10.02.2014 Views

2013 CADAQUES MINI PRINT INTERNATIONAL

The catalogue of the 33rd Mini Print International of Cadaques, 2013

The catalogue of the 33rd Mini Print International of Cadaques, 2013

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

33è MINI PRINT

INTERNACIONAL

DE CADAQUÉS

2013


33è

MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS

2013


Menú degustació

Un dels grans descobriments de la cuina contemporània –

aquesta cuina que, sense ser art, comparteix amb ell nombroses

preocupacions– és el «menú degustació». Es tracta,

com tothom sap, d’un catàleg de possibilitats culinàries

desplegat en el temps que acaba convertint el comensal en

una mena de jutge gastronòmic o, en menor mesura, en

un diletant de luxe capaç de polemitzar sobre cuina equipat,

només, amb la ingent quantitat d’informació sensorial

–pura quimera– que ha rebut via «degustació». La fórmula,

adoptada per disciplines que, metàfores a banda, ben poca

cosa tenen a veure amb la restauració, com ara la filosofia

(Manuel Cruz) o el cinema (Roger Gual), deu el seu èxit,

com a mínim, a dues raons. La primera és «sinòptica»: avui,

víctimes com som de la immediatesa –o de la tirania de la

velocitat–, qualsevol cosa que ens ofereixi la possibilitat de

transitar per un enorme paisatge d’un sol cop, sense necessitat

d’haver-nos d’aixecar de taula, ens resulta fascinant.

Aquesta és una de les principals característiques de la nostra

època: «El temps real preval sobre l’espai real i la geosfera

–ens diu Paul Virilio–; la supremacia del temps real,

la immediatesa, sobre espai i superfície és un fet consumat

i té un valor inaugural (anuncia una nova època)». Ens hi

podem resistir, però com ens recorda Giorgio Agamben:

«Una persona intel·ligent pot odiar el seu temps, però sigui

com sigui sap que hi pertany irrevocablement, sap que no

pot defugir-lo». En aquest sentit, la segona raó de l’èxit de

la fórmula «degustació» és econòmica: l’hipotètic comensal

necessita «invertir» pocs recursos –en forma de temps, però

també materials– per tal d’accedir a l’estatus de «connoisseur».

N’hi ha prou havent anat una vegada al Bulli o al

Celler de Can Roca per accedir a un club selecte d’entesos

en gastronomia que, de fet, podrien passar la resta de les

seves vides menjant productes enllaunats.

Amb tot, el «menú degustació» té un antecessor il·lustre que

perdura, justament, gràcies al fet de no ser comestible. Ens

referim a aquella història de l’art escrita en minúscules que,

en gran mesura, és la història del gravat. Pensar una possible

genealogia de la reproduïbilitat és pensar una forma

d’aproximar-nos a la dimensió més democràtica del consum

d’imatges. Allò que es «perd» resta a bastament compensat

per allò que es «guanya». Qui millor ha explicat aquesta paradoxa

segueix essent Walter Benjamin, autor d’un opuscle

fonamental (L’obra d’art en l’època de la seva reproduïbilitat

tècnica, 1936) que posa èmfasi en aquesta possible lectura

fins al punt que caracteritza l’art del present, justament, pel

seu caràcter de còpia que ha perdut aquella aura irrepetible:

«Tanmateix –escriu Benjamin–, en la més acabada reproducció,

hi manca encara una cosa: l’ací i l’ara de l’obra d’art

– la seva existència única en el lloc on es troba. En aquesta

existència única, i no en res d’altre, s’esdevé la història, a

la qual, al llarg de la seva subsistència, l’obra d’art ha estat

sotmesa. Hi compten tant els canvis que ha anat sofrint en

la seva estructura física, com els canvis de posseïdor que li

han anat sobrevenint». A pesar d’això, Benjamin no deixa

de notar que, malgrat no existeixi la «còpia perfecta»,

hom no pot sostreure’s d’un fet indissociable de la lògica

–econòmica– de l’art i del nostre consum de les imatges:

«L’obra d’art ha estat sempre fonamentalment reproduïble.

Allò que els homes havien fet, això podia ésser sempre imitat

pels homes. Una tal imitació ha estat practicada, com a

exercici, pels alumnes de les acadèmies de belles arts; com a

divulgació de les obres, pels mestres; i per uns tercers, en fi,

afanyosos de guany. Enfront d’ells, la reproducció tècnica de

l’obra d’art és una cosa nova que, intermitent en la història,

per brostades, lluny les unes de les altres, però amb un creixement

d’intensitat, arriba a la seva maduresa».

Una maduresa, sempre provisional, feta d’acumulació d’experiències

singulars: d’ençà d’aquell llunyà segle XV que va

veure com l’aparició de la impremta reclamava un nou tipus

d’imatges, la història de l’art és en gran mesura la història

dels procediments gràfics. Per això el «menú degustació»

que ofereix el Mini Print, any rere any i amb una constància

encomiable, és «Internacional» en el sentit més precís

del terme: la seva funció és vindicar la pervivència d’aquell

moment fundacional, quan les obres d’art van ser alliberades

del monopoli de les elits dominants i ofertes de manera

democràtica a un públic majoritari que, d’aleshores ençà,

n’és l’únic i legítim propietari.

Eudald Camps, crític d’art.


Menú degustación

Uno de los grandes descubrimientos de la cocina contemporánea

–esta cocina que, sin ser arte, comparte con

él numerosas preocupaciones– es el «menú degustación».

Se trata, como es sabido, de un catálogo de posibilidades

culinarias desplegado en el tiempo que acaba convirtiendo

al comensal en una especie de juez gastronómico o, en

menor medida, en un diletante de lujo capaz de polemizar

sobre cocina equipado únicamente con la ingente cantidad

de información sensorial –pura quimera– que ha recibido

vía «degustación». La fórmula, adoptada por disciplinas

que, metáforas aparte, bien poca cosa tienen que ver con

la restauración, como la filosofía (Manuel Cruz) o el cine

(Roger Gual), debe su éxito como mínimo a dos razones.

La primera es «sinóptica»: hoy, víctimas como somos de la

inmediatez –o de la tiranía de la velocidad– cualquier cosa

que nos ofrezca la posibilidad de transitar por un enorme

paisaje de una sola vez, sin necesidad de tenernos que levantar

de la mesa, nos resulta fascinante. Esta es una de las

principales características de nuestra época: «El tiempo real

prevalece sobre el espacio real y la geosfera –nos dice Paul

Virilio–; la supremacía del tiempo real, la inmediatez, sobre

espacio y superficie es un hecho consumado y tiene un

valor inaugural (anuncia una nueva época)». Nos podemos

resistir a ello, pero como nos recuerda Giorgio Agamben:

«Una persona inteligente puede odiar su tiempo, pero en

cualquier caso sabe que pertenece a él irrevocablemente,

sabe que no puede rehuirlo». En este sentido, la segunda razón

del éxito de la fórmula «degustación» es económica: el

hipotético comensal necesita «invertir» pocos recursos –en

forma de tiempo, pero también materiales– a fin de acceder

al estatus de «connoisseur». Basta con haber ido una vez al

Bulli o al Celler de Can Roca para acceder a un club selecto

de entendidos en gastronomía que, de hecho, podrían pasar

el resto de sus vidas comiendo productos enlatados.

Con todo, el «menú degustación» tiene un antecesor ilustre

que perdura, justamente, gracias al hecho de no ser comestible.

Nos referimos a aquella historia del arte escrita en

minúsculas que en gran medida es la historia del grabado.

Pensar una posible genealogía de la reproductibilidad

es pensar una forma de aproximarnos a la dimensión más

democrática del consumo de imágenes. Aquello que se

«pierde» queda sobradamente compensado por aquello que

se «gana». Quien mejor ha explicado esta paradoja sigue

siendo Walter Benjamin, autor de un opúsculo fundamental

(La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica,

1936) que pone énfasis en esta posible lectura hasta el

punto que caracteriza el arte del presente, justamente, por

su carácter de copia que ha perdido aquel aura irrepetible:

«Sin embargo –escribe Benjamin–, en la más acabada reproducción,

todavía falta una cosa: el aquí y el ahora de

la obra de arte – su existencia única en el lugar en que se

encuentra. En esta existencia única, y en ninguna otra más,

acontece la historia a la cual, a lo largo de su subsistencia, la

obra de arte ha estado sometida. Cuentan tanto los cambios

que ha ido sufriendo en su estructura física, como los cambios

de poseedor que le han ido sobreviniendo». A pesar

de esto, Benjamin no deja de notar que, aunque no exista

la «copia perfecta», uno no puede sustraerse de un hecho

indisociable de la lógica –económica– del arte y de nuestro

consumo de las imágenes: «La obra de arte ha sido siempre

fundamentalmente reproducible. Lo que los hombres

habían hecho, siempre podía ser imitado por los hombres.

Una tal imitación ha sido practicada, como ejercicio, por los

alumnos de las academias de bellas artes; como divulgación

de las obras, por los maestros; y por unos terceros, en fin,

afanosos de ganancias. Frente a ellos, la reproducción técnica

de la obra de arte es algo nuevo que, intermitente en la

historia, por brotes, lejos los unos de los otros, pero con un

crecimiento de intensidad, llega a su madurez».

Una madurez, siempre provisional, hecha de acumulación

de experiencias singulares: desde aquel lejano siglo XV que

vio cómo la aparición de la imprenta reclamaba un nuevo

tipo de imágenes, la historia del arte es en gran medida la

historia de los procedimientos gráficos. Por eso el «menú

degustación» que ofrece el Mini Print, año tras año y con

una constancia encomiable, es «Internacional» en el sentido

más preciso del término: su función es vindicar la pervivencia

de aquel momento fundacional, cuando las obras de arte

fueron liberadas del monopolio de las élites dominantes y

ofrecidas de manera democrática a un público mayoritario

que, desde entonces, es su único y legítimo propietario.

Eudald Camps, crítico de arte.


Tasting Menu

One of the great discoveries of contemporary cuisine – that

cuisine which, without being art, shares with it numerous

concerns – is the «tasting menu». This involves, as is well

known, a catalog of culinary possibilities spread out in time

that turns the diner into a sort of gastronomic judge or, in

a lesser measure, into a deluxe dilettante capable of discussing

cuisine armed only with the enormous quantity of sensorial

information – pure fantasy – received via «tasting».

The formula, adopted by fields which, metaphors apart,

have very little to do with food, like philosophy (Manuel

Cruz) or cinema (Roger Gual), owes its success to at least

two reasons. The first is «synoptical»: today, victims, as we

are, of immediacy – or of the tyranny of velocity – , anything

that offers us the possibility of passing through an

enormous landscape at once, without having to get up from

the table, fascinates us. This is one of the principal characteristics

of our time: «Real time prevails over real space

and the geosphere – Paul Virilio tells us – ; the supremacy

of real time, immediacy, over space and surface is a consummate

fact and has an inaugural value (it announces a

new epoch)». We can resist it, but as Giorgio Agamben

reminds us: «An intelligent man can despise his time, while

knowing that he nevertheless irrevocably belongs to it, that

he cannot escape his own time.» In this sense the second

reason for the success of the «tasting» formula is economic:

the hypothetical diner needs to «invest» few resources – in

time and material – in order to reach the status of «connoisseur».

It is enough to have gone once to the Bulli Restaurant

or the Can Roca Winery to gain access to a select

club of gastronomical experts who, in fact, could spend the

rest of their lives consuming canned goods.

In spite of everything, the «tasting menu» has an illustrious

predecessor that endures, precisely thanks to the fact

of not being edible. We refer to that art history written in

lower case which is largely the history of prints. To think

of the possible genealogy of reproducibility is to think of a

way of approaching the most democratic dimension of image

consumption. That which is «lost» is overwhelmingly

compensated for by what is «gained». The one who has

best explained this paradox is Walter Benjamin, author of

a fundamental essay (The Work of Art in the Age of Mechanical

Reproduction, 1936) that puts emphasis on this possible

interpretation up to the point that characterizes the art of

the present, exactly for its character of being a copy that

has lost that unique aura: «Nevertheless – writes Benjamin

– even the most perfect reproduction of a work of art is

lacking in one element: its presence in time and space, its

unique existence at the place where it happens to be. This

unique existence of the work of art determined the history

to which it was subject throughout the time of its existence.

This includes the changes it may have suffered in physical

condition over the years as well as the various changes in

its ownership». Despite this, Benjamin notes that although

the «perfect copy» does not exist, one cannot avoid an indissociable

fact of the logic – economic – of art and of our

consumption of images: «A work of art has always been

reproducible. Man-made artefacts could always be imitated

by men. Replicas were made by pupils in practice of their

craft, by masters for diffusing their works, and, finally, by

third parties in the pursuit of gain. Mechanical reproduction

of a work of art, however, represents something new.

Historically, it advanced intermittently and in leaps at long

intervals, but with accelerated intensity. Thus it reached its

maturity».

A maturity, always provisional, composed of accumulated

singular experiences: since that distant 15th century which

saw how the invention of printing demanded a new type of

images, art history is in great measure the history of graphic

procedures. For this reason the «tasting menu» that the

Mini Print offers year after year and with a praiseworthy

constancy, is «international» in the most precise meaning

of the term: its function is to vindicate the survival of that

foundational moment when works of art were liberated

from the monopoly of the dominant elites and offered in

a democratic manner to a majority public that, from that

time on, is its unique and legitimate proprietor.

Eudald Camps, art critic.


COMITÈ D’HONOR

President:

Molt Hble. Sr. Artur Mas – President de la Generalitat de Catalunya

Vicepresident:

Hble. Sr. Ferran Mascarell – Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Vocals:

Sr. Daniel Giralt-Miracle – President Emèrit de l’Associació Catalana de Crítics d’Art

Sr. Arnau Puig – Acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi

MEMBRES DEL JURAT 2013

Prudence Mac Dougall, Nova Zelanda

Montserrat Ansótegui, Espanya

Jinan Kobayashi, Japó

Patricia Niemira, França

Maria Heed, Suècia

Nanna Sjöström, Illes Åland

Secretària del jurat: Mercè Fort

OBRES PREMIADES

«Yes we camp – I» Transferència · Monotip Daniel Zerbst Alemanya

«Dig & diffuse memory» Manera negra · Art digital Beverly Ashcraft-Johnson EUA

«Cachi» Aiguafort · Aiguatinta Paolo Pestelli Itàlia

«Threads of life» Monotip Martha Theresa Kerschhofer Àustria

«Ice blocks – 19» Litografia Tomoko Ogoshi Japó

«Before the storm» Tècnica mixta Darko Dugandžić Bòsnia i Hercegovina

Obres premiades a escala 100%


«Yes we camp – I» Transferència - Monotip

DANIEL ZERBST

Nascut el 1974 a Braunschweg (Alemanya), on rep en el període 1989-93 formació reglada d’orfebreria, arts

aplicades, història de l’art, dibuix, aquarel·la i cal·ligrafia.

Des del 1990 ha participat en unes 100 exposicions col·lectives o individuals, i té obra a col·leccions privades

d’Estats Units i de la Unió Europea.

Zerbst també treballa en projectes interdisciplinars amb especial èmfasi en els audiovisuals.

Premi del 33è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2013.


«Dig and diffuse memory» Manera negra - Art digital

BEVERLY ASHCRAFT-JOHNSON

Nascuda a Arlington (Virgínia, Estats Units), es va llicenciar en Arts al Fairmont State College (Virgínia

de l’Oest) i va obtenir el postgrau a la Frostburg State University (Maryland), on va rebre el premi Bowen-

Hardesty Graduate Award. Durant més de trenta anys, s’ha dedicat a l’ensenyament artístic als comtats de

Grant i Mineral, a Virgínia de l’Oest.

Ha exposat a Washington DC i a Los Angeles, i internacionalment a Toronto, Vancouver i Edmonton (Canadà),

a Cracòvia (Polònia) i al Museu Florean de Romania, entre altres.

Premi del 33è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2013.


«Cachi» Aiguafort - Aiguatinta

PAOLO PESTELLI

Nascut el 1959 a Trieste (Itàlia), on hi viu i treballa.

Des del 1973 ha participat a múltiples exposicions individuals i col·lectives a la seva ciutat i per tota la regió

de Friül - Venècia Júlia.

En els últims deu anys ha treballat com a grafista publicitari per a una empresa local, i només des del 2012

ha tornat a participar en mostres i concursos, activitat que l’ha dut a guanyar el 3r premi a la mostra ENDAS

de Trieste-Sappada.

Premi del 33è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2013.


«Threads of life» Monotip

MARTHA THERESA KERSCHHOFER

Nascuda el 1950 a Hartberg (Styria, Àustria), és membre d’Artistes Gràfics d’Àustria, d’Artvillage i de la

Societat Internacional d’Escriptors i Artistes Grecs (DEEL).

Ha exposat a Viena, Atenes, París, Bolonya, Teheran, Hongria, Alemanya, Japó, Itàlia...

Premis

2000 Agulla d’or honorífica de la ciutat de Neunkirchen.

2004 Jocs Olímpics d’Artistes – Panathinaia 2004 – Atenes

1r premi – medalla – branca d’olivera i pau – Disc de Festos d’or.

2006 Premi de Cultura Grècia–Japó.

2007 Premi de Cultura de la ciutat d’Atenes, Premi honorífic – Xina.

2009/2011 Premi de la Societat Internacional d’Escriptors i Artistes Grecs (DEEL).

2013 Premi del 33è Mini Print Internacional de Cadaqués.


«Ice blocks – 19» Litografia

TOMOKO OGOSHI

Nascuda el 1977 a Tòquio (Japó).

Màster en Belles Arts el 2003 a la Universitat d’Art i Disseny Joshibi en l’especialitat de gravat.

A part d’altres exposicions col·lectives, des del 2004 ha realitzat cinc exposicions individuals repartides per

Tòquio, Kyoto i Bangla Desh.

Premis

Premi Gen Yamaguchi al Nou Artista, 2004

Premi de Membre Associat de l’Associació del Gravat de Japó, 2008

Premi d’Estímul en l’Exposició Internacional de Minigravats d’Awagami, 2013

Premi del 33è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2013.


«Before the storm» Tècnica mixta

DARKO DUGANDŽIĆ

Nascut el 1984 a Mostar (Bòsnia i Hercegovina).

Graduat el 2008 en el departament d’Art Gràfic de l’Acadèmia de Belles Arts de Široki Brijeg (Hercegovina)

amb el mestre Miro Petric, és membre de l’Associació d’Artistes d’Herceg-Bòsnia des del 2009.

Freqüent participant a tallers i colònies artístiques i en accions humanitàries, expert associat en obres d’art

humanitàries a Zagreb per l’Associació del Pare Slavko Barbarić del 2008 al 2009, actualment és adjunt en

tecnologia d’estampació al departament d’art gràfic de l’Acadèmia d’Art de la Universitat de Mostar.

Ha participat a 35 exposicions col·lectives i 5 individuals, i el 2011 va guanyar el premi d’art gràfic “project

linking” de Mtel a Banja Lika. També ha participat a set colònies, principalment a Međjugorje.

Premi del 33è Mini Print Internacional de Cadaqués, 2013.


Durant l’any 2013, el Mini Print Internacional de

Cadaqués ha celebrat la seva 33a edició. Trenta-tres

anys durant els quals artistes de tot el món ens han

enviat les seves belles obres, fent possible que l’exposició

perduri fins als nostres dies.

