Views
4 years ago

Ocean możliwości 2 (RN) - Dialog

Ocean możliwości 2 (RN) - Dialog

Ocean możliwości 2 (RN) -

Szczegółowe Warunki Promocji „Ocean możliwości 2 (RN)” § 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji „Ocean możliwości 2 (RN)”, zwanej dalej Promocją lub Szczegółowymi Warunkami Promocji, jest Telefonia Dialog sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy placu Jana Pawła II nr 1, 50-136 Wrocław, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000419488, REGON 390570519, NIP 692-19-90-816, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 489.950.000 PLN, zwana dalej Operatorem. 2. Promocja dotyczy Umów zawartych lub zmienionych na warunkach Promocji w okresie od dnia 15.04.2013 r. do odwołania. 3. Zawierając Umowę Promocyjną Abonent traci możliwość korzystania z uprzednio udzielonych zniżek i opustów na opłatach abonamentowych oraz na opłatach za usługę połączeń telefonicznych, związanych z daną Usługą oferowaną w ramach Promocji. 4. Promocja w zakresie dotyczącym Usług stacjonarnych (Usługi Telefonicznej, Usługi Internetowej i Usługi Telewizyjnej) dostępna jest na obszarze sieci własnej Operatora, w zależności od istniejących możliwości technicznych. Szczegółowe Warunki Promocji dostępne są na stronie internetowej dialog.pl, w Salonach Sprzedaży Operatora oraz pod numerem TeleCentrum 801 700 700. 5. Promocja skierowana jest do osób będących Konsumentami w rozumieniu art. 2 ust. 18 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.), którzy zawrą z Operatorem Umowę Promocyjną na czas określony 12 lub 24 pełnych Okresów Rozliczeniowych, z zastrzeżeniem § 1 ust. 6 i 7. 6. Promocja skierowana jest: 6.1. do Abonentów, którzy nie posiadają Usług oferowanych w niniejszej Promocji, 6.2. do Abonentów posiadających Usługi dostępne w niniejszej Promocji, które nie są świadczone na zasadach promocyjnych lub w ofertach specjalnych, 6.3. do Abonentów posiadających Usługi dostępne w niniejszej Promocji, świadczone w innych ofertach promocyjnych związanych z udzieleniem rabatu i zobowiązaniem Abonenta do nierozwiązywania Umowy przez okres wskazany w dotychczasowej Umowie Promocyjnej, 6.3.1. na zasadach odrębnie zawartej Umowy w ramach niniejszej Promocji (zobowiązania wynikające z dotychczasowej Umowy promocyjnej/specjalnej pozostają bez zmian) lub 6.3.2. Operator umożliwi zmianę dotychczasowych warunków Umowy bez konieczności ponoszenia kary umownej w postaci Opłaty Wyrównawczej z tytułu naruszenia postanowień oferty promocyjnej/specjalnej pod warunkiem zwiększenia przez Abonenta liczby posiadanych Usług w wyniku przystąpienia do niniejszej Promocji oraz przy zastrzeżeniu, że zwiększenie liczby Usług nie spowoduje likwidacji uprzednio świadczonej na zasadach promocyjnych Usługi Telefonii Komórkowej lub Usługi Mobilnego Internetu wraz z aparatem telefonicznym/modemem. 7. Promocja nie dotyczy osób, w stosunku do których Operator prowadzi działania mające na celu odzyskanie zaległych należności za wyświadczone usługi telekomunikacyjne oraz w przypadku negatywnej oceny ich wiarygodności płatniczej. 8. Okres obowiązywania Umowy Promocyjnej wynosi 12 lub 24 Okresy Rozliczeniowe i liczony jest od dnia aktywacji Usług na warunkach Promocji. Wyboru okresu Abonent dokonuje podczas zawarcia lub zmiany Umowy. 9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Operatora dla Usługi Telefonicznej (stacjonarnej), Usługi Telefonii Komórkowej, Usługi Internetowej (stacjonarnej), Usługi Mobilnego Internetu lub Usługi Telewizyjnej, w przypadku wyboru przez Abonenta danej Usługi w ramach niniejszej Promocji, chyba że Szczegółowe Warunki odrębnej Promocji stanowią inaczej, z zastrzeżeniem § 1 ust. 10. 10. Promocja łączy się z Promocjami oferowanymi w Usłudze Telewizyjnej dotyczącymi Pakietów Tematycznych, Pakietów Premium pod warunkiem, że Abonent w ramach niniejszej Promocji nie wybrał danych Pakietów. Promocja łączy się także z promocjami dotyczącymi Wypożyczalni Filmów, Kanałów HD, Cyfrowego magnetowidu, sprzedaży urządzeń oraz z promocją „Dostęp do numerów niegeograficznych”. 11. Wszystkie ceny podane w niniejszym dokumencie są cenami brutto. § 2 Warunki specjalne i uprawnienia Abonenta 1. W Promocji dostępne są następujące Usługi w specjalnych cenach: Usługa Usługa Telefoniczna Usługa Internetowa Usługa Telewizyjna Usługa Telefonii Komórkowej Rodzaj opłaty jednorazowej Ceny oferowane w ramach Promocji w zależności od okresu obowiązywania Umowy Promocyjnej 12 Okresów Rozliczeniowych 24 Okresy Rozliczeniowe Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) 29,90 zł 29,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) – w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi „eFaktura” 1) 19,90 zł 19,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona w Pakiecie Usług w ramach Promocji) 19,90 zł 19,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona w Pakiecie Usług w ramach Promocji) – w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi „eFaktura” 1) 9,90 zł 9,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) 29,90 zł 29,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) – w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi „eFaktura” 1) 19,90 zł 19,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona w Pakiecie Usług w ramach Promocji) 19,90 zł 19,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona w Pakiecie Usług w ramach Promocji) – w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi „eFaktura” 1) 9,90 zł 9,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) 249,90 zł 249,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) – w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi „eFaktura” 1) 199,90 zł 199,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona w Pakiecie Usług w ramach Promocji) 49,90 zł 49,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona w Pakiecie Usług w ramach Promocji) – w przypadku jednoczesnej aktywacji Usługi „eFaktura” 1) 29,90 zł 29,90 zł Jednorazowa opłata za aktywację drugiego dekodera 2) 3) 49,90 zł 49,90 zł Jednorazowa opłata za udostępnienie jednego zestawu TVoja Bezprzewodowa 2) 4) 99,00 zł 99,00 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) 29,90 zł 29,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona samodzielnie w ramach Promocji) – w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi „eFaktura” 1) 19,90 zł 19,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona w Pakiecie Usług w ramach Promocji) 19,90 zł 19,90 zł Jednorazowa opłata za uzyskanie dostępu do Usługi (Usługa świadczona w Pakiecie Usług w ramach Promocji) – w przypadku jednoczesnej aktywacji usługi „eFaktura” 1) 9,90 zł 9,90 zł dialog.pl 801 700 700

