Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

6303 7631 – 06/2005 SK Pre odborných pracovníkov

Návod na montáž a

servis

Modul s ovládaním rádiovým

signálom RFM20 a

priestorový regulátor

s ovládaním rádiovým

signálom RC20RF

Pred uvedením zariadenia do prevádzky alebo servisným prácami si prosím pozorne

prečítajte


Obsah

1 Bezpečnosť 4

1.1 O tomto návode 4

1.2 Správne použitie 4

1.3 Dodržujte tieto pokyny 4

1.4 Likvidácia odpadu 5

1.5 Odovzdanie zariadenia 6

1.6 Ďalšie pokyny 6

2 Popis výrobku 7

2.1 Modul s ovládaním rádiovým signálom RFM20 7

2.2 Priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF 8

2.3 Možnosti inštalácie 9

3 Technické údaje 10

3.1 Technické údaje modulu s ovládaním rádiovým

signálom RFM20 10

3.2 Technické údaje priestorového regulátora s ovládaním

rádiovým signálom RC20RF 10

3.3 Normy a smernice 11

4 Inštalácia RFM20 12

4.1 Montáž modulu s ovládaním rádiovým signálom RFM20 12

4.2 Zhotovenie prípojok do el. siete 13

5 Uvedenie zariadenia do prevádzky a prevádzka 15

5.1 Vloženie batérií 15

5.2 RFM20 rozozná RC20RF 15

5.3 Vytvorenie spojenia 17

5.4 Neúspešné rozoznanie 18

5.5 Pokyny pre prevádzku 19

6 Inštalácia RC20RF 21

6.1 Predpoklady 21

6.2 Montáž na stenu (odporúčané pripevnenie) 23

6.3 Inštalácia v miestnosti 25

7 Servis RC20RF 26

7.1 Obsluha servisnej roviny 26

7.2 Prehľad parametrov 28

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

2 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Obsah

7.3 Nastavenie parametrov 29

7.4 Adresa vykurovacieho okruhu 30

7.5 Vykurovací systém 30

7.6 Vyrovnanie priestorovej teploty 31

7.7 Príprava TÚV 32

7.8 Druh čerpadla 33

7.9 Doba dobehu čerpadla 34

7.10 Trvalé zobrazenie 34

7.11 Kalibrácia času 35

7.12 Tepelná dezinfekcia 36

7.13 Zobrazenie verzie softvéru 36

7.14 Vymazanie rozoznaného kanálu vykurovacieho okruhu

na RFM20 37

7.15 Zobrazenie alebo vymazanie adresy vykurovacieho okruhu

na RC20RF 37

8 Odstraňovanie porúch 39

8.1 Odstraňovanie porúch na RFM20 39

8.2 Odstraňovanie porúch na RC20RF 40

8.3 Vyvolanie testu LCD na RC20RF 43

9 Protokol o nastaveniach 44

10 Zoznam kľúčových slov 45

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 3


1 Bezpečnosť

1 Bezpečnosť

1.1 O tomto návode

Tento návod obsahuje dôležité informácie o bezpečne a odborne

vykonaných servisných prácach na module s ovládaním rádiovým

signálom RFM20 a na priestorovom regulátore s ovládaním rádiovým

signálom RC20RF.

Servisný návod je určený pre kúrenára, ktorý má - na základe svojho

odborného vzdelania a skúseností - znalosti o zaobchádzaní

s vykurovacími zariadeniami.

1.2 Správne použitie

Modul s ovládaním rádiovým signálom RFM20 a priestorový regulátor

s ovládaním rádiovým signálom RC20RF sa smú používať výlučne za

účelom pripojenia priestorových ovládacích jednotiek prostredníctvom

rádiového signálu k vykurovacím zariadeniam od firmy Buderus

pomocou EMS (elektronického riadiaceho systému).

Predpoklad systému pre prevádzku je: Vykurovací kotol musí byť

vybavený EMS.

1.3 Dodržujte tieto pokyny

Modul s ovládaním rádiovým signálom RFM20 a priestorový regulátor

s ovládaním rádiovým signálom RC20RF boli koncipované

a skonštruované podľa najnovšieho technického stavu a uznaných

bezpečnostno-technických pravidiel.

V prípade neodborného používania však nie je možné úplne vylúčiť

nebezpečenstvo alebo vecné škody.

● Prevádzkujte preto vykurovacie zariadenie len na určený účel

a v bezchybnom stave.

● Pozorne si prečítajte tento návod.

● Dodržujte bezpečnostné pokyny, aby ste tak zabránili zraneniam

a vecným škodám.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

4 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Bezpečnosť 1

NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA

elektrickým prúdom pri otvorenom regulátore.

VAROVANIE!

● Predtým ako otvoríte regulátor: Vypnite vykurovacie zariadenie

pomocou núdzového vypínača vykurovania z prúdu alebo ho odpojte

prostredníctvom domovej poistky z el. siete.

NEBEZPEČENSTVO OBARENIA

Teplota TÚV môže byť až 80°C. Pri nastaveniach na vyššie teploty

ako 60°C vzniká na miestach odberu nebezpečenstvo obarenia.

VAROVANIE!

● Prosím upozornite Vášho zákazníka na správne zaobchádzanie

s rôznymi armatúrami TÚV, aby ste tak predišli obareniu osôb.

POŠKODENIE ZARIADENIA

POZOR!

mrazom.

Keď je vykurovacie zariadenie mimo prevádzky alebo je vypnutá

funkcia protimrazovej ochrany, môže zariadenie v prípade mrazu

zamrznúť.

● V prípade nebezpečenstva mrazu chráňte vykurovacie zariadenie

pred zamrznutím. Keď je vykurovacie zariadenie vypnuté, vypustite

za týmto účelom vodu z kotla, zásobníka a potrubí vykurovacieho

zariadenia.

1.4 Likvidácia odpadu

● Starý komponent je potrebné ekologicky zlikvidovať v autorizovanej

inštitúcii.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 5


1 Bezpečnosť

1.5 Odovzdanie zariadenia

● Nastavte na základnom regulátore BC10 oba otočné voliče na

„Aut“, aby regulovala teplotu TÚV a teplotu výstupu ovládacia

jednotka.

● Po uvedení zariadenia do prevádzky vyplňte protokol

o nastaveniach na strane 44.

● Vysvetlite zákazníkovi spôsob funkcie vykurovacieho zariadenia

a obsluhu zariadenia.

● Informujte koncového zákazníka o tom, ktoré nastavenia ste zvolili,

najmä pokiaľ ide o:

- priradenie vykurovacích okruhov (parameter „Adresa vykurovacieho

okruhu“)

- vykurovací program a program TÚV

- dôležité nastavenia na ovládacej jednotke (napr. RC30, ak je

k dispozícii)

● Odporúčame, aby ste odovzdali tento návod na montáž a servis

zákazníkovi, aby si ho uschoval pri vykurovacom zariadení.

1.6 Ďalšie pokyny

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Používajte len originálne náhradné diely od firmy Buderus. Za škody,

spôsobené náhradnými dielmi nedodanými firmou Buderus, nemôže

Buderus prevziať žiadne ručenie.

Zariadenie zodpovedá základným požiadavkám príslušných noriem

a smerníc.

