23.01.2014 Views

wykład 1

wykład 1

wykład 1

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fizyka Atmosfery

Hanna Pawłowska

1


Plan Wykładu

• Atmosfera

• Skład, bilans energetyczny, podział atmosfery, ogólna

cyrkulacja

• Dynamika atmosfery

• Skale ruchu, równania ruchu, podstawowe typy

przepływów

• Termodynamika atmosfery

• Opis powietrza suchego i wilgotnego, stabilność w

atmosferze

• Klimat, pogoda, chmury

2


Literatura

• Atmospheric Science. An Introductory Survey, J.

Wallace

• Fizyka Atmosfery, Iribarne i Cho

• The Atmosphere, F. K. Lutgens, E. J. Tarbuck

• Essentials of Meteorology, C. D. Ahrens

• Meteorology Today, C. D. Ahrens

• Fundamentals of Atmospheric Physics, M. L. Salby

• An Introduction to Dynamic Meteorology, J. Holton

3


Wykłady w internecie

• www.igf.fuw.edu.pl/zfa

• Studia

• Pomoce do zajęć

–Wstęp do geofizyki dla fizyków

• Wykłady nazywają się wykład_1, wykład_2 itd..

• Każdy z wykładów również został podzielony na

mniejsze części, żeby zmniejszyć wielkość zbiorów.

Części poszczególnych wykładów są w zbiorach:

wykład_1a, wykład_1b itd..

4


Wymagania...

• Egzamin pisemny

• 3 części : Litosfera, Planetologia, Atmosfera

• W każdej części po 50 punktów

• Egzamin TESTOWY z części ATMOSFERA

• Maksymalnie do zdobycia 150 pkt

• Egzamin zdany jeśli suma punktów > 75

• Najlepiej umieć WZYSTKO

5


Atmosfera - 1

6


Atmosfera - 2

Atmosfera widziana ze statku kosmicznego

7


Atmosfera - 3

Atmosfera

8


Skład atmosfery – gazy

stałe

Gaz Symbol %

objętości

Dlaczego ważny?

Azot N 2 78,08 biosfera

Tlen O 2 21 oddychanie

Argon Ar 0,9 Gaz nieaktywny,

właściwie nieistotny

9


Skład atmosfery - gazy zmienne

Gaz Symbol %

objętości

Dlaczego ważny?

Para wodna H 2 O 0-4 Transport ciepła, gaz cieplarniany,

uczestniczy w tworzeniu różnych

zjawisk (chmury)

Dwutlenek węgla CO 2 0,036 Gaz cieplarniany, biosfera

(fotosynteza)

Metan CH 4 0,00017 Gaz cieplarniany, bardziej wydajny

niż CO 2

Tlenek azotu N 2 O 0,00003 Gaz cieplarniany

Ozon O 3 0,000004 Warstwa ozonowa, pochłania UV

Cząstki stałe (pyły,

sadze), tzw aerozole

0,000001 Budżet energii; tworzenie chmur

10


Powstanie atmosfery - 1

• Układ słoneczny powstał ze skondensowania chmury

pyłów i gazów... Ok. 4,6 miliarda lat temu

• Atmosfery Ziemi, Wenus i Marsa powstały w wyniku

wydzielania się gazów z wnętrza nowo powstałych planet

• Początkowo atmosfera składała się z

• Dwutlenku węgla (CO 2 )

• Azotu (N 2 )

• Pary wodnej (H 2 O)

• Śladowych ilości wodoru (H 2 )

11


Powstanie atmosfery - 2

Obecny skład atmosfery różni się od składu pierwotnego

• Większość pary wodnej skondensowała (w miarę

ochładzania atmosfery) – powstały oceany

• Większość CO 2 zostało rozpuszczone w oceanie i

stworzyło skały węglanowe (wapienie). Oblicza się, że na

każdą cząsteczkę CO 2 10 5 cząstek zostało uwięzionych w

skałach

• NO 2 , jako gaz nieaktywny chemicznie, nierozpuszczalny w

wodzie i nie ulegający kondensacji pozostał w atmosferze

w początkowej ilości

• Gwałtowny wzrost ilości tlenu O 2 nastąpił jako produkt

fotosyntezy. Obecny poziom O 2 został osiągnięty ok. 400

mln lat temu

12


Powstawanie atmosfery – zawartość tlenu

400 mln lat

13


Oddziaływanie promieniowania z materią

14


Gazy śladowe

• Dwutlenek węgla

• Para wodna

• Ozon

• Aerozole (nie tylko gazy!)

