subor nie je mozne najst - Buderus

buderus.sk

subor nie je mozne najst - Buderus

Obsah

Obsah

1 Tepelné čerpadlá vzduch-voda v prevedení

SPLIT od firmy Buderus...................................................4

1.1 Logatherm WPLS......................................................4

1.2 Dôvody pre použitie tepelného čerpadla

vzduch-voda v prevedení SPLIT

od firmy Buderus.......................................................4

2 Podklady...........................................................................5

2.1 Spôsob činnosti tepelných čerpadiel..................5

2.2 Stupeň účinnosti, výkonové číslo a ročné

pracovné číslo.............................................................6

2.2.1 Stupeň účinnosti........................................................6

2.2.2 Výkonové číslo............................................................6

2.2.3 Príklad na výpočet výkonového čísla

prostredníctvom teplotného rozdielu..................7

2.2.4 Porovnanie výkonových čísiel rozličných

tepelných čerpadiel podľa normy

DIN EN 14511..............................................................7

2.2.5 Ročné pracovné číslo...............................................8

2.2.6 Nákladové číslo..........................................................8

2.2.7 Dôsledky pre plánovanie zariadení......................8

3 Technický popis................................................................9

3.1 Logatherm WPLS.....................................................9

3.1.1 Konfigurácia systému.............................................9

3.1.2 Popis systému WPLS .. IE/IB...............................11

3.1.3 Rozsah dodávky.......................................................12

3.2 Vonkajšia jednotka ODU......................................14

3.2.1 Konštrukcia a funkcia............................................14

3.2.2 Rozmery a technické údaje..................................16

3.3 Vnútorná jednotka WPLS .. IE/IB.......................18

3.3.1 Konštrukcia a funkcia.............................................18

3.3.2 Rozmery a technické údaje..................................19

3.3.3 Zostatkový dopravný tlak

vysoko efektívneho čerpadla..............................22

4 Plánovanie a dimenzovanie systému

tepelných čerpadiel........................................................23

4.1 Prehľad krokov plánovania...................................23

4.2 Určenie vykurovacej záťaže budovy

(potreba tepla).........................................................24

4.2.1 Existujúce objekty...................................................24

4.2.2 Novostavby...............................................................24

4.2.3 Dodatočný výkon pre ohrev teplej vody...........25

4.2.4 Dodatočný výkon pre čas výluky

rozvodného podniku..............................................25

4.3 Dimenzovanie tepelného čerpadla....................26

4.3.1 Monoenergetický spôsoby prevádzky

tepelných čerpadiel vzduch-voda

WPLS .. E v prevedení SPLIT...............................26

4.3.2 Bivalentný spôsoby prevádzky tepelných

čerpadiel vzduch-voda WPLS .. B

v prevedení SPLIT...................................................27

4.3.3 Tepelná izolácia........................................................29

4.3.4 Expanzná nádoba....................................................29

4.4 Dimenzovanie pre chladiacu prevádzku

(iba WPLS .. E).........................................................30

4.5 Inštalácia čerpadiel Logatherm WPLS............32

4.5.1 Zásadné požiadavky na miesto inštalácie......32

4.5.2 Minimálne odstupy.................................................35

4.5.3 Požiadavky na protihlukovú ochranu................37

4.5.4 Hlukovo-optimalizačné opatrenia

v rámci inštalácie.....................................................40

4.5.5 Zdroj napätia............................................................40

4.6 Dimenzovanie a miesta inštalácie ďalších

súčastí systému.......................................................41

4.6.1 Regulácia..................................................................41

4.6.2 Dobíjací zásobník vykurovania...........................41

4.6.3 Zapojenie druhého zdroja tepla

pri Logatherm WPLS .. IB.....................................41

4.6.4 Expanzná nádoba....................................................42

4.7 Okruh chladiaceho média....................................44

4.7.1 Potrubia v okruhu chladiaceho média.............44

4.7.2 Dĺžky potrubí............................................................44

4.8 Okruh vykurovacej vody........................................45

4.8.1 Ochrana pred koróziou na strane vody............45

4.8.2 Odvzdušňovanie a zabránenie vnikaniu

kyslíka.........................................................................45

4.8.3 Kvalita vody (plniaca a doplňovacia voda)......45

4.9 Elektrické pripojenie..............................................46

4.9.1 Pripojenie WPLS .. E..............................................47

4.9.2 Pripojenie WPLS .. B..............................................51

4.10 Normy a predpisy....................................................53

4.11 Nariadenie o úspore energií (EnEV).................55

4.11.1 EnEV 2009 – podstatné zmeny oproti

EnEV 2007.................................................................55

4.11.2 Zhrnutie EnEV 2009...............................................55

4.12 Tepelný zákon obnoviteľných

energií – EETeploG.................................................58

5 Príklady zariadení............................................................59

5.1 Pokyny pre všetky príklady zariadení................59

5.2 Príklad zariadení 1: Monoenergetický

spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom

v prevedení SPLIT, separátnym zásobníkovým

ohrievačom vody a dobíjacím

zásobníkom...............................................................60

5.3 Príklad zariadení 2: Monoenergetický

spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom

v prevedení SPLIT, dobíjacím zásobníkom

a solárnym zapojením pre ohrev teplej vody......62

5.4 Príklad zariadení 3: Monoenergetický

spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom

v prevedení SPLIT, dobíjacím zásobníkom

a solárnym zapojením pre vykurovanie

a ohrev teplej vody..................................................64

5.5 Príklad zariadení 4: Monoenergetický

spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom

v prevedení SPLIT, dobíjacím zásobníkom

a zapojením biomasy pre vykurovanie

a ohrev teplej vody..................................................66

2

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Obsah

5.6 Príklad zariadení 5: Monoenergetický

spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom

v prevedení SPLIT, separátnym zásobníkovým

ohrievačom vody a dobíjacím zásobníkom

s chladením a solárnym zapojením pre

ohrev teplej vody.....................................................68

5.7 Príklad zariadení 6: Monoenergetický

spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom

v prevedení SPLIT, separátnym zásobníkovým

ohrievačom vody a dobíjacím zásobníkom

s čiastočným chladením...............................70

5.8 Príklad zariadení 7: Bivalentný spôsob

prevádzky s tepelným čerpadlom

v prevedení SPLIT, druhým zdrojom tepla,

separátnym zásobníkovým ohrievačom vody

a dobíjacím zásobníkom........................................72

5.9 Príklad zariadení 8: Bivalentný spôsob

prevádzky s tepelným čerpadlom v prevedení

SPLIT, druhým zdrojom tepla, dobíjacím

zásobníkom a solárnym zapojením pre

ohrev teplej vody.....................................................74

5.10 Príklad zariadení 9: Bivalentný spôsob

prevádzky s tepelným čerpadlom v prevedení

SPLIT, druhým zdrojom tepla, dobíjacím

zásobníkom a zapojením biomasy pre

vykurovanie a ohrev teplej vody.........................76

7 Ohrev teplej vody a akumulácia tepla.........................81

7.1 Zásobníkové ohrievače vody pre tepelné

čerpadlá HR 200/300............................................81

7.1.1 Prehľad vybavenia...................................................81

7.1.2 Rozmery.....................................................................82

7.1.3 Technické údaje......................................................83

7.2 Zásobníkové ohrievače vody SH290 RW

a SH370 RW.............................................................85

7.2.1 Prehľad vybavenia..................................................85

7.2.2 Rozmery a technické údaje.................................86

7.2.3 Výkonový diagram..................................................88

7.3 Bivalentné zásobníky SMH400 E

a SMH500 E..............................................................89

7.3.1 Prehľad vybavenia..................................................89

7.3.2 Rozmery a technické údaje................................89

7.4 Dobíjacie zásobníky P120 W a P200 W...........91

7.4.1 Prehľad vybavenia...................................................91

7.4.2 Rozmery a technické údaje..................................91

7.5 Dobíjací zásobník Logalux P50 W.....................94

7.5.1 Prehľad vybavenia...................................................94

7.5.2 Rozmery a technické údaje Logalux P50 W......95

8 Príslušenstvo...................................................................96

Heslový register..............................................................103

6 Regulácia..........................................................................78

6.1 Regulácia vykurovania..........................................78

6.1.1 Snímač vonkajšej teploty a snímač teploty

v miestnosti...............................................................78

6.1.2 Regulácia teploty výstupu podľa potreby,

prostredníctvom modulačného regulovania

kompresora tepelného čerpadla.......................78

6.1.3 Regulácia vykurovacieho čerpadla

vo vnútornej jednotke............................................78

6.1.4 Regulácia integrovanej elektrickej vykurovacej

vložky pri Logatherm WPLS .. IE.............78

6.1.5 Regulácia druhého zdroja tepla

pri WPLS ... IB..........................................................79

6.1.6 Regulácia dvoch vykurovacích okruhov..........79

6.2 Regulácia ohrevu teplej vody..............................80

6.3 Externé vstupy regulácie tepelného

čerpadla.....................................................................80

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 3


1

Tepelné čerpadlá vzduch-voda v prevedení SPLIT od firmy Buderus

1 Tepelné čerpadlá vzduch-voda v prevedení SPLIT od firmy Buderus

1.1 Logatherm WPLS

Logatherm WPLS pozostáva z vonkajšej jednotky ODU 7,5,

10 alebo 12t a vnútornej jednotky WPLS 7,5 IE/IB alebo

12 IE/IB.

7,5 IB – 12 IB: bivalentné použitie s druhým zdrojom tepla napr.

olejovým alebo plynovým vykurovacím kotlom ako

dodatočným vykurovacím zdrojom.

7,5 IE – 12 IE: monoenergetické použitie s elektrickou

vykurovacou vložkou (integrovanou do vnútornej jednotky)

ako dodatočným vykurovacím zdrojom.

1.2 Dôvody pre použitie tepelného čerpadla

vzduch-voda v prevedení SPLIT od firmy

Buderus

Nemecko je pri ochrane klímy jedným z vedúcich národov.

Dodržiava záväzky z Kjótskeho protokolu. Nie je však

dôvod zaspať na vavrínoch, keďže strednodobé klimatické

ciele ešte neboli dosiahnuté. A tým je aj výber vykurovania

rozhodujúcim prostriedkom na dosiahnutie týchto cieľov.

Štúdie v odvetví očakávajú dlhodobý profit z tepelných

čerpadiel.

Tepelné čerpadlá vzduch-voda v prevedení SPLIT udávajú

tón obzvlášť v oblasti novostavieb a to vďaka stále

efektívnejším zariadeniam. Prepojenie vonkajšej a vnútornej

jednotky je uskutočnené elektrickým vedením a dvoma

vedeniami chladiaceho média a umožňuje veľmi flexibilné

možnosti inštalácie.

Monoenergetický variant Logatherm WPLS .. E so zabudovanou

elektrickou vykurovacou vložkou (9 kW) predstavuje

nezávislé riešenie pre vykurovanie a teplú vodu. Tepelné

čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT je efektívnym

zdrojom tepla vďaka inteligentnej integrovanej regulácii na

báze invertora.

Bivalentné systémové riešenie sa ponúka v prípadoch,

keď existujúci kotol momentálne slúži na pokrývanie

špičkového zaťaženia, ktoré bude ale znížené uplatnením

modernizačných opatrení. Tým pádom môže Logatherm

WPLS .. B prevziať na seba prevažnú časť vykurovacej práce.

Pri bivalentnej prevádzke čerpadla WPLS .. B spolu

s plynovým kondenzačným kotlom môže byť pokrytá oblasť

výkonu až do 25 kW.

Integrovaná regulácia odošle v prípade potreby požiadavku

na existujúcu reguláciu kotla.

Upokojujúco bezpečné

• Tepelné čerpadlá vzduch-voda v prevedení SPLIT značky

Buderus spĺňajú kvalitatívne požiadavky firmy Bosch pre

maximálnu funkčnosť a životnosť.

• Zariadenia sú vo výrobnom závode skontrolované

a otestované.

• 24-hodinová horúca linka pre zodpovedanie všetkých

otázok

• Istota veľkej značky: náhradné diely a servis aj po 15-tich

rokoch

Vo veľkej miere ekologické

• Pri prevádzke tepelného čerpadla je približne 75%

vykurovacej energie regeneratívnou energiou, pri

využívaní "zeleného elektrického prúdu" (veterná, vodná

a solárna energia) až do 100%.

• Prevádzka bez emisií

• Veľmi dobré hodnotenie v rámci EnEV

Extrémne hospodárne

• Technika s dlhou životnosťou nenáročná na údržbu,

s uzavretými obehmi

• Bez (finančných) nákladov na vŕtanie, ktoré je potrebné

pri tepelných čerpadlách soľanka-voda a voda-voda

Jednoduché a bezproblémové

• Nie je potrebné povolenie od úradu pre životné prostredie

• Bez mimoriadnych požiadaviek na veľkosť pozemku

4

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Podklady

2

2 Podklady

2.1 Spôsob činnosti tepelných čerpadiel

Asi štvrtina celkovej spotreby energií pripadá na súkromné

domácnosti. V jednej domácnosti sa pritom použijú asi tri

štvrtiny spotrebovanej energie na vykurovanie miestností.

Za týchto podmienok je jasné, kde môžu byť zmysluplne

stanovené opatrenia na úsporu energií a zníženie emisií CO 2 .

Takto je možné prostredníctvom tepelnej izolácie, napríklad

vylepšenou izoláciou, modernými oknami a úsporným,

ekologicky prijateľným vykurovacím systémom, dosiahnuť

dobré výsledky.

Obr. 2

Tepelné prúdenie tepelného čerpadla vzduch-voda pri

vonkajšej inštalácii (príklad)

[1] Hnacia energia

[2] Vzduch 0 °C

[3] Vzduch -5 °C

Vykurovanie teplom z prostredia

S tepelným čerpadlom Logatherm WPLS .. B/E sa dá na

vykurovanie využiť teplo vzduchu z okolia.

Obr. 1

Spotreba energií v súkromných domácnostiach

[1] Vykurovanie 78 %

[2] Teplá voda 11 %

[3] Iné zariadenia 4,5 %

[4] Chladenie, mrazenie 3 %

[5] Pranie, varenie, umývanie riadu

[6] Svetlo 1 %

Tepelné čerpadlo odoberá najväčšiu časť vykurovacej

energie z okolia, pričom len menšia časť je privádzaná ako

prevádzková energia. Stupeň účinnosti tepelného čerpadla

(výkonové číslo) leží medzi 3 a 5. Z tohto dôvodu sú tepelné

čerpadlá ideálne pre energeticky úsporné a životné prostredie

chrániace vykurovanie.

Spôsob činnosti

Tepelné čerpadlá WPLS .. B/E fungujú podľa osvedčeného

a spoľahlivého “princípu chladničky”. Chladnička odoberá

chladiacim sa potravinám teplo a na zadnej strane chladničky

ho odovzdáva do miestnosti. Tepelné čerpadlo odoberá teplo

prostrediu a odovzdáva ho vykurovaciemu zariadeniu.

Vykurovací úžitok vyplýva z toho, že teplo prúdi vždy zo “zdroja

tepla” k “tepelnému prázdnu” (z teplého do studeného), takisto

ako aj rieka prúdi stále dolu údolím (z “prameňa” do “ústia”).

Tepelné čerpadlo využíva (ako aj chladnička) prirodzený smer

toku z tepla do chladu v uzatvorenom okruhu chladiaceho

prostriedku prostredníctvom výparníka, kompresora,

kondenzátora a expanzného ventilu. Tepelné čerpadlo

“pumpuje” pritom teplo z okolia na vyššiu, pre vykurovanie

využiteľnú teplotnú úroveň.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 5


2

Podklady

Vzorec 1 Vzorec na výpočet stupňa účinnosti

η

P ab

P el

Stupeň účinnosti

Odovzdávaný výkon

Privádzaný elektrický výkon

Obr. 3

Schematické zobrazenie okruhu chladiaceho média

tepelného čerpadla Logatherm WPLS .. B/E (s chladiacim

médiom R410A)

[1] Výparník

[2] Kompresor

[3] Kondenzátor

[4] Expanzný ventil

Výparník (1) obsahuje tekuté pracovné médium s veľmi nízkym

bodom varu (takzvané chladiace médium). Chladiace

médium má nižšiu teplotu ako tepelný zdroj (napr. zem, voda,

vzduch) a nižší tlak. Teplo prúdi teda z tepelného zdroja na

chladiace médium. Chladiace médium sa tým otepľuje nad

svoj bod varu, odparuje sa a je nasávané kompresorom.

Kompresor (2) stláča odparené (plynné) chladiace médium

na vysoký tlak. Tým je plynné chladiace médium ešte

teplejšie. Dodatočne je aj hnacia energia kompresora

premenená na teplo, ktoré prechádza na chladiace médium.

Takto sa stále ďalej zvyšuje teplota chladiaceho média, až je

vyššia ako teplota, ktorú potrebuje vykurovacie zariadenie

na vykurovanie. Ak je dosiahnutý určitý tlak a teplota, prúdi

chladiace médium ďalej ku kondenzátoru.

V kondenzátore (3) odovzdáva horúce, plynné chladiace

médium teplo, ktoré odobralo z okolia (tepelný zdroj) a z hnacej

energie kompresora, na chladnejšie vykurovacie zariadenie

(tepelné prázdno). Pritom klesá jeho teplota pod kondenzačný

bod a tým pádom sa opäť skvapalňuje. Opäť tekuté, ale stále

pod vysokým tlakom sa nachádzajúce chladiace médium,

prúdi k expanznému ventilu.

Expanzný ventil (4) sa stará o to, aby bolo chladiace médium

uvoľňované na jeho výstupný tlak predtým ako prúdi znovu

späť do výparníka kde opäť prijíma teplo z okolia.

Tepelné čerpadlá odoberajú veľkú časť energie z okolia. Keďže

je táto energia bezplatná, nechápe sa ako privádzaná

energia. Ak by bol stupeň účinnosti vypočítaný s týmito

podmienkami, bol by > 1. Keďže to nie je technicky korektné,

bolo pre tepelné čerpadlá na popis vzťahu užitočnej energie

k vynaloženej energii (v tomto prípade čistá pracovná

energia) zavedené výkonové číslo (COP).

2.2.2 Výkonové číslo

Výkonové číslo ε, nazývané aj COP (z anglického Coefficient

Of Performance – koeficient výkonu), je nameraný alebo

vypočítaný ukazovateľ pre tepelné čerpadlá pri špeciálne

definovaných prevádzkových podmienkach, podobných

normovanej spotrebe pohonných hmôt pri motorových

vozidlách.

Výkonové číslo ε popisuje pomer využiteľného tepelného

výkonu k prijatému elektrickému hnaciemu výkonu

kompresora.

Pritom je výkonové číslo, ktoré môže byť dosiahnuté

tepelným čerpadlom, závislé od teplotného rozdielu medzi

tepelným zdrojom a tepelným prázdnom.

Pre moderné zariadenia platí nasledovný empirický vzorec

pre výkonové číslo ε, počítaný prostredníctvom teplotného

rozdielu:

Vzorec 2 Vzorec na výpočet výkonového čísla prostredníctvom

teploty

T

T 0

Absolútna teplota tepelného prázdna v K

Absolútna teplota tepelného zdroja v K

Pre výpočet prostredníctvom pomeru tepelného výkonu

k elektrickému príkonu slúži nasledujúci vzorec:

2.2 Stupeň účinnosti, výkonové číslo a ročné

pracovné číslo

2.2.1 Stupeň účinnosti

Stupeň účinnosti (η) popisuje pomer medzi užitočným

výkonom a prijatým výkonom. Pri ideálnom priebehu je stupeň

účinnosti 1. Technické postupy sú vždy spojené so stratami,

preto sú stupne účinnosti technických aparátov vždy menšie

ako 1 (η < 1).

Vzorec 3 Vzorec na výpočet výkonového čísla prostredníctvom

elektrického príkonu

P el

Q N

Elektrický príkon v kW

Odovzdaný užitočný výkon v kW

6

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Podklady

2

2.2.3 Príklad výpočtu výkonového čísla

prostredníctvom teplotného rozdielu

Zisťujeme výkonové číslo tepelného čerpadla pri podlahovom

vykurovaní s výstupnou teplotou 35 °C a vykurovaní

radiátormi s teplotou 50 °C pri teplote tepelného zdroja 0 °C.

Podlahové vykurovanie (1)

Výpočet podľa vzorca 2:

Podlahové vykurovanie (2)

2.2.4 Porovnanie výkonových čísiel rozličných tepelných

čerpadiel podľa normy DIN EN 14511

Pre približné porovnanie rozličných tepelných čerpadiel

poskytuje norma DIN EN 14511 podmienky pre určenie

výkonového čísla, napr. druh tepelných zdrojov a teplotu ich

teplonosného média.

Tab. 1

Soľanka 1) /

voda 2)

[°C]

Voda 1) /

voda 2)

[°C]

Vzduch 1) /

voda 2)

[°C]

B0/W35 W10/W35 A7/W35

B0/W45 W10/W45 A2/W35

B0/W45 W15/W45 A-7/W35

Porovnanie tepelných čerpadiel podľa normy

DIN EN 14511

1) Tepelný zdroj a teplota teplonosného média

2) Tepelné prázdno a výstupná teplota zariadení (výstup vykurovania)

Výpočet podľa vzorca 2:

A

B

W

Air (angl. vzduch)

Brine (angl. soľanka)

Water (angl. voda)

Príklad ukazuje, že pri podlahovom vykurovaní je

výkonové číslo o 36 % vyššie oproti vykurovaniu

radiátormi. Z toho vyplýva základné pravidlo:

teplotný zdvih nižší o 1 °C = výkonové číslo vyššie

o 2,5 %

Výkonové číslo podľa normy DIN EN 14511 zohľadňuje popri

príkone kompresora aj hnací výkon pomocných agregátov,

podielový výkon soľankového alebo vodného čerpadla

alebo pri tepelných čerpadlách vzduch-voda aj podielový

výkon tlakového ventilátora.

Rozlišovanie medzi zariadeniami so zabudovaným čerpadlom

a zariadeniami bez zabudovaného čerpadla vedie v praxi tiež

k výrazne rozdielnym výkonovým číslam. Zmysluplné je teda

priame porovnanie tepelných čerpadiel rovnakej konštrukcie.

Výkonové čísla uvedené pre tepelné čerpadlá

spoločnosti Buderus (ε, COP) sa vzťahujú na

chladiace médium (bez podielového výkonu

čerpadla) a dodatočne na postup výpočtu normy

DIN EN 14511 pre zariadenia so zabudovaným

čerpadlom.

Obr. 4

COP

ΔT

Výkonové čísla podľa príkladu výpočtu

Výkonové číslo

Teplotný rozdiel

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 7


2

Podklady

2.2.5 Ročné pracovné číslo

Keďže výkonové číslo udáva len momentálny stav/záznam

pri presne určených podmienkach, dodatočne sa

charakterizuje ešte pracovné číslo. Obvykle sa udáva ako

ročné pracovné číslo ß (angl. seasonal performance factor

– sezónny výkonový faktor) a vyjadruje vzťah medzi celkovým

využiteľným teplom, ktoré odovzdáva zariadenie tepelného

čerpadla počas roku a elektrickou energiou prijatou

zariadením v tom istom čase.

Smernica VDI 4650 uvádza spôsob, ktorý umožňuje

prepočítavať výkonové čísla zo skúšobných meraní stavu na

ročné pracovné číslo reálnej prevádzky s jej konkrétnymi

prevádzkovými podmienkami.

Ročné pracovné číslo vieme vypočítať približne. Zohľadňuje

sa pri tom konštrukcia tepelného čerpadla a rozličné

korekčné faktory pre prevádzkové podmienky. Pre presnejšie

hodnoty možno použiť softwarové simulačné výpočty.

2.2.7 Dôsledky pre plánovanie zariadení

Pri plánovaní zariadenia môžeme vhodným výberom

tepelného zdroja a systému rozdeľovania tepla pozitívne

ovplyvniť výkonové číslo a s tým spojené ročné pracovné číslo:

Čím menší je rozdiel medzi teplotou výstupu a teplotou

tepelného zdroja, tým lepšie je výkonové číslo.

Najlepšie výkonové číslo získame pri vysokých teplotách

tepelného zdroja a nízkych teplotách výstupu v systéme

rozdeľovania tepla. Nízke teploty výstupu získame

predovšetkým prostredníctvom plošných vykurovaní.

Pri plánovaní zariadenia treba zvážiť najlepší pomer medzi

efektívnym spôsobom prevádzky zariadenia tepelného

čerpadla a investičnými nákladmi, to znamená nákladmi na

vyhotovenie zariadenia.

Nasledujúci vzorec je veľmi zjednodušenou metódou výpočtu

ročného pracovného čísla:

Vzorec 4 Vzorec na výpočet ročného pracovného čísla

β

.

Q wp

W el

Ročné pracovné číslo

Množstvo tepla v kWh odovzdaného zariadením tepelného

čerpadla počas jedného roka

Elektrická energia v kWh prijatá zariadením tepelného

čerpadla počas jedného roka

2.2.6 Nákladové číslo

Aby sme mohli rozdielne vykurovacie technológie vyhodnotiť

z pohľadu energie, mali by sme aj pre dnes bežné tepelné

čerpadlá zaviesť takzvané nákladové číslo e podľa normy DIN

V 4701-10.

Nákladové číslo zariadenia e g udáva koľko neobnoviteľnej

energie potrebuje zariadenie na splnenie svojich úloh. Pre

tepelné čerpadlo je nákladové číslo zariadenia vlastne

prevrátená hodnota ročného pracovného čísla:

Vzorec 5 Vzorec na výpočet nákladového čísla zariadenia

β

e

. g

Q wp

W el

Ročné pracovné číslo

Nákladové číslo zariadenia tepelného čerpadla

Množstvo tepla v kWh odovzdaného zariadením tepelného

čerpadla počas jedného roka

Elektrická energia v kWh prijatá zariadením tepelného

čerpadla počas jedného roka

8

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Technický popis

3

3 Technický popis

3.1 Logatherm WPLS

3.1.1 Konfigurácia systému

Príklad: príklad zariadenia (monoenergetický spôsob prevádzky)

Obr. 5 Príklad zariadenia (monoenergetický spôsob prevádzky) (zoznam skratiek → strana 59)

Detailné informácie k ďalším príkladom zariadení,

napr. pre riešenia s paralelne zapojeným dobíjacím

zásobníkom a solárnym ohrevom teplej vody

nájdete na strane 60.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 9


3

Technický popis

Príklad: príklad zariadenia (bivalentný spôsob prevádzky)

Obr. 6 Príklad zariadenia (bivalentný spôsob prevádzky) (zoznam skratiek → strana 59)

10

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Technický popis

3

3.1.2 Popis systému WPLS .. IE/IB

Integrovaná regulácia HMC30, ktorá sa nachádza vo

vnútornej jednotke WPLS .. IE/IB, prepočítava požadovanú

teplotu výstupu pre budovu, následne vygeneruje požiadavku

na teplo a zapne tepelné čerpadlo. Modulačná vonkajšia

jednotka sa nastaví na potrebný výkon. Týmto spôsobom je

zabezpečená optimálna prevádzka pre aktuálnu potrebu tepla.

Ak vyprodukované vykurovacie teplo nestačí na pokrytie

aktuálnej potreby tepla, môže sa pripojiť interná elektrická

vykurovacia vložka (WPLS .. IE), alebo môže byť požiadavka

na teplo poslaná na druhý zdroj tepla (napr. olejový alebo

plynový vykurovací kotol) (WPLS .. IB).

Tepelné čerpadlo ukáže svoje pozitíva hlavne pri nízkych

teplotách výstupu a pri miernych vonkajších teplotách.

V prechodných obdobiach môže byť dodatočný tepelný výkon

zabezpečený prostredníctvom integrovanej elektrickej

vykurovacej vložky (pri der WPLS .. IE) alebo prostredníctvom

existujúceho druhého zdroja tepla (napr. olejový alebo

plynový vykurovací kotol), ktorý je hydraulicky napojený na

WPLS .. IB. V prípade zariadenia WPLS .. IB má pri nízkych

vonkajších teplotách zmysel, aby kompletné zásobovanie

teplom prebral na seba len druhý zdroj tepla (→ obr. 7). Pri

veľmi nízkych teplotách okolia a pri vysokých teplotách

výstupu (ohrev teplej vody) pokrýva potrebu tepla elektrická

vykurovacia vložka alebo druhý zdroj tepla.

Špeciálna funkcia "Vysúšanie podlahy"

Funkcia vysúšania podlahy sa používa na vysúšanie podlahy

v novostavbách. Program vysúšania podlahy má najvyššiu

prioritu, to znamená, že okrem bezpečnostných funkcií

a prevádzky "len dohrev" budú všetky ostatné funkcie

deaktivované. Pri vysúšaní podlahy pracujú všetky

vykurovacie okruhy.

Funkcia vysúšania podlahy je k dispozícii len

v spojení s podlahovým vykurovaním a vyžaduje si

elektrické pripojenie bez výluky rozvodného

podniku. Vysúšanie podlahy musí prebiehať pri

kontinuálnej dodávke elektrického prúdu.

Vysúšanie podlahy prebieha v troch fázach:

• Fáza rozkúrenia

• Fáza s maximálnou teplotou

• Fáza ochladzovania

Rozkurovanie a ochladzovanie prebieha postupne, každý

teplotný stupeň trvá minimálne jeden deň. Fáza s maximálnou

teplotou predstavuje jeden z teplotných stupňov.

Základné nastavenie predstavuje 9 teplotných úrovní:

• Fáza rozkúrenia s 4 teplotnými úrovňami

(25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C)

• Fáza s maximálnou teplotou

(45 °C po dobu štyroch dní)

• Fáza ochladzovania s 4 teplotnými úrovňami

(40 °C, 35 °C, 30 °C, 25 °C)

Bežiaci program je možné bez problémov ukončiť. Po

ukončení programu sa tepelné čerpadlo vráti späť do

normálnej prevádzky. Po prerušení napätia (výpadku prúdu)

pokračuje program vysúšania podlahy od kroku, v ktorom bol

prerušený.

Po ukončení vysúšania podlahy možno signál rozvodného

podniku opäť pripojiť. Po pripojení treba signál rozvodného

podniku aktivovať podľa nastavení v menu "Externá regulácia".

Obr. 7

Súhra zdrojov tepla

1 — Druhý zdroj tepla (elektrická vykurovacia vložka sa

zapája len mimo prevádzkového rozsahu tepelného

čerpadla)

2 - - Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT (bivalentný

spôsob prevádzky, v kombinácii s elektrickou vykurovacou

vložkou alebo druhým zdrojom tepla)

3 — Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT

Q Tepelný výkon

T Vonkajšia teplota

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 11


3

Technický popis

3.1.3 Rozsah dodávky

Obr. 8 Rozsah dodávky vonkajšej jednotky ODU 7,5

[1] ODU 7,5

Obr. 9

Rozsah dodávky vonkajšej jednotky ODU 10/ODU 12t

[1] ODU 10/ODU 12t

12

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Technický popis

3

Obr. 10

Rozsah dodávky modulu WPLS

[1] Modul WPLS

[2] Návod na inštaláciu a návod na obsluhu

[3] Káblová priechodka

[4] Filter častíc

[5] Kliešte pre demontáž filtra

[6] Spojky pre 1-fázovú inštaláciu

[T1] Snímač teploty výstupu

[T2] Snímač vonkajšej teploty

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 13


3

Technický popis

3.2 Vonkajšia jednotka ODU

3.2.1 Konštrukcia a funkcia

Obr. 11

Vonkajšia jednotka ODU

(ako príklad vyobrazená ODU 10/ ODU 12t)

Vonkajšia jednotka ODU prijíma z nasatého vzduchu teplo.