Bola preukázaná zhoda. Príslušné podklady a originál vyhlásenia

o zhode sú uložené u výrobcu.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

6 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Popis výrobku 2

2 Popis výrobku

2.1 Modul s ovládaním rádiovým signálom RFM20

Modul s ovládaním rádiovým signálom RFM20 sa používa na

bezdrôtovú komunikáciu medzi regulátorom a jedným (alebo

viacerými) priestorovým regulátorom s ovládaním rádiovým signálom

RC20RF umiestneným v obytnom priestore.

Modul s ovládaním rádiovým signálom sa pripojí na regulátor a je

napájaný cez 2-vodičové vedenie zbernice.

Každý modul s ovládaním rádiovým signálom môže ovládať

prostredníctvom rádiového signálu až dva vykurovacie okruhy.

Obr. 1

Poz. 1:

Poz. 2:

Poz. 3:

Poz. 4:

Modul s ovládaním rádiovým signálom RFM20

kryt svoriek

tlačidlo „Výber“ (pre výber kanála vykurovacieho okruhu)

LED-diódy pre zobrazenie kanála vykurovacieho okruhu

tlačidlo a LED-dióda „Set“ (pre rozoznanie RC20RF)

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 7


2 Popis výrobku

2.2 Priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF

Priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom reguluje

vykurovací okruh vykurovacieho zariadenia. Výmena údajov s RFM20

prostredníctvom rádiového signálu sa uskutočňuje jedenkrát za

minútu.

Obr. 2

Poz. 1:

Poz. 2:

Poz. 3:

Poz. 4:

Poz. 5:

Ovládacie prvky RC20RF

displej

tlačidlá základných funkcií

otočný volič pre zmenu hodnôt a teplôt alebo pre pohyb

v menu

tlačidlá „Prog“ a „Čas“

kryt na zakrytie tlačidiel „Prog“ a „Čas“

Tlačidlá pre základné funkcie Tlačidlá pre rozšírené funkcie

(obr. 2, poz. 2) (obr. 2, poz. 4)

tlačidlo „AUT“ (automatika)

tlačidlo „Denná prevádzka“

tlačidlo „Čas“

tlačidlo „Prog“ (program)

tlačidlo „Nočná prevádzka“

tlačidlo „TÚV“

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

8 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Popis výrobku 2

2.3 Možnosti inštalácie

Priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom je možné

nainštalovať do elektronického riadiaceho systému (EMS) dvoma

rôznymi spôsobmi.

Obr. 3

Priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom

RC20RF ako jediná ovládacia jednotka (a) alebo ako

diaľkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh v dvojdome

(b alebo c)

Druh inštalácie sa nastaví pri uvádzaní zariadenia do prevádzky

(rozoznanie RFM20 na RC20RF):

Nastavenie adresy

vykurovacieho

okruhu

0

1 - 5

Význam

jediná ovládacia jednotka (nastavenie od výroby, obr. 3, a):

RC20RF pracuje samostatne bez ďalšej ovládacej jednotky

v systéme. RC20RF je hlavný regulátor (Master) v zbernici

EMS. Teraz je možná regulácia podľa priestorovej teploty.

diaľkové ovládanie pre jeden vykurovací okruh s adresou 1

– 5 (obr. 3, b alebo c):

RC20RF je nainštalované ako diaľkové ovládanie pre tento

vykurovací okruh. Ovládacia jednotka (napr. RC30) je

hlavný regulátor (Master) v zbernici EMS.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 9


3 Technické údaje

3 Technické údaje

3.1 Technické údaje modulu s ovládaním rádiovým signálom RFM20

Jednotka

RFM20

Napájacie napätie

prostredníctvom zbernice

EMS

Príkon W 0,5

Rozmery

(šírka/výška/hĺbka)

mm 130/140/40

Hmotnosť g 210

Prevádzková teplota °C 0 až +50

Teplota pri skladovaní °C 0 až +70

Relatívna vlhkosť vzduchu % 0 až 90

Max. dĺžka vedenia m 100

Min. priemer vedenia mm 0,8

Vedenie ks 2-žilové

Dosah voľného poľa m > 150

Tab. 1 Technické údaje modulu s ovládaním rádiovým signálom

RFM20

3.2 Technické údaje priestorového regulátora s ovládaním rádiovým

signálom RC20RF

Jednotka RC20RF

Napájacie napätie V 3 V DC

Typ batérií

2 x AA (batérie Mignon)

Príkon mW 0,6

Rozmery

(šírka/výška/hĺbka)

mm 108/90/40

Hmotnosť (vrát. batérií) g 180

Prevádzková teplota °C 0 až +50

Teplota pri skladovaní °C 0 až +70

Relatívna vlhkosť vzduchu % 0 až 90

Dosah voľného poľa m > 150

Tab. 2 Technické údaje priestorového regulátora s ovládaním

rádiovým signálom RC20RF

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

10 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Technické údaje 3

3.3 Normy a smernice

Pri montáži a prevádzke vykurovacieho zariadenia dodržujte normy

a smernice špecifické pre danú krajinu!

Pri elektrickej inštalácii dodržujte miestne predpisy a predpisy

energetických podnikov!

Použité výrobné normy

Bezpečnosť elektrických zariadení EN 60335-1

Elektromagnetická kompatibilita EN 50081-1, EN 61000-3-2,

(emisia EMC)

EN 61000-3-3

Odolnosť voči rušeniu EMC EN 60730-1, EN 61000-6-2

EMC a ERM – zariadenia

EN ETSI 300220-1,

s ovládaním rádiovým signálom EN ESTI 300220-2,

s malým dosahom (SRD)

EN ESTI 300220-3

Tab. 3 Použité výrobné normy

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 11


4 Inštalácia RFM20

4 Inštalácia RFM20

4.1 Montáž modulu s ovládaním rádiovým signálom RFM20

Modul s ovládaním rádiovým signálom RFM20 je určený pre montáž

na stenu vedľa vykurovacieho zariadenia v miestnosti inštalácie.

Neodporúča sa montáž RFM20 do vykurovacieho kotla, keďže môže

dôjsť k rušeniu rádiového signálu.

RFM20 je však možné namontovať aj do bytu, napr. za účelom

dosiahnutia lepšieho spojenia rádiovým signálom s priestorovou

ovládacou jednotkou.

Obr. 4

Montáž modulu s ovládaním rádiovým signálom

Poz. 1: skrutky (4 x 45)

● Nakreslite miesta na vyvŕtanie otvorov pre modul s ovládaním

rádiovým signálom.

● Vyvŕtajte otvory podľa šablóny s otvormi (ø 6 mm).

● Do vyvŕtaných otvorov vložte hmoždinky a zaskrutkujte priložené

skrutky (obr. 4, poz. 1) až na 5 mm.

● Zaveste modul s ovládaním rádiovým signálom.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

12 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Inštalácia RFM20 4

4.2 Zhotovenie prípojok do el. siete

NEBEZPEČENSTVO OHROZENIA ŽIVOTA

elektrickým prúdom.

VAROVANIE!

● Vypnite vykurovacie zariadenie z prúdu pomocou núdzového

vypínača vykurovania alebo ho odpojte prostredníctvom domovej

poistky z el. siete.

Obr. 5

Poz. 1:

Poz. 2:

Poz. 3:

Montáž krytu svoriek

odvzdušňovací kľúč príp. skrutkovač

skrutka s krížovou drážkou s vonkajším štvorhranom

kryt svoriek

● Demontujte kryt svoriek (obr. 5, poz. 3). Za týmto účelom uvoľnite

skrutky s krížovou drážkou (obr. 5, poz. 2) buď krížovým

skrutkovačom alebo odvzdušňovacím kľúčom (obr. 5, poz. 1).