Afrontem ara temps difícils de crisi econòmica, d’inquietuds

morals i de pensament, d’actituds violentes i

de domini de revolucions penoses i cruentes que han

sotmès a països altres vegades representats a l’exposició.

Malgrat tantes dificultats, el Mini Print segueix existint

sense haver vist minvada la qualitat artística i tècnica

dels artistes participants. És un clar exponent de

que a l’art no l’atura res ni ningú – i és una sort! ja que

ajuda a fer més habitable el nostre món.

L’exposició, durant la seva estada al Taller Galeria Fort

de Cadaqués en els mesos de juliol, agost i setembre,

va ser molt visitada. La tendència ens indica que cada

any més artistes participants de tot el món s’animen a

viatjar a Cadaqués per veure les obres exposades i contribuir

amb la seva presència a dotar-la de vivacitat.

Les exposicions individuals dels artistes guanyadors

del 32è Mini Print van ser a la vegada un èxit i una

festa. Van assistir a les seves respectives inauguracions

i van exercir de jurat del 33è Mini Print: Prue Mac

Dougall, de Nova Zelanda; Montserrat Ansótegui,

d’Espanya; Jinan Kobayashi, del Japó; Patricia Niemira,

de França; Maria Heed, de Suècia; i Nanna

Sjöström, de les Illes Åland. La seva presència entre

nosaltres ens va omplir d’interès, simpatia i comunicació,

que sempre recordarem.

Al mateix temps que a Cadaqués, l’exposició del Mini

Print es va celebrar a Wingfield Barns (Anglaterra).

Ian Chance, el seu promotor i artífex de la mostra a

Anglaterra, fa possible la seva continuïtat aconseguint

un gran èxit pel que fa al nombre de visitants, gràcies

a la col·laboració dels mitjans de comunicació.

Durant el mes d’octubre i meitat novembre el Mini

Print es va exposar a la Fundació Tharrats d’Art Gràfic

de Pineda de Mar. L’exposició la va presentar l’alcalde

de Pineda, el Sr. Xavier Amor, a qui agraïm la

seva presència i l’interès que va demostrar amb les seves

amables paraules de seguir acollint l’exposició en

el seu bell i confortable poble.

Sophie Cassard, vinculada a Cadaqués des de fa

molts anys, exposa el Mini Print a la seva galeria

l’Etangd’Art de Bages (França) durant els mesos de

novembre, desembre i gener. El seu entusiasme mobilitza

l’assistència de públic de tot el sud de França

junt amb molts artistes participants de tota Europa...

i més enllà!

Vull fer constar la importància de les noves tecnologies

en la difusió i coneixement del Mini Print a través

del món. Tenim multitud d’amics i seguidors que ens

animen, a qui vull enviar el més cordial agraïment pel

fet de que l’art és comunicació, i les seves opinions,

entusiasme i adhesió al Mini Print ens ajuden a seguir

endavant, tot i les dificultats.

Sempre faig constar el reconeixement que sento pels

artistes participants. Els admiro moltíssim i desperten

tota la meva simpatia. Ells són l’ànima del Mini Print.

Fins a la pròxima edició!

Mercè Barberà i Rusiñol

Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués


Durante el año 2013, el Mini Print Internacional de

Cadaqués ha celebrado su 33.ª edición. Trenta y tres

años durante los cuales artistas de todo el mundo nos

han enviado sus bellas obras, haciendo posible que la

exposición perdure hasta nuestros días.

Afrontamos ahora tiempos difíciles de crisis económica,

de inquietudes morales y de pensamiento, de

actitudes violentas y de dominio de revoluciones penosas

y cruentas que han sometido a países otras veces

representados en la exposición.

A pesar de tantas dificultades, el Mini Print continúa

existiendo sin haber visto mermada la calidad artística

y técnica de los artistas participantes. Es un claro

exponente de que al arte no lo para nada ni nadie,

¡y es una suerte! ya que ayuda a hacer más habitable

nuestro mundo.

La exposición, durante su estancia en el Taller Galería

Fort de Cadaqués en los meses de julio, agosto

y septiembre, fue muy visitada. La tendencia nos indica

que cada año más artistas participantes de todo

el mundo se animan a viajar a Cadaqués para ver las

obras expuestas y contribuir con su presencia a dotarla

de vivacidad.

Las exposiciones individuales de los artistas ganadores

del 32.º Mini Print fueron a la vez un éxito y una

fiesta. Asistieron a sus respectivas inauguraciones y

ejercieron de jurado del 33. er Mini Print: Prue Mac

Dougall, de Nueva Zelanda; Montserrat Ansótegui,

de España; Jinan Kobayashi, de Japón; Patricia Niemira,

de Francia; Maria Heed, de Suecia; y Nanna

Sjöström, de las Islas Åland. Su presencia entre nosotros

nos llenó de interés, simpatía y comunicación,

que siempre recordaremos.

Al mismo tiempo que en Cadaqués, la exposición del

Mini Print se celebró en Wingfield Barns (Inglaterra).

Ian Chance, su promotor y artífice de la muestra

en Inglaterra, hace posible su continuidad logrando

un gran éxito en cuanto al número de visitantes, gracias

a la colaboración de los medios de comunicación.

Durante el mes de octubre y mitad noviembre el Mini

Print fue expuesto en la Fundación Tharrats de Arte

Gráfico de Pineda de Mar. La exposición la presentó

el alcalde de Pineda, el Sr. Xavier Amor, a quien agradecemos

su presencia y el interés que demostró con

sus amables palabras de seguir albergando la exposición

en su bello y confortable pueblo.

Sophie Cassard, vinculada a Cadaqués desde hace

muchos años, expone el Mini Print en su galería

l’Etangd’Art de Bages (Francia) durante los meses de

noviembre, diciembre y enero. Su entusiasmo moviliza

la asistencia de público de todo el sur de Francia

junto con muchos artistas participantes de toda Europa...

y más allá!

Quiero hacer constar la importancia de las nuevas tecnologías

en la difusión y conocimiento del Mini Print

a través del mundo. Tenemos multitud de amigos y

seguidores que nos animan, a los que quiero enviar

el más cordial agradecimiento por el hecho de que el

arte es comunicación, y sus opiniones, entusiasmo y

adhesión al Mini Print nos ayudan a seguir adelante a

pesar de las dificultades.

Siempre hago constar el reconocimiento que siento

por los artistas participantes. Los admiro muchísimo

y despiertan toda mi simpatía. Ellos son el alma del

Mini Print.

¡Hasta la próxima edición!

Mercedes Barberá Rusiñol

Directora del Mini Print Internacional de Cadaqués


The Mini Print International of Cadaqués celebrated

its 33rd anniversary in 2013. Thirty three years

during which artists from all over the world have sent

us their beautiful works making it possible for the exhibition

to last until now.

We now face times of economic crisis, of moral and

ideological disquiet, of violent attitudes controlling

painful and bloody revolutions in countries that were

previously included in the exhibition.

Despite these difficulties the Mini Print continues

to exist with no diminishing of the artistic and technical

quality of the participating artists. It is a clear

demonstration that nothing and nobody can stop art,

and this is fortunate because it makes our world more

habitable.

The exhibition, shown at the Taller Galería Fort in

Cadaqués during July, August and September was

much visited. This tendency indicates that every year

participating artists from all over the world are encouraged

to travel to Cadaqués to see the show and

contribute, with their presence, to enlivening it.

The personal shows of the winners of last year’s Mini

Print were both a success and a celebration. Prue

Mac Dougal of New Zealand, Montserrat Ansótegui

of Spain, Jinan Kobayashi of Japan, Patricia Niemira

of France, Maria Heed of Sweden and Nanna

Sjöström of the Äland Islands all attended their respective

openings and acted as jury for the 33rd Mini

Print. Their presence among us filled us with interest,

sympathy and communication which we will always

remember.

Coinciding with the show in Cadaqués, the Mini

Print exhibition took place in Wingfield Barns (England).

Ian Chance, its promoter in the UK, contributed

to its continuity with much success in the number

of visitors, thanks to the co-operation of the media.

During October and November the Mini Print was

exhibited in the Tharrats Foundation of Graphic Art

in Pineda de Mar. The show was presented by Mr.

Xavier Amor, mayor of Pineda. We are grateful for

his presence and the interest he demonstrated by his

kind words and his agreement to continue housing

the show in his beautiful and comfortable village.

Sophie Cassard, connected to Cadaqués for many

years, exhibited the Mini Print in her gallery l’Etang

d’Art in Bages (France) during November, December

and January. Her enthusiasm mobilized a public attendance

from all of Southern France including many

participating artists from all of Europe …and beyond.

I want to point out the importance of new technologies

in spreading knowledge of the Mini Print

throughout the world. We have many friends and followers

who encourage us, to whom I want to send my

heartfelt thanks, because art is communication and

their opinions, enthusiasm and commitment to the

Mini Print help us carry on despite difficulties.

I always put on record the gratitude that I feel for the

participating artists. I admire them very much and

feel great friendliness towards them. They are the soul

of the Mini Print.

Until the next show!

Mercedes Barberá Rusiñol

Director of the Mini Print International of Cadaqués


Obres participants a escala 40%


33001 JAPÓ

Keizo Fujimoto

Watch-OR

Serigrafia

33005 FRANÇA

Michele Morvan

Pile ou face – I

Linòleum

33010 JAPÓ

Yoshiko Fujita

Petit face – 2

Xilografia

33014 JAPÓ

Etsuko Kitajima

Enkuu N07

Xilografia

33002 EUA

Harvey Breverman

Carl Dennis (Poet)

Burí

33006 SUÈCIA

Marjut Börjesson

Time flies

Linòleum

33011 CANADÀ

Micheline Couture

Carrés rouges #7

Art digital

33015 MÈXIC

Emilio Carrasco Gutiérrez

S/T

Xilografia

33003 ALEMANYA

Hilke E. Helmich

Unterwegs Nach - Trio Nr. 5 (2)

Aiguafort

33007 ESPANYA

Filo Fuentes

Brotes verdes

Vernís tou

33012 ALEMANYA

Jutta Fricke

Pasiphae

Aiguatinta

33016 ESPANYA

José Luis García de Aguinaga

Campanilla

Aiguafort

33004 ESPANYA

Ramon Llinés Camps

S/T

Aiguatinta a la poupée

33009 FRANÇA

Jean Bonnet

Torticolis en bonus

Aiguafort - Chine collée

33013 REGNE UNIT

Nicki Holt

Castle

Aiguafort

33017 SUÏSSA

Fabio Cunsolo

S/T

Punta seca - Vernís tou

: Obres finalistes


33018 ESPANYA

M. Ángeles Pérez Gijón

Pensamientos

Aiguafort (2 plx)

33022 ARGENTINA

Cecilia Vaccarezza

Espera

Punta seca

33026 ISRAEL

Mihal Izraeli

What is your message

Serigrafia

33030 ARGENTINA

Elba María Torres de Torres

Diálogo

Cromoxilografia

33019 REGNE UNIT

Colin Gillespie

The shaman

Relleu - Art digital

33023 JAPÓ

Kanako Hamaguchi

Mt. Fuji (black)

Xilografia

33027 EUA

Waikit J. Ng

Emma 003c4

Giclée

33031 NORUEGA

Line Marsdal

See us

Fotogravat - Serigrafia - Linòleum

33020 ISRAEL

Tova Feller

The small village

Monotip

33024 NORUEGA

Lena Akopian

Motion – IV

Tècnica mixta

33028 ESPANYA

Nona López

Cadires i taula

Aiguafort

33032 EUA

PD Packard

No small I

Col·lagrafia - Gofratge

33021 ALEMANYA

Ina Seeberg

West-eastern Divan – II

Serigrafia

33025 ESPANYA

Aleix Mataró Garriga

A Lisboa: sopar de fados

Linòleum

33029 JAPÓ

Sachi Nishimura

Let’s go home

Xilografia

33033 JAPÓ

Naomi Kubo

23 Jan. 2013

Gravat en paper


33034 REGNE UNIT

Dina Maria Goodall

Children skipping

Linòleum

33038 ESPANYA

Luis Miguel Baquero Fernández

Mirada – Nº 2

Punta seca

33042 REGNE UNIT

Angela Lemaire

Jacobs sheep

Xilografia a contrafibra

33046 GRÈCIA

Aria Komianou

Nº 1024

Xilografia

33035 ESPANYA

Alberto Vidarte

Retrato de cabracho

Litografia en alumini

33039 ISRAEL

Alon Monica

Friendship

Aiguatinta

33043 SUÏSSA

Agnes Indermaur

Garden – II

Aiguatinta - Punta seca

33047 ESPANYA

Roser Capdevila

L’hora del cafè

Aiguafort - Aiguatinta

33036 JAPÓ

Yoko Tanaka

Point & leaf

Xilografia

33040 SUÏSSA

Eva Gallizzi

The rooster

Xilografia

33044 ESPANYA

Mireia Fort

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

33048 AUSTRÀLIA

Stephanie Rampton

Riverbank – 2

Aiguafort - Aiguatinta

33037 ESPANYA

Rosa Mirambell

Geni ballant el trepak

Monotip

33041 ARGENTINA

Floki Gauvry

# 7811

Art digital

33045 ISRAEL

Ora Lahav-Chaaltiel

S/T

Litografia en pedra

33049 JAPÓ

Akira Suzuki

Ebisu daikoku

Manera negra


33050 ESPANYA

Raymond Zorrilla

Nit a Cadaqués

Aiguatinta

33054 ESPANYA

Lluïsa Jover

Ou ferrat

Aiguafort - Aiguatinta al sucre -

Collage

33058 ESPANYA

Perry Oliver

Puente de papel – III

Aiguatinta - Stencil - Roleu

33062 JAPÓ

Chiemi Itoi

Chū chū mieton

Aiguafort - Manera negra

33051 CANADÀ

Paul Gilles Vaillancourt

Giselle in blue

Serigrafia

33055 ESPANYA

Miquel Pellicer Esteban

Mujer 5x5=25

Tècnica mixta - Digital

33059 ISRAEL

Israela Angel

Freedom

Aiguafort

33063 JAPÓ

Miyuki Toshima

Eyes

Manera negra

33052 BÈLGICA

Henry Pouillon

Venus

Art digital

33056 BULGÀRIA

Ivan Bachvarov

The space – I

Aiguafort

33060 REGNE UNIT

Kay Robinson

Crossroads

Linòleum

33064 AUSTRÀLIA

Keiko Murakami

Shizuku – I

Monotip

33053 GRÈCIA

Iris Xilas Xanalatos

Sailing in the Aegean – III

Serigrafia

33057 JAPÓ

Chikahide Saeki

Constellation (1)

Manera negra - Punta seca

33061 ESPANYA

Irene Bofill Garcia

Superman y Batman

Xilografia

33065 ALEMANYA

Dietrich Gürtler

En la bahía

Linòleum


33066 ISRAEL

Jacqueline Adereth

Origin de la vie

Gravat

33070 JAPÓ

Makiko Takahashi

A snow flake – II

Aiguafort

33074 JAPÓ

Koko Tamazawa

Quelque chose de beau

Aiguafort

33079 SUÏSSA

Raphael Rezzonico

Spuren – II

Aiguatinta - Punta seca - Vernís tou

33067 FRANÇA

Guy Perottet

A la femme afghane

Tècnica mixta

33071 CANADÀ

Knicki Markolf

Soul work

Linòleum a planxa perduda

33075 JAPÓ

Yukiko H. Ikeda

Spread

Xilografia

33080 XILE

Camila Zaccarelli

Quisiera ser arbolito

Xilografia

33068 ESPANYA

Mercè Montserrat i Bartra

Vitis vinifera

Aiguafort - Aiguatinta - Lavis

33072 ISRAEL

Sara Burshtein

An angel

Tècnica mixta

33076 ISRAEL

Lea Livne

The shepherd in Tibet mountain

Aiguafort

33081 JAPÓ

Takeshi Sayama

Appealing – Is

Xilografia

33069 REGNE UNIT

Steve Elliott

Waiting for the dog

Aiguafort

33073 IRLANDA

Ruth O’Donnell

Life goes on – 6

Aiguatinta al sucre

33078 PAÏSOS BAIXOS

Tom Thijsse

Pas de deux

Xilografia

33082 JAPÓ

Daisuke Doi

On a clear day

Aiguafort - Aiguatinta


33083 ESPANYA

Eva Cardona Guitart

Relax

Linòleum

33087 NORUEGA

Adele Vibeke Fatland

Parfymen

Aiguafort

33091 ESPANYA

Gabriel Sabanés

Constanza

Art digital

33095 EUA

Margi Weir

In the wind

Art digital

33084 ESPANYA

David Sarasa Renedo

Diablillos

Aiguafort

33088 JAPÓ

Chikako Usui

Petit cadeau

Aiguafort (tècn. Hayter)

33092 BULGÀRIA

Ivan Ninov

Sign

Punta seca

33096 ESPANYA

Pascual Fort Llinàs

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

33085 PAÏSOS BAIXOS

Jozina Marina

La silence

Art digital

33089 SUÈCIA

Bengt Böckman

The last supper (center right)

Tècnica mixta

33093 ESPANYA

Núria Melero

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

33097 JAPÓ

Toshihiko Hosoda

Dog Aderu – 1

Xilografia

33086 ISRAEL

Tamara Sorkin

Thai jungle

Litografia en pedra

33090 ESPANYA

Montserrat Badia i Batlle

Alls

Aiguafort - Collage

33094 JAPÓ

Hiromi Shibuya

Peony

Aiguafort

33098 ÀUSTRIA

Gerhard Gutruf

Madonna di Senigallia - After Piero

della Francesca (Variations)

Linòleum


33099 SUÏSSA

Heinz Allemann

Loros – II

Art digital (pigment)

33103 ISRAEL

Talia Galin-Galler

Branches

Fotogravat

33107 BÈLGICA

Laetitia van de Werve

Une tête bien remplie – III

Punta seca - Aiguatinta

33111 NORUEGA

Marianne Gihle

The titmouse

Aiguafort - Xilografia

33100 FRANÇA

Annie Fforde

Vibration – I

Aiguafort - Monotip

33104 AUSTRÀLIA

Cleo Wilkinson

Murmur

Manera negra

33108 CANADÀ

Margot Cormier Splane

Cat burglar

Serigrafia manual

33112 ESPANYA

Eva Fort

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

33101 NOVA ZELANDA

Susan Hurrell Fieldes

Identity series – III

Planxa solar

33105 ESPANYA

Arvon Wellen

Sunna

Litografia - Digital

33109 ISRAEL

Rachel Eshet

Odd animal

Linòleum

33113 JAPÓ

Kawabe Isshû

Onna

Serigrafia

33102 ESPANYA

Clara Fort

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

33106 REGNE UNIT

Sally Scott

Vines in autumn

Litografia

33110 ESPANYA

Carmen García Gordillo

El collar de flores

Linòleum

33114 JAPÓ

Yoshiko Kiso

Box 4

Xilografia


33115 FRANÇA

Valentine Mark Herman

Golden ghost

Monogravat en vidre

33119 ESPANYA

Jordi Jaumot Baronet

AngleF

Art digital

33123 SUÏSSA

Caroline Brühlmann

Serie Nr. 8/3 (de la sèrie Bauzone)

Calcografia (mon.)

33127 AUSTRÀLIA

Sandra Williams

Hallowed Halls

Aiguafort - Col·lagrafia (poupée)

33116 SUÏSSA

Katharina Proch

Africa on my mind – 1

Art digital

33120 AUSTRÀLIA

Katy Woodroffe

Threshold

Serigrafia (mon.)

33124 EUA

Debra Radke

Sunset – I

Aiguafort - Punta seca - Chine collée

33128 ESPANYA

Pilar Ramos

Gonepteryx Cleopatra

Aiguafort a la poupée

33117 JAPÓ

Akiko Suzuki

Symbiosis – II

Serigrafia

33121 POLÒNIA

Agnieszka Helena Jankiewicz

S/T

Linòleum

33125 BULGÀRIA

Ivo Yanakiev

Mascot

Tècnica mixta

33129 BULGÀRIA

Hristo Tsatsinov

Seafaring

Linòleum

33118 ESPANYA

M. José Uriarte Mutos

Pensament

Aiguafort - Aiguatinta

33122 ESPANYA

Noele Bombelli

Own eyes

Art digital

33126 EUA

Roman Duszek

Riders

Tècnica mixta - Impr. digital

33130 FRANÇA

Val Holmes

Colline

Col·lagrafia


33131 ARGENTINA

Geraldhyne Fernández

S/T

Gofratge

33135 POLÒNIA

Mieczysław Dąbrowski

Zapisany in cyfrze, MMXIII – IV

Tècnica mixta - Relleu

33140 NOVA ZELANDA

Barbara Graham

Fossil #3

Col·lagrafia

33144 ALEMANYA

Sabine Wenig

Fresh cow milk

Tècnica mixta - Punta seca

33132 JAPÓ

Izumo Takeko

Sorrow light from the sea

Art digital

33137 ISRAEL

Yael Saranga

Michal

Aiguafort - Vernís tou i dur

33141 ESPANYA

Marta Balada Monclús

Llavors i humans – I

Aiguafort - Litografia

33145 JAPÓ

Satoru Ojima

Alpine flower – IV

Xilografia

33133 CANADÀ

Margaret Burns

The last tree

Tecnica mixta

33138 ESPANYA

Roser Ruiz i Romero

Cavall hel·lènic – 1 (de la sèrie:

L’origen de la nostra civilització)

Aiguafort a la poupée - Stencil

33142 ESPANYA

Josy Malagrida

Emocions internes profundes

Monotip - Collage

33146 ROMANIA

Adriana Lucaciu

Sign of the soul – I

Art digital

33134 BULGÀRIA

Veselin Damyanov - Ves

Good morning

Tècnica mixta

33139 JAPÓ

Misako Tsushima

Double face woman

Aiguafort

33143 JAPÓ

Kyoshiro Takahashi

Vivirin – 12

Punta seca - Col·lagrafia

33147 JAPÓ

Hiroko Takata

Tongue

Tècnica mixta


33148 ESPANYA

Sacramento Herrandis Perales

Niña promesa

Aiguafort - Aiguatinta

33152 ESPANYA

Pascual Fort Barberà

S/T

Art digital

33156 ESPANYA

Josep Luque Mateu

El “durus”

Aiguafort - Aiguatinta

33160 ALEMANYA

Ursula Hülsewig

Begegnung II/X

Aiguatinta - Art digital

33149 RÚSSIA

Rais Gaitov

Nude

Punta seca

33153 JAPÓ

Akari Sugimoto

Train insect

Aiguafort

33157 JAPÓ

Mayumi Koide

Nuku nuku

Aiguafort

33161 JAPÓ

Noriaki Kondoh

K9 #46

Serigrafia

33150 REGNE UNIT

Nigel Herring

Encounter

Linòleum

33154 IRLANDA

James McCreary

Kites, Dublin bay – II

Manera negra - Aiguatinta

33158 JAPÓ

Megumi Tashima

The warmth of the moment

Litografia

33162 ESPANYA

Santi Fort

S/T

Art digital

33151 COREA DEL SUD

Keun-Young Chang

Heuristic

Serigrafia - Impr. digital

33155 ALEMANYA

Dusan Jovanovic

Formen – I

Tècnica mixta

33159 ESPANYA

Susana Valdés Casas

Petita

Aiguafort

33163 ESPANYA

Peter Kadrmas

Grenzenlos

Linòleum


33164 JAPÓ

Minami Ogura

Piece of forest

Xilografia - Collage

33168 ESLOVÈNIA

Matjaž Penko

Primavera

Serigrafia

33172 ESPANYA

Daniel Llin Soler

La dansa

Aiguafort - Aiguatinta

33176 ESPANYA

Francisco Andrino Muñoz

Forever

Electrografia

33165 CANADÀ

Marc-Antoine Nadeau

Yé yo!

Xilografia

33169 ALEMANYA

Roland Schaller

Opposite

Aiguafort (il·luminat)

33173 JAPÓ

Michiyo Hagiwara

Symptom of spring – 1

Aiguafort

33177 ESPANYA

Norman Narotzky

81 8th Ave.

Art digital

33166 ARGENTINA

Eva Toker Jawerbaum

Primavera

Calcografia

33170 REGNE UNIT

Gill Speirs

Eye of Matisse

Litografia en pedra

33174 FRANÇA

Philippe Auriol

Dolç

Serigrafia amb acrílic i pa d’or

33178 JAPÓ

Kumiko Nakajima

Dedicated to Sakura – 1

Calcografia

33167 JAPÓ

Hirohide Yamada

Relation

Aiguafort - Aiguatinta al sucre

33171 REGNE UNIT

Jill Bennett

Window pane – I

Litografia en pedra

33175 ARGENTINA

Edit Krüger

S/T

Burí

33179 EUA

Pam Skinner

Antti’s house

Punta seca


33180 JAPÓ

Toshihiko Iwabuchi

Kaleidoscope xxvi

Aiguafort

33185 FRANÇA

Margaret Dibdin

Boing

Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée

33189 ESPANYA

Leus

2013

Aiguafort - Aiguatinta

33193 ESPANYA

Elvira Rodríguez Roura

Paloma

Aiguafort

33181 ESPANYA

Imma Barba

Anna

Aiguafort - Collage

33186 REGNE UNIT

Elizabeth Stuart Smith

Magnolia

Linòleum

33190 JAPÓ

Shinichi Nunomura

The four seasons (winter)

Xilografia

33194 ESTÒNIA

Kelli Valk

Hand in hand

Tècnica mixta

33182 ALEMANYA

Margret Sander

Picture-Hal No.1

Aiguafort - Aiguada

33187 JAPÓ

Masahiro Kasai

La prière (p - I)

Serigrafia

33191 IRLANDA

Sioban Piercy

Stem

Serigrafia

33195 LETÒNIA

Lolita Vorkale

Still life with onions

Litografia

33183 ESPANYA

Pere Bellès

D6 CR GI

Art digital

33188 JAPÓ

Haruko Cho

B-cushion grade-7

Serigrafia

33192 JAPÓ

Kuniko Ishihara

Sea song

Manera negra

33196 NORUEGA

Dagfinn Bakke

Soft ice

Litografia


33197 FRANÇA

Micheline Doucet Carriere

XIX e siècle

Aiguafort - Tècnica mixta

33201 POLÒNIA

Ewa Niestorowicz

Melodies of light and air – II

Tècnica mixta - Impr. digital

33205 ESPANYA

M. Teresa Soler Alsina

Notes i colors

Monotip - Gofratge

33209 ESPANYA

Núria Duran

Narracions

Aiguafort i cosit

33198 JAPÓ

Sho Ashihara

A little sleeping

Manera negra

33202 ESPANYA

Denize de Araújo Sanches

Es ella

Aiguafort - Aiguatinta

33206 JAPÓ

Tsutomu Mizuta

Nanka

Litografia

33210 REGNE UNIT

Lindsey Graham

Going for it!

Linòleum

33199 JAPÓ

Megumi Kato

Line – IV

Aiguafort

33203 JAPÓ

Takako Oho

Coda

Manera negra - Punta seca -

Aiguatinta

33207 ESPANYA

Marta Torres

Caracol

Vernís tou - Linòleum

33211 REGNE UNIT

Janet Mays

Hips and haws

Litografia

33200 IRLANDA

Alice Beresford

Sparkle

Fotogravat

33204 CANADÀ

Danette Rookes

Jaguar resting on a log (de la sèrie

“Feline”)

Art digital

33208 PAÏSOS BAIXOS

Marianne Stam

Athene noctua

Manera negra

33212 JAPÓ

Atsushi Tsuchiya

Smell of the forest

Aiguafort


33213 ESTÒNIA

Reti Saks

The other side

Relleu

33217 EUA

Amaryllis Siniossoglou

Nº 527

Tècnica mixta - Monotip

33221 ESLOVÀQUIA

Zdenek Bugáň

Manipulation No. I

Aiguafort - Aiguatinta - Punta seca -

Manera negra

33225 ESPANYA

Montse Marcet Soler

Tallat

Aiguafort - Punta seca (il·luminat)

33214 ITÀLIA

Judit Horváth Fontana

S/T

Aiguafort

33218 JAPÓ

Tomoko Ueno

Home of bird (river)

Litografia - Vernís tou

33222 ÀUSTRIA

Franz Strauss

Benedikt is go – I

Monotip

33226 JAPÓ

Chieko Sato

Connection, B

Litografia

33215 CANADÀ

Audrey Feltham

Beetlemania – I

Linòleum

33219 JAPÓ

Masumi Yokoyama

Printemps

Aiguafort - Aiguatinta

33223 FRANÇA

Hélène Baumel

Nature – 1

Sucre - Aiguatinta

33227 ESLOVÈNIA

Stojan Brezočnik

Tired world

Aiguafort - Punta seca

33216 ESPANYA

Carmen Parellada

Cara marcada

Linòleum i blonda

33220 VENEÇUELA

Gladys Ortega

Suburbio

Serigrafia

33224 CUBA

Lisbeth Ledo García

Mapuc

Linòleum

33228 ESPANYA

Teresa Diego Andrés

Bosque encantado – III

Gofratge - Additives


33229 FRANÇA

Anne Cambou

Marine (bateau fantôme)

Aiguafort

33233 JAPÓ

Satomi Miyazawa

It takes and runs a race

Litografia

33237 JAPÓ

Ryo Natsukari

#15

Aiguafort (il·luminat)

33241 ALEMANYA

Ingrid Stotz

A star is born – III

Xilografia

33230 REGNE UNIT

Jose Suarez Varela

Personajes

Linòleum

33234 ESPANYA

Bea Mahan

S/T

Aiguafort - Punta seca

33238 FRANÇA

Magali Accomasso

Déchirure (Hommage à Henry

Bauchau)

Punta seca - Aiguafort - Sucre (mon)

33242 ESPANYA

Roser Cros Font

Qui amaga els ous?

Art digital i cosit

33231 IRLANDA

Margaret Becker

Fat blackbird singing

Punta seca (il·luminat)

33235 LUXEMBURG

Serge Koch

Magic forest – XI

Art digital

33239 ALEMANYA

Nana Kozuma

Lvy

Xilografia i cosit

33243 JAPÓ

Junko Ogoshi

Chorus

Aiguafort - Aiguatinta

33232 MÈXIC

Emilio R. Montantes

Vida

Linòleum

33236 ESPANYA

Rosa Ferré Ferrando

Mapa mundi 1500

Aiguafort al sucre

33240 CUBA

Alexander Cárdenas Pérez

A pesar de todo

Linòleum

33244 EUA

Gloria Fischer

In a diferent orbit – 1

Aiguafort - Chine collée


33245 ESPANYA

Eduard Huertos i Barot

Esclat – 3

Aiguafort - Chine collée

33249 IRLANDA

Michele Sweetman

Bluebird

Carborúndum

33253 ESPANYA

Laura Herraiz Bianchi

Basílica de Santa Maria della Salute

- Venècia 1950

Punta seca - Col·lagrafia

33257 ESPANYA

Carme Boix Villalbos

El món és mort

Linòleum

33246 SUÏSSA

Elisabeth Jobin-Sanglard

Road for liberty – IV

Art digital

33250 EUA

Hee Sook Kim

Garden – IV

Calcografia - Litografia

33254 JAPÓ

Takanori Iwase

Voyage

Manera negra

33258 REGNE UNIT

Stephanie Turnbull

08:44 Milan

Linòleum

33247 FRANÇA

Anie Tor

Le sourire du pop up

Gravat en cartró

33251 JAPÓ

Yoshiko Tachibana

Uneasiness Earth 2013

Monotip

33255 EUA

Elizabeth Slaught

Essaouira

Aiguafort - Punta seca

33259 CANADÀ

Shawn Serfas

McGinnis

Transferència - Monotip

33248 JAPÓ

Tsuyoshi Yatake

Mask – III

Xilografia a contrafibra

33252 ESLOVÈNIA

Sabina Šiler Hudoklin

Jesen (autumn)

Aiguafort

33256 POLÒNIA

Agnieszka Jankowska

Loneliness – I

Art digital

33260 JAPÓ

Michisuke Aoki

Life 2013 – 1

Art digital


33261 JAPÓ

Kazuhiro Tano

Landscape

Serigrafia

33265 UCRAÏNA

Alexander Bogatov

Paper flower

Linòleum

33269 NOVA ZELANDA

Merle Bishop

Spots lake run...

Aiguafort - Aiguatinta

33273 ITÀLIA

Paolo Ciampini

Marielle

Aiguafort

33262 SUÏSSA

Group LIGNA

Red – II

Xilografia

33266 ARGENTINA

Luis Bourband

Buscar la salida

Serigrafia

33270 ÍNDIA

Prabhsharan Kaur Gill

Awaiting – III

Xilografia

33274 ESPANYA

Mònica Campdepadrós

S/T

Tècnica mixta - Digital

33263 ESPANYA

Teresa Oller

Origen – Harmonia

Aiguafort - Aiguatinta

33267 JAPÓ

Koichi Tanaka

Guardian deity

Manera negra

33271 UCRAÏNA

Olga Shtonda

No secrets

Linòleum

33275 XILE

Lou Silva

El cruce

Fotogravat

33264 ESPANYA

Marta Calvo i Martínez

Records des de la llunyania

Aiguafort

33268 ESPANYA

Nobuko Kihira

Composició M

Litografia manipulada

33272 ESPANYA

Assumpció Espada

Cercles i puntades

Aiguafort

33276 FINLÀNDIA

Galina Arppe

Beach

Linòleum


33277 XILE

Marcela Carvajal Ramírez

Ruta

Gravat ecològic

33281 JAPÓ

Kinichi Maki

Autumn leaves – 4

Art digital

33285 ÍNDIA

Aditi Chopra

Side by side

Xilografia

33289 PAÏSOS BAIXOS

Peter de Leur

Self portrait

Aiguafort

33278 ESPANYA

José Manuel Chamorro

13 RSR, b

Xilografia - Additives

33282 AUSTRÀLIA

Anita Iacovella

Pae’saggio – MIV

Punta seca - Monotip

33286 CUBA

Marcel Molina Martínez

Montaña rusa

Linòleum

33290 ESPANYA

M. Teresa Prió Vilaplana

Amores perros

Fotopolímer - Litografia - Aiguafort

- Linòleum

33279 ITÀLIA

Akiko Chiba

Cosmo

Manera negra

33283 FRANÇA

Magali Keraudren

Miettes – III

Linòleum - Gofratge - Collage

33287 PORTUGAL

Mary St. George

Camille Claudel

Manera negra

33291 ÍNDIA

Mili Kumari

Japakusum – I

Xilografia

33280 ESPANYA

Cisco Vila

S/T

Aiguafort - Gofratge - Chine collée

33284 ESPANYA

Silvia Carol

Nadando nadando encontré un

coral...

Aiguafort - Aiguatinta

33288 ITÀLIA

Luisa Tinazzi

Kor

Calcografia (tècn. experimental)

33292 JAPÓ

Ayumi Kitamura

Iron kettle

Aiguafort - Aiguatinta (il·luminat)


33293 IRAN

Shokoufeh Fallah

S/T

Linòleum

33297 ISLÀNDIA

Ríkharður Valtingojer

At the glacial lagoon

Manera negra

33301 ESPANYA

Mary Carmen Ezcurra

Sur (de la sèrie “La rosa de los

vientos”)

Art digital

33305 FRANÇA

Armelle Magnier

Mardi

Linòleum

33294 JAPÓ

Ayako Kobayashi

Thinking

Xilografia

33298 ESPANYA

Leonardo Rial

S/T

Tècnica mixta - Gofratge

33302 ÀUSTRIA

Sabine Potuschak

Sometimes my brain needs a little

wind up!

Serigrafia

33306 ESPANYA

Cristina Pérez i Alay

Weight

Serigrafia - Letraset

33295 UCRAÏNA

Ievgen Kharuk

Opus IV (de la sèrie “Autumn in

Peking”)

Aiguafort - Aiguatinta

33299 ITÀLIA

Graziella Conti Papuzza

Little cowboy

Aiguafort - Aiguatinta

33303 MÈXIC

Jessica García de la Garza

En el circo

Aiguafort - Aiguatinta - Chine collée

(3 plx.)

33307 JAPÓ

Muneki Adachi

Dancing leaves

Manera negra

33296 ÀUSTRIA

Brigitte Weiler

The party goes on – 1

Serigrafia

33300 JAPÓ

Motoaki Fujimoto

Bull – II

Xilografia

33304 ESPANYA

Elena Rivera Pinal

Fool

Tècnica mixta

33308 ESPANYA

Sara Gómez Serra

Engranatges a tot gas

Aiguafort


33309 ISRAEL

Miriam Shalev

Childhood

Aiguatinta al sucre - Chine collée

33313 EUA

Betty Wood

First fern

Monotip

33317 IRLANDA

Joe Ryan

Man in black

Linòleum

33321 ROMANIA

Ovidiu Petca

LED 21T2-5

Art digital

33310 EUA

Idaherma Williams

Ice age plant

Xilografia (impr. digital)

33314 BRASIL

Claudia Lopes Tolentino

Arquitectura carioca – II

Burí

33318 ESPANYA

Maite Escofet

Llum a la natura

Aiguatinta - Letraset

33322 ESPANYA

Chus Sánchez Sánchez

Mar i cel

Aiguatinta - Sucre - Collage (2 plx)

33311 ISRAEL

Tamar Asass

Robot

Linòleum

33315 JAPÓ

Keiko Nakashima

Days (17)

Litografia - Collage

33319 REGNE UNIT

Jane Cook

Hold

Monogravat

33323 JAPÓ

Kazuko Kido

Kitten

Manera negra

33312 ESPANYA

Ivonne Portillo

Contemplación

Punta seca - Xilografia

33316 EUA

Chloé Dee Noble

Let there be light – Yellow

Serigrafia i braille

33320 ESPANYA

Montserrat Enrich Bastús

Érase una vez un árbol – II

Litografia - Monotip

33324 CANADÀ

Heather Huston

Torque

Litografia


33325 FRANÇA

Agnès Joannard – Leblanc

Rûmi

Linogravat

33329 SUÏSSA

Hans Peter Neukomm

Nuda

Xilografia

33333 ESPANYA

Josep Lázaro (Leri)

L’inici

Fotogravat a dues tintes

33337 CANADÀ

Luc Nadeau

The mail must go through

Aiguatinta (2 plx)

33326 REGNE UNIT

Claire Gladstone

Any girl

Planxa solar

33330 JAPÓ

Nakako Niikura

Infested image – I

Xilografia - Litografia

33334 REGNE UNIT

Despina Symeou

Girl

Planxa solar

33338 JAPÓ

Keiko Miyazaki

In the woods – V

Xilografia (aigua) - Calcografia (oli)

33327 ESPANYA

Beni Ballesta

Anàlisi d’un instant

Aiguatinta

33331 ESPANYA

Encarna Ferrer Castillejo

Venecia

Fotogravat

33335 ALEMANYA

Ulrike Hagenkort

RK01

Aiguafort

33339 ESPANYA

Evelio Akerm

Item – II

Col·lagrafia

33328 ITÀLIA

Kate McBride

Who are they

Tècnica mixta - Chine collée

33332 JAPÓ

Mikiko Ashihara

Point

Punta seca - Vernís tou - Manera

negra

33336 VENEÇUELA

Sylvia Godfrey (Siamgodh)

Búsqueda

Art digital

33340 ESPANYA

Araceli M. Aparicio

Rural

Xilografia


33341 JAPÓ

Mithur Ishimasa

Shirotaeno

Art digital - Gofratge

33345 ESPANYA

Elisenda Mallol Comas

Camps de girasols

Linòleum - Collage

33349 SUÏSSA

Dadi Wirz

Vip – B

Aiguafort

33353 JAPÓ

Toshiko Ueda

Flyed – I

Aiguafort - Aiguatinta

33342 PORTUGAL

Ana Galvão

Noturno – Op. II

Aiguatinta - Aiguafort

33346 ESPANYA

Francesca Poza Cruz

Dins de l’anonimat

Punta seca sobre policarbonat

33350 BÈLGICA

Aura Op den Camp

Dogs – II

Punta seca

33354 ESPANYA

Rita del Río Rodríguez

Famili – 2

Col·lagrafia (tècn. Hayter)

33343 ARGENTINA

Noe Bono

Ay!! – III

Gofratge

33347 JAPÓ

Yasuko Hasegawa

Imagined landscape – I

Xilografia

33351 COLÒMBIA

Pilar Esteban Rodríguez

Fragmentos de ciudad

Relleu

33355 ARGENTINA

María Alicia Vicari

Tragedia y dolor argentino – I

Serigrafia fotogràfica

33344 HONGRIA

Pál Csaba

Solely – 01

Punta seca - Tècnica mixta

33348 ESPANYA

Anna Sarti Cristofori

Agujero de luz

Additives

33352 IRAN

Sang (Samira + Negin)

Esmerald

Manera negra

33356 ALEMANYA

Ada Mee

Sueño – Aphrodite

Litografia


33357 UCRAÏNA

Nadya Onyschenko

Ukranian birds

Tècnica mixta

33361 GRÈCIA

Rena Anoussi-Ilia

Composition

Xilografia

33365 FRANÇA

Sylvie Cailloux Rebotier

Tinwar

Fotogravat

33369 SUÏSSA

Jean-Jacques Béguin

Step by step

Art digital

33358 ESPANYA

Cecília Gorgues Solé

S/T

Aiguatinta - Collage - Gofratge

33362 ESPANYA

Amadeo Bergés (Segreba)

Vamos a por ellos

Tècnica mixta

33366 MÈXIC

Elisa Pasquel

Paisaje #3

Monotip - Chine collée - Mixta

33370 ESPANYA

Mónica Covaleda

Ell seu

Punta seca - Aiguatinta

33359 PAÏSOS BAIXOS

Tieneke van Montfort

Voodoo III – Overeating

Aiguafort

33363 JAPÓ

Kumi Obata

The carny

Aiguafort - Aiguatinta

33367 ESPANYA

Margarida March Farràs

Divertiments

Aiguafort i esmalt

33371 FRANÇA

Françoise Pruvost

Poisson fossile – VII

Litografia

33360 URUGUAI

Raul Cattelani

Pez fantástico

Xilografia

33364 FINLÀNDIA

Tarja-Liisa Salo

Hot spot – III

Fotogravat - Aiguatinta

33368 REGNE UNIT

Kevin Holdaway

Rooftops

Linòleum a planxa perduda

33372 SÈRBIA

Ivana Flegar

Sunset in Venice

Aiguafort


33373 JAPÓ

Michiko Inukai

The wall (1)

Xilografia - Punta seca

33377 ESPANYA

Yolanda Balagué

Light on white

Gofratge

33381 ARGENTINA

Carla Grisel Beretta

El árbol – I

Fotogravat

33385 CANADÀ

Christine Silvia Hoeppner

Strings

Aiguafort

33374 REGNE UNIT

Andrew D. Hambleton

Saddleworth

Aiguatinta

33378 ESPANYA

Marta Ballvé

Espais habitats amb color

Fotogravat

33382 ESPANYA

Laura Codoñer

Pequeña ventana a la naturaleza – I

Aiguafort - Sucre

33386 EUA

Ewa Taryma-Myslinski

The eye – 2

Linòleum

33375 GROENLÀNDIA

Jannie Jørgensen

Ulo

Col·lagrafia

33379 ESPANYA

Tania Evangelista Peinado

Encuentros

Punta seca

33383 JAPÓ

Tomomi Kimura

Primavera

Punta seca - Aiguafort

33387 CANADÀ

Christiane Roy

Le suspicieux

Burí

33376 CANADÀ

Patricia Vega

Urban – I

Linòleum

33380 FINLÀNDIA

Iria Čiekča Schmidt

Primavera

Xilografia

33384 MÈXIC

Gloria H. Méndez

Jaguar

Manera negra

33388 ESPANYA

Luis Salinas

Baja California – 1

Fotogravat


33389 JAPÓ

Yuki Tanimura

Four whispers

Aiguafort

33393 MÈXIC

Araceli Salas

Serena introspección

Aiguafort - Punta seca

33397 JAPÓ

Shigekazu Tanaka

Days with a parrot – 2

Aiguafort - Aiguatinta

33401 ARGENTINA

María Cristina Fasah

Los campos de noche

Art digital

33390 FRANÇA

Lorena Acin

Les ciels

Xilografia (2 plx)

33394 ESPANYA

Pepa Fernández Salas

S/T

Col·lagrafia (2 plx)

33398 ESPANYA

Lluis Cercós

Gerros

Aiguafort

33402 ESPANYA

Omer Zaballa Larumbe

Olatu

Carborúndum

33391 FINLÀNDIA

Nadja Arppe

Mum, I and Mirri

Linòleum

33395 ESPANYA

María José Carrasco

Night & sea

Xilografia - Collage - Gofratge

(mon.)

33399 REGNE UNIT

Chris Moon

Northern Joan

Aiguafort

33403 ESTÒNIA

Eve Eesmaa

White horse – II

Punta seca - Aiguatinta - Manera

negra

33392 ISRAEL

Naomi Zach

Infinity

Aiguatinta

33396 ISRAEL

Ahuva Doron

Japanese valley

Aiguatinta

33400 ESPANYA

Gemma Arné i Bernadó

Foc

Linòleum (il·luminat)

33404 JAPÓ

Maki Mimura

Blue

Mossegada profunda


33405 REGNE UNIT

Frances Richardson

Morning wash

Litografia - Chine collée

33409 ÀUSTRIA

Irene Stursa

Hiding – Brown chair

Linòleum

33413 SUÏSSA

Coralie Hirschi

En poussière d’or

Linòleum - Pa d’or

33417 FINLÀNDIA

Anna-Maija Bergman

Chinese new year

Aiguafort - Aiguatinta - Punta seca

33406 JAPÓ

Sachiko Koyanagi

The campanula – A-1

Xilografia

33410 BRASIL

Dórian Ribas Marinho

S/T

Art digital

33414 REGNE UNIT

Shuxiang Jin Farrall

I miss you

Aiguafort

33418 ESPANYA

Ernest Riera Julià

La xarxa

Tècnica mixta

33407 EUA

Michael Connors

Poet with bird

Art digital

33411 ESPANYA

Dolors Lujan

El fons del temps

Fotogravat

33415 KOSOVO

Agim Salihu

The broken window

Aiguatinta - Punta seca

33419 JAPÓ

Yoshizumi Akashi

Face – I

Xilografia

33408 ESPANYA

Martha Castellanos

Armonía (de la sèrie “Tiempo

permitido”)

Punta seca

33412 ESPANYA

Jacqueline Kato

Cosmic gypsy

Serigrafia

33416 FRANÇA

Laurence Godon-Pirof

Couple

Manera negra - Punta seca

33420 ISRAEL

Vivienne Davicioni

S/T

Tècnica mixta


33421 EUA

Eileen Tavolacci

Self 2

Xilografia

33425 FRANÇA

Marie-Laure Sasso-Ladouce

Îles

Monotip

33429 ESPANYA

Mireia Canillo i Marín

El pescador i el peix

Punta seca - Collage

33433 ESPANYA

Dolores Mayorga

Loft – I

Aiguatinta - Sucre

33422 CANADÀ

Odile Loulou

Arpents de neige

Tècnica mixta

33426 ESPANYA

Isabel Font Mercader

El somni

Linòleum

33430 SUÈCIA

Kerstin Nordström

Idun’s dream

Aiguafort

33434 CANADÀ

Valerie Syposz

Dinner

Linòleum - Litografia

33423 ESPANYA

Mercedes del Cura Álvarez

Camino – I

Aiguatinta - Aiguafort - Punta seca

- Collage

33427 JAPÓ

Hiroko Sato

Red tree – II

Tècnica mixta

33431 NOVA ZELANDA

Geoff Tune

Shelter - Auckland – 1

Art digital

33435 PAÏSOS BAIXOS

Rinus Groenendaal

Blauwe ogen

Linòleum

33424 SUÏSSA

Claudia Hobi

La seta – II

Punta seca

33428 COREA DEL SUD

Inkyung Seo

In spite of... #2-1

Punta seca

33432 REGNE UNIT

Jack Fitzgerald

Red top

Aiguafort

33436 REGNE UNIT

Kate Guy

Dragon fish

Monotip


33437 ESPANYA

Carme Tarrés Pomareda

Posta de sol

Aiguafort - Aiguatinta

33441 ESPANYA

Charo Hierro

Separados

Art digital

33446 PORTUGAL

Rachel Ramirez

Sete estrellas

Gyotaku directe

33450 ESPANYA

Gloria Albors Tronchoni

L’arbre dels somnis

Tècnica mixta

33438 ESPANYA

Manuel Fernando Mancera

Lágrimas negras

Art digital

33443 EUA

Jana Zimmer

Heart of Havana

Monotip - Chine collée

33447 POLÒNIA

Grażyna Kulikowska Antczak

The next side of the shadow – VII

Manera negra

33451 ALEMANYA

Rudolf Bieler

Peckers – 1

Tècnica mixta - Monotip

33439 IRLANDA

Aidan Flanagan

Bogscape – 2

Fotogravat (il·luminat)

33444 ESPANYA

John Roberto

Gas mask – I

Fotogravat

33448 ESPANYA

Margarita Bertran i Serra

Fluïdesa

Punta seca - Rulines

33452 FRANÇA

Carole Texier

S/T

Burí

33440 ROMANIA

Dan Boar

Poppies – 1

Linòleum

33445 FRANÇA

Miharu Shiota

Vol de nuit

Serigrafia

33449 IRLANDA

Kevin Whitehead

Fishing by moonlight

Art digital

33453 ESPANYA

Hortensia Pérez Cuenca

S/T

Col·lagrafia


33454 ESPANYA

Núria Hurtado Font

Esclats de llum – 1

Punta seca

33458 ESPANYA

Bruno Díaz Ríos

Muscle dog

Art digital

33462 MÈXIC

Herculano Álvarez Lomelí

Natural LOL – I

Punta seca - Chine collée

33466 AUSTRÀLIA

Eleanor Gates-Stuart

Bug prop

Art digital

33455 COLÒMBIA

Jorge Arturo Restrepo

Inquilinos – 2

Xilografia

33459 EUA

Katherine Bowman

Silhouettes in the mooselight

Monotip

33463 ESPANYA

Carmen Hurtado Pérez

Atrapada – II

Aiguatinta - Chine collée

33467 ESPANYA

Imma Parés i Preseguer

Portes – 1

Fotogravat

33456 ÀUSTRIA

Elisabeth Weratschnig-Hörwarter

Frühling

Giclée

33460 LUXEMBURG

Helga F. Brinkmann

Musing

Art digital

33464 ÀUSTRIA

Larissa Mayer-Hausner

4 moves – I

Serigrafia

33468 ALEMANYA

Carsten Borck

Palmen – IV

Vernís tou - Chine collée

33457 NOVA ZELANDA

Celia Walker

Boundless oceans

Punta seca - Col·lagrafia - Chine

collée

33461 ESPANYA

Angelica Bracho

Enjoyada

Xilografia

33465 RÚSSIA

Alexey Ponomarenko

Low tide

Fotogravat

33469 JAPÓ

Hiroaki Sano

Encounter – IV

Xilografia


33470 EUA

Janette Fu

Remington Rand #2

Xilografia - Chine collée (pa d’or)

33474 JAPÓ

Shunsuke Ando

La dichiarazione di amore

Aiguafort - Aiguatinta

33478 JAPÓ

Maki Sakamoto

Melancholy

Aiguafort

33482 FRANÇA

Paola Didong

Dans l’après

Punta seca en acer

33471 LUXEMBURG

Jean Leyder

Gravure

Aiguafort - Punta seca

33475 SUÏSSA

Heinz-Peter Kohler

Landscape

Punta seca

33479 ESPANYA

Marta Lloret i Joan

S/T

Gravat amb planxa de polímer groc

33483 XINA

Wu Liang

Day & night

Manera negra

33472 ESPANYA

Enric Bardera

A la carta – III-IV

Art digital - Collage

33476 ISRAEL

Tsila Goldstein

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

33480 ISRAEL

Aída Stolar

S/T

Vernís tou

33484 ESPANYA

Uli Pick

Essentia terra 3

Col·lagrafia

33473 ESPANYA

Anna Rodríguez Serrahima

Sortidor

Tècnica mixta

33477 ESPANYA

Miriam Prado

Egnaro Riah – 1

Art digital

33481 ESPANYA

Miguel Barbosa Mateo

Composición – I

Col·lagrafia - Chine collée

33485 ISRAEL

Malka Mosberg

Steering wheel

Vernís tou - Aiguatinta


33486 EUA

Molly Lofton

Bling

Litografia

33490 ÀUSTRIA

Doris Dittrich

Metamorphosis – V

Aiguafort - Aiguatinta

33494 ESPANYA

Laura Rico

Ragna’s place– I

Punta seca sobre impr. digital

33498 ESPANYA

Julia Sánchez Monteis

Petra

Fotogravat

33487 MÈXIC

Marissela Esqueda

Danza cotidiana – 1

Punta seca - Ruleta

33491 FRANÇA

Jana Kluge

Sciences fiction – IV

Art digital

33495 CANADÀ

Briar Craig

Mad about the hearts

Serigrafia ultravioleta

33499 PAÏSOS BAIXOS

Nellie de Boer

Cordyceps – 1

Aiguafort

33488 ESPANYA

Isabel Indarte Boyero

S/T

Col·lagrafia

33492 ROMANIA

Maria-Mădălina Motorca

King and slave

Tècnica mixta - Digital

33496 SUÏSSA

André Clerc

S/T

Aiguafort

33500 GRÈCIA

Elsa Charalampous

Secret affair

Art digital

33489 REGNE UNIT

Sharon Lee

Heart

Relleu - Chine collée

33493 ESPANYA

Inés Diarte

C36

Aiguafort en acer

33497 RÚSSIA

Magomed Ahmedhanov

Old man

Aiguafort

33501 ESPANYA

Susana Esteve Mira

Con plumas y a lo loco

Linòleum a planxa perduda


33502 BRASIL

Cristina Bottallo

Paisagem imaginária – Sol

Serigrafia

33506 JAPÓ

Brendan Sarsfield

Wave turn over – 2

Litografia - Digital - Collage (mon.)

33510 ESPANYA

Alberto Martí Molina

Africa

Aiguafort

33514 ALEMANYA

Zvonko Kermc

Buffalo

Aiguafort - Aiguatinta

33503 ESPANYA

Gloria Santacruz Tarjuelo

Erizo

Aiguafort (il·luminat digitalment)

33507 ESPANYA

Antoni Aguiló Saün

Móns

Additives

33511 GRÈCIA

Mairy Giannakopoulou

Nature

Xilografia

33515 SÈRBIA

Snežana B. Stefanović

Fettered by a double

Art digital

33504 ÍNDIA

Sucheta Madhavrao Ghadge

Untraceable

Xilografia

33508 ESPANYA

Carmen Vargas Alonso

S/T

Additives

33512 FRANÇA

Raphaël Kleweta

Illustrations de Sonnets de Michel-

Ange

Aiguafort

33516 EUA

Hertha O. Horwitz

Love - Gone - Astray

Gofratge

33505 ESPANYA

Manuela González Gómez

Vida

Litografia

33509 AUSTRÀLIA

Sean McKenzie

Almost – III

Litografia

33513 EUA

Iwona Rypesc-Kostovic

Tomorrow...? – II

Art digital

33517 ESPANYA

Carmen Garciolo González

Umbrales del pórtico

Aiguatinta - Resina


33518 ESPANYA

Saori Kondo

Necton busca a Bentos

Aiguafort - Litografia (mon.)

33522 MÈXIC

Víctor Hugo García Ortiz

Re

Aiguafort

33526 REGNE UNIT

Rosemary Elliott

Heatwave

Monotip

33530 ESPANYA

Maria Navarro Solves

Dos gerros amb flors

Monotip

33519 EUA

Stefanie Ramsey

Velvet

Aiguafort - Chine collée

33523 ESPANYA

Albert Rabaseda

S/T

Aiguafort

33527 MÈXIC

Laura Villanueva

Sombras

Aiguatinta

33531 KOSOVO

Shyqri Nimani

The nest

Art digital

33520 POLÒNIA

Jagoda Kaszuba

Santa Maria

Art digital

33524 ESPANYA

Maria Antònia Campins

Intens

Punta seca - Fondino

33528 ITÀLIA

Macarena Marín Ramírez

El viento

Aiguafort

33532 COLÒMBIA

David S. Millán

Difuso recuerdo (de la sèrie

“Memoria”)

Aiguafort

33521 REGNE UNIT

Maria Kaleta

Differences

Art digital

33525 JAPÓ

Yuuki Maki

Structure of unconsciousness – II

Art digital

33529 BRASIL

Cristina Carvalheira

Luas

Manera negra - Punta seca - Chine

collée

33533 TAILÀNDIA

Kana Veradacha

Reflective of structure – I

Art digital - Chine collée


33534 FRANÇA

Marcelle Benhamou

The girl and the child – IV

Tècnica mixta

33538 CROÀCIA

Antonija Gudelj

Love memories

Tècnica mixta

33542 RÚSSIA

Irina Tiytovets

Material

Linòleum

33546 ÀUSTRIA

Wernfried Poschusta

S/T

Xilografia

33535 MÈXIC

Adriana Arakelian (Dina)

Triunfo

Monotip

33539 ESPANYA

Cinta Agell

Cadaqués

Fotogravat

33543 REGNE UNIT

Scarlette Homeshaw

Chain link

Linòleum

33547 JAPÓ

Masaaki Sugita

Be born

Burí - Xilografia a contrafibra

33536 BRASIL

Sergio Peralti

Cândida – I

Linòleum

33540 EUA

Jean McGrail

Tripod (Turtle series)

Linòleum - Digital

33544 ESPANYA

Fernando de Quirós

Suite – I

Aiguatinta - Aiguafort

33548 ESLOVÈNIA

Rowena Božič

Gardens – III

Aiguafort - Aiguatinta

33537 MÈXIC

Adriana Castrejón Violante

Reinita – II

Tècnica mixta

33541 ÍNDIA

Rudrappa Sidramappa Kumbar

S/T

Art digital

33545 ESPANYA

Montserrat Brullet i Tenas

Barques varades

Sucre - Lavis

33549 RÚSSIA

Tanya Azarova

Look

Punta seca


33550 HONGRIA

Keve Kovács

Sky and ground – I

Art digital

33554 ESPANYA

Maria Calzado

El orden desordenado

Aiguafort

33558 COLÒMBIA

Ana María Cuevas Escobar

Schielas

Aiguafort - Aiguatinta

33562 POLÒNIA

Przemysław Bukowski

Leaf – III

Aiguafort

33551 GRÈCIA

Florentia Ikonomidou

Liberation

Art digital

33555 JAPÓ

Isao Kobayashi

The place where the memory returns

No.57

Art digital

33559 ESPANYA

Om Barbarà Aguirre

No et canviï

Aiguafort - Aiguatinta - Punta seca

33563 BÒSNIA i HERCEGOVINA

Miro Petric

Veil of mystery

Tècnica mixta

33552 LUXEMBURG

Chris Okapi

Octopussy

Aiguafort

33556 COSTA RICA

Evelyn Valenciano

El árbol de la colina

Col·lagrafia sobre cartró

33560 BRASIL

Satie Fucatu

Quero colo

Linòleum

33564 CROÀCIA

Tihana Gržanić

“..”

