07.02.2014 Views

Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie ...

Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie ...

Pokyny pre vedenie evidencie spotreby a spôsobu aplikácie ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Pokyny</strong> <strong>pre</strong> <strong>vedenie</strong> <strong>evidencie</strong> <strong>spotreby</strong> a <strong>spôsobu</strong> <strong>aplikácie</strong> prípravkov<br />

Poznámka na úvod:<br />

Evidenciu možno aj naďalej viesť podľa vzorov uvedených v legislatíve<br />

z <strong>pre</strong>dchádzajúceho obdobia. V tomto prípade však treba jednotlivé kolónky vypĺňať tak, aby<br />

bolo možné jednoduchým spôsobom zistiť používanie prípravkov na každý kód<br />

dielu/parcely, to znamená, že identifikáciu honu treba uviesť podľa <strong>evidencie</strong> LPIS.<br />

<strong>Pokyny</strong> k prílohe č. 1 vyhlášky MP SR č. 183/2009 Z. z.<br />

Evidencia <strong>spotreby</strong> a <strong>spôsobu</strong> <strong>aplikácie</strong> prípravkov na ochranu rastlín a iných<br />

prípravkov<br />

určené <strong>pre</strong> poľnohospodárov, lesníkov, subjekty vykonávajúce ošetrovanie skladov<br />

a pod.<br />

tento vzor vypĺňa subjekt užívajúci pozemky aj v tom prípade, že ošetrovanie vykonáva<br />

prostredníctvom iných subjektov<br />

(tento vzor nie je určený <strong>pre</strong> subjekty vykonávajúce služby v ochrane rastlín, ktoré musia<br />

viesť príslušnú evidenciu vyplývajúca z obchodných vzťahov medzi podnikom služieb<br />

a subjektom užívajúcim ošetrované pozemky)<br />

Všeobecné údaje o identifikácii subjektu:<br />

1. Fyzická osoba alebo<br />

právnická osoba<br />

Meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby alebo obchodné meno<br />

a adresa sídla právnickej osoby<br />

2. Obec, okres Uvedie sa názov obce a okresu<br />

3. Zodpovedná osoba Meno a priezvisko osoby zodpovednej za <strong>vedenie</strong> <strong>evidencie</strong> a za<br />

aplikáciu prípravkov<br />

Kolónka „Obec“ v hlavičke tabuľky znamená, že všetky nižšie uvádzané údaje<br />

o aplikáciách boli vykonané v jednej obci. V praxi to v podstate vo väčšine prípadov znamená<br />

<strong>aplikácie</strong> v rámci jednej <strong>pre</strong>vádzky.<br />

Aplikácie prípravkov sa musia uvádzať chronologicky v dátumovom poradí za sebou<br />

bez ohľadu na plodinu a parcelu v rámci jedného hospodárskeho roka. Nový hospodársky rok<br />

treba začať na novú stranu alebo aspoň oddeliť voľným riadkom. Do jedného riadku treba<br />

uvádzať každý prípravok samostatne, a to aj v prípade tank-mix kombinácií, ktoré sa označia<br />

svorkou spájajúcou <strong>pre</strong>dmetné riadky v kolónke „Spôsob <strong>aplikácie</strong> prípravku“. V prípade<br />

opakovania niektorých údajov z <strong>pre</strong>došlého riadku možno v danom stĺpci uviesť opakovacie<br />

znamienko (– “ –).<br />

4. Dátum <strong>aplikácie</strong> Vypĺňať v dátumovom poradí aplikácií.<br />

5. Plodina<br />

(medziplodina)<br />

Uvedie sa celý názov ošetrovanej plodiny, napríklad ozimná<br />

pšenica, ozimný jačmeň, jarný jačmeň, cukrová repa, kukurica na<br />

zrno, lesná kultúra, drevina a pod. Nesmú sa tu uvádzať názvy<br />

skupín poľnohospodárskych plodín ako sú obilniny, oziminy,<br />

okopaniny, sady, zelenina, hlúboviny a pod. V prípade ošetrovania<br />

medziplodiny, uvedie sa <strong>pre</strong> daný hospodársky rok aj pestovaná<br />

6. Kód dielu (číslo<br />

LPIS) alebo JPRL<br />

alebo označenie<br />

skleníka, fóliovníka,<br />

medziplodina.<br />

Vyplniť buď údaje podľa <strong>evidencie</strong> LPIS:<br />

- štvorec, JPRL – jednotka priestorového rozdelenia lesa a<br />

- kód dielu - parcela A, B, C<br />

alebo identifikáciu skleníka, fóliovníka, skladu, škôlky a pod.


