Aneta_HTP.pdf 106KB May 31 2012 01:50:20 AM - Poly system

polysystem.sk

Aneta_HTP.pdf 106KB May 31 2012 01:50:20 AM - Poly system

AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNÍ VANA / AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNA VAŇA ver. 09/2005

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY A UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST / STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

ANETA 160


ZDE PŘELEPIT


AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNÍ VANA / AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNA VAŇA

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY A UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST / STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

Stavební připravenost: / Stavebná pripravenosť:

Hydromasážní vana se montuje do připraveného prostoru, což znamená, že veškeré instalace

musí být dokončeny. Přívod elektrického proudu, vody a odpadové armatury musí být finálně

připraveny. Taktéž podlahy a stěny musí být maximálně rovné. Obklady je nutné lepit 100 mm

dovnitř do prostoru pod vanou.

Hydromasážna vaňa sa montuje do pripraveného priestoru, čo znamená, že všetky inštalácie

musia byť dokončené. Prívod elektrického prúdu, vody a odpadovej armatúry musí byť finálne

pripravený. Takisto podlahy a steny musia byť maximálne rovné. Obklady je treba lepiť 100 mm

dovnútra do priestoru pod vaňou.

Elektroinstalace: / Elektroinštalácia:

Provádí se v souladu s ČSN 332000.4.47 v návaznosti na ČSN 332000.7.701 v plném rozsahu.

Firma, či pracovník, která instalaci provedla, musí vystavit revizní zprávu, dle ČSN 331500 v souladu

s ČSN 332000.6.61. Bez revizní zprávy nelze zařízení připojit a používat. Elektrickou přípojku,

údržbu a opravy musí provádět odborná firma, jejíž pracovník má oprávnění, dle vyhlášky 50/78

Sb.

Vykonáva sa v súlade s ČSN 332000.4.47 v nadväznosti na ČSN 332000.7.701 v plnom rozsahu.

Firma, či pracovník, ktorá inštaláciu vykonala, musí vystaviť revíznu správu, podľa ČSN

331500 v súlade s ČSN 332000.6.61. Bez revíznej správy nemožno zariadenie pripojiť a používať.

Elektrickú prípojku, údržbu a opravy musí vykonávať odborná firma, ktorej pracovník má

oprávnenie, podľa vyhlášky 50/78 Zb.

Vodoinstalace: / Vodoinštalácia:

Provádí se dle předpisů pro vnitřní vodovody, dle ČSN 736660 a vnitřní kanalizaci, dle ČSN

736760. Odpadové potrubí se připravuje před usazením hydromasážního zařízení. Taktéž je

nutné zvážit, dle typu vany, umístění odpadového vývodu. Použijte flexibilní odpadové trubky,

které snadno mění tvar a délku.

Vykonáva sa podľa predpisov pre vnútorné vodovody, podľa ČSN 736660 a vnútornú kanalizáciu,

podľa ČSN 736760. Odpadové potrubie sa pripravuje pred usadením hydromasážneho

zariadenia. Takisto je treba zvážiť, podľa typu vane, umiestnenie odpadového vývodu. Použite

flexibilné odpadové rúrky, ktoré ľahko menia tvar a dĺžku.

V PŘÍPADĚ, ŽE ZAŘÍZENÍ NEBUDE PŘIPOJENO DLE VÝŠE UVEDENÝCH POŽADAVKŮ,

ZTRÁCÍ ZÁKAZNÍK NÁROK NA JAKÉKOLIV ZÁRUKY !!!

V PRÍPADE, ŽE ZARIADENIE NEBUDE PRIPOJENÉ PODĽA VYŠŠIE UVEDENÝCH

POŽIADAVIEK, STRÁCA ZÁKAZNÍK NÁROK NA AKÉKOĽVEK ZÁRUKY !!!


AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNÍ VANA / AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNA VAŇA

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY A UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST / STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

Pokyny pro usazení hydromasážní vany: / Pokyny pre usadenie hydromasážnej vane:

1. Nesnímejte ochranný obal.

2. Vanu usaďte do roviny pomocí stavitelných nožiček tak, aby spára mezi obkladem a vanou byla

asi 2-3 mm.

3. Po usazení zaplňte vzniklou spáru silikonovým tmelem.

4. Před konečnou instalací musí být celý systém přezkoušen, kvůli odstranění případných závad

vzniklých například převozem nebo manipulací s vanou.

5. Úpravy výrobku mohou být prováděny až po konzultací s výrobcem!

1. Nesnímajte ochranný obal.

2. Vaňu usaďte do roviny pomocou nastaviteľných nožičiek tak, aby škára medzi obkladom

a vaňou bola asi 2-3 mm.