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 13


4 Inštalácia RFM20

Obr. 6

Poz. 1:

Poz. 2:

Poz. 3:

Poz. 4:

Zhotovenie prípojky do el. siete

gumená priechodka

svorka na odľahčenie namáhania v ťahu

pripojovacie svorky zbernice EMS (regulácia vykurovania)

pripojovacie svorky zbernice EMS (voliteľné pre ďalšie

moduly EMS)

Pripojte vedenie zbernice pomocou dodaných svoriek na modul

s ovládaním rádiovým signálom (viď schému zapojenia).

● Za týmto účelom najskôr prevlečte gumenú priechodku (obr. 6, poz.

1) cez vedenie.

● Prepojte vedenie zbernice na svorkách (obr. 6, poz. 3 príp. 4) podľa

schémy pripojenia.

● Odborne zoskrutkujte svorky na odľahčenie namáhania v ťahu (obr.

6, poz. 2) s priloženými príchytkami.

● Namontujte kryt svoriek (obr. 5, poz. 3).

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

14 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Uvedenie do prevádzky a prevádzka 5

5 Uvedenie zariadenia do prevádzky a prevádzka

Modul s ovládaním rádiovým signálom RFM20 je vybavený dvoma

kanálmi vykurovacieho okruhu pre max. dva vykurovacie okruhy (1

a 2). Tieto môžu byť ľubovoľne priradené k vykurovacím okruhom

nainštalovaným vo vykurovacom zariadení (adresy vykurovacieho

okruhu 0 – 5).

Každý kanál vykurovacieho okruhu používa jednu vlastnú adresu

rádiového signálu (kanál rádiového signálu) vybranú generátorom

náhodných čísel.

5.1 Vloženie batérií

Pre uvedenie RC20RF do prevádzky je nutné vložiť dodané batérie (2

x typ AA).

● Otvorte RC20RF na zadnej strane.

● Vložte batérie správne podľa ich pólov.

Ak na displeji bliká vodorovná čiara, tak je RC20RF pripravený na

uvedenie do prevádzky.

5.2 RFM20 rozozná RC20RF

Predpoklady:

- Vykurovacie zariadenie a regulácia musia byť už uvedené do

prevádzky a zapnuté.

- RFM20 musí byť pripojený k zbernici EMS.

- Priestorová ovládacia jednotka RC20RF sa nachádza v blízkosti

modulu s ovládaním rádiovým signálom RFM20, takže môžete vidieť

obe zariadenia súčasne.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 15


5 Uvedenie do prevádzky a prevádzka

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Kým RFM20 nerozozná žiaden kanál vykurovacieho okruhu, bude

blikať LED-dióda „Set“.

5.2.1 Spustenie režimu rozoznávania na RFM20

● Podržte stlačené tlačidlo „Set“ na RFM20 po dobu 3 sekúnd.

LED-dióda „Set“ neustále svieti. LED-dióda kanálu vykurovacieho

okruhu bliká.

● Ak by ste chceli vybrať iný kanál vykurovacieho okruhu, stlačte

tlačidlo „Výber“.

Bliká príslušná LED-dióda.

Zvolený kanál vykurovacieho okruhu RFM20 je teraz pripravený na

rozoznanie RC20RF.

5.2.2 Spustenie režimu rozoznávania na RC20RF

Ak je RC20RF pripravený, bude na displeji blikať znak.

● Stlačte kolíkové tlačidlo a opäť ho uvoľnite, aby ste tak vyvolali

servisnú rovinu.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

16 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Uvedenie do prevádzky a prevádzka 5

Na displeji sa najskôr zobrazí parameter P1 (adresa vykurovacieho

okruhu).

● Opätovne stlačte kolíkové tlačidlo, podržte ho stlačené a otočným

voličom vyberte požadovaný vykurovací okruh vykurovacieho

zariadenia. Tento sa nainštaluje na vopred zvolený kanál

vykurovacieho okruhu RFM20.

Keď je zvolená adresa vykurovacieho okruhu (napr. vykurovací okruh

1), uvoľnite kolíkové tlačidlo. Nastavenie „0“ znamená, že RC20RF sa

nainštaluje ako jediná ovládacia jednotka v systéme (viď kapitola 2.3,

strana 9).

Na displeji sa zobrazuje „SET“, počas výmeny údajov pre rozoznanie

medzi RC20RF a RFM20.

5.3 Vytvorenie spojenia

Po úspešnom rozoznaní sa obe zariadenia prepnú do bežného

prevádzkového stavu:

V strede displeja RC20RF budú blikať znaky dovtedy, kým sa

neprevezmú údaje z regulátora.

Na RFM20 zhasne LED-dióda „Set“ a LED-dióda rozoznaného

vykurovacieho okruhu neustále svieti.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Toto zobrazenie sa tiež zobrazí po výmene batérií.

Potom RC20RF zobrazí nameranú priestorovú teplotu (trvalé

zobrazenie).

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 17


5 Uvedenie do prevádzky a prevádzka

● Na RFM20 označte, ktorý vykurovací okruh bol uložený na ktorom

kanáli.

● Pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky: Vykonajte ďalšie

nastavenia podľa popisu v kapitole 7 od strany 26.

● Ak by ste chceli pre druhý vykurovací okruh nechať rozoznať ďalší

RC20RF, postupujte znova podľa krokov popísaných v kapitole 5.1.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Prenos rádiového signálu medzi oboma zariadeniami sa odteraz koná

každú minútu. Prenos rádiového signálu je na RFM20 signalizovaný

krátkym blikaním LED-diódy kanálu vykurovacieho okruhu.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Informácie o tom, ako môžete zobraziť alebo vymazať rozozna

vykurovací okruh, nájdete v kapitole 7.14 „Vymazanie rozoznaného

kanálu vykurovacieho okruhu na RFM20“, strana 37 alebo v kapitole

7.15 „Zobrazenie alebo vymazanie adresy vykurovacieho okruhu na

RC20RF“, strana 37.

5.4 Neúspešné rozoznanie

Ak nebolo rozoznanie úspešné (napr. žiaden príjem rádiového

signálu), zobrazí sa chyba najneskôr po jednej minúte nasledovne:

- Na displeji RC20RF sa zobrazí „ERR1“ alebo „ERR2“.

- Na RFM20 zhasne LED-dióda vybraného kanálu vykurovacieho

okruhu. Nebol rozoznaný žiaden RC20RF.

Pokiaľ nebol proces rozoznania úspešný, RFM20 opustí po dvoch

minútach režim rozoznávania. Pokyny pre prevádzku (CHÝBA

DOKONČENIE VETY, pozn.prekl.)