Toto teplo je následne v okruhu chladiaceho média zvýšené

na ešte vyššiu teplotnú úroveň a v module WPLS

prenesené/odovzdané na vykurovaciu vodu.

Vonkajšie jednotky ODU 7,5 a 10 sú prevádzkované

elektricky pri napätí 230 V a ODU 12 pri napätí 400 V. Tepelné

čerpadlo môže byť pritom napájané elektrickým prúdom

z domácnosti alebo prostredníctvom špeciálneho tarifu

pre prúd pre tepelné čerpadlá. Týmto má prevádzkovateľ

tepelného čerpadla vysokú mieru flexibility pri voľbe

dodávateľa elektrickej energie, pričom môže využiť

najvýhodnejšie ponuky z oblasti celého Nemecka. Nie je tak

nútene odkázaný na služby regionálneho dodávateľa energie.

Vonkajšia jednotka je vo výrobnom závode naplnená

chladiacim médiom (R410A) pre dĺžku potrubia (jeden

smer) od 1 m do 30 m. Vonkajšia jednotka je prepoje

s vnútornou v budove inštalovanou jednotkou prostredníctvom

potrubia s chladiacim médiom s prierezmi ⅜" a ⅝".

Prednosti tohto zapojenia:

• Jednoduchšie pripojenie na existujúcu elektrickú sieť

230 V AC príp. 400 V, 3 ~ bez nákladných dodatočných

opatrení

• Alternatívne: možné použitie špeciálnych taríf pre prúd

pre tepelné čerpadlá

14

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Technický popis

3

Obr. 12

Hlavné súčasti vonkajšej jednotky ODU

[1] Prípojky, elektrický a signálny kábel

[2] Káblové svorky

[3] Prípojka, kvapalina (vo vykurovacej prevádzke, rúra nie je súčasťou dodávky)

[4] Prípojka, horúci plyn (vo vykurovacej prevádzke, rúra nie je súčasťou dodávky)

[5] Uzatváracie ventily, kvapalina a horúci plyn

[6] Kompresor

[7] Servisný výstup na uzatváracom ventile pre kvapalinu (prípojka pre vákuové čerpadlo)

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 15


3

Technický popis

3.2.2 Rozmery a technické údaje

Obr. 13

Rozmery vonkajšej jednotky ODU 7,5 (rozmery v mm)

Obr. 14

Rozmery vonkajšej jednotky 10 a ODU 12t (rozmery v mm)

ODU 7,5 ODU 10 ODU 12t

Prevádzka vzduch/voda

Menovitý tepelný výkon pri A-7/W35 1) 6,08 kW (stupeň 7) 8,72 kW (stupeň 7) 10,37 kW (stupeň 7)

Elektrický príkon pri A-7/W35 1) 2,47 kW 3,47 kW 4,27 kW

COP pri A-7/W35 1) 2,51 2,55 2,44

Menovitý tepelný výkon A2/W35 1) 6,42 kW (stupeň 5) 7,86 kW (stupeň 4) 10,47 kW (stupeň 5)

Elektrický príkon pri A2/W35 1) 1,98 kW 2,34 kW 3,34 kW

COP pri A2/W35 1) 3,33 3,45 3,16

Rozsah tepelného výkonu pri A2/W35 2,1-7,6 kW 4,2-10,2 kW 4,5-11,6 kW

Menovitý tepelný výkon A7/W35 1) 8,81 kW (stupeň 5) 10,40 kW (stupeň 4) 16,26 kW (stupeň 5)

Elektrický príkon pri A7/W35 1) 2,04 kW 2,27 kW 3,61 kW

COP pri A7/W35 1) 4,45 4,71 4,54

Rozsah tepelného výkonu pri A7/W35 3,5-11,2 kW 4,5-14,5 kW 5,6-17,7 kW

Chladiaci výkon pri A35/W18 1) 7,10 kW 11,80 kW 17,6 kW

Elektrický príkon chladenia pri A35/W18 1) 1,77 kW 2,46 kW 4,88 kW

EER pri A35/W18 1) 4,01 4,80 3,60

Chladiaci výkon pri A35/W7 1) 6,60 kW 8,50 kW 13,40 kW

Elektrický príkon chladenia pri A35/W7 1) 2,59 kW 2,32 kW 4,76 kW

EER pri A35/W7 1) 2,55 3,66 2,82

Tab. 2 Technické údaje

16

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Technický popis

3

ODU 7,5 ODU 10 ODU 12t

Elektrické údaje

Sieťové napätie 230V, 1N AC 50Hz 230V, 1N AC 50Hz 400V, 3N AC 50Hz

Odporúčaný istič vedenia 25 A 32 A 16 A

Maximálny odber prúdu 2) 19 A 26,5 A 13 A

Odber prúdu (A-15/W35) 22,7 A 15,1 A 6,3 A 3)

Odber prevádzkového prúdu 9,5 A 10,2 A 4,2 A

Údaje k pripojeniu chladiaceho okruhu

Spôsob pripojenia ⅜” a ⅝”

Druh chladiaceho média 4)

R410A

Hmotnosť chladiaceho média 3,5 kg 5,0 kg 5,0 kg

Vzduchové a hlukové údaje

Motor ventilátota (DC-Invertor) 86 W 60 + 60 W 60 + 60 W

Nominálne prietokové množstvo vzduchu 3300 m 3 /h 6600 m 3 /h 7200 m 3 /h

Hladina akustického tlaku vo vzdialenosti 1 m 48 dB(A) 51 dB(A) 52 dB(A)

Hladina akustického výkonu 5) 66 dB(A) 68 dB(A) 68 dB(A)

Všeobecne

Maximálna teplota výstupu vykurovania, iba tepelné čerpadlo 6) 55 °C 55 °C 55 °C

Maximálna teplota výstupu vykurovania, iba dohrev 80 °C 80 °C 80 °C

Rozmery (Š × H ×V) 950 × 360 × 943 mm 1050 × 360 × 1338 mm 1050 × 360 × 1338 mm

Hmotnosť 67 kg 116 kg 132 kg

Tab. 2 Technické údaje

1) Výkonové údaje vyplývajú z EN 14511

2) Nábehový prúd; nábehová špička závisí od typu konštrukcie

(spôsob montáže)

3) A-15/W55

4) GWP 100 = 1980

5) Hladina akustického výkonu podľa DIN ISO EN 9614-2

6) (→ obr. 15)

Hranice použitia tepelného čerpadla vzduch-voda

bez dohrevu

Obr. 15

Modul WPLS s ODU 7,5, 10 oder 12t

T1

T2

Teplota výstupu

Vonkajšia teplota

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 17


3

Technický popis

3.3 Vnútorná jednotka WPLS .. IE/IB

3.3.1 Konštrukcia a funkcia

Vnútorná jednotka WPLS .. IE/IB

Vnútorná jednotka WPLS .. IE/IB sa montuje do vnútra

budovy.

Slúži na prenos tepla obsiahnutého v chladiacom médiu na

vykurovací systém. Modul WPLS obsahuje integrovanú

reguláciu, výmenník tepla, vysoko efektívne čerpadlo,

manometer, servisné kohúty a hydraulickú rozdeľovaciu

dosku, ktorá umožňuje jednoduchú a rýchlu integráciu

modulu WPLS do vykurovacieho systému. Všetky prípoje na

strane vykurovacej vody sú vyvedené smerom nadol.

Modul WPLS IE obsahuje elektrickú vykurovaciu vložku

s troma stupňami prevádzky: 3 kW, 6 kW a 9 kW.

Regulácia prebieha automaticky, pričom je možné nastaviť

na regulátore prípadné obmedzenia. Vnútorná jednotka je

vybavená kontrolným prístrojom tlaku, ktorý ju vypne pri

poklese prevádzkového tlaku pod 0,5 baru. Prevádzkovateľ

je o tom upovedomený alarmom.

Potrubné vedenie modulu WPLS IE je už od výroby

zaizolované a pripravené pre chladiace médium.

Vnútorná jednotka WPLS 7,5 a 12 IB

Vnútorná jednotka WPLS 7,5 a 12 IE

Obr. 16

Modul WPLS IE s vysoko efektívnym čerpadlom

a elektrickou vykurovacou vložkou

[1] Odvzdušňovací ventil (manuálny)

[2] Odvzdušňovací ventil (automatický)

[3] Manometer

[4] Vysoko efektívne čerpadlo

[5] Elektrická vykurovacia vložka

[6] Kontrolný prístroj tlaku

Obr. 17

Modul WPLS IB s vysoko efektívnym čerpadlom

a zmiešavacím ventilom

[1] Odvzdušňovací ventil

[2] Elektrický skriňový rozvádzač

[3] Manometer

[4] Vysoko efektívne čerpadlo

[5] Zmiešavací ventil

Na modul WPLS IB môže byť pripojený externý zdroj tepla

s výkonom do 25 kW. Zmiešavanie sa uskutočňuje

prostredníctvom zmiešavacieho ventilu vo vnútornej jednotke.

Regulácia prebieha prostredníctvom regulátora PID, ktorého

funkčnosť možno v prípade potreby prispôsobiť. Pri

kombinácii so zdrojmi tepla, ktoré majú vlastné tepelné

čerpadlo, sa pre potrebu hydraulického oddelenia nachádza

v module WPLS IB obtokové vedenie so spätným ventilom.

18

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Technický popis

3

3.3.2 Rozmery a technické údaje

Obrázok 18 zobrazuje vnútornú jednotku WPLS .. IE.

Vnútorná jednotka WPLS .. IB obsahuje navyše prípojky

výstupu a spiatočky pre druhý zdroj tepla. (→ obr. 22, strana

21).

Obr. 18

Rozmery vnútornej jednotky WPLS .. IE/IB (rozmery v mm)

Jednotka WPLS 7,5 IE WPLS 12t IE

Elektrické údaje

Sieťové napätie 400 V 3N AC 50Hz 400 V 3N AC 50Hz

Maximálna intenzita prúdu A 16 16

Elektrická vykurovacia vložka kW 9 9

Hydraulické údaje

Spôsob pripojenia

(výstup a spiatočka kúrenia a dohrevu)

cól 1" vonkajší závit 1" vonkajší závit

Maximálny prevádzkový tlak bar 3 3

Vnútorná tlaková strata kPa 8 16

Menovitý objemový prietok vykurovacej vody m 3 /h 1,008 1,404 1) /2,016 2)

Zostatková dopravná výška kPa 59 44

Typ čerpadla Wilo-Stratos PARA 25/1-7

Údaje o chladení

Spôsob pripojenia cól Obruba prípojky ⅝" – ⅜" Obruba prípojky ⅝" – ⅜"

Rozmery a hmotnosť

Rozmery (Š × H × V) mm 500 × 420 × 850 500 × 420 × 850

Hmotnosť kg 48 55

Tab. 3

Modul WPLS .. IE s elektrickou vykurovacou vložkou

1) pri WPLS 10 E

2) pri WPLS 12t E

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 19


3

Technický popis

Elektrické údaje

Jednotka WPLS 7,5 IB WPLS 12t IB

Sieťové napätie 230 V 1N AC 50Hz 230 V 1N AC 50Hz

Maximálna intenzita prúdu A 10 10

Hydraulické údaje

Maximálny výkon druhého zdroja tepla kW 25 25

Spôsob pripojenia

(výstup a spiatočka kúrenia a dohrevu)

cól 1" vonkajší závit 1" vonkajší závit

Maximálny prevádzkový tlak bar 3 3

Vnútorná tlaková strata kPa 8 17

Menovitý objemový prietok vykurovacej vody m 3 /h 1,008 1,404 1) /2,016 2)

Zostatková dopravná výška kPa 59 43

Typ čerpadla Wilo-Stratos PARA 25/1-7

Údaje o chladení

Spôsob pripojenia cól Obruba prípojky ⅝" – ⅜" Obruba prípojky ⅝" – ⅜"

Rozmery a hmotnosť

Rozmery (Š × H × V) mm 500 × 420 × 850 500 × 420 × 850

Hmotnosť kg 41 48

Tab. 4 Modul WPLS .. IB s druhým zdrojom tepla

1) pri WPLS 10 B

2) pri WPLS 12t B

20

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Technický popis

3

Rozmery potrubných prípojok modulov WPLS .. IE/IB

Obr. 19

Potrubné prípojky monoenergetického modulu

WPLS .. IE s elektrickou vykurovacou vložkou

(rozmery v mm)

Obr. 21

Potrubné prípojky monoenergetického modulu

WPLS .. IE s elektrickou vykurovacou vložkou

[1] Vedenie kvapaliny

[2] Výpust poistného ventilu

[3] Výstup vykurovacieho zariadenia

[4] Vedenie horúceho plynu

[5] Manometer

[6] Spiatočka vykurovacieho zariadenia

Obr. 20

Potrubné prípojky bivalentného modulu WPLS .. IB so

zmiešavacím ventilom (rozmery v mm)

Obr. 22

Potrubné prípojky bivalentného modulu WPLS .. IB so

zmiešavacím ventilom

[1] Vedenie kvapaliny

[2] Výpust poistného ventilu

[3] Spiatočka (späť do druhého zdroja tepla)

[4] Vedenie horúceho plynu

[5] Manometer

[6] Výstup (z druhého zdroja tepla)

[7] Spiatočka vykurovacieho zariadenia

[8] Výstup vykurovacieho zariadenia

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 21


3

Technický popis

3.3.3 Zostatkový dopravný tlak vysoko efektívneho

čerpadla

Vysoko efektívne čerpadlo vo vnútornej jednotke poskytuje

dve možnosti nastavenia:

• "Samoregulovacie nastavenie" podľa nastaviteľného

teplotného rozdielu (odporúčané štandardné nastavenie)

• "Nastavenie s konštantným počtom otáčok"

Obr. 23 Diagram pre vysoko efektívne čerpadlo v module WPLS bez vnútornej tlakovej straty

.

Q Objemový prietok

H Zostatková dopravná výška

P1 Výkon čerpadla

Samoregulovacie nastavenie - pri systéme s dobíjacím

zásobníkom

Pri samoregulovacej prevádzke je rýchlosť čerpadla

regulovaná v závislosti od rozdielu teplôt teplonosného média

na vstupe a výstupe.

Ak je súčasťou vykurovacieho okruhu vykurovacie čerpadlo

a dobíjací zásobník, musí sa vykurovacie čerpadlo nastaviť

podľa tepelného čerpadla, aby bol zabezpečený optimálny

teplotný rozdiel pre tepelné čerpadlo.

Vykurovacie čerpadlo sa použije na zabezpečenie správneho

objemového prietoku vykurovacieho systému. Počet otáčok

integrovaného vysoko efektívneho čerpadla v tepelnom

čerpadle sa automaticky prispôsobí za účelom udržania

optimálneho teplotného rozdielu a tým aj optimálneho

výkonu tepelného čerpadla.

Odporúčajú sa len hydrauliky s paralelne zapojeným

dobíjacím zásobníkom. Zariadenia s radiátormi

musia vždy obsahovať paralelne zapojený dobíjací

zásobník. Pri zariadeniach bez dobíjacieho zásobníka

môže dochádzať k zníženiu prevádzkového komfortu

(→ kapitola 4.6.2, strana 41).

Nastavenie s konštantným počtom otáčok - pri systémoch

bez dobíjacieho zásobníka

Modul WPLS je vybavený vysoko efektívnym čerpadlom,

ktoré zaisťuje pre vykurovacie čerpadlo optimálny teplotný

rozdiel teplonosného média. Pri zariadeniach, ktoré

neobsahujú odporúčaný paralelne zapojený dobíjací zásobník

(→ kapitola 4.6.2, strana 41), treba počítať s tým, že táto

funkcia nemusí fungovať plnohodnotne. V takých prípadoch

treba vypnúť reguláciu počtu otáčok a nastaviť na regulátore

konštantný počet otáčok.

22

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

4 Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4.1 Prehľad krokov plánovania

Potrebné kroky k plánovaniu a dimenzovaniu vykurovacieho

systému s tepelným čerpadlom sú zobrazené na obrázku 24.

Detailný popis nájdete v nasledujúcich kapitolách.

Výpočet spotreby energie

Vykurovanie

Teplá voda

sa vypočíta

sa vypočíta

empirickým vzorcom, DIN-EN 12831

empirickým vzorcom, DIN 4708

Dimenzovanie a výber tepelného čerpadla

Spôsob prevádzky

monoenergetický

bivalentný

Čas výluky rozvodného podniku

Výber zariadenia

Príklady plánovania (výber hydrauliky zariadenia)

Typ zariadenia

1 vykur. okruh

2 vykur. okruhy

Ohrev teplej vody

Dobíjací zásobník

Bivalentná prevádzka

Obr. 24

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 23


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4.2 Určenie vykurovacej záťaže budovy (potreba tepla)

Presný výpočet vykurovacej záťaže vyplýva z normy DIN EN

12831.

Následne sú popísané aj ďalšie približné postupy vhodné na

odhad, avšak tieto nemôžu nahradiť žiadny z detailnejších

individuálnych výpočtov.

4.2.1 Existujúce objekty

Pri výmene doterajšieho vykurovacieho systému sa dá

vykurovacia záťaž odhadnúť prostredníctvom spotreby

paliva starého vykurovacieho zariadenia.

Pri vykurovaní plynom:

Vzorec 6

Pri vykurovaní olejom:

Vzorec 7

spotreba

spotreba

Aby sme vyrovnali vplyv extrémne studených alebo

teplých rokov, musíme sledovať spotrebu paliva

počas viacerých rokov.

Príklad:

Na vykurovanie jedného domu sa počas posledných 10 rokov

spotrebovalo 30 000 litrov vykurovacieho oleja. Aká veľká

je vykurovacia záťaž?

4.2.2 Novostavby

Potrebný tepelný výkon pre vykurovanie bytu alebo domu sa

dá veľmi približne určiť prostredníctvom vykurovanej plochy

a špecifickej potreby tepla. Špecifická potreba tepelného

výkonu je závislá od tepelnej izolácie budovy (→ tabuľka 6).

Druh izolácie budovy

.

Špecifická vykurovacia záťaž q

[W/m 2 ]

Izolácia podľa EnEV 2002 40 - 60

Izolácia podľa EnEV 2009

KfW-efektívny dom 100

30 - 35

KfW-efektívny dom 70 15 - 30

Pasívny dom 10

Tab. 6

Špecifická potreba tepla

.

Potreba tepelného výkonu Q sa vypočíta z vykurovanej plochy

A a špecifickej vykurovacej záťaže (potreba tepelného

.

výkonu) q nasledovne:

Vzorec 8

Príklad:

Aká veľká je vykurovacia záťaž v dome s vykurovanou

plochou 150 m 2 a tepelnou izoláciou podľa EnEV 2009?

Z tabuľky 6 vyplýva pre izoláciu podľa EnEV 2009 špecifická

vykurovacia záťaž 30 W/m 2 . Z toho sa vypočíta vykurovacia

záťaž ako:

Priemerná spotreba vykurovacieho oleja za rok sa rovná:

spotreba

spotreba

spotreba

litrov

rokov

Vykurovacia záťaž sa následne vypočíta takto:

Výpočet vykurovacej záťaže môžeme realizovať aj podľa

kapitoly 4.2.2. Smerné hodnoty pre špecifickú potrebu

tepla sú potom:

.

Špecifická vykurovacia záťaž q

Druh izolácie budovy

[W/m 2 ]

Izolácia podľa WSchVO 1982 60 - 100

Izolácia podľa WSchVO 1995 40 - 60

Tab. 5

Špecifická potreba tepla

24

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

4.2.3 Dodatočný výkon pre ohrev teplej vody

Ak sa má tepelné čerpadlo použiť aj na ohrev teplej vody,

musíme tento potrebný dodatočný výkon zohľadniť pri

projektovaní.

Potrebný tepelný výkon na ohrev teplej vody závisí v prvom

rade od potreby teplej vody. Tá sa odvíja od počtu osôb

v domácnosti a želaného komfortu teplej vody. V normálnej

bytovej výstavbe bola na jednu osobu prijatá spotreba od 30

do 60 litrov teplej vody s teplotou 45 °C.

Aby sa pri plánovaní zariadenia zabezpečili rastúce požiadavky

komfortu spotrebiteľa, stanoví sa na osobu tepelný výkon

rovný 200 W.

Príklad:

Aký veľký je dodatočný tepelný výkon pre jednu domácnosť

so štyrmi osobami a potrebou teplej vody 50 litrov na

osobu a deň?

V praxi sa osvedčilo nasledovné dimenzovanie:

Dodatočný tepelný výkon

Suma času výluky na deň [h]

[% tepelnej záťaže]

2 5

4 10

6 15

Tab. 7

Preto postačuje, ak sa tepelné čerpadlo nadimenzuje o cca

5 % (2 hodiny výluky) až 15 % (6 hodín výluky) väčšie.

Bivalentná prevádzka

V bivalentnej prevádzke nepredstavujú časy výluky vo

všeobecnosti žiadne obmedzenia, keďže v danom prípade

sa naštartuje druhý zdroj tepla.

Dodatočný tepelný výkon na osobu je rovný 0,2 kW.

V domácnosti so štyrmi osobami sa teda dodatočný tepelný

výkon rovná:

Q WW = 4 · 0,2 kW = 0,8 kW

4.2.4 Dodatočný výkon pre čas výluky rozvodného

podniku

Mnoho dodávateľov elektrickej energie podporuje inštaláciu

tepelných čerpadiel pomocou špeciálnych taríf za elektrický

prúd. Za tieto zvýhodnené ceny si však rozvodné podniky

vyhradzujú právo času výluky pre prevádzku tepelných

čerpadiel, napríklad počas vysokej výkonovej špičky

v elektrickej sieti.

Monoenergetická prevádzka

Pri monoenergetickej prevádzke sa musí tepelné čerpadlo

naprojektovať väčšie, aby sa pokryla nevyhnutná potreba tepla

na deň aj napriek časom výluky.

Teoreticky sa faktor pre dimenzovanie tepelného čerpadla

vypočíta ako:

Vzorec 9

doba výluky na deň

V praxi sa ale ukazuje, že požadovaný zvýšený výkon je menší,

keďže nie všetky miestnosti sú vykurované a najnižšie

vonkajšie teploty sa dosahujú len zriedka.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 25


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4.3 Dimenzovanie tepelného čerpadla

Spravidla sa tepelné čerpadlá vzduch-voda dimenzujú pre

nasledujúce spôsoby prevádzky:

• Monoenergetický spôsob prevádzky

Vykurovacia záťaž budovy a vykurovacia záťaž pre ohrev

teplej vody sa pokryje prevažne tepelným čerpadlom.

V špičkách potreby naskočí aj elektrická vykurovacia

vložka.

• Bivalentný spôsob prevádzky

Vykurovacia záťaž budovy a vykurovacia záťaž ohrevu

teplej vody sa pokryje prevažne tepelným čerpadlom.

V špičkách potreby naskočí aj ďalší zdroj tepla (napr.

olejový vykurovací kotol). Tepelné čerpadlá pre bivalentný

spôsob prevádzky sú vhodné pre sanáciu existujúcich

vykurovacích zariadení.

4.3.1 Monoenergetický spôsoby prevádzky

tepelných čerpadiel vzduch-voda WPLS .. E

v prevedení SPLIT

Monoenergetická prevádzka zohľadňuje vždy to, že vrcholové

výkony nie sú pokrývané len prostredníctvom tepelného

čerpadla, ale aj pomocou elektrickej vykurovacej vložky. Tento

podporuje podľa potreby vykurovanie aj ohrev teplej vody.

K tomu plynule prispieva potrebným výkonom (až do 9 kW).

Je dôležité zrealizovať dimenzovanie tak, aby bol privádzaný

čo možno najmenší podiel elektrickej priamej energie.

Výrazne nízko dimenzované tepelné čerpadlo vedie

k neželane vysokému pracovnému podielu elektrickej

vykurovacej vložky a tým k zvýšeným nákladom za elektrický

prúd.

Do úvahy treba brať aj prevádzkový rozsah tepelného

čerpadla (→ technické údaje).

Mimo prevádzkového rozsahu tepelného čerpadla je

v prevádzke výlučne elektrická vykurovacia vložka, čomu sa

treba vyvarovať vhodným výberom vykurovacieho systému.

Preto by maximálna požadovaná teplota výstupu

vykurovacieho zariadenia nemala byť vyššia ako maximálna

teplota výstupu tepelného čerpadla, ktorá závisí od vonkajšej

teploty.

Vonkajšie teploty v Nemecku sú závislé od miestnych

klimatických podmienok. Keďže sa ale teploty nižšie ako

– 5 °C vyskytujú v priemere iba približne 20 dní v roku, je aj

paralelný vykurovací systém, napr. elektrická vykurovacia

vložka, na podporu tepelného čerpadla, potrebný len počas

málo dní.

V Nemecku sa odporúčajú nasledovné bivalentné body:

• -4 °C až -7 °C pri normovanej vonkajšej teplote -16 °C

(podľa normy DIN EN 12831)

• -3 °C až -6 °C pri normovanej vonkajšej teplote -12 °C

(podľa normy DIN EN 12831)

• -2 °C až -5 °C pri normovanej vonkajšej teplote -10 °C

(podľa normy DIN EN 12831)

Vo WPLS .. E je elektrická vykurovacia vložka s výkonom do

9 kW už integrovaná. Výkon elektrickej vykurovacej vložky

je regulovaný po 3-kW-ých intervaloch v závislosti od

potreby tepla.

U domov s nízkou potrebou tepla sa môže bivalentný

bod nachádzať na nižších teplotách (→ obr. 26,

strana 28).

Príklad:

Aký veľký sa má zvoliť výkon systému s tepelným čerpadlom

pri:

• pri budove s obytnou plochou 150 m 2

• špecifickou vykurovacou záťažou 30 W/m 2

• normovanou vonkajšou teplotou -12 °C

• štyrmi osobami s potrebou teplej vody 50 l denne

Vykurovacia záťaž sa vypočíta ako:

.

Q H = 150 m 2 · 30 W ⁄ m 2

= 4500 W

Dodatočný tepelný výkon na ohrev teplej vody sa rovná

200 W na osobu a deň. V domácnosti so štyrmi osobami sa

teda dodatočný tepelný výkon rovná:

.

Q WW = 4 · 200 W = 800 W

Suma vykurovacích záťaží vykurovania a ohrevu teplej vody

sa rovná:

. . .

Q HL = Q H + Q WW

= 4500 W + 800 W = 5300 W

26

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

4.3.2 Bivalentný spôsoby prevádzky tepelných čerpadiel vzduch-voda WPLS .. B v prevedení SPLIT

Bivalentný spôsob prevádzky predpokladá vždy druhý zdroj

tepla, napr. olejový vykurovací kotol alebo plynové vykurovacie

zariadenie.

WPLS .. B pracuje bivalentne-paralelne alebo bivalentnečiastočne

paralelne.

Séria WPLS môže fungovať aj bez nastavenia bivalentného

bodu, keďže ho regulácia autonómne vypočíta na základe

potreby tepla.

Druhé zdroje tepla budú tým pádom aktivované len v prípade

potreby. Klasické delenie spôsobov prevádzky ako napr.

bivalentná-paralelná alebo bivalentná-alternatívne nie je

viac potrebné.

V prípade potreby môže byť na regulácii HMC30 nastavené

teplotné okno pre automatickú aktiváciu druhého zdroja tepla

a to prostredníctvom parametra "maximálna vonkajšia

teplota pre dohrev" (1. bivalentný bod) a parametra "najnižšia

vonkajšia teplota teplotnej krivky" (2. bivalentný bod).

Z tohto vyplývajú tri oblasti/rozsahy, v ktorých je tepelné

čerpadlo prevádzkované (→ obr. 25):

• (1) Nad "maximálnou vonkajšou teplotou pre dohrev"

(1. bivalentný bod) bude potrebu tepla vykurovacieho

systému pokrývať výhradne len tepelné čerpadlo.

• (2) Medzi dvoma hraničnými teplotami (oblasť medzi

1. a 2. bivalentným bodom) pokrýva potrebu tepla

primárne tepelné čerpadlo a len v prípade potreby sa ako

podpora zapne aj druhý zdroj tepla. Zároveň môže v tomto

teplotnom rozsahu dôjsť aj k vypnutiu tepelného čerpadla,

ak regulácia vyhodnotí podmienky ako naďalej neefektívne

pre paralelnú prevádzku.

• (3) Pod "najnižšou vonkajšou teplotou teplotnej krivky"

(2. bivalentný bod) je kompletná potreba tepla

vykurovacieho systému pokrývaná výlučne druhým

zdrojom tepla.

Pracovný podiel

druhého zdroja

tepla

Pracovný podiel

tepelného čerpadla

Prevádzka

druhého zdroja

tepla

Prevádzka tepelného

čerpadla a/alebo druhého

zdroja tepla v závislosti od

potreby tepla a efektívnosti

Prevádzka tepelného čerpadla

Vykurovacie dni za rok

2. bivalentný bod

1. bivalentný bod

Obr.

Q

25 WPLS ..IB Prevádzkové oblasti/rozsahy a bivalentné body

vykurovacia záťaž

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 27


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

Krivky menovitého výkonu tepelných čerpadiel WPLS .. E/B

Obr. 26 Výkonové krivky tepelných čerpadiel WPLS 7,5 E/B pri teplotách výstupu 35 °C, 45 °C a 55 °C

.

Q Potreba tepelného výkonu

T Teplota vstupujúceho vzduchu (vonkajšia teplota)

1) Od vonkajšej teploty -5 °C a nižšej už nie je možné

dosiahnuť teplotu výstupu 55 °C.

Obr. 27 Výkonové krivky tepelných čerpadiel WPLS 10 E/B pri teplotách výstupu 35 °C, 45 °C a 55 °C

.

Q Potreba tepelného výkonu

1) Od vonkajšej teploty -5 °C a nižšej už nie je možné

T Teplota vstupujúceho vzduchu (vonkajšia teplota)

dosiahnuť teplotu výstupu 55 °C.

28

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

Obr. 28 Výkonové krivky tepelných čerpadiel WPLS 12t E/B pri teplotách výstupu 35 °C, 45 °C a 55 °C

.

Q Potreba tepelného výkonu

T Teplota vstupujúceho vzduchu (vonkajšia teplota)

1) Od vonkajšej teploty -5 °C a nižšej už nie je možné

dosiahnuť teplotu výstupu 55 °C.

4.3.3 Tepelná izolácia

Všetky teplo a chlad vodiace potrubia je potrebné vybaviť

dostatočnou tepelnou izoláciou zodpovedajúcou príslušným

normám.

Ak je WPLS .. E používané aj pre chladenie, musia byť všetky

vedenia a komponenty tomu zodpovedajúc izolované, aby

nedochádzalo ku kondenzácii.

4.3.4 Expanzná nádoba

Pri sanácii starých zariadení je potrebné na základe vysokého

podielu vody overiť potrebu montáže dodatočnej

membránovej expanznej nádoby (v rámci inštalácie).