3. Po usadení zaplňte vzniklú škáru silikónovým tmelom.

4. Pred konečnou inštaláciou musí byť celý systém preskúšaný, kvôli odstráneniu prípadných

závad vzniknutých napríklad prevozom alebo manipuláciou s vaňou.

5. Úpravy výrobku môžu byť vykonávané až po konzultácii s výrobcom!

Způsob používání: / Spôsob používania:

Masážní systém HYDRO / Masážny systém HYDRO

Pneumatický spínač hydromasáže

zapnuto / vypnuto

Pneumatický spínač hydromasáže

zapnuté / vypnuté

Vzduchová regulace hydromasáže

+/ -

Vzduchová regulácia hydromasáže

+/ -

Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickým spínačem, který je umístěn na horním okraji vany.

Regulaci intenzity masáže lze měnit otevíráním nebo zavíráním maxitrysek. Vzduchová regulace

obohacuje vodní masáž vzduchem, který mění účinky masáže.

Spustenie a vypnutie sa vykonáva pneumatickým spínačom, ktorý je umiestnený na hornom

okraji vane. Reguláciu intenzity masáže možno meniť otváraním alebo zatváraním maxitrysiek.

Vzduchová regulácia obohacuje vodnú masáž vzduchom, ktorý mení účinky masáže.


AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNÍ VANA / AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNA VAŇA

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY A UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST / STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

Upozornění: / Upozornenie:

Systém s pneumatickým ovládáním není osazen hladinovým bezpečnostním senzorem, který

zabezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít

k poškození čerpadla.

Systém s pneumatickým ovládaním nie je osadený hladinovým bezpečnostným senzorom, ktorý

zabezpečuje zariadenie pred náhodným spustením bez napustenej vody, čím by mohlo dôjsť

k poškodeniu čerpadla.

Způsob používání hydromasáže: / Spôsob používania hydromasáže:

Vanu naplníme vodou asi 3-6 cm nad nejvyšší trysku. Stiskem pneumatického tlačítka se spustí

motor čerpadla.Čerpadlo stlačuje vodu a žene ji do rozvodového potrubí.Vzduch je stejným

způsobem rozváděn v souběžném potrubí. Prostřednictvím nastavitelných trysek se voda mísí

se vzduchem a je směřována proti tělu, čímž vyvolává příznivý účinek masáže. Opětovným stiskem

pneumatického spínače systém vypneme.

Vaňu naplníme vodou asi 3-6 cm nad najvyššiu trysku. Stlačením pneumatického tlačidla

sa spustí motor čerpadla. Čerpadlo stlačuje vodu a ženie ju do rozvodného potrubia. Vzduch

je rovnakým spôsobom rozvádzaný v súbežnom potrubí. Prostredníctvom nastaviteľných trysiek

sa voda miesi so vzduchom a je smerovaná proti telu, čím vyvoláva priaznivý účinok masáže.

Opätovným stlačením pneumatického spínača systém vypneme.

Masážní systém HYDRO – AIR / Masážny systém HYDRO – AIR

Pneumatický spínač airmasáže

zapnuto / vypnuto

Pneumatický spínač airmasáže

zapnuté / vypnuté

Pneumatický spínač hydromasáže

zapnuto / vypnuto

Pneumatický spínač hydromasáže

zapnuté / vypnuté

Vzduchová regulace hydromasáže

+/ -

Vzduchová regulácia hydromasáže

+/ -

Spuštění a vypnutí se provádí pneumatickými spínači, které jsou umístěn na horním okraji vany.

Regulaci intenzity masáže lze měnit otevíráním nebo zavíráním maxitrysek. Vzduchová regulace

obohacuje vodní masáž vzduchem, který mění účinky masáže.

Spustenie a vypnutie sa vykonáva pneumatickými spínačmi, ktoré sú umiestnené na hornom

okraji vane. Reguláciu intenzity masáže možno meniť otváraním alebo zatváraním maxitrysiek.

Vzduchová regulácia obohacuje vodnú masáž vzduchom, ktorý mení účinky masáže.


AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNÍ VANA / AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNA VAŇA

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY A UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST / STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

Upozornění: / Upozornenie:

Systém s pneumatickým ovládáním není osazen hladinovým bezpečnostním senzorem, který

zabezpečuje zařízení před náhodným spuštěním bez napuštěné vody, čímž by mohlo dojít

k poškození čerpadla. Kompresor pro airmasáž lze opětovně zapnout po vypuštění vody z vany

(asi na 30 – 120 vteřin), aby došlo k vyfoukání a vysušení rozvodového potrubí systému.

