Logamax kompakt EK100 (Etážová stanica) - Buderus

buderus.sk

Logamax kompakt EK100 (Etážová stanica) - Buderus

Podklady pre projektovanie

Podklady pre projektovanie

Vydanie 02/2003

Logamax kompakt EK100

(Etážová stanica)

Teplo je náš element


Obsah

1. Úvod

2. Príklad kompletného zariadenia

3. Etážová stanica Logamax kompakt EK 100-35 (S)(R)

3.3. Technické údaje etážovej stanice Logamax kompakt EK100

3.4. Pokyny pre montáž a plniacu / doplòovaciu vodu a pitnú vodu

4. Podklady

4.1. Súèinite¾ súèasnosti

5. Postup pri projektovaní celkového systému

5.1. Výpoèet potrebného objemového prietoku

5.2. Stanovenie potrebného priemeru potrubia

5.3. Rozmery potrubia pre urèenie nominálneho vnútorného priemeru a vodného obsahu

5.4. Výpoèet tlakových strát

5.5. Projetovanie sekundárneho èerpadla

5.6. Urèenie množstva vody pre kompresor zásobníka

6. Stanovenie potrebného výkonu kotla alebo výkonu stanice dia¾kového vykurovania

7. Stanovenie objemu zásobníka

7.1. Špièkové odbery vody

7.2. Stanovenie ve¾kosti zásobníka pri stanici dia¾kového vykurovania

7.3. Urèenie ve¾kosti zásobníka s vykurovacím kotlom

7.3.1. Urèenie celkového teoretického výkonu kotla

7.3.2. Urèenie objemu zásobníka pre systémy s vykurovacím kotlom

7.4. Koneèný potrebný objem zásobníka

7.5. Výpoèet dodatoèného výkonu

7.6. Tepelný obtok

7.7. Použitie diferenciálneho regulátora tlaku

8. Príklad výpoètu

8.1. Príklad systému

8.2. Stanovenie objemových prúdov potrubných úsekov

8.3. Stanovenie vnútorného priemeru potrubia

8.4. Stanovenie tlakových strát

8.5. Stanovenie potrebného výkonu kotla

8.6. Stanovenie ve¾kosti zásobníka

8.7. Dodatkový výkon kotla

8.8. Stanovenie množstva vody nabíjacieho èerpadla

8.9. Zhrnutie údajov

8.10. Odporúèaná hydraulika

9. Upozornenia pre výpoèet ved¾ajších nákladov

2

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


2 Príklad kompletného systému

2. Príklad kompletného systému

4/1 Príklad systému s vykurovacím kotlom, zásobníkom a etážovou stanicou Logamax kompakt

3. Etážová stanica Logamax kompakt EK 100-35 (S)(R)

3.1. Rozmery

VL Hast - Výstup domovej prípojky

RL Hast - Spiatoèka domovej prípojky

VK - Výstup pre kúrenie bytu

RK - Spiatoèka pre kúrenie bytu

AW - Prípojka teplej vody

EK - Prípojka studenej vody

4/2 Rozmery zariadenia

4

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Etážová stanica Logamax kompakt EK 100-35 (S)(R) 3

3.2. Vybavenie Logamax kompakt EK100

l Proporcionálny regulátor množstva pre

zabezpeèenie konštantnej teploty vody a

vyhrievanie vody v prioritnom režime

l Ve¾koryso dimenzovaný doskový výmenník tepla

pre vysoký vyhrievací výkon

l Všetky vodovodné potrubia z nehrdzavejúcej

uš¾achtilej ocele

l Automatický odvzdušòovací ventil

l Filter na zachytávanie neèistôt

l Integrované uzatváracie ventily

l Montážny kus pre zabudovanie meraèa

množstva tepla

l Montážny kus pre zabudovanie diferenciálneho

regulátora tlaku

l Zónový ventil pre pripojenie elektronického regulátora

teploty v miestnosti

l Volite¾ná verzia so zmiešavacím ventilom pre

pitnú vodu pre nastavenie teploty vody

l Volite¾ná verzia bez krytu vhodná pre montáž do

potrubných šácht

3.3. Technické údaje etážovej stanice Logamax kompakt EK100

5/1 Technické údaje etážovej stanice Logamax kompakt EK100-35

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 5


3 Etážová stanica Logamax kompakt EK 100-35 (S)(R)

3.4. Pokyny pre montáž a plniacu / doplòovaciu vodu a pitnú vodu

Miesto montáže

Miesto montáže musí by chránené pred mrazom.

