33


Carassius gibelio – karas stříbřitý, D20-23, 45-54


karas obecný (nahoře) a karas stříbřitý (dole)


Cyprinus carpio – kapr obecný


Ctenopharyngodon idella – amur bílý


Hypophthalmichthys molitrix – tolstolobik bílý, P ne až k V


Aristichthys nobilis – tolstolobec pestrý, P k V


tolstolobik bílý (nahoře) a tolstolobec pestrý (dole)


tolstolobik bílý (nahoře) a tolstolobec pestrý (dole)


Aspius aspius – bolen dravý


Phoxinus phoxinus – střevle potoční


Alburnoides bipunctatus – ouklejka pruhovaná


Leucaspius delineatus – slunka stříbřitá


Pseudorasbora parva – střevlička východní


Rhodeus amarus – hořavka duhová


Gobio gobio – hrouzek obecný


Gobio gobio – hrouzek obecný, Romanogonio albipinnatus – h.

běloploutvý, R. kessleri – h. Kesslerův


CYPRINIFORMES – Balitoridae:

Barbatula barbatula – mřenka mramorovaná


CYPRINIFORMES – Cobitidae:

Cobitis elongatoides – sekavec podunajský (C. taenia, C.

tanaitica)


Cobitis elongatoides – sekavec podunajský (C. taenia, C.

tanaitica), Sabanejewia balcanica – sekavčík horský


Misgurnus fossilis – piskoř pruhovaný


SILURIFORMES:

- tělo holé

- velmi malá D s 3-5 měkkými paprsky, A velmi dlouhá (70-92 paprsků)

- kolem úst 3 páry vousků

- Weberův aparát


SILURIFORMES – Siluridae:

Silurus glanis – sumec velký


SILURIFORMES – Ictaluridae:

Ameiurus nebulosus – sumeček americký


ESOCIFORMES:

- tělo protáhlé

- D a A posunuty vzad a leží nad sebou

- pylorické výběžky i třecí vyrážka chybí


ESOCIFORMES – Esocidae:

Esox lucius – štika obecná


GASTEROSTEIFORMES:

- horní ústa vysunovatelná, více méně trubičkovitého tvaru

- před D několik volných trnů, V umístěné na hrudi či i více vzadu,

přeměněny v silný trn s 1 měkkým paprskem

- na bocích často kostěné štítky

- plynový měchýř není spojený se střevem


GASTEROSTEIFORMES – Gasterosteidae:

Gasterosteus aculeatus – koljuška tříostná


SALMONIFORMES:

- tělo vřetenovité

- šupiny drobné, hlava bez šupin

- postranní čára a α přítomny

- 11-210 pylorických přívěsků

- výrazný pohlavní dimorfismus

- diadromní - anadromní


SALMONIFORMES – Salmonidae:

Salmo trutta fario – pstruh obecný potoční


Salmo salar – losos obecný


Oncorhynchus mykiss – pstruh duhový


Salvelinus fontinalis – siven americký


Hucho hucho – hlavatka podunajská


Thymallus thymallus – lipan podhorní


Coregonus peled – síh peleď, 48-69


Coregonus maraena – síh maréna, 24-37


GADIFORMES:

- V (pokud jsou přítomny) pod nebo před P, většinou dlouhé základny a

více D a A

- pravé trny v ploutvích většinou chybějí

- na bradě jeden lichý vous


GADIFORMES – Gadidae:

Lota lota – mník jednovousý


SCORPAENIFORMES:

- hlava a tělo často trnité nebo pokryté kostěnými destičkami

- P a C obvykle zaoblené


SCORPAENIFORMES – Cottidae:

Cottus gobio – vranka obecná


Cottus gobio – vranka obecná, C. poecilopus – v. pruhoploutvá


PERCIFORMES:

- většinou ktenoidní šupiny

- trny v ploutvích v různém počtu


PERCIFORMES – Percidae:

Perca fluviatilis – okoun říční


Sander lucioperca – candát obecný, S. volgensis – c. východní


Gymnocephalus cernua – ježdík obecný, G. baloni – j. Balonův


G. schraetser – ježdík žlutý


Zingel zingel – drsek větší, 13-15


Zingel streber – drsek menší, 7-9


PERCIFORMES – Centrarchidae:

Micropterus salmoides – okounek pstruhový


Lepomis gibbosus – slunečnice pestrá


PERCIFORMES – Gobiidae:

Proterorhinus marmoratus – hlavačka skvrnitá


Neogobius melanostomus

(N. kessleri, N. gymnotrachelus, N. fluviatilis)


PERCIFORMES – Odontobutidae:

Perccottus glenii – hlavačkovec Glenův

More magazines by this user
Similar magazines