Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

buderus.sk

Návod na montáž a servis Modul s ovládaním rádiovým ... - Buderus

8 Odstraňovanie porúch

SC FC Porucha Popis poruchy Možná príčina Odstránenie

Err1

Chyba

v režime

rozoznávania

RC20RF nemôže

regulačnou technikou

zasiahnuť do EMS.

Pokus RC20RF o

rozoznanie sa nevydaril.

Neexistuje žiaden

modul RFM20 v režime

rozoznávania „Set“.

Uveďte požadovaný

RFM20 do režimu

rozoznávania. Opätovne

vykonajte rozoznanie (viď

kapitola 5.2, strana 15).

RC20RF je mimo Umiestnite RC20RF do

Err2

Hxx

Konflikt

s adresou

v režime

rozoznávania

Servisné

hlásenie,

žiadna

porucha

zariadenia

RC20RF nemôže

regulačnou technikou

zasiahnuť do EMS.

Vykurovacie

zariadenie zostane čo

možno najdlhšie

v prevádzke.

Tab. 7 Tabuľka porúch (poruchy zariadenia)

dosahu príjmu.

Zvolený vykurovací

okruh je na RFM20 už

prihlásený na inom

kanáli.

Nie je možné rozoznať

adresu vykurovacieho

okruhu 0 (jediná

ovládacia jednotka),

keďže už je prihlásený

vykurovací okruh

(diaľkové ovládanie)

(viď strana 30).

Nie je možné rozoznať

vykurovací okruh (FB),

keďže je už prihlásený

vykurovací okruh

s adresou 0 (jediná

ovládacia jednotka) (viď

strana 30).

Napr. uplynul interval

údržby.

oblasti dosahu príjmu.

Skontrolujte a opravte

nastavenia na RC20RF

a RFM20.

Je potrebná údržba, viď

podklady

k vykurovaciemu kotlu.

POKYN PRE UŽÍVATEĽA

V prípade porúch zariadenia nie je potrebný reset. Ak nemôžete

odstrániť poruchu zariadenia, obráťte sa prosím na Vášho

kompetentného servisného technika alebo na Vašu pobočku

spoločnosti Buderus.

Informácie o odstraňovaní ďalších porúch nájdete v podkladoch

k vykurovaciemu kotlu.

Buderus

Zmeny na základe technických vylepšení vyhradené!

42 Návod na montáž a servisný návod RFM20 a RC20RF ● Vydanie 06/2005

More magazines by this user
Similar magazines