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 29


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4.4 Dimenzovanie pre chladiacu prevádzku (iba WPLS .. E)

Logatherm WPLS .. E sú reverzibilné tepelné čerpadlá. Ak

sa vo vykurovacom systéme spustia procesy v okruhu

tepelného čerpadla opačným smerom, ako prebiehajú

štandardne, môžu byť tepelné čerpadlá použité aj na

chladenie (reverzibilný spôsob prevádzky). Chladenie sa môže

realizovať prostredníctvom podlahového kúrenia alebo

oddeleného chladiaceho okruhu, ako napr. prostredníctvom

chladiaceho konvektora.

Aby sa zabránilo vzniku kondenzátu, musí byť pri chladiacej

prevádzke použitý dobíjací zásobník s antidifúznou tepelnou

izoláciou (napr. Logalux P50 W). Takisto aj všetky inštalované

komponenty ako napr. potrubia, čerpadlá, atd. tepelne

zaizolované proti difúzii pár. Vnútorná jednotka WPLS

7,5/12t E je štandardne už od výroby tepelne zaizolovaná proti

difúzii pár.

V prípade sanácie (WPLS .. B) sa chladiaca prevádzka

spravidla nerealizuje. Vnútorná jednotka WPLS 7,5/12t B

preto nie je štandardne zaizolovaná proti difúzii pár a teda

nie je spôsobilá pre chladiacu prevádzku. Pre použitie

WPLS .. B na chladiacu prevádzku treba vnútornú jednotku

dodatočne tepelne zaizolovať (v rámci inštalačných prác)

a zároveň nainštalovať aj prístroj na monitorovanie tvorby

kondenzátu. Chladenie radiátormi nie je dovolené.

Chladiaca prevádzka je kontrolovaná z hlavného okruhu (T1,

snímač teploty výstupu a T5, snímač teploty v miestnosti).

Chladenie výlučne prostredníctvom druhého okruhu preto

nie je možné. Funkcia "blokovať chladenie vo vykurovacom

okruhu 1" blokuje aj chladenie v okruhu 2.

Pre chladenie sú k dispozícii dva rozdielne spôsoby

prevádzky:

• Chladiaca prevádzka nad rosným bodom,

napr. chladenie prostredníctvom podlahového vykurovania:

Pri prevádzke nad rosným bodom, napr. pri chladení

prostredníctvom podlahového vykurovania, musia byť

v kritických oblastiach na potrubia nainštalované snímače

rosného bodu (až do 5 kusov). Tie v prípade výskytu tvorby

kondenzátu vypnú tepelné čerpadlo, aby sa zabránilo

škodám na budove.

- alebo -

• Chladiaca prevádzka pod rosným bodom,

napr. chladenie prostredníctvom konvektorov s ventilátorom:

Pri prevádzke pod rosným bodom (nastaviteľný do +5 °C)

musí byť kompletne celý vykurovací systém zaizolovaný

proti kondenzácii a dobíjací zásobník vykurovania musí

byť vhodný na chladiacu prevádzku. Vzniknutý kondenzát,

napr. v konvektoroch s ventilátorom, musí byť odvedený

zo zariadenia.

Chladiaca prevádzka pod rosným bodom sa neodporúča.

Pre chladenie musí byť použitá ovládacia jednotka HRC2 HS:

• Pri chladiacej prevádzke regulovanej v závislosti od

vonkajšej teploty s napojením teploty v miestnosti alebo

pri chladiacej prevádzke regulovanej v závislosti od

teploty v miestnosti a chladení prostredníctvom

vykurovacieho okruhu v podlahe

• Pri chladiacej prevádzke prostredníctvom separátneho

chladiaceho okruhu, napr. prostredníctvom chladiaceho

konvektora

Chladenie prostredníctvom okruhu pre podlahové

vykurovanie

Okruh podlahového vykurovania môže byť použitý nie len na

vykurovanie miestností, ale aj na ich chladenie. Pri chladení

sa na reguláciu chladiaceho výkonu môže použiť chladiaca

charakteristika podobne, ako je pri regulácii vykurovania

používaná vykurovacia charakteristika.

V chladiacej prevádzke by nemala teplota podlahového

vykurovania (teplota povrchu podlahy) klesnúť pod 20 °C. Pre

zabezpečenie dodržiavania kritérií tepelnej pohody a pre

zamedzenie kondenzácie vodných pár, treba dbať na

hraničné hodnoty teploty povrchu podlahy.

Pre zistenie rosného bodu treba do výstupu podlahového

vykurovania nainštalovať snímač rosného bodu. Tým sa

zabráni vzniku kondenzátu aj pri krátkodobých výkyvoch

počasia. Minimálna teplota výstupu pre chladenie

prostredníctvom okruhu podlahového vykurovania

a minimálna teplota povrchu podlahy sú obe závislé od

existujúcich klimatických podmienok v miestnosti (teplota

vzduchu a relatívna vlhkosť vzduchu). Pri plánovaní ich treba

zohľadniť.

Ak sa pre ovládanie chladiaceho okruhu použije ovládacia

jednotka HRC2 HS so zbernicou CAN (a so snímačom

vlhkosti) nainštalovaná v referenčnej miestnosti, nie je

potrebný žiaden ďalší hlásič rosného bodu.

Podlahové vykurovacie okruhy vo vlhkých

miestnostiach (napr. v kúpeľni a kuchyni) nemôžu

byť použité na chladenie z dôvodu hrozby

kondenzácie.

30

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

Výpočet záťaže z chladu

Záťaž z chladu je možné presne vypočítať postupujúc podľa

VDI 2078. Pre približný výpočet záťaže z chladu (vychádzajúc

z VDI 2078) možno použiť nasledujúci formulár.

Formulár pre približný výpočet záťaže z chladu miestnosti (vychádzajúc z VDI 2078)

Adresa

Popis miestnosti

Meno: Dĺžka: Plocha:

Ulica: Šírka: Objem:

Mesto: Výška: Použitie:

1 Slnečné žiarenie cez okná a vonkajšie dvere

Orientácia Okná nechránené Redukčný súčiniteľ podľa cloniaceho zariadenia Špecifická

Jednoduché

zasklenie

[W/m 2 ]

Dvojité

zasklenie

[W/m 2 ]

Izolačné

sklo [W/m 2 ]

Vnútorné

žalúzie Markíza

Vonkajšie

žalúzie

Sever 65 60 35 x 0,7 x 0,3 x 0,15

Severovýchod 80 70 40

Východ 310 280 155

Juhovýchod 270 240 135

Juh 350 300 165

Juhozápad 310 280 155

Západ 320 290 160

Severozápad 250 240 135

Strešné okno 500 380 220

2 Steny, podlaha, strop po odpočítaní už zahrnutých okien a otvorov dverí

Vonkajšia stena

Orientácia

Slnečná

[W/m 2 ]

Zatienená

[W/m 2 ]

Sever, východ 12 12

Juh 30 17

Západ 35 17

Vnútorná stena ku neklimatizovaným miestnostiam 10

Podlaha ku neklimatizovaným miestnostiam 10

Strop

ku neklimatizovanej

bez izolácie

s izoláciou

miestnosti

[W/m 2 ]

[W/m 2 ]

[W/m 2 ]

3 Elektrické prístroje, ktoré sú v prevádzke

Osvetlenie

Počítač

Prístroje

Plochá

strecha

Šikmá

strecha

Plochá

strecha

Šikmá strecha

10 60 50 30 25

Prípojné vedenie

[W]

záťaž

z chladu

[W/m 2 ]

Špecifická

záťaž

z chladu

[W/m 2 ]

Plocha

okna [m 2 ]

Suma

Plocha

[m 2 ]

Redukčný súčiniteľ

4 Sálanie tepla osobami

Počet

Špecifická záťaž z chladu

[W/osoba]

Fyzická nečinnosť až ľahká práca 120

5 Suma čiastkových záťaží z chladu

0,75

Suma

Suma

Plocha okna

[m 2 ]

Záťaž

z chladu

[W]

Záťaž

z chladu [W]

Záťaž

z chladu [W]

Suma z 1: Suma z 2: Suma z 3: z 4: Suma záťaže z chladu [W]

+ + – =

Tab. 8

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 31


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4.5 Inštalácia čerpadiel Logatherm WPLS

4.5.1 Zásadné požiadavky na miesto inštalácie

Miesto inštalácie musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

• Tepelné čerpadlo musí byť prístupné z každej strany.

• Odstup tepelného čerpadla od stien, chodníkov, terás atď.

nesmie byť menší ako minimálna stanovená vzdialenosť

(→ strana 35), aby bol zabezpečený stály, dostatočný

prívod vzduchu.

• Inštalácia v preliačine je neprípustná, keďže studený

vzduch sa pohybuje smerom nadol a tým nedochádza

k výmene vzduchu

• Treba dbať na dodržanie stanovenej maximálnej dĺžky

vedenia chladiaceho média

• Výfuková strana by nemala smerovať proti prevládajúcemu

smeru vetrov v danom mieste. Pri inštalácii na veterne

exponovanom mieste treba v rámci inštalačných prác

zabezpečiť, aby vietor nevplýval na oblasť s ventilátorom.

Treba teda vytvoriť závetrie.

• Treba zohľadniť nápory vetra.

• Neinštalovať do kútov miestností alebo výklenkov, keďže

to môže viesť k zvýšeniu hladiny hluku.

• Neinštalovať vedľa alebo pod oknami spální.

Požiadavky pre inštaláciu v budove (vnútorná jednotka)

• Pre poistný ventil treba zabezpečiť prípojku odpadovej

vody. Odtoková hadica z poistného ventilu musí byť so

samospádom a potrubným vetraním napojená na

kanalizačnú sieť.

• Pre výstup vykurovacej vody a pre spoločnú spiatočku

a spiatočku zásobníkového ohrievača vody treba

naplánovať uzatváracie zariadenie.

• Miestnosti, v ktorých je inštalovaný modul WPLS alebo

vedenie chladiaceho média a môžu sa v nich nachádzať

ľudia, musia mať objem minimálne 5,7 m 3 .

• Miestnosť inštalácie musí byť nezamŕzajúca a suchá

• Treba zabezpečiť teploty okolia v rozsahu 0 až 35 °C

a suchý vzduch (vlhkosť vzduchu max. do 20 g/kg)

• Musí byť dodržaný stanovený minimálny objem miestnosti

(podľa DIN EN 378) (→ tabuľka 11).

Stacionárna inštalácia vonkajšej jednotky ODU

• Tepelné čerpadlo sa má principiálne inštalovať na

konzistentnej, rovnej, hladkej a vodorovnej ploche.

• Odporúčame inštaláciu tepelného čerpadla na odliatej

betónovej platni alebo chodníkovej platni, ktoré sú

umiestnené na protinámrazovom podsype.

• Pre stacionárnu inštaláciu vonkajšej jednotky

prostredníctvom podlahovej konzoly musí byť podlaha

rovná a mať dostatočnú nosnosť.

Nástenná inštalácia vonkajšej jednotky ODU

• Z dôvodu vyššieho rizika prenosu hluku v tuhých látkach

sa má nástenná inštalácia voliť len v prípadoch, ak nie je

možná stacionárna inštalácia.

• Pre nástennú inštaláciu vonkajšej jednotky je potrebná

nástenná konzola (→ príslušenstvo; nástenná konzola,

ktorá je k dispozícii v príslušenstve, je použiteľná iba

v kombinácii ODU 7,5).

• Stena musí mať pre vonkajšiu jednotku, nástennú konzolu

a kondenzátovú vaňu dostatočnú nosnosť a mala by

dostatočne pohlcovať vibrácie. Treba pokiaľ možno

zabrániť prenosu hluku v konštrukcii, aby sa zabránilo

vzniku hluku vo vnútri budovy. Treba sa vyvarovať

nástennej inštalácie na stenu, z ktorej vnútornej strany sa

nachádza spálňa alebo obývacia izba.

• Pri stenách s úplnou tepelnou izoláciou treba v rámci

inštalačných prác vykonať opatrenia pre dostatočné

upevnenie vonkajšej jednotky.

Vonkajšia jednotka ODU

[kW]

Tab. 9

Hmotnosť

[kg]

7,5 67

10 116

12t 126

Hmotnosť vonkajšej jednotky ODU

Výfuková a nasávacia strana vzduchu

• Nasávacia a výfuková strana vzduchu musia byť po celý

rok voľné a nesmú byť zanesené lístím alebo zapadnuté

snehom.

• Vzduch v oblasti výfuku je približne o 5 K chladnejší ako

teplota okolia tepelného čerpadla. Z tohto dôvodu môže

v tejto oblasti dochádzať k predčasnému tvoreniu

námrazy. Oblasť výfuku teda nesmie byť orientovaná na

steny, terasy, oblasti chodníkov, odkvapové rúry alebo

zapečatené plochy (odstup > 3 metre).

32

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

Odvod kondenzátu z vonkajšej jednotky

Počas prevádzky a rozmrazovania tepelného čerpadla

dochádza k vzniku kondenzátu.

Musí byť zabezpečené, aby kondenzát neodtekal na chodníky

a nespôsoboval na nich námrazu.

Ak má byť kondenzát cielene odvádzaný, musí byť

nainštalovaná kondenzátová vaňa s mrazuvzdorným vývodom

(príslušenstvo). Kondenzátová vaňa zachytáva kondenzát

vznikajúci pri prevádzke a rozmrazovaní tepelného čerpadla.

Aby bolo zaistené bezproblémové odvádzanie kondenzátu

aj pri teplotách pod bodom mrazu, treba na spodok

kondenzátovej vane a do kondenzátového potrubia

nainštalovať vykurovací kábel (príslušenstvo).

Obr. 30

Prirodzené vsakovanie kondenzátu

[1] Dva pásové základy po dĺžke tepelného čerpadla

[2] Štrková vrstva

Pri priamom vsakovaní musí mať kondenzát možnosť voľne

odkvapkávať. Z dôvodu možnej tvorby ľadovej a snehovej

vrstvy v zime, musí byť bezpodmienečne dodržaná

odporúčaná montážna výška → strana 34.

Pripojenie vykurovacieho kábla pre odtok kondenzátu

• regulovaný v závislosti od teploty pripojením na ODU

s teplotným spínačom Klixon

• časovo regulovaný pripojením na vnútornú jednotku

(odporúčané vzhľadom na nižšiu spotrebu el. prúdu)

Obr. 29

Odtok kondenzátu s presakovaním (rozmery v mm)

[1] Podstavec

[2] Podložie zo zhusteného štrku 300 mm

[3] Kondenzátové potrubie 40 mm

(s vykurovacím káblom → príslušenstvo)

[4] Štrková vrstva

[5] Kondenzátová vaňa (s vykurovacím káblom → príslušenstvo)

Kondenzát možno alternatívne nechať presakovať do štrkovej

vrstvy. V tomto prípade nie je potrebná kondenzátová vaňa.

Treba pri tom ale počítať s tvorbou pozemnej námrazy.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 33


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

Podstavec

Minimálny objem priestoru pre vnútornú jednotku

Podľa DIN EN 378 závisí minimálny objem priestoru inštalácie

od plniaceho množstva a zloženia chladiaceho média a môže

byť vypočítaný podľa nasledujúceho vzorca:

Vzorec 10

V min Minimálny objem priestoru v m 3

m max max. plniace množstvo chladiaceho média v kg

G Praktická hraničná hodnota podľa DIN EN 378, v závislosti

od zloženia chladiaceho média

Chladiace médium

Praktická hraničná hodnota

[kg/m 3 ]

R410A 0,44

Tab. 10

Obr. 31

Podstavec pre vonkajšiu jednotku

[1] > 150 mm

[2] Rovné podložie s dostatočnou nosnosťou,

napr. liata cementová doska

[3] Odvzdušňovací otvor, nesmie byť ničím blokovaný

• Podložie musí byť rovné, pevné a mať dostatočnú nosnosť.

• Drevený podklad nie je vhodný.

• Predpoklad pre betónový podstavec:

- hrúbka betónu ≥ 100 mm

- nosnosť ≥ 320 kg

• Odporúčaná montážna výška nad zemou je minimálne

150 mm vzhľadom na nutnosť kompenzácie možnej

námrazy. V oblastiach s častým snežením treba montážnu

výšku primerane ešte zvýšiť.

Pri inštalácii viacerých tepelných čerpadiel do

jednej miestnosti treba pre zistenie potrebného

minimálneho objemu priestoru sčítať minimálne

objemy priestoru potrebné pre jednotlivé čerpadlá.

Z použitého chladiaceho média a plniaceho množstva

vyplývajú nasledujúce minimálne objemy priestoru:

Typ ODU

Minimálny objem priestoru

[m 3 ]

7,5 8,0

10 11,4

12t 11,4

Tab. 11 Minimálny objem priestoru

Pri dĺžke potrubí > 30 m musí byť doplnené chladiace

médium. Tým sa zvýši potrebný minimálny objem priestoru

úmerne k dopĺňanému množstvu chladiaceho média.

34

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

4.5.2 Minimálne odstupy

Vonkajšia jednotka ODU

Modul WPLS

Obr. 32

Minimálne odstupy vonkajšej jednotky ODU

(rozmery v mm)

Minimálny odstup medzi tepelným čerpadlom a stenou je

150 mm. Minimálny odstup pred tepelným čerpadlom je

500 mm pre ODU 7,5 a ODU 10 príp. 1000 mm pre ODU 12t.

Minimálny odstup 150 mm po stranách. Pri montáži

ochranného prístreška by mal byť jeho odstup od tepelného

čerpadla 1 m, aby sa zabránilo cirkulácii chladného vzduchu.

Vonkajšiu jednotku tepelného čerpadla treba

nainštalovať tak, aby nedochádzalo k recirkulácii

studeného vzduchu.

Obr. 33

Minimálne odstupy modulu WPLS (rozmery v mm)

Rozmery potrubných prípojok modulu WPLS .. IE/IB

→ strana 21.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 35


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

Prepojenie modulu WPLS a vonkajšej jednotky ODU

Práce týkajúce sa pripájania chladiaceho média smú

podľa platných smerníc EU (nariadenie F o plyne,

regulácia EC č. 842/2006, ktorá vstúpila do platnosti

4. júla 2006) realizovať len vyškolení odborní

pracovníci, v opačnom prípade zaniká záruka.

Tieto práce je možné si objednať aj u zákazníckeho

servisu firmy Buderus.

Pre položenie vedenia chladiaceho média ako aj elektrického

vedenia z vonkajšej jednotky ODU do modulu WPLS

umiestneného v budove treba použiť stenové priechodky.

Nosné súčasti, tesniace prvky (napr. parotesná zábrana) atd.

musia zohľadňovať tieto stenové priechodky.

Preto dbajte prosím na pokyny výrobcu stenových priechodiek

a takisto dbajte na to, aby bola inštalácia vykonaná podľa

predpisov odborným pracovníkom.

Vedenia chladiaceho média

Vonkajšia jednotka je od výroby naplnená chladiacim

médiom R410A (dostatočným množstvom pre obe vedenia

chladiaceho média pri dĺžke jednotlivého vedenia 30 m).

Prepojenie vonkajšej a vnútornej jednotky sa realizuje

potrubnými vedeniami pre horúci plyn a kvapalinu, ktoré sú

na obe jednotky pripojené obrubovými prípojkami.

Pri plánovaní potrubných vedení chladiaceho média treba

dodržať nasledujúce podmienky:

• Maximálne dĺžky vedení a eventuálne aj množstvá

dopĺňaného chladiaceho média treba odčítať z tabuľky 12.

• Treba dodržať maximálnu možnú vzdialenosť a výškový

rozdiel medzi vonkajšou jednotkou ODU a modulom

WPLS (→ tabuľka 18, strana 44)

• Pripojenia by mali byť pokiaľ možno priame (lineárne, bez

ohybov) a čo najkratšie.

• Môžu byť použité iba medené rúry, ktoré sú schválené pre

použitie s chladiacim médiom R410A (menovitá svetlosť

→ technické údaje).

• Nasávacie a kvapalinové vedenie musia byť separátne

tepelne odizolované. Tepelná izolácia musí obsahovať

uzavreté dutinky, byť antidifúzna a minimálne 6 mm hrubá.

Prípustná dĺžka

potrubia

(jedno vedenie)

Prípustný rozdiel vo vertikálnom

vedení (výškový rozdiel vnútornej /

vonkajšej jednotky)

Model

Plniace množstvo chladiaceho média R410A

31 – 40 m 41 – 50 m 51 – 60 m 61 – 70 m

7,5 0 – 50 m 0 – 30 m

0,6 kg 1,2 kg — —

10 - 12 0 – 70 m 0,6 kg 1,2 kg 1,8 kg 2,4 kg

Tab. 12 Naplnenie chladiacim médiom

Modul WPLS a vonkajšia jednotka ODU na rovnakej výškovej úrovni

Obr. 34

Modul WPLS a vonkajšia jednotka ODU na rovnakej

výškovej úrovni

[1] Modul WPLS

[2] Vonkajšia jednotka ODU

[3] Vedenie horúceho vzduchu

[4] Vedenie kvapaliny

36

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

4.5.3 Požiadavky na protihlukovú ochranu

Vysvetlivky ku protihlukovej ochrane slúžia pre

orientáciu počas plánovacej fázy. Pri kritických

inštaláciách odporúčame prizvať si na pomoc

zodpovedajúceho odborníka.

Zvukotechnické podklady a pojmy

Tabuľka 13 vysvetľuje najdôležitejšie zvukotechnické podklady

a pojmy, ktoré budú použité v ďalšom texte.

Pojem Vysvetlenie

Hluk

Každý zdroj hluku, či už je to tepelné čerpadlo, auto

alebo lietadlo produkuje určité množstvo zvuku. Pri

tom dochádza k rozkmitaniu vzduchu v okolí zdroja

hluku a tlak sa šíri vlnami do okolia. Táto tlaková vlna

pri kontakte s uchom rozkmitá bubienok, čo vyvolá

počuteľné zvuky. Ako miera pre zvuk šíriaci sa

vzduchom slúžia technické veličiny akustický tlak

a akustický výkon.

Akustický Typická veličina pre zdroj zvuku, ktorú môžeme určiť

výkon/

len výpočtom na základe meraní. Popisuje sumu

hladina energie zvuku, ktorá je uvoľňovaná do všetkých

akustického smerov. Ak berieme do úvahy celkový vysielaný

výkonu výkon zvuku vo vzťahu na pokrytú plochu v určitej

vzdialenosti, tak je hodnota stále rovnaká.

Prístroje môžu byť navzájom zvukotechnicky

porovnávané na základe hladiny akustického

výkonu.

Akustický tlak Popisuje zmenu tlaku vzduchu ako následok

kmitajúceho vzduchu zapríčineného zdrojom zvuku.

Čím väčšia je zmena tlaku vzduchu, tým je

pozorovaný hluk hlasnejší.

Hladina Merateľná veličina vždy závislá od vzdialenosti ku

akustického zdroju hluku a smerodajná napr. pre dodržiavanie

tlaku

imisno-technických požiadaviek podľa technickej

smernice pre ochranu proti hluku (TA hluk).

Zvukové Meria a udáva sa ako hladina v decibeloch (dB). Na

vyžarovanie porovnanie: hodnota 0 dB predstavuje približne prah

počuteľnosti. Zdvojnásobenie hladiny, napríklad

prostredníctvom druhého rovnako hlučného zdroja

hluku, zodpovedá zvýšeniu o 3 dB. Pre priemerný

ľudský sluch je na to, aby sme zvuk vnímali dvakrát

hlasnejšie, potrebné zvýšenie o 10 dB.

Tab. 13 Zvukotechnické podklady

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 37


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

Šírenie hluku vo voľnom priestore

S pribúdajúcou vzdialenosťou sa akustický výkon rozdeľuje

na väčšiu plochu. Výsledkom je znižovanie hladiny akustického

tlaku so zväčšujúcou sa vzdialenosťou.

V závislosti od vzdialenosti S ku zdroju hluku sa hladina

akustického tlaku zmenšuje o ΔL p , ako vidno z obrázka 35.

Príklad pre umiestnenie tepelného čerpadla

• Pod oknom obytného domu by nemal vznikať hluk väčší

ako 30 dB(A).

Hladina akustického hluku vonkajšej jednotky je 46 dB(A).

Kompenzovať treba teda:

46 dB(A) - 30 dB(A) = 16 dB(A)

• Z obrázku 35 následne vyplýva, že v okolí bez odrazu

(krivka b) musí byť pri 16 dB(A) minimálna vzdialenosť

medzi oknom a vonkajšou jednotkou 7 m.

Obr. 35

Pokles hladiny akustického tlaku

Spravidla nemožno vonkajšiu jednotku inštalovať

do voľného vonkajšieho priestoru. Preto treba pre

určenie hladiny akustického tlaku zvoliť krivku

s odrazom. V sporných prípadoch odporúčame

prizvať si na pomoc kvalifikovaného odborníka.

Detailné informácie o podmienkach pre miesto inštalácie

tepelných čerpadiel nájdete v kapitole 4.5.4.

Hraničné hodnoty hlukových imisií mimo budov

V Nemecku rieši zisťovanie a posudzovanie imisií hluku

vzhľadom na smerodajné hodnoty Technická smernica pre

ochranu pred hlukom – TA-Lärm. Hlukové imisie sú popísané

a vyhodnotené v odseku 6 smernice TA-Lärm. Prevádzkovateľ

zariadenia spôsobujúceho hluk je zodpovedný za dodržiavanie

hraničných imisných hodnôt.

Pri inštalácii tepelných čerpadiel mimo budov je potrebné dbať

na nasledovné normatívne hodnoty imisií:

a

b

ΔL p

S

s čiastočným odrazom

bez odrazu

Rozdiel akustického tlaku

Vzdialenosť od zdroja hluku

Okrem toho je hodnota hladiny akustického tlaku na

konkrétnom mieste závislá od šírenia hluku.

Na šírenie hluku vplývajú nasledujúce podmienky okolia:

• Zatienenie prostredníctvom masívnych prekážok ako napr.

budov, múrov alebo terénnych prekážok.

• Odrazy od akusticky tvrdých povrchov (povrchov

odrážajúcich zvuk) ako napr. fasády s omietkou a sklenené

fasády budov alebo asfaltové a kamenné povrchy.

• Zníženie šírenia hladiny prostredníctvom povrchov

absorbujúcich hluk ako napr. čerstvo napadaný sneh,

nasekaná kôra a iné.

• Zosilnenie alebo zoslabenie spôsobené vlhkosťou

vzduchu a teplotou vzduchu alebo prostredníctvom

aktuálneho smeru vetra.

Emisie hluku a kmitania tepelných čerpadiel je možné

prostredníctvom výberu vhodného miesta inštalácie

významne znížiť.

Cez deň

(06.00 hod. až

22.00 hod)

Cez noc

(22.00 hod. až

06.00 hod)

Max. hladina akustického tlaku

Oblasti/Budovy 2)

[dB(A)]

Oblasti kúpeľov, nemocnice

a ošetrovacie ústavy

45 35

Čisto obytné oblasti 50 35

Všeobecné obývané oblasti

a oblasti malého osídlenia

55 40

Jadrá miest, obce

a zmiešané oblasti

60 45

Priemyselné oblasti 65 50

Industriálne oblasti 70 70

Tab. 14

Normatívne hodnoty imisií 1)

Maximálna prípustná hladina akustického tlaku

(posudzovaná hladina) v okolí (podľa smernice TA-Lärm)

1) Ojedinelé, krátkodobé hlukové špičky môžu prekročiť

stanovené normatívne hodnoty počas dňa o < 30 dB(A)

a v noci o < 20 dB(A).

2) Bod merania: pred budovou; 0,5 m pred otvoreným oknom

do relevantnej miestnosti

38

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

Približné určenie hladiny akustického tlaku z hladiny

akustického výkonu

Pre zvukotechnické posúdenie miesta inštalácie tepelného

čerpadla treba výpočtom zistiť očakávané hladiny akustického

tlaku na relevantné miestnosti. Tieto hladiny akustického tlaku

sa vypočítajú z hladiny akustického výkonu zariadenia,

z charakteru miesta inštalácie (smerný faktor Q) a aktuálnej

vzdialenosti od tepelného čerpadla za pomoci vzorca 11:

Vzorec 11

L Aeq

L WAeq

Q

r

Hladina hluku na prijímači

Hladina akustického výkonu v mieste zdroja hluku

Smerný faktor (zohľadňuje priestorové podmienky odrážania

sa hluku na zdroj hluku, napr. steny domu)

Vzdialenosť medzi prijímačom a zdrojom hluku

Príklady:

Výpočet hladiny akustického tlaku názorne vysvetlíme na

nasledujúcich príkladoch, ktoré predstavujú typické scenáre

inštalácie tepelného čerpadla. Vstupnými údajmi sú hladina

akustického výkonu 61 dB(A) a vzdialenosť 10 m medzi tepelným

čerpadlom a budovou.

Obr. 37

Tepelné čerpadlo alebo prívod vzduchu/výpusť vzduchu

(pri vnútornej inštalácii) na stene domu, vyžarovanie do

štvrťpriestoru (Q = 4)

Obr. 38

Tepelné čerpadlo alebo prívod vzduchu/výpusť vzduchu

(pri vnútornej inštalácii) na stene domu pri rohovej

fasáde, vyžarovanie do osminy priestoru (Q = 8)

Obr. 36

Vonkajšia inštalácia tepelného čerpadla do voľného

priestoru, vyžarovanie do polpriestoru (Q = 2)

Nasledujúca tabuľka uľahčuje približný výpočet:

Vzdialenosť od zdroja hluku [m]

1 2 4 5 6 8 10 12 15

Smerný faktor

Q

Hladina akustického tlaku LP vzťahujúca sa na hladinu akustického výkonu L WAeq nameranú

na zariadení/výpusti [dB(A)]

2 -8 -14 -20 -22 -23,5 -26 -28 -29,5 -31,5

Tab. 15

4 -5 -11 -17 -19 -20,5 -23 -25 -26,5 -28,5

6 -2 -8 -14 -16 -17,5 -20 -22 -23,5 -25,5

Výpočet hladiny akustického tlaku na základe hladiny akustického výkonu

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 39


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4.5.4 Hlukovo-optimalizačné opatrenia v rámci inštalácie

Odbornou inštaláciou možno zabrániť hlukovým emisiám

tepelného čerpadla a ich negatívnemu vplyvu na okolie.

Treba sa vyvarovať inštalácií, ktoré spôsobujú odrážanie hluku

a tým zvyšovanie hladiny akustického tlaku, alebo inštalácií,

ktoré negatívne ovplyvňujú prevádzkový hluk a výkonnosť

tepelného čerpadla.

Pre vonkajšiu inštaláciu tepelného čerpadla platí:

• Umiestnenie tepelného čerpadla ako aj smerovanie

výfuku tepelného čerpadla sa má prioritne zvoliť smerom

na ulicu, keďže miestnosti susedných budov odkázané na

ochranu sú len zriedka orientované smerom do ulice.

• Nevyfukovať studený vzduch bezprostredne k susedovi

(terasa, balkón atď.)

• Zabezpečiť, že na žiadnej strane tepelného čerpadla

nebude obmedzené prúdenie vzduchu.

• Zabezpečiť, aby steny domu alebo garáže neboli priamo

ofukované tepelným čerpadlom.