skladu, škôlky a pod.<br />

7. Výmera plodiny<br />

(medziplodiny) v ha<br />

8. Vegetačné štádium<br />

Uvedie sa celková výmera plodiny na danej parcele.<br />

Vývojové štádium (fenofáza) v čase ošetrovania plodiny, napr. ak<br />

ide o obilniny odnožovanie, prvé kolienko a pod.<br />

ošetrenej plodiny<br />

9. Škodlivý organizmus Celý názov škodlivého organizmu alebo škodlivého činiteľa, proti<br />

ktorému bola vykonaná aplikácia zo zoznamu povolených<br />

prípravkov na ochranu rastlín. Neuvádza sa tu zjednodušene<br />

buriny, škodca a choroba, ale celý názov škodlivého organizmu<br />

podľa etikety prípravku.<br />

10. Intenzita napadnutia Napadnutie ošetrenej plodiny, napr. percentuálne napadnutie<br />

chorobami, počet škodcov na 1 m 2 a pod., prípadne slovné<br />

vyjadrenie slabý, stredný, silný výskyt<br />

11. Prípravok Obchodný názov prípravku sa uvedie podľa etikety alebo podľa<br />

zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín<br />

12. Použitá dávka na<br />

hektár, tonu alebo m 3<br />

(koncentrácia)<br />

13. Celkové<br />

spotrebované<br />

Dávka v kg alebo litroch na 1 ha pozemku alebo 1 tonu osiva alebo<br />

1 m 3 drevnej hmoty, prípadne koncentrácia prípravku<br />

v percentách.<br />

V kg alebo litroch (na 2 desatinné miesta).<br />

množstvo prípravku<br />

14. Použité množstvo V litroch na ha.<br />

vody na 1 ha<br />

15. Ošetrená plocha Uvedie sa ošetrená výmera v hektároch.<br />

16. Spôsob <strong>aplikácie</strong><br />

prípravku<br />

Uvedie sa skratkou, napr.:<br />

PP – postrek pozemný,<br />

PL - postrek letecký,<br />

<strong>pre</strong>em – <strong>pre</strong>emergentná aplikácia,<br />

post – postemergentná aplikácia,<br />

PO – popraš,<br />

GR – aplikácia granulovaných prípravkov,<br />

ZA– zálievka,<br />

VN – vkladanie návnad do nôr,<br />

R – rosenie,<br />

M – morenie.<br />

Ak sa uplatnia iné <strong>aplikácie</strong>, uvedie sa ich spôsob celým slovom.<br />

TM – v prípade tank-mix <strong>aplikácie</strong> dvoch a viacerých prípravkov<br />

sa spolu jasne označia svorkou tie riadky, v ktorých sú uvedené<br />

samostatne prípravky daného tank-mixu, napr.<br />

KARATE<br />

TOPAS }TM<br />

17. Dátum prvého zberu Znamená po poslednom ošetrení uviesť dátum prvého zberu danej<br />

plodiny. V prípade ďalšieho ošetrovania, napr. u zeleniny, ktorá sa<br />

zberá aj medzi ošetrovaniami, po ďalšom ošetrení sa uvedie<br />

následný zber po tomto ďalšom ošetrení. Dokladom o vykonaní<br />

zberu po uplynutí ochrannej doby prípravkov na ochranu rastlín<br />

bude výkaz práce, denník váženia alebo dodacie listy <strong>pre</strong><br />

odberateľov daných produktov.<br />

18. Poznámka V tejto kolónke treba povinne uvádzať vyorávky tak, aby bolo


možné ľahko identifikovať následnú plodinu ešte v tom istom<br />

hospodárskom roku.<br />

Ďalej uvedené údaje sú nepovinné – napr. údaje o počasí (smer<br />

vetra, teplota vzduchu, zrážky za 24 hod <strong>pre</strong>d aplikáciou a 24 h po<br />

aplikácii a pod.), ďalej všetky mimoriadne udalosti pri aplikácii<br />

prípravku, napr.: nežiadúce ošetrenie okolitých plodín,<br />

povrchových vôd a pod., s <strong>pre</strong>sným údajom o ich charaktere<br />

a závažnosti, ako aj o vykonaných opatreniach.<br />

Poznámky k evidencii morenia<br />

V prípade vysievania moreného osiva alebo výsadby moreného sadiva, pričom je známa<br />

časť alebo všetky potrebné údaje či už z návesky nakúpeného osiva (sadiva) alebo<br />

z vlastného morenia, je postup vypĺňania nasledovný (vyplnia sa iba tie údaje, ktoré sú<br />

hodnoverne zistené): Neuvádza sa tu morenie osiva určeného na účely uvádzania na trh.<br />