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

18 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Uvedenie do prevádzky a prevádzka 5

5.5 Pokyny pre prevádzku

5.5.1 Svetelné diódy (LED-diódy)

LED-diódy na RFM20 zobrazujú aktuálny prevádzkový stav:

LED-dióda

kanál

vykurovacieho

okruhu 1,2

LED-dióda

Set

Prevádzkový stav

všetky vypnuté bliká

RFM20 ešte nerozoznal žiaden RC20RF

(stav pri dodávke).

svieti

vypnutá

LED-dióda kanálu vykurovacieho okruhu

svieti, keď je tento kanál vykurovacieho

okruhu obsadený.

krátko bliká vypnutá

Krátke blikanie (jedenkrát za minútu)

LED-diódy kanálu vykurovacieho okruhu

signalizuje prenos rádiového signálu.

trvalo bliká svieti

Keď sa RFM20 nachádza v režime

rozoznávania, LED-dióda kanálu

vykurovacieho okruhu neustále bliká.

trvalo bliká vypnutá

LED-dióda tiež trvalo bliká, keď existuje

porucha vykurovacieho okruhu

(odstraňovanie porúch viď strana 39).

Tab. 4 Prevádzkové stavy RFM20

5.5.2 Účastníci na zbernici EMS

V systéme zbernice EMS smie prevziať funkciu hlavného regulátora

(Master) len jeden účastník. Keď je vo vykurovacom zariadení

nainštalovaná jedna ovládacia jednotka (napr. RC30), táto prevezme

funkciu hlavného regulátora (Master). Priestorový regulátor

s ovládaním rádiovým signálom RC20RF musí byť nainštalovaný ako

diaľkové ovládanie s nastavenou adresou vykurovacieho okruhu (viď

kapitola 2.3 „Možnosti inštalácie“, strana 9).

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 19


5 Uvedenie do prevádzky a prevádzka

5.5.3 Protimrazová ochrana

- Keď je priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom

RC20RF nainštalovaný ako diaľkové ovládanie, môžete na ovládacej

jednotke (napr. RC30) nastaviť funkciu protimrazovej ochrany.

- Ak je RC20RF jediná ovládacia jednotka, vykurovacie zariadenie

pracuje s nastavenými priestorovými teplotami pre dennú a nočnú

prevádzku. Vypnutie v nočnej prevádzke nie je možné (len zníženie

teploty).

Pri RC20RF je najnižšia priestorová teplota, ktorú je možné nastaviť,

5°C. Tým je zaistená protimrazová ochrana dovtedy, kým zostane

vykurovacie zariadenie zapnuté.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

20 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Inštalácia RC20RF 6

6 Inštalácia RC20RF

6.1 Predpoklady

Dbajte nato, aby boli pred začiatkom montáže splnené nasledovné

predpoklady:

6.1.1 Vhodná referenčná miestnosť

Za účelom bezchybnej funkcie regulácie vykurovania sa musí

priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF

nachádzať vo vhodnej referenčnej miestnosti (odôvodnenie viď

Návod na obsluhu).

Cudzie zdroje tepla (slnečné žiarenie alebo aj iné zdroje kúrenia ako

otvorený krb) v referenčnej miestnosti ovplyvňujú funkcie regulácie

RC20RF. Ak sú v referenčnej miestnosti cudzie zdroje tepla, môže sa

stať, že bude v miestnostiach bez cudzích zdrojov tepla príliš

chladno.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Termostatické ventily na vykurovacích telesách v referenčnej

miestnosti nie sú potrebné pri regulácii priestorovej teploty. Ak sú

v referenčnej miestnosti termostatické ventily, musia byť tieto úplne

otvorené.

6.1.2 Pokyny ohľadom miesta montáže/inštalácie

Kvôli lepšiemu meraniu teploty odporúčame namontovať priestorový

regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF na stenu.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

● Postarajte sa o to, aby mal RC20RF kvôli prenosu rádiového

signálu k dispozícii pokiaľ možno veľký odstup od kovových

predmetov a elektrických zariadení.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 21


6 Inštalácia RC20RF

6.1.3 Skúška intenzity príjmu

Pomocou funkcie „Intenzita príjmu“ je možné určiť optimálnu pozíciu

zariadení RC20RF v referenčnej miestnosti a RFM20. Parameter

„P11“ zobrazí intenzitu príjmu oboch zariadení súčasne.

Stlačte kolíkové tlačidlo, aby ste tak vyvolali servisnú rovinu.

Uvoľnite kolíkové tlačidlo.

Otáčajte otočným voličom ľubovoľným smerom, kým sa nezobrazí

parameter P11.

Stlačte kolíkové tlačidlo za účelom zobrazenia intenzity príjmu.

Na displeji sa zobrazuje nasledovný údaj: „7 – 6“

Displej Význam

Prvé číslo (napr. 7) predstavujte intenzitu príjmu

zariadenia RC20RF.

číslo – číslo Druhé číslo (napr. 4) zobrazuje intenzitu príjmu

modulu s ovládaním rádiovým signálom

RFM20.

Možné hodnoty: 0 = slabý príjem

0 až 9

9 = optimálny príjem

– – – žiaden príjem

● Miesto montáže/inštalácie RC20RF vyberte v referenčnej miestnosti

tak, aby intenzita príjmu dosahovala čo možno najvyššiu hodnotu.

● V prípade, že je intenzita príjmu RFM20 príliš nízka, zvoľte pre

RFM20 iné miesto montáže.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

22 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Inštalácia RC20RF 6

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

V prípade voľby parametra „P11“ komunikujú RC20RF a RFM20

každé 3 sekundy (v bežnej prevádzke každú minútu). Priestorový

regulátor s ovládaním rádiovým signálom automaticky ukončí režim

intenzity príjmu, ak do jednej minúty nestlačíte žiadne tlačidlo alebo

otočný volič.

6.2 Montáž na stenu (odporúčaná inštalácia)

Montážna poloha pre montáž na stenu

Vyberte vnútornú stenu v referenčnej miestnosti a namontujte

priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF podľa

obrázku 7. Je potrebný voľný priestor pod priestorovým regulátorom

s ovládaním rádiovým signálom a odstup od dverí, aby bolo možné

dostať správne výsledky merania.

Obr. 7

Poz. 1:

Montážna poloha priestorového regulátora s ovládaním

rádiovým signálom RC20RF v referenčnej miestnosti

(rozmery v metroch)

voľný priestor

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 23


6 Inštalácia RC20RF

Poradie montážnych krokov pri montáži na stenu

● Nakreslite miesta vŕtaných otvorov pre priestorový regulátor

s ovládaním rádiovým signálom.

● Vyvŕtajte otvory podľa šablóny (ø 6 mm).

● Do vyvŕtaných otvorov vložte hmoždinky a zaskrutkujte priložené

skrutky až na 5 mm.

● Zhora zaveste priestorový regulátor s ovládaním rádiovým

signálom.

Obr. 8

Montáž priestorového regulátora s ovládaním rádiovým

signálom (rozmery v mm)

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

24 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Inštalácia RC20RF 6

6.3 Inštalácia v miestnosti

Priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF je

možné nainštalovať aj voľne v miestnosti, pokiaľ si zákazník neželá

montáž na stenu.

● Vyklopte na zadnej strane inštalačnú päticu.

Obr. 9

Poz. 1:

Poz. 2:

Poz. 3:

Inštalácia priestorového regulátora s ovládaním rádiovým

signálom v referenčnej miestnosti

inštalačná pätica

priehradka na batérie

pripevnenie na stenu

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom by sa mal vždy

nachádzať v rovnakej polohe v referenčnej miestnosti. Rôzne miesta

inštalácie môžu mať za následok rôzne namerané hodnoty

priestorovej teploty.