• Tepelné čerpadlo neinštalovať na akusticky tvrdých

podlahových povrchoch.

• Snažte sa znížiť hladinu hluku pomocou stavebných

prekážok.

• Vykurovacie potrubia a elektrické vedenia zaviesť do

vnútra budovy prostredníctvom elastických stenových

priechodiek, čím popri tepelnej izolácii zabezpečíte aj

ochranu proti hluku.

• Zabezpečte zvukotechnické oddelenie potrubných

a elektrických vedení v rámci vnútornej inštalácie, aby ste

zabránili šíreniu hluku konštrukciou a inými pevnými

časťami budovy.

4.5.5 Zdroj napätia

• Vonkajšiu jednotku treba v rámci inštalačných prác

prepojiť elektrickým vedením s modulom WPLS

umiestneným vo vnútri budovy a so spodným rozvodom

vnútornej inštalácie.

Treba pri tom dbať na miestne predpisy dodávateľa

elektrickej energie ako aj na príslušné normy pre

elektroinštalačné práce a inštaláciu elektrických zariadení.

• Všetky káble musia byť položené do prázdneho potrubia.

Následne treba v rámci inštalačných prác toto potrubie

zaizolovať. Treba zabezpečiť odtok kondenzátu do

drenážneho materiálu alebo ku prípojke kanalizačného

systému budovy.

Pri zvýšených protihlukových požiadavkách môže byť

vonkajšia jednotka ODU 7,5 vzdialená od modulu WPLS až

do 50 a jednotky ODU 10 a ODU 12t až do 75 m. Vďaka tomu

je možné zvoliť ako miesto inštalácie napr. inú stenu domu,

menej citlivú na hluk, alebo odľahlejšie miesto v záhrade.

Pre zabránenie prenosu hluku v tuhých látkach treba

pre podlahové aj nástenné konzoly (obe sú ako

príslušenstvo) zabezpečiť tlmiče vibrácií (→ strana

96).

40

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

4.6 Dimenzovanie a miesta inštalácie ďalších súčastí systému

4.6.1 Regulácia

Regulácia a ovládací panel sa nachádzajú v module WPLS

(→ kapitola 6)

4.6.2 Dobíjací zásobník vykurovania

Pre prevádzku modulu Logatherm WPLS je potrebný paralelný

dobíjací zásobník s minimálnym objemom 50 l. Tým je

zabezpečená funkcia automatického odmrazovania. Paralelný

dobíjací zásobník zároveň slúži na oddelenie primárneho

a sekundárneho okruhu a tým umožňuje rozdielne objemové

prietoky v jednotlivých okruhoch zariadenia.

V zásade možno kombináciu s dobíjacím zásobníkom vždy

odporúčať. Pri použití radiátorov alebo konvektorov

s ventilátorom vo vykurovacom systéme je dobíjací zásobník

nevyhnutný.

Montáž bez dobíjacieho zásobníka je možná len vo vykurovacom

systéme s podlahovým vykurovaním a minimálne 50 l

neregulovanej vykurovacej vody. K tomu je podľa EnEV treba

povolenie od kompetentného úradu.

Okrem toho treba vypočítať približný rozsah potrubnej siete

a realizovať optimálne hydraulické vyrovnanie. Odporúča sa

inštalácia snímača teploty v miestnosti.

Detailné informácie ku dobíjacím zásobníkom nájdete

v kapitole 7.5 na strane 94.

Podlahové vykurovanie (100%)

Pri vykurovacej záťaži > 5 kW (podľa DIN EN 12831) nie je

potrebný dobíjací zásobník vykurovania, ak sú splnené

nasledovné podmienky:

• K dispozícii je minimálne 50 l neregulovanej vykurovacej vody

(treba mať potrebné povolenie)

• Kúpeľňové vykurovacie okruhy sú permanentne otvorené

(treba mať potrebné povolenie)

Podlahové vykurovanie a radiátory

Pri vykurovacích systémoch s podlahovým vykurovaním

a radiátormi je potrebný dobíjací zásobník vykurovania

s objemom minimálne 50 l. Dobíjací zásobník musí byť

namontovaný ako paralelný zásobník (nie v spiatočke).

Radiátory (100%)

Potrebný je paralelný dobíjací zásobník s objemom 120 l

vykurovacej vody.

4.6.3 Zapojenie druhého zdroja tepla

pri Logatherm WPLS .. IB

Pri tepelnom čerpadle Logatherm WPLS .. IB s druhým

zdrojom tepla sa používa regulačný princíp "bivalentná

čiastočne paralelná prevádzka". To znamená, že základné

zaťaženie pokrýva len tepelné čerpadlo. V prípade potreby sa

zapne aj paralelne zapojený druhý zdroj tepla.

Od určitej na regulácii definovateľnej vonkajšej teploty sa tepelné

čerpadlo vypne a druhý zdroj tepla začne pokrývať celú

vykurovaciu záťaž. Tepelné čerpadlo je konštruované pre

teplotu výstupu do 55 °C. Primiešavanie výkonu druhého zdroja

tepla sa realizuje prostredníctvom zmiešavacieho ventilu vo

vnútornej jednotke. Regulácia prebieha prostredníctvom

regulátora typu PID, ktorý možno v prípade potreby nastaviť.

Ako regulačná veličina sa používa E71.E1.E71.

Druhý zdroj tepla možno v prípade potreby pripojiť s časovým

oneskorením. V tom prípade prebieha po štarte druhého zdroja

tepla jeho prevádzka najprv vo vnútornom okruhu, a to

pomocou obtokového ventilu vo vnútornej jednotke. Zmiešavací

ventil sa otvorí až po nastaviteľnom oneskorení. Týmto

spôsobom je možné predísť prípadnému ochladeniu

vykurovacieho systému, ak by voda z druhého zdroja tepla bola

ešte chladnejšia ako voda v primárnom okruhu. Zdroje tepla,

ktoré sú vybavené prietokovým monitorovacím zariadením,

musia byť od systému oddelené magnetickým ventilom.

Čerpadlo Logatherm WPLS .. IB je navrhnuté tak, že v mnohých

prípadoch (napr. stacionárne kotly) funguje bez hydraulickej

výhybky. Z dôvodu veľkého množstva možných kombinácii

s externými zdrojmi tepla, treba počítať s tým, že hydraulická

výhybka bude nakoniec potrebná. Je to tak predovšetkým

v prípade, keď menovitý tepelný výkon tepelného čerpadla

a druhého zdroja tepla je rozdielny viac ako o faktor 1,5, alebo

sa regulácie vykurovacích čerpadiel navzájom negatívne

ovplyvňujú. Odporúča sa vyregulovať ohrev teplej vody podľa

tepelného čerpadla.

Pri separátnom ohreve teplej vody v druhom zdroji tepla nesmie

maximálna teplota výstupu T1 nastavená na regulátore

HMC30 klesnúť pod vykurovaciu teplotu nastavenú na

vykurovacom kotle. Preto spravidla nie je možný vykurovací

systém s podlahovým vykurovaním a separátnym ohrevom teplej

vody.

Druhý zdroj tepla sa štartuje prostredníctvom výstupu

E71.E1.E1. Cez tento výstup smie pretekať len prúd s odporovou

záťažou 150 W a prúdovými špičkami neprevyšujúcimi 5 A

a 3 A (zapínací a vypínací prúd). V opačnom prípade sa musí

inštalácia realizovať za pomoci relé. Relé nie je súčasťou dodávky.

Čerpadlo WPLS .. IB disponuje 230 V signálnym vstupom pre

druhý zdroj tepla. Ak druhý zdroj tepla disponuje beznapäťovým

alebo 0-V-signálom, treba E71.E1.F21 pripojiť zodpovedajúcou

technikou (napr. pomocou relé). Ak by druhý zdroj tepla

nedisponoval signálnou funkciou, je možné signálny vstup

premostiť spojkou.

Za normálnych prevádzkových podmienok je možné, že sa druhý

zdroj tepla viac krát naštartuje a zastaví. Ak by kvôli príliš krátkym

dobám chodu dochádzalo k problémom na druhom zdroji tepla,

môže paralelný dobíjací zásobník umiestnený na výstupe alebo

spiatočke externého zdroja tepla (smerom ku vnútornej

jednotke) predĺžiť dobu chodu.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na výrobcu druhého zdroja tepla.

Ak druhý zdroj tepla nemá vlastné vykurovacie čerpadlo, nesmie

sa použiť hydraulická výhybka ani paralelný dobíjací zásobník.

Alternatívne treba doplniť vykurovacie čerpadlo do systému.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 41


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4.6.4 Expanzná nádoba

Miesto inštalácie

Pri použití systémového zariadenia sa expanzná nádoba

inštaluje do spiatočky medzi modul WPLS a paralelný

dobíjací zásobník.

Dimenzovanie

Podľa DIN EN 12828 musia byť vodné vykurovacie zariadenia

vybavené expanznou nádobou (AG). V závislosti od použitého

zdroja tepla môže byť potrebná druhá expanzná nádoba vo

vykurovacom okruhu.

Približná kontrola alebo výber expanznej nádoby

1. Predbežný tlak expanznej nádoby (AG)

Vzorec 12 Vzorec pre predbežný tlak expanznej nádoby (min. 0,5 bar)

p 0

p st

Predbežný tlak expanznej nádoby v baroch

Statický tlak vykurovacieho zariadenia v baroch

(závislý od výšky budovy)

2. Plniaci tlak zariadenia

Vzorec 13 Vzorec pre plniaci tlak zariadenia (min. 0,1 baru)

p a

p 0

Plniaci tlak zariadenia v baroch

Predbežný tlak expanznej nádoby v baroch

3. Objem zariadenia

V závislosti od rozličných parametrov vykurovacieho

zariadenia sa dá objem zariadenia vyčítať z diagramu na

obrázku 39.

Obr. 39

Q K

V A

Smerné hodnoty pre priemerný objem vody vykurovacích

zariadení (podľa smernice ZVH 12.02)

.

Menovitý tepelný výkon zariadenia

Priemerný celkový objem vody v zariadení

a Podlahové vykurovanie

b Oceľové radiátory podľa DIN 4703

c Liatinové radiátory podľa DIN 4703

d Doskové vykurovacie telesá

e Konvektory

Príklad 1

Dané

.

a Výkon zariadenia Q K = 18 kW

b Doskové vykurovacie teleso

Odčítané z diagramu

c Celkový objem vody v zariadení = 175 l

(→ obr. 39, krivka d)

Príklad 2

Dané

a Teplota výstupu (→ tabuľka 16): ϑ V = 50 °C

b Predbežný tlak expanznej nádoby AG (→ tab. 16):

p 0 = 1,00 baru

z príkladu 1: objem zariadenia V A = 175 l

Odčítané z diagramu

c Potrebná je expanzná nádoba s objemom 18 l (→ tab. 16,

strana 43), pokým je objem zariadenia stanovený podľa

obrázku 39 menší ako maximálny prípustný objem

zariadenia.

42

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

4. Maximálny prípustný objem zariadenia

V závislosti od stanovenej maximálnej teploty výstupu ϑ V

a predbežného tlaku p 0 expanznej nádoby vypočítaného podľa

vzorca 12 na strane 42 sa dá z tabuľky 16 odčítať maximálny

prípustný objem zariadenia pre rozličné expanzné nádoby.

Objem zariadenia odčítaný v bode 3 z obrázku 39 musí byť

menší ako maximálny prípustný objem zariadenia. Ak toto nie

je splnené, treba zvoliť väčšiu expanznú nádobu.

Teplota výstupu ϑ V

Predbežný tlak

p 0

18 l

25 l

Expanzná nádoba

35 l

50 l

80 l

[°C]

[bar]

[l]

[l]

[l]

[l]

[l]

90 0,75 216 300 420 600 960

1,00 190 265 370 525 850

1,25 159 220 309 441 705

1,50 127 176 247 352 563

80 0,75 260 361 506 722 1155

1,00 230 319 446 638 1020

1,25 191 266 372 532 851

1,50 153 213 298 426 681

70 0,75 319 443 620 886 1417

1,00 282 391 547 782 1251

1,25 235 326 456 652 1043

1,50 188 261 365 522 835

60 0,75 403 560 783 1120 1792

1,00 355 494 691 988 1580

1,25 296 411 576 822 1315

1,50 237 329 461 658 1052

50 a 0,75 524 727 1018 1454 2326

1,00 b 462 c 642 898 1284 2054

1,25 385 535 749 1070 1712

1,50 308 428 599 856 1369

40 0,75 699 971 1360 1942 3107

Tab. 16

Maximálny prípustný objem zariadenia V A

1,00 617 857 1200 1714 2742

1,25 514 714 1000 1428 2284

1,50 411 571 800 1142 1827

Maximálny prípustný objem zariadenia v závislosti od teploty výstupu a potrebného predbežného tlaku expanznej nádoby

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 43


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4.7 Okruh chladiaceho média

4.7.1 Potrubia v okruhu chladiaceho média

Vonkajší

Potrubie

priemer

[mm]

Hrúbka steny

[mm]

Kvapalné chladiace médium ⅜" 0,8

Plynné chladiace médium ⅝" 0,8

Tab. 17

Rozmery potrubí pre chladiace médium

4.7.2 Dĺžky potrubí

• Maximálna prípustná dĺžka vedenia chladiaceho média

medzi vonkajšou jednotkou ODU a modulom WPLS je

pri ODU 7,5 50 m a pri ODU 10 a ODU 12t 75 m.

• Minimálna prípustná dĺžka vedenia chladiaceho média

medzi vonkajšou jednotkou ODU a modulom WPLS

(jedným smerom) je 1 m.

• Maximálny prípustný výškový rozdiel medzi vonkajšou

jednotkou ODU a modulom WPLS je 30 m.

Prípustná dĺžka

potrubia

(jedným smerom)

Prípustný rozdiel vo vertikálnom

vedení (výškový rozdiel vnútornej /

vonkajšej jednotky)

Model

Plniace množstvo chladiaceho média R410A

31 – 40 m 41 – 50 m 51 – 60 m 61 – 70 m

7,5 0 – 50 m 0 – 30 m

0,6 kg 1,2 kg — —

10 - 12 0 – 75 m 0,6 kg 1,2 kg 1,8 kg 2,4 kg

Tab. 18 Naplnenie chladiaceho média

Môžu byť použité iba medené rúry, ktoré sú

schválené pre použitie s chladiacim médiom R410A

(menovitá svetlosť → technické údaje). Neschválené

alebo zle dimenzované rúry môžu prasknúť. Použite

len rúry s odporúčanou hrúbkou steny.

44

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

4.8 Okruh vykurovacej vody

Aby sa zamedzilo poškodeniu, zariadenie nesmie byť

prevádzkované bez vody.

4.8.1 Ochrana pred koróziou na strane vody

Korózia vo vykurovacom systéme môže byť zapríčinená:

• nedostatočnou kvalitou vody

• vnikaním vzdušného kyslíka do vykurovacieho systému

spôsobené podtlakom vo vykurovacom systéme.

4.8.2 Odvzdušňovanie a zabránenie vnikaniu kyslíka

Vzduch vo vykurovacom systéme znižuje prestup tepla na

rozhodujúcich miestach. Efektívnosť vykurovacieho systému

tým môže byť drasticky ovplyvnená. Preto je obzvlášť

dôležité dbať hlavne u správne dimenzovaných tepelných

čerpadiel na zabezpečenie dostatku možností odvzdušnenia.

Odvzdušňovanie môže byť realizované manuálne alebo

automaticky.

Jedným z obzvlášť kritických bodov je prívod vykurovacej vody

do zásobníkového ohrievača vody, keďže sa tento spravidla

nachádza veľmi vysoko.

Treba zabrániť nasledujúcim možným príčinám vnikania

kyslíka do vykurovacieho systému:

• netesné miesta vo vykurovacom systéme

• oblasti s podtlakom

• príliš malá expanzná nádoba

• plastové rúry neodolné voči prenikaniu kyslíka

Ak nie je možné zabrániť prenikaniu kyslíka do vykurovacieho

systému (napr. pri podlahových vykurovaniach s potrubím

prepúšťajúcim kyslík), treba naplánovať systémové oddelenie

obehu vykurovacieho okruhu za pomoci výmenníka tepla.

4.8.3 Kvalita vody (plniaca a doplňovacia voda)

Nevhodná alebo špinavá voda môže viesť k poruchám

zdroja tepla a poškodeniam výmenníka tepla. Okrem toho

môže dôjsť aj k zhoršeniu ohrevu teplej vody napr.

v dôsledku tvorby kalu, korózie alebo tvorby vodného

kameňa. Pre ochranu zdroja tepla pred škodami spôsobenými

vodným kameňom počas celej doby jeho životnosti a pre

zabezpečenie bezporuchovej prevádzky musí kvalita vody

zodpovedať hodnotám uvedeným v smernici

VDI 2035.

Predovšetkým treba dbať na nasledovné:

• Používať výhradne neupravenú alebo plne demineralizovanú

vodu z vodovodu (zohľadniť pri tom diagram v obrázku 40).

• Studničná a spodná voda nie sú vhodné ako plniaca voda.

• Obmedziť celkové množstvo látok spôsobujúcich tvrdosť

v plniacej a doplňujúcej vode v obehu vykurovacieho

okruhu.

Obr. 40

Požiadavky na plniacu vodu pre samostatné zariadenia

do 100 kW

[1] Objem vody počas celej doby životnosti zdroja tepla (v m 3 )

[2] Tvrdosť vody (v °dH)

[3] Neupravená voda podľa nariadenia o pitnej vode

[4] Nad úrovňou hraničnej krivky je nutné vykonať potrebné

opatrenia. Bude treba realizovať systémové oddelenie

pomocou výmenníka tepla. Ak to nie je možné, treba sa

informovať na niektorej z pobočiek firmy Buderus ohľadom

vhodných opatrení. Takisto aj v prípade kaskádových

zariadení.

Prostredníctvom aktuálnej smernice VDI 2035 "Zabránenie

škodám v teplovodných vykurovacích zariadeniach" (vydanie

12/2005) by malo byť dosiahnuté zjednodušenie používania

a zohľadnenie trendu smerovania ku kompaktnejším

prístrojom s vyššími výkonmi prenosu tepla.

V diagrame na obrázku 40 možno v závislosti od tvrdosti vody

(v °dH) a existujúceho výkonu zdroja tepla odčítať prípustné

množstvo plniacej a doplňujúcej vody, ktoré smie byť bez

zásadných opatrení použité počas celej doby životnosti zdroja

tepla. Ak objem vody leží nad úrovňou hraničnej krivky

v diagrame, sú potrebné vhodné opatrenia pre úpravu

vody.

Vhodnými opatreniami sú:

• použitie plne demineralizovanej plniacej vody s vodivosťou

≤ 10 μS/cm. Na hodnotu pH plniacej vody nie sú kladené

žiadne požiadavky.

• Systémové oddelenie prostredníctvom výmenníka tepla,

do primárneho okruhu naplniť len neupravovanú vodu

(žiadne chemikálie, žiadne zmäkčovanie)

Pre overenie prípustného množstva vody v závislosti od kvality

plniacej vody slúži diagram na obrázku 40.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 45


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4.9 Elektrické pripojenie

Inštalácia vedenia

Aby sa zabránilo induktívnemu ovplyvňovaniu, musia byť všetky

rozvody nízkeho napätia (meraný prúd) vedené oddelene od

230 V alebo 400 V rozvodov (minimálny odstup 100 mm).

Pri predĺžení vedenia teplotného snímača treba použiť

nasledujúce prierezy vodičov:

• pre dĺžku kábla do 20 m: 0,75 až 1,5 mm 2

• pre dĺžku kábla do 30 m: 1,0 až 1,5 mm 2

Pripojenie a odpojenie sieťového napätia

Tepelné čerpadlo disponuje monitorovacím systémom

komunikácie, ktorý dokáže priamo rozpoznať problémy

s pripojením. Za týmto účelom musí byť zároveň k dispozícii

sieťové napätie vonkajšej aj vnútornej jednotky.

Pre odpojenie z prúdu treba preto vonkajšiu aj vnútornú

jednotku odpojiť z prúdu zhruba súčasne a následne

minimálne 1 minútu počkať, kým ich znova zapojíte do prúdu.

Pri uvádzaní do prevádzky treba postupovať nasledovne:

Zapnite vonkajšiu jednotku a nechajte ju 2 hodiny

v prevádzke, čím bude zaručené zohriatie kompresora na

potrebnú teplotu.Vypnite vonkajšiu jednotku a počkajte 1 minútu.

Zapnite zároveň vonkajšiu a vnútornú jednotku, čím

zabezpečíte monitorovanie komunikácie.

Schéma zapojenia modulu WPLS na vonkajšiu jednotku ODU

Obr. 41

Schéma zapojenia modulu WPLS na vonkajšiu jednotku ODU

1 Signálny kábel (dvojžilový, min. 2 × 0,3 mm 2 , max 120 m)

2 Potrubie chladiaceho média (⅜" a ⅝")

3 Prípoj časovo riadeného odtekania kondenzátu z vykurovacieho

zariadenia

4 Sieťové napätie:

230 V pri ODU 7,5 ad 10

400 V pri ODU 12t

5 Vstup pre signál výluky rozvodného podniku

(dvojžilový, 2 × 1,5 mm 2 )

46

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

4.9.1 Pripojenie WPLS .. E

Schéma zapojenia modulu WPLS s elektrickou vykurovacou vložkou (WPLS IE)

Obr. 42

Schéma zapojenia modulu WPLS s elektrickou vykurovacou vložkou

Plná čiara = zapojené od výroby; prerušovaná čiara = zapojené pri inštalácii:

[1] Modul WPLS (hlavný štítok)

[E11.TT.T5] Snímač teploty v miestnosti, vykurovací systém

[2] Tepelné čerpadlo

[E11.TT.P1] Snímač teploty v miestnosti, LED

[3] Poistka (nie je súčasťou dodávky)

[E12.TT.T5] Snímač teploty v miestnosti, vykur. okruh 2

[4] Poistka tepelného čerpadla

[E12.TT.P1] Snímač teploty v miestnosti, LED, vykur. okruh 2

[5] Poistka modulu WPLS

[E12.T1] Snímač teploty výstupu, vykurovací okruh 2

6] Štítok príslušenstva

[E12.B12] Externý vstup 2

[E21.B11] Externý vstup 1, rozvodný podnik

[E12.B11] Externý vstup 1

[E21.B12] Externý vstup 2

[E31.Q11] Signálny výstup chladenia (beznapäťový)

[E31.RM1.TM1-5] Hlásič rosného bodu (max 5 kusov)

[E12.G1] Vykurovacie čerpadlo, vykurovací okruh 2

[E31.RM2.TM1-5] Hlásič rosného bodu zmiešavaného vykur. okruhu [E41.G6] Obehové čerpadlo, teplá voda

(max 5 kusov)

[E12.Q11] Zmiešavací ventil, vykurovací okruh 2

[E11.T1]

Snímač teploty výstupu

[E21.E112] Vykurovací kábel

[E10.T2]

Snímač vonkajšej teploty

[E21.Q21] 3-cestný ventil (príslušenstvo)

[E41.T3]

Snímač teploty, teplá voda

[E11.G1] Vykurovacie čerpadlo, vykurovací systém

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 47


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

Pripojenie EVU typ 1 (kompresor a dohrev sa odpoja)

Obr. 43

Prehľad zapojenia skriňového rozvádzača - ODU a EVU1 pri module WPLS s elektrickou vykurovacou vložkou

[1] Elektrické napájanie skriňového rozvádzača

[2] Elektromer pre tepelné čerpadlo, normálna tarifa

[3] Elektromer pre modul WPLS, nízka tarifa

[4] Tarifná regulácia, rozvodný podnik

[5] Elektromer pre budovu, 1-fázová normálna tarifa

[6] Kompresor vo vonkajšej jednotke (1-fázový pri ODU 7,5

a ODU 10, 3-fázový pri ODU 12t)

[7] Elektrická vykurovacia vložka, 9 kW

[8] Ovládací panel v module WPLS

48

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

Pripojenie EVU typ 2 (iba kompresor sa odpojí)

Obr. 44

Prehľad zapojenia skriňového rozvádzača - ODU a EVU2 pri module WPLS s elektrickou vykurovacou vložkou

[1] Elektrické napájanie skriňového rozvádzača

[2] Elektromer pre tepelné čerpadlo, normálna tarifa

[3] Elektromer pre modul WPLS, nízka tarifa

[4] Tarifná regulácia, rozvodný podnik

[5] Elektromer pre budovu, 1-fázová normálna tarifa

[6] Kompresor vo vonkajšej jednotke (1-fázový pri ODU 7,5

a ODU 10, 3-fázový pri ODU 12t)

[7] Elektrická vykurovacia vložka, 9 kW

[8] Ovládací panel v module WPLS

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 49


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

Pripojenie EVU typ 3 (iba elektrická vykurovacia vložka sa odpojí)

Obr. 45

Prehľad zapojenia skriňového rozvádzača - ODU a EVU3 pri module WPLS s elektrickou vykurovacou vložkou

[1] Elektrické napájanie skriňového rozvádzača

[2] Elektromer pre tepelné čerpadlo, normálna tarifa

[3] Elektromer pre modul WPLS, nízka tarifa

[4] Tarifná regulácia, rozvodný podnik

[5] Elektromer pre budovu, 1-fázová normálna tarifa

[6] Kompresor vo vonkajšej jednotke (1-fázový pri ODU 7,5

a ODU 10, 3-fázový pri ODU 12t)

[7] Elektrická vykurovacia vložka, 9 kW

[8] Ovládací panel v module WPLS

50

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

5

4.9.2 Pripojenie WPLS .. B

Schéma zapojenia modulu WPLS s druhým zdrojom tepla (WPLS IB)

Obr. 46

Schéma zapojenia modulu WPLS s druhým zdrojom tepla

Plná čiara = zapojené od výroby; prerušovaná čiara = zapojené pri inštalácii:

[1] Modul WPLS (hlavný štítok)

[E11.TT.P1] Snímač teploty v miestnosti, LED

[2] Tepelné čerpadlo

[E12.TT.T5] Snímač teploty v miestnosti, vykur. okruh 2

[3] Poistka (nie je súčasťou dodávky)

[E12.TT.P1] Snímač teploty v miestnosti, LED, vykur. okruh 2

[4] Poistka tepelného čerpadla

[E12.T1] Snímač teploty výstupu, vykurovací okruh 2

[5] Poistka modulu WPLS

[E12.B12] Externý vstup 2

6] Štítok príslušenstva

[E12.B11] Externý vstup 1

[E21.B11] Externý vstup 1, rozvodný podnik

[E31.Q11] Signálny výstup chladenia (beznapäťový)

[E21.B12] Externý vstup 2

[E12.G1] Vykurovacie čerpadlo, vykurovací okruh 2

[E31.RM1.TM1-5] Hlásič rosného bodu (max 5 kusov)

[E41.G6] Obehové čerpadlo, teplá voda

[E31.RM2.TM1-5] Hlásič rosného bodu zmiešavaného vykur. okruhu [E12.Q11] Zmiešavací ventil, vykurovací okruh 2

(max 5 kusov)

[E21.E112] Vykurovací kábel

[E11.T1]

Snímač teploty výstupu

[E71.E1.F21] Signál alarmu, 2. zdroj tepla ( ~ 230V)

[E10.T2]

Snímač vonkajšej teploty

[E71.E1.E1] Štartovací signál, 2. zdroj tepla ( ~ 230V)

[E41.T3]

Snímač teploty, teplá voda

[E21.Q21] 3-cestný ventil (príslušenstvo)

[E11.TT.T5] Snímač teploty v miestnosti, vykurovací systém

[E11.G1] Vykurovacie čerpadlo, vykurovací systém

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 51


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

Prehľad zapojenia skriňového rozvádzača - ODU a modul WPLS s druhým zdrojom tepla (WPLS IB)

Obr. 47

Prehľad zapojenia skriňového rozvádzača - ODU a modul WPLS s EVU a druhým zdrojom tepla

[1] Elektrické napájanie skriňového rozvádzača

[2] Elektromer pre tepelné čerpadlo, nízka tarifa

[3] Tarifná regulácia, rozvodný podnik

[4] Elektromer pre budovu, 1-fázová normálna tarifa

[5] Kompresor vo vonkajšej jednotke (1-fázový pri ODU 7,5

a ODU 10, 3-fázový pri ODU 12t)

[6] Ovládací panel v module WPLS

52

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

4.10 Normy a predpisy

Je potrebné dodržiavať nasledovné smernice a predpisy:

• DIN VDE 0730-1, vydanie: 1972-03

Ustanovenia pre zariadenia s elektromotorickým pohonom

pre domáce použitie a podobné účely, časť 1: všeobecné

ustanovenia

• DIN 4109

Ochrana proti hluku vo výškovej budove

• DIN V 4701-10, vydanie: 2003-08 (smernica)

Energetické hodnotenie tepelno-technických

a vzduchotechnických zariadení – časť 10: vykurovanie,

ohrievanie pitnej vody, vetranie

• DIN 8900-06 vydanie: 1987-12

Tepelné čerpadlá, tepelné čerpadlá vykurovania

pripravené na pripojenie s elektricky poháňanými

kompresormi, postup merania pre inštalované tepelné

čerpadlá voda/voda, vzduch/voda a soľanka/voda

• DIN 8901, vydanie: 2002-12

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – ochrana

pôdy a povrchovej vody – bezpečnostno- technické

požiadavky a požiadavky týkajúce sa životného prostredia

a kontrola

• DIN 8947, vydanie 1986-01

Tepelné čerpadlá, tepelné čerpadlá pripravené na

pripojenie – ohrievače vody s elektricky poháňanými

kompresormi – pojmy, požiadavky a kontrola

• DIN 8960, vydanie: 1998-11

Chladiace médium, požiadavky a symboly

• DIN 32733, vydanie: 1989-01

Bezpečnostné spínacie zariadenia na obmedzovanie tlaku

v chladiacich zariadeniach a tepelných čerpadlách –

požiadavky a kontrola

• DIN 33830-1, vydanie: 1988-06

Tepelné čerpadlá, absorpčné tepelné čerpadlá

vykurovania pripravené na pripojenie – pojmy, požiadavky,

kontrola, označovanie

• DIN 33830-2, vydanie: 1988-06

Tepelné čerpadlá, absorpčné tepelné čerpadlá

vykurovania pripravené na pripojenie – plynotechnické

požiadavky, kontrola

• DIN 45635-35, vydanie: 1986-04

Meranie hluku na strojoch, emisie hluku v ovzduší,

metóda obaľových plôch; tepelné čerpadlá s elektricky

poháňanými kompresormi

• DIN-EN 14511-1, vydanie 2008-02

Ventilačné zariadenia, kvapalinové chladiace sústavy

a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi

pre vykurovanie a chladenie – časť 1: pojmy

• DIN-EN 14511-2, vydanie 2008-02

Ventilačné zariadenia, kvapalinové chladiace sústavy

a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi

pre vykurovanie a chladenie – časť 2: podmienky kontroly

• DIN-EN 14511-3, vydanie 2008-02

Ventilačné zariadenia, kvapalinové chladiace sústavy

a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi

pre vykurovanie a chladenie – časť 3: postup kontroly

• DIN-EN 14511-4, vydanie 2008-02

Ventilačné zariadenia, kvapalinové chladiace sústavy

a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi

pre vykurovanie a chladenie – časť 4: požiadavky

• DIN-EN 378-1, vydanie 2000-09

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá –

bezpečnostno-technické požiadavky a požiadavky

týkajúce sa životného prostredia – časť 1: základné

požiadavky, klasifikácie a kritéria výberu; nemecké

znenie EN 378-1: 2000

• DIN-EN 378-2, vydanie 2000-09

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá –

bezpečnostno-technické požiadavky a požiadavky

týkajúce sa životného prostredia – časť 2: konštrukcia,

výroba, kontrola, charakteristika a dokumentácia;

nemecké znenie EN 378-2: 2000

• DIN-EN 378-3, vydanie 2000-09

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá –

bezpečnostno-technické požiadavky a požiadavky týkajúce

sa životného prostredia – časť 3: miesto inštalácie

a ochrana osôb; nemecké znenie EN 378-3: 2000

• DIN-EN 378-4, vydanie 2000-09

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá –

bezpečnostno-technické požiadavky a požiadavky

týkajúce sa životného prostredia – časť 4: prevádzka,

údržba, obnova a regenerácia; nemecké znenie EN

378-4: 2000

• DIN-EN 1736, vydanie 2000-04

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – flexibilné časti

potrubí, absorbéry vibrácií a kompenzátory vibrácií –

požiadavky, konštrukcia a namontovanie; nemecké

znenie EN 1736: 2000

• DIN-EN 1861, vydanie 1998-07

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – schémy

systému a potrubných vedení a prístrojov – usporiadanie

a symboly; nemecké znenie EN 1861: 1998

• DIN-EN 12178, vydanie: 2004-02

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – indikátor stavu

kvapaliny – požiadavky, kontrola a charakteristika;

nemecké znenie EN 12178: 2003

• DIN-EN 12263, vydanie: 1999-01

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – bezpečnostné

spínacie zariadenia na obmedzenie tlaku – požiadavky,

kontrola a charakteristika; Nemecké znenie EN 12263: 1998

• DIN-EN 12284, vydanie: 2004-01

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – ventily –

požiadavky, kontrola a charakteristika; Nemecké znenie

EN 12284: 2003

• DIN-EN 12828, vydanie: 2003-06

Vykurovacie systémy v budovách – projektovanie

teplovodných vykurovacích zariadení; Nemecké znenie

EN 12828: 2003

• DIN-EN 12831, vydanie: 2003-08

Vykurovacie zariadenia v budovách – spôsob výpočtu

normovanej tepelnej záťaže; Nemecké znenie EN 12831:

2003

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 53


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

• DIN-EN 13136, vydanie: 2001-09

Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá – zariadenia na

vyrovnávanie tlaku a príslušné vedenia – spôsob výpočtu;

Nemecké znenie EN 13136: 2001

• DIN-EN 60335-2-40, vydanie: 2004-03

Bezpečnosť elektrických prístrojov pre domáce použitie

a podobné účely – časť 2-40: zvláštne požiadavky na

elektricky poháňané tepelné čerpadlá, klimatizácie

a zvlhčovače vzduchu v miestnosti

• DIN V 4759-2, vydanie: 1986-05 (smernica)

Zariadenia na výrobu tepla pre viaceré druhy energie;

zapojenie tepelných čerpadiel s elektricky poháňanými

kompresormi v bivalentne prevádzkovaných vykurovacích

zariadeniach

• DIN VDE 0100, vydanie: 1973-05

Postavenie silnoprúdových zariadení s menovitými

napätiami až do 1000 V

• DIN VDE 0700

Bezpečnosť elektrických prístrojov pre domáce použitie

a podobné účely

• DVGW pracovný list W101-1, vydanie: 1995-02

Smernica pre oblasti s chráneným vodným zdrojom;

oblasti s chránenými zdrojmi podzemnej vody

• DVGW pracovný list W111-1, vydanie: 1997-03

Plánovanie, realizácia a vyhodnotenie čerpacích skúšok

pri otvorení vody

• Nariadenie o úspore energií EnEV, vydanie 2009

Nariadenie o energeticky úspornej tepelnej izolácii

a energeticky úspornej technike zariadenia v budovách

(Detailné informácie strana 55)

• Tepelný zákon obnoviteľných energií EETeploG,

vydanie: 2009

Zákon na podporu obnoviteľných energií v oblasti tepla

(Detailné informácie → strana 58)

• Zákon na podporu recyklácie a zabezpečenie odstraňovania

odpadov spôsobmi priaznivými pre životné prostredie,

vydanie: 2004-01

• ISO 13256-2, vydanie: 1998-08

Vodné tepelné čerpadlá – zisťovanie a stanovenie výkonu

– časť 2: tepelné čerpadlá voda/voda a soľanka/voda

• Krajinské stavebné poriadky

• TAB

Technické podmienky pripojenia existujúcich dodávateľov

energie

• TA hluk

Technická smernica pre ochranu pred hlukom

• Technické pravidlá k nariadeniu týkajúceho sa tlakovej

nádoby – tlaková nádoba

• VDI 2035 list 1, vydanie: 2005-12

Zabránenie škôd v teplovodných vykurovacích

zariadeniach, tvorba kameňa v zariadeniach na ohrev

teplej vody a v teplovodných vykurovacích zariadeniach

• VDI 2067 list 1, vydanie: 2000-09

Hospodárnosť technických zariadení budov – podklady

a výpočet nákladov

• VDI 2067 list 4, vydanie: 1982-02

Výpočet nákladov zariadení zásobovania teplom;

zásobovanie teplou vodou

• VDI 2067 list 6, vydanie: 1989-09

Výpočet nákladov zariadení zásobovania teplom; tepelné

čerpadlá

• VDI 2081 list 1, vydanie: 2001-07 a list 2, vydanie: 2003-10

(návrh)

Produkcia hluku a znižovanie hluku vo vzduchotechnických

zariadeniach

• VDI 4640 list 1, vydanie: 2000-12

Termické využívanie podložia; definície, podklady,

povolenia, aspekty životného prostredia

• VDI 4640 list 2, vydanie: 2001-09

Termické využívanie podložia; so zemou spoje

zariadenia tepelných čerpadiel

• VDI 4640 list 3, vydanie: 2001-06

Termické využívanie podložia; podzemné termické

zásobníky energie

• VDI 4640 list 4, vydanie: 2002-12 (návrh)

Termické využívanie podložia; priame využívanie

• VDI 4650 list 1, vydanie: 2003-01 (návrh)

Výpočet tepelných čerpadiel, skrátený postup výpočtu

ročného čísla nákladov zariadení tepelných čerpadiel,

elektrické tepelné čerpadlá na vykurovanie miestností

• Zákon vodného režimu, vydanie: 2002-08

Zákon k poriadku vodného režimu

• Rakúsko:

- smernica ÖVGW G 1 a G 2 ako aj regionálne

stavebné poriadky

- ÖNORM EN 12055, vydanie: 1998-04

kvapalinové chladiace sústavy a tepelné čerpadlá

s elektricky poháňanými kompresormi – chladenie

definície, kontrola a požiadavky

• Švajčiarsko:

smernice SVGW a VKF, kantonálne a miestne predpisy

ako aj časť 2 smernice o kvapalnom plyne

54

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

4.11 Nariadenie o úspore energií (EnEV)

4.11.1 EnEV 2009 – podstatné zmeny oproti EnEV 2007

Verzia EnEV 2007 bola prepracovaná v roku 2009. Pri

novelizácii bol kladený vyšší dôraz na znižovanie primárnej

energetickej potreby budov a redukovanie transmisných strát.

Integrácia obnoviteľných energií, ako napr. inštalácia

tepelných čerpadiel, by mala mať prednosť.

• Novostavby

- Horná hranica prípustnej ročnej primárnej energetickej

potreby bude znížená v priemere o 30 %.

- Prúd z obnoviteľných energií môže byť prepočítaný

s konečnou energetickou potrebou budovy

(maximálne k vypočítanej potrebe prúdu budovy).

Predpokladom je: potreba prúdu, musí byť vyrobený

v bezprostrednej blízkosti a dotyku k budove a mal by

byť použitý prednostne v budove samej.

- Energetické požiadavky na tepelnú izoláciu obvodového

plášťa budovy budú zvýšené o priemerne 15 %.

• Modernizácia starších stavieb: Pri väčších stavebných

zmenách na obvodovom plášti budovy (napr. obnova

fasády, okien alebo strechy) budú požiadavky na stavebné

diely sprísnené o priemerne 30 %. Alternatívou k tomu je

sanácia na maximálne 1,4 násobku úrovne novostavby

(ročná primárna energetická potreba a tepelná izolácia

obvodového plášťa budovy).

• Stav: Sprísnenie požiadaviek na izoláciu najvyšších

nepriechodných stropov (podkroví). Dodatočne musia byť

do konca roku 2011 najvyššie priechodné stropy tepelne

odizolované. V obidvoch prípadoch postačuje aj izolácia

strechy.

• Akumulačné vykurovania s nočným prúdom, ktoré sú

staršie ako 30 rokov, by mali byť vyradené z prevádzky

a nahradené efektívnymi vykurovaniami. To platí pre

obytné domy s minimálne šiestimi obytnými jednotkami

a neobytné budovy s úžitkovou plochou väčšou ako

500 m 2 . Povinnosť vyradenia z prevádzky prebieha

postupne (od 1.1.2020).

Výnimky:

- budovy splnili úroveň požiadaviek 1995 alebo

- výmena by bola neekonomická alebo

- nariadenia (napr. plány zástavby) predpisujú nasadenie

elektrických systémov akumulačného vykurovania

• Klimatické zariadenia, ktoré menia vlhkosť vzduchu

v miestnosti, musia byť vybavené zariadeniami pre

automatickú reguláciu zvlhčovania a vysúšania.

• Opatrenia k plnému výkonu:

- Určité kontroly sú prenesené na okrskového

kominárskeho majstra.

- Zavedie sa evidencia realizácie určitých pracovných

úkonov v stavebnom fonde (podnikateľské vyhlásenie).

- Zavedú sa jednotné smernice týkajúce sa pokút.

- Previnenia voči určitým požiadavkám novostavieb

alebo starších stavieb podľa EnEV a nesprávne

údaje vo výkaze energií sú porušením zákona.

4.11.2 Zhrnutie EnEV 2009

Prostredníctvom EnEV je architektom, projektantom

a stavebníkom umožnené nájsť pre ich stavebný projekt

energeticky najlepšie riešenie, v ktorom je skombinovaná

najmodernejšia tepelná izolácia s vysoko efektívnou

technológiou zariadenia.

Osobitný záujem stavebníkov spočíva v optimalizovaní

energetickej spotreby, stavebných nákladov a nákladov

zariadenia. Vykurovacie systémy využívajúce teplo prostredia

sa tu javia ako riešenie, ktoré sa priaznivo prejaví na

stavebných a prevádzkových nákladoch. Väčšia investícia do

lepšej technológie zariadenia sa ráta dlhodobo.

Obzvlášť tepelné čerpadlá, solárne zariadenia na ohrev teplej

vody ako aj vetracie zariadenia so spätným získavaním tepla

sa z hľadiska celkovej energie ukazujú ako zvlášť rentabilné.

To dokladujú aj aktuálne štúdie spolkového ministerstva

dopravy, stavebníctva a bývania (BMVBW) k účinnosti

EnEV.

Prehľad EnEV

• EnEV poskytuje v prvom rade súhrn požiadaviek na

energetickú potrebu budov. Zahrnutá je celková

energetická spotreba novostavby takisto vykurovania ako

aj vetrania a ohrevu teplej vody.

• Zohľadňuje sa ohrev teplej vody, centrálny, decentralizovaný

a solárny.

• Prostredníctvom primárneho energetického výpočtu

potreby vykurovacej energie sa dbá aj na straty

skupenskej premeny mimo budov ako aj elektrickú

spotrebu pomocnej energie a nasadzovanie obnoviteľných

energií (tepelné čerpadlá a solárne zariadenia) na

vykurovanie a ohrev teplej vody.

• Odhaľujú sa možnosti kompenzácie: vyšší izolačný

štandard a menej efektívna technológia vykurovacieho

zariadenia stoja oproti úspornej technológii zariadenia

a vyššej potrebe vykurovacieho tepla.

• Zohľadňujú sa dôkazy tesnosti budov a tepelných

mostov.

• Nový výkaz energetickej potreby (energetický pas)

vytvára viac transparentnosti na trhu pre nájomcov,

vlastníkov a trh s nehnuteľnosťami.

• Výnimočné požiadavky na stav budov a povinnosť

dodatočného vybavenia platia predovšetkým pre

zastaranú vykurovaciu techniku.

• Tepelná izolácia a technika zariadenia sú odteraz

rovnocenné. To má za následok to, že v budúcnosti by

v oblasti spotreby energie novostavieb mohli byť využité

doteraz nevyužívané optimalizačné potenciály.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 55


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

Výkaz potreby energie

Na základe nariadenia o úspore energií musia byť

v budúcnosti pre novostavby a v určitých prípadoch aj pri

podstatných zmenách existujúcich budov vystavené výkazy

o potrebe energie.

EnEV rozlišuje medzi výkazom potreby energie a výkazom

potreby tepla.

Výkaz potreby energie: pre novostavby ako aj zmenu

a rozšírenie existujúcich budov s normálnymi vnútornými

teplotami.

Výkaz potreby tepla: pre budovy s nízkymi vnútornými

teplotami.

Vo výkaze potreby energie budú súhrnne uvedené výsledky

výpočtov pre novostavby:

• Transmisná tepelná strata

• Nákladové čísla vykurovacieho zariadenia, ohrevu teplej

vody a vetrania

• Potreba energie podľa nosičov energie

• Ročná potreba primárnej energie

Na vypracovanie výkazu potreby energie podľa EnEV musí

byť ročná potreba vykurovacieho tepla stanovená podľa normy

DIN V 4108-6. Túto potrebu a potrebu energie na ohrev teplej

vody, ktorá môže byť stanovená paušálne, je potrebné

následne vynásobiť „nákladmi zariadenia“. Toto číslo je

potrebné vypočítať podľa normy DIN V 4701-10.

Potreba primárnej energie ako meradlo

EnEV vymedzuje špecifické transmisné tepelné straty

budovy. Jednoznačne prísnejšou požiadavkou je ohraničenie

používanej primárnej energie na vykurovanie, ohrev teplej

vody a eventuálne vetranie.

Primárna energia je vzťažná veličina hraničných hdnôt,

ktoré je potrebné dodržať, preto musia byť zahrnuté aj

nasledujúce aspekty:

• Energetické straty, ktoré vznikajú pri získaní, zušľachtení,

transporte, premene a použití energetického nosiča.

• Pomocné energie, ktoré budú potrebné na elektrický

pohon čerpadiel vykurovacích zariadení.

Tepelné čerpadlá odoberajú najväčšiu časť potrebného

vykurovacieho tepla z okolia. Prostredníctvom malého

podielu vysoko kvalitnej energie (obvykle prúdu) sa teplo zvýši

na teplotnú úroveň požadovanú vykurovaním. V porovnaní

s vysoko energeticky efektívnou kondenzačnou technikou

vzniká výrazná úspora primárnej energie, ak je ročné

pracovné číslo tepelného čerpadla väčšie ako 2,8.

Nákladové číslo e p

Nákladové číslo e p je prvoradým výsledkom výpočtu podľa

normy DIN V 4701-10. Popisuje pomer primárnej energie

prijatej zariadením k využiteľnému teplu, ktoré zariadenie

odovzdá na vykurovanie, vetranie a ohrev teplej vody.

e p

Q h

Q p

Q tw

e p = Q p /(Q h + Q tw )

Nákladové číslo zariadenia

Potreba vykurovacieho tepla

Potreba primárnej energie

Tepelná potreba pitnej vody

Toto nákladové číslo zariadenia by malo zodpovedať

požiadavkám hospodárnosti a malo by byť čo najnižšie.

Potreba primárnej energie

Potreba primárnej energie sa vypočíta bilančnou metódou.

Pri obytných budovách s podielom okenných plôch do 30 %

sa použije buď zjednodušená bilančná metóda vykurovacích

periód alebo detailnejšia mesačná bilančná metóda podľa

normy DIN V 4108-6 v kombinácii s normou DIN 4701-10.

Všetky ostatné druhy budov sa musia prepočítavať mesačnou

bilančnou metódou.

Pre maximálne prípustnú potrebu primárnej energie poskytuje

EnEV vzorec na výpočet. Ten sa orientuje na pomer A/V:

obvodová plocha A prenášajúca teplo v pomere k vykurovanému

brutto objemu budovy V (vonkajšie rozmery).

e p

Q h

Q p

Q tw

Q p = e p ×(Q h + Q tw )

Nákladové číslo zariadenia

Potreba vykurovacieho tepla

Potreba primárnej energie

Tepelná potreba pitnej vody

Pre rodinný dom s centrálnym ohrevom teplej vody a úžitkovou

plochou AN = 200 m 2 a A/V = 0,8 získame potom Q p,zul rovné

119,84 kWh/(m 2 × a).

Táto hodnota nesmie byť prekročená a tvorí základ pre prácu

architektov alebo projektantov.

56

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4

Možnosť kompenzácie medzi budovou a zariadením

EnEV umožňuje možnosť kompenzácie medzi mierou

účinnosti zariadenia a tepelnou izoláciou budovy. Týmto

spôsobom sa môžeme na základe vylepšenej techniky

zariadenia zriecť opatrení súvisiacich s izoláciou v prípade,

že by boli veľmi nákladné alebo by rušili celkovú optiku domu.

Architekt a stavebník môžu takto spolu skombinovať

estetické, výtvarné a finančné aspekty a dopracovať sa

k optimálnemu riešeniu.

Nariadenia EnEV sa dajú ľahko splniť použitím efektívnych

techník zariadení ako tepelných čerpadiel alebo bytových

vetracích zariadení so spätným získavaním tepla a dodržať

treba len maximálne prípustnú potrebu transmisného tepla.

Požiadavky na domový fond

Pre existujúce budovy stanovuje nariadenie o úspore energií

nasledujúce požiadavky.

• Podmienené požiadavky: Tieto platia spravidla vtedy, keď

sa zmení stavebný diel, napr. výmenou pri prirodzenom

opotrebovaní, odstraňovaní porúch a škôd ako aj

skrášľovaní.

• Požiadavky vzťahujúce sa na stavebné diely: Ako

doposiaľ platí minimálna hranica. Požiadavky vzťahujúce

sa na stavebné diely platia len ak sa zmení plocha

súčiastky rovnakého druhu v minimálnej miere rovnajúcej

sa 20 %.

• Bilančná metóda stavu – pravidlo 40 %: Alternatívne

k požiadavkám vzťahujúcim sa na stavebné diely bola

zavedená takzvaná 40 % regulácia na zabezpečenie väčšej

flexibility pri modernizácii. V prípade, že budova neprekročí

celkovú ročnú potrebu energií platnú pre porovnateľnú

novostavbu o viac ako 40 %, tak sa môže miera

jednotlivých novo zabudovaných alebo zmenených

stavebných dielov nachádzať nad vyššie spomenutými

požiadavkami. V takých prípadoch musí byť rovnako ako

pri novostavbách vedený precízny výkaz energetickej

potreby.

• Povinnosť dodatočného vybavenia: EnEV zahŕňa aj

povinnosť dodatočného vybavenia domového fondu.

Povinnosť dodatočného vybavenia treba splniť nezávisle

od tak či tak prevedených opatrení na existujúcich

stavebných dieloch alebo zariadeniach. Praktickejším

riešením práve pre starú zástavbu je technika tepelných

čerpadiel, ktorá dobre napĺňa ciele úspory energií

stanovené EnEV a spolkovou vládou. Konštrukčné

náklady sú pritom relatívne nízke a inštalácia zariadení je

jednoduchá. Modernizácia vykurovania je požadovaná zo

strany úverových inštitúcií pre rekonštrukciu (KfW).

KfW program CO 2 sanácie budov môže byť zaradený do

nároku na financovanie zo štyroch rôznych balíkov

opatrení na úsporu CO 2 v obytných budovách starej

zástavby. Program KfW slúži k dlhodobému financovaniu

investícií na ochranu klímy v obytných budovách, napr.

prostredníctvom namontovania tepelného čerpadla.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 57


4

Plánovanie a dimenzovanie systému tepelných čerpadiel

4.12 Tepelný zákon obnoviteľných energií – EETeploG

Koho a k čomu zákon zaväzuje?

Vlastníci novopostavených obytných aj neobytných budov

majú povinnosť pokryť ich tepelnú potrebu podielom

obnoviteľných energií. Táto užívateľská povinnosť sa týka

všetkých vlastníkov, to znamená súkromných osôb, štátu alebo

hospodárstiev a platí aj pre nájomné objekty. Použité môžu

byť všetky formy obnoviteľných energií. Ak niekto nechce použiť

obnoviteľné energie, môže siahnuť po iných klimaticky

šetrných opatreniach, takzvaných náhradných opatreniach

ako silnejšia izolácia budov, kupovať teplo z teplárenských sietí

prevádzkovaných pomocou regeneratívnych palív alebo

využívať teplo z kogeneračných jednotiek (KWK).

Kedy musí byť zákon dodržaný?

Zákon vstúpil do platnosti 1. januára 2009 a musí byť

principiálne dodržiavaný pri všetkých novostavbách, ktoré boli

vybudované po tomto dátume.

Ktoré energie sú v zmysle zákona obnoviteľné?

V zmysle tepelného zákona obnoviteľné energie sú:

• solárna energia žiarenia

• biomasa

• geotermika a

• teplo prostredia

Odpadové teplo nie je v zmysle tepelného zákona obnoviteľnou

energiou. Malo by však byť taktiež využité a preto je uznávané

za náhradné opatrenie. Každý vlastník novej budovy musí

pokryť jej celkovú potrebu tepelnej energie (potrebu

vykurovania, tepelnú potrebu pitnej vody a prípadne potrebu

studenej energie vrátane všetkých strát ale bez potreby

pomocnej energie) v závislosti od konkrétneho používaného

energetického zdroja s pevne stanoveným podielom

regeneratívnej energie.

Na čo treba dávať pozor pri geotermike?

Geotermika existuje v dvoch variantoch: hĺbková geotermika

a geotermika blízko zemského povrchu. Hĺbková geotermika

zeme predstavuje teplo z veľkých hĺbok (400 m a hlbšie). To

má zväčša výhodu priamo použiteľnej teplotnej hladiny. Pri

geotermike blízko zemského povrchu sa teplo získava

z nepatrnej hĺbky a pomocou tepelného čerpadla je potom

upravované na požadovanú teplotu. Kto chce svoju povinnosť

využitia obnoviteľnej energie naplniť prostredníctvom

geotermiky, musí týmto spôsobom pokryť minimálne 50 %

svojej celkovej potreby tepelnej energie. Dodatočne musia byť

– vzhľadom na používanú technológiu – dodržané určité ročné

pracovné čísla a musia byť zabudované merače množstva tepla.

Na čo dbať pri teple z prostredia?

Teplo z prostredia je prirodzené teplo, ktoré sa odoberá zo

vzduchu alebo z vody. Na naplnenie povinnosti využívania

obnoviteľnej energie ním musí byť pokrytých minimálne 50 %

celkovej potreby tepelnej energie. Ak sa teplo z prostredia

využíva pomocou tepelného čerpadla, platia rovnaké technické

ohraničujúce podmienky ako pri využívaní geotermiky.

K čomu zaväzuje tepelný zákon?

Vlastník budovy, ktorého budova spadá do oblasti použitia

tohto zákona, musí jeho potrebu tepelnej energie čiastočne

pokryť obnoviteľnými energiami. Potreba tepelnej energie

popisuje spravidla energiu, ktorá je potrebná na vykurovanie,

ohrev úžitkovej vody a chladenie.

Vlastníci budov môžu konkrétny podiel tepla pokryť napríklad

solárnou energiou. V tom prípade zákon stanovuje veľkosť

kolektorov vzhľadom na úžitkovú plochu budovy. Plocha

kolektorov musí byť v pomere 0,04 m 2 plochy kolektorov na

každý m 2 vykurovanej úžitkovej plochy budovy (definované

podľa Nariadenia o úspore energií (EnEV)), ak ide o budovu

s maximálne dvomi bytmi. Ak má dom obytnú plochu o veľkosti

100 m 2 , musí byť plocha kolektorov 4 m 2 . V obytných

budovách s tromi a viac bytovými jednotkami musí byť brutto

plocha kolektorov už len v pomere 0,03 m 2 plochy kolektorov

na každý m 2 vykurovanej úžitkovej plochy. Pre všetky ostatné

budovy platí: pri využívaní solárnej energie, musí byť minimálne

15% potreby tepla pokrytej touto energiou - voľba, ktorú

podporili aj vlastníci obytných budov.

Kto používa pevnú biomasu, teplo zo zeme alebo teplo z okolia,

musí z týchto zdrojov pokryť minimálne 50% potreby tepla.

Zákon ale ukladá určité ekologické a technické požiadavky,

napr. určité ročné pracovné čísla pri požívaní tepelných

čerpadiel. Tabuľka 19 ukazuje ročné pracovné čísla, ktoré musia

byť dosiahnuté.

Príprava

Iba vykurovanie

Vykurovanie a teplá voda

Tepelné

čerpadlo

soľanka-voda

voda-voda

vzduch-voda

soľanka-voda

voda-voda

vzduch-voda

Ročné

pracovné číslo

≥ 4

≥ 4

≥ 3,5

≥ 3,8

≥ 3,8

≥ 3,3

Tab. 19 Ročné pracovné číslo (RPC) podľa VDI 4650 list 1

S(2008-09)

Existujú alternatívne riešenia?

Nie každý vlastník novej budovy môže na základe stavebných

alebo iných daností využívať obnoviteľné energie a nie vždy

má použitie obnoviteľných energií zmysel. Preto naplánovali

tvorcovia zákonov iné druhy opatrení, ktoré sú podobne šetrné

voči klíme.

K týmto náhradným opatreniam sa počíta:

• využitie odpadového tepla

• využitie tepla z kogeneračných jednotiek

• prípojka na sieť lokálneho alebo teplárenského

zásobovania, ktorá je čiastočne napájaná obnoviteľnými

energiami alebo z kogeneračných jednotiek

• vylepšená izolácia budovy.

58

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príklady zariadení

5

5 Príklady zariadení

5.1 Pokyny pre všetky príklady zariadení

Prevedenie zariadení

Pre zabezpečenie spoľahlivej, plne funkčnej prevádzky,

treba dodržať hydraulické zapojenia spolu s vhodným

regulačno-technickým vybavením uvedené na nasledujúcich

stranách.

Pre všetky príklady zariadení platí:

• Konštrukcia zariadenia je nezáväzným odporúčaním.

• Úplnosť nie je zaručená.

• Pri dimenzovaní a inštalácii zariadenia treba dbať na

aktuálne predpisy a smernice .

Zoznam skratiek

Skratka Význam

E10.T2

Snímač vonkajšej teploty

E11.F121 Termostat (príslušenstvo)

E11.G1

Vykurovacie čerpadlo (sekundárny okruh)

E11.T1

Snímač teploty výstupu

E11.T5

Snímač teploty v miestnosti

E11.TT

Snímač teploty v miestnosti

E12.F121 Termostat (príslušenstvo)

E12.G1

Vykurovacie čerpadlo (sekundárny okruh)

E12.T1

Snímač teploty výstupu

E12.TT

Snímač teploty v miestnosti

E12.Q11

Zmiešavací ventil

E21.Q21

3-cestný ventil (príslušenstvo)

E31.RM1.TM1 Hlásič rosného bodu, snímač rosného bodu 1 - 5

E31.RM2.TM1 Hlásič rosného bodu 2, snímač rosného bodu 1 - 5

E31.Q11

Uzatvárací ventil, chladenie

E41.G6

Obehové čerpadlo

E41.T3

Snímač teploty, teplá voda

BC10

Základný regulátor

HMC30

Regulačný prístroj (integrovaný)

HW

Hydraulická výhybka

C-KO

Regulačný prístroj pre krbovú vložku

KS01

Solárna stanica

PZ

Cirkulačné čerpadlo

Tab. 20 Prehľad často používaných skratiek

Skratka Význam

R1

Čerpadlo solárneho okruhu

R4

Trojcestný prepínací ventil (medzi dvoma

spotrebičmi)

RTA

Zvýšenie teploty spiatočky

S1

Snímač solárneho kolektora

S2

Snímač teploty solárneho zásobníka

S5

Snímač teploty dobíjacieho zásobníka

SC10/40 Solárna regulácia

T 50 °C

Teplotný spínač (v rámci inštalácie)

SU

Trojcestný ventil

T

Snímač teploty

Tab. 20 Prehľad často používaných skratiek

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 59


5

Príklady zariadení

5.2 Príklad zariadenia 1: Monoenergetický spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom v prevedení SPLIT,

separátnym zásobníkovým ohrievačom vody a dobíjacím zásobníkom

Obr. 48 (Zoznam skratiek → strana 59)

[1] Pozícia: na zdroji tepla/chladu

Informácie o hydraulike zariadenia (číslo 7-1-2-2-40)

môžete nájsť v databáze hydraulík firmy Buderus na

www.buderus.de/hydraulikdatenbank.

60

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príklady zariadení

5

Komponenty vykurovacieho zariadenia

• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT

Logatherm WPLS .. E

- regulačný prístroj Logamatic HMC30 vo vnútornej

jednotke

• Elektrická vykurovacia vložka vo vnútornej jednotke (9 kW)

• Dobíjací zásobník Logalux P50 W (určený pre chladenie)

alebo P120 W

• Zásobníkový ohrievač vody Logalux SH290 RW

• Prepínací ventil teplej vody

• Nezmiešavaný vykurovací okruh

• Zmiešavaný vykurovací okruh

Popis funkcií

Pri monoenergetickom spôsobe prevádzky zariadení

s tepelným čerpadlom sa výroba tepla realizuje prostredníctvom

tepelného čerpadla alebo v prípade potreby aj prostredníctvom

elektrickej vykurovacej vložky.

Tepelné čerpadlo zásobuje vykurovacím teplom zásobníkový

ohrievač vody aj dobíjací zásobník. Dodatočný elektrický ohrev

vykurovacej vody potrebný v závislosti od nadimenzovania

zariadenia je realizovaný elektrickou vykurovacou vložkou.

Dobíjací zásobník poskytuje teplo pre zmiešavaný aj

nezmiešavaný vykurovací okruh.

Charakteristické znaky

• Separátny zásobníkový ohrievač vody ako aj dobíjací

zásobník sú zapojené medzi tepelné čerpadlo a spotrebiče.

• Pri dimenzovaní expanznej nádoby treba zohľadniť objem

vykurovacej vody dobíjacieho zásobníka.

• Regulácia zariadenia sa realizuje prostredníctvom

regulačného prístroja HMC30 nachádzajúceho sa vo

vnútornej jednotke.

• Dobíjací zásobník poskytuje teplo pre zmiešavaný aj

nezmiešavaný vykurovací okruh.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 61


5

Príklady zariadení

5.3 Príklad zariadenia 2: Monoenergetický spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom v prevedení SPLIT,

dobíjacím zásobníkom a solárnym zapojením pre ohrev teplej vody.