Prostriedok proti zamàzaniu vykurovanej vody

Nie je dovolené používa prostriedky proti zamàzaniu.

Plniaca a doplòovacia voda

Platia podmienky vymedzené v smernici VDI 2035,

list 1. V prípade použitia kotla Logamax plus nesmie

by plniaca a doplòovacia voda upravovaná. V týchto

prípadoch použite iba neupravovanú vodu z vodovodu.

Pitná voda

Horná hranica obsahu vápnika je 20°dH uhlièitanovej

tvrdosti. To zodpovedá asi 27°dH celkovej

tvrdosti.

Prídavné potrubia pitnej vody

Integrovaný výmenník tepla pitnej vody je pájkovaný

meïou. Preto nie je dovolené použi prídavné pozinkované

potrubia pitnej vody nako¾ko by mohlo

dôjs k elektrolytickej korózii.

6

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Podklady 4

4. Podklady

4.1. Súèinite¾ súèasnosti

Súèinite¾ súèasnosti ϕ oznaèuje poèet etážových

staníc, ktoré štatisticky v závislosti od poètu

bytových jednotiek èerpajú vodu v prioritnom

režime.

Súèinite¾ súèasnosti ϕ 1 Súèinite¾ súèasnosti ϕ 2

Súèinite¾ súèasnosti

Súèinite¾ súèasnosti

Poèet bytov

Poèet bytov

7/1 Graf 1 a 2: Súèinitele súèasnosti ϕ 1 a ϕ 2

Súèinite¾ súèasnosti ϕ 1 sa využíva pri projektovaní

teoretickej hodnoty maximálneho výkonu/príkonu

kotla a pre dimenzovania zásobníka.

Súèinite¾ súèasnosti ϕ 2 sa používa pri dimenzovaní

èerpadla, množstva vody a tlakovej straty.

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 7


5 Postup pri projektovaní celkového systému

5. Postup pri projektovaní celkového systému

5.1. Výpoèet potrebného objemového prietoku

Pre výpoèet objemových prietokov v celkovom zariadení

sa používa súèinite¾ súèasnosti ϕ 2.

Objemové prietoky pre jednotlivé stúpaèky a úseky

sa poèítajú nasledujúcim spôsobom.

V = Objemový prietok v l/h

ϕ 2 = Súèinite¾ súèasnosti pod¾a grafu

W ANZ = Poèet bytov

∆T = Teplotný rozdiel kúrenia v K

Q HW = Vykurovací výkon bytu v kW

= Objemový prietok pitnej vody stanice = 660 l/h

V TW

Na dosiahnutie výhrevného výkonu vody 35 kW

potrebuje etážová stanica objemový prietok 660 l/h

vykurovanej vody. Pri projektovaní množstva vody

pre jednotlivé stúpaèky je potrebné dba na to, aby

bola každá stúpaèka projektovaná osobitne na základe

súèinite¾u súèasnosti ϕ2. Pre jednu vzostupnú

stúpaèku sa predpokladá rovnaká nominálna svetlos

potrubia, preto je potrebné stanovi súèinite¾

súèasnosti iba pre pätku vzostupnej stúpaèky.

8/1 Príklad potrubného zapojenia

8

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Postup pri projektovaní celkového systému 5

Množstvo vody v závislosti poètu bytov

Množstvo vody v l/h

Poèet bytov

Množstvo vody v l/h

Poèet bytov

9/1 Graf 3 a 4: Zoh¾adnenie súèinite¾u súèasnosti na stúpaèku

Max. množstvo vody v závislosti od poètu bytov

Okrajové podmienky, ∆T kúrenia = 15 K,

potrebný objemový prietok teplej vody etážovej stanice = 660 l/h,

max. prietoková rýchlos v potrubí = 1 m/s,

Súèinite¾ súèasnosti ϕ2

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 9


5 Postup pri projektovaní celkového systému

5.2. Stanovenie potrebného priemeru potrubia

Priemer potrubia jednotlivých úsekov potrubia sa

poèíta na základe poètu bytov a max. rýchlosti prúdenia

1 m/s. Prierez je nutné stanovi pre každú stúpaèku

osobitne.

Priemer potrubia v mm

Potrebný

vykurovací výkon

Poèet bytov

Priemer potrubia v mm

Potrebný

vykurovací výkon

Poèet bytov

10/1 Graf 5 a 6 Potrebný vnútorný priemer potrubia vo vykurovacom systéme

Okrajové podmienky, ∆T kúrenia = 15 K,

potrebný objemový prietok etážovej stanice = 660 l/h,

max. prietoková rýchlos = 1 m/s

Súèinite¾ súèasnosti ϕ2

10

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Postup pri projektovaní celkového systému 5

5.3. Rozmery potrubia pre urèenie nominálnej svetlosti potrubia a vodného obsahu

Aj je špecifická tlaková strata vzostupnej stúpaèky

vyššia ako 2 mbar/m (200 Pa/m), potom doporuèujeme

zvoli o jeden stupeò vyššiu nominálnu svetlos

potrubia.

Do dåžky 5 m možno na pripojenie použi nominálnu

svetlos DN 20 pre oce¾ové potrubie a 22x1 pre medené

potrubie.

Rozmery pre oce¾ové potrubie

11/1 Oce¾ové potrubie pod¾a DIN2440

Rozmery pre medené potrubie

11/2 Medené potrubie pod¾a DIN EN 12449

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 11


5 Postup pri projektovaní celkového systému

5.4. Výpoèet tlakových strát

Pri projektovaní sekundárneho èerpadla je potrebné

zoh¾adni nasledujúce tlakové straty:

1. Tlaková strata stanice pri príprave teplej vody, ktorá

môže by vybavená diferenciálnym regulátorom

tlaku RDD (tlaková strata pri príprave teplej vody je

vyššia ako vo vykurovacom režime)

2. Tlaková strata na meraèi množstva tepla na stanici

3. Tlaková strata diferenciálneho regulátora tlaku v stúpaèke

4. Tlaková strata prívodového potrubia stanice

5. Tlaková strata vzostupnej stúpaèky

6. Tlaková strata rozde¾ovacieho potrubia po zásobník

(èiastkový úsek 1 a èiastkový úsek 2)

7. Tlaková strata prídavných prvkov vo vykurovacom

systéme

Tlaková strata sa stanovuje pre vzostupnú stúpaèku.

Kvôli zjednodušeniu zariadenia je potrebné vyrobi

úseky vzostupnej stúpaèky s rovnakými nominálnymi

vnútornými priemermi.

5.5. Projektovanie sekundárneho èerpadla

Pre sekundárnu stranu sa používajú elektronicky

regulované èerpadlá s funkciou ∆p = konštanta.

Po stanovení vodného množstva a tlakových strát

celkového zariadenia je možné pristúpi k výberu

èerpadla.

5.6. Urèenie množstva vody pre kompresor zásobníka

Množstvo vody pre kúrenie sa stanovuje na základe

∆T pre vykurovacie telesá a potrebného vykurovacieho

výkonu.

Ako bezpeènostný faktor je potrebné zvoli 1,2-1,5.

Množstvo vody stanovené z potrebného vykurovacieho

výkonu a ∆T kúrenia je potrebné vynásobi

bezpeènostným faktorom.

12

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Stanovenie objemu zásobníka 7

6. Stanovenie potrebného výkonu kotla alebo výkonu stanice dia¾kového vykurovania

Výkon kotla alebo výkon stanice dia¾kového

vykurovania sa urèuje iba na základe potrebného

vykurovacieho výkonu. Výkon pre špièkové odbery

teplej vody zabezpeèuje zásobník.

Potrebný vykurovací výkon sa urèuje nasledovne:

Ve¾kos kotla resp. výkon stanice dia¾kového

vykurovania treba stanovi na základe potrebného

tepelného výkonu. Znaèné predimenzovanie nie je

žiadúce. Predimenzovanie výkonu by nemalo prevyšova

viac ako 20-30%.

7. Stanovenie objemu zásobníka

7.1. Špièkové odbery vody

13/1 Rozdelenie odberu teplej vody

Asi 94 % všetkých odberov teplej vody trvá kratšie

ako 8 min. Preto je potrebné zásobník naprojektova

na premos ovací èas 8 min. To by ako rezerva malo

postaèova . Nie je dobré projektova zásobník na

premos ovací èas kratší ako 5 min.

Minimálna teplota v zásobníku by po špièkovom

odbere nemala klesnú pod 55 °C.

Teplota teplej vody privádzanej do zásobníka je 65°C

alebo 70°C (pri dia¾kovým vykurovaní je vyššia).

Zásobník sa projektuje na ∆T 10 K pri teplote privádzanej

vody 65° a ∆T=15 K pri teplote privádzanej

vody 70°C.

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 13


7 Stanovenie objemu zásobníka

7.2. Stanovenie ve¾kosti zásobníka pri stanici dia¾kového vykurovania

Pri stanici dia¾kového vykurovania nedochádza pri

dodávke tepla k zdržaniu. Preto nie je potrebné

zoh¾adòova màtvu dobu. Ve¾kos zásobníka sa

vypoèítava nasledovne.

14

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Stanovenie objemu zásobníka 7

Grafické stanovenie ve¾kosti zásobníka s použitím dia¾kového vykurovania

3 kW požiadavka na kúrenie

3 kW požiadavka na kúrenie

Objem zásobníka v l

Poèet bytov

15/1 Úèinný objem zásobníka v l pri stanici dia¾kového vykurovania

Okrajové podmienky: zásobník=70°C, ∆T zásobníka = 15 K

Výkon špièkového odberu teplej vody 20 kW, Doba odberu 8 min

Okamžitá dodávka teplej vody cez stanicu dia¾kového vykurovania

Súèinite¾ súèasnosti ϕ1

3 kW potreba vykurovacieho výkonu

Objem zásobníka v l

Poèet bytov

15/2 Úèinný objem zásobníka v l pri stanici dia¾kového vykurovania

Okrajové podmienky: zásobník =65°C, ∆T zásobníka = 15 K

Výkon špièkového odberu teplej vody 20 kW, doba odberu 8 min

Okamžitá dodávka teplej vody cez stanicu dia¾kového vykurovania

Súèinite¾ súèasnosti ϕ1

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 15


7 Stanovenie objemu zásobníka

7.3. Urèenie ve¾kosti zásobníka s vykurovacím kotlom

7.3.1. Urèenie celkového teoretického výkonu kotla

Na stanovenie teoretického celkového výkonu kotla

je potrebné urèi fiktívny celkový výkon kotla.

Celkový výkon kotla sa vypoèítava následovne.

Rozmery pre medené potrubie

Celkový výkon kotla v kW

Potrebný

vykurovací výkon

Poèet bytov

16/1 Teoretická hodnota potrebného výkonu kotla

Okrajové podmienky: priemerný výkon teplej vody 20 kW, k red -kúrenia = 0,7,

Súèinite¾ súèasnosti ϕ1

16

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Stanovenie objemu zásobníka 7

7.3.2. Urèenie objemu zásobníka pre systémy s vykurovacím kotlom

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 17


7 Stanovenie objemu zásobníka

Urèenie objemu zásobníka pre systémy s vykurovacím kotlom

Objem zásobníka v l

Potrebný vykurovací

výkon

Poèet bytov

18/1 Úèinná ve¾kos zásobníka

Okrajové podmienky: teplota zásobníka 70°C, ∆T Zásobník=15 K

Výkon špièkového odberu teplej vody 20 kW, doba odberu 8 min

Màtva doba kotla až po dodávku tepla 2 min

Súèinite¾ súèasnosti ϕ1

Objem zásobníka v l

Potrebný vykurovací

výkon

Poèet bytov

18/2 Úèinná ve¾kos zásobníka

Okrajové podmienky: Teplota zásobníka 65°C, ∆T Zásobník=10 K

Výkon odberu teplej vody 20 kW, doba odberu 8 min

Màtva doba kotla pri dodávke tepla 2 min

Súèinite¾ súèasnosti ϕ1

18

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Stanovenie objemu zásobníka 7

7.4. Koneèný potrebný objem zásobníka

Zo skúseností vieme, že z objemu urèeného z grafov

možno odpoèíta 40% objemu prívodného potrubia.

Pri zariadeniach s vykurovacím kotlom možno od

ve¾kosti zásobníka odpoèíta objem vody, pretože

pod¾a oèakávania kotol výrazným spôsobom nevychladne.

