Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

5 Uvedenie do prevádzky a prevádzka

● Na RFM20 označte, ktorý vykurovací okruh bol uložený na ktorom

kanáli.

● Pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky: Vykonajte ďalšie

nastavenia podľa popisu v kapitole 7 od strany 26.

● Ak by ste chceli pre druhý vykurovací okruh nechať rozoznať ďalší

RC20RF, postupujte znova podľa krokov popísaných v kapitole 5.1.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Prenos rádiového signálu medzi oboma zariadeniami sa odteraz koná

každú minútu. Prenos rádiového signálu je na RFM20 signalizovaný

krátkym blikaním LED-diódy kanálu vykurovacieho okruhu.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

Informácie o tom, ako môžete zobraziť alebo vymazať rozozna

vykurovací okruh, nájdete v kapitole 7.14 „Vymazanie rozoznaného

kanálu vykurovacieho okruhu na RFM20“, strana 37 alebo v kapitole

7.15 „Zobrazenie alebo vymazanie adresy vykurovacieho okruhu na

RC20RF“, strana 37.

5.4 Neúspešné rozoznanie

Ak nebolo rozoznanie úspešné (napr. žiaden príjem rádiového

signálu), zobrazí sa chyba najneskôr po jednej minúte nasledovne:

- Na displeji RC20RF sa zobrazí „ERR1“ alebo „ERR2“.

- Na RFM20 zhasne LED-dióda vybraného kanálu vykurovacieho

okruhu. Nebol rozoznaný žiaden RC20RF.

Pokiaľ nebol proces rozoznania úspešný, RFM20 opustí po dvoch

minútach režim rozoznávania. Pokyny pre prevádzku (CHÝBA

DOKONČENIE VETY, pozn.prekl.)

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

18 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines