Onečišćivači iz materijala i predmeta u dodiru s hranom

hgk.hr

Onečišćivači iz materijala i predmeta u dodiru s hranom

Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

Odjel za predmete opće uporabe i medicinske proizvode

Rockefellerova 7,

10 000 Zagreb

5. Konferencija o sigurnosti i kakvoći hrane

Nino Dimitrov, univ.spec.oecoing.,dipl.ing,kem.teh..

Opatija 16.-18. svibnja 2011.


Materijali i predmeti koji dolaze u

neposredan dodir s hranom

Materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir

s hranom spadaju u predmete opće uporabe.

U Hrvatskoj je zdravstvena ispravnost kao i opći

uvjeti stavljanja na trţište predmeta opće uporabe

regulirana Zakonom o predmetima opće uporabe

(NN 85/06, 75/09 i 43/10), Pravilnikom o

zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji

dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 125/09,

NN 31/2011) te Pravilnikom o posebnim uvjetima

za proizvodnju i stavljanje na trţište predmeta opće

uporabe (NN 82/2010).


Materijali i predmeti koji dolaze u

neposredan dodir s hranom

Materijalima u smislu Pravilnika (NN125/09, NN

31/2011 ) smatraju se:

- metali i njihove slitine emajl,

- cement,

- keramika i porculan,

- staklo,

- polimerni materijali (plastika uključujući lakove,

premaze i prevlake, celuloza i elastomeri)

- drvo uključujući i pluto

- tekstil


Materijali i predmeti koji dolaze u

neposredan dodir s hranom

Predmetima u smislu Pravilnika (NN 125/09,

NN 31/2011) smatraju se:

- posuĎe,

- pribor,

- oprema i ureĎaji (uključuju i opremu i

ureĎaje koji dolaze u neposredan dodir s

vodom za piće kao što su cijevi,

armature,ventili)

- ambalaţa koja se rabi u poslovanju s

hranom (primarna i sekundarna ambalaţa)


Plastika
Najzastupljenija kod materijala i predmeta koji dolaze u

neposredan dodir s hranom.

Pod pojmom »Plastika« podrazumijevaju se organski

makromolekularni kemijski spojevi dobiveni polimerizacijom,

polikondenzacijom, poliadicijom ili nekim drugim sličnim

procesom iz niskomolekularnih tvari ili kemijskom izmjenom

prirodnih makromolekula

U takve makromolekularne kemijske spojeve mogu se

dodavati i druge tvari ili materijali.

Većina papirne, kartonske i aluminijske ambalaţe je

presvučena plastikom ( premazi kod folija, limenke.)

Limenke za neposredan dodir s hranom premazane su s

kontaktne strane s plastičnim premazima u svrhu zaštite

metala od hrane


Plastika

Izvor:http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Plastic_household_items.jpg

Najčešće vrste plastičnih

materijala dostupne

prosječnom potrošaču


Materijali i predmeti koji dolaze u

neposredan dodir s hranom

čisti

reciklirani

biorazgradljivi

aktivni/inteligentni


Inertnost

gotovo da ne postoji materijal, odnosno

predmet, a da je potpuno inertan kada je

u neposrednom dodiru s hranom.

Interakcije uključuju niz kemijskih

reakcija: okoliš, materijal ili predmet,

hrana

Rezultat interakcija je prijenos tvari


O

m A

A

m O

H

Q =f(t)

m H

m H

H = hrana

O = okoliš

A = ambalaža

m H

= prijenos tvari iz H u A i O

m o

= prijenos tvari iz okoliša u ambalažu

m A

= prijenos tvari iz ambalaže u hranu

Q = kvaliteta hrane

t = vrijeme


OKOLIŠ

PERMEABILNOST

PERMEABILNOST

PLASTIČNA

AMBALAŢA

m O

m H

HRANA

(1)

(2)

m A

Migracijske tvari

Kisik

Vodena para

CO 2

Ostali plinovi

Nepovoljni utjecaj na hranu

(1) Oksidacija

Mikrobni rast

Rast plijesni

Promjena okusa i mirisa

(2) Dehidratacija

Dekarbonacija

MIGRACIJA

Monomeri ,oligomeri

Dodatci

Promjena okusa i mirisa

Sigurnosni faktori

m H

APSORPCIJA

Arome

Masti

Organske kiseline

Pigmenti

Gubitak intenziteta arome

Razvoj neuravnoteţenih oblika

mirisa i okusa hrane

Oštećenja na ambalaţi

m H = prijenos tvari iz hrane u ambalažu i okoliš

m o = prijenos tvari iz okoliša u ambalažu

m A = prijenos tvari iz ambalaže u hranu


Nepovoljni zdravstveni utjecaj

interakcija :

a) prilikom konzumacije hrane

migrirane tvari mogu se unijeti u

organizam

b) promjena kvalitete hrane

boje, okusa i mirisa

c) zdravstveno neispravna

ambalaţa

Primjer: PP folija u neposrednom dodiru s

modelnom otopinom hrane 3% (w/v) octenom

kiselinom uvjeti ispitivanja 10 dana pri 40⁰ C

Metoda ispitivanja: HRN EN 1186-5


Zakonska ograničenja kontaminanata

iz materijala i predmeta koji dolaze u

neposredan dodir s hranom

- ograničenja u pogledu najveće dopuštene

količine tvari u gotovom materijalu ili proizvodu.

- ograničenja u pogledu globalne migracije.

- ograničenja u pogledu specifične migracije.


Migracija

Prijenos ukupne količine tvari iz materijala ili

predmeta u hranu naziva se globalna

migracija

MDK – propisana Pravilnikom (NN125/09 i ,

NN 31/2011)

MDK= 10 mg/dm 2 ili 60 mg/kg*

- Specifična migracija = migracija

identificirane toksične tvari

* Izraženo na kg hrane ili modelne topine


Specifična migracija

Specifičnom migracijom zakonski je

obuhvaćeno oko 502 kontaminanta (metali,

monomeri, dodatci itd.) za različite vrste

materijala, dok se smatra da ih ima još više

od 3000 potencijalnih koji mogu utjecati na

zdravstvenu ispravnost hrane pri čemu se

najveći dio ograničenja maksimalno

dopuštenih vrijednosti specifične migracije

odnosi na plastiku


Utjecaji na migracije

- Inertnost

- Vrsta materijala

- Vrsta hrane

- Temperatura

- Pokretljivost tvari u materijalu

- Vrijeme kontakta sadrţaja sa ambalaţom

- Priroda kontakta s hranom, namjena i

kontaktna površina materijala

- Sastav i količina tvari u materijalu


Potencijalni migranti u hranu

- Staklo i keramika - specifična migracija Pb,

Cd i silikata (staklo)

- Papir i karton – dodatci i punila

- Metali – ćistoća slitina (aluminijske folije),

specifična migracija metala Cr, Ni, Mn, As, Zn

- Plastika – specifična migracija

monomera,dodataka, kao i metala Pb, Cd, As,

Zn,Cr,Hg


Plastika -monomeri i dodatci

937 tvari – 340 monomera i 597 polimernih

dodataka

502 tvari ( 230 monomera i 272 polimerna

dodatka vezana za ograničenja u pogledu

specifične migracije s obzirom na njihov

eventualni toksični učinak.


Monomeri i dodatci

Regulirani Pravilnikom (NN 125/09 i NN 31/2011)

POPIS MONOMERA I TEMELJNIH ULAZNIH SIROVINA

KOJE SE MOGU KORISTITI ZA PROIZVODNJU

PLASTIČNIH MATERIJALA I PROIZVODA)NEPOTPUNI POPIS DODATAKA I TEMELJNIH ULAZNIH

SIROVINA KOJE SE MOGU KORISTITI ZA

PROIZVODNJU PLASTIČNIH MATERIJALA I PROIZVODA

Monomeri su jednostavne molekule koje se mogu udruţi sa

sličnim ili različitim molekulama tvoreći polimer. Monomeri

su ponavljajuća strukturna jedinica unutar polimera.

Dodatci - Kako bi se poboljšala uporabna i preradbena

svojstva, a s ciljem produţetka roka trajanja materijalima se

dodaju različite vrste dodataka (najčešće plastika)


Monomeri i dodatci

To su spojevi male

molekulske mase

(do 1000 amu-a*),

velike pokretljivosti

koji mogu migrirati

u hranu

*amu= atomska

jedinica mase


Monomeri - Bisfenol A

Od 1. travnja 2011. godine nije dopuštena

proizvodnja plastičnih materijala i predmeta u

dodiru s hranom koji nisu u skladu s

odredbama Pravilnika (NN 125/09 i 31/2011).

Od 1. lipnja 2011. godine nije dopušten uvoz

i stavljanje na trţište Republike Hrvatske

plastičnih materijala i predmeta u dodiru s

hranom koji nisu u skladu s odredbama

Pravilnika (NN 125/09 i 31/2011).