15


Ilość gazów śladowych

Często używane Poprawne Oznacza

ppm (części na milion) µmol / mol = 10 -6

(micromol / mol)

1 na 1 000 000

ppb (części na miliard) nmol / mol = 10 -9

(nanomol / mol)

1 na 1 000 000 000

ppt (części na bilion) pmol / mol = 10 -12

(pikomol / mol)

1 na 1 000 000 000 000

16


Gazy cieplarniane

17


Śladowe gazy w atmosferze – CO 2

18


Gazy śladowe w atmosferze – CO 2

19


Gazy śladowe – metan CH 4

Bakterie produkujące metan można znaleźć w przewodzie

pokarmowym przeżuwaczy

Metan jest emitowany do

atmosfery z pól ryżowych

bagien i torfowisk

20


Obieg wody w atmosferze

21


Para wodna

Całkowita ilość

dostępnej wody

opadowej

Σ

i

=0

1

=

g

ρ dz

i

p s


0

rdp

i

dp = −ρgdz

22


Śladowe gazy w atmosferze - ozon -

1

Pierwsze prymitywne formy roślinne rozwinęły się głęboko w oceanie.

Atmosfera ziemska zawierała bardzo mało tlenu, a szkodliwe promieniowanie

ultrafioletowe dochodziło bez przeszkód do powierzchni Ziemi.

W wyniku fotosyntezy rośliny uwalniały tlen, który natychmiast ulegał

fotodysocjacji pod wpływem promieniowania UV

Tlen atomowy ulegał następnie rekombinacji z tlenem cząsteczkowym,

tworząc ozon

O O + M → O +

2

O + hν

2O

2


+

3

M jest cząstką, której obecność jest potrzebna, aby zabrać nadmiar energii

produkowanej w czasie reakcji.

Ozon pod wpływem promieniowania ulega rozkładowi na tlen atomowy i

cząsteczkowy

O h → O + O

3

+ ν

2

M

23


Śladowe gazy w atmosferze - ozon -

2

Średni stosunek zmieszania dla ozonu ( ) jest największy na wysokości

ok. 30 km. Jednakże największe koncentracje ozonu znajduje się w dolnej

stratosferze. Spowodowane jest to gęstością powietrza, która spada

eksponencjalnie z wysokością. Zatem średnia gęstość ozonu ( ρ O3

) jest

największa na wysokości 10-20 km.

r O3

Całkowitą zawartość ozonu w kolumnie powietrza ( Σ ) mierzy się w

O3

jednostkach Dobsona (DU; Dobson Units), które odpowiadają tysięcznej

części centymetra grubości warstwy ozonowej, gdyby ją sprowadzić

całkowicie do standardowych warunków ciśnienia i temperatury.

24


Zmiany zawartości ozonu nad biegunem południowym

Zielona linia: zawartość ozonu w

dniu 1 stycznia 2001

Zielona linia: aktualny rozkład temperatury

Czerwona linia: rozkł. Temp. 1 stycznia 2001

Niebieska linia: najniższa temperatura

25


Rozkład śladowych gazów w atmosferze

26


Aerozol atmosferyczny

27


Chmury

W każdej chwili czasu około połowy naszej planety jest pokryte chmurami

Bardzo szerokie spektrum kształtów, rozmiarów i własności mikrofizycznych

Rozkład chmur na powierzchni Ziemi zależy bardzo silnie od dynamiki

Chmury są bardzo dobrze widoczne na zdjęciach satelitarnych, gdyż odbijają

dużą część padającego na nich promieniowania słonecznego (w zakresie fal

widzialnych). Chmury mają zatem duże znaczenie w ustalaniu bilansu

radiacyjnego Ziemi

Chmury odgrywają również istotną rolę w bilansie radiacyjnym w zakresie

promieniowania długofalowego

Chmury odgrywają istotną rolę w procesach chemicznych. Kondensacja oraz

opad są podstawowymi mechanizmami usuwania różnych składników

chemicznych z atmosfery

28


Struktura pionowa atmosfery

Pionowa zmienność temperatury

wyznacza podział atmosfery na 4

główne warstwy :

• Troposfera : warstwa zmienna

(0-12km w średnich

szerokościach). Zachodzą w niej

główne zjawiska meteorologiczne

(chmury, opady…). To również

miejsce gdzie znajdują się

organizmy żywe.

• Stratosfera : 12 do 45 km

• Mezosfera lub warswa ciepła : 45

do 80 km

• Termosfera lub Jonosfera:

powyżej de 80 km

29


Podział atmosfery

30


Atmosfera i ...

Litosfera

Oceany

Biosfera

Kriosfera

31


Promieniowanie – źródła

energii


Spektrum promieniowania słonecznego i

ziemskiego

Energia słoneczna:

43% - część widzialna

49% - podczerwień

7% - nadfiolet

33


Słońce emituje fale elektromagnetyczne w zakresie :

• widzialnym ;

• nadfioletowym ;

• podczerwonym

Let the sun shine…

… and the guy burns

34


Fale i materia

35


Promieniowanie słoneczne

Słońce jest gazową sferą o promieniu 6.96×10 5 km i masie 1.99×10 30 kg

Składa się w 2/3 z wodoru i 1/3 z helu. Zewnętrzna warstwa o grubości 500 km

(fotosfera) emituje promieniowanie otrzymywane przez Ziemię. Odpowiada to

ciału doskonale czarnemu o temp. 6000K. Spektrum promieniowania

słonecznego dochodzącego do górnej granicy atmosfery jest takie jakby było

wyemitowane przez ciało o temp. 5777K.

