Svět neziskovek 12/2012 - Neziskovky

neziskovky.cz

Svět neziskovek 12/2012 - Neziskovky

ad

po

na

Vaše

dotazy

Problematika zaměstnávání

osob se zdravotním

postižením

Se řídí zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

– především část III a vyhláškou

č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č.

435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Ochrana v pracovněprávních

vztazích u zaměstnanců se zdravotním

postižením je zakotvena v Zákoníku práce.

Dar občanskému sdružení/

neziskové organizaci

Nezisková organizace nebo občanské

sdružení obdrželi dar v nepeněžní formě.

Darem byla hodnota dopravy, kterou pro

účel námi pořádané kulturní akce nám dopravní

firma poskytla zdarma. Jak tento dar

zaúčtovat v účetnictví? Na které účty? Je

nutné tuto hodnotu daru zohlednit při posuzování

tzv. ziskovosti pro účely zdanění daně

z příjmů? Dar je v souladu s posláním organizace

dle stanov. Musíme podat přiznání

k dani darovací?

Odpověď:

Začněme nejdříve daňovými aspekty.

Toto bezúplatné nabytí majetku bude předmětem

darovací daně, ale pravděpodobně

bude od daně darovací osvobozeno na

základě ustanovení § 20 odst. 4 písm. a)

č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací

a dani z převodu nemovitostí, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZDDDPN“).

Povinnost podat daňové přiznání je potom

upravena v § 21 ZDDDPN, přičemž z úpravy

§ 21 odst. 1 písm. d) vyplývá, že poplatník je

povinen podat místně příslušnému správci

daně přiznání k dani darovací do 30 dnů ode

dne, v němž uplynul příslušný kalendářní

rok, jde-li o bezúplatné nabytí majetku právnickou

osobou, které je osvobozeno podle

§ 20 odst. 4 ZDDDPN; přiznání k dani darovací

zahrnuje veškerý majetek nabytý nebo

poskytnutý v tomto období s výjimkou majetku,

u kterého se daňové přiznání podle

§ 21 odst. 5 ZDDDPN nepodává, ale tato

úprava se na tento případ pravděpodobně

vztahovat nebude. Z toho potom vyplývá,

že daňové přiznání k dani darovací bude podáno

do 30. 1. 2012 a bude v něm uveden

veškerý majetek nabytý za rok 2011, pokud

se jedná o majetek osvobozený od darovací

daně podle § 20 odst. 4 ZDDDPN.

8 SVĚT NEZISKOVEK 12 / 2012

partner rubriky

www.unes.cz

Z pohledu daně z příjmů bude potom

rozhodující, že tento příjem není v souladu

s § 18 odst. 2 písm. a) ZDP předmětem

daně z příjmů, právě proto, že je předmětem

daně darovací. Tento dar je sice součástí

hlavní činnosti občanského sdružení, ale

protože se na něj vztahuje úprava § 18 odst.

2 ZDP, domnívám se, že se již nebude posuzovat

podle § 18 odst. 4 ZDP. Ale i kdyby

tomu tak bylo, nebude to mít na posouzení

ziskovosti hlavní činnosti žádný dopad,

protože ve stejné výši, v jaké budou zahrnuty

výnosy, budou zahrnuty i náklady, takže

dopad na ziskovost hlavní činnosti bude neutrální.

A co se týká samotného účtování, je nutné

předeslat, že účetní předpisy takovýto

případ konkrétně neřeší. Přepokládám, že

občanské sdružení vede účetnictví a postupuje

tak podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

a Českých účetních standardů č. 401 až

414. Jak vyplývá z § 27 odst. 6 písm. b) vyhlášky

č. 504/2002 Sb., položka „B.VI.27.

Přijaté příspěvky (dary) obsahuje přijaté

dary na provozní činnost účetní jednotky.

Tomu by odpovídalo, že přijatý dar bude zaúčtovaný

do výnosů na příslušný účet účtové

skupiny 68 – Přijaté příspěvky. Naproti

tomu hodnota dopravy pořízená tímto darem

by měla být zaúčtována v nákladech na

příslušném účtu účtové skupiny 51 –Služby.

Vzhledem k tomu, že v tomto případě nemá

přijatý dar podobu peněžního příspěvku, jak

předpokládá např. bod 5.6.2. Českého účetního

standardu č. 412, doporučoval bych

účetní předpis MD 51x/D 68x.