4. Dátum <strong>aplikácie</strong> Rovná sa dátumu výsevu alebo výsadby.<br />

5. Plodina<br />

(medziplodina)<br />

6. Kód dielu (číslo<br />

LPIS) alebo JPRL<br />

alebo označenie<br />

skleníka, fóliovníka,<br />

skladu, škôlky a pod.<br />

7. Výmera plodiny<br />

(medziplodiny) v ha<br />

8. Vegetačné štádium<br />

Uvedie sa celý názov vysievanej alebo vysádzanej plodiny,<br />

napríklad ozimná pšenica, ozimný jačmeň, jarný jačmeň, cukrová<br />

repa, kukurica na zrno a pod.<br />

Vyplniť buď údaje podľa <strong>evidencie</strong> LPIS:<br />

- štvorec, JPRL – jednotka priestorového rozdelenia lesa a<br />

- kód dielu - parcela A, B, C<br />

alebo identifikáciu skleníka, fóliovníka, skladu, škôlky a pod.<br />

Uvedie sa celková výmera danej parcely, na ktorej bude vysiata<br />

plodina.<br />

-<br />

ošetrenej plodiny<br />

9. Škodlivý organizmus Celý názov škodlivého organizmu alebo škodlivého činiteľa, proti<br />

ktorému bolo morenie uskutočnené.<br />

10. Intenzita napadnutia -<br />

11. Prípravok Rovná sa obchodnému názvu moridla. V prípade dovozu z iných<br />

krajín sa uvedie známy údaj (obchodný názov alebo účinná látka<br />

a jej obsah v moridle)<br />

12. Použitá dávka na<br />

hektár alebo tonu<br />

(koncentrácia)<br />

13. Celkové<br />

spotrebované<br />

množstvo prípravku<br />

V tomto prípade sa uvedie dávka moridla na 1 t osiva alebo sadiva,<br />

prípadne koncentrácia prípravku v percentách.<br />

Vypočíta sa cez vzorec:<br />

• výsevok v tonách na ha x dávka moridla v kg alebo litroch<br />

na tonu x osiata výmera v ha, napr.<br />

• 0,2 t/ha pšenice x 3 l/t VITAVAX-u x 40 ha osiatej výmery<br />

= 24,00 l VITAVAX-u<br />

-<br />

14. Použité množstvo<br />

vody na 1 ha<br />

15. Ošetrená plocha Uvedie sa osiata výmera v hektároch.<br />

16. Spôsob <strong>aplikácie</strong> M – morenie.<br />

prípravku<br />

17. Dátum prvého zberu -<br />

18. Poznámka Krajina pôvodu zahraničného osiva alebo sadiva.<br />

<strong>Pokyny</strong> k prílohe č. 2 vyhlášky MP SR č. 183/2009 Z. z.


Súhrnné údaje o spotrebe prípravkov rozdelené podľa plodín a škodlivých organizmov<br />

určené <strong>pre</strong> poľnohospodárov (vypĺňajú všetky kolónky)<br />

a podniky zaoberajúce sa morením (ktoré nevypĺňajú kolónky 4 a 6)<br />

Podniky zaoberajúce sa morením osiva alebo sadiva odlíšia v súhrnných údajoch<br />

spotrebu moridiel použitých na morenie osiva vysiateho na užívaných pozemkoch (vypĺňajú<br />

ako ostatní poľnohospodári) od <strong>spotreby</strong> moridiel použitých na morenie osiva určeného na<br />

účely uvádzania na trh (tu nevypĺňajú kolónky 4 a 6).<br />

Kolónka „Obec“ v hlavičke tabuľky znamená, že všetky nižšie uvádzané údaje<br />

o aplikáciách boli vykonané v jednej obci. V praxi to v podstate vo väčšine prípadov znamená<br />

