Velkoobjemov˝ odpad v roce 2010

seberov.cz

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2010

OBSAH

Co najdete v tomto ËÌsle?

⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

V·ûenÌ spoluobËanÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Informace a n·zory zastupitel˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Komun·lnÌ volby 15. a 16.10.2010 ñ informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Dopisy obËan˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

DalöÌ rozvoj KTR v äeberovÏ a HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

RodinnÈ centrum Bar·Ëek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

AUTOBUSY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Provoz linek PID v oblasti äeberova, Vestce a Jesenice . . . . . . . . . . . . . . . 27

INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 1


⁄VODNÕK

⁄vodnÌk

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

ËÌslo, kterÈ jste pr·vÏ teÔ obdrûeli se jeötÏ nese v duchu ned·vn˝ch voleb do Zastupitelstva

hl. m. Prahy a zejmÈna do Zastupitelstva naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.

Voleb, kterÈ sv˝mi v˝sledky dok·zali, ûe komun·lnÌ politika je jin· neû parlamentnÌ. LidÈ

vzali rozum do sv˝ch rukou, studovali pozornÏ p¯edvolebnÌ materi·ly od vöech kandidujÌcÌch

uskupenÌ a hledali osobnosti, kterÈ znajÌ a vϯÌm jim.

PevnÏ vϯÌm, ûe n·m zvolenÌ zastupitelÈ dok·ûÌ, ûe svÈ sliby plnÌ a jde jim opravdu o pr·ci

pro äeberov a HrnË̯e.

Libuöe LÈvov·,

redakce

V·ûenÌ spoluobËanÈ

ChtÏla bych V¡M VäEM PODÃKOVAT ZA VAäI PODPORU, VAäE HLASY A OSOBNÕ

Ÿ»AST VE VOLB¡CH. Velice si vaöÌ d˘vÏry v·ûÌm, stejnÏ jako celÈ naöe sdruûenÌ, za

kterÈ byli zvoleni hned Ëty¯i novÌ zastupitelÈ ñ j·, pan Kastner, panÌ RNDr. Archalousov·

a panÌ MUDr. Kolkov·. StejnÏ jako si vaöÌ d˘vÏry v·ûÌme my, v·ûÌ a cenÌ si ji jistÏ i dalöÌ

novÌ zastupitelÈ ñ panÌ Hrub·, pan Mgr. TureËek a panÌ Mgr. Vitvarov·.

V˝sledky voleb naleznete uvnit¯ tohoto ËÌsla. Pokud m·te z·jem o podrobnÏjöÌ zpracovanou

verzi, naleznete ji na www.seberov.cz.

Budeme si snaûit vaöi d˘vÏru nezklamat. Jsem si vÏdoma, ûe ne vöichni souhlasÌte se

vöemi naöimi kroky a rozhodnutÌmi. O to vÌc si v·ûÌm vaöÌ d˘vÏry a hlas˘, kterÈ jste n·m

daly. Nejde vyhovÏt vöem z·roveÚ, p¯esto se budeme snaûit naplnit n·ö p¯edvolebnÌ program

a opravdu pracovat PRO jeötÏ LEPäÕ OBEC.

JednÌm z prvnÌch krok˘ novÈho zastupitelstva bude sestavenÌ rozpoËtu na rok 2011, jehoû

schv·lenÌ je z·vislÈ na schv·lenÌ rozpoËtu hlavnÌho mÏsta Prahy. Je velmi pravdÏpodobnÈ,

ûe v letoönÌm roce budeme muset zah·jit rok rozpoËtov˝m provizoriem, coû v realitÏ

znamen· mÏsÌËnÌ Ëerp·nÌ 1/12 roku p¯edch·zejÌcÌho.

Mezi ustavujÌcÌm zased·nÌm vöak jeötÏ bÏhem ¯Ìjna p¯ivÌt·m novÈ obË·nky naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti, bude zah·jena v˝stava obraz˘ pana Ladislava KulhavÈho, 28. ¯Ìjna p˘jdu jako kaûd˝

rok uctÌt pam·tku padl˝ch k naöemu pomnÌku v HrnË̯Ìch spolu s Bar·ËnÌky.

D·le p¯ipravujeme jiû tradiËnÌ Mikul·öskou nadÌlku pro naöe dÏti, zv·ni jsou samoz¯ejmÏ

i rodiËe a prarodiËe. Letos n·m opÏt pro tuto akci poskytla prostory z·kladnÌ ökola. Pozv·nku

najdete na zadnÌ ob·lce tohoto Zpravodaje.

Z·vÏrem bych velice r·da podÏkovala vöem zastupitel˘m, kte¯Ì konËÌ toto volebnÌ obdobÌ.

Jedn· se o pana Ing. Ji¯Ìho Ritta, panÌ Ing. Hanu Lehovcovou, pana MUDr. Petra Kolka

a†pana Ing. V·clava Pa¯Ìka. Jejich pr·ce byla p¯Ìnosem pro naöi mÏstskou Ë·st.

NÏkte¯Ì z†nich, douf·m, budou nad·le spolupracovat ve v˝borech a komisÌch novÈho

zastupitelstva.

Petra Venturov·,

starostka

2

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

Ze zased·nÌ Zastupitelstva

43. ZASED¡NÕ ñ 20. 9. 2010

»ty¯ic·tÈ t¯etÌ zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti se konalo v pondÏlÌ 20.9.2010 od

17:00 do 18:10 v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch. P¯Ìtomno bylo 5 zastupitel˘, pan mÌstostarosta

Ritt a panÌ Hrub· byli ¯·dnÏ omluveni. Za obËany byla p¯Ìtomna panÌ Kol·Ëkov·,

pan Janas. DalöÌm hostem byl pan JUDr. Frantiöek Hoffman, p¯edseda kontrolnÌho

v˝boru Zastupitelstva hl. m. Prahy. Zased·nÌ ¯Ìdila starostka panÌ Ing. Petra Venturov·.

V ˙vodu zased·nÌ panÌ starostka konstatovala,

ûe se jedn· o poslednÌ zased·nÌ zastupitelstva

v souËasnÈm sloûenÌ a proto vöem

Ëlen˘m zastupitelstva podÏkovala za jejich

pr·ci, vst¯Ìcn˝ p¯Ìstup k problÈm˘m mÏstskÈ

Ë·sti a obËan˘m po celu dobu volebnÌho

obdobÌ.

Na n·vrh panÌ starostky byl program rozöÌ-

¯en o bod R1 ñ p¯idÏlenÌ hrobovÈho mÌsta

ZastupitelÈ jednohlasnÏ schv·lili doplnÏnÌ

programu o tento bod i program jako celek.

POLOLETNÕ ODMÃNA PANU ÿEDITELI Zä

Na z·kladÏ schv·len˝ch kritÈriÌ a aktivit,

kterÈ pan ¯editel na Zä vyvÌjÌ i podÌlu na

rekonstrukci Zä v dobÏ letnÌch pr·zdnin

navrhuje starostka M» Mgr. Jaroslavu St¯eötÌkovi

pololetnÌ odmÏnu za II. pololetÌ ökolnÌho

roku 2009/2010 ve v˝öi jeho 2 mÏsÌËnÌch

hrub˝ch p¯Ìjm˘, kter· bude vyplacena

z fondu odmÏn Zä. Ve v˝öi odmÏny je zohlednÏn

aktivnÌ a okamûit˝ p¯Ìstup se zmÏnou

v˝deje obÏd˘ pro seniory, kdy p˘vodnÏ

bylo rozhodnuto, ûe v˝dej obÏd˘ pro

seniory bude v mate¯skÈ ökole. Z d˘vodu

person·lnÌch a jin˝ch problÈm˘ v mate¯skÈ

ökole, kdy zah·jenÌ stravov·nÌ senior˘ bylo

urËeno od 1.9.2010, coû se nestihlo a obÏdy

se zaËaly vyd·vat aû od 13. z·¯Ì tohoto

roku, bylo rozhodnuto, ûe v˝dej obÏd˘ p¯ejde

na z·kladnÌ ökolu od 1.10.2010. Cel·

z·leûitost byla projedn·na s panem ¯editele,

kter˝ v tom nevidÌ û·dn˝ problÈm.

D·le na z·kladÏ schv·len˝ch pravidel pro

poskytov·nÌ odmÏn ¯editel˘m Zä a Mä, z¯Ìzen˝ch

M» Praha äeberov a aktivit, kterÈ

panÌ ¯editelka na Mä vyvÌjÌ navrhuje starostka

M» panÌ MartÏ HrubÈ pololetnÌ odmÏnu

za II. pololetÌ ökolnÌho roku 2009/2010 ve

v˝öi jejÌho 1 mÏsÌËnÌho hrubÈho p¯Ìjmu, kter·

bude vyplacena z fondu odmÏn Mä.

OdmÏny ¯editel˘m z¯Ìzen˝ch p¯ÌspÏvkov˝ch

organizacÌ byly jednohlasnÏ schv·-

leny.

⁄PRAVY ROZPO»TU ». IV/2010

RozpoËtovÈ ˙pravy Ë. IV/2010 vych·zejÌ

zejmÈna z vr·cenÌ podÌlu M» na celkovÈ

daÚovÈ povinnosti hl. m. Prahy na dani

z†p¯Ìjmu pr·vnick˝ch osob za zdaÚovacÌ

obdobÌ roku 2009 a d·le z provoznÌch v˝daj˘

v obdobÌ ledna aû srpna letoönÌho roku,

moûnosti profinancov·nÌ jednotliv˝ch investic.

Zastupitelstvo M» Praha äeberov schv·lilo

n·sledujÌcÌ ˙pravy rozpoËtu Ë. IV/2010:

ï Zv˝öenÌ p¯Ìjm˘ v kapitole 4121 neinvestiËnÌ

dotace o Ë·stku 838 600 KË, kterÈ se

pouûijÌ na stranÏ v˝daj˘:

ñ v kapitole hospod·¯stvÌ 800 ñ poh¯ebnictvÌ,

poloûka 6122 po¯ÌzenÌ dlouhodobÈho

majetku (vod·rna na zprovoznÏnÌ rozptylovÈ

louËky) ve v˝öi 42 500 KË,

ñ v kapitole 200 éivotnÌ prost¯edÌ na poloûku

zeleÚ sluûby ve v˝öi 150 000 KË,

ñ v kapitole Silnice 2212 poloûka 5134 Pr·-

dlo, odÏv, obuv zv˝öenÌ o 1000 KË,

ñ v kapitole ostatnÌ z·leûitosti kultury, cÌrkvÌ

3399 na poloûku VÏcnÈ dary zv˝öenÌ o 3 tis.

KË,

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 3


RADNICE

ñ v kapitole »innost mÌstnÌ spr·vy 6171

v†poloûce 5139 N·kup materi·lu zv˝öenÌ

o 20 000 KË,

ñ v kapitole »innost mÌstnÌ spr·vy 6171

v†poloûce 5171 Opravy a udrûov·nÌ zv˝öenÌ

o 60 000 KË (opravy v d˘sledku krupobitÌ

zejmÈna Zä, Mä)

ñ snÌûenÌ v˝daj˘ ñ odvod do st·tnÌho rozpoËtu

ñ finanËnÌ vypo¯·d·nÌ za rok 2009

odvod ñ dokladem ËÌslo 8035 o Ë·stku

11 400 KË,

ñ z˘statek ve v˝öi ve v˝öi 550 700 KË z˘stane

ponech·n jako nespecifikovan· rezerva

na poloûce 5901 v kapitole vnit¯nÌ spr·-

va 6171 pro dalöÌ ˙pravy rozpoËtu, kterÈ by

mÏly n·sledovat nejdÈle v prosinci letoönÌho

roku.

ï SnÌûenÌ v˝daj˘ v kapitole vnit¯nÌ spr·va

OON o 20 tis. KË o kterÈ se zv˝öÌ v˝daje ve

stejnÈ kapitole poloûka mzdy takÈ o 20 tis.

KË.

VYHL¡äENÕ V›SLEDKŸ V›BÃROV…HO

ÿÕZENÕ NA ZMÃNU ⁄»ETNÕ FIRMY

V˝bÏrovÌ ¯ÌzenÌ bylo ¯·dnÏ zve¯ejnÏno

v†souladu s usnesenÌm zastupitelstva M».

Dne 6.9 probÏhlo otevÌr·nÌ ob·lek a n·slednÏ

byly svol·ny osobnÌ sch˘zky se vöemi

¯·dnÏ p¯ihl·öen˝mi z·jemci, kte¯Ì splnili zad·vacÌ

podmÌnky.

Mezi p¯ihl·öen˝mi jsou:

1. Ing. Anna Duchkov·, spolu s dalöÌ opr·vnÏnou

osobou panÌ Ing. Miloslavou HosnÈdlovou.

Praxe v oboru od roku 1985, praxe

s†˙ËetnÌm systÈmem Gordic ñ galerie, divadla,

z·kladnÌ ökola a M» Praha Kunratice,

potvrzenÌ p¯Ìtomnosti na vöech poûadovan˝ch

akcÌch, nabÌzen· cena ñ 17 tis. KË,

nejsou pl·tci DPH.

2. VydavatelstvÌ MAC, spol. s r.o., spol.

zaloûen· v roce 2004, praxe s ˙ËetnÌm programem

Gordic prost¯ednictvÌm ˙Ëtov·nÌ

Mä, potvrzenÌ p¯Ìtomnosti na vöech poûadovan˝ch

akcÌch, nabÌzen· cena 12 tis. KË

bez DPH, celkem tedy 14 400 KË + inflaËnÌ

doloûka.

3. Jaroslava Frantov·, praxe v oboru 18 let,

praxe se systÈmem Gordic ñ nem·, potvrzenÌ

p¯Ìtomnosti na vöech poûadovan˝ch

akcÌch, nabÌzen· cena 21 000 KË, nenÌ pl·tcem

DPH, cena je tedy koneËn·.

Vzhledem k v˝öe uvedenÈmu a k jednotliv˝m

kritÈriÌm spolu s jejich vahami doporuËuje

starostka M» schv·lit jako v˝herce

panÌ Annu Duchkovou, kter· je na stejnÈ

˙rovni jako druh˝ z·jemce, m· oproti nÏmu

o 2 tis. vyööÌ cenu, na druhou stranu m·

zkuöenosti s ˙Ëtov·nÌm jinÈ mÏstskÈ Ë·sti,

coû nikdo jin˝ ze z·jemc˘ nem·. InflaËnÌ

doloûka u druhÈho z·jemce v praxi znamen·,

ûe bÏhem p·r let se dostane na shodnou

˙roveÚ s prvnÌm jmenovan˝m, v˝öi

nabÌzenÈ ceny takÈ m˘ûe ovlivnit zmÏna

sazby DPH, coû v koneËnÈm d˘sledku stavÌ

ceny prvnÌho a druhÈho na stejnou ˙roveÚ.

Do diskuze k tomuto bodu se p¯ihl·sila panÌ

Lehovcov·, kter· se domnÌv·, ûe nenÌ vhodnÈ

mÏnit ˙ËetnÌ firmu tÏsnÏ p¯ed koncem

volebnÌho obdobÌ. NovÈ zastupitelstvo

m˘ûe mÌt na souËasnou ˙ËetnÌ firmu jin˝

n·zor. O zmÏnÏ Ëi nezmÏnÏ ˙ËetnÌ firmy

by si mÏlo rozhodnout novÈ zastupitelstvo.

PanÌ Archalousov· p¯ipomnÏla, ûe na pravideln˝ch

sch˘zk·ch finanËnÌho v˝boru

bylo vûdy hodnoceno i vedenÌ ˙ËetnictvÌ a

nÏkolikr·t finanËnÌ v˝bor doporuËoval zmÏnu

˙ËetnÌ firmy. Tato zmÏna ˙ËetnÌ firmy

tudÌû nenÌ un·hlen·, projedn·v· se jiû vÌce

neû dva roky.

Pan Pa¯Ìk p¯ipomnÏl Ël·nek v novin·ch, kdy

naöe M» byla s mnoha jin˝mi mÏstsk˝mi

Ë·stmi uvedena, kde p¯i auditu byly shled·-

ny chyby mÈnÏ z·vaûnÈho charakteru a takÈ

na z·kladÏ tohoto se p¯ikl·nÌ ke zmÏnÏ ˙ËetnÌ

firmy.

ZastupitelÈ schv·lili v˝sledek v˝bÏrovÈho

¯ÌzenÌ na zajiötÏnÌ komplexnÌch ekonomick˝ch

sluûeb ñ komplexnÌ zajiötÏnÌ a vedenÌ

˙ËetnictvÌ spolu s p¯Ìsluön˝mi daÚov˝mi

oblastmi a pod·nÌmi ñ M» v souladu se

schv·len˝m, zve¯ejnÏn˝m v˝bÏrov˝m ¯ÌzenÌm.

4

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

Po vyhodnocenÌ vöech schv·len˝ch kritÈriÌ

a p¯i¯azenÌ vah tÏmto kritÈriÌm byla jako vÌtÏz

vybr·na panÌ Ing. Anna Duchkov·, za

cenu 17 000 KË/mÏs. Cena je koneËn·, Ing.

Duchkov· nenÌ pl·tcem DPH. ZastupitelÈ

takÈ uloûili starostce M» Praha-äeberov

zaslat ukonËenÌ smlouvy se spoleËnostÌ, kter·

v souËasnÈ dobÏ zpracov·v· ˙ËetnictvÌ.

V˝povÏÔ je nutnÈ uËinit nejdÈle do 31.10.

2010 v souladu s ustanovenÌmi smlouvy.

SouËasn· ˙ËetnÌ firma je povinna dle smlouvy

dokonËit ˙ËetnictvÌ letoönÌho roku jako

celku, vËetnÏ tzv. 13. obdobÌ. TajemnÌkovi

˙¯adu uloûili informovat vöechny ˙ËastnÌky

v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ o jeho v˝sledku nejdÈle

do 1 t˝dne od tohoto zased·nÌ.

N·vrh usnesenÌ byl p¯ijat, pro hlasovali

vöichni p¯ÌtomnÌ zastupitelÈ, panÌ Lehovcov·

se hlasov·nÌ zdrûela.

ZÿÕZENÕ VÃCN…HO BÿEMENE NA INéE-

N›RSK… SÕTÃ

V r·mci p¯Ìpravy v˝stavby »erpacÌ stanice

pohonn˝ch hmot Na Jelen·ch, kterou zajiöùuje

spoleËnost A/L Park Building 13,

s.r.o., byla mÏstsk· Ë·st poû·d·na o z¯ÌzenÌ

vÏcnÈho b¯emene na uloûenÌ p¯Ìpojek inûen˝rsk˝ch

sÌtÌ pro tuto stavbu.

P¯Ìpojky jsou p¯ev·ûnÏ uloûeny na soukrom˝ch

pozemcÌch, v dÈlce cca 80 m jsou

vedeny pod pozemky parc. Ë. 443, 1520/

20, 1520/23 a 1520/1, vöe k. ˙. äeberov,

kterÈ jsou v majetku hl. m. Prahy, svϯeno

M» Praha-äeberov. Jedn· se o ulici K TrnÌËku

a severnÌ konec ulice K JiûnÌmu MÏstu.

Na z¯ÌzenÌ VB je p¯ipravena Smlouva

o†smlouvÏ budoucÌ s poûadavkem jednor·zovÈ

˙platy ve v˝öi 1000 KË za kaûdou

p¯Ìpojku (kanalizace, voda, elekt¯ina, telefon),

povinnost z¯Ìdit vÏcnÈ b¯emeno v p¯ÌpadÏ

pot¯eby s jednotliv˝mi provozovateli

p¯Ìpojek a ochrana p¯Ìpojek p¯i p¯ÌpadnÈ v˝stavbÏ

komunikace.

Z·mÏr o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene byl vyvÏöen

na ˙¯ednÌ desce. ZastupitelÈ toto vÏcnÈ

b¯emeno jednohlasnÏ schv·lili.

VÃCN… BÿEMENO NA PARC. ». 981/1

(B›VAL› KD) VE PROSPÃCH SPOLE»NOS-

TI DH CENTRUM, S.R.O., ZASTOUPEN…

PANEM DVOÿ¡KEM

V n·vaznosti na p¯edch·zejÌcÌ usnesenÌ i

ustanovenÌ smlouvy je nutno opÏt projednat

tuto smlouvu v zastupitelstvu mÏstskÈ

Ë·sti. Jedn· se o skuteËnost, dÌky kterÈ katastr·lnÌ

˙¯ad nezapsal smlouvu o vÏcn˝ch

b¯emenech. D˘vodem je zmÏna parcelnÌch

ËÌsel v d˘sledku scelenÌ pozemku M» a Ë·sti

pozemku, kde st·la budova b˝valÈho kulturnÌho

domu.

Na z·kladÏ toho jsou v novÈm zve¯ejnÏnÈm

n·vrhu jiû uvedena parc.ËÌsla v souladu se

scelen˝mi ËÌsl, tedy pozemky 980 a 981/1

k. ˙. äeberov zceleny pod jedno parc. ËÌslo

981/1 k. ˙. äeberov. Na v˝öi ˙hrady, rozloze

vÏcn˝ch b¯emen apod. se nic nemÏnÌ.

Z·mÏr z¯ÌzenÌ tohoto vÏcnÈho b¯emene byl

znovu zve¯ejnÏn formou vyvÏöenÌ na ˙¯ednÌ

desce.

ZastupitelÈ tedy opÏtovnÏ jednohlasnÏ

schv·lili n·sledujÌcÌ:

1. Z¯ÌzenÌ ˙platnÈho vÏcnÈho b¯emene na

dobu neurËitou na pozemek parc. Ë. 981/1

k. ˙. äeberov v˝hradnÏ pro provoz objektu

restaurace pro umÌstÏnÌ parkovacÌch st·nÌ

a†p¯edzahr·dky na celkovÈ ploöe 510 m 2

dle D⁄R ve prospÏch spol. DH CENTRUM

s.r.o. se sÌdlem: Praha 4, äeberov, Louck·

908, PS» 14900, I»: 28511352 za cenu

160 000†KË roËnÏ spolu s inflaËnÌ doloûkou,

splatnÈ ve 4 spl·tk·ch, v souladu s n·-

vrhem smlouvy spolu s detailnÌm rozkreslenÌm

˙platnÈ Ë·sti, kter· tvo¯Ì p¯Ìlohu

smlouvy.

2. Z¯ÌzenÌ bez˙platnÈho vÏcnÈho b¯emena

na dobu neurËitou na pozemek parc. Ë. 981/1

k. ˙. äeberov pro provoz restaurace na p¯ÌstupovÈ

komunikace, podzemnÌ vsakovacÌ

jÌmku a domovnÌ p¯Ìpojky dle DSP na pozemku

parc. Ë. 981/1 k. ˙.äeberov ve prospÏch

spol. DH CENTRUM s.r.o. se sÌdlem:

Praha 4, äeberov, Louck· 908, PS» 14900,

I»: 28511352, v souladu s n·vrhem smlouvy

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 5


RADNICE

spolu s detailnÌm rozkreslenÌm bez˙platnÈ

Ë·sti, kter· tvo¯Ì p¯Ìlohu smlouvy.

3. SouË·stÌ smluvnÌch vztah˘ je i vybudov·nÌ

Ñstavbyì parkovacÌch st·nÌ v poËtu 32

ze z·mkovÈ dlaûby, p¯esunutÌ kontejner˘ na

t¯ÌdÏn˝ odpad spolu s vybudov·nÌm d˘stojnÈho

oplocenÌ tohoto st·nÌ, dÏtsk˝ch hernÌch

prvk˘, kterÈ se po vybudov·nÌ darujÌ

mÏstskÈ Ë·sti a zelenÏ na celÈm pozemku

parc. Ë. 981/1 v k. ˙. äeberov na n·klady

spol. DH Centrum s.r.o. Uveden· spoleËnost

se ve smlouvÏ zavazuje takÈ o ˙drûbu

celÈho pozemku parc. Ë.981/1 k. ˙. äeberov,

nikoliv pouze Ë·stÌ dotËen˝ch vÏcn˝mi

b¯emeny.

4. Povϯuje panÌ starostku podeps·nÌm p¯Ìsluön˝ch

smluv ñ smlouvy o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho

b¯emene ˙platnÈho i bez˙platnÈho v souladu

s v˝öe uveden˝m n·vrhem usnesenÌ.

ZRUäENÕ USNESENÕ Z 33. ZASED¡NÕ

ZM» PRAHA-äEBEROV ZE DNE 24.8.2009

BOD ». IX. ñ VÃCN… BÿEMENO NA PO-

ZEMKU PARC. ». 980 A 981/1 (B›VAL›

KD)

Na z·kladÏ p¯edchozÌho bodu je vhodnÈ

zruöit p˘vodnÌ usnesenÌ, jelikoû smlouva

uzav¯en· dle tohoto usnesenÌ nebyla katastr·lnÌm

˙¯adem akceptov·na a tudÌû je neplatn·.

ZastupitelÈ tedy logicky zruöili p˘vodnÌ

neplatnÈ usnesenÌ.

VÃCN… BÿEMENO JM-NET, O.S. ñ BEZ-

PLATN› INTERNET

Na z·kladÏ programovÈho prohl·öenÌ a nabÌdky

sdruûenÌ JM Net byl vyvÏöen z·mÏr

z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene na ˙¯ednÌ desce.

JM-NET, o. s. je neziskovÈ obËanskÈ sdruûenÌ,

kterÈ buduje v okolÌ äeberova a Hrn-

Ë̯ bezdr·tovou poËÌtaËovou sÌù (na b·zi

myölenky czfree.net). OS nabÌzÌ spolupr·ci

zaloûenou na poskytov·nÌ internetu pro

obËany mÏstskÈ Ë·sti zdarma.

D·le nabÌzÌ:

ï VyuûitÌ cca sedmi modernÌch vysÌlaˢ

pokr˝vajÌcÌch äeberov a HrnË̯e.

ï Bezplatn˝ p¯Ìstup obËan˘ do internetu jak

pomocÌ mobilnÌch za¯ÌzenÌ na ulici, tak externÌmi

antÈnami na st¯eöe dom˘.

ï VlastnÌ pojmenov·nÌ bezdr·tovÈ sÌtÏ ñ

nap¯ Ñwww.seberov.czì Ëi ÑSeberovsky internet

zdarmaì.

ï ⁄drûbu, vylepöov·nÌ vysÌlaˢ a zajiöùov·nÌ

dohledu nad sÌtÌ.

ï E-mailovou a telefonickou technickou

podporu.