Dodržujte pokyny uvedené v kapitole 6.1.2 na strane 21.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 25


7 Servis na RC20RF

7 Servis na RC20RF

7.1 Obsluha servisnej roviny

Pri uvádzaní zariadenia do prevádzky je potrebné nastaviť príp.

skontrolovať rôzne parametre. Tieto nastavenia sa vykonávajú

v servisnej rovine.

Servisná rovina sa obsluhuje kolíkovým tlačidlom a otočným voličom.

Vyvolanie servisnej roviny

Stlačte kolíkové tlačidlo, aby ste tak vyvolali servisnú rovinu.

Uvoľnite kolíkové tlačidlo.

Obr. 10

Poz. 1:

Poz. 2:

Poz. 3:

Kolíkové tlačidlo

otočný volič

kolíkové tlačidlo

ceruzka pre stlačenie kolíkového tlačidla

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

26 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Servis na RC20RF 7

Práce na servisnej rovine

Otáčaním otočným voličom v ľubovoľnom smere si prelistujete menu

servisnej roviny (obr. 11).

Podržte stlačené kolíkové tlačidlo, aby ste si tak nechali zobraziť

hodnotu parametra.

Ak chcete zmeniť zobrazenú hodnotu, podržte stlačené kolíkové

tlačidlo a súčasne otáčajte otočným voličom.

Uvoľnite kolíkové tlačidlo, aby ste tak uložili hodnotu.

hodnota

hodnota

hodnota

Obr. 11

Štruktúra menu servisnej roviny

Opustenie servisnej roviny

Stlačte tlačidlo „AUT“ alebo

otáčajte otočným voličom, kým sa nezobrazí „- - - -„ a stlačte kolíkové

tlačidlo.

Na displeji sa zobrazí trvalé zobrazenie.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 27


7 Servis na RC20RF

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Pokiaľ do piatich minút nestlačíte žiadne tlačidlo, priestorový regulátor

s ovládaním rádiovým signálom sa automaticky prepne naspäť na

trvalé zobrazenie.

7.2 Prehľad parametrov

Parameter Funkcia Zobrazí sa

P1

nastavenie adresy vykurovacieho

okruhu

vždy

P2 nastavenie vykurovacieho systému

len ak je hlavný

regulátor (Master)

(P1 = 0)

P3 vyrovnanie priestorovej teploty vždy

P4

P5

P6

inštalácia TÚV

nastavenie druhu čerpadla pre

vykurovací kotol

nastavenie doby dobehu čerpadla

P7 nastavenie trvalého zobrazenia vždy

P8

P9

porovnanie času

nastavenie tepelnej dezinfekcie

P10 zobrazenie verzie softvéru vždy

P11 zobrazenie intenzity príjmu vždy

- - - - opustenie servisnej roviny

Tab. 5 Prehľad parametrov

len ak je hlavný

regulátor (Master)

(P1 = 0)

len ak je hlavný

regulátor (Master)

(P1 = 0)

len ak je čerpadlo

zabudované vo

vnútri kotla

(P5 = 1)

len ak je hlavný

regulátor (Master)

(P1 = 0)

len ak je hlavný

regulátor (Master)

a P4 = 1

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

28 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Servis na RC20RF 7

7.3 Nastavenie parametrov

Na nasledovnom príklade uvidíte, ako je v princípe možné zobraziť

alebo zmeniť parametre.

Príklad: nastavenie trvalého zobrazenia „P7“

Stlačte kolíkové tlačidlo, aby ste tak vyvolali servisnú rovinu.

Otočným voličom vyberte požadovaný parameter („P7“).

Podržte stlačené kolíkové tlačidlo a otáčajte otočným voličom, aby ste

zmenili nastavenie parametra.

Uvoľnite kolíkové tlačidlo. Hodnota je uložená.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Všetky ďalšie parametre môžete nastaviť rovnakým spôsobom.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 29


7 Servis na RC20RF

7.4 Adresa vykurovacieho okruhu

„Adresou vykurovacieho okruhu“ (P1) určíte, ako je priestorový

regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF nainštalovaný

v systéme (viď kapitola 2.3, strana 9).

Adresu vykurovacieho okruhu nastavte pri uvádzaní zariadenia do

prevádzky (viď kapitola 5.2, strana 15).

Informácie o tom, ako môžete zobraziť alebo vymazať adresu

vykurovacieho okruhu, nájdete v kapitole 7.15 na strane 37.

7.5 Vykurovací systém

Ak je priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF

jediná ovládacia jednotka v systéme (P1 = 0), určuje tento parameter

druh regulácie vykurovacieho zariadenia (je možná len regulácia

riadená podľa priestorovej teploty).

Nastavenie

1

2

Význam

Výstup priestoru (nastavenie od výroby):

Regulácia priestorovej teploty, ktorá v prípade

odchýlok medzi požadovanou a skutočnou hodnotou

priestorovej teploty dynamicky reaguje zmenou

teploty výstupu.

Vyberte P2 = 1, ak majú byť vyrovnané zmeny v

odovzdávaní tepla (napr. otvorením termostatických

ventilov v iných miestnostiach ako v referenčnej

miestnosti).

Priestorový výkon:

Regulácia priestorovej teploty, ktorý v prípade

odchýlok medzi požadovanou a skutočnou hodnotou

priestorovej teploty dynamicky reaguje zmenou

výkonu kotla.

Možnosť P2 = 2 zvoľte vtedy, ak nedochádza k

žiadnym veľkým výkyvom záťaže a ak má byť

regulovaná len referenčná miestnosť (napr. dom

s otvoreným spôsobom konštrukcie). To znamená, že

zmeny v odovzdávaní tepla sa otvorením

termostatických ventilov v iných miestnostiach ako

v referenčnej miestnosti vyrovnajú len veľmi pomaly.

Táto regulácia priestorovej teploty je o niečo pomalšia,

spôsobuje však aj menej štartov horáka ako

„Priestorový výstup“.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

30 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Servis na RC20RF 7

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak je priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom

nainštalovaný ako diaľkové ovládanie (P1 ≠ 0), tento parameter sa

vymaže. V tomto prípade nastavte druh regulácie vykurovacieho

zariadenia na RC30. Ak je v RC30 aktivovaná regulácia riadená

podľa vonkajšej teploty, platí to aj pre RC20RF.

7.6 Vyrovnanie priestorovej teploty

V blízkosti priestorového regulátora s ovládaním rádiovým signálom

sa môže nachádzať samostatný teplomer a zobrazovať inú hodnotu

ako túto. Ak by ste chceli zladiť priestorový regulátor s ovládaním

rádiovým signálom s teplomerom, môže využiť funkciu „Kalibrácia“.

Predtým ako porovnáte priestorovú teplotu, mali by ste zohľadniť

nasledovné aspekty:

- Meria teplomer presnejšie ako priestorový regulátor s ovládaním

rádiovým signálom?

- Nachádza sa teplomer priamo vedľa priestorového regulátora

s ovládaním rádiovým signálom?

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Teplomer môže zmeny teploty zobrazovať pomalšie alebo rýchlejšie

ako priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom.

Nekalibrujte preto priestorový regulátor s ovládaním rádiovým

signálom počas fáz poklesu alebo zahrievania Vášho vykurovacieho

zariadenia.

Keď priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF

nameria teplotu, ktorá je o 0,1°C nižšia ako hodnota nameraná

teplomerom, potom zadajte pri kalibrácii „+0,1°C“. Tým zobrazí

priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom RC20RF teplotu

vyššiu o 0,1°C voči nameranej hodnote.