ING. ZDENĚK MORÁVEK, DOTAZ Č. 1375/11

Vaše finance: GRANTOVÝ KALENDÁŘ

20.12.2012

Evropská komise

Výzva na podporu kultury a audiovize

v oblasti AKP

Oblast podpory: kultura

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3440

28.12.2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Výzva č. 87 - Výzva pro předkládání

grantových projektů v rámci

oblasti podpory 3.1 – Podpora procesu

transformace pobytových sociálních

služeb

Oblast podpory: sociální/zdravotní/

humanitární, vzdělávání, ostatní

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3332

Kontakt: 221 921 111; 221 923 364

Adresa: Na Poříčním právu 1, 128

00 Praha 2

Povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním

postižením má každý zaměstnavatel, který zaměstnává

více než 25 zaměstnanců v pracovním

poměru. Povinný podíl činí 4 % z průměrného

ročního přepočteného počtu zaměstnanců.

Do průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců

se započítávají pouze zaměstnanci v

pracovním poměru. Průměrný roční přepočtený

počet zaměstnanců se zjišťuje jako podíl celkového

počtu skutečně odpracovaných hodin těmito

zaměstnanci v daném kalendářním roce, zvýšeného

o neodpracované hodiny

a) v důsledku dočasné pracovní neschopnosti,

za kterou je poskytováno nemocenské,

b) v důsledku čerpání dovolené na zotavenou,

c) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnavatele,

d) z důvodu překážek v práci na straně zaměstnance,

pokud se jedná o překážky, při kterých má

zaměstnanec nárok na náhradu mzdy nebo platu.

e) v důsledku ošetřování nemocného člena rodiny,

za které náleží podpora při ošetřování člena

rodiny (ošetřovné).,

a celkového fondu pracovní doby bez svátků

připadající v daném kalendářním roce na jednoho

zaměstnance pracujícího po stanovenou týdenní

pracovní dobu.

Zaměstnavatelé mohou plnit tuto povinnost

nejen zaměstnáním osoby se zdravotním postižením

na pracovní poměr, ale také odebíráním

výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, kteří

zaměstnávají více než 50% zaměstnanců, kteří

jsou osobami se zdravotním postižením, které

jsou OSVČ a nezaměstnávají žádné zaměstnance,

nebo zadáváním zakázek těmto osobám. Další

možností je odvod do státního rozpočtu ve výši

2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství

za 1. až 3. čtvrtletí sledovaného kalendářního

roku za každou osobu se zdravotním postižení,

kterou by zaměstnavatel měl zaměstnat.

Zaměstnavatel má právo na příspěvek za zřízení

chráněného pracovního místa, tj. pracovní místo

pro osobu se zdravotním postižení, které musí

existovat a být obsazené po dobu 3 let. O zřízení

chráněného pracovního místa se sepisuje 3letá

dohoda s Úřadem práce. Výše příspěvku na jedno

chráněné pracovní místo může být až 8násobek

a u osob s těžším zdravotním postižením až

12násobek průměrné mzdy v národním hospodářství

za 1. – 3. čtvrtletí předchozího kalendářního

roku. Pokud je na základě jedné dohody s Úřadem

práce zakládáno 10 a více chráněných pracovních

míst, příspěvek může být ve výši maximálně

10násobku a u osob s těžším postižením

až 14násobku průměrné mzdy (viz výše).

Příspěvek se poskytuje jen v případech, kdy

zaměstnavatel prokáže, že nemá nedoplatky na

daních, u celního úřadu, na veřejném zdravotním

či sociálním pojištění (s výjimkou posečkaných

daní).

Nejdříve po uplynutí 12 měsíců ode dne zřízení

chráněného pracovního místa je možné zažádat

o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů

chráněného pracovního místa. Maximální

výše tohoto příspěvku činí 48 000 Kč.

Zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných

pracovních místech více než 50 % osob se

zdravotním postižením z celkového počtu svých

zaměstnanců se poskytuje příspěvek na podporu

zaměstnávání těchto osob formou částečné

úhrady vynaložených prostředků na mzdy nebo

platy a dalších nákladů

Příspěvek je poskytován čtvrtletně zpětně ve

výši 75% skutečně vynaložených mzdových nákladů

na zaměstnance v pracovním poměru,

který je osobou se zdravotním postižením, včetně

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku

na státní politiku zaměstnanosti a pojistného

na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel

za sebe odvedl z vyměřovacího základu tohoto

zaměstnance, nejvýše však ve výši 8 000 Kč

měsíčně. Po uplynutí 12 kalendářních měsíců

ode dne obsazení zřízeného chráněného pracovního

místa nebo ode dne vymezení chráněného

pracovního místa může zaměstnavatel v žádosti

o příspěvek za následující kalendářní čtvrtletí

uplatnit nárok na zvýšení příspěvku o částku odpovídající

prokázaným dalším nákladům vynaloženým

zaměstnavatelem na zaměstnávání osob

se zdravotním postižením v kalendářním čtvrtletí,

za které o příspěvek žádá, nejvýše však o 2

000 Kč měsíčně na jednoho zaměstnance, který

je osobou se zdravotním postižením. Zvýšení příspěvku

nelze uplatnit pro chráněné pracovní místo

zřízené nebo vymezené mimo pracoviště zaměstnavatele.

Příspěvek se poskytuje čtvrtletně

zpětně na základě písemné

žádosti zaměstnavatele, která

musí být krajské pobočce

Úřadu práce doručena nejpozději

do konce kalendářního měsíce

následujícího po uplynutí příslušného kalendářního

čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za podmínky,

že k poslednímu dni příslušného kalendářního

čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci

daní zachyceny daňové nedoplatky vedené příslušným

finančním nebo celním úřadem, nemá

nedoplatek na pojistném a na penále na sociální

zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

a na pojistném a na penále na veřejné

zdravotní pojištění, s výjimkou případů, kdy:

a) bylo povoleno splácení ve splátkách a zaměstnavatel

není v prodlení se splácením splátek

nebo bylo povoleno posečkání daně, nebo

b) součet všech splatných nedoplatků zaměstnavatele

k poslednímu dni příslušného kalendářního

čtvrtletí nepřesáhl 10 000 Kč a zaměstnavatel

tyto nedoplatky uhradil do 15. dne kalendářního

měsíce následujícího po kalendářním čtvrtletí,

za které o příspěvek žádá, nebo je uhradil do

5 pracovních dnů ode dne, kdy se o těchto nedoplatcích

od krajské pobočky Úřadu práce dozvěděl

v případě, že si údaje o nedoplatcích zjistil

Úřad práce sám, pokud mu k tomu dal zaměstnavatel

souhlas a za tímto účelem zprostil příslušný

finanční nebo celní úřad povinnosti mlčenlivosti

vůči Úřadu práce; uhrazení nedoplatku je

zaměstnavatel povinen krajské pobočce Úřadu

práce doložit.

MARTIN SÍGL

Regionální rada Moravskoslezsko

zveřejnila plán výzev do poloviny

roku 2013

Oblast podpory: kultura, životní prostředí,

sociální/zdravotní/humanitární,

vzdělávání, lidská práva,

ochrana nemovitých památek, volný

čas, regionální/komunitní rozvoj,

rozvoj neziskového sektoru, ostatní

Působnost programu: Moravskoslezský

kraj

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3391

Kontakt: 552 303 546 (tel.)

info@rr-moravskoslezsko.cz

sekretariat@rrmoravskoslezsko. cz

Adresa: Hrabákova 1/1861, 702 00

Ostrava - Moravská Ostrava

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Semináře pro žadatele o dotace pro

rok 2013 a informace o novém

dotačním období 2013-2018

Oblast podpory: vzdělávání,

volný čas

http://dbfz.neziskovky.cz//program.aspx?id_prog=3362

Kontakt: www.msmt.cz

Adresa: Karmelitská 7,

118 12 Praha 1

Přehled aktuálních uzávěrek grantových či výběrových řízení a dotačních programů včetně informací o datech uzávěrek nabízíme v Grantovém kalendáři, jehož předplatné na 4. čtvrtletí

2013 činí 650 Kč (včetně DPH). Objednávkový formulář ke stažení najdete na: http://www.neziskovky.cz/clanky/508_531/grany_grant_kalendar/

More magazines by this user
Similar magazines