<strong>aplikácie</strong> v rámci jednej <strong>pre</strong>vádzky.<br />

1. Fyzická osoba<br />

alebo právnická<br />

osoba<br />

Meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby alebo obchodné meno<br />

a adresa sídla právnickej osoby.<br />

2. Obec, okres Uvedie sa názov obce a okresu.<br />

3. Zodpovedná osoba Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie súhrnných<br />

údajov o spotrebe prípravkov.<br />

4. Celková výmera Uvedie sa celková výmera poľnohospodárskej pôdy a ornej pôdy<br />

subjektu v danom roku.<br />

5. Plodina Uvedie sa celý názov ošetrovanej plodiny, napríklad ozimná<br />

pšenica, ozimný jačmeň, jarný jačmeň, cukrová repa, kukurica na<br />

zrno a pod. Nesmú sa tu uvádzať názvy skupín<br />

poľnohospodárskych plodín ako sú obilniny, oziminy, okopaniny,<br />

sady, zelenina, hlúboviny a pod.<br />

6. Výmera v ha Uvedie sa celková výmera plodiny v ha, ktorá sa v danom<br />

hospodárskom roku zberala. V prípade vyorávok a opätovného<br />

výsevu inej plodiny na tú istú parcelu sa do celkovej výmery<br />

zaratúva plodina, ktorá sa v danom hospodárskom roku zberala.<br />

7. Škodlivý<br />

organizmus<br />

Celý názov škodlivého organizmu alebo škodlivého činiteľa, proti<br />

ktorému boli vykonané ošetrovania.<br />

8. Prípravok Názvy prípravkov musia byť uvedené podľa etikety alebo podľa<br />

zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín.<br />

9. Spotreba v kg Celková spotreba v kg alebo litroch.<br />

alebo litroch<br />

10. Ošetrené ha alebo<br />

tony<br />

Uvedie sa celková ošetrená výmera v hektároch daným<br />

prípravkom.<br />

Morenie na účely uvádzania na trh uviesť v osobitnom riadku.<br />

V tom prípade treba uviesť celkové ošetrené množstvo v tonách<br />

osiva alebo sadiva moridlom.<br />

<strong>Pokyny</strong> k prílohe č. 3 vyhlášky MP SR č. 183/2009 Z. z.


Súhrnné údaje o spotrebe prípravkov za rok .....................<br />

určené <strong>pre</strong> lesníkov<br />

Kolónka „Obec“ v hlavičke tabuľky znamená, že všetky nižšie uvádzané údaje<br />

o aplikáciách boli vykonané v jednej obci.<br />

1. Fyzická osoba alebo Meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby alebo obchodné meno<br />

právnická osoba a adresa sídla právnickej osoby.<br />

2. Obec, okres Uvedie sa názov obce a okresu.<br />

3. Zodpovedná osoba Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie súhrnných<br />

údajov o spotrebe prípravkov.<br />

4. Celková výmera Uvedie sa celková výmera lesnej pôdy subjektu v danom roku.<br />

5. Prípravok Názvy prípravkov musia byť uvedené podľa etikety alebo podľa<br />

zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín.<br />

6. Spotreba v kg alebo V kg alebo litroch.<br />

litroch<br />

7. Poznámka Uvádza sa iba u tých prípravkov, ktoré majú podľa zoznamu<br />

povolených prípravkov viacero spôsobov použitia, napr. ak<br />

fungicíd alebo insekticíd bol použitý na morenie, uvedie sa text<br />

„morenie“, ak herbicíd bol použitý na desikáciu, uvedie sa text<br />

„desikácia“, ak insekticíd bol použitý na ochranu skladov, uvedie<br />

sa text „ochrana skladov“ a pod.<br />

<strong>Pokyny</strong> k prílohe č. 4 vyhlášky MP SR č. 183/2009 Z. z.


Súhrnné údaje o prípravkoch uvedených na trh za rok ........<br />

určené <strong>pre</strong> osoby uvedené v § 21 zákona NR SR č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej<br />

starostlivosti v znení neskorších <strong>pre</strong>dpisov<br />

(teda držiteľov registrácie alebo držiteľov povolenia <strong>pre</strong> súbežné prípravky alebo ich<br />

zástupcov <strong>pre</strong> územie Slovenskej republiky alebo tých, ktorí dovážajú na územie Slovenskej<br />

republiky alebo vyrábajú na území Slovenskej republiky prípravky na ochranu rastlín alebo<br />

iné prípravky)<br />

1. Fyzická osoba alebo<br />

právnická osoba<br />

Meno, priezvisko a adresa fyzickej osoby alebo obchodné meno<br />

a adresa sídla právnickej osoby.<br />

2. Zodpovedná osoba Meno a priezvisko osoby zodpovednej za vypracovanie<br />

súhrnných údajov o prípravkoch uvedených na trh.<br />

3 Prípravok Názvy prípravkov musia byť uvedené podľa etikety alebo podľa<br />

zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín.<br />

4 Množstvo prípravku<br />

uvedené na trh na<br />

území Slovenskej<br />

republiky<br />

Uvedie sa množstvo prípravkov <strong>pre</strong>daných fyzickým osobám<br />

alebo právnickým osobám sídliacim na území Slovenskej<br />

republiky.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!