Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012

seberov.cz

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012

OBSAH

Co najdete v tomto ËÌsle?

⁄VODNÕK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Slovo starostky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

RADNICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Ze zased·nÌ Zastupitelstva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

UD¡LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel˘:

Nejsme pro Vesteckou spojku! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

»Ìm n·m hrozÌ spojka d·lnic? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Z NAäÕ »TVRTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Z·jezd pro seniory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

UvÌt·nÌ obË·nk˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

HrnË̯sko-äeberovskÈ louky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

äKOLSTVÕ A DÃTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Zpr·viËky ze ökolky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Z·kladnÌ ökola V Ladech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Bar·Ënick· rychta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

éIJEME V PRAZE a OKOLÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

SportovnÌ rozhovor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Informace o PID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Informace z MÏstskÈ policie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

INZERCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 1


⁄VODNÕK

Slovo starostky

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

kaûdÈ ËÌslo Zpravodaje si ¯Ìk·m, co napsat,

aby to bylo aktu·lnÌ, z·roveÚ V·m

sdÏlit co vöe se ud·lo. ZaËnu proto p¯ÌtomnostÌ,

ohlÈdnu se za kouskem minulosti

a nastÌnÌm v·m, co se bude dÌt v kr·tkÈ

budoucnosti ☺

Konec lÈta se blÌûÌ. VÏtöina z n·s m· po

dovolen˝ch, dÏtem brzy zaËne nov˝ ökolnÌ

rok.

A co se ud·lo novÈho bÏhem pr·zdnin

v naöÌ mÏstskÈ Ë·sti? Co se t˝k· stavebnÌ

oblasti, tak jsem stihli opravit ökody, kterÈ

byly koncem roku zp˘sobenÈ hav·riÌ

vody ve ökole, poda¯ilo se n·m zajistit

sanaci podlahy v mate¯skÈ ökolce v Hrn-

Ë̯Ìch. Podlaha v HrnË̯Ìch byla jeötÏ p˘vodnÌ

a takÈ to na nÌ bylo zn·t. SouË·stÌ

pracÌ p¯i sanaci podlahy budou takÈ novÈ

malby v p¯ÌzemÌ ökolky, odvodnÏnÌ okapnÌch

ûleb˘ d·le od budovy. VϯÌm, ûe vöe

stihneme vËas a dÏti budou moci 3. z·¯Ì

nastoupit do opravenÈ ökolky.

Jelikoû jsem v tÏchto dnech dostala do

ruky zamÌtnutÈ odvol·nÌ proti stavebnÌmu

povolenÌ chodnÌku V Ladech, vypÌöeme

jeötÏ do konce roku v˝bÏrovÈ ¯ÌzenÌ

na realizaci tÈto stavby a vϯÌm, ûe do

zaË·tku ökolnÌho roku se stavba chodnÌku

zah·jÌ.

Na z·kladÏ schv·len˝ch dotacÌ nech·v·-

me jeötÏ u sportovnÏ oddychovÈho are·-

lu dobudovat skladovÈ prostory, na kterÈ

v p¯edch·zejÌcÌm obdobÌ nezbyly finance.

UrËitÏ si p¯eËtÏte Zpravodaj aû do konce,

zÌsk·te informace nejen ze zased·nÌ zastupitelstva,

ale ohlÈdneme se nap¯. za

opÏt velmi diskutovanou p¯ipravovanou

dokumentacÌ EIA Exitu 4 a VesteckÈ spojky.

Jak jistÏ vÌte z materi·l˘ rozliönÈ kvality,

zaË·tkem Ëervence probÏhlo ve¯ejnÈ

projedn·nÌ dokumentace EIA Exitu 4.

V souËasnÈ dobÏ Ministerstvo ûivotnÌho

prost¯edÌ vypo¯·d·v· vznesenÈ p¯ipomÌnky

a podnÏty, potÈ je vyhodnotÌ. Z·vÏry

v tÈto dobÏ nejsou zn·my a jakÈkoliv

materi·ly, let·ky tvrdÌcÌ v˝sledek vyhodnocenÌ,

jsou pouze a jenom ˙ËelovÈ spekulace.

Co v·s bude zajÌmat je novinka, kterou

jsem se rozhodli podpo¯it, a tou je z·jezd

pro seniory, kter˝ je dotov·n z rozpoËtu

mÏstskÈ Ë·sti. DÌky v˝h¯e p¯i jednom ökolenÌ

se n·m poda¯ilo zajistit financov·nÌ

celÈho projektu. VÌce se doËtete na stranÏ

11.

Mimo z·jezdu pro seniory p¯ipravujeme

takÈ vÌt·nÌ nov˝ch obË·nk˘, vÌce na stranÏ

11.