SML = 0,6 mg/kg – dopušten je u ostalim

predmetima za neposredan dodir hranom


Dodatci


Sredstva protiv zamagljivanja filma

Antistatici

Sredstva za pjenjenje

Bojila

Punila i ojačavala

Lubrikanti

Nukleansi

Optički izbjeljivači

Omekšavala (plastifikatori)

Sredstva za sprečavanje kiselosti

Sredstva za sprečavanje razvoja mikroorganizama

Benzofuranon (lakton)

Sredstva za dehidrataciju

Dialkil-hidroksilamin

Toplinski stabilitzatori (organotin, metalni sapuni)

Stabilizatori na bazi tercijarnih amina (eng.Hindered amine)

Organski fosfati (ne kao tvari za sprečavanje zapaljivosti)

Organski fosfit i fosfonit

Fenolni antioksidansi

Tioeteri

UV-stabilizatori


Dodatci


Uzroci migracija


- greške koji se javljaju u tehnološkim procesima

proizvodnje materijala i predmeta za neposredan dodir s

hranom

- krivi odabir pojedine vrste materijala s obzirom na vrstu

hrane ( kisela, masna, neutralna) s kojom dolazi u

neposredan dodir

- zlouporaba materijala i predmeta koji dolaze u

neposredan dodir s hranom od strane potrošača (

reciklirani, aktivni i inteligentni materijali i predmeti)

-nedostatna obavijest o proizvodu (aktivni i inteligentni

materijali i predmeti) koja potrošače moţe dovesti u

zabludu.

Neispunjavanje funkcije na pravi način (aktivni i

inteligentni materijali i predmeti)


Migracija - na koji način je

smanjiti?

Uporaba visokomolekularnih tvari u

ambalaţnom materijalu

Samo suhi ili indirektni kontakt s hranom

Primjena funkcionalne barijere

Uporaba inertnih materijala


Vrste toksičnih supstancija koje mogu biti

izvori kemijskih opasnosti

NIAS (eng. NIAS Not Intentionally Added

Substances) nenamjerno dodane supstancije kao

što su nusprodukti, nečistoće i produkti razgradnje

Polazne sirovine u proizvodnji polimera (namjerno

dodane tvari) – zaostali monomeri i produkti

razgradnje

Katalizatori

Otapala

Dodatci - namjerno dodane tvari kako bi se

poboljšala uporabna i preradbena svojstva

polimera


Ispitivanje zdravstvene ispravnosti

Ambalaža

(vrsta materijala)

+

Hrana

(vrsta hrane kisela,masna,

alkoholna)

Uvjeti ispitivanja

Uvjeti u stvarnoj primjeni

(vrijeme, temperatura)

Globalna migracija

Specifična migracija

Ispitni izvještaj


Zaključak

- Kontrola i nadzor na trţištu, ali i u proizvodnji

materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir

s hranom

- Poštivanje pravila dobre proizvoĎačke prakse

- Nadzor nad samim procesom proizvodnje

uvoĎenjem HACCP- sustava.

- Posebna paţnja kod postupka oporabe materijala i

predmeta za neposredan dodir s hranom.

- Cijena materijala ne smije biti najvaţniji faktor kod

odabira materijala za neposredan dodir s hranom


Literatura

Brandsch, R., Mercea, P.: Use of Migration Modelling for compliance purpose, FABES Forschungs-GmbH, Munich, 2002

Brandsch, R., Mercea,P., Piringer,R., Tosa, V., Migration modeling from multi-layer packaging into fudstuffs and food simulating media,Munich, 2002.

Castle, L., Chemical migration into food: an overview. Barnes, A.,K., Sinclair, R.C., Watson, H.D., Chemical migration and food contact materials. Cambridge: Woodhead

Publishing Limited, 2007, str.1-14.

Dimitrov, N., Onečišćivači iz materijala i predmeta u dodiru s hranom.Galić, K., i sur.,Kemijske i fizikalne opasnosti u hrani, Osijek: Hrvatska agencija za hranu, 2010, str. 146-

195.

E.C., Commission Regulation (EC) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food :Official Journal L

12/1,15/01/2011: Commission Regulation, 2011, str. 1-89.

Gillet,G., Vitrac, O., Desobry S., Prediction of Solute Partition Coefficients between Polyolefins and Alcohols Using a Generalized Flory−Huggins Approach, Ind. Eng. Chem.

Res., 2009, 48 (11), str. 5285–5301

Narodne Novine: Pravilnik o ambalaţi i ambalaţnom otpadu (N.N.97/05,NN 115/2005, NN 81/2008, NN 31/2009, NN 38/2010, NN 10/2011) - Zagreb : Narodne Novine,

2011.

Narodne Novine: Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (N.N.125/09 i NN 31/2011) - Zagreb : Narodne Novine,

2011

Vernaud, J.M., Rosca, D.I., Assessing Food Safety of Polymer Packaging. Shropshire: Smithers Rapra Limited, 2006, str. 2-54.

More magazines by this user
Similar magazines