Możliwości wsparcia firm w nowej perspektywie finansowej Unii ...
Możliwości wsparcia przedsiębiorczości w ramach ... - wup rzeszow.pl
Szczegółowe Warunki Promocji „Wyspa Skarbów (RN)” - Dialog
Szczegółowe Warunki Promocji „Tani Telefon (RN)” - Dialog
Szczegółowe Warunki Promocji „Na Maxa V - 6 miesięcy za ... - Dialog
Szczegółowe Warunki Promocji „Non Stop za 49,90 zł (RN)” - Dialog
Cennik uslugi DIALOGmedia (RN-OM2) (DIALOG).indd
Dla Firm w stałej cenie II (POTS) - DIALOG
Regulamin promocji „SOHO – Promocja 1/2011” - Dialog
praktyczne możliwości wykorzystania faktoringu
Regulamin promocji „Promocja Diallo 4/2010” - Dialog
Regulamin świadczenia usług DIALLO dla Abonentów - Dialog
Cennik usług Diallo Oferta indywidualna - Dialog
Regulamin promocji „Internet + Telefon – Promocja 3/2010” - Dialog
Regulamin promocji „Dialog Tobie Internet – Promocja 2/2010”
Zestawienie możliwości dofinansowania do projektów ramach TriM ...
Regulamin świadczenia usług DIALLO dla Użytkowników ... - Dialog
Badanie możliwości odpopielania papierów higienicznych na ...
Możliwości wykorzystania i pomocy matematyki w nauczaniu ...
Możliwości międzynarodowej współpracy w sektorze ...
1 Polagra - pełen talerz moŜliwości - polagra food
Regulamin świadczenia usług DIALLO dla Użytkowników - Dialog
Regulamin promocji „Na Maxa IV” (standard) - Dialog
Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości ... - Structum
Efektywność energetyczna tekturnicy – możliwości optymalizacji Cz. 2.
Warunki Oferty Promocyjnej „e-promocja: Wiele możliwości na raty”
Szczegółowe Warunki Promocji „HBO TV” - Dialog
Studium możliwości wdrożenia inicjatywy JESSICA – województwo ...