Bezpečnostní list - Hu-Fa Dental

hufa.cz

Bezpečnostní list - Hu-Fa Dental

BEZPEČNOSTNÍ LIST

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů

Datum vydání: 30.10.2008 / evidenční č. BL: 104369CZ Strana 8/8

Datum revize: 28.07.2010 Číslo revize: 1

Název výrobku: SEKUSEPT FORTE Verze č.: 1

______________

životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu

s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro

konkrétní aplikaci.

WGK (SRN): 2 (Appendix 4)

Plné znění R-vět uvedených v bodě 2 a 3:

R11 Vysoce hořlavý.

R20 Zdraví škodlivý při vdechování.

R20/21/22 Zdraví škodlivý při vdechování a při požití.

R22 Zdraví škodlivý při požití.

R23/24/25 Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití.

R23/25 Toxický při vdechování a při požití.

R34 Způsobuje poleptání.

R36/38 Dráždí oči a kůži.

R37 Dráždí dýchací orgány.

R39/23/24/25 Toxický: nebezpečí velmi vážných nevratných účinků při vdechování, styku s kůží a při požití.

R40 Podezření na karcinogenní účinky.

R41 Nebezpečí vážného poškození očí.

R42/43 Může vyvolat senzibilizaci při vdechování a při styku s kůží.

R43 Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R50 Vysoce toxický pro vodní organismy.

R68 Možné nebezpečí nevratných účinků.

Datum vydání: 30.10.2008

Evidenční číslo bezpečnostního listu: č. 104369CZ

Datum / číslo revize: 28.07.2010 / č. 1

Verze č.: 1

Podklad: SDS 104369E/ 27.07.2010

Vydal:

Ecolab Regulatory Department Europe

Změny oproti předchozímu vydání bezpečnostního listu:

Změna formy bezpečnostního listu podle požadavků přílohy 2, čl. 31 nařízení Evropského parlamentu a

Rady (ES) č. 1907/2006.

Označení změn: symbol „ | “ na levé straně textu/dokumentu.

More magazines by this user
Similar magazines