ï ZajiötÏnÌ externÌho placenÈho servisu

a†instalacÌ pro z·jemce o p¯ipojenÌ.

ï Spolupr·ci v rozöi¯ov·nÌ sign·lu na nepokryt·

ve¯ejn· mÌsta (n·mÏstÌ, parky, mÌsta

s laviËkami atd.).

Aby tyto sluûby mohlo obËanskÈ sdruûenÌ

provozovat, poû·dalo o moûnost vyuûÌt vröek

stoû·ru ⁄M» pro umÌstÏnÌ vysÌlacÌch

antÈn, moûnost vyuûÌt elektrickÈho proudu

na p˘dÏ ⁄M» (max. 10 W = cca 30 KË mÏsÌËnÏ)

a pro propagaci projektu a sdruûenÌ

otisknout A5 str·nku v mÌstnÌm zpravodaji

(ËernobÌle, v p¯ÌpadÏ volnÈ poslednÌ str·nky

barevnÏ)

Z·mÏr z¯ÌzenÌ tohoto vÏcnÈho b¯emene byl

zve¯ejnÏn formou vyvÏöenÌ na ˙¯ednÌ desce.

ZastupitelÈ tento n·vrh vÏcnÈho b¯emene

schv·lili.

PÿÕSPÃVEK SENIORŸM NA DOFINANCO-

V¡NÕ OBÃDŸ V Mä äEBEROV

V souladu s usnesenÌm ze zased·nÌ zastupitelstva

v dubnu letoönÌho roku se po nÏkolika

peripetiÌch poda¯ilo zprovoznit v˝dej

obÏd˘ pro seniory z mate¯skÈ ökoly

äeberov.

PanÌ ¯editelka provedla v srpnu kalkulaci

ceny obÏda v souladu se vöemi z·kony. Aby

Mä mohla vyd·vat obÏdy pro seniory,

a†mÏla na nich mÌt takÈ zisk, ËinÌ tento zisk

v kalkulaci 2 KË. Cena obÏda byla stanovena

panÌ ¯editelkou na 57 KË. Jelikoû jsme

6

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

v†dubnu uvedli odhadnutou cenu na 55 KË

a chceme ji dodrûet, rozhodli jsme se p¯edloûit

na dneönÌ zased·nÌ n·vrh dotace pro

Mä na dofinancov·nÌ obÏd˘ senior˘m

v Ë·stce 2 KË/obÏd, vy˙Ëtov·nÌ bude mÏstskÈ

Ë·sti p¯edloûeno vûdy zaË·tkem n·sledujÌcÌho

mÏsÌce, dle skuteËnÏ odebranÈho

poËtu obÏd˘. Vy˙Ëtov·nÌ musÌ b˝t p¯edloûeno

nejdÈle do 3 dn˘ v n·sledujÌcÌm mÏsÌci,

abychom mohli uvedenÈ za˙Ëtovat do

danÈho mÏsÌce. Dofinancov·nÌ se bude prov·dÏt

pr˘bÏûnÏ, v rozpoËtu mÏstskÈ Ë·sti

se projevÌ v letoönÌm roce v ˙prav·ch rozpoËtu

v prosinci. Pro rok 2011 bude s touto

poloûkou poËÌt·no v r·mci sestavov·nÌ rozpoËtu

na rok 2011.

N·vrh dofinancov·nÌ p¯ÌspÏvku byl jednohlasnÏ

p¯ijat.

V›SLEDEK MIMOÿ¡DN… KONTROLY ñ

INFORMACE PÿEDSEDY KONTROLNÕHO

V›BORU MAGISTR¡TU HL. M. PRAHY

Na zased·nÌ zastupitelstva se dostavil pan

JUDr. Frantiöek Hoffman, p¯edseda kontrolnÌho

v˝boru Magistr·tu hl. m. Prahy, kterÈho

panÌ starostka p¯ivÌtala a poû·dala JUDr.

Hoffmana, zda by mohl p¯ÌtomnÈ zastupitele

sezn·mit s v˝sledky kontroly, kter· probÏhla

na z·kladÏ stÌûnostÌ, podan˝ch na

MHMP.

JUDr. Hoffman informoval zastupitele, ûe

na z·kladÏ tÏchto stÌûnostÌ poû·dal panÌ starostku

o ˙Ëast na zased·nÌ zastupitelstva,

aby mohl zastupitele osobnÏ sezn·mit se

z·vÏry kontroly.

JUDr. Hoffman citoval z protokolu ke stÌûnosti

Ë. 1:

ÑKontrolou nebylo zjiötÏno poruöenÌ z·kona

Ë. 137/2006 Sb., o ve¯ejn˝ch zak·zk·ch,

vnit¯nÌch p¯edpis˘ M» ani jinÈ nedostatky,

kterÈ by zakl·daly neplatnost uËinÏn˝ch

pr·vnÌch ˙kon˘.ì

Ke stÌûnosti Ë. 2:

ÑNebyly zjiötÏny nedostatky, kterÈ by zakl·-

daly neplatnost pr·vnÌch ˙kon˘ì

K obÏma stÌûnostem JUDr. Hoffman konstatoval,

ûe se prok·zalo, ûe nebyly opr·vnÏnÈ.

PanÌ starostka mÏstskÈ Ë·sti panu doktorovi

podÏkovala za ˙Ëast na zastupitelstvu a

osobnÌ prezentaci v˝sledk˘ kontrol.

PÿÕSPÃVEK OS JAKA NA POÿ¡D¡NÕ PO-

H¡DKOV…HO LESA

Starostka mÏstskÈ Ë·sti informovala zastupitele

o û·dosti OS JAKA o finanËnÌ p¯ÌspÏvek.

Jako kaûdoroËnÏ poû·dalo OS JAKA

mÏstskou Ë·st Praha-äeberov o finanËnÌ p¯ÌspÏvek

na realizaci dÏtskÈ akce ÑPoh·dkov˝

les Pr˘honice 2010ì, kter· se bude konat

25. a 26.9.2010 v Pr˘honicÌch. OS

sdruûenÌ poû·dalo o finanËnÌ p¯ÌspÏvek ve

v˝öi 3000 KË. é·dosti bylo vyhovÏno.

Zastupitelstvo vzalo informaci na vÏdomÌ.

R1 ñ é¡DOST O PÿIDÃLENÕ HROBOV…-

HO MÕSTA

⁄M» Praha-äeberov obdrûel û·dost panÌ

Evy Mac·kovÈ o pron·jem hrobovÈho mÌsta

na h¯bitovÏ v HrnË̯Ìch. Protoûe se jedn·

o obËana s trval˝m pobytem mimo naöÌ M»,

musÌ b˝t projedn·no zastupitelstvem. PanÌ

Mac·kov· ve svÈ û·dosti uv·dÌ, ûe celÈ svÈ

ml·dÌ proûila v HrnË̯Ìch, v HrnË̯Ìch doposud

bydlÌ jejÌ bratr s rodinou. Z tÏchto

d˘vod˘ starostka M» doporuËila zastupitel˘m

û·dost schv·lit, kte¯Ì ji schv·lili.

USNESENÕ NA INTERNETU

http://www.seberov.cz/index.php?clanek=12

Podle materi·l˘ Zastupitelstva zpracovala

Petra Venturov·,

starostka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 7


RADNICE

NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

Do 40 dn˘ od kon·nÌ voleb m· povinnost panÌ starostka svolat ustavujÌcÌ zased·nÌ novÈho

zastupitelstva. P¯edpokl·dan˝ termÌn ustavujÌcÌho zased·nÌ je odhadnut na polovinu listopadu.

Na nÏm novÏ zvolenÌ zastupitelÈ sloûÌ slib a zvolÌ si novÈho starostu, p¯ÌpadnÏ

mÌstostarosty, Ëleny finanËnÌho a kontrolnÌho v˝boru, Ëleny komisÌ.

Nad·le platÌ, ûe zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mÏsÌËnÏ obvykle v pondÏlÌ. Sch˘ze

vÏtöinou zaËÌn· v 17 hodin. MÌsta zased·nÌ se st¯ÌdajÌ. Jednou se konajÌ v budovÏ ⁄¯adu

mÏstskÈ Ë·sti v äeberovÏ (K HrnË̯˘m 160), podruhÈ v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch

(K†äeberovu 805). Zased·nÌ jsou kon·na pouze v p¯ÌpadÏ, ûe se naplnÌ obsahovÏ jejich

pl·novan˝ program. Pokud nenÌ program zve¯ejnÏn min. 7 dnÌ na ˙¯ednÌ desce, zased·nÌ

se nekon·.

Harmonogram zased·nÌ na rok 2011 nenÌ v souËasnÈ dobÏ stanoven.

Program najdete vûdy v dostateËnÈm p¯edstihu, minim·lnÏ 7 dnÌ p¯ed kon·nÌm zased·nÌ,

na ve¯ejnÈ desce na internetu i na budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝ch

v˝vÏsk·ch tu a tam rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.

Aktu·lnÌ ˙¯ednÌ deska na internetu: www.seberov.cz/index.php?deska

Petra Venturov·, starostka

Informace a n·zory zastupitel˘

VEÿEJN… INVESTICE:

AKCE DOKON»OVAN… A ROZESTAVÃN…

VEÿEJN… INVESTICE:

PokraËujeme v pravidelnÈm informovanÌ

obËan˘ o investiËnÌ v˝stavbÏ v naöÌ M».

PevnÏ vϯÌme, ûe tyto informace Ëtete, jelikoû

jsou dosti v˝znamnÈ pro n·s vöechny.

PodrobnÏjöÌ informace je moûno zÌskat na

˙¯adu naöÌ mÏstskÈ Ë·sti.

VEÿEJN… INVESTICE

Informovanost obËan˘ o stavebnÌ Ëinnosti

v M» pokl·dalo Zastupitelstvo za velmi d˘leûitou

souË·st komunikace mezi radnicÌ a

ve¯ejnostÌ, ke kterÈ se zav·zalo ve svÈm

volebnÌm programu.

Protoûe jsem mÏl mimo jinÈ tuto agendu na

starosti, pokouöel jsem se na tomto mÌstÏ

pravidelnÏ struËnÏ ve¯ejnost informovat.

Moji n·sledovnÌci, j· v Zastupitelstvu kon-

ËÌm, budou pravdÏpodobnÏ v tÈto Ëinnosti

pokraËovat.

DomnÌv·m se, ûe ve¯ejnÈ investice, kterÈ

za Ëty¯letÈ volebnÌ obdobÌ dos·hly Ë·stky

130 mil KË, byly vynaloûeny ˙ËelnÏ i ekonomicky

a ûe je to na naöÌ M» vidÏt. Jejich

rekapitulaci zde, vzhledem k jejich rozsahu,

nebudu uv·dÏt, pro z·jemce je moûno

zÌskat z minul˝ch Zpravodaj˘, p¯edvolebnÌch

shrnujÌcÌch materi·l˘ Ëi na ⁄M».

BYLY PÿEV¡éNÃ DOKON»ENY.

ï Soukrom· ale v˝znamn· investice restaurace

v centru HrnË̯ je ve v˝stavbÏ s dokonËenÌm

v kvÏtnu 2011.

ï RekreaËnÌ are·l u Br˘dku je moûno zË·sti

8

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

vyuûÌvat, i kdyû je dokonËena pouze prvnÌ

etapa.

ï Rozptylov· louËka na h¯bitovÏ je v provozu.

ï Vzhledem k pomalÈmu postupu povolovacÌho

¯ÌzenÌ je m·lo pravdÏpodobnÈ, ûe

oprava Ë·sti komunikace ZadnÌ za hospodou

a Ë·st cyklostezky K Labeök·m bude

provedena jeötÏ letos.

AKCE PÿIPRAVOVAN…

Zde v plnÈm rozsahu odkazuji laskavÈho

Ëten·¯e na minul˝ Zpravodaj, respektive na

Zpravodaje p¯edchozÌ.

S touto rubrikou a vöemi Ëten·¯i i neËten·¯i

Zpravodaje se louËÌ s p¯·nÌm vöeho dobrÈho

Ing. Ji¯Ì Ritt,

mÌstostarosta

Komun·lnÌ volby 15.ñ16.10.2010 ñ INFORMACE

JAK DOPADLY VOLBY DO ZASTUPITELSTVA NAäÕ MÃSTSK… »¡STI?

CelkovÈ v˝sledky voleb do Zastupitelstva MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

V˝sledky voleb do Zastupitelstva MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov celkem

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 9


Z NAäÕ »TVRTI

P¯idÏlenÌ mand·t˘ do Zastupitelstva MÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

Jak volil äeberov?

Jak volily HrnË̯e?

10

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Porovn·nÌ poËtu hlas˘ pro kandid·tky v äeberovÏ a HrnË̯Ìch

Z NAäÕ »TVRTI

NynÌ se V·m pokusÌm p¯iblÌûit p¯idÏlov·nÌ mand·t˘ kandid·t˘m volebnÌch stran.

Zde bereme v potaz preferenËnÌ hlasy. V prvnÌ ¯adÏ se postupuje podle Po¯adÌ na kandid·tnÌ

listinÏ. Avöak pokud nÏkter˝ z kandid·t˘ m· alespoÚ o 10 % vÌce hlas˘, neû ËinÌ

pr˘mÏrn˝ poËet hlas˘ na kandid·ta vyj·d¯en˝ cel˝m ËÌslem bez zaokrouhlenÌ, postupuje

v kandid·tnÌ na prvnÌ mÌsto. Je-li takov˝ch kandid·t˘ vÌce, urËÌ se jejich Po¯adÌ podle

poËtu zÌskan˝ch hlas˘. V p¯ÌpadÏ rovnosti hlas˘ rozhoduje jejich umÌstÏnÌ na kandid·tnÌ

listinÏ.

Nejprve vÌtÏznÈ SdruûenÌ nez·visl˝ch kandid·t˘ PRO LEPäÕ OBEC. To zÌskalo hlasy. Pak

platÌ 3697 / 9 = 410, 77778. CelÈ ËÌslo bez zaokrouhlenÌ je 410. Z nÏj 10 % ËinÌ 41.

Hranice pro posun na prvnÌ mÌsto kandid·tnÌ listiny tedy je 410 + 41. To znamen· 451.

Takûe kandid·ti, kte¯Ì majÌ 451 a vÌce hlas˘, postupujÌ do Ëela kandid·tnÌ listiny. Tam se

pak ¯adÌ za sebou podle poËtu hlas˘, kterÈ od voliˢ dostali. Pokud by vÌce kandid·t˘

mÏlo stejn˝ poËet hlas˘, rozhoduje jejich p˘vodnÌ Po¯adÌ na kandid·tnÌ listinÏ. Podot˝k·-

me, ûe SdruûenÌ nez·visl˝ch kandid·t˘ PRO LEPäÕ OBEC obdrûelo celkem Ëty¯i mand·ty.

Jsou to tedy:

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 11


Z NAäÕ »TVRTI

Nakonec z v˝sledk˘ urËÌme n·hradnÌky. Kandid·ti, kte¯Ì nezÌskali mand·t a jsou z volebnÌ

strany, kter· alespoÚ jeden mand·t zÌskala, se st·vajÌ n·hradnÌky v Po¯adÌ podle v˝öe uveden˝ch

pravidel.

N·sleduje TOP 09 s jednÌm mand·tem. Obdrûela 1686 hlas˘, pak platÌ 1686 / 7 = 240,8571.

CelÈ ËÌslo bez zaokrouhlenÌ je 240. Z nÏj 10 % ËinÌ 24. Hranice pro posun na prvnÌ mÌsto

kandid·tnÌ listiny tedy je 240 + 24. To znamen· 264. Takûe kandid·ti, kte¯Ì majÌ 264 a

vÌce hlas˘, postupujÌ do Ëela kandid·tnÌ listiny. Tam se pak ¯adÌ za sebou podle poËtu

hlas˘, kterÈ od voliˢ dostali. Pokud by vÌce kandid·t˘ mÏlo stejn˝ poËet hlas˘, rozhoduje

jejich p˘vodnÌ Po¯adÌ na kandid·tnÌ listinÏ. Je to tedy:

Nakonec z v˝sledk˘ urËÌme n·hradnÌky. Kandid·ti, kte¯Ì nezÌskali mand·t a jsou z volebnÌ

strany, kter· alespoÚ jeden mand·t zÌskala, se st·vajÌ n·hradnÌky v Po¯adÌ podle v˝öe uveden˝ch

pravidel.

ObËansk· demokratick· strana zÌskala jeden mand·t. Obdrûela 907 hlas˘, pak platÌ

907 / 7 = 129,5714. CelÈ ËÌslo bez zaokrouhlenÌ je 129. Z nÏj 10 % ËinÌ 12,9. Hranice pro

posun na prvnÌ mÌsto kandid·tnÌ listiny tedy je 129 + 12,9. To znamen· 141,9. Takûe

kandid·ti, kte¯Ì majÌ 141 a vÌce hlas˘, postupujÌ do Ëela kandid·tnÌ listiny. Tam se pak

¯adÌ za sebou podle poËtu hlas˘, kterÈ od voliˢ dostali. Pokud by vÌce kandid·t˘ mÏlo

stejn˝ poËet hlas˘, rozhoduje jejich p˘vodnÌ Po¯adÌ na kandid·tnÌ listinÏ. Je to tedy:

12

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

Nakonec z v˝sledk˘ urËÌme n·hradnÌky. Kandid·ti, kte¯Ì nezÌskali mand·t a jsou z volebnÌ

strany, kter· alespoÚ jeden mand·t zÌskala, se st·vajÌ n·hradnÌky v Po¯adÌ podle v˝öe uveden˝ch

pravidel.

SdruûenÌ nez·visl˝ch kandid·t˘ ÑN·ö domov äeberov-HrnË̯eÑ obdrûelo jeden mand·t.

Na kandid·tce mÏlo jen sedm osob. Dostalo 895 hlas˘, pak platÌ 895 / 7 = 127,8571. CelÈ

ËÌslo bez zaokrouhlenÌ je 127. Z nÏj 10 % ËinÌ 12,7. Hranice pro posun na prvnÌ mÌsto

kandid·tnÌ listiny tedy je 127 + 12,7. To znamen· 139,7. Takûe kandid·ti, kte¯Ì majÌ

139,7 a vÌce hlas˘, postupujÌ do Ëela kandid·tnÌ listiny. Tam se pak ¯adÌ za sebou podle

poËtu hlas˘, kterÈ od voliˢ dostali. Pokud by vÌce kandid·t˘ mÏlo stejn˝ poËet hlas˘,

rozhoduje jejich p˘vodnÌ Po¯adÌ na kandid·tnÌ listinÏ. Je to tedy:

Nakonec z v˝sledk˘ urËÌme n·hradnÌky. Kandid·ti, kte¯Ì nezÌskali mand·t a jsou z volebnÌ

strany, kter· alespoÚ jeden mand·t zÌskala, se st·vajÌ n·hradnÌky v Po¯adÌ podle v˝öe uveden˝ch

pravidel.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 13


Z NAäÕ »TVRTI

SdruûenÌ nez·visl˝ch kandid·t˘ Dob¯Ì sousedÈ za 510 hlas˘ nezÌskali û·dn˝ mand·t.

PodobnÏ jako p¯edch·zejÌcÌ Dob¯Ì sousedÈ dopadla i »esk· strana soci·lnÏ demokratick·.

Za 505 hlas˘ nezÌskali û·dn˝ mand·t.

Dopisy obËan˘

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

je st¯edeËnÌ podveËer (13.10.2010), do otev¯enÌ

volebnÌch mÌstnostÌ do zastupitelstev

zb˝vajÌ hodiny. SedÌm u k·vy a probÌr·m

se doölou poötou. Uû p¯ed nÏkolika dny jsem

si vöimla, ûe letoönÌ volebnÌ agitace se nese

v pomÏrnÏ velkÈm konfrontaËnÌm duchu.

Pokud by to byla sluön· konfrontace, proË

ne. Kaûd˝ m· pr·vo vyj·d¯it svÈ n·zory,

svou spokojenost Ëi nespokojenost a je na

mÏ jako na voliËi, jak se popasuji s n·vrhy

nÏkter˝ch stran a hnutÌ, kterÈ ÑpoûadujÌ

zmÏnuì, ÑzaËnou novÏì, Ñp¯inesou nov˝

vÌtrì a podobn· nic ne¯ÌkajÌcÌ hesla. Jsem

p¯ece myslÌcÌ ËlovÏk a obr·zek si udÏl·m

sama.

Ovöem dneönÌ p¯eplnÏn· poötovnÌ schr·nka

mÏ zcela öokovala. Obsahovala totiû

ur·ûlivÈ texty ÑVaöich nespokojen˝ch spoluobËan˘ì,

a ÑAliance za z·chranu äeberovaì,

tedy nÏkoho, kdo se nedok·ûe ani tolik

let po revoluci podepsat pod svou

ötvavou a nen·vistnou agitaci.

RozhodnÏ nechci vyvracet jednotlivÈ nesmysly

tÏchto pamflet˘, protoûe je za a) po

volb·ch, za b) jsem daleka toho, abych klesla

na ˙roveÚ tÏch, kte¯Ì se nestydÌ v˘bec

14

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

nÏco takovÈ napsat, za c) v zastupitelstvu

nesedÌm, jen vidÌm tu spoustu pr·ce, kter·

tu z˘stala. Uvaûuji jen o tom, kam se asi

vytratila obyËejn· lidsk· sluönost a schopnost

p¯ijmout prohru. St·le totiû p¯em˝ölÌm,

jacÌ lidÈ mohou podobnÈ texty ps·t. K podobn˝m

praktik·m se p¯ece nem˘ûe uch˝lit

nikdo jin˝, neû nÏkdo uk¯ivdÏn˝, zneuznan˝.

Samoz¯ejmÏ, ûe jsem nebyla spokojena se

vöemi kroky sv˝ch zastupitel˘, ale v civilizovanÈ

spoleËnosti chci od zastupitel˘ vysvÏtlenÌ

a zd˘vodnÏnÌ. JÌt a napsat ur·ûliv˝

dopis, navÌc se pod nÏj nepodepsat, je dle

mÈho n·zoru ubohÈ, ned˘stojnÈ a poniûujÌcÌ.

NechtÏla bych svou ˙vahou vyvolat û·dnou

medi·lnÌ p¯est¯elku, jen prosÌm vöechny,

kte¯Ì doËetli aû sem, aby se zamysleli, kam

je moûnÈ dojÌt, pokud se nech·me ovlivÚovat

podobn˝mi sprost˝mi v˝pady, kterÈ se

tentokr·t t˝kaly voleb. P¯ÌötÏ se mohou t˝kat

Ëehokoli a hlavnÏ ñ kohokoli!

Spokojen· spoluobËanka äeberova

Hana Mal·Ëkov·

V·ûenÌ zastupitelÈ,

* * *

dost·v·m jiû dÈle neû t¯i t˝dny do schr·nky

r˘znÈ let·ky s p¯edvolebnÌmi p¯Ìsliby, let·Ëky

s kandid·ty r˘zn˝ch politick˝ stran a jin˝ch

sdruûenÌ. MusÌm vöak podotknout, ûe

mÏ nÏkterÈ z nich doslova zvedajÌ ze ûidle.

Jsem, jak se tu lidovÏ ¯Ìk·, tÈmϯ dvacetilet·

n·plava. Ale pr·vÏ, protoûe zde ûiji jiû

tolik let, nenech·vajÌ mÏ nÏkterÈ p¯edvolebnÌ

ÑANONYMNÕ C¡RYì klidnou.

V nedÏli se mi dostal do schr·nky jak˝si let·Ëek

o JVD. Nezlobte se na mÏ, ale ten,

kdo se neumÌ podepsat pod nÏco, co pak

vyd·v· tÈmϯ za hlas lidu, tak s tÌmto ËlovÏkem

neztr·cÌm Ëas. Jak m˘ûe vystupovat

proti tomu jist˝ ÑËlovÏkì, kter˝ za minulÈho

starosty zvedl ruku PRO, aby se tato spojka

uskuteËnila. ée by se to dalo p¯irovnat

k p¯ÌslovÌ Ñkoho chleba jÌö, toho pÌseÚ zpÌvej?ì

Ze z·sady vyhazuji do koöe, aù s tÌm souhlasÌm

nebo nesouhlasÌm.

D·le se mi dostal vËera do ruky papÌr (opÏt

anonymnÌ), kter˝ se t˝kal öpinav˝ch praktik.

K nÏkter˝m bod˘m se dovolÌm vyj·d¯it:

VOLBY 2010 ñ podepsanÌ anonymnÌ nespokojenÌ

obËanÈ.

Kapitola t¯etÌ: ökolstvÌ.

Tady opravdu nech·pu, co s tÌm m·te Vy

spoleËnÈho. Z¯ejmÏ si nÏjak˝ ËlovÌËek poplet

pojmy se sv˝mi dojmy. Moje dcera chodÌ

do Zä v äeberovÏ a pokud je mi zn·mo,

tak odeöli ze ökoly celkem t¯i dÏti. Od mÈ

dcery ze t¯Ìdy dvÏ dÏtiËky (jedna dÏlala talentovÈ

zkouöky na jazykovou ökolu, druh˝

se stÏhoval na Moravu). Pouze t¯etÌ dÌtko

p¯ehl·sil nÏjak˝ nespokojen˝ rodiË, z d˘vodu

asi V·m naschv·l. Nezlobte se na mÏ

v·ûen˝ pane, ale abych udÏlala nÏjakou

ÑJUST AKCIì zastupitel˘m abyste se buÔ

z mÏ nepochopiteln˝ch d˘vod˘ pomstil

nebo zviditelnil, aË s vedenÌm ökoly jaksi

nemajÌ co spoleËnÈho a tÌm povznÈst svÈ

z·jmy nad z·jmy vlastnÌho dÌtÏte, tak si

myslÌm, ûe s tÌm nem˘ûe souhlasit norm·lnÌ

a zdrav˝ ËlovÏk.

To, ûe m·m nÏkoho v oblibÏ nebo ne, ze

z·sady ne¯eöÌm p¯es svÈho potomka.

Pokud mohu uvÈst, ne vûdy jsem s V·mi

v†nÏËem souhlasila. NelÌbilo se mi nap¯.

slouËenÌ dvou ökolnÌch subjekt˘ (Mä A Zä).

Z˙Ëastnila jsem se sama tÈto sch˘zky

s V·mi, kter· se konala. Tehdy jste na n·ö

hlas dali, a d·le tuto verzi ÑmodernÌhoì slu-

Ëov·nÌ jste zavrhli.

To je velkÈ plus, protoûe v hluböÌ minulosti

se s n·mi ani nekomunikovalo (viz rok 2005).

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 15


Z NAäÕ »TVRTI

No a na zadnÌ stranÏ let·ku se zase nÏkomu

nelÌbÌ, ûe panÌ starostka ¯ekla nÏjak·

ÑMRAZIV¡ SLOVAì a p¯irovnal to k 50. let˘m.

V·ûen˝ anonymnÌ obËane, Ëi obËanko,

kdybyste slyöeli, ËÌm n·s Ëastovalo minulÈ

vedenÌ, tak to se ned· p¯irovnat ani

k pades·t˝m let˘m. Z¯ejmÏ si je dob¯e pamatujete.

J· jsem jeötÏ byla sice hluboko Ñna

houb·chì, ale pokud mÏ pamÏù neklame,

byli p¯ed r. 1989 tÈmϯ vöichni komunisti,

takûe si tak troöku proti¯eËÌte. RozhodnÏ si

v·ûÌm ËlovÏka, kter˝ byl p¯ed rokem 1989

komunistou a z˘stal jÌm i po revoluci. Protoûe

tento ËlovÏk m· v sobÏ jak˝si mor·lnÌ

kodex, a vÏ¯Ì nÏjakÈ idei!!!

Co se t˝k· let·ku ÑJSME DOST DALEKO OD

JIéNÕHO MÃSTAì.

Co je komu do toho, ûe kandiduje nÏkdo

z rodiny. PodÌvejte se na jinÈ strany Ëi sdruûenÌ.

Tam je v jednÈ stranÏ manûel v druhÈ

stranÏ manûelka na jinÈ kandid·tce otec

a na stranÏ druhÈ syn. A proË? No h·dejte!

U bodu Ë. 4 mÏ zar·ûÌ, jak nÏkomu m˘ûe

vadit, ûe firma PASSERINVEST Group, a.s.

se vyskytuje ve Ëty¯iceti firm·ch. Nem· to

n·hodou co doËinÏnÌ s p·tr·nÌm jist˝ch

osob, kterÈ se vypt·vali a l·kali z firmy öpÌnu

na panÌ Venturovou?

A dneönÌ vyvÏöenÈ anonymnÌ ÑHRN»ÕÿSK…

DÃTIì?

JakÈ dÏti m·te na mysli? Ze ökolky Ëi ökoly?

Tak to jsme fenomÈni a gÈniovÈ, kdyû naöe

dÏti takto p¯em˝ölejÌ. Nebo, ûe by nÏkdo

myslel za nÏ? A navÌc mÏ to ËÌm d·l tÌm vÌc

p¯esvÏdËuje o tom, ûe se nÏkomu st˝sk· po

k¯esle starosty.

Kdyû nejsem p¯esvÏdËen· o tom, ûe naöe

zastupitelstvo pracuje spr·vnÏ, zvednu ÑZA-

DEKì a otev¯u ÑPUSUì a pt·m se. UdÏlala

jsem to nejednou. Bylo mi umoûnÏno si stÏûovat

(viz nÏjak˝ dobr·k n·m p¯Ìmo p¯ed

vjezd strËil v roce 2006 reklamnÌ ceduli,

takûe jsem musela st·t v prost¯ed silnice,

abych mohla manûelovi ukazovat, ûe m˘ûe

vyjet z domu). Kdyû jsem se dot·zala proË

to tam je, bylo mi sdÏleno, ûe jinde to st·t

nem˘ûe, protoûe p¯esto nenÌ nic vidÏt. To

jsem nevÏdÏla, ale p¯ÌötÏ si po¯ÌdÌm laserovÈ

oËiËka, abych s tÌm n·hodou nÏkoho

neobtÏûovala. M˘ûu panÌ VenturovÈ podÏkovat,

protoûe naöla objektivnÌ ¯eöenÌ.

NesouhlasÌm vûdy se vöÌm, co se u n·s dÏje.

Ale moje babiËka (a byla to moudr· ûena),

mi jednou ¯ekla: Ñneodsuzuj nikdy nikoho,

koho nezn·ö a vöechno si radÏji ovϯ. A kdyû

s nÏËÌm nesouhlasÌö, ptej se, ale ne jako

NÃKDO, ale ptej se sv˝m jmÈnem.ì

Proto se pt·m, kdo m· tolik v˝hrad a nikdy

si nestÏûoval) a zaËne je vytahovat p¯ed volbami?

ProË se neptal d¯Ìv, a kde je to uvedeno?

Nebo odsoudÌm ömahem nÏkoho, jen

proto, ûe ho nem·m r·d. Kdo povyöuje svou

nen·vist nad vlastnÌ mor·lku a soudnost?

MÏ, jako matce se lÌbÌ novÏ vybudovan·

h¯iötÏ,nov˝ odÏv ökoly, programy pro dÏti.

Sama jsem se takÈ zaËala angaûovat v RC

Bar·Ëek na pr·ci s dÏtmi. TakÈ se mi lÌbila

myölenka s va¯enÌm a rozvozem obÏd˘ pro

naöe seniory. AlespoÚ na nÏ nÏkdo pamatuje.

I my jednou budeme sta¯Ì.

Z·vÏrem chci ¯Ìci vöem anonymnÌm aliancÌm,

dÏtem HrnË̯, nespokojen˝m obËan˘m

toto. Kdybyste se b˝vali podepsali, moûn·

by Vaöe let·ky neskonËily v popelnici nebo

by neslouûili jako podö·lek dÏtem pod kakao

Ëi Ëaj. M˘j manûel Vaöe let·ky zabalil

do igelitu a pak vhodil do popelnice a to

proto, aby se i tÈ popelnici neudÏlalo öpatnÏ

od ûaludku.

Kdybyste se b˝vali podepsali, mohli jsme si

v nast·vajÌcÌch volb·ch vybrat.A j· se nemohu

rozhodnou mezi k˝m volit, tak zvolÌm

ty, kte¯Ì se podepsali. ZvolÌm sdruûenÌ

PRO LEPäÕ OBEC, protoûe kdyû se nÏkdo

neumÌ podepsat pod to, Ëemu vÏ¯Ì a plive

öpÌnu kv˘li svÈ nen·visti, tak to nenÌ pro mÏ

spr·vn˝ kandid·t a vϯÌm, ûe NIKDY nebude

pracovat v naöem z·jmu a pro n·s.

S p¯·nÌm pÏknÈho dne, a to i anonymnÌm

sdruûenÌm, dÏtem a aliancÌm

Jana STANGELOV¡

16

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2010

Harmonogram velkoobjemov˝ch kontejner˘ do konce roku 2010

UpozorÚujeme OPAKOVANÃ obËany, ûe kontejnery jsou odv·ûeny PO NAPLNÃNÕ.

MÌsto

»as

äeberov ulice V Ladech sobota 4.12. 8 ñ 12 hodin

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 18. 12. 8 ñ 12 hodin

Pozn·mka: Kontejnery se odv·ûejÌ po svÈm naplnÏnÌ, nejpozdÏji vöak ve 12 hodin.

REKAPITULACE TOHO, CO DO VELKOOBJEMOV›CH KONTEJNERŸ PATÿÕ.

Do velkoobjemov˝ch kontejner˘ pat¯Ì:

ñ koberce, linolea, matrace,

ñ zdravotnÌ a jin· keramika, z·chodovÈ mÌsy, umyvadla,

ñ vöe z†dom·cnosti co nenÌ vyjmenov·no nÌûe,

ñ drobn˝ stavebnÌ odpad do 1 metru krychlovÈho, nikoliv vöak odpad ze stavby.

REKAPITULACE TOHO, CO DO VELKOOBJEMOV›CH KONTEJNERŸ NEPATÿÕ.

Do velkoobjemov˝ch kontejner˘ nepat¯Ì:

ñ papÌr, lepenky pat¯Ì do modrÈho kontejneru,

ñ sklo pat¯Ì do zelenÈho a bÌlÈho kontejneru,

ñ plasty pat¯Ì do ûlutÈho kontejneru,

ñ kovy pat¯Ì do v˝kupny, kovoörotu,

ñ bioodpad pat¯Ì do biopopelnic, nebo kompost·rny (Modletice),

ñ elektrop¯Ìstroje, bÌl· technika (myËky, lednice, praËky) pat¯Ì do sbÏrnÈho dvora, nebo zpÏtn˝

odbÏr v†prodejn·ch, kde bylo nakoupeno,

ñ pneumatiky, povinnost odevzd·vat v†prodejnÏ, kde bylo zakoupeno, nebo sbÏrn˝ dv˘r,

ñ nebezpeËnÈ odpady (akumul·tory, vybitÈ baterie, starÈ barvy a laky atd.) pat¯Ì do sbÏrnÈho

dvora, vybitÈ baterie lze odevzdat do speci·lnÌ schr·nky v†budovÏ mÏstskÈho ˙¯adu.

D·le se n·m poda¯ilo zÌskat kontejnery na BIOODPAD, a to v tÏchto termÌnech:

MÌsto

äeberov ulice V Ladech sobota 13.11. 8 ñ 12 hodin

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 13.11. 8 ñ 12 hodin

»as

Pozn·mka: Kontejnery se odv·ûejÌ po svÈm naplnÏnÌ, nejpozdÏji vöak ve 12 hodin.

V p¯ÌpadÏ naplnÏnÌ kontejneru p¯ed 12 hodinou, bude odvezen a mÏl by b˝t vymÏnÏn za dalöÌ.

Na mÌstÏ bude p¯Ìtomen zamÏstnanec svozovÈ firmy spolu ze str·ûnÌkem MÏstskÈ policie.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 17


Z NAäÕ »TVRTI

DalöÌ rozvoj KTR v äeberovÏ a HrnË̯Ìch

V pr˘bÏhu roku 2009 p¯evzala akciov· spoleËnost Planet A vlastnictvÌ a spr·vu kabelovÈho

televiznÌho rozvodu (KTR) äeberov ve stejnojmennÈ praûskÈ mÏstskÈ Ë·sti. Veöker·

pr·va a povinnosti vypl˝vajÌcÌ z p˘vodnÌch smluv s koncov˝mi uûivateli tak p¯eöla na

spoleËnost Planet A v souladu se zad·vacÌmi podmÌnkami v˝bÏrovÈho ¯ÌzenÌ na prodej

KTR a kupnÌ smlouvou mezi mÏstskou Ë·stÌ a spoleËnostÌ Planet A, kter· poskytuje telekomunikaËnÌ

sluûby pod obchodnÌ znaËkou AIM Networks.

Rekonstrukce KTR

Vzhledem ke stavu kabelovÈho televiznÌho

rozvodu provedla spoleËnost Planet A mnoho

rekonstrukËnÌch pracÌ, aby naöla a nahradila

slab· mÌsta v kabelovÈm rozvodu.

NavÌc musela nav˝öit kapacitu sÌtÏ a provÈst

poûadovan˝ p¯echod na digit·lnÌ televiznÌ

vysÌl·nÌ. Z·kladnÌm krokem bylo vybudov·nÌ

vysokokapacitnÌho optickÈho

spoje mezi obcemi äeberov a HrnË̯e, tedy

novÈho p·te¯nÌho spoje a umÌstÏnÌ souvisejÌcÌch

technologiÌ pro p¯Ìjem digit·lnÌho televiznÌho

vysÌl·nÌ v objektu Bar·Ënick·

rychta. Rekonstrukce Ë·stÌ kabelov˝ch tras

probÏhly v souladu se stavebnÌ ËinnostÌ

a v koordinaci s mÏstskou Ë·stÌ. Firma Planet

A takÈ provedla rekonstrukci rozvadÏ-

ˢ KTR v HrnË̯Ìch s cÌlem zv˝öenÌ kvality

sign·lu analogovÈho vysÌl·nÌ. V poslednÌm

ËtvrtletÌ letoönÌho roku skonËÌ rekonstrukce

zb˝vajÌcÌch rozvadÏˢ KTR v Ë·sti äeberov.

Kv˘li d˘leûit˝m stavebnÌm Ëinnostem mohou

uûivatelÈ zaznamen·vat v nÏkter˝ch

Ë·stech sÌtÏ kr·tkodobÈ v˝padky, za kterÈ

se spoleËnost Planet A omlouv·, ale kterÈ

v koneËnÈm v˝sledku povedou k v˝raznÈmu

zlepöenÌ a komfortu telekomunikaËnÌch

sluûeb v tÏchto oblastech.

Nejen televize a internet, ale i zabezpeËenÌ

a telefonov·nÌ

DÌky proveden˝m oprav·m a zmÏn·m ve

zp˘sobu p¯Ìjmu sign·lu majÌ nynÌ obyvatelÈ

HrnË̯ a äeberova k dispozici v˝raznÏ öiröÌ

nabÌdku telekomunikaËnÌch sluûeb. I p¯es

nÏkterÈ problÈmy spojenÈ s rekonstrukcÌ

zÌskala vÏtöina obyvatel moûnost vyuûÌt sluûbu

digit·lnÌho televiznÌho vysÌl·nÌ s vÌce neû

60 televiznÌmi programy, vËetnÏ tÏch ve

vysokÈm rozliöenÌ HD. V˝hodou digit·lnÌho

p¯Ìjmu televiznÌho vysÌl·nÌ je zejmÈna

v˝raznÏ vyööÌ kvalita obrazu a Planet A bude

poËet program˘ nad·le zvyöovat. Digit·lnÌ

forma p¯enosu v porovn·nÌ s analogov˝m

rovnÏû eliminuje nedostateËnou kvalitu kabelov˝ch

tras zejmÈna v nejproblematiËtÏjöÌch

Ë·stech sÌtÏ KTR. Cenov· struktura

v oblasti analogovÈho vysÌl·nÌ z˘stala ve

stejnÈ v˝öi, pouze se zmÏnilo nastavenÌ nov˝ch

frekvencÌ jednotliv˝ch televiznÌch stanic.

DÌky instalaci novÈ technologie je moûnÈ

navyöovat i rychlost internetovÈho

p¯ipojenÌ. Ta se oproti p˘vodnÏ nabÌzen˝m

tarif˘m zv˝öila Ëty¯ikr·t. DalöÌ zvyöov·nÌ

rychlosti internetu se pl·nuje na rok 2011.

Koncov˝m uûivatel˘m jsou rovnÏû k dispozici

zv˝hodnÏnÈ balÌËky t¯Ì aû Ëty¯ sluûeb a

novÏ se mohou z·kaznÌci p¯ipojit prost¯ednictvÌm

kabelovÈho televiznÌho rozvodu na

pult centralizovanÈ ochrany a lÈpe tak zabezpeËit

svÈ nemovitosti. NovÏ p¯ipojovan˝m

uûivatel˘m Planet A automaticky zprovozÚuje

plnÏ digit·lnÌ sluûby.

Jak d·le s analogov˝m vysÌl·nÌm?

NejproblematiËtÏjöÌ oblastÌ z˘st·v· kvalita

a rozsah analogovÈho vysÌl·nÌ prost¯ednictvÌm

kabelovÈho televiznÌho rozvodu. I p¯esto,

ûe doölo k odstranÏnÌ vÏtöiny problÈm˘,

v nÏkter˝ch Ë·stech sÌtÏ je problematickÈ

poskytnout tuto sluûbu v dostateËnÈ

kvalitÏ bez fyzickÈ v˝mÏny kabelov˝ch tras.

18

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

Situaci v analogovÈm vysÌl·nÌ rovnÏû komplikujÌ

poskytovatelÈ televiznÌho obsahu,

kte¯Ì postupnÏ ukonËujÌ a zakazujÌ dalöÌ öÌ-

¯enÌ svÈho vysÌl·nÌ v analogovÈ formÏ a

striktnÏ vyûadujÌ pouze digit·lnÌ p¯enos.

V d˘sledku takov˝ch zmÏn bude doch·zet

k postupnÈmu omezov·nÌ analogovÈ programovÈ

nabÌdky. Vöichni uûivatelÈ budou

postupnÏ p¯ev·dÏni na plnÏ digit·lnÌ sluûby

s cÌlem kompletnÌho p¯echodu do konce

roku 2011. P¯epojov·nÌ koncov˝ch uûivatel˘

bude probÌhat v koordinaci s kaûd˝m

uûivatelem individu·lnÏ tak, aby souvisejÌcÌ

p¯echod nemÏl vliv na kvalitu a rozsah

poskytnut˝ch sluûeb.

ÑJmÈnem spoleËnosti Planet A bych r·d

podÏkoval vöem obyvatel˘m äeberova a

HrnË̯ za trpÏlivost a pochopenÌ p¯i rekonstrukci

sÌtÏ kabelov˝ch televiznÌch rozvod˘.

VϯÌme, ûe i p¯es veökerÈ problÈmy jsou

a budou koneËnÈ sluûby kvalitnÏjöÌ a lÈpe

dostupnÈ vöem uûivatel˘,ì uv·dÌ

Martin Havrda,

p¯edseda p¯edstavenstva Planet A

Zpr·viËky ze ökolky

HUR¡ NA HORY

17.9. ñ19.9.2010

Nemohli jsme se doËkat dne, kdy pojedeme

s rodiËi na hory. Vöichni jsme

studovali pl·nek cesty, kudy tudy do

J·nsk˝ch L·znÌ.

P¯i p¯Ìjezdu k vile Duncan jsem nevych·zela

z ˙ûasu. Vila byla velk· a

prostorn·, cel· jen pro n·s. Uvnit¯ bylo

p¯ÌjemnÏ a ˙tulno. DÏti hned vyzkouöely,

jak jsou prostory v nÌ velkÈ, kde vöude

mohou bÏhat a hr·t si. Je pravda, ûe by

vybavenÌ pokoj˘ zaslouûilo obnovu.

PoËasÌ n·m hr·lo p¯ÌznivÏ do noty.

Cel˝ vÌkend bylo n·dhernÏ, sluneËno. NenÌ nic kr·snÏjöÌho, neû rannÌ pohled z okna, kdy

p¯es lehk˝ rannÌ opar prosvÌtajÌ sluneËnÌ paprsky a vöude kolem kopce a lesy.

Program pro dÏti byl velice rozmanit˝. Pln˝ pÌsniËek, tvo¯enÌ a hranÌ. Jak uvnit¯, tak i

venku. DÏti si odvezly plno z·ûitk˘, vyplnÏn˝ n·lepkami a vybarven˝ GaudolnÌËek.

Na shled·nÌ s GaudolÌnem a panÌ Janou Sadilovou, na cel˝ n·ö pobyt v Duncanu jeötÏ teÔ

vzpomÌn·m a brouk·m si nÏkterÈ z jejÌch pÌsniËek, kterÈ s dÏtmi pouûÌvala.

ProstÏ to bylo super.

ChtÏla bych takÈ tÌmto podÏkovat, jednak rodiˢm za jejich ˙Ëast, ale takÈ GaudolÌnu, ûe

si pro dÏti tento program p¯ipravili. A tÏöÌme se nÏkdy v zimÏ zase na vÌkend ökolkañ

rodiËeñdÏti.

Dagmar Pol·kov·,

panÌ uËitelka Mä HrnË̯e

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 19


äKOLSTVÕ A DÃTI

Z·kladnÌ ökola V Ladech

ZE éIVOTA äKOLY Zä V LADECH

INFORMACE ÿEDITELE äKOLY

äkolnÌ rok jsme ˙spÏönÏ zah·jili v p¯ipravenÈ

ökolnÌ budovÏ. M·me za sebou ˙vodnÌ

t¯ÌdnÌ sch˘zky, rozjezd z·jmov˝ch krouûk˘

a prvÚ·Ëci vstoupili do svÈho druhÈho ökolnÌho

mÏsÌce. NaöÌ snahou bylo co nejvÌce

p¯izp˘sobit zah·jenÌ ökolnÌho roku pot¯eb·m

a p¯·nÌm û·k˘ a rodiˢ. ZejmÈna se

jednalo o zjiötÏnÌ p¯edbÏûnÈho z·jmu

o mimoökolnÌ aktivity a sestavenÌ harmonogramu

krouûk˘. RodiËe jistÏ p¯ivÌtali hromadnÈ

objedn·v·nÌ a zakoupenÌ seöit˘ a pom˘cek,

kdy jsme jim uöet¯ili Ëas p¯i jejich

sh·nÏnÌ. TakÈ vyd·nÌ dalöÌho ËÌsla äkolnÌch

list˘ k p¯Ìleûitosti informativnÌch sch˘zek,

kde jsme zve¯ejnili d˘leûitÈ informace spojenÈ

se zah·jenÌm ök. roku, zp˘sobem plateb

za obÏdy a ökolnÌ druûinu, s kontakty a

p¯edstavenÌm jednotliv˝ch uËitel˘, jistÏ p¯ispÏlo

k ˙spÏönÈmu startu. Na internetov˝ch

str·nk·ch byly zve¯ejnÏny z·kladnÌ dokumenty

ökoly, informace t¯ÌdnÌch uËitel˘ a

dalöÌ materi·ly, kterÈ byly poskytov·ny v tiötÏnÈ

podobÏ. M·me novÈ û·kovskÈ knÌûky

s logem ökoly, informacemi pro rodiËe a

systÈmem pro sebehodnocenÌm û·k˘. Vynaloûili

jsme velkÈ ˙silÌ, abychom zvl·dli

toto n·roËnÈ obdobÌ.

Jiû v polovinÏ z·¯Ì se ohl·sila kontrola »äI,

kter· konstatovala splnÏnÌ vöech zadan˝ch

˙kol˘ a vydala stanovisko, ûe n·ö ökolnÌ

vzdÏl·vacÌ program je v souladu s RVP ZV

MäMT (R·mcov˝ vzdÏl·vacÌ program pro

z·kladnÌ ökolstvÌ). Tento dokument, podle

kterÈho se v souËasnÈ dobÏ vyuËuje na naöÌ

ökole, je umÌstÏn na naöich internetov˝ch

str·nk·ch. D˘leûit˝m cÌlem pro tento ökolnÌ

rok je rozvoj metod pr·ce pedagogickÈho

sboru a naplÚov·nÌ ökolnÌho vzdÏl·vacÌho

programu. Jako podpora smϯov·nÌ

ökoly probÏhla obmÏna Ëlen˘ pedagogickÈho

sboru, kter· vede k uskuteËnÏnÌ zmÏn,

posÌlenÌ rozvoje û·k˘ a zÌsk·vanÌ pot¯ebn˝ch

kompetencÌ k uËenÌ, samostatnosti a

vyuûÌv·nÌ moûnostÌ, kterÈ nabÌzÌ souËasnÈ

z·zemÌ ökoly. VϯÌm, ûe bÏhem ökolnÌho

roku zÌsk·te dostatek informacÌ, ûe se n·m

tento z·mÏr da¯Ì naplÚovat. V˝voj ve ökolstvÌ

m· neust·le stoupajÌcÌ n·roËnost na pedagogy,

nutnost diferenciace a snaha o individu·lnÌ

p¯Ìstup k û·k˘m, d˘raz na

kvalifikaci a dalöÌ vzdÏl·v·nÌ.

Bohuûel, p¯es slova politik˘ je situace sloûit·.

V rozporu s informacemi z mÈdiÌ byly

v tomto kalend·¯nÌm roce, navzdory stanovenÈmu

z·vaznÈmu rozpoËtu na rok 2010,

jiû kr·ceny finanËnÌ prost¯edky na platy uËitel˘,

ökolnÌ pom˘cky a dalöÌ vzdÏl·v·nÌ pedagog˘.

MusÌm tedy doufat, ûe nov˝ ökolnÌ rok nebude

jen ve znamenÌ ökrt˘ ve ökolstvÌ. Velice

r·d bych mÏl moûnost naöe uËitele za

jejich nam·havou pr·ci dob¯e ohodnotit.

OsobnÏ jsem zvÏdav, jak slova vl·dy o priorit·ch

ökolstvÌ budou p¯evedena do praxe.

TÏöÌm se s v·mi vöemi na nov˝ ökolnÌ rok.

M·me p¯ipraven bohat˝ program, se kter˝m

se m˘ûete sezn·mit v dalöÌch p¯ÌspÏvcÌch a

takÈ v CELORO»NÕM PL¡NU, kter˝ je zve-

¯ejnÏn na www.zsseberov.cz.

Jaroslav St¯eötÌk,

¯editel ökoly

20

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

ZE éIVOTA äKOLY

Pr·zdniny utekly jako voda a v naöÌ ökole

vl·dne opÏt pracovnÌ atmosfÈra. é·ci pilnÏ

pracujÌ nejen ve ökolnÌch lavicÌch, ale v˝chovnÏ

vzdÏl·vacÌ cÌle naplÚujÌ i na akcÌch

mimo naöi ökolu. Vyjmenovat je vöechny

nenÌ naöÌm cÌlem, jen nam·tkou vzpomeneme

˙Ëast na ekologick˝ch po¯adech

v ToulcovÏ dvo¯e nebo praktick˝ v˝cvik dopravnÌ

v˝chovy na dopravnÌm h¯iöti.

ZatÌm nejvÏtöÌ letoönÌ akce sv˝m rozsahem

i v˝znamem byl celoökolnÌ projektov˝ den

o sv. V·clavovi. NaplÚuje Ë·st ökolnÌho

vzdÏl·vacÌho programu naöÌ ökoly ñ v˝-

znamn· data v Ëesk˝ch dÏjin·ch. Pr˘bÏh

dne z pohledu jednotliv˝ch t¯Ìd v·m nabÌzÌme.

AtmosfÈru projektu si m˘ûete p¯iblÌûit

ve fotogalerii na www.zsseberov.cz.

Jsme r·di, ûe akci dÏti i rodiËe hodnotili jako

zda¯ilou, ale neusneme na vav¯Ìnech. Uû

koncem tohoto mÏsÌce n·s Ëek· oslava Halloweenu,

n·vötÏvy divadel, knihovny a p¯Ìprava

na v·noËnÌ vystoupenÌ.

Mgr. Iva ätainerov·,

Mgr. Simona Ber·nkov·

* * *

ZPR¡VY O PRŸBÃHU PROJEKTOV…HO DNE V JEDNOTLIV›CH TÿÕD¡CH

1. TÿÕDA

Kdyû jsem se na poradÏ dovÏdÏla, ûe prvnÌ

projektov˝ den je pl·nov·n na zaË·tek z·¯Ì,

docela jsem se lekla. Jak to s prvÚ·Ëky zvl·dneme?

Ovöem dÏti byly plnÈ optimismu.

TÏöily se. Dlouho jsme uvaûovali o tom, jak

k tÈmatu p¯istoupÌme. Bavili jsme se o tÈ

d·vnÈ dobÏ: jak tenkr·t lidÈ ûili a jak se

oblÈkali, vyloûili jsme si hlavnÌ Ë·st legendyÖ

a nakonec n·s napadlo, ûe se vynasnaûÌme

uk·zat sv˝m spoluû·k˘m, jak vypadala

takov· d·vnovÏk· tvrz. Namalovali

jsme si spoleËnÏ svÈ p¯edstavy a shodli se

na stavebnÌm materi·lu. DÏti donesly f˘ru

r˘zn˝ch krabic, na st¯echy jsme nal·mali

u rybnÌka r·kos a pustily se do stavby. MusÌm

¯Ìct, ûe n·m öla skvÏle. Nejen vysok·

str·ûnÌ vÏû a obytn· budova pro ölechtu na

hlavnÌm n·dvo¯Ì, ale taky st·je a hospod·¯skÈ

budovy s mnoh˝mi zv̯·tky. Moc jsme

se spoleËnÏ nasm·li, hlavnÏ p¯i budov·nÌ

kurnÌku na Ñku¯Ì noûceì.

DalöÌ informace o svatov·clavskÈ legendÏ

jsme zÌsk·vali hlavnÏ z obr·zk˘. PomalouËku

jsme zaËÌnali b˝t p¯ipraveni na 23.9., kdy

se v tÏlocviËnÏ ökoly mÏla konat prezentace

pr·cÌ vöech t¯Ìd. MusÌm ¯Ìct, ûe dÏti velmi

pozornÏ sledovaly materi·ly i ûiv˝ obraz,

kter˝ pro nÏ spoluû·ci p¯ipravili. Potom

uû nebyl û·dn˝ problÈm zpracovat ˙spÏönÏ

sv˘j pracovnÌ list a vyplnit hodnocenÌ. Jsem

hrd· na celou t¯Ìdu, jejich prvnÌ zapojenÌ se

do celoökolnÌho projektu se jim opravdu

povedlo.

Eva Bedna¯Ìkov·, t¯. uËitelka

2. TÿÕDA

Ve Ëtvrtek 23.9. probÏhl celoökolnÌ projektov˝

den na tÈma svat˝ V·clav. P¯edch·zela

mu d˘kladn· p¯Ìprava v r·mci jednotliv˝ch

t¯Ìd. My, druh·ci, jsme mÏli za ˙kol

sezn·mit se se svatov·clavskou legendou a

zprost¯edkovat svÈ poznatky ostatnÌm û·-

k˘m ökoly. Od pondÏlka jsme Ëetli, vyhled·vali

a vyr·bÏli materi·ly. MusÌm dÏti pochv·lit,

ûe do pr·ce öly s pln˝m nasazenÌm

a spoustu podklad˘ vyhledaly aktivnÏ a

dobrovolnÏ doma. Uchopit toto tÈma nebylo

jednoduchÈ, ponÏvadû svÏt vÌce neû

p¯ed tisÌci lety se jim obtÌûnÏ p¯edstavoval.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 21


äKOLSTVÕ A DÃTI

Velkou oporou n·m byla kniha Obr·zky

z Ëesk˝ch dÏjin a povÏstÌ, kter· sv˝m Ë·steËnÏ

komiksov˝m zpracov·nÌm dob¯e p¯iblÌûila

dobu i ud·losti.

V Ñden Dì r·no jsme spolu s dalöÌmi t¯Ìdami

vystavili v˝sledky svÈ pr·ce v tÏlocviËnÏ.

ShlÈdli jsme ûiv˝ obraz p·ù·k˘ ÑSmrt sv.

V·clavaì, poslechli a zazpÌvali jsme si chor·l

Ñ”, svat˝ V·claveì a po svaËinÏ byl ten

spr·vn˝ Ëas jÌt vyplnit pracovnÌ list, ve kterÈm

byly p¯ipraveny ot·zky. Spr·vnÈ odpovÏdi

dÏti mÏly najÌt v materi·lech rozmÌstÏn˝ch

v tÏlocviËnÏ. Jestlipak byste vÏdÏli, kdo

a kde nechal zavraûdit knÌûete V·clava, kde

je jeho hrob, jak se jmenovala jeho matka

nebo umÏli vyjmenovat jeho atributy? Na

z·vÏr jsme zkusili nakreslit portrÈty hlavnÌch

aktÈr˘ povÏsti ñ V·clava, Ludmily, DrahomÌry

a Boleslava.

My nynÌ uû vÌme, proË m·me 28. z·¯Ì volno

a vy?

Simona Ber·nkov·, t¯. uËitelka

3. TÿÕDA

Pro tento ökolnÌ rok se t¯eù·ci stali Badateli.

Hned v z·¯Ì p¯ed nimi st·lo nÏkolik d˘leûit˝ch

˙kol˘, o kter˝ch pÌöÌ v n·sledujÌcÌ

zpr·vÏ:

BadatelskÈ t˝my m·me sestaveny.

Vzniklo n·m jich ve t¯ÌdÏ pÏt ñ Ryt̯i, SmajlÌci,

HledaËi, Stopa¯i a badatelsk˝ t˝m

Blesk. BÏhem uplynulÈho mÏsÌce jsme jiû

stihli napl·novat si, co vöechno bychom se

bÏhem t¯etÌ t¯Ìdy chtÏli nauËit, protoûe rozumÏt

vÏcem se vyplatÌ. To je takÈ motto

naöÌ pr·ce. Badatelsky jsme se takÈ pustili

do p¯Ìpravy na celoökolnÌ projekt ñ Svat˝

V·clav.

Naöe badatelsk· t¯Ìda se zamϯila na atributy,

kterÈ pat¯Ì svatÈmu V·clavovi. BadatelskÈ

skupiny si zvolili vûdy na jeden atribut

a ten mÏli nakreslit a vysvÏtlit. Vznikl

n·m spoleËn˝ plak·t.

BÏhem t˝dne jsme se dozvÏdÏli i dalöÌ informace

o knÌûeti V·clavovi a jeho rodinÏ.

VÌme uû jak˝ mÏl osud a kdo ho nechal

zabÌt. VÌme takÈ, proË slavÌme sv·tek svatÈho

V·clava jako st·tnÌ sv·tek.

Post¯ehy badatel˘:

Moc se mi lÌbilo hradiötÏ, kterÈ vytvo¯ili prv-

Ú·Ëci. Vojta

Zaujalo mÏ divadlo od p·ù·k˘. Luk·ö T.

Zapamatoval jsem si jmÈna vrah˘, kte¯Ì zabili

V·clava. Byli to HnÏvsa, Titus a Tuûa.

SebÌk

VÌm, jak se jmenovala V·clavova matka a

otec. B·ra

Zapamatoval jsem si jak se jmenoval bratr

V·clava. Pepa

Vzpomenu si na vöechny atributy svatÈho

V·clava. Max

VÌm, kdo byl V·clav˘v a babiËka. Ondra

Zn·m mÌsto, kde byl V·clav zavraûdÏn.

David

Bavilo mÏ kreslit klasy a hrozny.Terezka M.

LÌbil se mi komiks o legendÏ. K·ja

Bavilo mÏ kreslit kostel. Vaöek

Zapamatovala jsem si, kde V·clav bydlel.

Nat·lka

Bylo prima, ûe jsme si mohli na poËÌtaËi

pustit program o dobÏ, ve kterÈ V·clav ûil.

ValËa

Bavilo mÏ vyplÚovat pracovnÌ list. Luk·ö

Jsem r·da, ûe jsem mohla nakreslit atribut

svatÈho V·clava. Bibi

LÌbilo se mi dobovÈ obleËenÌ p·ù·k˘. Alena

Atributy si pamatuji. Filip

Lenka Beranov·, t¯. uËitelka

4. TÿÕDA

P¯ipravovat na projektov˝ den jsme se za-

Ëali jiû t˝den p¯edem. Ve t¯ÌdÏ jsme postupnÏ

zaËali shromaûÔovat informace o svatÈm

V·clavovi. Poloûili jsme si takÈ nÏkolik

zajÌmav˝ch ot·zek. Kdo byli rodiËe V·clava?

MÏl nÏjakÈ sourozence? V jakÈ dobÏ ûil?

22

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

V t˝dnu od 20.9. jsme se na nÏ pokusili

odpovÏdÏt. V ˙ter˝ jsme vyhled·vali v r˘zn˝ch

zdrojÌch vöechny moûnÈ informace

o prarodiËÌch, o rodiËÌch i o bratrovi V·clava.

P¯i v˝tvarnÈ v˝chovÏ jsme se promÏnili

ve dvornÌ mal̯e a nakreslili jsme portrÈty

zmiÚovan˝ch historick˝ch osobnostÌ. Ve

st¯edu jsme k portrÈt˘m p¯iloûili napsanÈ

popisy na star˝ch pergamenech. Nakonec

z toho vöeho vznikl rodokmen svatÈho V·clava.

A jak jsme proûili samotn˝ projektov˝ den?

ZhlÈdli jsme ûiv˝ obraz na tÈma zabitÌ svatÈho

V·clava. ProhlÈdli jsme si model st¯edovÏkÈho

hradiötÏ. P¯eËetli jsme si legendu

o svatÈm V·clavovi, kterou jsme kr·tce zdramatizovali.

Zjistili jsme, co znamen· slovo

atribut a jakÈ atributy charakterizujÌ V·clava.

PopovÌdali jsme si o st¯edovÏkÈ hudbÏ

a vyslechli jsme Svatov·clavsk˝ chor·l. Podle

z·vÏreËnÈho hodnocenÌ vÏtöinu z n·s

projekt zaujal.

Veronika äefËÌkov·, t¯. uËitelka

5. TÿÕDA

Jak vypl˝v· z hodnocenÌ projektu û·ky 5.

roËnÌku, byl tento zp˘sob pr·ce zajÌmavÏjöÌ

a z·bavnÏjöÌ neû tradiËnÌ forma v˝uky.

Bylo to uËenÌ a z·roveÚ z·bava. Za nejz·-

bavnÏjöÌ povaûovali ûiv˝ obraz ve st¯edovÏk˝ch

kost˝mech, na druhÈm mÌstÏ poËÌtaËe

a na t¯etÌm pracovnÌ listy. Byli

pochv·leni zejmÈna za to, ûe p¯ispÏli ûiv˝m

obrazem k sezn·menÌ s hlavnÌmi postavami

v p¯ÌbÏhu o smrti sv. V·clava.

Jana Sazmov·, t¯. uËitelka

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci

12. z·¯Ì byla jako kaûdoroËnÏ pouù u kapliËky

ve ZdimϯicÌch kam jsme vûdycky srdeËnÏ

zv·ni, ale nikdy tam nechybÌ soused

mÌstorycht·¯ Paducha, uû z toho d˘vodu,

ûe tam kdysi dÏlal zvonÌka.

15. z·¯Ì jsme mÏli letos sedÏnÌ II.ûupy v ÿÌ-

Ëanech, kde jsme se dovÏdÏli, ûe jejich ¯ady

opustily hned t¯i tetiËky. B˝val· rycht·¯ka

Marie Novotn·, tetiËka Kurelov· a VÏra Novotn·,

kter· nikdy nechybÏla na naöich akcÌch.

18. z·¯Ì n·s p·r bylo na V·clavskÈ

z·bavÏ Bar·ËnÌk˘ Uh¯inÏvse, v restauraci

Ñu Liökyì, kter· se tak jako vûdycky vyda¯ila.

25. z·¯Ì jsme se z˙Ëastnili jako kaûdoroËnÏ

na dechovkovÈ hitpar·dÏ ÑVejvodova Zbraslavì.

Tentokr·t bohuûel nebylo tak kr·snÈ

poËasÌ jako v p¯edchozÌch 14 letech, takûe

se vöe odehr·valo v prostornÈm stanu. N·ö

soused övandymistr se zase uk·zal jako

spr·vn˝ Ëlen na svÈm mÌstÏ. Oslovil panÌ

moder·torku a poû·dal jÌ, jestli by se nezmÌnila

o naöÌ bar·ËnickÈ z·bavÏ 23.10. ve

Vöebar·ËnickÈ rychtÏ na Veleobci a p¯ÌtomnÈ

na ni nepozvala. Moc jsme si od toho

neslibovali, ale mil· a kr·sn· panÌ se s·hodlouze

o HaraËnÌk·ch rozpovÌdala a na z·-

bavu pozvala. Soused äanda pak jeötÏ obeöel

stoly a rozdal pozv·nky. No, zkr·tka

m·me velkou obavu, ûe se tentokr·t do naöeho

s·lu na Veleobci nevejdeme.

9. ¯Ìjna byly hned dvÏ z·bavy, v ÿÌËanech a

Praha 1ñ5 na Veleobci. Dali jsme p¯ednost

ÿÌËan˘m, protoûe BarËou je tam pro n·s doprava

jednoduööÌ. 16.10. jsme opÏt zv·ni

na Veleobec. Z·bavu po¯·d· rycht·¯ Koc·-

bek, kter˝ k n·m se sv˝m doprovodem

vûdycky p¯ijde, takûe mu musÌme n·vötÏvu

oplatit.

Na st·tnÌ sv·tek 28. ¯Ìjna p˘jdeme v kroji

s praporem a vÏncem k pomnÌku padl˝ch

na naöi starod·vnou n·ves. äkoda, ûe uû po

skonËenÌ nem˘ûeme jÌt posedÏt do naöÌ hrn-

Ë̯skÈ hosp˘dky, kter· jiû p¯es rok nefunguje.