2 −5

F

B

( λ)

2πc

=

ch / k

e

λ


T

−1

Spektrum

promieniowania dla

ciała o temp. 300K

0.5μm

10μm

36


Promieniowanie ciała doskonale czarnego

F

B

( λ)

=

2πc

e

2

ch / kλT

−5


−1

max

( λ)

∂FB

= 0 ⇒

∂λ

λ = 0.48μm

słońce

,

2.897 × 10

λmax

=

T

λ = 10μm

max

ziemia

6

Słońce wypromieniowuje 2×10 5

więcej energii na m 2 niż ziemia

F

B

=


∫ F

0

B

4

−8

−2

−4

( λ) dλ

= σT

, σ = 5.671×

10 Wm K

Stała Stefana-Boltzmanna

37


Ziemia otrzymuje (na całe szczęście) tylko małą część

energii emitowanej przez Słońce

Strumień padający

ZIEMIA

Strumień odbity

SŁOŃCE

ALBEDO=Strumień odbity/Strumień padający

Energia emitowana przez Słońce= 5,2.10 27 cal/cm 2 /min (3630.10 27 W/m 2 )

Energia otrzymywana na Ziemi = około 2 cal/cm 2 /min (1370 W/m 2 )

: stała słoneczna

38


Bilans energii (1)

Strumień energii słonecznej, scałkowany po całym zakresie widma na

powierzchni prostopadłej do kierunku padania promieni słonecznych

położonej na orbicie ziemi wynosi: 1370 Wm -2 (stała słoneczna S 0 )

Ziemia otrzymuje πR 2 /4 πR 2 =1/4

strumienia będącego stałą słoneczną, czyli

343 Wm -2

πR 2

R p ~0.3 stanowi albedo układu ziemiaatmosfera

R

Do ziemi dociera (1-R p ) czyli 240 Wm -2

Powierzchnia ziemi 4πR 2 Strumień emitowany przez ziemię wynosi

390 Wm -2

39


Opis bilansu energii

40


Bilans energii (2)

F

F

F

s

L

s

S0

=

4

= σT

=

F

L

( 1−

R )

4

e


p

T

e

=
Strumień docierający do ziemi

Strumień promieniowania długofalowego

emitowanego przez ziemię

1/ 4

( 1−

R ) S

p


0
R

R

p

p

=

=

0.30

0.15T

T

e

e255K

268K

Dla atmosfery bez chmur

T e zmienia się o 0.5 K przy zmianie

stałej słonecznej o 10 Wm -2 (0.7%)

lub zmianie albedo o 0.005 wokół

R p =0.3

41


Promieniowanie krótko- i długo-falowe

42


Bilans energii (3)

F

net

ΔF

net

=

F

s


= ΔF

S

F

L

− ΔF

L

Wypadkowy strumień.

Powinien być równy zero w

przypadku równowagi

ΔT

e

= λ ΔF

0

Fe

0 ⎜

⎛∂

λ =


net

∂T

e
−1

T

e


= ⎜1/ 4

Feσ ⎠

1

λ0

=

4σT

3

e

=

Te

4F

L

λ

0

≅ 0. 3

K

−2


( Wm ) 1

Dwukrotne zwiększenie zawartości CO 2 powoduje ΔF L =4.6Wm -2 , a

zatem ΔT e =1.4 K

43


Bilans radiacyjny układu Ziemia-Ocean

Ocean-

Atmosfera (Z.O.A.)

Światło słoneczne (krótkie fale) docierające do górnej granicy

atmosfery

44


Absorpcja w

atmosferze

46


Efekt cieplarniany

47


Układ Z.O.A. ogrzewa się na skutek promieniowania docierającego do górnej

granicy atmosfery

Krótkie fale, w szczególności światło widzialne

48


Układ Z.O.A. emituje promieniowanie w podczerwieni

49


Układ Z.O.A. Ochładza się emitując w przestrzeń kosmiczną

promieniowanie w zakresie: fal podczerwonych

50


Wypadkowa wartość promieniowania układu Z.O.A. jest obliczana przez odjęcie

promieniowania podczerwonego emitowanego przez Ziemię od radiation

promieniowania widzialnego otrzymywanego od Słońca

c

Radiation nette = Radiation onde courte – radiation I.R.

51


Z poprzedniego rysunku wynika, że strefa równikowa dostaje zawsze

więcej energii niż rejony biegunowe

⇒ Konieczność istnienia mechanizmu, prowadzącego do wyrównania

różnic

c

52


Rozkład temperatury w atmosferze

53


Pionowy rozkład temperatury

54

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!