06.02.2014 Views

Aktuálny stav výmer ovocných sadov (v ha) - Ústredný kontrolný a ...

Aktuálny stav výmer ovocných sadov (v ha) - Ústredný kontrolný a ...

Aktuálny stav výmer ovocných sadov (v ha) - Ústredný kontrolný a ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Ústredný</strong> <strong>kontrolný</strong> a skúšobný ú<strong>stav</strong> poľnohospodársky v Bratislave<br />

833 16 Bratislava, Matúškova 21<br />

Odbor ovocinárstva a integrovanej produkcie<br />

956 07 Veľké Ripňany, Topoľčianska 488/29, Tel: 038/5392640, Fax:038/5392642, e-mail: ovocie@uksup.sk<br />

<strong>Aktuálny</strong> <strong>stav</strong> <strong>výmer</strong> <strong>ovocných</strong> <strong>sadov</strong> (v <strong>ha</strong>)<br />

v registri ÚKSÚP v r. 2011<br />

V registri <strong>ovocných</strong> <strong>sadov</strong> bolo k 31.5.2011 registrovaných 506 ovocinárskych subjektov.<br />

• Celková <strong>výmer</strong>a <strong>ovocných</strong> <strong>sadov</strong> aj s manipulačnými ploc<strong>ha</strong>mi dosiahla 8926,8 <strong>ha</strong>. V tejto<br />

<strong>výmer</strong>e sú zahrnuté všetky intenzívne aj extenzívne ovocné sady v Slovenskej republike.<br />

Celková <strong>výmer</strong>a sa znížila oproti roku 2010 o 359 <strong>ha</strong>.<br />

• Čistá <strong>výmer</strong>a 8056,8 <strong>ha</strong> je <strong>výmer</strong>a bez manipulačných plôch. V tejto <strong>výmer</strong>e sú špecifikované<br />

<strong>výmer</strong>y intenzívnych <strong>sadov</strong> na <strong>výmer</strong>e 5110,1 <strong>ha</strong> a aj extenzívnych <strong>sadov</strong> 2946,7 <strong>ha</strong>. K 31.5.2011<br />

sa čistá <strong>výmer</strong>a medziročne znížila o 256,3 <strong>ha</strong>. Čistá <strong>výmer</strong>a je vypočítaná z počtu jedincov vo<br />

všetkých <strong>ovocných</strong> sadoch (stromov, krov, sadeníc) a ich sponu.<br />

• K 31.5.2011 bol zaznamenaný úbytok hlavne starých extenzívnych <strong>sadov</strong> oproti roku 2010 až<br />

o 260 <strong>ha</strong>. Dôvodom zníženia <strong>výmer</strong> bola:<br />

- likvidácia starých a ekonomicky neefektívnych <strong>ovocných</strong> <strong>sadov</strong> samotnými pestovateľmi,<br />

- vyradenie pracovníkmi ÚKSÚP z registra <strong>sadov</strong> pri kontrolách na mieste z dôvodu starých,<br />

neprodukčných extenzívnych <strong>sadov</strong> bez úrody a vysokým percentuálnym podielom<br />

odumretých stromov<br />

- na základe žiadostí pestovateľov pre zlý zdravotný <strong>stav</strong> a využívanie <strong>sadov</strong> na iné účely ako<br />

pestovanie ovocia (napríklad na chov hospodárskych zvierat)<br />

Analýza porovnania medziročnej <strong>výmer</strong>y za roky 2010 - 2011<br />

Obdobie – časový úsek 31.5.2009 – 31.5.2010 31.5.2010 – 31.5.2011 Rozdiel v <strong>ha</strong><br />

2010 (<strong>ha</strong>) 2011 (<strong>ha</strong>) /+ nárast, - pokles/<br />

Celková <strong>výmer</strong>a 9285,8 8926,8 -359,0<br />

Čistá <strong>výmer</strong>a 8313,1 8056,8 -256,3<br />

Intenzívne sady 5106,4 5110,1 +4,2<br />

Extenzívne sady 3206,7 2946,7 -260,0<br />

Produkčný potenciál sa zisťuje len v kategórii „intenzívnych <strong>sadov</strong>“. Medzi extenzívne sady<br />

patria sady staré, opustené, využívané inak ako na pestovanie ovocia (chov HZ), ktoré nevykazujú<br />

žiadnu produkciu. Kategóriu extenzívnych <strong>sadov</strong> s nízkou úrovňou agrotechniky s vykazovaním


2<br />

nízkych úrod zaraďujeme do kategórie produkčných. O tieto sady sa ovocinári starajú a udržiavajú ich<br />

primeranou agrotechnikou, rezom a tvarovaním v <strong>stav</strong>e s dosahovaním nízkej trhovej produkcie na<br />

miestnom, resp. lokálnom trhu.<br />

Z čistej <strong>výmer</strong>y 8056,8 <strong>ha</strong> pripadá 5110,1 <strong>ha</strong> (63%) na intenzívne ovocné sady. Výmera<br />

intenzívnych <strong>sadov</strong> vzrástla za posledný rok o 3,7 <strong>ha</strong>. Ostatnú <strong>výmer</strong>u 2946,7 <strong>ha</strong> tvoria sady<br />

extenzívne, ktoré tvoria v SR 37 %.<br />

V sadoch s produkciou ovocia ( v ktorých sa dosahujú úrody) sú zahrnuté intenzívne sady a časť<br />