Linòleum

33553 MÈXIC

Angélica Díaz Rafols

Isabel

Aiguafort - Aiguatinta

33557 CROÀCIA

Ena Ðelmo

Zoom – 1

Aiguafort

33561 MÈXIC

Sara Waisburd

Felicidad

Monotip

33565 EUA

Beate Scheller

New moon reflection

Aiguafort - Xilografia


33566 EUA

Monica Jacobs

Elephant ladder

Tècnica mixta

33570 ESPANYA

Anna-Mercè Puig Alabern

Privat

Vernís tou

33574 ALEMANYA

Ilse Plapp

Suche nach dem Logos

Aiguafort

33578 POLÒNIA

Elżbieta Radzikowska

En voque

Aiguafort

33567 SUÏSSA

Heidi Meier-Freuler

Pa

Xilografia (oli)

33571 JAPÓ

Mayumi Enoki

Leaving a thin skin

Fotogravat

33575 ARGENTINA

Marisú Olivera

Laberintos – III

Litografia - Digital

33579 MÈXIC

Guadalupe Morazúa

S/T

Monotip

33568 ESPANYA

Carmen Bermejo Barrado

Phoenix Dactylifera a Fornalutx – I

Aiguafort - Gofratge - Transferència

33572 EUA

Mary Oestereicher Hamill

Instructions – 3

Tècnica mixta

33576 ESPANYA

Ewa Głowacka

S/T

Serigrafia

33580 ESPANYA

Maria Manuela Coluccelli

Libélulas – III

Aiguafort

33569 MÈXIC

Miriam Libhaber

Reviven de noche

Monotip

33573 ESPANYA

David Arteagoitia García

Ground traces – X

Aiguafort - Serigrafia de

carborúndum

33577 CROÀCIA

Ivana Gagić Kičinbači

Birthday

Xilografia - Digital

33581 BRASIL

Elina Midori Nakane

Persona – II

Linòleum


33582 BÈLGICA

Vincent Smets

Pataquès

Aiguatinta

33586 COLÒMBIA

Mateo Caycedo

Chucha

Calcografia

33590 JAPÓ

Emi Wada

Matpewka

Aiguafort - Aiguatinta

33594 BÒSNIA i HERCEGOVINA

Ivana Ćavar

Rain

Tècnica mixta

33583 MÈXIC

Ms. Self Destruct

Fijación (de la sèrie “Los estados de

la penumbra”)

Punta seca

33587 ALEMANYA

Bozena Szlachta

Blues is yellow – III

Tècnica mixta

33591 ESPANYA

Carme Granell Fort

Protector

Aiguafort - Aiguatinta (il·luminat)

33595 MÈXIC

Christa Klinckwort

S/T

Monotip

33584 SÈRBIA

Risto Antunović

Etat – VI

Tècnica mixta

33588 ESPANYA

Marta Font

Munt – III

Aiguafort

33592 COLÒMBIA

Natalia Correa Méndez

Del puente para allá (Sèrie)

Aiguafort - Aiguatinta

33596 SUÏSSA

Sabine Huber

Mouniain

Relleu

33585 CANADÀ

Suzanne Blouin

Bird flew

Art digital

33589 MÈXIC

Maria José de Simón

Sombras encontradas – 4

Punta seca - Aiguatinta

33593 ESPANYA

Noelia Lecue

Reflejos – 2

Tècnica mixta

33597 LUXEMBURG

Marie-José Dublin-Neys

Comme un poisson dans l’eau

Aiguatinta - Punta seca - Vernís tou


33598 REGNE UNIT

Renata Sosinska

Quadriptych – III

Relleu

33602 COLÒMBIA

Julian Ortega

S/T

Calcografia

33606 EUA

Valori Fussell

Sideways man

Calcografia

33610 ÍNDIA

Thota Tharrani

Sudharshana

Aiguafort - Pa d’argent

33599 ITÀLIA

Simone Agliolo

Passegiata

Aiguafort - Fondino

33603 UCRAÏNA

Ludmila Kotsurba

Colored windows

Punta seca - Manera negra

33607 FRANÇA

Florence Chapuis

House and garden

Aiguafort -Xilografia

33611 POLÒNIA

Jan Markaczewski

Begin

Art digital

33600 ESPANYA

Javier Gonzalo Misol

S/T

Col·lagrafia

33604 ESPANYA

Isidre Roset

Passejant pel Racó de la Calma

Punta seca en metacrilat – Chine

collée

33608 ESPANYA

Núria Guinovart

No trigaré

Col·lagrafia

33612 ESPANYA

Anaky

Hippocampus

Punta seca

33601 MÈXIC

Laura Villegas Sandoval

S/T

Monotip

33605 ROMANIA

Bianca Giorgiana Panescu

Camel

Col·lagrafia

33609 COLÒMBIA

Maria Alejandra Posada

This is not wonderland #7

Aiguafort - Aiguatinta - Cera tova

33613 ITÀLIA

Enzo Napoli

Figura

Aiguafort - Aiguatinta


33614 BRASIL

Ana Maria Xavier Guimarães

Desfazendo tramas – III

Serigrafia - Collage (il·luminat)

33619 POLÒNIA

Hanna Józefowska

Reflections

Calcografia

33623 ESPANYA

Raquel Hernández Izquierdo

Sección

Aiguafort - Aiguatinta

33627 ESPANYA

Anna López Isart

Cadenes

Aiguafort - Additives (2 plx)

33615 TAILÀNDIA

Passa Sesakul

Death souls

Art digital

33620 ISRAEL

Rakefet Natanson Marom

Canaan dog

Linòleum - Tècnica mixta

33624 ESPANYA

Elvira Rojas

Los humores de una sandía – I

Aiguatinta al sucre - Chine collée

33628 JAPÓ

May Utsui

Yuko

Aiguafort

33616 BRASIL

Paulo de Fariah

Mona Lisa – Moradora de Rua

Serigrafia

33621 POLÒNIA

Katarzyna Maniewska

1.

Art digital

33625 EUA

Virginia Furmanski

Omage

Planxa solar - Chine collée

33629 POLÒNIA

Jakub Godziszewski

Apparent power

Art digital intervingut

33618 ESPANYA

Elena Nieto López

Physalis – I

Punta seca - Linòleum

33622 JAPÓ

Mituko Watanabe

Harmonize

Aiguafort

33626 RÚSSIA

Platon Kuznetcov

Deer

Linòleum

33630 ESPANYA

Roser Rius i Camps

Llebre i estrella

Linòleum


33631 CANADÀ

Tim Isaak

Chain

Cianotip

33635 ESPANYA

Lola Almirall Jung

Dansa sobre l’asfalt – 1

Aiguafort - Transferència

33639 ESPANYA

Ángeles Pastor Lázaro

Agua

Tècnica mixta

33643 BRASIL

Mirtô Bernardes Ferreira

Blade Runner – Pris

Tècnica mixta - Monotip

33632 SUÏSSA

Pablo Osorio Avella

Don Dorian

Aiguafort - Aiguatinta - Fotogravat

33636 CROÀCIA

Mateja Rusak

Dreaminess – 1

Litografia

33640 ESPANYA

Carmen Noriega

Bailarina de cera

Art digital

33644 DINAMARCA

Peter Aaboer

Klaver – 1

Aiguafort

33633 JAPÓ

Katsura Mitsuishi

I miss you

Aiguafort - Vernís tou

33637 LUXEMBURG

Danielle Grosbusch

Entfaltungen – Geöffnete I

Vernís tou

33641 ESPANYA

Juan Pablo Chipe

Fish and chips – 4

Art digital intervingut

33645 NORUEGA

Greta B. Borge

Moment – II

Art digital

33634 EUA

Joeun Kim

The ultimate method of conversation

– A blue tail

Aiguafort - Chine collée

33638 MÈXIC

Elena Segurajáuregui

Axiolotl – I

Litografia sobre polímer

33642 COLÒMBIA

Andrea Carolina Cujar Kidston

Ella

Aiguafort - Cera tova

33646 ESPANYA

Oriol Fort

S/T

Aiguafort


33647 COLÒMBIA

Cesar García - Coco

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

33651 URUGUAI

Isabel Easton

Dios del sol

Xilografia

33655 POLÒNIA

Teresa Król

Identity senses

Linòleum

33659 ESLOVÈNIA

Tomaž Gorjup

13.3.013 – I

Aiguafort

33648 ESPANYA

Marta Gómez Sanvicens

Eclipse vegetal – II

Gofratge - Grafit

33652 ESPANYA

Albert Granell Fort

S/T

Aiguafort - Aiguatinta

33656 ESPANYA

Empar Sesé Florensa

Ocells de paper

Tècnica mixta

33660 CANADÀ

Sherri May

In the flow – IV

Relleu

33649 ESPANYA

Antonio José Barrientos Ruiz

Paisaje leñoso – VI

Aiguafort - Resina

33653 ITÀLIA

Maria Pia Albanese

Uccelli

Aiguafort

33657 RÚSSIA

Stanislav Azarov

I

Linòleum

33661 BRASIL

Carla Meneghetti

Um dia foi amor...

Linòleum

33650 BÈLGICA

Tania Monica Verhelst

Tarantula – IV

Punta seca - Monotip

33654 AUSTRÀLIA

Kay Watanabe

Soar

Linòleum - Xilografia - Punta seca -

Chine collée

33658 ESPANYA

Cristina Mayo

S/T

Additives

33662 CROÀCIA

Valentina Šuljić

Traces of the past

Linòleum - Monotip


33663 ROMANIA

Iulian-Paul Panescu

Quadratics S. II

Col·lagrafia

33667 TAILÀNDIA

Chaiyong Boophaklin

No 003

Art digital

33671 ESPANYA

Judit Navarro Solà

Rastre

Aiguafort - Punta seca

33675 ESPANYA

Gema Climent

Nimphae fucsia – I

Aiguatinta al carborúndum

33664 ESPANYA

Chantal Ferracci

Le cognassier du Japon

Litografia

33668 UCRAÏNA

Vitaley Shnitko

Palaeolithic artist

Punta seca - Manera negra

33672 ESPANYA

Anna Güell Heras

Bufallums – IV

Transferència a planxa

33676 POLÒNIA

Agata Budny Ciszewska

Warning bad dog! – 3

Tècnica mixta

33665 TXÈQUIA

Alena Jančová

Paradis

Linòleum

33669 ESPANYA

Eulàlia Espasa

Nimietats – 1

Gofratge

33673 MÈXIC

Juan C. Bermúdez Rodríguez

Menina

Tècnica mixta

33677 JAPÓ

Nobuko Koshihara

Scales

Manera negra

33666 ESPANYA

Kima Guitart

Abidjan – I

Art digital

33670 ESPANYA

Ana Pomar

A través de lo imaginario

Punta seca

33674 COLÒMBIA

Erika Angel Fernandez

La última noche del mundo

Calcografia

33678 COREA DEL SUD

Kumnam Baik

Recollection – 13 XXXI

Art digital


33679 ESLOVÈNIA

Ivo Mršnik

The birth of a landscape – III

Vernís tou

33683 COLÒMBIA

Lorena Tenorio

De la sèrie “Figuras rodantes”

Calcografia

33687 COLÒMBIA

Juan Sebastián Uribe

...y la noche que llega

Aiguafort - Aiguatinta

33691 BRASIL

Sofia Parente

No quintal

Linòleum

33680 ÍNDIA

Sonal Varshneya

S/T

Aiguafort

33684 JAPÓ

Fumiko Nakajima

Ilusión – I

Aiguafort - Aiguatinta

33688 JAPÓ

Masaomi Uesugi

People in Wonderland: Humpty

Dumpty

Xilografia a contrafibra

33692 ESPANYA

Cortés Diogène

Lindos

Fotogravat

33681 BRASIL

Aretuza Moura

Linda Barcelona

Monotip

33685 UCRAÏNA

Katerina Chernaya

Labyrinth

Linòleum

33689 ROMANIA

Corina Nani

The idea of eternal

Art digital

33693 RÚSSIA

Nadezhda Ustritskaya

Sculpture – I

Aiguafort

33682 ESPANYA

Ana Cid

Sinapsis – I

Aiguafort - Punta seca - Fondino

33686 ROMANIA

Colceru Ciprian

Blue window

Art digital

33690 ESPANYA

David Ortega

Sphere – III

Polímer en relleu

33694 JAPÓ

Takashi Yamamoto

P002

Aiguafort - Chine collée


33695 POLÒNIA

Ewa Czober

Paradise lost

Monotip

33699 ITÀLIA

Maria Nicol Zizza

Entre dos aguas

Punta seca

33703 RÚSSIA

Anastasia Kharchenko

Chieves: Russia

Aiguafort

33707 ESPANYA

Mariann Johansen Ellis

Cabrito – I

Aiguafort - Aiguatinta

33696 JAPÓ

Keiko Kobayashi

Shadow – II

Gravat en cartró

33700 ÀUSTRIA

Claudia Fallosch

Hommage on Fernando Pessoa

Art digital

33704 MÈXIC

Ioulia Akhmadeeva

Signos – II

Aiguafort - Manera negra

33708 JAPÓ

Atsushi Matsuoka

Beyond the pylon

Xilografia a contrafibra

33697 ARGENTINA

Aída Kitty Ferraris

S/T

Tècnica mixta - Monotip

33701 ESPANYA

Mariona Sanahuja

Closca de tortuga

Aiguafort - Aiguatinta

33705 ESPANYA

Mercè Diogène Guilera

Xemeneies de la Pedrera

Fotogravat

33709 ESPANYA

Ferran Cruz

Daliland

Serigrafia

33698 DINAMARCA

Jette Asdis Ewerlöf

Alone in the wood – IV

Fotogravat - Stencil

33702 ITÀLIA

Maria Teresa Romitelli

Cadere e volare

Aiguafort

33706 RÚSSIA

Svetlana Vedernikova

Garden at a glimpse – 2

Gravat en cartró

33710 ARGENTINA

Daniel Dino

S/T

Giclée


En negreta, els 10 finalistes; en gris, els 6 guanyadors.