Ji¯ina PospÌöilov·,

rycht·¯ka OB HrnË̯e

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 23


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

RodinnÈ centrum Bar·Ëek

P¯iblÌûil se Ëas sychravÈho podzimu, kter˝

ñ i kdyû hraje vöemi barvami ñ moc vesel˝

neb˝v·. Je chladno, brzy se stmÌv· a kaûd˝

si p¯irozenÏ hled· aktivity nÏkde v teple.

VϯÌme proto, ûe V·s bohat· nabÌdka Bar·Ëku

zaujme a vyuûijete nÏkterÈ z nabÌzen˝ch

aktivit pro dÏti i dospÏlÈ.

DospÏl·ci, p¯ijÔte rozh˝bat a prot·hnout svÈ

tÏlo ñ vybere si kaûd˝ ñ aù uû to bude aerobnÌ

trÈnink (EMP) a step aerobik, pilates,

powerjÛga, orient·lnÌ tance nebo popul·rnÌ

zumba. KreativnÏ si zatvo¯it a nechat

vöechny chmury stranou m˘ûete p¯i kurzech

keramiky nebo takÈ novÏ ve v˝tvarnÈm ateliÈru!

Zvl·dne to opravdu kaûd˝!

Pro dÏti jsou p¯ipraveny tradiËnÌ dÌlniËky

s nov˝mi lektorkami MÌöou a Janou, rozpohybovat

(a nebo zklidnit) je m˘ûete p¯i taneËk·ch,

baletk·ch, p¯i taneËnÌ rytmice

nebo p¯i cviËenÌ s prvky jÛgy. HudebnÌmu

cÌtÏnÌ je nauËÌ v kurzech Yamaha Class.

Pro maminky s miminky jsme novÏ vyhradili

prostor pro setk·v·nÌ ñ vûdy 1◊ za 14

dnÌ ñ pokud v·s nÏco tr·pÌ, m˘ûete se na

n·zor zeptat Mgr. TÏöÌnskÈ, psycholoûky a

maminky 4 dÏtÌ, kter· mezi n·s bude pravidelnÏ

p¯ich·zet.

Samoz¯ejmÏ nemusÌte p¯ijÌt na nic konkrÈtnÌho

a jen si p¯ijÌt s dÏtmi pohr·t do naöÌ

novÏ uspo¯·danÈ herniËky. A d·t si t¯eba

v˝bornÈ kafÌËko. KouknÏte se na n·ö web

www.rcbaracek.cz, kde najdete vöechny

pot¯ebnÈ informace.

R·di V·s p¯ivÌt·me takÈ na jednor·zov˝ch

akcÌch se sezÛnnÌ tÈmatikou ñ podzim

v duchu LucerniËek, zdobenÌ d˝nÌ, ale uû i

v˝roby d·reËk˘, peËenÌ a adventnÌ v˝zdoby.

Na dÏti se chyst· i Mikul·ö! Rozpis najdete

ve Vaöem Zpravodaji nebo na internetu.

LetÌ to, ale hlavnÏ û·dn˝ stres! Douf·me,

ûe V·m Bar·Ëek pom˘ûe zvl·dnout podzim

i nach·zejÌcÌ zimu s p¯ehledem a s ˙smÏvem.

Za t˝m RC Bar·Ëek

Jarmila Herbrychov·

VϯÌme, ûe si z naöÌ nabÌdky vyberete. Nev·hejte

a p¯ihlaste se do naöich kurz˘ co

nejd¯Ìve, dokud jsou jeötÏ voln· mÌsta. T˝m

aktivnÌch maminek Bar·Ëku se tÏöÌ na Vaöi

n·vötÏvu!

Za RodinnÈ centrum Bar·Ëek

Olga Zimmermannov·

* * *

PROGRAM AKCÕ ¯Ìjen ñ prosinec 2010 naleznete www.rcbaracek.cz

* * *

RODINN… CENTRUM BAR¡»EK, O.S.

Adresa: Bar·Ënick· rychta

K äeberovu 805,

Praha-äeberov (HrnË̯e)

Internet: www.rcbaracek.cz

E-mail: info@rcbaracek.cz

Mobil: 777 352 520

24

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

Setk·nÌ katolick˝ch k¯esùan˘

z HrnË̯ a okolÌ probÌh·

kaûdou 3. nedÏli v mÏsÌci

od 17 hod. v objektu

P. Jaroslav Krajl, far·¯

ÿÕMSKOKATOLICK¡ FARNOST

u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice

III. praûsk˝ vikari·t

FarnÌ vik·¯: P. Stanislav Hr·ch

Far·¯: P. Jaroslav Krajl

Adresa: KostelnÌ n·mÏstÌ 16,

148 00 Praha-Kunratice

Telefony: 244 910 469, 244 910 358

Fax: 244 912 713

E-mail: nazaret@volny.cz

Internet (ArcibiskupstvÌ praûskÈ): www.apha.cz

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ

ÑPot¯ebuji Vaöi podporu k reform·mì

P¯Ìpravy vrcholÌ, nervozita jistÏ taky. Kandid·ti

jsou jasnÌ, volebnÌ komise m· uû jistÏ

vöechno p¯ipraveno, voliËi uû jsou vesmÏs

rozhodnutÌ komu dajÌ svoji d˘vÏru, p¯ÌpadnÏ

ûe si svou d˘vÏru radÏji nechajÌ pro nÏkoho

jinÈho a k volb·m Ñtentokr·t uû tedaì (anebo

Ñ p¯ece jako obyvkleì) nep˘jdou.

P¯ich·zÌ obdobÌ zmÏn (a to jistÏ ÑvÌc neû si

myslÌmeì) ñ pro äeberov, HrnË̯e, pro Prahu i

jin· Ëesk· mÏsta. ChystajÌ se razantnÌ reformy

na celost·tnÌ i mÌstnÌ ˙rovni. DÏtem, student˘m,

mamink·m, pracujÌcÌm i senior˘m, prostÏ

vöem se n·m bude uû zase o kus lÈpe ûÌt.

PenÌze budou rozdÏlov·ny spravedlivÏ a rozumnÏ,

˙zemnÌ pl·n rozkvete, ökola i ökolka

dostane p¯imϯenou podporu, naöi zastupitelÈ

prosadÌ z·jmy regionu Ñna vyööÌch mÌstechì.

Budeme mÌt uû zase o kus vÏtöÌ pohodlÌ, bezpeËÌ

i Ñmoûnostiì. I kdyû to moûn· chvilku

potrv· a cesta ke ötÏstÌ nebude bez bolesti.

Vûdyù dob¯e vÌme, ûe jsme v krizi.

VelkÈ zmÏny k lepöÌmu prostÏ p¯ijdou. A od

n·s staËÌ jedinÈ: Jak v˝mluvnÏ ¯Ìk· pan premiÈr

na sv˝ch plak·tech: ÑPot¯ebuji Vaöi podporu

k reform·m.ì Je to tak jednoduchÈ. Nic

neû vsadit na spr·vnÈho konÏ a ûivot se pohne

kup¯edu.

Nechci ûehrat na planÈ sliby politik˘, ani prov·dÏt

nekvalifikovanÈ povolebnÌ prognÛzy.

VϯÌm, ûe zmÏny k lepöÌmu v naöem v¯ejnÈm

ûivotÏ moûnÈ jsou a vϯÌm proto, ûe m· smysl

volit co nejodpovÏdnÏji. Uû ponÏkolik·tÈ mÏ

vöak v dobÏ p¯ed volbami napad· jin· vÏc.

My lidÈ touûÌme po zmÏnÏ. Chceme se pohnout

z mÌsta, hledÌme k obzoru, douf·me,

ûe ÑzÌtra bude lÈpe neû dnesì. Pat¯Ì to k ËlovÏku,

ûe m· v srdci tajemnou ozvÏnu ÑodnÏkud

zd·lkyì, pat¯Ì to k ËlovÏku, ûe neûije jenom

p¯ÌtomnostÌ, ûe douf·, ûe putuje a hled·

ÑnÏco vÌcì. To vÏdÏli uû d·vno p¯ed n·mi sta-

¯Ì ÿekovÈ, éidÈ, nebo t¯eba IndovÈ. B˝t ËlovÏkem

prostÏ znamen· mÌt nÏkde v sobÏ schovanou

touhu po ÑpravÈm domovÏì. A politici

to dob¯e vÏdÌ, i oni jsou lidÈ z masa a kostÌ.

Proto i letos majÌ slova reforma, zmÏna a takÈ

domov tak ˙st¯ednÌ mÌsto v kampani.

Uû odmaliËka mÏ moji rodiËe i panÌ doktorka

uËili, ûe moje tÏlo si vËas ¯ekne o to, co pot¯ebuje.

Takûe abych byl zdrav˝, je t¯eba, abych

tÏlu pozornÏ naslouchal. TeÔ, kdyû uû jsem

velk˝, pozoruji, ûe se tak chov· i moje duöe.

Kdyû nÏco opravdu pot¯ebuje, nÏkde uvnit¯ si

o to ¯ekne. Ne vûdycky dost nahlas, ne vûdycky

srozumitelnÏ, ale p¯ece jen ¯ekne. I touha

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 25


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

po zmÏnÏ je hlas, kter˝ v naöÌ duöi Ëas od Ëasu

p¯ich·zÌ ke slovu, i ÑozvÏna pravÈho domovaì

se v nÌ tu a tam neslyönÏ objevÌ. A je jedno,

jestli je to p¯ed volbami, nebo po nich.

UËÌm se tuhle ozvÏnu br·t v·ûnÏ. ÿÌk· mi, ûe

vedle äeberova a HrnË̯ (kde se snad i po volb·ch

bude dob¯e ûÌt) snad skuteËnÏ existuje

jeötÏ nÏco vÌc, nÏjak˝ Ñprav˝ domovì, kam

pat¯Ìme my vöichni. A ËÌm vÌc naslouch·m,

tÌm z¯etelnÏji je tahle zvl·ötnÌ ozvÏna slyöet.

7.11. od 10.00 ñ PodzimnÌ soulov·

bohosluûba pro vÌce i mÈnÏ vϯÌcÌ.

K·ûe David Javornick˝

5.12. od 19.00 ñ »as radosti nastal

TradiËnÌ adventnÌ koncert Linha Singers

Bohosluûby naöeho sboru jsou kaûdou nedÏli od 10 h.

k dispozici rovnÏû on-line na www.cb.cz/praha4

Pomalu ale jistÏ se promÏÚuje z nesrozumitelnÈho

zvuku v nalÈhav˝ a laskav˝ Hlas. Hlas

Otce, kter˝ vol· svoje vöelijak zatoulanÈ dÏti

zp·tky k sobÏ. A ¯Ìk· jim (v ˙plnÏ jinÈm tÛnu,

neû jak to vnÌm·me z p¯edvolebnÌch plak·-

t˘)®: ÑDejte mi svoji d˘vÏru. Pot¯ebuji ji k reform·m.

Ne ekonomick˝m, ale tÏm ˙plnÏ nejpodstatnÏjöÌm,

k reform·m ûivota a srdce, kterÈ

V·s p¯ivedou Dom˘.ì

MatÏj H·jek,

kazatel CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ

SBOR CÕRKVE BRATRSK… PRAHA-äEBEROV

Kazatel: Robert Hart

Mobil: 737 858 268

Kazatel: MatÏj H·jek

Mobil: 777 806 755

Adresa: V Ladech 10, 149 00 Praha-äeberov

Internet: www.cb.cz/praha4

PodmÌnky inzerce ve Zpravodaji äeberov, HrnË̯e

Velikosti zrcadla

1/1

cel· strana

A5

128◊185 mm

1/2 strany A5

128◊90 mm

1/4

strany

60◊90

mm

P¯Ìjem inzerce ve form·tech

CDR do verze 13 (texty v k¯ivk·ch), Al (texty

v k¯ivk·ch), EPS, TIF, JPEG (300 dpi), PDF

vyroben˝ Acrobat Distillerem (300†dpi), jinÈ form·ty

po dohodÏ. Pokud m·te inzerci ve form·tu

DOC (Word apod.), je nutnÈ dodat k souboru

.doc jeötÏ pouûitÈ origin·lnÌ obr·zky zvl·öù ve

form·tech uveden˝ch v˝öe nebo fotografie Ëi diapozitivy

k naskenov·nÌ.

CenÌk

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯Ìch jednor·zovÏ:

1/1 A5 500 KË

1/2 A5 250 KË

1/4 A5 130 KË

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯Ìch opakovanÏ:

1/1 A5 400 KË

1/2 A5 200 KË

1/4 A5 100 KË

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯e jednor·zovÏ:

1/1 A5 800 KË

1/2 A5 400 KË

1/4 A5 200 KË

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯e opakovanÏ:

1/1 A5 600 KË

1/2 A5 300 KË

1/4 A5 150 KË

BarevnÈ inzer·ty (p¯i opakov·nÌ slevy po dohodÏ):

vnit¯nÌ str. 1/1 A5 2 500 KË

vnit¯nÌ str. 1/2 A5 1 300 KË

zadnÌ str. 1/1 A5 3 000 KË

zadnÌ str. 1/2 A5 1 500 KË

26

5/2010 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


AUTOBUSY

ZPRAVODAJ. »Ìslo 5/2010 vyölo 1.11.2010. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1260 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏ

a v HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1.12.2010.

Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha

415. I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.

Redakce: Libuöe LÈvov·. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze je

takÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebo

na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

5/2010 27

More magazines by this user
Similar magazines