7.5. Výpoèet dodatoèného výkonu

Množstvo energie odèerpané zo zásobníka sa vypoèíta následovne:

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 19


7 Stanovenie objemu zásobníka

20

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Stanovenie objemu zásobníka 7

Grafické stanovenie dodatkového výkonu

Dodatoèný výkon v kW

3 kW potreba vykurovacieho výkonu

Poèet bytov

21/1 Potrebný dodatoèný výkon kotla v kW

Okrajové podmienky: doba špièkového odberu 8 min, Èas doplnenia 20 min

Màtva doba kotla 2 min, Výkon vyhrievania vody 20 kW

Súèinite¾ súèasnosti ϕ1

Dodatoèný výkon v kW

3 kW potreba vykurovacieho výkonu

Poèet bytov

21/2 Potrebný dodatoèný výkon pri dia¾kovom vykurovaní v kW

Okrajové podmienky: doba špièkového odberu 8 min, èas doplnenia 20 min

Màtva doba = 0 min, výkon vyhrievania vody 20 kW

Súèinite¾ súèasnosti ϕ1

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 21


7 Stanovenie objemu zásobníka

7.6. Tepelný obtok

Na konci vzostupnej stúpaèky je potrebné inštalova

tepelný obtok. Tepelný obtok zabezpeèuje, aby aj

v letnej prevádzke mimo vykurovacej sezóny zostala

teplota prívodného potrubia na nastavenej hodnote,

èo umožòuje okamžitú prípravu teplej vody v etážovej

stanici.

22/1 Inštalácia tepelného obtoku

7.7. Použitie diferenciálneho regulátora tlaku

Pokia¾ strata tlaku v stúpaèke nie je menšia ako 50-

80 mbar potom v bode päty stúpaèky je možné

nainštalova diferenciálny regulátor tlaku. Strata

tlaku etážovej stanice bez diferenciálneho regulátora

tlaku je 220 mbar. Ak pripoèítame maximálne

80 mbar straty tlaku pre prívodné potrubie, potom

diferenciálny regulátor tlaku v bode päty stúpaèky

možno nastavi na 300 mbar.

Použitie diferenciálneho regulátora tlaku na päte stúpaèky

je tým obmedzená na 3-4 poschodia.

Ak je strata tlaku na stúpaèke 300 mbar (vrátane

etážovej stanice) potom je potrebné zabudova do

každej etážovej stanice diferenciálny regulátor tlaku.

Nie je potrebné použi diferenciálny regulátor tlaku

na päte stúpaèky.

22

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Príklad výpoètu 8

8. Príklad výpoètu

Príklad v ktorom je použitý vyššie uvedený postup

výpoètu.

8.1. Príklad systému

Potrebný vykurovací výkon:

- Obytný dom s 8 bytmi

- 4 byty nad sebou, 2 vzostupné stúpaèky, výška

poschodia 3 m

- Vykurovací výkon na 1 byt je 7 kW, Celkový potrebný

tepelný výkon 56 kW,

∆T=15 K pre vykurovacie telesá, potrebná prívodná

teplota 70°C èo zodpovedá ∆T=15 K = 401 l/h

prietoku vykurovanej vody na byt

Spotreba pitnej vody

- Výkon pitnej vody 35 kW, 12 l/min s 55 °C

- Vzdialenos stúpaèky od etážovej stanice = 2 m

- potrebný objemový prúd vykurovanej vody pre

prípravu teplej vody = 660 L/h

23/1 Schématické znázornenie príkladu vykurovacieho systému s 8 bytmi a 2 stúpaèkami

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 23


8 Príklad výpoètu

8.2. Stanovenie objemových prietokov potrubných úsekov

Súèinite¾ súèasnosti ϕ 2 musí by stanovený pre

každý potrubný úsek zvláš .

Pomocou grafu 2 možno urèi súèinite¾ súèasnosti

ϕ 2 pre potrubný úsek.

Pomocou vzorca z kapitoly 5.1 (alebo graficky z

grafov 3 a 4) môžeme urèi množstvá vody pre jednotlivé

potrubné úseky.

24/1 Tabu¾ka 5: Objemové prietoky vykurovanej vody pre jednotlivé potrubné úseky, súèinite¾ súèasnosti ϕ 2

Maximálne množstvo vody pre obe vzostupné stúpaèky

je 2122 l/h. Množstvo vody pre celý systém je

3985 l/h. Pre toto množstvo vody musí by v projekte

osadené sekundárne èerpadlo.

8.3. Stanovenie svetlosti potrubia

Na základe objemových prietokov stanovených

pod¾a tabu¾ky 5 a rýchlosti prúdu 1 m/s môžeme

pomocou grafov 5 a 6 stanovi nominálnu svetlos

potrubného vedenia.

Pomocou tabuliek 2 a 3 možno stanovi nominálne

svetlosti.

Ak špecifická tlaková strata potrubia presiahne

2 mbar/m (200 Pa/m), potom odporúèame nominálny

vnútorný priemer potrubia zvýši o jeden stupeò.

Do dåžky 5 m možno na pripojenie použi nominálny

vnútorný priemer DN 20 pre oce¾ové potrubie a 22x1

pre medené potrubie.

24/2 Tabu¾ka 6: Nominálny vnútorný priemer potrubných úsekov

24

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Príklad výpoètu 8

Pre vzostupné stúpaèky 1 a 2 sa kvôli zjednodušeniu

a zvýšeniu bezpeènosti používa rovnaký vnútorný

priemer DN 32, oce¾ové potrubie.

Centrálne prívodné potrubie (èiastkový úsek 1) je

vyrobené z oce¾ového potrubia DN 40.

Po stanovení nominálnej svetlosti môžeme stanovi

tlakovú stratu vykurovacieho systému.

8.4. Stanovenie tlakových strát

Pre projekciu sekundárneho èerpadla je potrebné

zoh¾adni nasledujúce tlakové straty:

1. Tlaková strata stanice pri príprave teplej vody, tu

bez diferenciálneho regulátora tlaku

2. Tlaková strata na meraèi množstva tepla

3. Tlaková strata diferenciálneho regulátora tlaku v

stúpaèke

4. Tlaková strata prívodového potrubia stanice

5. Tlaková strata nepriaznivej vzostupnej stúpaèky

6. Tlaková strata rozde¾ovacieho potrubia po zásobník

(èiastkový úsek 1 a èiastkový úsek 2)

7. Tlaková strata prídavných prvkov vo vykurovacom

systéme

Tlakové straty sa urèujú pre nepriaznivú stúpaèku.

Kvôli zjednodušeniu zariadenia a zvýšenie bezpeènosti

sú úseky vzostupnej stúpaèky vyrobené s rovnakými

nominálnymi svetlos ami.

25/1 Obrázok 5: Potrubný systém pre stanovenie tlakových strát

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 25


8 Príklad výpoètu

Súèet tlakových strát na vzostupnej stúpaèke 2

26/1 Tabu¾ka 7: Stanovenie tlakovej straty a obsahu vody v prívodnom potrubí

Pre sekundárnu stranu sa použijú elektronicky regulované

èerpadlá s ∆p = konštanta.

Po stanovení množstiev vody a tlakových strát

možno zvoli èerpadlo. Vyberané èerpadlo musí

zabezpeèova objemový prúd 3985 l/h pri protitlaku

536,48 mbar.

Wilo: TOP E 30/1-10

Grundfos: UPE 32-120

8.5. Stanovenie potrebného výkonu kotla

Výkon kotla sa stanovuje iba na základe potrebného

vykurovacieho výkonu. Potrebný výkon pri

špièkovom odbere teplej vody vykrýva zásobník.

V tomto príklade je potrebný tepelný výkon 56 kW.

Potrebný výkon kotla je teda >= 56 kW. Znaèné

predimenzovanie nie je potrebné a ani doporuèované.

Zo skúseností vieme, že z objemu urèeného z grafov

možno odpoèíta 40% objemu prívodného potrubia.

Keïže možno predpoklada , že vykurovací kotol v

rozhodujúcej miere nevychladne, objem vody

možno taktiež odpoèíta od ve¾kosti zásobníka.

26

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Príklad výpoètu 8

8.6. Stanovenie ve¾kosti zásobníka

V našom príklade má by zásobník prevádzkovaný s

teplotou 70°C.

Potrebný objem zásobníka je na základe vzorca 367

l. Zjednodušeným spôsobom možno objem zásobníka

odèíta aj graficky z grafov 10 a 11. Objem vody

prívodného potrubia je pod¾a tabu¾ky 8 asi 27 l.

Ako ohrev sa má použi kotol na povale.

Predpokladaná miera využitia zásobníka je 0,85.

8.7. Dodatkový výkon kotla

V predloženom príklade sa predpokladá doba

špièkového odberu 8 min.

Množstvo energie odèerpanej zo zásobníka je v

tomto príklade pri špièkovom odbere 8 min màtvej

dobe kotla 2 min asi 384,4 kWmin. Výkon kotla má

zodpoveda potrebnému tepelnému výkonu 56 kW.

Ak vychádzame z toho, že 30% výkonu kotla je k dispozícii

pre doplnenie zásobníka, potom doba za

ktorú sa zásobník doplní predstavuje 22,9 min.

Cie¾om je však doplnenie zásobníka za 20 min. A tak

je v zmysle odseku 7.5. potrebný dodatkový výkon 2

kW.

A tak je koneèný výkon kotla minimálne 58 kW.

Koneèný objem zásobníka sa vypoèíta pod¾a vzorca:

Použije sa povalový plynový kotol G234 s výkonom

60 kW. Objem vody je 31 l. Tento objem vody možno

zapoèíta ako objem zásobníka.

Koneèný potrebný objem zásobníka je 390 l.

Použije sa teda zásobník s objemom 500 L z dodávate¾ského

programu Buderus.

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 27


8 Príklad výpoètu

8.8. Stanovenie množstva vody nabíjacieho èerpadla

Výpoèet pod¾a vzorca:

Množstvo vody pre kúrenie sa stanovuje na základe

∆T vykurovacieho telesa (tu ∆T=15 K) a potrebného

vykurovacieho výkonu (tu 56 kW).

Bezpeènostný faktor je 1,5. Výsledne stanovené

množstvo vody pre vykurovanie je 3208 l/h.

Kompresor musí teda privies minimálne 4812 l/h

vody. Predpokladané tlakové straty pre primárny

okruh sú 200 mbar.

Pre nabíjacie èerpadlo zásobníka pripadajú teda

v úvahu nasledovné èerpadlá.

1. Grundfos UPS 25-80 oder UPS 32-80

2. Wilo TOP S 25/7 oder TOP S 30/7

8.9. Zhrnutie údajov

Etážová stanica:

Potrebný výkon kotla:

Zásobník:

8 kusov Logamax kompakt EK 100-35 bez diferenciálneho regulátora tlaku RDD,

bez regulácie výtoku teplej vody

najmenej 58 kW, kotol G234 so 60 kW

500 l

Sekundárne èerpadlo: Wilo TOP E 30/1-10

Grundfos UPE-32-120

Èerpadlo zásobníka: Grundfos UPS 25-80 alebo UPS 32-80

Wilo TOP S 25/7 alebo TOP S 30/7

Poèet diferenciálnych

regulátorov tlaku:

Tepelný obtok:

2 kusy kvs=6,5, pre každú vzostupnú stúpaèku jedno

2 kusy, pre každú stúpaèku jeden

Meraè množstva tepla: 8 kusov Qn=0,6, na stanicu,

tlaková strata150 mbar

28

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35


Príklad výpoètu 8

8.10. Odporúèaná hydraulika

Hydraulika okruhu kotla pre systém etážových staníc so zásobníkom

Kondenzaèný

NT-kotol

Kondenzaèný / NT kotol

(50-400kW)

Kyvadlový zásobník

29/1 Obrázok 6: navrhovaná hydraulika s povalovým kotlom

9. Upozornenia pre výpoèet ved¾ajších nákladov

Elektrická energia

Energetické zariadenie sa pripojí k všeobecnému

meraèu spotreby elektrického prúdu. Táto spotreba

sa prepoèíta na podiely na základe plochy v m 2 .

Spoloèná spotreba tepla (napr. práèovòa)

Spotreba sa zachytáva meraèom množstva tepla

a potom sa rozúètuje na podiely na základe plochy

v m 2 .

Spotreba v jednotlivých bytoch

Nájomník zaplatí okrem vyššie uvedených nákladov

iba za studenú vodu (merané meraèom studenej

vody) a tepelnú energiu (merané meraèom množstva

tepla), ktoré spotreboval.

Tak zostanú výhody decentralizovaného vyúètovania

spotreby zachované.

Podklady pre projektovanie - etažové stanice Logamax kompakt EK100 - 35 29


Moderná technológia vykurovania vyžaduje profesionálnu inštaláciu a údržbu. Buderus preto dodáva kompletný program

výhradne cez kúrenárske firmy. Spýtajte sa na vykurovaciu techniku firmy Buderus, informujte sa v jednej z našich pobočiek

alebo nás navštívte na internete.

Buderus Vykurovacia technika s. r. o.

Vajnorská 137, 831 04 Bratislava

Tel.: (02) 4445 6960, 4445 6966

Fax: (02) 4425 5420

E-mail: buderus@buderus.sk

www.buderus.sk

More magazines by this user
Similar magazines