ÍNDEX DE PARTICIPANTS, PER PAÏSOS

ALEMANYA

33356 Ada Mee

33587 Bozena Szlachta

33468 Carsten Borck

33008 Daniel Zerbst

33065 Dietrich Gürtler

33155 Dusan Jovanovic

33003 Hilke E. Helmich

33574 Ilse Plapp

33021 Ina Seeberg

33241 Ingrid Stotz

33012 Jutta Fricke

33182 Margret Sander

33239 Nana Kozuma

33169 Roland Schaller

33451 Rudolf Bieler

33144 Sabine Wenig

33335 Ulrike Hagenkort

33160 Ursula Hülsewig

33514 Zvonko Kermc

ARGENTINA

33697 Aída Kitty Ferraris

33381 Carla Grisel Beretta

33022 Cecilia Vaccarezza

33710 Daniel Dino

33175 Edit Krüger

33030 Elba María Torres de Torres

33166 Eva Toker Jawerbaum

33041 Floki Gauvry

33131 Geraldhyne Fernández

33266 Luis Bourband

33355 María Alicia Vicari

33401 María Cristina Fasah

33575 Marisú Olivera

33343 Noe Bono

AUSTRÀLIA

33282 Anita Iacovella

33104 Cleo Wilkinson

33466 Eleanor Gates-Stuart

33120 Katy Woodroffe

33654 Kay Watanabe

33064 Keiko Murakami

33127 Sandra Williams

33509 Sean McKenzie

33048 Stephanie Rampton

ÀUSTRIA

33296 Brigitte Weiler

33700 Claudia Fallosch

33490 Doris Dittrich

33456 Elisabeth Weratschnig-Hörwarter

33222 Franz Strauss

33098 Gerhard Gutruf

33409 Irene Stursa

33464 Larissa Mayer-Hausner

33184 Martha T. Kerschhofer

33302 Sabine Potuschak

33546 Wernfried Poschusta

BÈLGICA

33350 Aura Op den Camp

33052 Henry Pouillon

33107 Laetitia van de Werve (Ticha)

33650 Tania Monica Verhelst

33582 Vincent Smets

BÒSNIA i HERCEGOVINA

33617 Darko Dugandžić

33594 Ivana Ćavar

33563 Miro Petric

BRASIL

33614 Ana Maria Xavier Guimarães

33681 Aretuza Moura

33661 Carla Meneghetti

33314 Claudia Lopes Tolentino

33502 Cristina Bottallo

33529 Cristina Carvalheira

33410 Dórian Ribas Marinho

33581 Elina Midori Nakane

33643 Mirtô Bernardes Ferreira

33616 Paulo de Fariah

33560 Satie Fucatu

33536 Sergio Peralti

33691 Sofia Parente

BULGÀRIA

33129 Hristo Tsatsinov

33056 Ivan Bachvarov

33092 Ivan Ninov

33125 Ivo Yanakiev

33134 Veselin Damyanov - Ves

CANADÀ

33215 Audrey Feltham

33495 Briar Craig

33387 Christiane Roy

33385 Christine Silvia Hoeppner

33204 Danette Rookes

33324 Heather Huston

33071 Knicki Markolf

33337 Luc Nadeau

33165 Marc-Antoine Nadeau

33133 Margaret Burns

33108 Margot Cormier Splane

33011 Micheline Couture

33422 Odile Loulou

33376 Patricia Vega

33051 Paul Gilles Vaillancourt

33259 Shawn Serfas

33660 Sherri May

33585 Suzanne Blouin

33631 Tim Isaak

33434 Valerie Syposz

COLÒMBIA

33558 Ana María Cuevas Escobar

33642 Andrea Carolina Cujar Kidston

33647 Cesar García - Coco

33532 David S. Millán

33674 Erika Angel Fernandez

33455 Jorge Arturo Restrepo

33687 Juan Sebastián Uribe

33602 Julian Ortega

33683 Lorena Tenorio

33609 Maria Alejandra Posada

33586 Mateo Caycedo

33592 Natalia Correa Méndez

33351 Pilar Esteban Rodríguez

COREA DEL SUD

33428 Inkyung Seo

33151 Keun-Young Chang

33678 Kumnam Baik

COSTA RICA

33556 Evelyn Valenciano

CROÀCIA

33538 Antonija Gudelj

33557 Ena Ðelmo

33577 Ivana Gagić Kičinbači

33636 Mateja Rusak

33564 Tihana Gržanić

33662 Valentina Šuljić

CUBA

33240 Alexander Cárdenas Pérez

33224 Lisbeth Ledo García

33286 Marcel Molina Martínez

DINAMARCA

33698 Jette Asdis Ewerlöf

33644 Peter Aaboer

ESLOVÀQUIA

33221 Zdenek Bugáň

ESLOVÈNIA

33679 Ivo Mršnik

33168 Matjaž Penko

33548 Rowena Božič

33252 Sabina Šiler Hudoklin

33227 Stojan Brezočnik

33659 Tomaž Gorjup

ESPANYA

33652 Albert Granell Fort

33523 Albert Rabaseda

33510 Alberto Martí Molina

33035 Alberto Vidarte

33025 Aleix Mataró Garriga

33362 Amadeo Bergés (Segreba)

33682 Ana Cid

33670 Ana Pomar

33612 Anaky

33639 Ángeles Pastor Lázaro

33461 Angelica Bracho

33672 Anna Güell Heras

33627 Anna López Isart

33473 Anna Rodríguez Serrahima

33348 Anna Sarti Cristofori

33570 Anna-Mercè Puig Alabern

33507 Antoni Aguiló Saün

33649 Antonio José Barrientos Ruiz

33340 Araceli M. Aparicio

33105 Arvon Wellen

33272 Assumpció Espada

33234 Bea Mahan

33327 Beni Ballesta

33458 Bruno Díaz Ríos

33257 Carme Boix Villalbos

33591 Carme Granell Fort


33437 Carme Tarrés Pomareda

33568 Carmen Bermejo Barrado

33110 Carmen García Gordillo

33517 Carmen Garciolo González

33463 Carmen Hurtado Pérez

33640 Carmen Noriega

33216 Carmen Parellada

33508 Carmen Vargas Alonso

33358 Cecília Gorgues Solé

33664 Chantal Ferracci

33441 Charo Hierro

33322 Chus Sánchez Sánchez

33539 Cinta Agell

33280 Cisco Vila

33102 Clara Fort

33692 Cortés Diogène

33658 Cristina Mayo

33306 Cristina Pérez i Alay

33172 Daniel Llin Soler

33573 David Arteagoitia García

33690 David Ortega

33084 David Sarasa Renedo

33202 Denize de Araújo Sanches

33433 Dolores Mayorga

33411 Dolors Lujan

33245 Eduard Huertos i Barot

33618 Elena Nieto López

33304 Elena Rivera Pinal

33345 Elisenda Mallol Comas

33193 Elvira Rodríguez Roura

33624 Elvira Rojas

33656 Empar Sesé Florensa

33331 Encarna Ferrer Castillejo

33472 Enric Bardera

33418 Ernest Riera Julià

33669 Eulàlia Espasa

33083 Eva Cardona Guitart

33112 Eva Fort

33339 Evelio Akerm

33576 Ewa Głowacka

33544 Fernando de Quirós

33709 Ferran Cruz

33007 Filo Fuentes

33346 Francesca Poza Cruz

33176 Francisco Andrino Muñoz

33091 Gabriel Sabanés

33675 Gema Climent

33400 Gemma Arné i Bernadó

33450 Gloria Albors Tronchoni

33503 Gloria Santacruz Tarjuelo

33453 Hortensia Pérez Cuenca

33181 Imma Barba

33467 Imma Parés i Preseguer

33493 Inés Diarte

33061 Irene Bofill Garcia

33426 Isabel Font Mercader

33488 Isabel Indarte Boyero

33604 Isidre Roset

33312 Ivonne Portillo

33412 Jacqueline Kato

33600 Javier Gonzalo Misol

33444 John Rust

33119 Jordi Jaumot Baronet

33016 José Luis García de Aguinaga

33278 José Manuel Chamorro

33333 Josep Lázaro (Leri)

33156 Josep Luque Mateu

33142 Josy Malagrida

33641 Juan Pablo Chipe

33671 Judit Navarro Solà

33498 Julia Sánchez Monteis

33666 Kima Guitart

33382 Laura Codoñer

33253 Laura Herraiz Bianchi

33494 Laura Rico

33298 Leonardo Rial

33189 Leus

33398 Lluis Cercós

33054 Lluïsa Jover

33635 Lola Almirall Jung

33038 Luis Miguel Baquero Fernández

33388 Luis Salinas

33018 M. Ángeles Pérez Gijón

33118 M. José Uriarte Mutos

33290 M. Teresa Prió Vilaplana

33205 M. Teresa Soler Alsina

33318 Maite Escofet

33438 Manuel Fernando Mancera

33505 Manuela González Gómez

33367 Margarida March Farràs

33448 Margarita Bertran i Serra

33524 Maria Antònia Campins

33554 Maria Calzado

33395 María José Carrasco

33580 Maria Manuela Coluccelli

33530 Maria Navarro Solves

33707 Mariann Johansen Ellis

33701 Mariona Sanahuja

33141 Marta Balada Monclús

33378 Marta Ballvé

33264 Marta Calvo i Martínez

33588 Marta Font

33648 Marta Gómez Sanvicens

33479 Marta Lloret i Joan

33207 Marta Torres

33408 Martha Castellanos

33301 Mary Carmen Ezcurra

33705 Mercè Diogène Guilera

33068 Mercè Montserrat i Bartra

33423 Mercedes del Cura Álvarez

33481 Miguel Barbosa Mateo

33055 Miquel Pellicer Esteban

33429 Mireia Canillo i Marín

33044 Mireia Fort

33477 Miriam Prado

33274 Mònica Campdepadrós

33370 Mónica Covaleda

33225 Montse Marcet Soler

33090 Montserrat Badia i Batlle

33545 Montserrat Brullet i Tenas

33320 Montserrat Enrich Bastús

33268 Nobuko Kihira

33122 Noele Bombelli

33593 Noelia Lecue

33028 Nona López

33177 Norman Narotzky

33209 Núria Duran

33608 Núria Guinovart

33454 Núria Hurtado Font

33093 Núria Melero

33559 Om Barbarà Aguirre

33402 Omer Zaballa Larumbe

33646 Oriol Fort

33152 Pascual Fort Barberà

33096 Pascual Fort Llinàs

33394 Pepa Fernández Salas

33183 Pere Bellès

33058 Perry Oliver

33163 Peter Kadrmas

33128 Pilar Ramos

33004 Ramon Llinés Camps

33623 Raquel Hernández Izquierdo

33050 Raymond Zorrilla

33354 Rita del Río Rodríguez

33236 Rosa Ferré Ferrando

33037 Rosa Mirambell

33047 Roser Capdevila

33242 Roser Cros Font

33630 Roser Rius i Camps

33138 Roser Ruiz i Romero

33148 Sacramento Herrandis Perales

33162 Santi Fort

33518 Saori Kondo

33308 Sara Gómez Serra

33284 Silvia Carol

33501 Susana Esteve Mira

33159 Susana Valdés Casas

33379 Tania Evangelista Peinado

33228 Teresa Diego Andrés

33263 Teresa Oller

33484 Uli Pick

33377 Yolanda Balagué

ESTÒNIA

33403 Eve Eesmaa

33194 Kelli Valk

33213 Reti Saks

EUA (Estats Units d’Amèrica)

33217 Amaryllis Siniossoglou

33565 Beate Scheller

33313 Betty Wood

33077 Beverly Ashcraft-Johnson

33316 Chloé Dee Noble

33124 Debra Radke

33421 Eileen Tavolacci

33255 Elizabeth Slaught

33386 Ewa Taryma-Myslinski

33244 Gloria Fischer

33002 Harvey Breverman

33250 Hee Sook Kim

33516 Hertha O. Horwitz

33310 Idaherma Williams

33513 Iwona Rypesc-Kostovic

33443 Jana Zimmer

33470 Janette Fu

33540 Jean McGrail

33634 Joeun Kim

33459 Katherine Bowman

33095 Margi Weir

33572 Mary Oestereicher Hamill

33407 Michael Connors

33486 Molly Lofton

33566 Monica Jacobs

33179 Pam Skinner

33032 PD Packard

33126 Roman Duszek

33519 Stefanie Ramsey

33606 Valori Fussell

33625 Virginia Furmanski

33027 Waikit J. Ng

FINLÀNDIA

33417 Anna-Maija Bergman

33276 Galina Arppe

33380 Iria Čiekča Schmidt

33391 Nadja Arppe


33364 Tarja-Liisa Salo

FRANÇA

33325 Agnès Joannard – Leblanc

33247 Anie Tor

33229 Anne Cambou

33100 Annie Fforde

33305 Armelle Magnier

33452 Carole Texier

33607 Florence Chapuis

33371 Françoise Pruvost

33067 Guy Perottet

33223 Hélène Baumel

33491 Jana Kluge

33009 Jean Bonnet

33416 Laurence Godon-Pirof

33390 Lorena Acin

33238 Magali Accomasso

33283 Magali Keraudren

33534 Marcelle Benhamou

33185 Margaret Dibdin

33425 Marie-Laure Sasso-Ladouce

33005 Michele Morvan

33197 Micheline Doucet Carriere

33445 Miharu Shiota

33482 Paola Didong

33174 Philippe Auriol

33512 Raphaël Kleweta

33365 Sylvie Cailloux Rebotier

33130 Val Holmes

33115 Valentine Mark Herman

GRÈCIA

33046 Aria Komianou

33500 Elsa Charalampous

33551 Florentia Ikonomidou

33053 Iris Xilas Xanalatos

33511 Mairy Giannakopoulou

33361 Rena Anoussi-Ilia

GROENLÀNDIA

33375 Jannie Jørgensen

HONGRIA

33550 Keve Kovács

33344 Pál Csaba

ÍNDIA

33285 Aditi Chopra

33291 Mili Kumari

33270 Prabhsharan Kaur Gill

33541 Rudrappa Sidramappa Kumbar

33680 Sonal Varshneya

33504 Sucheta Madhavrao Ghadge

33610 Thota Tharrani

IRAN

33352 Sang (Samira + Negin)

33293 Shokoufeh Fallah

IRLANDA

33439 Aidan Flanagan

33200 Alice Beresford

33154 James McCreary

33317 Joe Ryan

33449 Kevin Whitehead

33231 Margaret Becker

33249 Michele Sweetman

33073 Ruth O’Donnell

33489 Sharon Lee

33191 Sioban Piercy

ISLÀNDIA

33297 Ríkharður Valtingojer

ISRAEL

33396 Ahuva Doron

33480 Aída Stolar

33039 Alon Monica

33059 Israela Angel

33066 Jacqueline Adereth

33076 Lea Livne

33485 Malka Mosberg

33026 Mihal Izraeli

33309 Miriam Shalev

33392 Naomi Zach

33045 Ora Lahav-Chaaltiel

33109 Rachel Eshet

33620 Rakefet Natanson Marom

33072 Sara Burshtein

33103 Talia Galin-Galler

33311 Tamar Asass

33086 Tamara Sorkin

33020 Tova Feller

33476 Tsila Goldstein

33420 Vivienne Davicioni

33137 Yael Saranga

ITÀLIA

33279 Akiko Chiba

33613 Enzo Napoli

33299 Graziella Conti Papuzza

33214 Judit Horváth Fontana

33328 Kate McBride

33288 Luisa Tinazzi

33528 Macarena Marín Ramírez

33699 Maria Nicol Zizza

33653 Maria Pia Albanese

33702 Maria Teresa Romitelli

33273 Paolo Ciampini

33136 Paolo Pestelli

33599 Simone Agliolo

JAPÓ

33153 Akari Sugimoto

33117 Akiko Suzuki

33049 Akira Suzuki

33708 Atsushi Matsuoka

33212 Atsushi Tsuchiya

33294 Ayako Kobayashi

33292 Ayumi Kitamura

33506 Brendan Sarsfield

33226 Chieko Sato

33062 Chiemi Itoi

33057 Chikahide Saeki

33088 Chikako Usui

33082 Daisuke Doi

33590 Emi Wada

33014 Etsuko Kitajima

33684 Fumiko Nakajima

33188 Haruko Cho

33469 Hiroaki Sano

33167 Hirohide Yamada

33427 Hiroko Sato

33147 Hiroko Takata

33094 Hiromi Shibuya

33555 Isao Kobayashi

33132 Izumo Takeko

33243 Junko Ogoshi

33023 Kanako Hamaguchi

33633 Katsura Mitsuishi

33113 Kawabe Isshû

33261 Kazuhiro Tano

33323 Kazuko Kido

33696 Keiko Kobayashi

33338 Keiko Miyazaki

33315 Keiko Nakashima

33001 Keizo Fujimoto

33281 Kinichi Maki

33267 Koichi Tanaka

33074 Koko Tamazawa

33363 Kumi Obata

33178 Kumiko Nakajima

33192 Kuniko Ishihara

33143 Kyoshiro Takahashi

33404 Maki Mimura

33478 Maki Sakamoto

33070 Makiko Takahashi

33547 Masaaki Sugita

33187 Masahiro Kasai

33688 Masaomi Uesugi

33219 Masumi Yokoyama

33628 May Utsui

33571 Mayumi Enoki

33157 Mayumi Koide

33199 Megumi Kato

33158 Megumi Tashima

33373 Michiko Inukai

33260 Michisuke Aoki

33173 Michiyo Hagiwara

33332 Mikiko Ashihara

33164 Minami Ogura

33139 Misako Tsushima

33341 Mithur Ishimasa

33622 Mituko Watanabe

33063 Miyuki Toshima

33300 Motoaki Fujimoto

33307 Muneki Adachi

33330 Nakako Niikura

33033 Naomi Kubo

33677 Nobuko Koshihara

33161 Noriaki Kondoh

33237 Ryo Natsukari

33029 Sachi Nishimura

33406 Sachiko Koyanagi

33233 Satomi Miyazawa

33145 Satoru Ojima

33397 Shigekazu Tanaka

33190 Shinichi Nunomura

33198 Sho Ashihara

33474 Shunsuke Ando

33203 Takako Oho

33254 Takanori Iwase

33694 Takashi Yamamoto

33081 Takeshi Sayama

33442 Tomoko Ogoshi

33218 Tomoko Ueno

33383 Tomomi Kimura

33097 Toshihiko Hosoda

33180 Toshihiko Iwabuchi

33353 Toshiko Ueda

33206 Tsutomu Mizuta

33248 Tsuyoshi Yatake

33347 Yasuko Hasegawa

33036 Yoko Tanaka

33010 Yoshiko Fujita

33114 Yoshiko Kiso

33251 Yoshiko Tachibana

33419 Yoshizumi Akashi

33389 Yuki Tanimura


33075 Yukiko H. Ikeda

33525 Yuuki Maki

KOSOVO

33415 Agim Salihu

33531 Shyqri Nimani

LETÒNIA

33195 Lolita Vorkale

LUXEMBURG

33552 Chris Okapi

33637 Danielle Grosbusch

33460 Helga F. Brinkmann

33471 Jean Leyder

33597 Marie-José Dublin-Neys

33235 Serge Koch

MÈXIC

33535 Adriana Arakelian (Dina)

33537 Adriana Castrejón Violante

33553 Angélica Díaz Rafols

33393 Araceli Salas

33595 Christa Klinckwort

33638 Elena Segurajáuregui

33366 Elisa Pasquel

33015 Emilio Carrasco Gutiérrez

33232 Emilio R. Montantes

33384 Gloria H. Méndez

33579 Guadalupe Morazúa

33462 Herculano Álvarez Lomelí

33704 Ioulia Akhmadeeva

33303 Jessica García de la Garza

33673 Juan C. Bermúdez Rodríguez

33527 Laura Villanueva

33601 Laura Villegas Sandoval

33589 Maria José de Simón

33487 Marissela Esqueda

33569 Miriam Libhaber

33583 Ms. Self Destruct

33561 Sara Waisburd

33522 Víctor Hugo García Ortiz

NORUEGA

33087 Adele Vibeke Fatland

33196 Dagfinn Bakke

33645 Greta B. Borge

33024 Lena Akopian

33031 Line Marsdal

33111 Marianne Gihle

NOVA ZELANDA

33140 Barbara Graham

33457 Celia Walker

33431 Geoff Tune

33269 Merle Bishop

33101 Susan Hurrell Fieldes

PAÏSOS BAIXOS

33085 Jozina Marina

33208 Marianne Stam

33499 Nellie de Boer

33289 Peter de Leur

33435 Rinus Groenendaal

33359 Tieneke van Montfort

33078 Tom Thijsse

POLÒNIA

33676 Agata Budny Ciszewska

33121 Agnieszka Helena Jankiewicz

33256 Agnieszka Jankowska

33578 Elżbieta Radzikowska

33695 Ewa Czober

33201 Ewa Niestorowicz

33447 Grażyna Kulikowska Antczak

33619 Hanna Józefowska

33520 Jagoda Kaszuba

33629 Jakub Godziszewski

33611 Jan Markaczewski

33621 Katarzyna Maniewska

33135 Mieczysław Dąbrowski

33562 Przemysław Bukowski

33655 Teresa Król

PORTUGAL

33342 Ana Galvão

33287 Mary St. George

33446 Rachel Ramirez

REGNE UNIT

33374 Andrew D. Hambleton

33042 Angela Lemaire

33399 Chris Moon

33326 Claire Gladstone

33019 Colin Gillespie

33334 Despina Symeou

33034 Dina Maria Goodall

33186 Elizabeth Stuart Smith

33405 Frances Richardson

33170 Gill Speirs

33432 Jack Fitzgerald

33319 Jane Cook

33211 Janet Mays

33171 Jill Bennett

33230 Jose Suarez Varela

33436 Kate Guy

33060 Kay Robinson

33368 Kevin Holdaway

33210 Lindsey Graham

33521 Maria Kaleta

33013 Nicki Holt

33150 Nigel Herring

33598 Renata Sosinska

33526 Rosemary Elliott

33106 Sally Scott

33543 Scarlette Homeshaw

33414 Shuxiang Jin Farrall

33258 Stephanie Turnbull

33069 Steve Elliott

ROMANIA

33146 Adriana Lucaciu

33605 Bianca Giorgiana Panescu

33686 Colceru Ciprian

33689 Corina Nani

33440 Dan Boar

33663 Iulian-Paul Panescu

33492 Maria-Mădălina Motorca

33321 Ovidiu Petca

RÚSSIA

33465 Alexey Ponomarenko

33703 Anastasia Kharchenko

33542 Irina Tiytovets

33497 Magomed Ahmedhanov

33693 Nadezhda Ustritskaya

33626 Platon Kuznetcov

33149 Rais Gaitov

33657 Stanislav Azarov

33706 Svetlana Vedernikova

33549 Tanya Azarova

SÈRBIA

33372 Ivana Flegar

33584 Risto Antunović

33515 Snežana B. Stefanović

SUÈCIA

33089 Bengt Böckman

33430 Kerstin Nordström

33006 Marjut Börjesson

SUÏSSA

33043 Agnes Indermaur

33496 André Clerc

33123 Caroline Brühlmann

33424 Claudia Hobi

33413 Coralie Hirschi

33349 Dadi Wirz

33246 Elisabeth Jobin-Sanglard

33040 Eva Gallizzi

33017 Fabio Cunsolo

33262 Group LIGNA

33329 Hans Peter Neukomm

33567 Heidi Meier-Freuler

33099 Heinz Allemann

33475 Heinz-Peter Kohler

33369 Jean-Jacques Béguin

33116 Katharina Proch

33632 Pablo Osorio Avella

33079 Raphael Rezzonico

33596 Sabine Huber

TAILÀNDIA

33667 Chaiyong Boophaklin

33533 Kana Veradacha

33615 Passa Sesakul

TXÈQUIA

33665 Alena Jančová

UCRAÏNA

33265 Alexander Bogatov

33295 Ievgen Kharuk

33685 Katerina Chernaya

33603 Ludmila Kotsurba

33357 Nadya Onyschenko

33271 Olga Shtonda

33668 Vitaley Shnitko

URUGUAI

33651 Isabel Easton

33360 Raul Cattelani

VENEÇUELA

33220 Gladys Ortega

33336 Sylvia Godfrey (Siamgodh)

XILE

33080 Camila Zaccarelli

33275 Lou Silva

33277 Marcela Carvajal Ramírez

XINA

33483 Wu Liang


MINI PRINT INTERNACIONAL DE CADAQUÉS

NOTES PER A LA HISTÒRIA

La primera vegada que es va celebrar el Mini Gravat Internacional

de Cadaqués, va ser l’any –

1981 - Participació: 192 artistes de 33 països. Membres

del Jurat: Lanfranco Bombelli (Itàlia), Richard Hamilton

(Anglaterra), Laurence Barker (EUA), R. Santos Torroella

i Glòria Moure (Espanya). Obres premiades: «Record mirall»

Gustau Carbó Berthold (Espanya). «Atarax» Michael

Lasuchin (URSS). «Les bois de Versilles» Ursula Neubauer

(França). «Angela» Peter Ford (Anglaterra). «C. Work»

Makoto Iwamura (Japó). «Selfportrait painting a straight

line» Hans Reinhard Szymansky (Alemanya). «Wind Wave»

Humio Tomita (Japó). «S/T» Gerard Steffe (Àustria). “Mic-

Mac” George Krallis (Grècia). «Beso Fallido» Bárbara

Alvarado (EUA). «Rose, Minnie and Sadie» Tilya Helfield

(Canadà). «Reflet nº11» Diane de Montbrone (França).