Rozsah nastavenia

-5,0°C až +5,0°C

Nastavenie od výroby

0,0°C

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 31


7 Servis na RC20RF

7.7 Príprava TÚV

V tomto nastavení môžete zadať, či si želáte prípravu TÚV

prostredníctvom vykurovacieho kotla.

Nastavenie

Význam

0 nie (nastavenie od výroby)

1 áno

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak je priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom

nainštalovaný ako diaľkové ovládanie (P1 ≠ 0), tento parameter

vybledne. V tomto prípade nastavte prípravu TÚV na RC30.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

32 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Servis na RC20RF 7

7.8 Druh čerpadla

Tento parameter určuje, prostredníctvom ktorého čerpadla bude

pretekať vykurovacia voda cez vykurovací kotol: prostredníctvom

čerpadla zabudovaného vo vnútri kotla („1“) alebo čerpadla

vykurovacieho okruhu („2“).

Nastavenie Význam

0 žiadne čerpadlo

1 čerpadlo zabudované vo vnútri kotla (nastavenie od

výroby):

Čerpadlo zabudované vo vnútri kotla sa v prípade

požiadavky TÚV alebo tepla zo strany UBA3/MC10

spustí súčasne s horákom a po nastavenej dobe

dobehu čerpadla sa opäť vypne.

Ak je nainštalovaná hydraulická výhybka alebo

trojcestný prepínací ventil, je v princípe potrebné zvoliť

„1“.

2 čerpadlo vykurovacieho okruhu:

UBA3/MC10 spustí čerpadlo vykurovacieho okruhu

vtedy, keď vykurovací okruh požaduje teplo.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak je priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom

nainštalovaný ako diaľkové ovládanie (P1 ≠ 0), tento parameter sa

vymaže. V tomto prípade nastavte druh čerpadla na RC30.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 33


7 Servis na RC20RF

7.9 Doba dobehu čerpadla

Doba dobehu čerpadla udáva, koľko minút po horáku sa čerpadlo

zabudované vo vnútri kotla vypne. Nastavením „24h“ je možná

nepretržitá prevádzka.

Nastavenie Význam

0 – 60 Doba dobehu kotlového čerpadla (nastavenie od

výroby 5 min.)

24 h Trvalá prevádzka kotlového čerpadla

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Parameter P6 je možné zvoliť len v spojení s kotlovým čerpadlom (P5

= 1). V nastaveniach „žiadne čerpadlo“ (P5 = 0) a „čerpadlo

vykurovacieho okruhu“ (P5 = 2) je P6 stlmené.

7.10 Trvalé zobrazenie

Parametrom P7 môžete zvoliť jednu z nasledujúcich hodnôt ako

trvalé zobrazenie:

- nameraná priestorová teplota

(nastavenie od výroby)

- vonkajšia teplota

Ak nie je k dispozícii vonkajší

snímač, zobrazia sa na displeji štyri

vodorovné čiary „- - - -„.

- čas

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

34 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Servis na RC20RF 7

7.11 Kalibrácia času

Ak idú hodiny stále popredu alebo pozadu, môžete pomocou tejto

funkcie opraviť presnosť. Ak idú hodiny priestorového regulátora

s ovládaním rádiovým signálom RC20RF počas jedného dňa napr.

o dve sekundy pomalšie, nastavte „2“ ako korekčnú hodnotu.

Rozsah zadania

Nastavenie od výroby

-30 až +30 sek./deň 0 sek./deň

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ak je priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom

nainštalovaný ako diaľkové ovládanie (P1 ≠ 0), tento parameter sa

vymaže. Čas a deň sa automaticky preberú z RC30 a príp. je ich tam

možné opraviť.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 35


7 Servis na RC20RF

7.12 Tepelná dezinfekcia

Pomocou funkcie „tepelná dezinfekcia“ sa TÚV jedenkrát do týždňa

zohreje na teplotu, ktorá je potrebná na zničenie choroboplodných

zárodkov (napr. legionel). Parameter P9 sa zobrazí len vtedy, ak je

priestorový regulátor s ovládaním rádiovým signálom jediná ovládacia

jednotka (P1 = 0).

Ak aktivujete tepelnú dezinfekciu (P9 = 1), tepelná dezinfekcia sa

spustí každý utorok o 1:00 hodine v noci a zohreje vodu najmenej na

70°C. Počas dezinfekcie neustále pracuje cirkulačné čerpadlo.

Keď je RC20RF nainštalovaný ako diaľkové ovládanie (P1 ≠ 0), P9 sa

vymaže. V tomto prípade nastavte tepelnú dezinfekciu na ovládacej

jednotke (napr. RC30) podľa popisu v návode na obsluhu RC30.

Nastavenie

0

1

Význam

žiadna tepelná dezinfekcia (nastavenie od

výroby)

tepelná dezinfekcia každý utorok o 1:00 hodine

v noci (čas nie je možné zmeniť)

NEBEZPEČENSTVO OBARENIA

Počas tepelnej dezinfekcie sa TÚV zohreje na teplotu vyššiu ako

60°C. Na miestach odberu vzniká nebezpečenstvo obarenia.

VAROVANIE!

● Prosím upozornite Vášho zákazníka na správne zaobchádzanie

s rôznymi armatúrami TÚV, aby ste tak vylúčili nebezpečenstvo

obarenia.

7.13 Zobrazenie verzie softvéru

V parametri P10 je uložená verzia softvéru RC20RF.

Zobrazenie „100“ napr.označuje verziu V1.00.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

36 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Servis na RC20RF 7

7.14 Vymazanie rozoznaného kanálu vykurovacieho okruhu na RFM20

Ak už nepotrebujete kanál vykurovacieho okruhu, môžete ho

vymazať.

● Podržte stlačené tlačidlo „Set“ na RFM20 po dobu 3 sekúnd.

LED-dióda „Set“ neustále svieti, LED-dióda najbližšieho voľného

kanála vykurovacieho okruhu bliká.

● Stlačte (príp. viackrát) tlačidlo „Výber“, aby ste tak zvolili kanál

vykurovacieho okruhu, ktorý je potrebné vymazať, a podržte stlačené

tlačidlo „Výber“.

LED-dióda zvoleného kanála vykurovacieho okruhu bliká.

Keď ste už vybrali kanál vykurovacieho okruhu, ktorý je potrebné

vymazať, nesmie už uvoľniť tlačidlo „Výber“.

● Súčasne so stlačeným tlačidom „Výber“ jedenkrát stlačte tlačidlo

„Set“.

Vybraný kanál vykurovacieho okruhu sa vymaže.

LED-dióda „Set“ zhasne a RFM20 skončí režim rozoznávania.

7.15 Zobrazenie alebo vymazanie adresy vykurovacieho okruhu na RC20RF

V servisnej rovine je možné zobraziť alebo vymazať adresu

vykurovacieho okruhu.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 37


7 Servis na RC20RF

● Stlačte kolíkové tlačidlo, aby ste tak vyvolali servisnú rovinu.

Zobrazí sa prvý parameter servisnej roviny (adresa vykurovacieho

okruhu).

Zobrazenie adresy vykurovacieho okruhu

Ak si želáte iba zobraziť naposledy rozoznanú adresu vykurovacieho

okruhu, postupujte nasledovne:

● Stlačte kolíkové tlačidlo a podržte ho stlačené.