Obr. 49 (Zoznam skratiek → strana 59)

[1] Pozícia: na zdroji tepla/chladu

[5] Pozícia: na stene

Informácie o hydraulike zariadenia (číslo 7-1-2-3-40)

môžete nájsť v databáze hydraulík firmy Buderus na

www.buderus.de/hydraulikdatenbank.

62

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príklady zariadení

5

Komponenty vykurovacieho zariadenia

• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT

Logatherm WPLS .. E

- regulačný prístroj Logamatic HMC30 vo vnútornej

jednotke

• Elektrická vykurovacia vložka vo vnútornej jednotke (9 kW)

• Dobíjací zásobník Logalux P50 W (určený pre chladenie)

alebo P120 W

• Bivalentný zásobníkový ohrievač vody Logalux

SMH400/500 E

• Prepínací ventil teplej vody

• Solárna stanica Logasol KS01

• Solárna regulácia Logamatic SC10

• Solárne kolektory, napr. SKN/SKS 4.0-s

• Nezmiešavaný vykurovací okruh

• Zmiešavaný vykurovací okruh

Popis funkcií

Pri monoenergetickom spôsobe prevádzky zariadení so

vzduchovým tepelným čerpadlom sa výroba tepla pre

vykurovanie realizuje prostredníctvom tepelného čerpadla

alebo v prípade potreby aj prostredníctvom elektrickej

vykurovacej vložky.

Tepelné čerpadlo zásobuje vykurovacím teplom solárny

zásobník aj dobíjací zásobník. Dodatočný elektrický ohrev

potrebný v závislosti od nadimenzovania zariadenia je

realizovaný elektrickou vykurovacou vložkou. Dobíjací

zásobník poskytuje teplo pre vykurovacie okruhy.

Charakteristické znaky

• Ohrev teplej vody sa realizuje prostredníctvom

bivalentného zásobníkového ohrievača vody (solárny

zásobník). Tento zásobník je zásobovaný teplom

z pripojeného tepelného čerpadla a solárnych kolektorov.

• Regulácia tepelného čerpadla sa realizuje prostredníctvom

regulačného prístroja HMC30 nachádzajúceho sa vo

vnútornej jednotke. Solárne zariadenie je regulované

prostredníctvom solárnej regulácie Logamatic SC10.

• Separátny zásobníkový ohrievač vody ako aj dobíjací

zásobník sú zapojené medzi tepelné čerpadlo a spotrebiče.

• Vykurovacie čerpadlo primárneho okruhu zásobuje

teplom dobíjací zásobník a zároveň aj vrchnú ohrievaciu

špirálu solárneho zásobníka.

• Vykurovacie čerpadlá sekundárneho okruhu zásobujú

pripojené vykurovacie okruhy teplom z dobíjacieho

zásobníka.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 63


5

Príklady zariadení

5.4 Príklad zariadenia 3: Monoenergetický spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom v prevedení SPLIT,

dobíjacím zásobníkom a solárnym zapojením pre vykurovanie a ohrev teplej vody

Obr. 50 (Zoznam skratiek → strana 59)

[1] Pozícia: na zdroji tepla/chladu

[4] Pozícia: v stanici alebo na stene

Informácie o hydraulike zariadenia (číslo 7-1-2-4-40)

môžete nájsť v databáze hydraulík firmy Buderus na

www.buderus.de/hydraulikdatenbank.

64

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príklady zariadení

5

Komponenty vykurovacieho zariadenia

• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT

Logatherm WPLS .. E

- regulačný prístroj Logamatic HMC30 vo vnútornej

jednotke

• Elektrická vykurovacia vložka vo vnútornej jednotke (9 kW)

• Dobíjací zásobník Logalux PNR500 EW ... PNR1000 EW

• Bivalentný zásobníkový ohrievač vody Logalux

SMH400/500 E

• Prepínací ventil teplej vody

• Solárna stanica Logasol KS01

• Solárna regulácia Logamatic SC40

• Solárne kolektory, napr. SKN/SKS 4.0-s

• Zmiešavaný vykurovací okruh

Charakteristické znaky

• Solárny dobíjací zásobník je zapojený ako oddeľovací

zásobník medzi tepelné čerpadlo a spotrebiče.

• Pri dimenzovaní expanznej nádoby treba zohľadniť objem

vykurovacej vody dobíjacieho zásobníka.

• Vykurovacie čerpadlo primárneho okruhu zásobuje

teplom dobíjací zásobník.

• Vykurovacie čerpadlo sekundárneho okruhu zásobuje

pripojený vykurovací okruh teplom z dobíjacieho

zásobníka.

• Solárne kolektory v spojení so solárnym dobíjacím

zásobníkom a bivalentným zásobníkovým ohrievačom

vody (solárny zásobník) podporujú vykurovaciu prevádzku

aj ohrev teplej vody.

Popis funkcií

Pri monoenergetickom spôsobe prevádzky zariadení so

vzduchovým tepelným čerpadlom sa výroba tepla realizuje

prostredníctvom tepelného čerpadla alebo v prípade potreby

aj prostredníctvom elektrickej vykurovacej vložky.

Solárne kolektory zásobujú teplom solárny dobíjací zásobník

a bivalentný zásobníkový ohrievač vody. Prednosť má v tomto

prípade ohrev teplej vody. Tým je zabezpečená solárna

podpora vykurovania aj ohrevu teplej vody.

Bivalentný zásobníkový ohrievač vody poskytuje teplú vodu

pripojeným odberným miestam.

Pre účely termickej dezinfekcie celého objemu zásobníka musí

dôjsť k recirkulácii celého objemu teplej vody a to

prostredníctvom programu termickej dezinfekcie.

Dobíjací zásobník poskytuje teplo pre pripojené zmiešavané

vykurovacie okruhy.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 65


5

Príklady zariadení

5.5 Príklad zariadenia 4: Monoenergetický spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom v prevedení SPLIT,

dobíjacím zásobníkom a zapojením biomasy pre vykurovanie a ohrev teplej vody

Obr. 51 (Zoznam skratiek → strana 59)

[1] Pozícia: na zdroji tepla/chladu

[5] Pozícia: na stene

Informácie o hydraulike zariadenia (číslo 7-3-2-2-40)

môžete nájsť v databáze hydraulík firmy Buderus na

www.buderus.de/hydraulikdatenbank.

66

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príklady zariadení

5

Komponenty vykurovacieho zariadenia

• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT

Logatherm WPLS .. E

- regulačný prístroj Logamatic HMC30 vo vnútornej

jednotke

• Elektrická vykurovacia vložka vo vnútornej jednotke (9 kW)

• Dobíjací zásobník Logalux PNR500 EW ... PNR1000 EW

• Bivalentný zásobníkový ohrievač vody Logalux

SMH400/500 E

• Prepínací ventil teplej vody

• Krbová vložka s vodným výmenníkom

• Teplotný spínač 50 °C (v rámci inštalácie)

• Prepínací ventil (v rámci inštalácie)

• Zmiešavaný vykurovací okruh

Charakteristické znaky

• Solárny dobíjací zásobník je zapojený ako oddeľovací

zásobník medzi tepelné čerpadlo a spotrebiče.

• Pri dimenzovaní expanznej nádoby treba zohľadniť objem

vykurovacej vody dobíjacieho zásobníka.

• Vykurovacie čerpadlo primárneho okruhu zásobuje

teplom dobíjací zásobník.

• Vykurovacie čerpadlo sekundárneho okruhu zásobuje

pripojený vykurovací okruh teplom z dobíjacieho

zásobníka.

• Krbová vložka s vodným výmenníkom v spojení so

solárnym dobíjacím zásobníkom a bivalentným

zásobníkovým ohrievačom vody (solárny zásobník)

podporujú vykurovaciu prevádzku aj ohrev teplej vody.

Popis funkcií

Pri monoenergetickom spôsobe prevádzky zariadení so

vzduchovým tepelným čerpadlom sa výroba tepla realizuje

prostredníctvom tepelného čerpadla alebo v prípade potreby

aj prostredníctvom elektrickej vykurovacej vložky.

Krbová vložka s vodným výmenníkom zásobuje teplom

solárny dobíjací zásobník a bivalentný zásobníkový ohrievač

vody. Prednosť má v tomto prípade dobíjací zásobník

vykurovania. Tým je zabezpečená podpora vykurovania aj

ohrevu teplej vody.

Bivalentný zásobníkový ohrievač vody poskytuje teplú vodu

pripojeným odberným miestam.

Pre účely termickej dezinfekcie celého objemu zásobníka musí

dôjsť k recirkulácii celého objemu teplej vody a to

prostredníctvom programu termickej dezinfekcie.

Dobíjací zásobník poskytuje teplo pre pripojené zmiešavané

vykurovacie okruhy.

Nebezpečenstvo obarenia: z dôvodu príliš

vysokej teploty teplej vody!

Nainštalovať termostatický zmiešavací

ventil pitnej vody WWM a nastaviť na

maximálne 60 °C!

Všetky vykurovacie okruhy musia byť vyhotovené

ako zmiešavané vykurovacie okruhy. Regulácia musí

byť nakonfigurovaná zodpovedajúc zariadeniu. Na

regulačnom prístroji Logamatic HMC30 musí byť

ako typ vykurovacieho systému zvolená možnosť

"vykurovacie teleso".

Prostredníctvom teplotného snímača (zabudovaného

v rámci inštalačných prác) so spínacou teplotou od

50 °C je zabezpečené, že na spiatočke tepelného

čerpadla z dobíjacieho zásobníka vykurovania

bude teplota maximálne 50 °C. Prepínací ventil SU

(tiež v rámci inštalácie) pritom slúži ako spínací prvok

medzi dobíjacím zásobníkom vykurovania

a zásobníkovým ohrievačom vody. Po prekročení

teploty 50 °C bude súčinnosťou teplotného spínača

a prepínacieho ventilu zabezpečené, že bude

dopĺňaný výhradne zásobníkový ohrievač vody.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 67


5

Príklady zariadení

5.6 Príklad zariadenia 5: Monoenergetický spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom v prevedení SPLIT,

separátnym zásobníkovým ohrievačom vody a dobíjacím zásobníkom s chladením a solárnym

zapojením pre ohrev teplej vody

Obr. 52 (Zoznam skratiek → strana 59)

[1] Pozícia: na zdroji tepla/chladu

[4] Pozícia: v stanici alebo na stene

Informácie o hydraulike zariadenia (číslo 7-5-2-3-40)

môžete nájsť v databáze hydraulík firmy Buderus na

www.buderus.de/hydraulikdatenbank.

68

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príklady zariadení

5

Komponenty vykurovacieho zariadenia

• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT

Logatherm WPLS .. E

- regulačný prístroj Logamatic HMC30 vo vnútornej

jednotke

• Elektrická vykurovacia vložka vo vnútornej jednotke (9 kW)

• Dobíjací zásobník Logalux P50 W

• Bivalentný zásobníkový ohrievač vody Logalux

SMH400/500 E

• Prepínací ventil teplej vody

• Solárna stanica Logasol KS01

• Solárna regulácia Logamatic SC20

• Solárne kolektory, napr. SKN/SKS 4.0-s

• Nezmiešavaný vykurovací okruh

(konvektor s ventilátorom)

• Zmiešavaný vykurovací okruh (podlahové vykurovanie)

• Snímač rosného bodu

Konvenčný dobíjací zásobník tepelného čerpadla

(napr. Logalux P...) je pre zariadenia s chladením

nevhodný, výnimkou je Logalux P50 W (dimenzovaný

aj pre chladenie).

Charakteristické znaky

• Ohrev teplej vody sa realizuje prostredníctvom

bivalentného zásobníkového ohrievača vody (solárny

zásobník). Tento zásobník je zásobovaný teplom

z pripojeného tepelného čerpadla a solárnych kolektorov.

• Regulácia tepelného čerpadla sa realizuje prostredníctvom

regulačného prístroja HMC30 nachádzajúceho sa vo

vnútornej jednotke. Solárne zariadenie je regulované

prostredníctvom solárnej regulácie Logamatic SC20.

• Vykurovacie čerpadlo primárneho okruhu zásobuje

teplom dobíjací zásobník a zároveň aj vrchnú ohrievaciu

špirálu solárneho zásobníka.

• Dobíjací zásobník zaizolovaný voči difúzii poskytuje

teplo alebo chlad pre zmiešavaný aj nezmiešavaný

vykurovací okruh:

- konvektory s ventilátorom pre vykurovanie alebo

chladenie s odstraňovaním vlhkosti v lete

- okruhy podlahového vykurovania a chladenia so

snímačmi rosného bodu.

Popis funkcií

Pri monoenergetickom spôsobe prevádzky zariadení so

vzduchovým tepelným čerpadlom sa výroba tepla realizuje

prostredníctvom tepelného čerpadla alebo v prípade potreby

aj prostredníctvom elektrickej vykurovacej vložky.

Tepelné čerpadlo zásobuje vykurovacím teplom zásobníkový

ohrievač vody aj dobíjací zásobník.

Dodatočný elektrický ohrev vykurovacej vody potrebný

v závislosti od nadimenzovania zariadenia je realizovaný

elektrickou vykurovacou vložkou.

Dobíjací zásobník poskytuje teplo pre zmiešavaný aj

nezmiešavaný vykurovací okruh.

V lete je vykurovacia voda tepelným čerpadlom ochladzovaná.

Tým je možné ochladzovanie miestností prostredníctvom:

• konvektorov s ventilátorom

(vrátane odstraňovania vlhkosti, je potrebný odtok

kondenzátu)

• podlahového vykurovania

(bez odstraňovania vlhkosti, je potrebné monitorovanie

rosného bodu)

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 69


5

Príklady zariadení

5.7 Príklad zariadenia 6: Monoenergetický spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom v prevedení SPLIT,

separátnym zásobníkovým ohrievačom vody a dobíjacím zásobníkom s čiastočným chladením

Obr. 53 (Zoznam skratiek → strana 59)

[1] Pozícia: na zdroji tepla/chladu

Informácie o hydraulike zariadenia (číslo 7-5-2-2-40)

môžete nájsť v databáze hydraulík firmy Buderus na

www.buderus.de/hydraulikdatenbank.

70

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príklady zariadení

5

Komponenty vykurovacieho zariadenia

• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT

Logatherm WPLS .. E

- regulačný prístroj Logamatic HMC30 vo vnútornej

jednotke

• Elektrická vykurovacia vložka vo vnútornej jednotke (9 kW)

• Dobíjací zásobník Logalux P50 W

• Zásobníkový ohrievač vody Logalux SH290 RW

• Prepínací ventil teplej vody

• Nezmiešavaný vykurovací okruh

(konvektory s ventilátorom a radiátory)

• Zmiešavaný vykurovací okruh (podlahové vykurovanie)

• Snímač rosného bodu

Konvenčný dobíjací zásobník tepelného čerpadla

(napr. Logalux P...) je pre zariadenia s chladením

nevhodný, výnimkou je Logalux P50 W (dimenzovaný

aj pre chladenie).

Charakteristické znaky

• Separátny zásobníkový ohrievač vody ako aj dobíjací

zásobník sú zapojené medzi tepelné čerpadlo a spotrebiče.

• Pri dimenzovaní expanznej nádoby treba zohľadniť objem

vykurovacej vody dobíjacieho zásobníka.

• Regulácia zariadenia sa realizuje prostredníctvom

regulačného prístroja HMC30 nachádzajúceho sa vo

vnútornej jednotke.

• Dobíjací zásobník zaizolovaný voči difúzii poskytuje

teplo alebo chlad pre zmiešavaný aj nezmiešavaný

vykurovací okruh:

- konvektory s ventilátorom pre vykurovanie alebo

chladenie s odstraňovaním vlhkosti v lete

- radiátory len na kúrenie

- okruhy podlahového vykurovania a chladenia so

snímačmi rosného bodu.

Popis funkcií

Pri monoenergetickom spôsobe prevádzky zariadení so

vzduchovým tepelným čerpadlom sa výroba tepla realizuje

prostredníctvom tepelného čerpadla alebo v prípade potreby

aj prostredníctvom elektrickej vykurovacej vložky.

Tepelné čerpadlo zásobuje vykurovacím teplom zásobníkový

ohrievač vody aj dobíjací zásobník.

Dodatočný elektrický ohrev vykurovacej vody potrebný

v závislosti od nadimenzovania zariadenia je realizovaný

elektrickou vykurovacou vložkou.

Dobíjací zásobník poskytuje teplo pre zmiešavaný aj

nezmiešavaný vykurovací okruh.

V lete je vykurovacia voda tepelným čerpadlom ochladzovaná.

Tým je možné ochladzovanie miestností prostredníctvom:

• konvektorov s ventilátorom

(vrátane odstraňovania vlhkosti, je potrebný odtok

kondenzátu)

• podlahového vykurovania

( bez odstraňovania vlhkosti, je potrebné monitorovanie

rosného bodu)

Radiátorový okruh slúži len na vykurovanie a v prípade

prebiehajúceho chladenia bude prostredníctvom uzatváracieho

ventilu oddelený.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 71


5

Príklady zariadení

5.8 Príklad zariadenia 7: Bivalentný spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom v prevedení SPLIT, druhým

zdrojom tepla, separátnym zásobníkovým ohrievačom vody a dobíjacím zásobníkom

Obr. 54 (Zoznam skratiek → strana 59)

[1] Pozícia: na zdroji tepla/chladu

Informácie o hydraulike zariadenia (číslo 7-3-2-2-41)

môžete nájsť v databáze hydraulík firmy Buderus na

www.buderus.de/hydraulikdatenbank.

72

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príklady zariadení

5

Komponenty vykurovacieho zariadenia

• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT

Logatherm WPLS .. B

- regulačný prístroj Logamatic HMC30 vo vnútornej

jednotke

• Druhý zdroj tepla

• Hydraulická výhybka pre druhý zdroj tepla

• Dobíjací zásobník Logalux P50 W (určený pre chladenie)

alebo P120 W

• Zásobníkový ohrievač vody Logalux SH290 RW

• Prepínací ventil teplej vody

• Nezmiešavaný vykurovací okruh

• Zmiešavaný vykurovací okruh

Charakteristické znaky

• Popri tepelnom čerpadle je do vykurovacieho systému

zapojený aj druhý zdroj tepla, ktorý v prípade záťažových

špičiek podporuje vykurovaciu prevádzku aj ohrev teplej

vody.

• Separátny zásobníkový ohrievač vody ako aj dobíjací

zásobník ako oddeľovací zásobník sú zapojené medzi

tepelné čerpadlo a spotrebiče.

• Pri dimenzovaní expanznej nádoby treba zohľadniť objem

vykurovacej vody dobíjacieho zásobníka.

• Regulácia zariadenia sa realizuje prostredníctvom

regulačného prístroja HMC30 nachádzajúceho sa vo

vnútornej jednotke.

• Dobíjací zásobník poskytuje teplo pre zmiešavaný aj

nezmiešavaný vykurovací okruh.

Popis funkcií

Pri bivalentnom-paralelnom alebo bivalentnom-čiastočne

paralelnom spôsobe prevádzky zariadenia s tepelným

čerpadlom sa realizuje zásobovanie vykurovacích okruhov

vykurovacím teplom popri tepelnom čerpadle aj druhým

zdrojom tepla. Pri základnom zaťažení je výroba tepla

realizovaná tepelným čerpadlom, pri špičkovom zaťažení

prostredníctvom druhého zdroja tepla, a to buď paralelne

alebo alternatívne (pracuje len druhý zdroj tepla).

Trojcestný zmiešavací ventil vo vnútornej jednotke sa stará

o to, že vykurovacia voda preteká druhým zdrojom tepla len

v prípade potreby. Potrebné teplo z druhého zdroja je v takom

prípade pridané do vykurovacej vody. 230-V-relé riadené

regulačným prístrojom Logamatic HMC30 zapína a vypína

druhý zdroj tepla prostredníctvom beznapäťového relé.

Ohrev teplej vody je realizovaný tepelným čerpadlom

a v prípade potreby druhým zdrojom tepla.

Systémy, pri ktorých sa netreba obávať problémov súvisiacich

s prúdením vody (napr. v prípade, keď výkon druhého

zdroja tepla je < 1,5 krát než menovitý tepelný výkon

tepelného čerpadla), alebo možného vzájomného

ovplyvňovania sa regulácií čerpadiel, môžu byť inštalované

bez hydraulickej výhybky. Stacionárny kotol sa inštaluje aj

s hydraulickou výhybkou, aby jeho chod bolo možné jeho

vlastnou reguláciou prispôsobiť prevádzkovým podmienkam.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 73


5

Príklady zariadení

5.9 Príklad zariadenia 8: Bivalentný spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom v prevedení SPLIT, druhým

zdrojom tepla, dobíjacím zásobníkom a solárnym zapojením pre ohrev teplej vody

Obr. 55 (Zoznam skratiek → strana 59)

[1] Pozícia: na zdroji tepla/chladu

[5] Pozícia: na stene

Informácie o hydraulike zariadenia (číslo 7-3-2-3-40)

môžete nájsť v databáze hydraulík firmy Buderus na

www.buderus.de/hydraulikdatenbank.

74

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príklady zariadení

5

Komponenty vykurovacieho zariadenia

• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT

Logatherm WPLS .. B

- regulačný prístroj Logamatic HMC30 vo vnútornej

jednotke

• Druhý zdroj tepla

• Hydraulická výhybka pre druhý zdroj tepla

• Dobíjací zásobník Logalux P50 W (určený pre chladenie)

alebo P120 W

• Bivalentný zásobníkový ohrievač vody Logalux

SMH400/500 E

• Prepínací ventil teplej vody

• Solárna stanica Logasol KS01

• Solárna regulácia Logamatic SC10

• Solárne kolektory, napr. SKN/SKS 4.0-s

• Nezmiešavaný vykurovací okruh

• Zmiešavaný vykurovací okruh

Charakteristické znaky

• Popri tepelnom čerpadle je do vykurovacieho systému

zapojený aj druhý zdroj tepla, ktorý v prípade záťažových

špičiek podporuje vykurovaciu prevádzku aj ohrev teplej

vody. Ohrev teplej vody sa realizuje prostredníctvom

bivalentného zásobníkového ohrievača vody (solárny

zásobník). Tento zásobník je zásobovaný teplom

z pripojeného tepelného čerpadla a v prípade potreby aj

z druhého zdroja tepla a solárnych kolektorov.

• Regulácia tepelného čerpadla sa realizuje prostredníctvom

regulačného prístroja HMC30 nachádzajúceho sa vo

vnútornej jednotke. Solárne zariadenie je regulované

prostredníctvom solárnej regulácie Logamatic SC10.

• Vykurovacie čerpadlo primárneho okruhu zásobuje

teplom dobíjací zásobník a zároveň aj vrchnú ohrievaciu

špirálu solárneho zásobníka.

• Pri dimenzovaní expanznej nádoby treba zohľadniť objem

vykurovacej vody dobíjacieho zásobníka. Dobíjací

zásobník poskytuje teplo pre zmiešavaný aj nezmiešavaný

vykurovací okruh.

Popis funkcií

Pri bivalentnom-paralelnom alebo bivalentnom-čiastočne

paralelnom spôsobe prevádzky zariadenia so vzduchových

tepelným čerpadlom sa realizuje zásobovanie vykurovacích

okruhov vykurovacím teplom popri tepelnom čerpadle aj

druhým zdrojom tepla. Pri základnom zaťažení je výroba tepla

realizovaná tepelným čerpadlom, pri špičkovom zaťažení

prostredníctvom druhého zdroja tepla, a to buď paralelne

alebo alternatívne (pracuje len druhý zdroj tepla).

Trojcestný zmiešavací ventil vo vnútornej jednotke sa stará

o to, že vykurovacia voda preteká druhým zdrojom tepla len

v prípade potreby. Potrebné teplo z druhého zdroja je v takom

prípade pridané do vykurovacej vody. 230-V-relé riadené

regulačným prístrojom Logamatic HMC30 zapína a vypína

druhý zdroj tepla prostredníctvom beznapäťového relé.

Ohrev teplej vody je realizovaný tepelným čerpadlom

a v prípade potreby druhým zdrojom tepla. Tepelné čerpadlo

zásobuje vykurovacím teplom solárny zásobník aj dobíjací

zásobník.

Systémy, pri ktorých sa netreba obávať problémov súvisiacich

s prúdením vody (napr. v prípade, keď výkon druhého

zdroja tepla je < 1,5 krát než menovitý tepelný výkon tepelného

čerpadla), alebo možného vzájomného ovplyvňovania sa

regulácií čerpadiel, môžu byť inštalované bez hydraulickej

výhybky. Stacionárny kotol sa inštaluje aj s hydraulickou

výhybkou, aby jeho chod bolo možné jeho vlastnou reguláciou

prispôsobiť prevádzkovým podmienkam.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 75


5

Príklady zariadení

5.10 Príklad zariadenia 9: Bivalentný spôsob prevádzky s tepelným čerpadlom v prevedení SPLIT, druhým

zdrojom tepla, dobíjacím zásobníkom a zapojením biomasy pre vykurovanie a ohrev teplej vody

Obr. 56 (Zoznam skratiek → strana 59)

[1] Pozícia: na zdroji tepla/chladu

[5] Pozícia: na stene

Informácie o hydraulike zariadenia (číslo 7-3-2-2-42)

môžete nájsť v databáze hydraulík firmy Buderus na

www.buderus.de/hydraulikdatenbank.

76

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príklady zariadení

5

Komponenty vykurovacieho zariadenia

• Tepelné čerpadlo vzduch-voda v prevedení SPLIT

Logatherm WPLS .. B

- regulačný prístroj Logamatic HMC30 vo vnútornej

jednotke

• Druhý zdroj tepla

• Hydraulická výhybka pre druhý zdroj tepla

• Dobíjací zásobník Logalux PNR500 EW ... PNR1000 EW

• Bivalentný zásobníkový ohrievač vody Logalux

SMH400/500 E

• Prepínací ventil teplej vody

• Krbová vložka s vodným výmenníkom

• Teplotný spínač 50 °C (v rámci inštalácie)

• Prepínací ventil (v rámci inštalácie)

• Zmiešavaný vykurovací okruh

Charakteristické znaky

• Solárny dobíjací zásobník je zapojený ako oddeľovací

zásobník medzi tepelné čerpadlo a spotrebiče.

• Pri dimenzovaní expanznej nádoby treba zohľadniť objem

vykurovacej vody dobíjacieho zásobníka.

• Vykurovacie čerpadlo primárneho okruhu zásobuje

teplom dobíjací zásobník.

• Vykurovacie čerpadlo sekundárneho okruhu zásobuje

pripojený vykurovací okruh teplom z dobíjacieho

zásobníka.

• Krbová vložka s vodným výmenníkom v spojení so

solárnym dobíjacím zásobníkom a bivalentným

zásobníkovým ohrievačom vody (solárny zásobník)

podporujú vykurovaciu prevádzku aj ohrev teplej vody.

Popis funkcií

Pri bivalentnom-paralelnom alebo bivalentnom-čiastočne

paralelnom spôsobe prevádzky zariadenia so vzduchových

tepelným čerpadlom sa realizuje zásobovanie vykurovacích

okruhov vykurovacím teplom popri tepelnom čerpadle aj

druhým zdrojom tepla. Pri základnom zaťažení je výroba tepla

realizovaná tepelným čerpadlom, pri špičkovom zaťažení

prostredníctvom druhého zdroja tepla, a to buď paralelne

alebo alternatívne (pracuje len druhý zdroj tepla).

Trojcestný zmiešavací ventil vo vnútornej jednotke sa stará

o to, že vykurovacia voda preteká druhým zdrojom tepla len

v prípade potreby. Potrebné teplo z druhého zdroja je v takom

prípade pridané do vykurovacej vody. 230-V-relé riadené

regulačným prístrojom Logamatic HMC30 zapína

a vypína druhý zdroj tepla prostredníctvom beznapäťového

relé.

Bivalentný zásobníkový ohrievač vody poskytuje teplú vodu

pripojeným odberným miestam.

Pre účely termickej dezinfekcie celého objemu zásobníka musí

dôjsť k recirkulácii celého objemu teplej vody a to

prostredníctvom programu termickej dezinfekcie.

Dobíjací zásobník poskytuje teplo pre pripojené zmiešavané

vykurovacie okruhy.

Systémy, pri ktorých sa netreba obávať problémov súvisiacich

s prúdením vody (napr. v prípade, keď výkon druhého

zdroja tepla je < 1,5 krát než menovitý tepelný výkon tepelného

čerpadla), alebo možného vzájomného ovplyvňovania sa

regulácií čerpadiel, môžu byť inštalované bez hydraulickej

výhybky.

Stacionárny kotol sa inštaluje aj s hydraulickou výhybkou, aby

jeho chod bolo možné jeho vlastnou reguláciou prispôsobiť

prevádzkovým podmienkam.

Nebezpečenstvo obarenia: z dôvodu príliš

vysokej teploty teplej vody!

Nainštalovať termostatický zmiešavací

ventil pitnej vody WWM a nastaviť na

maximálne 60 °C!

Všetky vykurovacie okruhy musia byť vyhotovené

ako zmiešavané vykurovacie okruhy. Regulácia musí

byť nakonfigurovaná zodpovedajúc zariadeniu. Na

regulačnom prístroji Logamatic HMC30 musí byť

ako typ vykurovacieho systému zvolená možnosť

"vykurovacie teleso".

Prostredníctvom teplotného snímača (zabudovaného

v rámci inštalačných prác) so spínacou teplotou od

50 °C je zabezpečené, že na spiatočke tepelného

čerpadla z dobíjacieho zásobníka vykurovania

bude teplota maximálne 50 °C. Prepínací ventil SU

(tiež v rámci inštalácie) pritom slúži ako spínací prvok

medzi dobíjacím zásobníkom vykurovania

a zásobníkovým ohrievačom vody. Po prekročení

teploty 50 °C bude súčinnosťou teplotného spínača

a prepínacieho ventilu zabezpečené, že bude

dopĺňaný výhradne zásobníkový ohrievač vody.

Ohrev teplej vody je realizovaný tepelným čerpadlom

a druhým zdrojom tepla.

Krbová vložka s vodným výmenníkom zásobuje teplom

solárny dobíjací zásobník a bivalentný zásobníkový ohrievač

vody. Prednosť má v tomto prípade dobíjací zásobník

vykurovania. Tým je zabezpečená podpora vykurovania aj

ohrevu teplej vody.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 77


6

Regulácia

6 Regulácia

6.1 Regulácia vykurovania

6.1.1 Snímač vonkajšej teploty a snímač teploty

v miestnosti

Pre reguláciu so snímačom vonkajšej teploty a snímačom

teploty v miestnosti treba nainštalovať jeden snímač teploty

na vonkajšiu stenu domu a jeden (alebo viacero) snímač

centrálne v dome.

Pre každý vykurovací okruh je možné nainštalovať samostatný

snímač teploty v miestnosti.

Snímač teploty v miestnosti je pripojený na tepelné čerpadlo

a signalizuje regulácii aktuálnu teplotu v miestnosti. Tento

signál ovplyvňuje teplotu výstupu. Teplota výstupu sa zníži,

ak snímač teploty v miestnosti nameria vyššiu teplotu ako je

nastavená teplota.

6.1.2 Regulácia teploty výstupu podľa potreby,

prostredníctvom modulačného regulovania

kompresora tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo využíva premenlivú rýchlosť kompresora

(regulovaného invertorom) a prispôsobuje sa potrebe tepla.