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués; Galeria Réné

Mètras de Barcelona; Galeria Sant Jordi de Girona.

1982 - Participació: 322 artistes de 35 països. Membres del

Jurat: G. Carbó Berthold (Espanya), Diane de Montbrone

(França), Tylia Helfield (Canadà) i Joan Josep Tharrats

(Espanya). Obres premiades: «Sin Misterio» Carlos Macià

(Cuba). «Fortuna IV» W. Wolfsmoon (Noruega). «Pylon VI»

William Atkinson (Anglaterra). «La Notte» Carmelo Nino

Trovato (Itàlia). «Wild Hair» William Schade (EUA). «S/T»

Luis Paz (Colòmbia). «La Ballena de Bruegel» M. Assumpció

Raventós (Espanya). «Dama China» J. A. Hernández

(Mèxic). «At Play» Myrna Bercovitch (Canadà). «Folding

Square» Eijo Okubo (Japó). «Living Landscape» Norman

Narotzky (Espanya). «Sheep Street» J. William Winkelman

(Anglaterra). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués;

itinerant per Terrassa, Tarragona, Vic, Lleida i Girona, organitzat

pel Departament d’Arts Plàstiques de la Generalitat

de Catalunya. A la galeria Réné Mètras de Barcelona es van

presentar les obres dels participants catalans i, simultàniament,

a la Galeria del Taller Galeria Fort de Barcelona, les

obres dels participants estrangers.

1983 - Participació: 614 artistes de 45 països. Membres

del Jurat: C. Nino Trovato (Itàlia), M. A. Raventós (Espanya),

M. Bercovitch (Canadà) i N. Narotzky (Espanya).

Obres premiades: «Groc» Daniel Argimon (Espanya).

«Vestimenta» Saul Bauman (Israel). «Return to Luchinver»

Molly Bullick (Irlanda). «La Larga Espera» Ramírez Cacho

(Espanya). «S/T» Sheila Klarke (Anglaterra). «Treeman»

Walter Krump (EUA.) «The Topiarist» Rod Ewins (Austràlia).

«Love Pavilion» Kevin Jackson (Anglaterra). «Figure

II» Yuji Hiratsuka (Japó). «Meeting» William Moeselaar

(Països Baixos). «Zoo» Stanko Vrtovec (Iugoslàvia). «2

Figures» Jesús Carles Villalonga (Espanya). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués; Barcelona; Biennal d’Osca i

Galeria Seiquer a Madrid.

1984 - Participació: 458 artistes de 38 països. Membres

del Jurat: Daniel Argimon (Espanya), S. Bauman (Israel),

R. Cacho (Espanya), K. Jackson (Anglaterra), Y. Hiratsuka

(Japó) i J. C . Villalonga (Espanya). Obres premiades:

«Cat Dreams» Sylvia Sue (EUA). «Erotic III» J. A. Pérez

de Arenaza (Espanya). «Pine Needles» Theodora Varnay Jones

(EUA). «Disappearance-B» Kenji Ishii (Japó). «Round

Trip» Katsunori Hammanishi (Japó). «In Black» Tatsuro

Tsubamoto (Japó). «Two and half swimmers» Elspelth Lamb

(Escòcia). «Danzatore Celeste» Giancarlo Stacul (Itàlia).

«Nouage-Poupie 01» Akemi Noguchi (Japó). «Amor» Ana

Miguel (Brasil). «S/T» Paul Dumont (Bèlgica). «La Bòveda»

Teresa Gancedo (Espanya). Exposicions: Cadaqués,

Barcelona, València, Esparraguera, Valls, Girona i Tàrrega.

1985 - Participació: 629 artistes de 45 països. Membres

del Jurat: T. Varnay Jones (EUA), G. C. Stacul (Itàlia), A.

Noguchi (Japó) i T. Gancedo (Espanya). Obres premiades:

«Zum Tee Bei Stefanie» Herbert Just (Àustria). «Notes and

Notes» Chanina Noifeld (Israel). «Eternal World» Osamu

Saito (Japó). «Line C» Young Sook Sang (Corea). «Personatge»

Maria Elena Paredes (Espanya). «Ledge II» Ewa

Sarad (Polònia). «Space 15» Maksymilian Snoch (Polònia).

«Gull 31» Koichi Suihara (Japó). «Story II» Ewa Vlasàkova

(Txecoslovàquia). «Espejo» Paiva Raposo (Portugal).

«Hacia Castilla» Alfonso Ayuso (Espanya). «Postmodernidad»

Carlos Mauricio Falgueras (Espanya). Exposicions:

Cadaqués, Barcelona, València, Esparraguera, Tarragona,

Manresa, Tremp i Girona.

1986 - Participació: 652 artistes de 43 països. Membres

del Jurat: O. Saito (Japó), M. E. Paredes (Espanya), K.

Sugihara (Japó), E. Vlasàkova (Txecoslovàquia), P. Raposo

(Portugal) i A. Ayuso (Espanya). Obres premiades: «Rove

motrice de noir» Akira Abé (França). «Whale Song» Paul L.

Stewart (EUA). «Gris Llum I» Marta Montcada (Espanya).

«505» Simon Winch (Anglaterra). «Figures and Dreams»

Victor Hafseld (Noruega). «The Spring and Wind» Yanawitya

Kunchaethong (Tailàndia). «Teatrino fatto di niente»

Marina Ziggiotti (Itàlia). «Ronda a la Turca» Aysegul Izer

(Iugoslàvia). «House I» Kent Attilio Matricardi (EUA). «Arlequín»

Paco Aguilar (Espanya). «Packing Man» Tomakazu

Kataoka (Japó). «Bird» Kaoru Matsuda (Japó). Exposicions:

Cadaqués, Lleida, Igualada i València. Per primera vegada,

el Mini Gravat Internacional de Cadaqués es va exposar als

EUA, a la Northeastern University of Boston i al Principat


d’Andorra.

1987 - Participació: 633 artistes de 47 països. Membres

del Jurat: M. Montcada (Espanya), Y. Kunchaethong (Tailàndia)

i P. Aguilar, (Espanya). Obres premiades: «Dino’s

Rescue» David Bacigalupi (EUA). «Diagram» Martin E.

Baeyens (Bèlgica). «Buffalo» Jack Cassady (Canadà). «2nd

Thought» Peter Cunliffe (Anglaterra). «A Fisherman’s Hapiness

– IV» Dagffin Bakke (Noruega). «People L» Cecilia

Frisendhal (Suècia). «Bags World» Mashiro Kawakubo

(Japó). «1, 2, 3, ...S» Hegedus Laszlo (Hongria). «Confessions

of a Martyr» Pam Longobardi (EUA). «S/T» Pedro

Maruna (Espanya). «Pequeña Suite I» Mabel Rublí (Argentina).

«Bull» Klaudij Tutta (Iugoslàvia). Exposicions: Taller

Galeria Fort, Cadaqués. Centre Permanent d’Artesania de la

Generalitat a Barcelona, i al Montserrat College de Beverly

(EUA). Taula rodona per la normalització lingüística de les

diverses tècniques d’estampació al català, hi col·labora el

Departament de Lingüística de la Universitat de Barcelona

i el TERMCAT.

1988 - Participació: 506 artistes de 36 països. Membres

del Jurat: Kenneth W. Bushnell i Helen Gilbert, Professors

d’Art de la Universitat de Hawaii, Honolulu (EUA); Marie

José Capy, Editions Universelles, Toulouse (França); Louise

Lavoie Maheux, President Atalier Presse Papier, Trois

Rivieres, Quebec (Canadà); Josep Iglesias del Marquet,

Vicepresident de l´Associació Catalana de Crítics d’Art

(Espanya); Mel Ramos, Artista (EUA). Obres premiades:

«Myself» Joan E. Popovich-Kutscher (EUA). «Robert Duncan»

Harvey Breverman (EUA). «Magic Series - The Birds»

Jean Duncan (Irlanda). «Retrato Compuesto de Julio Caro

Baroja» Héctor Carrión (Espanya). «Viva Picasso + Jacqueline»

Yoram Lilach (Israel). «She Laid Down» Kawabe Isshu

(Japó). «Alberta Hunter» Marsha Sweet (EUA). «Dijalog

– I» Miodrad Mladjovic (Iugoslàvia). «The Glass Veranda

Marble» Joop Vegter (Països Baixos). «Feest - Festa» Frank

Rosen (Països Baixos). «Portrait of the Artist» Svozilik

Jaromir (Suècia). «Nautilus M.S.V.» Kotaro Suzuki (Japó).

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Capella de

l’Antic Hospital de la Santa Creu, cedida per l’Ajuntament

de Barcelona. Es crea el “TRAVELLING SHOW”, que es va

exposar a: Fundation Collioure, Chateau Royal, Collioure i

Galerie des Editions Universelles, Tolouse (França). Korea

Design Center Seoul i Hanaru Gallery, Seül (Corea).

1989 - Participació: 625 artistes de 47 països. Membres

del Jurat: Hector Carrión i Pedro Maruna (Espanya),

Pam Longobardi (EUA), Jack Cassady (Canadà), David

Bacigalupi (EUA), Joop Vegter (Països Baixos) i Cecilia

Frisendhal (Suècia). Obres premiades: «Acrobatic Etude»

Igor Podolchak (URSS). «Sunrise on 13th Street» Donna

Moran (EUA). «Come On» Kyöto Mawatari (Japó). «Mariposas

Negras» Christine Helmerich (Espanya). «Grilled

Ham Platter» Frederica Tomas (Canadà). «Paper Entwinet

in Wood» Koji Ikuta (Japó). Exposicions: Taller Galeria

Fort, Cadaqués. El “Travelling Show” es va exposar a:

Museo Nacional de la Estampa, Ciutat de Mèxic; Sala del

Silenzio, Comune di Bologna, Bolonya (Itàlia); «Festival

Internacional de Teatro», Manizales (Colòmbia).

1990 - Participació: 685 artistes de 48 països. Membres

del Jurat: Federica Tomas (Canadà), Koji Ikuta (Japó),

Jean Duncan (Irlanda), Yoram Lilach (Israel), Donna Moran

(EUA), Jaromir Svozilik (Suècia), Frank Rosen (Països

Baixos), Marsha Sweet (EUA). Obres premiades: «The

Brothers» Andrey Shabunin (URSS). «Poliptyc 12» Janni

Konstantinovski (Polònia). «Au bain Marie» Magrit Willens

(Països Baixos). «Cuerdas que cantan» Danae Sala (Mèxic).

«S/T» David Wolff (EUA). «After Moon I-90» Cho Min

(Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Museu

d’Art de Sabadell. Capella de Sant Joan, Vilafranca del

Penedès. Museu del Suro, Palafrugell. Portal de Pardo, El

Vendrell. Serveis Territorials, Tortosa. Galeria d’Art Farners,

Santa Coloma de Farners. Palau de l’Abadia, Sant Joan de

les Abadesses. Castell de la Bisbal, La Bisbal.

1991 - Participació: 660 artistes de 43 països. Membres

del Jurat: Danae Sala (Mèxic). Santo Catanuto (Itàlia).

David Wolff (EUA). Obres premiades: «Cross Break»

Erling Gustafsson (Suècia). «Prinzip Hoffnung» Alfred

Traugott (Alemanya). «S/T» Ilija Knezevic (Iugoslàvia).

«Imoayan» Patricia de la Fuente (Mèxic). «DF-3a» Leszek

Kiljanski (Polònia). «The Magic Flute» Shail Choyal (Índia).

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Hankyu

Department Store, Osaka. Gallery Oishi, Gallery Fukuda i

Palus, Fukuoka. Daimaru Department Store, Kochi. Nipponbashi

Takashimaya Interior Gallery, Tokyo. Matsuyama

Frame Shop, Sapporo. Miyai Frame Shop, Otaru. Tsuda

Frame Glass, Muroran. Bungadoh, Hakodate. Tomamidoh,

Tomakomai. Sasati Gallery, Kushiro (Japó).

1992 - Participació: 623 artistes de 45 països. Membres

del Jurat: Patricia de la Fuente (Mèxic), Erling Gustafsson

(Suècia) i Shail Choyal (Índia). Obres premiades: «Prelude

III» Britta Kjaerulff (Dinamarca). «Umarmungen I» Marion

Elias (Àustria). «Znak» Adam Olejnizak (Polònia). «Sérénité»

Mikio Watanabe (Japó). «View 92-SS1» Akira Tokuda

(Xina). «Form II» Park Soo-Ok (Corea). Exposicions: Taller

Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music,

Suffolk (Regne Unit).

1993 - Participació: 518 artistes de 47 països. Membres

del Jurat: Britta Kjaerulff (Dinamarca), Mikio Watanabe

(Japó) i Simon Fletcher (Anglaterra). Obres premiades:

«Contingut Creat» Dolors Bosch i Agustí (Espanya). «Hot

Line II» Ingrid Schubert (Alemanya). «Work U-46» Ryuichi


Sugino (Japó). «Fear of Unknown - I» Rumen Petrov Nistorov

(Bulgària). «Corteccia» Sonia Foschi (Itàlia). «Shrine I»

Christopher John Denton (Anglaterra). Exposicions: Taller

Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music,

Suffolk (Regne Unit). Certamen d’Arquitectura de la Vila

de Canet de Mar.

1994 - Participació: 687 artistes de 58 països. Membres del

Jurat: Dolors Bosch (Espanya), Ingrid Schubert (Alemanya),

Sonia Foschi (Itàlia) i Christopher Denton (Anglaterra).

Obres premiades: «Recollection - 940141» Kum Nam

Baik (Corea). «Billiards» Leonid Zikeev (Israel). «Pensieri»

Sandro Bracchitta (Itàlia). «Yesterday» Jukka Vänttinen (Suècia).

«White crow» Romanyshyn Roman (Ucraïna). «XXX»

Robert Jancovic (Eslovàquia). Exposicions: Taller Galeria

Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk

(Regne Unit). Certamen d’Arquitectura de la Vila de Canet

de Mar. The Art Center, Seül (Corea del Sud).

1995 - Participació: 727 artistes de 59 països. Membres

del Jurat: Leonid Zikeev (Israel), Sandro Bracchitta (Itàlia)

i Robert Jancovic (Polònia). Obres premiades: «Toro

y mujer» Oliver (Espanya). «Anytime» Anne Dykmans

(Bèlgica). «Visage U (Undulation) 1» Toshio Yoshizumi

(Japó). «Invisible-I-’95” Alamgir (Canadà). «Y.Ó.» Nobuko

Kihira (Espanya). «La Creation II» Park Jeong-Ho (França).

Exposicions: Joensuun Taidemuseo, Joensuu (Finlàndia).

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts &

Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de Mar.

Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

1996 - Participació: 759 artistes de 56 països. Membres

del Jurat: Anne Dykmans (Bèlgica). Oliver (Espanya).

Nobuko Kihira (Espanya). Xavier Barral (Espanya). Obres

premiades: «Corrida III» Tzvetan Georgiev Kazandjiev

(Bulgària). «Nau III» Ester Turró Mayne (Espanya). «Polidrome»

Francine Simonin (Suïssa). «Time-Collapse 12»

Bodil Brems (Dinamarca). «Room» Arvon Wellen Flemings

(Anglaterra). «Running Oxe II» Ji-Xin Shong (Xina). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival

Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de

Mar. Galeria L’Etangd’art, Bages (França). Museu de Sant

Joan, Lleida.

1997 - Participació: 816 artistes de 61 països. Membres

del Jurat: Tzvetan Georgiev Kazandjiev (Bulgària), Ester

Turró Mayne (Espanya), Francine Simonin (Suïssa), Xavier

Barral (Espanya), Bodil Brems (Dinamarca) i Arvon Wellen

Flemings (Anglaterra). Obres premiades: «A View» Toshimi

Kitano (Japó). «Livre d’or» Marina Mayer (Bèlgica).

«Re I» Lars Holmström (Finlàndia). «Window to paradise

2» Angela Rolim (Brasil). «Window» A. Balasubramaniam

(Índia). «The sunset» Bladimir Basmanov (Rússia). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival

Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Ateneu de Canet de

Mar. Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

1998 - Participació: 816 artistes de 54 països. Membres

del Jurat: Toshimi Kitano (Japó), Marina Mayer (Bèlgica),

Lars Holmström (Finlàndia), Angela Rolim (Brasil) i A.

Balasubramaniam (Índia). Obres premiades: «S/T» Marie

Christine Dargent. «Embrace» Noboru Sawai (Canadà).

«Dotik IV» Zarko Vrezec (Eslovènia). «Sakontasun» Oscar

Alonso Usun (Espanya). «The evening in winter» Shigeki

Tomura (Japó). «Bild nr. 223/98» Margret Sander (Alemanya).

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield

Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria Article

26, Barcelona. Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

1999 - Participació: 747 artistes de 55 països. Membres

del Jurat: Noboru Sawai (Canadà), Marie Dargent (França),

John Brunton (Anglaterra) i Francesc Todó (Espanya).

Obres premiades: «Arpege II» Christina Cordero (Austràlia).

«Footsteps» M. H. Paik (EUA). «Flying licence»

Hannu Hyrske (Finlàndia). «West» Nicola Murray (Escòcia).