Systém s pneumatickým ovládaním nie je osadený hladinovým bezpečnostným senzorom,

ktorý zabezpečuje zariadenie pred náhodným spustením bez napustenej vody, čím by mohlo

dôjsť k poškodeniu čerpadla. Kompresor pre airmasáž možno opätovne zapnúť po vypustení

vody z vane (asi na 30 – 120 sekúnd), aby došlo k vyfúkaniu a vysušeniu rozvodného potrubia

systému.

Způsob používání hydromasáže: / Spôsob používania hydromasáže:

Vanu naplníme vodou asi 3-6 cm nad nejvyšší trysku. Stiskem pneumatického tlačítka se spustí

motor čerpadla. Čerpadlo stlačuje vodu a žene ji do rozvodového potrubí.Vzduch je stejným

způsobem rozváděn v souběžném potrubí. Prostřednictvím nastavitelných trysek se voda mísí se

vzduchem a je směřována proti tělu, čímž vyvolává příznivý účinek masáže. Opětovným stiskem

pneumatického spínače systém vypneme.

Vaňu naplníme vodou asi 3-6 cm nad najvyššiu trysku. Stlačením pneumatického tlačidla

sa spustí motor čerpadla. Čerpadlo stlačuje vodu a ženie ju do rozvodného potrubia. Vzduch

je rovnakým spôsobom rozvádzaný v súbežnom potrubí. Prostredníctvom nastaviteľných trysiek

sa voda miesi so vzduchom a je smerovaná proti telu, čím vyvoláva priaznivý účinok masáže.

Opätovným stlačením pneumatického spínača systém vypneme.

Důležitá informace k funkci kompresoru: / Dôležitá informácia k funkcii kompresora:

Pomocí regulátoru otáček, který je umístěn na čelní straně kompresoru u vývodu vzduchu,

je možno docílit snížení nebo zvýšení intenzity airmasáže.

Pomocou regulátora otáčok, ktorý je umiestnený na čelnej strane kompresora pri vývode vzduchu,

možno dosiahnuť zníženie alebo zvýšenie intenzity airmasáže.


AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNÍ VANA / AKRYLÁTOVÁ MASÁŽNA VAŇA

UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY A UŽÍVATEĽSKÝ NÁVOD

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST / STAVEBNÁ PRIPRAVENOSŤ

Technické informace k masážním systémům

Technické informácie k masážnym systémom

Systém HYDRO Systém HYDRO – AIR

Přívod vody G ½“ Prívod vody G ½“ T/S T/S

Sifon s vyústěním Sifón s vyústením ø 32 mm ø 32 mm

Příkon P1 kW Príkon P1 kW 0,56 – 1,15 kW 0,56 – 1,15 kW

Průřez přívod. kabelu Prierez prívod. kábla 3 x 2,5 mm 2 3 x 2,5 mm 2

Přívod el. napětí Prívod el. napätia 230V 50Hz 230V 50Hz

Jistič Istič 6A 10A

Proudový chránič Prúdový chránič 0,03 A 0,03 A

Průřez ochr. vodiče PE Prierez ochr. vodiča PE 4 mm 2 4 mm 2

Čerpadlo Čerpadlo 560W 560W

Kompresor Kompresor 900W

Důležité upozornění: / Dôležité upozornenie:

Hydromasážní vana slouží ke koupání (očistě těla). Vana nesmí být v žádném případě usazena

způsobem pevného zazdění. Vana musí být ve všech případech vyjímatelná bez násilných

stavebních zásahů! Při nedodržení uvedených zásad nebude uznána případná reklamace.

Hydromasážna vaňa slúži na kúpanie (očistu tela). Vaňa nesmie byť v žiadnom prípade usadená

spôsobom pevného zamurovania. Vaňa musí byť vo všetkých prípadoch vynímateľná bez násilných

stavebných zásahov! Pri nedodržaní uvedených zásad nebude uznaná prípadná reklamácia.

Záruční doba: / Záručná doba:

Záruka na vanu, komponenty a elektrické zařízení je 2 roky a vztahuje se ke skrytým vadám

materiálu a vadám vzniklým při výrobním procesu.

Záruka se nevztahuje na poškození způsobená užíváním výrobku a vady vzniklé

nesprávným zabudováním.

Záruka na vaňu, komponenty a elektrické zariadenie je 2 roky a vzťahuje sa na skryté

závady materiálu a závady vzniknuté pri výrobnom procese. Záruka sa nevzťahuje

na poškodenia spôsobené používaním výrobku a závady vzniknuté nesprávnym zabudovaním.

Datum prodeje

Razítko a podpis prodejce

More magazines by this user
Similar magazines