Zobrazí sa naposledy rozoznaná adresa vykurovacieho okruhu.

● Uvoľnite kolíkové tlačidlo.

Vymazanie adresy vykurovacieho okruhu

Ak si želáte vymazať adresu vykurovacieho okruhu, postupujte

nasledovne:

● Stlačte kolíkové tlačidlo a podržte ho stlačené.

Zobrazí sa naposledy rozoznaná adresa vykurovacieho okruhu (napr.

„1“).

● Otočte otočným voličom doprava.

Na displeji sa zobrazí „CLr“ (Clear). Ak uvoľníte kolíkové tlačidlo

počas zobrazovania „CLr“, adresa vykurovacieho okruhu sa vymaže.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

38 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Odstraňovanie porúch 8

8 Odstraňovanie porúch

8.1 Odstraňovanie porúch na RFM20

Na module s ovládaním rádiovým signálom RFM20 blikajú LED-diódy

nasledovne:

LED-dióda

kanál

vykurovacieho

okruhu 1, 2

LED-dióda

Set

Porucha/možná

príčina

Odstránenie

bliká na 1

sekundu

bliká každú

sekundu 3 x

krátko, potom

½ sekundy dlho

1 sek. zapnutá,

1 sek. vypnutá

Tab. 6

vypnutá

vypnutá

vypnutá

bliká

Zobrazenie porúch na RFM20

prenos rádiového

signálu (žiadna

porucha):

LED-dióda jednu

sekundu bliká pri

prenose rádiového

signálu vykurovacieho

kotla.

Spojenie rádiovým

signálom medzi RFM20

a RC20RF je už

minimálne 5 minút

rušené.

Príčina: príliš slabá

batéria, RC20RF je

mimo dosahu príjmu

alebo porucha

rádiového signálu

Porucha na zbernici

EMS:

LED-dióda bliká

v prípade poruchy

vykurovacieho okruhu

na zbernici EMS. Na

RC20RF sa zobrazí

príslušné poruchové

hlásenie.

Stav pri dodávke

(žiadna porucha):

je nutné, aby bol

rozoznaný RC20RF (viď

kapitola 5, strana 15).

Skontrolujte, či

je na RC20RF

zobrazenie

„bat“.

Skontrolujte

intenzitu príjmu.

Prečítajte si

informácie v

tab. 7, strana

40.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 39


8 Odstraňovanie porúch

8.2 Odstraňovanie porúch na RC20RF

V tejto tabuľke porúch sú uvedené možné poruchy zariadenia, tzn.

poruchy komponentov EMS. Vykurovacie zariadenie zostane

v prípade poruchy zariadenia čo možno najdlhšie v prevádzke, tzn.

ešte môže vyrábať teplo (ide však o nepriaznivú prevádzku).

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Ďalšie poruchy sú popísané v podkladoch k použitému

vykurovaciemu kotlu.

Použité skratky:

SC = servisný kód

FC = kód poruchy, zobrazí sa po otočení otočného voliča

Hk1/2 = vykurovací okruh 1 príp. 2

SC FC Porucha Popis poruchy Možná príčina Odstránenie

A01 808 Snímač TÚV Už sa nepripravuje

je pokazený žiadna TÚV.

A01 810 TÚV zostáva

studená

A01 816 Žiadna

komunikácia

s UBA3/MC10

Neustály pokus zohriať

zásobník TÚV na

nastavenú

požadovanú hodnotu

TÚV.

Prednosť TÚV sa po

zobrazení hlásenia

poruchy vypne.

Vykurovací kotol

nedostáva požiadavku

na teplo, vykurovacie

zariadenie nevykuruje.

Tab. 7 Tabuľka porúch (poruchy zariadenia)

Snímač je nesprávne

pripojený alebo

pripevnený.

Vedenie snímača je

zlomené alebo

vyskratované.

Snímač je chybný.

Neustály odber alebo

únik.

Snímač je nesprávne

pripevnený.

Plniace čerpadlo je

nesprávne pripojené

alebo je pokazené.

Zbernicový systém EMS

je rušený.

UBA3/MC10 je

pokazená.

Skontrolujte prípojku

a vedenie snímača.

Skontrolujte pripevnenie

snímača na zásobníku.

Porovnajte hodnotu

odporu s krivkou

snímača.

Utesnite prípadné

netesné miesto.

Skontrolujte prípojku

a vedenie snímača.

Skontrolujte pripevnenie

snímača na zásobníku.

Porovnajte hodnotu

odporu s krivkou

snímača.

Skontrolujte funkciu

plniaceho čerpadla.

Vykonajte reset

vypnutím/zapnutím

vykurovacieho

zariadenia.

V prípade potreby

informujte servis.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

40 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Odstraňovanie porúch 8

SC FC Porucha Popis poruchy Možná príčina Odstránenie

A02 816 Žiadna

komunikácia

s BC10

Zariadenia RCxx už

nepreberajú

nastavenia BC10.

Problém s kontaktom na

BC10 alebo je BC10

pokazená.

BC10.

A11 802 Nie je

nastavený

čas

A11 803 Nie je

nastavený

dátum

A11 816 Žiadna

komunikácia

s RC30

A18

A21-

A25

816 Porucha

rádiového

signálu

Prepnutie medzi

dennou a nočnou

prevádzkou je

nastavené

v nesprávne časy.

Nesprávny čas

systému v regulácii.

RC20RF nemôže

posielať žiadne údaje

RC30. Preto nie je

možná regulácia

priestorovej teploty pre

vykurovací okruh

RC20RF.

Prenos rádiového

signálu je rušený,

pretože napr.

(CHÝBA TEXT,

pozn.prekl.)

A18 825 Konflikt adries RC30 aj RC20RF

riadia rovna

vykurovací okruh

a prípadne aj TÚV. V

závislosti od

nastavených

vykurovacích

programov

a požadovaných

priestorových teplôt

nemôže vykurovacie

zariadenie správne

pracovať. Príprava

TÚV funguje

nesprávne.

A18

A21-

A25

A21-

A25

806 Snímač

priestorovej

teploty je

pokazený

829 RC20RF ako

diaľkové

ovládanie

Nie je možná regulácia

priestorovej teploty

vykurovacieho okruhu

RC20RF.

RC20RF nemôže

posielať žiadne údaje

do RC30. Preto nie je

možná regulácia

priestorovej teploty

vykurovacieho okruhu

RC20RF.

Tab. 7 Tabuľka porúch (poruchy zariadenia)

Nie je nastavený alebo

je neplatný čas príp.

dátum na RC30.

Nesprávna adresa

RC20RF.

RC30 nie je k dispozícii

alebo nie je správne

pripojený.

RC20RF je mimo

dosahu príjmu.

Vykurovacie zariadenie

je vypnuté.

Po výmene RFM20 nie

je RC20RF prihlásený

na novom RFM20.

RC20RF je v systéme

prihlásený ako jediná

ovládacia jednotka

(hlavný regulátor,

Master) a RC30 ako

hlavný regulátor

(Master).

Snímač teploty

v RC20RF je pokazený.

Nie je správne

priradená adresa

RC20RF v RC30 alebo

nie je správne

nainštalovaná v RC30.

Nízky stav nabitia

batérií.

Skontrolujte prípojku

BC10. Príp. vymeňte

Nastavte čas príp. dátum

na RC30.

Skontrolujte adresu

(parameter P1)

v RC20RF.