Ak je potreba tepla vyššia alebo nižšia ako aktuálna rýchlosť,

kompresor zvýši alebo zníži po určitom čase (závisí od rozdielu

voči požadovanej hodnote) svoju rýchlosť a tým jeho výkon.

Nezávisle od toho, ako veľká alebo malá je potreba tepla,

kompresor začína pracovať pri najnižšej nastavenej rýchlosti

a krok po kroku ju zvyšuje.

Kompresor je pri základnom nastavení prevádzkovaný

v rozsahu siedmych stupňov. V prípade potreby môže

servisný technik počet stupňov obmedziť.

Voľba stupňov je regulovaná integračným počítačom alebo

prostredníctvom nastavenia "Rýchle zrýchľovanie" alebo

"Rýchla brzda".

Hodnota integračného času predstavuje normálnu reguláciu

spínacej diferencie. Integračný čas určuje rýchlostný stupeň

kompresora, ak sa teplota výstupu (T1) odchyľuje od

vykurovacej krivky menej, ako je zadané v menu " Rýchle

zrýchlenie" alebo "Rýchla brzda".

Základné nastavenie 60 stupňominút (°min) znamená, že pri

odchýlke 1 °C bude trvať 60 minút, kým sa počet otáčok

kompresora zvýši alebo zníži o 1 rýchlostný stupeň.

Pri odchýlke 2 °C bude zmena rýchlostného stupňa

kompresora trvať 30 minút.

Rýchle zrýchlenie a rýchla brzda

Hodnota určuje, o koľko stupňov sa môže teplota výstupu (T1)

odchyľovať od vykurovacej krivky, než u kompresora dôjde

k rýchlej zmene rýchlostného stupňa (tepelný výkon)

realizovanej bez ohľadu na integračný počítač.

Základné nastavenie je 5 °C (zrýchlenie) a 1 °C (brzda).

To znamená, že ak teplota výstupu T1 prekročí požadovanú

hodnotu vykurovacej krivky o 1 °C, počet otáčok bude znížený

o jeden rýchlostný stupeň (spomalenie).

Počet otáčok je znižovaný po jednotlivých stupňoch, pokým

je odchýlka v rámci nastaviteľného času pre rýchlu brzdu

1 °C a viac.

Opačný prípad nastáva, ak T1 naopak poklesne o 5 °C pod

vykurovaciu krivku. Vtedy sa zvýši rýchlosť o jeden rýchlostný

stupeň (zrýchlenie).

Rýchle zastavenie

Hodnota pre rýchle zastavenie určuje, o koľko stupňov musí

teplota výstupu (T1) prekročiť vykurovaciu krivku, aby bol

kompresor úplne zastavený.

6.1.3 Regulácia vykurovacieho čerpadla vo vnútornej

jednotke

Vykurovacie čerpadlo vo vnútornej jednotke je vysoko

efektívne čerpadlo. Regulácia rýchlosti prebieha na základe

teplotného rozdielu medzi teplotou výstupu a spiatočky

vykurovacieho okruhu. Výšku teplotného rozdielu možno

nastaviť na regulácii. Pre podlahové vykurovanie sa odporúča

ΔT v rozmedzí 4 - 5 K. Radiátory by mali byť prevádzkované

pri ΔT 7 K.

6.1.4 Regulácia integrovanej elektrickej vykurovacej

vložky pri Logatherm WPLS .. IE

Pri tepelnom čerpadle Logatherm WPLS .. IE ak regulačná

jednotka HMC30 rozpozná potrebu dodatočného tepla,

aktivuje elektrickú vykurovaciu vložku. Pri dlhšie trvajúcej

odchýlke od požadovanej teploty, vydá regulácia štartovací

signál pre elektrickú vykurovaciu vložku, ktorá sa aktivuje po

uplynutí času nastaveného na programovateľnom časovači.

Požadovaná teplota je určená na základe vykurovacej

krivky s prihliadnutím na snímač teploty v miestnosti. Každej

vonkajšej teplote je na vykurovacej krivke priradená teplota

výstupu vykurovacieho okruhu (T1). Na túto hodnotu vplýva

aj snímač teploty v miestnosti.

Odchýlka teploty v miestnosti od požadovanej teploty

v miestnosti je prostredníctvom prepočítacieho faktora

pridaná alebo odčítaná od hodnoty vypočítanej podľa

vykurovacej krivky.

Okrem toho môžu požadovanú teplotu výstupu vykurovacieho

okruhu ovplyvňovať aj ďalšie signály (napr. dovolenková

funkcia, signály zo vstupov pre zapojené externé zariadenia, atď.).

78

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Regulácia

6

6.1.5 Regulácia druhého zdroja tepla pri WPLS ... IB

Pri tepelnom čerpadle Logatherm WPLS .. IB s druhým

zdrojom tepla sa používa regulačný princíp bivalentnej,

čiastočne paralelnej prevádzky. To znamená, že základné

zaťaženie pokrýva len tepelné čerpadlo. V prípade potreby

sa zapne aj paralelne zapojený druhý zdroj tepla.

Od určitej na regulácii definovateľnej vonkajšej teploty sa

tepelné čerpadlo vypne a druhý zdroj tepla začne pokrývať

celú vykurovaciu záťaž.

Tepelné čerpadlo je konštruované pre teplotu výstupu do

55 °C.

Primiešavanie výkonu druhého zdroja tepla sa realizuje

prostredníctvom zmiešavacieho ventilu vo vnútornej jednotke.

Regulácia prebieha prostredníctvom regulátora typu PID,

ktorý možno v prípade potreby nastaviť. Ako regulačná

veličina sa používa E71.E1.E71.

Druhý zdroj tepla možno v prípade potreby pripojiť

s časovým oneskorením. V tom prípade prebieha po štarte

druhého zdroja tepla jeho prevádzka najprv vo vnútornom

okruhu, a to za pomoci obtokového ventilu vo vnútornej

jednotke. Zmiešavací ventil sa otvorí až po nastaviteľnom

oneskorení. Týmto spôsobom je možné predísť prípadnému

ochladeniu vykurovacieho systému, ak by voda z druhého

zdroja tepla bola ešte chladnejšia ako voda v primárnom

okruhu.

Zdroje tepla, ktoré sú vybavené prietokovým monitorovacím

zariadením, musia byť od systému oddelené magnetickým

ventilom.

Čerpadlo Logatherm WPLS .. IB je navrhnuté tak, že

v mnohých prípadoch (napr. stacionárne kotly) funguje

bez hydraulickej výhybky. Z dôvodu veľkého množstva

možných kombinácii s externými zdrojmi tepla, treba počítať

s tým, že hydraulická výhybka bude nakoniec potrebná. Je

to tak predovšetkým v prípade, keď menovitý tepelný výkon

tepelného čerpadla a druhého zdroja tepla je rozdielny viac

ako o faktor 1,5, alebo sa regulácie vykurovacích čerpadiel

navzájom negatívne ovplyvňujú.

Odporúča sa vyregulovať ohrev teplej vody podľa tepelného

čerpadla.

neprevyšujúcimi 5 A a 3 A (zapínací a vypínací prúd).

V opačnom prípade sa musí inštalácia realizovať za pomoci

relé. Relé nie je súčasťou dodávky.

Čerpadlo WPLS .. IB má 230 V signálny vstup pre druhý zdroj

tepla. Ak má druhý zdroj tepla beznapäťový alebo 0-V-signál,

treba E71.E1.F21 pripojiť zodpovedajúcou technikou (napr.

pomocou relé). Iba ak by druhý zdroj tepla nemal signálnu

funkciu, je možné signálny vstup premostiť spojkou.

Za normálnych prevádzkových podmienok je možné, že sa

druhý zdroj tepla viac krát naštartuje a zastaví. Ak by kvôli

príliš krátkym dobám chodu dochádzalo k problémom na

druhom zdroji tepla, môže paralelný dobíjací zásobník

umiestnený na výstupe alebo spiatočke externého zdroja tepla

(smerom ku vnútornej jednotke) predĺžiť dobu chodu.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na výrobcu druhého zdroja

tepla.

Ak druhý zdroj tepla nemá vlastné vykurovacie čerpadlo,

nesmie sa použiť hydraulická výhybka ani paralelný dobíjací

zásobník. Alternatívne treba doplniť vykurovacie čerpadlo

do systému.

6.1.6 Regulácia dvoch vykurovacích okruhov

Vykurovací okruh 1:

Regulácia prvého vykurovacieho okruhu patrí ku

štandardnému vybaveniu regulačného prístroja a je

kontrolovaná prostredníctvom snímača teploty výstupu

alebo v kombinácii so snímačom vonkajšej teploty

a snímačom teploty v miestnosti (príslušenstvo).

Vykurovací okruh 2 (zmiešaný):

Regulácia druhého vykurovacieho okruhu patrí ku

štandardnému vybaveniu regulačného prístroja a je ním tiež

kontrolovaná.

Pre druhý vykurovací okruh môže byť nainštalovaný ďalší

snímač teploty v miestnosti.

Pri vykurovacej prevádzke musí byť systémová teplota

v okruhu 1 vždy vyššia ako v okruhu 2.

Pri chladiacej prevádzke musí byť systémová teplota

v okruhu 1 vždy nižšia ako v okruhu 2.

Pri separátnom ohreve teplej vody v druhom zdroji tepla

nesmie maximálna teplota výstupu T1 nastavená na

regulátore HMC30 klesnúť pod vykurovaciu teplotu

nastavenú na vykurovacom kotle. Preto spravidla nie je možný

vykurovací systém s podlahovým vykurovaním a separátnym

ohrevom teplej vody.

Druhý zdroj tepla sa štartuje prostredníctvom výstupu

E71.E1.E1. Cez tento výstup smie pretekať len prúd

s ohmickou záťažou 150 W a prúdovými špičkami

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 79


6

Regulácia

6.2 Regulácia ohrevu teplej vody

V prípade čerpadla Logatherm WPLS .. IB môže byť úžitková

voda ohrievaná separátne (ohrev regulovaný druhým

zdrojom tepla) alebo reguláciou tepelného čerpadla. Dôrazne

sa odporúča druhá spomínaná metóda v spoje

s prislúchajúcimi možnými riešeniami zásobníkov. Teplá voda

bude v tom prípade dopĺňaná prostredníctvom externého

trojcestného ventilu. Regulácia sa nachádza v integrovanej

regulácii HMC30. Výroba teplej vody je kontrolovaná

snímačom teploty zásobníka T3 a snímačom teploty spiatočky

T9 vo vnútornej jednotke.

Dopĺňanie teplej vody začne, ak teplota na snímači teploty

zásobníka T3 klesne pod nastavenú štartovaciu teplotu T3.

Dopĺňanie teplej vody skončí, keď teplota prekročí nastavenú

hodnotu T3 o + 0,5 K a nastavenú hodnotu T9.

Ak je želaný vyšší komfort, možno teplotu pre zastavenie

dopĺňania T9 zvýšiť. Toto ale vedie k výraznému zníženiu

efektívnosti tepelného čerpadla.

Separátny ohrev teplej vody pri Logatherm WPLS .. IB je

možný, len ak najvyššia očakávaná teplota druhého zdroja

tepla neprekročí maximálnu teplotu výstupu T1 nastavenú

na regulácii HMC30.

Cirkulačné čerpadlo teplej vody možno regulovať aj časovo.

Pre každý deň týždňa je možné navoliť samostatné nastavenie.

Termická dezinfekcia

Po aktivácii programu "Termická dezinfekcia" bude

zásobníkový ohrievač vody zohriaty prostredníctvom

tepelného čerpadla a dohrevu (elektrická vykurovacia

vložka pri Logatherm WPLS .. IE a druhý zdroj tepla pri

Logatherm WPLS .. IB) až na teplotu 65 °C.

Keď začne byť teplota pre tepelné čerpadlo príliš vysoká,

čerpadlo sa zastaví a ďalej bude ohrievať vodu na požadovanú

teplotu zastavenia už len elektrická vykurovacia vložka

príp. druhý zdroj tepla.

6.3 Externé vstupy regulácie tepelného

čerpadla

Tepelné čerpadlo ponúka dva externé vstupy. Jeden z nich

môže byť použitý pre signály rozvodného podniku. Je

voliteľné, či bude vstup aktívny pri otvorenom alebo

uzavretom kontakte.

Je možné nastaviť pomerne veľké množstvo volieb, ako napr.:

• Zmena teploty:

Nastavuje, o koľko stupňov sa bude meniť teplota výstupu.

• Zastavenie výroby tepla:

Zastaví kompletne výrobu tepla, aktívna zostáva len

ochrana proti mrazu

• Zastavenie dopĺňania teplej vody:

Zvoľte "áno", ak si želáte zastaviť ohrev teplej vody

pomocou tepelného čerpadla.

• Iba dohrev?

Zvoľte "áno", ak si želáte ukončiť prevádzku tepelného

čerpadla.

• Obmedzenie príkonu na:

Maximálny príkon, ktorý môže využívať dohrev. Táto

možnosť sa používa pri tarifnej regulácii.

• Blokovať chladenie:

Zvoľte "áno", ak si želáte ukončiť chladiacu prevádzku.

• Externá blokácia:

Používa sa, keď je v systéme inštalovaný konvektor

s ventilátorom. Zároveň udá stav ventilátora.

• Bezpečnostný termostat:

Vypne tepelné čerpadlo a vyšle výstražné hlásenie.

• Zastavenie dohrevu teplej vody:

Zvoľte "áno", ak si želáte vypnúť elektrickú vykurovaciu

vložku.

• Zastavenie dohrevu vykurovacích telies:

Zvoľte "áno", ak si želáte vypnúť druhý zdroj tepla, tzn. bude

používaný iba kompresor.

V základnom nastavení je termická dezinfekcia deaktivovaná.

Ak je o túto funkciu záujem, možno interval v dňoch a presný

čas jej spúšťania nastaviť na regulácii v menu "Rozšírené".

Ak v menu "Interval" zvolíte možnosť "Aktivovať", bude

termická dezinfekcia spustená jednorazovo a po je skončení

opäť neaktívna.

Solárne zariadenie

Tepelné čerpadlá WPLS .. IE/IB možno prevádzkovať

v kombinácii so solárnym zásobníkom pitnej teplej vody.

Možné sú nasledujúce kombinácie:

• ODU 7,5 a ODU 10 so solárnym zásobníkom SMH400

E (SHM 500 E len ak je užívateľ ochotný akceptovať

znížený komfort teplej vody)

• ODU 12t so solárnym zásobníkom SMH 500 E

80

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7

7 Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7.1 Zásobníkové ohrievače vody pre tepelné čerpadlá HR 200/300

7.1.1 Prehľad vybavenia

Zásobníkové ohrievače vody HR ... sú k dispozícii vo veľkostiach

200 a 300 litrov. V spojení s tepelnými čerpadlami Buderus

ponúkajú ideálne riešenie pre individuálne požiadavky na

dennú potrebu teplej vody.

Alternatívne môžu byť použité vysoko kvalitné zásobníkové

ohrievače vody Logalux SH...RW.

Zásobníky HR 200 a HR 300 by sa mali používať

výhradne pre ohrev pitnej vody.

Vybavenie

• Smaltovaný oceľový zásobník

• Ochranná anóda proti korózii

• Farba biela

• Tepelná izolácia z tvrdej peny PU o hrúbke 50 mm

• Výmenník tepla s hladkými rúrami s obzvlášť veľkými

výhrevnými plochami

• Magnéziová ochranná anóda

• Teplomer

Prednosti

• Prispôsobené pre použitie s tepelnými čerpadlami

Buderus v prevedení SPLIT

• Dve veľkosti

• Výškovo nastaviteľné nožičky

• Vysoko efektívna izolácia

Technické údaje → tabuľka 22, strana 83

Popis funkcií

Počas odberu teplej vody poklesne teplota zásobníka v jeho

hornej časti o cca 8 - 10 °C, predtým než tepelné čerpadlo

zásobník znova ohreje. Pri viacerých po sebe nasledujúcich

krátkych odberoch teplej vody môže dôjsť k prekmitaniu

nastavenej teploty zásobníka a k vytvoreniu horúcich vrstiev

v hornej časti nádrže. Toto správanie je systémovo

podmienené. Zabudovaný teplomer ukazuje teplotu

prevládajúcu v hornej časti zásobníka. Vzhľadom na

prirodzené vrstvenie teplôt v zásobníku treba nastavenú

teplota zásobníka chápať ako priemernú (strednú) hodnotu.

Teplotný ukazovateľ a spínacie body regulácie teploty

zásobníka preto nie sú identické.

Obr. 57 HR 200/300

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 81


7

Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7.1.2 Rozmery

Obr. 58

Konštrukčné a pripojovacie rozmery zásobníkových ohrievačov vody HR 200/300 (rozmery v mm)

1 Kanál pre snímač

2 Nastavovacia nožička

KW Studená voda

MA Magnéziová anóda

RL Spiatočka zásobníka

T Teplomer pre teplotný ukazovateľ

WW Teplá voda

ZL Cirkulačná prípojka

Jednotka H1 H2 H3 H4 H5

HR 200 mm 263 803 998 305 1340

HR 300 mm 263 983 1313 305 1797

Tab. 21 Rozmery HR 200/300

Výmena anódy:

Treba dodržať odstup ku stropu ≥ 400 mm.

Pri výmene voliteľne použiť izolovanú tyčovú

alebo reťazovú anódu.

Rozmery odstupov od stien

Obr. 59

Odporúčané minimálne odstupy od stien (rozmery v mm)

82

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7

7.1.3 Technické údaje

Typ zásobníka Jednotka HR 200 HR 300

Výmenník tepla (vykurovací had)

Objem vykurovacej vody l 11,8 17,0

Výhrevná plocha m 2 1,8 2,6

Maximálny prevádzkový tlak vykurovacieho hada bar 10 10

Objem zásobníka

Užitočný objem l 200 300

Maximálny prevádzkový tlak vody bar 10 10

Prípojka studenej a teplej vody cól G 1 G 1

Výstup / spiatočka cól G 1 G 1

Cirkulácia cól ¾” ¾”

Ďalšie údaje

Max prevádzková teplota °C 95 95

Pohotovostná spotreba energie (24 h) podľa DIN 4753 diel 8 kWh/d 1,8 2,2

NL-číslo podľa DIN 4708 — 5,5 10

NL-číslo s ODU — 1,8 2,3

Montážna výška mm 1440 1870

Hmotnosť kg 108 140

Tab. 22 Technické údaje HR 200/300

Možné kombinácie tepelné čerpadlo/zásobníkový ohrievač

vody

HR 200

HR300

ODU 7,5 + +

ODU 10 – +

ODU 12t – +

Tab. 23 Možnosti kombinácie;

+ kombinovateľné; – nekombinovateľné

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 83


7

Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

Diagramy tlakových strát

Obr. 60 Tlaková strata HR 200

Δp Tlaková strata

.

V Objemový prietok

Obr. 61 Tlaková strata HR 300

Δp Tlaková strata

.

V Objemový prietok

84

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7

7.2 Zásobníkové ohrievače vody SH290 RW a SH370 RW

7.2.1 Prehľad vybavenia

Kombinácia niektorého z vysoko kvalitných zásobníkových

ohrievačov vody s tepelnými čerpadlami Buderus ponúka

optimálne riešenie pre individuálne požiadavky na dennú

potrebu teplej vody.

Zásobníkové ohrievače vody sú k dispozícii vo veľkostiach

290 a 370 l.

Maximálny výkon tepelného čerpadla pre dobíjanie zásobníka

nesmie prekročiť hodnoty uvedené v tabuľke 25 na str. 87.

Prekročenie týchto výkonových údajov vedie k častému taktovaniu

tepelného čerpadla a okrem iného zásadne predlžuje dobu

dobíjania.

Vybavenie

• Smaltovaný oceľový zásobník

• Opláštenie z PVC fólie s podložkou z mäkkej peny

a zipsom na zadnej strane

• Celoobvodová izolácia z tvrdej peny

• Výmenník tepla s dvojitou špirálou, dimenzovaný na

teplotu výstupu ϑ V = 65 °C

• Snímač teploty zásobníka (NTC) v ponornom puzdre

s pripojovacím vedením pre pripojenie na tepelné

čerpadlá spoločnosti Buderus

• Magnéziová anóda

• Teplomer

• Odnímateľná príruba zásobníka

Prednosti

• prispôsobené pre použitie s tepelnými čerpadlami

Buderus

• nepatrné straty vďaka vysoko efektívnej izolácii

Popis funkcií

Počas procesu odberu klesá teplota zásobníka v hornej časti

o približne 8 °C až 10 °C, predtým ako tepelné čerpadlo

zásobník opäť zohreje.

Pri častých po sebe nasledujúcich krátkych odberoch môže

dôjsť k prekmitaniu nastavenej teploty zásobníka

a k vytvoreniu horúcich vrstiev v hornej časti nádrže. Toto

správanie je systémovo podmienené.

Zabudovaný teplomer ukazuje teplotu prevládajúcu v hornej

časti zásobníka. Vzhľadom na prirodzené vrstvenie teplôt

v zásobníku treba nastavenú teplota zásobníka chápať ako

priemernú (strednú) hodnotu. Teplotný ukazovateľ a spínacie

body regulácie teploty zásobníka preto nie sú identické.

Ochrana pred koróziou

Oblasť zásobníkových ohrievačov vody, ktorá je určená pre

pitnú vodu, je homogénne smaltovaná, pričom použitý

materiál je neutrálny voči bežnej pitnej vode aj bežným

inštalačným materiálom. Smaltovanie je realizované podľa

DIN 4753-3. Zásobníky tým spĺňajú skupinu B podľa DIN

1988-2, odsek 6.1.4. Zabudovaná magnéziová anóda ponúka

dodatočnú ochranu.

Obr. 62

Zásobníkové ohrievače vody SH290 RW a SH370 RW

Tepelné čerpadlo Zásobníkový ohrievač vody

Logatherm SH290 RW SH370 RW

ODU 7,5 + +

ODU 10 + +

ODU 12t + +

Tab. 24 Možnosti kombinácie;

+ kombinovateľné; – nekombinovateľné

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 85


5

Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7.2.2 Rozmery a technické údaje

Obr. 63

Rozmery zásobníkových ohrievačov vody SH290 RW, SH370 RW (rozmery v mm)

A

AW

B

EK

EZ

MA

RS

T

VS

Ponorné puzdro pre snímač teploty zásobníka

(stav pri expedícii: snímač teploty zásobníka v ponornom

puzdre A)

Výtok teplej vody

Ponorné puzdro pre snímač teploty zásobníka

špeciálne použitie)

Prívod studenej vody

Prívod cirkulácie

Magnéziová anóda

Spiatočka zásobníka

Ponorné puzdro s teplomerom pre ukazovateľ teploty

Výstup zásobníka

86

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7

Zásobníkový ohrievač vody Jednotka SH290 RW SH370 RW

Výška

H 1)

mm

1294

1591

Výstup zásobník

H

1) VS mm

784

964

VS

cól Rp 1¼ (vnútorný) Rp 1¼ (vnútorný)

Spiatočka zásobník

Prívod studenej vody

Prívod cirkulácie

Výtok teplej vody

Ponorné puzdro pre snímač teploty zásobníka

H RS

1)

RS

H EK

EK

H EZ

1)

EZ

H

1) AW

AW

H

1) A

H

1) B

mm

cól

mm

cól

mm

cól

mm

cól

mm

mm

220

Rp 1¼ (vnútorný)

165

R 1 (vonkajší)

544

Rp ¾ (vnútorný)

1226

R 1 (vonkajší)

644

829

220

Rp 1¼ (vnútorný)

165

R 1 (vonkajší)

665

Rp ¾ (vnútorný)

1523

R 1 (vonkajší)

Výmenník tepla (vykurovací had)

Počet závitov – 2 × 12 2 × 16

Objem vykurovacej vody l 22,0 29,0

Výhrevná plocha m 2 3,2 4,2

Maximálna teplota vykurovacej vody °C 110

Maximálny prevádzkový tlak vykurovacieho hada bar 10

Maximálny nabíjací výkon zásobníka kW 11 14

Maximálny výkon výhrevnej plochy pri T V = 55 °C a T Sp = 45 °C kW 11,0 14,0

Maximálny trvalý výkon pri T V = 60 °C a T Sp = 45 °C

(maximálny nabíjací výkon zásobníka)

l/h 216 320

Zohľadnené množstvo obehovej vody l/h 1000 1500

Ukazovateľ výkonu N 2) L pri T V = 60 °C (max. nabíjací výkon zásobníka) – 2,3 3,0

Minimálna doba ohrevu z T K = 10 °C na T Sp = 57 °C s T V = 60 °C

22 kW nabíjací výkon zásobníka

11 kW nabíjací výkon zásobníka

Objem zásobníka

Užitočný objem l 277 352

Užitočný objem vody 3)

a T Z = 45 °C

a T Z = 40 °C

Maximálny prevádzkový tlak vody bar 10

Minimálne prevedenie poistného ventilu (príslušenstvo) mm DN 20

Ostatné

Pohotovostná spotreba energie (24 h) podľa DIN 4753-8 3) kWh/d 2,1 2,6

Vlastná hmotnosť (bez obalu) kg 137 145

Tab. 25

min

min

Rozmery a technické údaje zásobníkových ohrievačov vody SH290 RW a SH370 RW

l

l


116

296

375

791

1009


128

360

470

1) Rozmery s maximálne zatiahnutými nastaviteľnými nožičkami. Vyskrutkovávaním nožičiek možno tieto rozmery zvýšiť o max. 40 mm.

2) Ukazovateľ výkonu NL udáva počet plne zásobovaných bytov s 3,5 osobami, jednou normálnou kúpacou vaňou a dvoma ďalšími odbernými miestami.

N L bol stanovený podľa DIN 4708 pri teplote teplej vody v zásobníku T S p = 57 C, teploty teplej vody na výtoku T Z = 45 C, teploty studenej vody na prívode

T K = 10 C a pri max. výkone výhrevnej plochy. Pri znížení nabíjacieho výkonu zásobníku a menšom množstve obehovej vody sa zodpovedajúcim spôsobom

zmenší N L .

3) Straty pri rozvode mimo zásobníka nie sú zohľadnené.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 87


7

Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

Expanzná nádoba pre pitnú vodu

Nasledujúca tabuľka predstavuje orientačnú pomôcku pre

dimenzovanie expanznej nádoby. Pri rozličných užitočných

objemoch jednotlivých vyhotovení nádob, môžu vychádzať

odlišné výsledky. Údaje sa vzťahujú na teplotu zásobníka 60 °C.

Predbežný tlak

nádoby = tlak

Objem nádoby v litroch zodpovedajúci reakčnému tlaku

poistného ventilu

Typ zásobníka

studenej vody 6 bar 8 bar 10 bar

Vyhotovenie pre 10 barov

SH290 RW

3 bar 18 12 12

4 bar 25 18 12

SH370 RW

3 bar 25 18 18

4 bar 36 25 18

Tab. 26 Orientačná pomôcka pre dimenzovanie expanznej nádoby pre pitnú vodu

Odstupy od stien

Pre výmenu ochrannej anódy musí byť zabezpečený odstup

ku stropu ≥ 400 mm. Treba použiť reťazovú anódu s kovovým

pripojením na zásobník.

Obr. 64

Inštalačné rozmery zásobníkových ohrievačov vody

SH290 RW a SH370 RW (rozmery v mm)

7.2.3 Výkonový diagram

Trvalý výkon teplej vody

Udávané trvalé výkony sa vzťahujú na teplotu výstupu

tepelného čerpadla 60 °C, teplotu teplej vody na výtoku

45 °C a teplotu studenej vody na prívode 10 °C pri

maximálnom nabíjacom výkone zásobníka (nabíjací výkon

vykurovacieho zariadenia minimálne taký veľký ako výkon

výhrevnej plochy zásobníka)

Obr. 65 Tlaková strata vykurovacieho hada

1 Charakteristika pre SH370 RW

2 Charakteristika pre SH290 RW

Δp Tlaková strata

.

V Objemový prietok

Zníženie udávaného množstva cirkulačnej vody prípadne

nabíjacieho výkonu zásobníka alebo teploty výstupu má za

následok zníženie trvalého výkonu ako aj ukazovateľa

výkonu N L .

88

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7

7.3 Bivalentné zásobníky SMH400 E a SMH500 E

7.3.1 Prehľad vybavenia

• Zásobník s výmenníkom tepla s dvojitou špirálou s veľkou

povrchovou plochou

• Systém ochrany proti korózii prostredníctvom smaltovania

a magnéziovej anódy

• Veľké revízne otvory hore a vpredu pre jednoduchú a ľahkú

údržbu

• Tepelná izolácia z mäkkej peny o hrúbke 100 mm

s vonkajšou PS-vrstvou

Obr. 66

Bivalentný zásobník SMH400 E a SMH500 E

7.3.2 Rozmery a technické údaje

Obr. 67

Rozmery bivalentných zásobníkov SMH400 E a SMH500 E

A 1

A 2

D

D SP

Odstup nožičiek

Odstup nožičiek

Priemer s tepelnou izoláciou

Priemer bez tepelnej izolácie

EH

M 1

M 2

Elektrická vykurovacia vložka

Miesto merania (vnútorný ∅ 19,5 mm)

Miesto merania (vnútorný ∅ 19,5 mm)

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 89


7

Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

Bivalentný zásobník Jednotka SMH400 E SMH500 E

Priemer

bez tepelnej izolácie

s tepelnou izoláciou

∅ D SP

∅ D

Výška H mm 1590 1970

Odstup nožičiek

Solárna spiatočka zo zásobníka

Solárny výstup do zásobníka

Spiatočka zásobníka

Výstup zásobníka

Vypúšťanie

Prívod studenej vody

Prívod cirkulácie

Výtok teplej vody

A 1

A 2

∅ RS1

H RS1

∅ VS1

H VS1

∅ RS2

H RS2

∅ VS2

H VS2

∅ EL

H EL

∅ EK

H EK

∅ EZ

H EZ

∅ AB

H AB

mm

mm

mm

mm

cól

mm

cól

mm

cól

mm

cól

mm

cól

mm

cól

mm

cól

mm

cól

mm

650

850

419

483

R 1

303

R 1

690

R 1 ¼

762

R 1 ¼

1217

R 1 ¼

148

R 1 ¼

954

R ¾

954

R 1 ¼

1383

650

850

419

483

R 1

303

R 1

840

R 1 ¼

905

R 1 ¼

1605

R 1 ¼

148

R 1 ¼

1062

R ¾

1062

R 1 ¼

1763

Elektrická vykurovacia vložka ∅ EH cól Rp 1 ¼ Rp 1 ¼

Objem zásobníka l 390 490

Veľkosť výmenníka tepla v hornej časti m 2 3,3 5,1

Objem výmenníka tepla v hornej časti l 22 34

Veľkosť solárneho výmenníka tepla m 2 1,2 1,8

Objem solárneho výmenníka tepla l 9,5 13,2

Max. prevádzkový tlak vykurovacej/teplej vody bar 16/10

Max. prevádzková teplota vykurovacej/teplej vody °C 160/95

Pohotovostná spotreba energie (teplota zásobníka 65 °C) podľa DIN 4753-8 kWh/24h 2,80 3,40

Hmotnosť netto kg 137 299

Tab. 27

Rozmery a technické údaje bivalentných zásobníkov SMH400 E a SMH500 E

Tepelné čerpadlo Zásobníkový ohrievač vody

Logatherm SMH400 EW SMH500 EW

ODU 7,5 + –

ODU 10 + +

ODU 12t – +

Tab. 28 Možnosti kombinácie;

+ kombinovateľné; – nekombinovateľné

90

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7

7.4 Dobíjacie zásobníky P120 W a P200 W

7.4.1 Prehľad vybavenia

Dobíjacie zásobníky môžu byť prevádzkované výhradne

v uzavretých vykurovacích zariadeniach s tepelným čerpadlom

a naplnené len vykurovacou vodou. Akékoľvek iné použitie

je neprípustné. Za škody spôsobené používaním na iné ako

predpísané účely, neberie firma Buderus žiadnu zodpovednosť.

V zariadeniach s potrubiami prepúšťajúcimi kyslík

(napr. pri starších podlahových kúreniach) nemôže

byť dobíjací zásobník použitý. V daných prípadoch

je potrebné systémové oddelenie s doskovým

výmenníkom tepla. Pokyn pre dimenzovanie: cca

10 l/kW

Obr. 68

Dobíjací zásobník P120 W

7.4.2 Rozmery a technické údaje

Obr. 69

Prípojky dobíjacieho zásobníka P120 W

E

EL

M 1

M 2

odvzdušňovanie

vypúšťanie

miesto merania pre snímač teploty (HMC10)

miesto merania pre snímač teploty (SEC10)

R 1

R 2

V 1

V 2

spiatočka (tepelné čerpadlo)

spiatočka (vykurovací systém)

výstup (tepelné čerpadlo)

výstup (vykurovací systém)

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 91


7

Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

Obr. 70

Prípojky a rozmery dobíjacieho zásobníka P200 W (rozmery v mm)

D

E

EL

H

M 1

M 2

R 1

R 2

V 1

V 2

priemer

odvzdušňovanie

vypúšťanie

výška (montážna výška)

miesto merania pre snímač teploty (HMC10)

objímka Rp ¾ pre dodatočné ponorné puzdro

spiatočka (tepelné čerpadlo)

spiatočka (vykurovací systém)

výstup (tepelné čerpadlo)

výstup (vykurovací systém)

92

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7

Dobíjací zásobník Jednotka P120 W P200 W

Priemer

bez tepelnej izolácie

s tepelnou izoláciou 80 mm

Výška (montážna výška)

s krytom obloženia

s tepelnou izoláciou 80 mm

1445 1)

H mm –

H

941 1) –

HV 1 mmVýstup

HV 2 mmV 1 cól

R ¾

R1

V 2 cól

R ¾

R1

HR 1 mmSpiatočka

HR 2 mmR 1 cól

R ¾

R1

R 2 cól

R ¾

R1

Miesto merania

M mm

10

10

M

cólVypúšťanie EL cól – R1

Odvzdušňovanie L cól Rp ⅜ Rp ⅜

Objem zásobníka (vykurovacia voda) l 120 200

Max. teplota vykurovacej vody °C 90

Max. prevádzkový tlak vykurovacej vody bar 3

Pohotovostná spotreba energie kWh/24h 1,6 2,0

Vlastná hmotnosť

bez tepelnej izolácie

s tepelnou izoláciou 80 mm

Tab. 29 Rozmery a technické údaje dobíjacích zásobníkov P120 W a P200 W

D

D

mm

mm

kg

kg


512

60550

84


1) bez inštalačných nožičiek

Možné kombinácie tepelné čerpadlo/dobíjací zásobník

P120 W

P200 W

ODU 7,5 + +

ODU 10 + +

ODU 12t + +

Tab. 30 Možnosti kombinácie;

+ kombinovateľné; – nekombinovateľné

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 93


7

Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7.5 Dobíjací zásobník Logalux P50 W

7.5.1 Prehľad vybavenia

Dobíjací zásobník Logalux P50 W je určený pre vykurovaciu

aj chladiacu prevádzku. Ak má zariadenie tepelného čerpadla

pracovať aj chladiacom režime, musí byť použitý práve

dobíjací zásobník Logalux P50 W.

Obr. 71

Logalux P50 W

Možné kombinácie tepelné čerpadlo/dobíjací zásobník

P50 W

Logatherm WPLS .. E +

Logatherm WPLS .. B + 1)

Tab. 31 Možnosti kombinácie;

+ kombinovateľné; – nekombinovateľné

1) Pokyny → strana 41

94

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Ohrev teplej vody a akumulácia tepla

7

7.5.2 Rozmery a technické údaje Logalux P50 W

Obr. 72

Rozmery a prípojky Logalux P50 W (rozmery v mm)

EL vypúšťanie

M 1 miesto merania pre snímač teploty výstupu

R 1 spiatočka tepelné čerpadlo

R 2 spiatočka vykurovací/e okruh/y

V 1 výstup tepelné čerpadlo

výstup vykurovací/e okruh/y

V 2

Dobíjací zásobník Jednotka P50 W

Objem zásobníka (vykurovacia voda) l 50

Výstup V 1 , V 2 cól R ¾

Spiatočka R 1 , R 2 cól R ¾

Miesto merania M 1 cól R ½

Max. teplota vykurovacej vody °C 95

Max. prevádzkový tlak vykurovacej vody bar 3

Vlastná hmotnosť kg 24

Celková hmotnosť kg 74

Tab. 32

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 95


8

Príslušenstvo

8 Príslušenstvo

Označenie

Ovládacia jednotka HRC2/HRC2 HS

Popis

• snímač teploty v miestnosti s otočným

regulátorom a LCD displejom

• funkcia alarmu

• pripojenie cez zbernicu CAN

• HRC2 HS dodatočne so snímačom vlhkosti

pre vzduch v miestnosti

Vedenie chladiaceho média

• spojovacie vedenie chladiaceho média

pre tepelné čerpadlá v prevedení SPLIT

• 20 m

• ⅜ " a ⅝ "

Podlahové konzoly pre vonkajšiu

jednotku

• pre stacionárnu inštaláciu

• s tlmičmi vibrácií

Nástenné konzoly pre vonkajšiu

jednotku

• pre montáž na stenu (len pre ODU 7,5)

Kondenzátová zberná vaňa pre

vonkajšiu jednotku

• s mriežkou proti zanášaniu lístím

Súprava vykurovacieho kábla

• súbežné potrubné vykurovanie ako ochrana

proti zamŕzaniu odtokového potrubia

kondenzátu, s teplotným spínačom

• 5 m (75 W)

Multimodul HHM 17-1

Snímač teploty teplej vody

Tab. 33 Príslušenstvo

• pre nástennú inštaláciu

• kompatibilný s reguláciou Logamatic HMC30

• potrebné pre zbernú poruchovú signalizáciu,

pri použití s Logamatic HMC30 nie

k dispozícii žiadne ďalšie funkcie

• potrebný v spojení so zásobníkovými

ohrievačmi vody SMH... alebo HR...

• ponorný snímač NTC 6 mm

• dĺžka kábla 4 m

96

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príslušenstvo

8

Označenie

Popis

Rýchlomontážna skupina

HS 25/6 E-plus

• pre 1 vykurovací okruh

(bez zmiešavacieho ventilu)

• s vysoko efektívnym čerpadlom, guľovými

kohútmi, teplomerom, prepúšťacím ventilom,

kompaktnou tepelnou izoláciou

• prípoje DN 25, Rp 1

Rýchlomontážna skupina

HSM 25 E-plus

• pre 1 vykurovací okruh (so zmiešavacím

ventilom)

• s vysoko efektívnym čerpadlom, trojcestným

ventilom, guľovými kohútmi, teplomerom,

prepúšťacím ventilom, kompaktnou tepelnou

izoláciou

• prípoje DN 25, Rp 1

Rozdeľovač vykurovacích okruhov

HKV 2/25/25

• pre 2 vykurovacie okruhy, pre nástennú

inštaláciu

• kompletne s tepelnoizolačným obalom

• DN 25, R 1

SENSUS (POLLUX)

Elektronický kompaktný merač tepla

PolluCom-E

• Q n 2,5

• snímač teploty spiatočky zabudovaný

v prístroji

Kábel pre zbernicu CAN č. 1401,

č. 1402, č. 1403

• rozmery 2 × 2 × 0,6 mm 2

• dĺžka 15 m

č. 1401

• dĺžka 30 m

č. 1402

• dĺžka 100 m

č. 1403

Dobíjacie zásobníky

P120 W a P200 W

• prispôsobené pre použitie s tepelnými

čerpadlami Buderus

Tab. 33

Príslušenstvo

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 97


8

Príslušenstvo

Označenie

Popis

Dobíjací zásobník P150 W

• objem 50 l

• dimenzovaný aj pre chladenie

Zásobníkové ohrievače vody

SH290 RW a SH370 RW

• prispôsobené pre použitie s tepelnými

čerpadlami Buderus

Zásobníkové ohrievače vody

SMH400 E a SMH500 E

• prispôsobené pre použitie s tepelnými

čerpadlami Buderus

Zásobníkové ohrievače vody

HR 200/300

• objem 200 l

• objem 300 l

Regulačný rozvádzač

kúrenie / chladenie

• typ Sauter ASV6F116

• 6-kanálový regulačný rozvádzač

- c/o-vstup (230-V-relé)

- NR-vstup (230-V-relé)

- čerpadlová logika

- integrovaný 24-V-transformátor pre

pripojenie monitorovacieho prístroja

rosného bodu

Tab. 33

Príslušenstvo

98

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Príslušenstvo

8

Označenie

Popis

Tepelný pohon malých ventilov

• typ Sauter AXT111F200

• 230 V

• montovateľné priamo na malé ventily

značiek MNG a Heimeier ako aj VUL a BUL

Regulácia pre jednu miestnosť

kúrenie / chladenie

• typ Sauter NRT210F011

• elektronický priestorový regulátor

• 230 V

Monitorovací prístroj rosného bodu

s meracím prevodníkom

• typ Sauter EGH102F001

Trojcestný prepínací ventil

• VZA 20, VZA 25 pre prepínanie medzi

vykurovacou prevádzkou a prevádzkou

ohrevu teplej vody

Snímač rosného bodu

• typ Al-Re TPS3, SN120000

• vrátane 10 m kábla

• vrátane káblových viazačov

Príložný/ponorný monitorovací

prístroj teploty

• RAK-TW.1000B-H; Siemens AG

• 100 mm

• 15–95 °C

Tab. 33

Príslušenstvo

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 99


Glosár

Glosár

Akustický tlak popisuje zmenu tlaku vzduchu ako následok

kmitajúceho vzduchu zapríčineného zdrojom zvuku. Čím

väčšia je zmena tlaku vzduchu, tým je pozorovaný hluk

hlasnejší. Meraná hladina akustického tlaku je vždy závislá

od vzdialenosti ku zdroju hluku a smerodajná napr. pre

dodržiavanie imisno-technických požiadaviek podľa technickej

smernice pre ochranu proti hluku (TA hluk).

Akustický výkon alebo hladina akustického výkonu je

typická veličina pre zdroj zvuku, ktorú môžeme určiť len

výpočtom na základe meraní v určitej definovanej vzdialenosti

od zdroja zvuku. Popisuje sumu energie zvuku (zmenu

tlaku vzduchu), ktorá je uvoľňovaná do všetkých smerov. Ak

berieme do úvahy celkový vysielaný výkon zvuku vo vzťahu

na pokrytú plochu v určitej vzdialenosti, tak je hodnota stále

rovnaká. Prístroje môžu byť navzájom zvukotechnicky

porovnávané na základe hladiny akustického výkonu.

Bivalentná teplota/bivalentný bod

Vonkajšia teplota, pri ktorej je pri bivalentnej prevádzke

pripojený na podporu tepelného čerpadla druhý zdroj tepla.

COP (koeficient výkonu)

Pozrite výkonové číslo.

Expanzný ventil

Súčasť tepelného čerpadla medzi kondenzátorom

a výparníkom na znižovanie kondenzačného tlaku na

odparovací tlak zodpovedajúci výparnej teplote. Expanzný

ventil dodatočne reguluje vstrekované množstvo chladiaceho

prostriedku v závislosti na zaťažení výparníka.

Hladina akustického tlaku a hladina akustického výkonu

Ako veličiny pre zvuk šíriaci sa vzduchom sú používané

technické pojmy akustický tlak a akustický výkon:

Chladiaci výkon

Je vlastne tepelný tok, ktorý je odoberaný okoliu

prostredníctvom výparníka tepelného čerpadla.

Kompresor

Komponent tepelného čerpadla na mechanické privádzanie

a stláčanie plynov. Prostredníctvom komprimovania sa

zvyšuje tlak a teplota pracovného alebo chladiaceho média.

Kondenzátor

Výmenník tepla tepelného čerpadla, v ktorom dochádza

prostredníctvom skvapalňovania pracovného média

k odovzdávaniu tepla na spotrebič.

Kondenzátová vaňa

V nej sa zbiera kondenzovaná voda z výparníka.

Manažment odmrazovania

Slúži na odstraňovanie námrazy a ľadu na výparníku

tepelných čerpadiel vzduch-voda, do ktorého sa privádza

teplo. Priebeh je automatický prostredníctvom regulácie.

Nábehový prúd

Špičkový prúd potrebný pri štarte zariadenia, ktorý sa ale

vyskytuje len na veľmi krátky okamih.

Nízkoteplotné vykurovacie systémy

Nízkoteplotné vykurovacie systémy, predovšetkým podlahové,

stenové a strešné vykurovania, sa obzvlášť dobre hodia na

prevádzkovanie zariadení tepelných čerpadiel.

Obmedzovanie záberového prúdu

Tepelné čerpadlá spoločnosti Buderus sú v prípade potreby

vybavené jemnými štartérmi na obmedzovanie záberového

prúdu. Pomocou nich sa zabráni náhlemu, prudkému

rozbehu elektromotora a zabezpečí sa veľmi dobrá

elektronická regulácia prúdu a napätia počas rozbehu

motora.

Ohrievače teplej vody

Na ohrievanie teplej vody ponúka spoločnosť Buderus

rôzne ohrievače teplej vody. Sú prispôsobené rozdielnym

stupňom výkonu jednotlivých tepelných čerpadiel.

Plne hermetický

Znamená s ohľadom na kompresor, že tento je kompletne

uzatvorený a hermeticky zvarený a preto nemôže byť v prípade

chyby opravený a musí byť vymenený.

Plošné vykurovanie

Sú to potrubia uložené pod dlážkou (podlahové vykurovanie)

alebo omietkou (vykurovanie stien), ktorými prúdi vykurovacia

voda zohriata zdrojom tepla.

Podlahové vykurovanie

Teplovodné podlahové vykurovanie je pre zariadenia

tepelného čerpadla ideálnym systémom rozdeľovania tepla,

keďže sú tieto prevádzkované s nízkou teplotou šetriacou

energiu. Celá podlaha slúži ako veľká vykurovacia plocha. Tým

si tieto systémy vystačia s nízkymi teplotami vykurovacej vody

(približne 30 °C). Keďže sa teplo rozdeľuje rovnomerne cez

podlahu do miestnosti, vzniká už pri teplote miestnosti 20 °C

rovnaký teplotný pocit ako pri miestnosti vykúrenej bežným

spôsobom na 22 °C.

Poistné ventily

Zabezpečujú tlakové zariadenia ako kompresory, tlakové

nádoby, potrubia atď. pred poškodením prostredníctvom

neprípustne vysokých tlakov.

100

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Glosár

Pomer A/V

Je pomer sumy všetkých vonkajších plôch (zodpovedá

celkovej ploche budovy) k vykurovanému objemu budovy. Je

dôležitou veličinou na určenie energetickej potreby budovy.

Čím nižší je pomer A/V (kompaktný stavebný projekt), tým

menšia je energetická potreba pri rovnakom objeme.

Potreba tepla

Je to maximálne množstvo tepla, ktoré je potrebné na

zachovávanie určitej teploty miestnosti alebo vody.

Potreba tepla (vykurovanie miestnosti):

podľa normy EN 12831 stanovenie potreby na vykurovanie

miestností, atď.

Potreba tepla (teplá voda):

potreba energie alebo výkonu na zohriatie určitého množstva

pitnej vody na sprchovanie, kúpanie, kuchyňu atď.

Potreba vykurovacieho tepla

Je k tepelným ziskom (solárne a interné tepelné zisky)

dodatočne nutná potreba tepla s cieľom zachovania

požadovanej vnútornej teploty v budove.

Pracovné číslo

Pracovné číslo popisuje pomer využiteľného tepla

a privádzanej elektrickej energie. Ak sa berie do úvahy

pracovné číslo za určité obdobie, tak hovoríme o ročnom

pracovnom čísle (JAZ). Pracovné číslo a tepelný výkon

tepelného čerpadlo sú závislé od teplotného rozdielu medzi

miestom využívania tepla a zdrojom tepla. Čím vyššia je teplota

zdroja tepla a čím nižšia je teplota výstupu, tým vyššie je

pracovné číslo a tým aj tepelný výkon. Čím vyššie je

pracovné číslo, o to nižšie je použitie primárnej energie.

Prevádzkové napätie

Napätie potrebné na prevádzku prístroja, je udávané vo

voltoch.

Prietok vody

Množstvo vody udávané v m 3 /h; slúži na určenie výkonu

prístrojov.

Príkon

Jedná sa o prijatý elektrický výkon. Udáva sa v kilowattoch.

Ročné nákladové číslo

Je obrátenou hodnotou ročného pracovného čísla.

Ročné pracovné číslo

Ročné pracovné číslo tepelného čerpadla udáva pomer medzi

privedenou elektrickou prácou a odovzdávaným vykurovacím

teplom počas roku. Vzťahuje sa na konkrétne zariadenie

s ohľadom na dimenzovanie vykurovacieho zariadenia

(teplotná úroveň a teplotný rozdiel) a nesmie sa zamieňať

s výkonovým číslom. Priemerné zvýšenie teploty o 1 stupeň

zhoršuje ročné pracovné číslo o 2 až 2,5 %. Spotreba

energií sa tým takisto zvýši o 2 až 2,5 %.

Rozmrazovanie

Ak klesne teplota pod cca + 5 °C, začína sa voda obsiahnutá

vo vzduchu premieňať na ľad a usadzovať sa na výparníku

tepelného čerpadla vzduch-voda. Týmto spôsobom sa môže

využívať latentné teplo obsiahnuté vo vode. Tepelné čerpadlá

vzduch-voda, ktoré sú prevádzkované aj pri teplotách

nižších ako + 5 °C, si vyžadujú rozmrazovacie zariadenie.

Tepelné čerpadlá spoločnosti Buderus disponujú

manažmentom odmrazovania.

Snímač vonkajšej teploty

Pripája sa na reguláciu tepelného čerpadla a slúži na

vykurovaciu prevádzku regulovanú v závislosti od vonkajšej

teploty.

Stupeň účinnosti

Je pomer získanej energie k energii vynaloženej pri premene

energie. Stupeň účinnosti je vždy menší ako 1, keďže v praxi

sa vyskytujú stále straty, napr. vo forme odpadového tepla.

Stupeň využitia

Je podiel využívanej a na to vynaloženej práce, prípadne tepla.

Tepelné straty transmisiou

Tepelné straty, ktoré vzniknú prostredníctvom úniku tepla

smerom von z vykurovaných miestností a to prostredníctvom

stien, okien a podobne.

Teplonosné médium

Kvapalné alebo plynné médium, ktoré sa používa na

transport tepla. Môže to byť napríklad vzduch alebo voda.

Teplota kondenzácie

Teplota, pri ktorej kondenzuje chladiaci prostriedok

z plynného na kvapalné skupenstvo.

Teplota spiatočky

Teplota vykurovacej vody, ktorá tečie späť od vykurovacích

telies k tepelnému čerpadlu.

Teplota vyparovania

Je teplota, ktorú má chladiaci prostriedok pri vstupe do

výparníka.

Teplotné rozpätie

Teplotný rozdiel medzi vstupnou a výstupnou teplotou

teplonosného média na tepelnom čerpadle, teda rozdiel medzi

teplotou výstupu a teplotou spiatočky.

Tepelný výkon

Tepelný výkon tepelného čerpadla závisí od vstupnej teploty

tepelného zdroja (soľanka/voda/vzduch) a teploty výstupu

v systéme rozvodu tepla. Popisuje výkon využiteľného tepla

odovzdávaného tepelným čerpadlom.

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 101


Glosár

Termostatický ventil

Prostredníctvom viac alebo menej silných škrtiacich ventilov

prúdu vykurovacej vody prispôsobuje termostatický ventil

odovzdávanie tepla vykurovacieho telesa pre pokrytie

aktuálnej potreby tepla v miestnosti. Prostredníctvom ziskov

tepla z cudzích zdrojov ako osvetlenie alebo slnečné žiarenie

môže dôjsť k vzniku odchýlok od požadovanej teploty

v miestnosti. Ak sa zohreje miestnosť prostredníctvom

slnečného žiarenia nad požadovanú hodnotu, termostatický

ventil automaticky redukuje prietok vykurovacej vody.

Obrátene sa ventil samostatne otvorí v prípade, že teplota

klesne pod požadovanú úroveň, napr. po vetraní. Tak môže

vykurovacím telesom prúdiť viac vykurovacej vody a teplota

v miestnosti sa opäť zvýši na požadovanú úroveň.

Vonkajšia inštalácia

S tepelnými čerpadlami vzduch-voda na vonkajšiu inštaláciu

súvisia výhody získavania voľného priestoru v dome. Je

potrebných menej vzduchovodov a veľkoplošných otvorov

v stene a prostredníctvom voľného prúdenia vzduchu

nevyplýva takmer žiadne zmiešavanie privádzaného

a odvádzaného vzduchu. Okrem toho sú zariadenia ľahko

prístupné.

Vratný ventil

S cieľom rozmraziť výparník tepelného čerpadla sa vratným

ventilom mení smer prúdenia chladiaceho prostriedku. Tým

sa stane výparník počas priebehu rozmrazovania

kondenzátorom.

Výkonové číslo = COP (koeficient výkonu)

Výkonové číslo je momentálnou hodnotou. Meria sa

v rámci normovaných rámcových podmienok v laboratóriu

podľa európskej normy EN 14511. Výkonové číslo je

skúšobnou hodnotou bez pomocného pohonu. Je podielom

z vykurovacieho výkonu a hnacieho výkonu kompresora.

Výkonové číslo je vždy > 1, keďže vykurovací výkon je vždy

väčší ako hnací výkon kompresora. Výkonové číslo

4 znamená, že k dispozícii je 4-násobok využívaného

elektrického výkonu oproti využiteľnému tepelnému výkonu.

Vykurovacia záťaž budov

Tu sa jedná o maximálnu vykurovaciu záťaž budovy. Môže byť

vypočítaná podľa normy DIN-EN 12831. Normovanú

vykurovacia záťaž získame z potreby transmisného tepla

(tepelné straty prostredníctvom obkolesujúcich plôch)

a potreby tepla vetraním na zohrievanie prenikajúceho

vonkajšieho vzduchu. Táto hodnota, s ktorou sa počíta, slúži

na dimenzovanie vykurovacieho zariadenia a ročnú

energetickú potrebu.

Základné zaťaženie

Je časťou energetickej potreby výkonu, ktorá sa vyskytuje

pri zohľadňovaní zmien počas dňa a počas roka len

s malými výkyvmi.

Zariadenie zdroja tepla

Zariadenie zdroja tepla (WQA) je zariadenie na odoberanie

tepla zo zdroja tepla (napr. sondy tepla zo zeme) a na transport

teplonosného média medzi zdrojom tepla a chladnou

stranou tepelného čerpadla vrátane všetkých dodatočných

zariadení. Pri tepelných čerpadlách vzduch-voda je kompletné

zariadenie zdroja tepla integrované v prístroji. V rodinnom

dome pozostáva napr. zo siete potrubí na distribúciu tepla,

konvektorov alebo podlahového vykurovania.

Zvuková izolácia

Zahŕňa všetky opatrenia, ktoré pomáhajú znižovať hladinu

akustického tlaku tepelného čerpadla, napr. zvukovo tesniace

obloženie telesa, zapuzdrenie kompresora atď. Tepelné

čerpadlá spoločnosti Buderus majú k dispozícii špeciálne

vyvinutú zvukovú izoláciu a radia sa tým medzi najtichšie

prístroje, ktoré sú ponúkané na trhu.

Vykurovací okruh

Navzájom hydraulicky prepojené komponenty vykurovacieho

zariadenia zodpovedné za rozvádzanie tepla (vykurovacie

teleso, zmiešavací ventil ako aj výstup a spiatočka).

Vykurovací systém

Pre novostavby sa ako systém distribúcie tepla ponúkajú

nízkoteplotné systémy. Predovšetkým podlahové a stenové

vykurovania, ale aj stropné vykurovania vystačia s nízkymi

teplotami výstupu a spiatočky. Obzvlášť dobre sa hodia pre

zariadenia tepelného čerpadla, keďže ich maximálna teplota

výstupu sa nachádza okolo 55 °C.

102

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)


Heslový register

Heslový register

B

Bivalentný bod.......................................................................28-29

Bivalentný spôsob prevádzky.....................................10, 27, 41

Príklady zariadení............................................................72-77

Bivalentný zásobník SMH400/500 E

Prehľad vybavenia................................................................89

Rozmery...................................................................................89

Technické údaje.....................................................................90

C

COP (výkonové číslo)...............................................................6-7

Č

Časy výluky...................................................................................28

Číslo nákladov zariadenia na výrobu.......................................8

D

Dimenzovanie.........................................................................23-58

Ďalšie súčasti systému..................................................41-43

Dobíjací zásobník Logalux P50 W

Prehľad vybavenia................................................................94

Rozmery a technické údaje...............................................95

Dobíjacie zásobníky Logalux P120/200 W

Prehľad vybavenia................................................................91

Rozmery.............................................................................91-93

Technické údaje...............................................................91-93

E

Elektrické pripojenie.............................................................46-52

Expanzná nádoba........................................................................42

Expanzný ventil............................................................................5-6

G

Glosár............................................................................................100

H

Hranice použitia............................................................................17

CH

Chladiaca prevádzka

Dimenzovanie........................................................................30

Podlahové vykurovanie......................................................30

Výpočet záťaže z chladu.....................................................31

K

Kompresor........................................................................................6

Kondenzátor.................................................................................5-6

Konfigurácia systému...................................................................9

Krivky menovitého výkonu..................................................28-29

M

Miesto inštalácie

Hlukovo-optimalizačné opatrenia....................................40

Minimálne odstupy vonkajšej jednotky ODU..............35

Minimálne odstupy WPLS .. IE/IB...................................35

Nástenná inštalácia.............................................................32

Odvod kondenzátu...............................................................33

Podstavec................................................................................34

Požiadavky (zásadné)..........................................................32

Požiadavky na protihlukovú ochranu..............................37

Stacionárna inštalácia........................................................32

Výfuková a nasávacia strana vzduchu...........................32

Zdroj napätia..........................................................................40

Minimálny objem priestoru......................................................34

Monoenergetický spôsob prevádzky...............................9, 26

Príklady zariadení............................................................60-71

N

Nákladové číslo.......................................................................8, 56

Nariadenie o úspore energií (EnEV)................................55-57

Normy..............................................................................................53

O

Odvod kondenzátu......................................................................33

Ochrana okruhu vykurovacej vody proti korózii

Kvalita plniacej a doplňovacej vody................................45

Odolnosť voči prenikaniu kyslíka.....................................45

Ochrana pred hlukom

Hlukovo-optimalizačné opatrenia v rámci inštalácie...40

Hraničné hodnoty vo voľnom priestore.........................38

Šírenie hluku vo voľnom priestore..................................38

Zvukotechnické pojmy a podklady..................................37

Okruh chladiaceho média........................................................44

Potrubné vedenia, dĺžka potrubného vedenia............44

Okruh vykurovacej vody...........................................................45

Ochrana proti korózii..........................................................45

P

Plánovanie...............................................................................23-58

Podklady........................................................................................5-8

Popis systému................................................................................11

Potreba primárnej energie.......................................................56

Potrubia, potrubné spojky, dĺžka potrubného vedenia

Okruh chladiaceho média..................................................44

Pracovné číslo................................................................................8

Predpisy..........................................................................................53

Príklady zariadení..................................................................60-77

Pokyny pre všetky príklady zariadení.............................59

Príslušenstvo................................................................................96

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11) 103


Heslový register

R

Regulácia...........................................................................41, 78-80

Druhý zdroj tepla...................................................................79

Dva vykurovacie okruhy.....................................................79

Ohrev teplej vody..................................................................80

Regulácia vykurovania........................................................78

Termická dezinfekcia............................................................80

Ročné pracovné číslo.............................................................8, 58

Rozmery

Vonkajšia jednotka ODU.....................................................16

Vnútorná jednotka Logatherm WPLS .. IE/IB..............19

S

Spôsob činnosti

Schematické zobrazenie.......................................................6

Tepelné čerpadlá všeobecne...............................................5

Stupeň účinnosti.............................................................................6

Z

Zapojenie druhého zdroja tepla................................................41

Zásobníkové ohrievače vody HR 200/300..........................81

Inštalačné rozmery................................................................82

Prehľad vybavenia.................................................................81

Rozmery...................................................................................82

Technické údaje.....................................................................83

Tlaková strata.........................................................................84

Zásobníkové ohrievače vody SH 290/370 RW

Inštalačné rozmery...............................................................88

Prehľad vybavenia................................................................85

Rozmery...................................................................................86

Technické údaje.....................................................................87

Tlaková strata.........................................................................88

Zdroj napätia.................................................................................40

Zostatkový dopravný tlak vysoko efektívneho čerpadla...22

Zoznam skratiek...........................................................................59

T

Technické údaje

Vnútorná jednotka Logatherm WPLS .. IE/IB..............19

Vonkajšia jednotka ODU.....................................................16

Tepelná izolácia............................................................................29

Tepelné čerpadlo

Spôsob činnosti.......................................................................5

Tepelný zákon o obnoviteľných energiách– EETeploG.....58

Termická dezinfekcia..................................................................80

V

Vedenie chladiaceho média ....................................................36

Vnútorná jednotka Logatherm WPLS .. IE/IB

Konštrukcia a funkcia...........................................................18

Miesto inštalácie....................................................................32

Minimálne odstupy ..............................................................35

Minimálny objem priestoru................................................34

Popis systému.........................................................................11

Potrubné prípojky..................................................................21

Rozmery....................................................................................19

Rozsah dodávky.....................................................................13

Technické údaje......................................................................19

Vonkajšia jednotka ODU............................................................14

Konštrukcia a funkcia...........................................................14

Minimálne odstupy...............................................................35

Podstavec................................................................................34

Rozmery....................................................................................16

Rozsah dodávky.....................................................................12

Technické údaje.....................................................................16

Výpočet záťaže z chladu.............................................................31

Výkonové číslo (COP)...............................................................6-7

Vykurovacia záťaž budovy (potreba tepla)

Existujúce objekty..................................................................24

Novostavby..............................................................................24

Výparník............................................................................................6

Vysúšanie podlahy........................................................................11

104

Logatherm WPLS – 6 720 801 985 (2012/11)

More magazines by this user
Similar magazines