<strong>sadov</strong> s nízkou úrovňou agrotechniky, v ktorých sa na <strong>výmer</strong>e 1079,3 <strong>ha</strong> pestuje ovocie na priamy<br />

predaj a uvádza na miestny, resp. lokálny trh. Výmera týchto <strong>sadov</strong> produkujúcich ovocie<br />

k 31.5.2011 dosiahla 6189,3 <strong>ha</strong>, čo pred<strong>stav</strong>uje 77 % z čistej <strong>výmer</strong>y všetkých <strong>ovocných</strong> <strong>sadov</strong>.<br />

V sadoch s produkciou ovocia:<br />

- má vysokú a dobrú úroveň agrotechniky 3651,2 <strong>ha</strong> <strong>ovocných</strong> <strong>sadov</strong>, čo pred<strong>stav</strong>uje 45 %<br />

podiel z čistej <strong>výmer</strong>y. Na tejto <strong>výmer</strong>e sa tvorí najväčší podiel produkcie ovocia na trh<br />

ovocinármi, ktorí sú väčšinou členmi OÚSR a organizácií výrobcov (OV) BONUM a SK<br />

FRUIT. V týchto sadoch je na vysokej úrovni technológia pestovania všetkých <strong>ovocných</strong><br />

druhov.<br />

- je evidovaných aj 2538,1 <strong>ha</strong> (32%) <strong>sadov</strong> s priemernou až nízkou úrovňou agrotechniky, ktorá<br />

vplýva dlhodobo na nízke úrody v t.<strong>ha</strong> -1 i horšiu kvalitu plodov.<br />

K 31.5.2011 využíva ovocné sklady 129 subjektov. Celková kapacita skladov evidovaná<br />

v registri ÚKSÚP sa znížila od r. 2010 o 498 t. Všeobecne došlo k poklesu skladov vetraných<br />

vzduchom, z dôvodu ich neužívania pre skladovanie ovocia. Tento typ skladovania je pri<br />

moderných technológiách nevhodný, využíva sa skôr na preskladnenie ovocia. Z dôvodu prerobenia<br />

skladu CA na ULO došlo k zníženiu kapacity skladov s riadenou CA.<br />

Kapacita <strong>ovocných</strong> skladov v SR pre uskladnenie z domácej produkcie ovocia.<br />

2008 2009 2010 2011<br />

Počet užívateľov <strong>sadov</strong>, ktorí majú ovocné sklady: 140 137 136 129<br />

Celková kapacita skladov v SR v t: 45820 44084 42324 41826<br />

Sklady vetrané vzduchom: 11582 11375 8330 7752<br />

Klasická chladiareň bez možnosti regulovania atmosféry: 12537 11764 13049 13389<br />

Sklady s riadenou CA: 180 1100 1100 240<br />

Sklady s ULO: 21521 19845 19845 20445<br />

Zastúpenie hlavných <strong>ovocných</strong> druhov pestovaných v <strong>ovocných</strong> sadoch na Slovensku:<br />

• na prvom mieste sa pestujú jablone na <strong>výmer</strong>e 4177,5 <strong>ha</strong> s 52 % podielom. Oproti roku 2010<br />

došlo k zníženiu <strong>výmer</strong>y pestovaných jabloní o 148 <strong>ha</strong>.


3<br />

• na druhom mieste broskyne 737,5 <strong>ha</strong> (9,2 %).<br />

• na treťom slivky 687,2 <strong>ha</strong> (8,5 %), ktoré medziročne vykazujú pokles o 7,3 <strong>ha</strong>.<br />

• na ďalších miestach sa pestujú čierne ríbezle na <strong>výmer</strong>e 528,7 <strong>ha</strong> (6,6 %), marhule 239,3 <strong>ha</strong><br />

(3 %), čerešne 308,8 <strong>ha</strong> (3,8 %), višne 171,5 (2,1 %).<br />

• k 31.5.2011 bol zaznamenaný medziročný nárast <strong>výmer</strong>y orec<strong>ha</strong> kráľovského o 27,3 <strong>ha</strong>.<br />

Za posledné dva roky došlo k výraznému nárastu <strong>výmer</strong> orec<strong>ha</strong> kráľovského až o 121 <strong>ha</strong> na<br />

súčasnú <strong>výmer</strong>u 313,1 <strong>ha</strong>.<br />

Vývoj slovenského ovocinárstva sa dá vyjadriť celkovou úrovňou, agrotechnikou a<br />

technologickými postupmi pestovania jednotlivých <strong>ovocných</strong> druhov.<br />

Pre porovnanie údajov o vývoji ovocinárstva v SR z registra ÚKSÚP za posledných 6 r.<br />

od 31.5.2005 – do 31.5.2011, došlo k poklesu celkovej <strong>výmer</strong>y <strong>ovocných</strong> <strong>sadov</strong> o 1732,3 <strong>ha</strong>!<br />

Od roku 2005 do r. 2011 sa znížili celkové <strong>výmer</strong>y jabloní v registri ÚKSÚP o 899,7 <strong>ha</strong>,<br />

broskýň o 184 <strong>ha</strong>, marhúľ o 169,7 <strong>ha</strong>, čiernych ríbezlí o 188,3 <strong>ha</strong>.<br />

Ing. Samuel Michálek<br />

riaditeľ odboru

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!