Skontrolujte prípojku

RC30.

Umiestnite RC20RF do

oblasti dosahu príjmu.

Zapnite vykurovacie

zariadenie.

Vykonajte rozoznanie

RC20RF (viď kapitola

5.2, strana 15).

Zmeňte adresu

(parameter P1)

v RC20RF alebo

demontujte RC30 z EMS.

Vymeňte RC20RF.

Nastavte v RC30

parameter „Diaľkové

ovládanie“ na „RC20“.

Vymeňte batérie.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 41


8 Odstraňovanie porúch

SC FC Porucha Popis poruchy Možná príčina Odstránenie

Err1

Chyba

v režime

rozoznávania

RC20RF nemôže

regulačnou technikou

zasiahnuť do EMS.

Pokus RC20RF o

rozoznanie sa nevydaril.

Neexistuje žiaden

modul RFM20 v režime

rozoznávania „Set“.

Uveďte požadovaný

RFM20 do režimu

rozoznávania. Opätovne

vykonajte rozoznanie (viď

kapitola 5.2, strana 15).

RC20RF je mimo Umiestnite RC20RF do

Err2

Hxx

Konflikt

s adresou

v režime

rozoznávania

Servisné

hlásenie,

žiadna

porucha

zariadenia

RC20RF nemôže

regulačnou technikou

zasiahnuť do EMS.

Vykurovacie

zariadenie zostane čo

možno najdlhšie

v prevádzke.

Tab. 7 Tabuľka porúch (poruchy zariadenia)

dosahu príjmu.

Zvolený vykurovací

okruh je na RFM20 už

prihlásený na inom

kanáli.

Nie je možné rozoznať

adresu vykurovacieho

okruhu 0 (jediná

ovládacia jednotka),

keďže už je prihlásený

vykurovací okruh

(diaľkové ovládanie)

(viď strana 30).

Nie je možné rozoznať

vykurovací okruh (FB),

keďže je už prihlásený

vykurovací okruh

s adresou 0 (jediná

ovládacia jednotka) (viď

strana 30).

Napr. uplynul interval

údržby.

oblasti dosahu príjmu.

Skontrolujte a opravte

nastavenia na RC20RF

a RFM20.

Je potrebná údržba, viď

podklady

k vykurovaciemu kotlu.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

V prípade porúch zariadenia nie je potrebný reset. Ak nemôžete

odstrániť poruchu zariadenia, obráťte sa prosím na Vášho

kompetentného servisného technika alebo na Vašu pobočku

spoločnosti Buderus.

Informácie o odstraňovaní ďalších porúch nájdete v podkladoch

k vykurovaciemu kotlu.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

42 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Odstraňovanie porúch 8

8.3 Vyvolanie testu LCD na RC20RF

Pomocou menu „Test LCD“ môžete skontrolovať, či sa na displeji

úplne zobrazujú všetky znaky a symboly.

Takto spustíte test LCD:

● Súčasne stlačte tlačidlá „Čas“ a „TÚV“, aby ste spustili test LCD.

● Uvoľnením tlačidiel sa test LCD opäť ukončí.

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 43


9 Protokol o nastaveniach

9 Protokol o nastaveniach

P1

P2

P3

P4

P5

Adresa vykurovacieho

okruhu

Vykurovací systém

Porovnanie priestorovej

teploty

Príprava TÚV

Druh čerpadla

Rozsah zadania

Nastavenie

od výroby

Nastavenie

0 – 5 0 vždy

1 (priestorový výstup),

2 (priestorový výkon)

1

Zobrazenie

len keď je

hlavný

regulátor

(Master)

(P1 = 0)

-5,0°C až +5,0°C 0,0°C vždy

0 (nie),

1 (áno)

0 (žiadne čerpadlo),

1 (čerpadlo zabudované v

kotle),

2 (čerpadlo vykurovacieho

okruhu)

P6 Doba dobehu čerpadla 0 – 60 min., 24 h 5 min.

P7

Trvalé zobrazenie

priestorová teplota,

vonkajšia teplota, čas

0

1

priestorová

teplota

P8 Porovnanie času -30 do +30 sek./deň 0

P9

Tepelná dezinfekcia

0 (nie),

1 (áno)

P10 Verzia softvéru – vždy

0

len keď je

hlavný

regulátor

(Master)

(P1 = 0)

len keď je

hlavný

regulátor

(Master)

(P1 = 0)

len keď je

čerpadlo

zabudované v

kotle (P5 = 1)

vždy

len keď je

hlavný

regulátor

(Master)

(P1 = 0)

len keď je

hlavný

regulátor

(Master)

(P1 = 0) a P4

= 1

P11 Intenzita príjmu 0 až 9 – 0 až 9 – – vždy

Tab. 8 Protokol o nastaveniach

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

44 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


10 Zoznam kľúčových slov

10 Zoznam kľúčových slov

A

Adresa vykurovacieho okruhu 30

C

Cirkulácia 36

Cudzie zdroje tepla 21

Č

Čerpadlo vykurovacieho okruhu 33

Čerpadlo zabudované vo vnútri kotla 33

D

Dezinfekcia, tepelná 36

Diaľkové ovládanie 9

Doba dobehu čerpadla 34

Dodávka tepla 30

Druh čerpadla 33

Druh regulácie 30

E

Elektronický riadiaci systém (EMS) 4

F

Funkcia hlavného regulátora (Master) 19

O

Otočný volič 8

P

Porovnanie času 35

Porovnanie priestorovej teploty 31

Prehľad parametrov 28

Priestorový výkon 30

Priestorový výstup 30

Príprava TÚV 32

Protimrazová ochrana 20

R

RC20RF ako diaľkové ovládanie 9

RC20RF jediný v systéme 9

Referenčná miestnosť 21, 30

Regulácia priestorovej teploty 30

Reset 42

S

Servisná rovina

vyvolanie 26

opustenie 27

I

Inštalácia v miestnosti 25

Intenzita príjmu 22

J

Jediná ovládacia jednotka 9

K

Kalibrácia, priestorová teplota 31

Kolíkové tlačidlo 26

L

Likvidácia 5

M

Montážna poloha 23

Montáž na stenu 23, 24

T

Tabuľka porúch 40

Technické údaje 10

Tepelná dezinfekcia 36

Teplomer, samostatný 31

Test LCD 43

Trvalé zobrazenie 34

V

Verzia softvéru 36

Vonkajšia teplota 34

Vykurovací systém 30

Vymazanie adresy vykurovacieho

okruhu 37, 38

Vymazanie kanálu vykurovacieho okruhu 37

Z

Zmena teploty na výstupe 30

Zmena výkonu kotla 30

N

Nastavenie parametrov 29 5

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 45


Poznámky

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

46 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005


Poznámky

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

Buderus

Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005 47


Odborná kúrenárska firma:

Buderus

Nemecko

BBT Thermotechnik GmbH

Buderus Deutschland, D-35573 Wetzlar

www.heiztechnik.buderus.de

info@heiztechnik.buderus.de

Rakúsko

Buderus Austria Heiztechnik GmbH

Karl-Schönherr-Str. 2, A-4600 Wels

www.buderus.at

office@buderus.at

Švajčiarsko

Buderus Heiztechnik AG

Netzibodenstr. 36, CH-4133 Pratteln

www.buderus.ch

info@buderus.ch

More magazines by this user
Similar magazines