«Tourmente» Eliane Gervasoni (Suïssa). «Spectrum-R-1»

Takasuke Nakayama (Japó). Exposicions: Taller Galeria

Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk

(Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2000 - Participació: 615 artistes de 49 països. Membres

del Jurat: Christina Cordero (Austràlia), Eliane Gervasoni

(Suïssa), Nicola Murray (Escòcia) i Takasuke Nakayama

(Japó). Obres premiades: «S/T» Catherin Bolle (Suïssa).

«Gold looking cow» Hanne Christoffersen (Dinamarca).

«S/T» Germán Aparicio (Espanya). «Game nº II» Robert

Brun (Eslovàquia). «Geography-Freezing Point / III» Yoshio

Imamura (Japó). «A» Egidijus Rudinskas (Lituània). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival

Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art,

Bages (França).

2001 - Participació: 667 artistes de 50 països. Membres

del Jurat: Catherine Bolle (Suïssa), Hanne Christoffersen

(Dinamarca), Yoshio Imamura (Japó) i Egidijus Rudinskas

(Lituània). Obres premiades: «Non» Ann Kerstina Nielsen

(Dinamarca). «Love» Stanislaw Swieca (Polònia). «Entropía

II» Alejandra Bagolini (Argentina). «Arctic labyrinth I»

Liisa Malkamo (Finlàndia). «L’un l’autre» Daniel Clochey

(França). «Shade – I» Mieko Urusido (Japó). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts &

Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages

(França).

2002 - Participació: 630 artistes de 47 països. Membres

del Jurat: Ann Kerstina Nielsen (Dinamarca), Stanislaw

Swieca (Polònia), Mieko Urusido (Japó) i Liisa Malkamo

(Finlàndia). Obres premiades: «Secret Writing 2» Sebastiao


Pedrosa (Brasil). «The 6th Elegy» Maria Nichita (Romania).

«S/T» Elvyra Katalina Kriauciunaite (Lituània). «G-1090»

Anna Vilarrúbias (Espanya). «Spacebox two» Roger Limbrick

(Anglaterra). «Studio» Stephane Zaech (Suïssa). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival

Arts & Music, Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art,

Bages (França).

2003 - Participació: 651 artistes de 51 països. Membres del

Jurat: Sebastiao Pedrosa (Brasil), Maria Nichita (Romania),

Elvyra Katalina Kriauciunaite (Lituània), Anna Vilarrubias

(Espanya) i Roger Limbrick (Anglaterra). Obres premiades:

«Origin of colony 02-7» Masaaki Ohya (Japó). «Secret»

Micheline Doucet Carriere (França). «Jardines interiores

IV» Gloria Santacruz Tarjuelo (Espanya). «Fabel 3» Ase

Anda (Noruega). «Bozicna zvezda» Berko (Eslovènia). «El

volcán» Christian Zsagar (Alemanya). Exposicions: Taller

Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Festival Arts & Music,

Suffolk (Regne Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2004 - Participació: 603 artistes de 52 països. Membres

del Jurat: Masaaki Ohya (Japó), Micheline Doucet-Carriere

(França), Ase Anda (Noruega) i Berko (Eslovènia). Obres

premiades: «Moon Walk» Mary Hurst (Anglaterra).

«Emerge 03-IV» Shogo Muto (Japó). «Doors I’ve passed

through IV» Todor Genkov Ovcharov (Bulgària). «D5 PEF

GAL» Pere Bellès i Gras (Espanya). «Sinfonia #5» Gustavo

Möller (Mèxic). «Tectonic-in movement-0403» Won-Seuk

Jang (Corea). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.

Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit).

Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2005 - Participació: 616 artistes de 48 països. Membres del

Jurat: Todor Ovcharov (Bulgària), Mary Hurst (Anglaterra),

Pere Bellès i Gras (Espanya) i Shogo Muto (Japó). Obres

premiades: «En cuanto» Anna Maria David (Espanya).

«Latifundia I» Caroline Ford (França). «Time of year – 1»

Kiyo Wada (Japó). «Armonia» Viviana Moncayo (Itàlia).

«Torso» Rais Gaitov (Rússia). «Stop Bush (1)» Jamal Abdul

Rahim (Bahrain). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.

Wingfield Festival Arts & Music, Suffolk (Regne Unit).

Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2006 - Participació: 658 artistes de 50 països. Membres del

Jurat: Caroline Ford (França), Kiyo Wada (Japó), Viviana

Moncayo (Itàlia), Anna M. David (Espanya), Rais Gaitov

(Rússia) i Jamal Abdul Rahim (Bahrain). Obres premiades:

«S/T» Maja Poljak (Sèrbia). «B» Tanya Azarova (Rússia).

«Mazo» Roland Schaller (Alemanya). «Espai» Joan Canals

Carreras (Espanya). «Mi casa – IV» Célia Bragança (Portugal).

«Horizon» Danielle Creenaune (Austràlia). Finalistes:

«Ambient» Clara Baylina Cabré (Espanya). «Retornada»

Cristina Garcia Tena (Espanya). «Breating of wood’s - A»

Akihiro Tomoda (Japó). «Serie sensaciones - El silencio»

Teresa Fernández Fuertes (Espanya). «Pencil» Fumie Kagoshima

(Japó). «Essentia ∂» Uli Pick (Alemanya). «Element»

Tadeusz Ramik (Polònia). «Untitled-3» N. Leelavathy

(Índia). «Germinado» A. Pereira da Silva (Brasil). «Boreas»

Jordi Solé Sellarès (Espanya). Exposicions: Taller Galeria

Fort, Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne

Unit). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2007 - Participació: 654 artistes de 51 països. Membres

del Jurat: Maja Poljak (Sèrbia), Joan Canals (Espanya),

Célia Bragança (Portugal), Danielle Creenaune (Austràlia)

i Roland Schaller (Alemanya). Obres premiades: «3 archi

di cerchio» Lanfranco Bombelli (Itàlia). «Sreća» Josip Mijić

(Croàcia). «I’ll be there» Kiko Ohno (Japó). «Subiendo»

Míriam Cantera Arranz (Espanya). «Color-full mind – IV»

Yun-Jung Seo (Corea). «Space net» Leena Kaplas (Finlàndia).

Finalistes: «Dream of the glass» Minae Takada (Japó).

«Solace» Ivančo Talevski (Macedònia). «Aspudden 2» Peter

Wiklund (Suècia). «II círculos» Luz González de la Torre

(Espanya). «Gluttony» Chiemi Itoi (Japó). «The cow – A»

Ryo Saitoh (Japó). «S/T» Leonardo Rial Otero (Espanya).

«First snow #2» Linda Jules (Canadà). «S/T» Heather Huston

(Canadà). «Velmo Poeta» Jussara T. G. Pires (Brasil).

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Farleys Yard

Trust, Chiddingly (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art

Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’art,

Bages (França).

2008 - Participació: 661 artistes de 55 països. Membres

del Jurat: Josip Mijić (Croàcia), Kiko Ohno (Japó) i Míriam

Cantera Arranz (Espanya). Obres premiades: «Porous

#29» Eunice Kim (EUA). «Bubbles – II» Claudia Hobi

(Suïssa). «Réminiscence 08-10-4» Sadao Sakurai (Japó).

«Allegories: Oxygen» Peter Boyadjieff (Canadà). «S/T»

Maria Ribeiro (Portugal). «Vague et mémoire» Gérard de

Brénnel (Espanya). Finalistes: «Interacción» Isabel Sanjuan

Gómez (Espanya). «Game» Nino Injia (Geòrgia). «Innocent

– 2008 B» Naotsugu Hashimoto (Japó). «After Gaudi – IV»

Red O’Neill (Irlanda). «Magic – 3» Mieczyslaw Dariusz

Dabrowski (Polònia). «Morning passages – II» Dobroslava

Kelsey Brodakova (Txèquia). «Estuarine mist – IV»

Susan Rushforth (Austràlia). «Ha» Alice Zwarts (Canadà).

«Pollastre» Margarita Feixas (Espanya). «In the sea – 1»

Michiko Inukai (Japó). Exposicions: Taller Galeria Fort,

Cadaqués. Farleys Yard Trust, Chiddingly (Regne Unit).

Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona).

Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2009 - Participació: 664 artistes de 49 països. Membres del

Jurat: Gérard de Brénnel (Espanya), Sadao Sakurai (Japó),

Peter Boyadjieff (Canadà), Claudia Hobi (Suïssa) i Maria

Ribeiro (Portugal). Obres premiades: «S/T» Leonardo Rial

(Espanya). «Autumn» Merlyn Chesterman (Regne Unit).


«Meditations about winter – 2» Wojciech Łuczak (Polònia).

«Toast – I» Chikahide Saeki (Japó). «Hands just right 3»

Reti Saks (Espanya). «Markierungen XVIII» Verena Vernunft

(Alemanya). Finalistes: «Límite do dia» Ana Galvão

(Portugal). «Escape» Vicky Gruyters (Bèlgica). «El árbol

que lloraba noes» Yolanda Spínola Elías (Espanya). «S/T»

Concha Ávila (Espanya). «The vernal trousseau – I» Zhuang

Man (Japó). «Plants – I» Naomi Kasai (Japó). «Seis de

agosto» Ana María Velásquez (Colòmbia). «Red kimono»

Merijean Morrissey (Canadà). «S/T» Isabel Sanjuan Gómez

(Espanya). «Days (1)» Keiko Nakashima (Japó). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Barns, Suffolk

(Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de Mar

(Barcelona). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2010 - Participació: 683 artistes de 59 països. Membres

del Jurat: Reti Saks (Estònia), Merlyn Chesterman (Regne

Unit), Leonardo Rial (Espanya) i Mercedes Molleda (Espanya).

Obres premiades: «My doorstep – IV» Jeanette

Thorup (Dinamarca). «Woodland – V» James McCreary

(Irlanda). «Enigma» Eduardo López (Cuba). «Playar with

graphics – II» Nelly Sandeva (Bulgària). «Peacock tunnel»

Junko Funada (Japó). «Shadow – I» Kana Veradacha

(Tailàndia). Finalistes: «Drift» Maho Yamashita (Japó).

«Space XXXXXVII» Ivan Ninov (Bulgària). «Days (6)»

Keiko Nakashima (Japó). «Innocent – 2010 A» Naotsugu

Hashimoto (Japó). «Epic Mood» Shyqri Nimani (Kosovo).

«Eco» Juan Carlos Rivero Cintra (Colòmbia). «Seed – 1»

Hideko Kunii (Japó). «Equilibrio» María Fernández Rivas

(Argentina). «Brawne House, the Brandon Estate» Louise

Hayward (Regne Unit). «Time traces – III» Tomaž Gorjup

(Eslovènia). Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués.

Wingfield Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats

d’Art Gràfic, Pineda de Mar (Barcelona). Galeria

L’Etangd’art, Bages (França).

2011 - Participació: 693 artistes de 57 països. Membres

del Jurat: Jeanette Thorup (Dinamarca), James McCreary

(Irlanda), Kana Veradacha (Tailàndia) i Junko Funada (Japó).

Obres premiades: «Florentine fantasy» Andrew Donohoe

(Austràlia). «Moon’s time – 3» Kyoshiro Takahashi (Japó).

«K9 #02» Noriaki Kondoh (Japó). «Gallina» Núria Calsapeu

(Espanya). «Hirsute» Roger Dewint (Bèlgica). «Del

circo...» María Fernández Rivas (Argentina). Finalistes:

«Made in Japan – 0608» Kazuhiro Nakamoto (Japó). «In the

sky» Akari Sugimoto (Japó). «Human – III» Yuuta Nozawa

(Japó). «K.nv3rs@tions (No. 93)» John McCaughey (EUA).

«Hombre» Raúl Capitani (Espanya). «Ostrich fern» Kaori

Suzuki (Japó). «Promised land – IV» Daniel Zerbst (Alemanya).

«Sensory – I» Veselin Damyanov-Ves (Bulgària).

«A bird of paradise» Miro Petric (Bòsnia i Hercegovina).

«S/T» Magali Castellon Keraudren (França). Exposicions:

Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield Barns, Suffolk

(Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic, Pineda de

Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’art, Bages (França).

2012 - Participació: 751 artistes de 58 països. Membres

del Jurat: Núria Calsapeu (Espanya), Kyoshiro Takahashi

(Japó), Andrew Donohoe (Austràlia), Roger Dewint (Bèlgica)

i Noriaki Kondoh (Japó). Obres premiades: «The

Denver girls – II» Prue Mac Dougall (Nova Zelanda).

«Landscape – III» Patricia Niemira (França). «Tyson»

Nanna Sjöström (Illes Åland). «Germen – 1» Montserrat

Ansótegui (Espanya). «Monument ’12–C» Jinan Kobayashi

(Japó). «Högflygande planer» Maria Heed (Suècia). Finalistes:

«Discarnate – II» Cleo Wilkinson (Austràlia). «En

el mar» Leny Cohn (Argentina). «Orange» Bo Cronqvist

(Suècia). «Rewind» Momoko Akaike (Japó). «La bèstia»

Elena Casadevall (Espanya). «Rotation of celestial bodies»

Petar Vladimirov Chinovsky (Bulgària). «Reflejo de

luz» Janette Husny (Mèxic). «Personal paradise» Marina

Kupkina (Ucraïna). «Shelter - Collioure – 2» Geoff Tune

(Nova Zelanda). «Árbol» Laura Murrieta Romo (Mèxic).

Exposicions: Taller Galeria Fort, Cadaqués. Wingfield

Barns, Suffolk (Regne Unit). Fundació Tharrats d’Art Gràfic,

Pineda de Mar (Barcelona). Galeria L’Etangd’art, Bages

(França). Per primera vegada, s’organitza una exposició de

tots els gravats guanyadors des de l’inici del Mini Print, al

Museu de Miniatures i Microminiatures de Besalú.

2013 - Participació: 710 artistes de 54 països. Membres

del Jurat: Prue Mac Dougall (Nova Zelanda), Montserrat

Ansótegui (Espanya), Jinan Kobayashi (Japó), Patricia

Niemira (França), Maria Heed (Suècia) i Nanna Sjöström

(Illes Åland). Obres premiades: «Yes we camp – I» Daniel

Zerbst (Alemanya); «Dig and diffuse memory» Beverly

Ashcraft-Johnson (EUA); «Cachi» Paolo Pestelli (Itàlia);

«Threads of life» Martha T. Kerschhofer (Àustria); «Ice

blocks – 19» Tomoko Ogoshi (Japó); «Before the storm»

Darko Dugandžić (Bòsnia i Hercegovina). Finalistes: «23

Jan. 2013» Naomi Kubo (Japó); «Relax» Eva Cardona

Guitart (Espanya); «Good morning» Veselin Damyanov

- Ves (Bulgària); «Symptom of spring – 1» Michiyo Hagiwara

(Japó); «Marielle» Paolo Ciampini (Itàlia); «Cosmo»

Akiko Chiba (Itàlia); «Amores perros» M. Teresa Prió

Vilaplana (Espanya); «Day & night» Wu Liang (Xina);

«S/T» Guadalupe Morazúa (Mèxic); «Signos – II» Ioulia

Akhmadeeva (Mèxic). Exposicions: Taller Galeria Fort (Cadaqués);

Wingfield Barns (Suffolk, Regne Unit); Fundació

Tharrats d’Art Gràfic (Pineda de Mar, Barcelona); Galeria

L’Etangd’Art (Bages, França).


COL·LABORADORS

AFTERIMAGE, Rochester, EUA.

AMARANT, Gent, Bèlgica.

AMERICAN ARTIST, Marion, EUA.

ART & METIERS DU LIVRE, París, França.

ART NEXUS, EUA.

ART OPPORTUNITIES MONTHLY, Califòrnia, EUA.

ART PAPERS, Atlanta, EUA.

ARTE EN COLOMBIA, Colòmbia.

ARTISTS NEWSLETTER, Regne Unit.

BBC, Radio Suffolk, Regne Unit.

BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE PARIS, França.

BILD-PUNKT, Àustria

BONART, Girona.

CENTRE DE GRAVURE DE CÉRET, França

CIRCA ART MAGAZINE, Irlanda.

CLARIN, Buenos Aires, Argentina.

COURRIER DES METIERS D’ART, França.

CULTURA / NEW SYSTEM. Madrid.

CYAN, Madrid.

DALA-DEMOKRATEN, Dalecarlia, Suècia.

DE WITTE RAAF, Gent, Bèlgica.

DIARI DE GIRONA, Girona.

EAST ANGLIAN DAILY TIMES, Regne Unit.

EASTERN DAILY PRESS, Regne Unit.

EL PAIS, Barcelona.

EL PUNT, Girona

EMPORDÀGUIA, Girona.

«ETC» MAGAZINE, Japó.

EXHIBITION DIRECTORY, Demar, N.Y., EUA.

FESTIVAL DE CADAQUÉS, Cadaqués.

FORMAS PLASTICAS, Madrid.

FR3, Television, França

GACETA DE BELLAS ARTES, Madrid.

GRAFICA D’ARTE, Milà, Itàlia.

GRAPHEION, Regne Unit.

HAND PAPERMAKING NEWSLETTER, EUA.

HELL RAISER, Mother Jones Magazine, Napa, EUA.

IDEA, Tòquio, Japó.

IL GIORNALE DELL’ARTE, Faenza, Itàlia.

INTERNATIONAL BIENNIAL OF GRAPHIC ART, LJUBLJANA, Eslovènia.

NORDISK EXLIBRIS TIDSSKRIFT, Dinamarca.

NOUVELLES DE L’ESTAMPE, França.

NOVUM, Gebraushsgrafik, München, Alemanya.

OAC NEWS, Japó.

OLE! Magazine, França.

OLEO Y MARMOL, Argentina.

PRINTMAKERS HAND BOOK.

PRINTMAKING TODAY, Regne Unit.

PRINTWORKS MAGAZINE, en línia, Regne Unit.

RÀDIO PINEDA, Pineda de Mar, Barcelona.

RADIO NARBONNE MÉDITERRANÉE, França.

REVISTART, Barcelona.

R.N.M. Radio Narbonne Mediterranee, França.

SETMANARI CAFÈAMBLLET, Blanes.

SETMANARI DE L’EMPORDÀ, Alt Empordà, Girona.

SOUTHWEST ART, Houston, EUA.

THE ARTIST, Kent, Regne Unit.

THE ATLANTA ART PAPERS, EUA.

THE PRINT COLLECTION NEWSLETTER, N.Y., EUA.

THE PRINTMAKER, Canadà.

TV3, Catalunya.

VISUAL ARTS ONTARIO MAGAZINE, Canadà.

WORLD PRINT COUNCIL, San Francisco, EUA.

INTERNATIONAL EXHIBITION OF GRAPHIC ART AND POSTER, KHARKOV, Polònia.

JOURNAL OF THE PRINT WORLD, Meredith, EUA.

KULTUR POLITIK, Alemanya.

KULTURA, Sofia, Bulgària.

KUNSTECHO’S, Alemanya.

KUNTS-BULLETIN, Kriens, Suïssa.

LA VANGUARDIA, Barcelona.

L’ART MÊME, Suïssa.

LEISURE PAINTER, Regne Unit.

L’INDEPENDANT, França.

MAGENTA, Buenos Aires, Argentina.

MAIN-POST, Würzburg, Alemanya.

MAIN-ECHO, Aschaffenburg, Alemanya.

MALASPINA PRINTMAKERS SOCIETY, Canadà.

McCLAIN’S PRINTMAKING SUPPLIES, Oregon, EUA.

MIDI LIBRE, França.


ADOGI - Taller Galeria Fort

Ap. de correus 9319

08080 Barcelona

Spain

www.miniprint.org

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!