NezapomeÚte takÈ na novinky, kterÈ m·

pro v·s p¯ipravenÈ Bar·Ënick· rychta, jejÌ

program je urËen nejen dÏtem, ale takÈ

dospÏl˝m. Program, jednotlivÈ kurzy i den

otev¯en˝ch dve¯Ì je vÌce pops·n na str.

21ñ28. Den otev¯en˝ch dve¯Ì probÏhne

v pondÏlÌ 3.9.2012 od 15 hodin.

VϯÌm, ûe podzim bude pln˝ z·ûitk˘, vÏtöinou

tÏch pozitivnÌch a konec lÈta si jeötÏ

vöichni uûijeme. P¯eji v·m do nadch·-

zejÌcÌch dn˘ pohodu a slunce, kterÈ n·s

nabijÌ energiÌ.

Petra Venturov·,

starostka

2

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

Ze zased·nÌ Zastupitelstva

17. ZASED¡NÕ

17. zased·nÌ Zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov se konalo dne 25.6.2012 od 17

hodin v zasedacÌ mÌstnosti ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti. P¯Ìtomno bylo vöech sedm Ëlen˘ zastupitelstva

Z¡VÃRE»N› ⁄»ET MÃSTSK… »¡STI

ZA ROK 2011

N·vrh z·vÏreËnÈho ˙Ëtu byl zve¯ejnÏn na

˙¯ednÌ desce, na v˝vÏsk·ch a na webov˝ch

str·nk·ch mÏstskÈ Ë·sti. Byl takÈ projedn·n

ve finanËnÌ komisi, kter· doporuËila jeho

schv·lenÌ. ZastupitelÈ revidovali hospoda-

¯enÌ loÚskÈho roku s celkov˝m objemem

p¯Ìjm˘ a v˝daj˘ 15 128 tis. KË v hlavnÌ Ëinnosti.

Bilance p¯Ìjm˘ a v˝daj˘ v podnikatelskÈ

Ëinnosti p¯i n·kladech 24 525 tis. KË

a v˝nosech 37 943 tis. KË uk·zala kladn˝

hospod·¯sk˝ v˝sledek p¯ed zdanÏnÌm ve

v˝öi 13 481 tis. KË. Z·vÏreËn˝ ˙Ëet mÏstskÈ

Ë·sti byl zastupitelstvem p¯ijat bez v˝hrad.

VYJ¡DÿENÕ K POSUDKU O VLIVECH

Z¡MÃRU ÑEXIT 4 D1 A DOPRAVNÕ

PÿIPOJENÕ Z¡PADNÕ KOMER»NÕ Z”NY

PRŸHONICEì NA éIVOTNÕ PROSTÿEDÕ

P¯i projedn·nÌ tohoto bodu dostali moûnost

se vyj·d¯it nejen p¯ÌtomnÌ obËanÈ mÏstskÈ

Ë·sti, ale i hostÈ z okolnÌch mÏstsk˝ch Ë·stÌ

a obcÌ. MÏstsk· Ë·st jiû v minulosti podala

k n·vrhu svÈ p¯ipomÌnky, kterÈ vzal zpracovatel

na vÏdomÌ a vËlenÌ je do n·vrhu.

Zastupitelstvo podrûelo konzistentnÌ n·zor

samospr·vy na tuto problematiku a vzalo

p¯edloûen˝ posudek na vÏdomÌ s tÌm, ûe trv·

na z·kazu vjezdu vozidel o hmotnosti nad

12 tun.

⁄PRAVA PROVOZNÕHO ÿ¡DU

SPORTOVNÃ ODDYCHOV…HO ARE¡LU

DosavadnÌ provoz sportovnÌho are·lu p¯inesl

nÏkterÈ poznatky a zkuöenosti, kterÈ zastupitelstvo

vyuûilo pro ˙pravu dosavadnÌho

¯·du uûÌv·nÌ jednotliv˝ch sportoviöù.

ZmÏny se t˝kaly p¯edevöÌm doby v˝p˘jËky

n·¯adÌ, rezervace sportoviötÏ a moûnosti

z·p˘jËky p·rty stanu, lavic a stol˘. P¯ijÔte

si zasportovat!

PODPORA KULTURNÕCH

A SPOLE»ENSK›CH AKTIVIT SENIORŸ

MÃSTSK… »¡STI PRAHA-äEBEROV

ZastupitelÈ podpo¯ili kulturnÏ spoleËenskÈ

vyûitÌ mÌstnÌch senior˘ schv·lenÌm n·vrhu

na po¯·d·nÌ jednodennÌch autobusov˝ch

z·jezd˘ do zajÌmav˝ch lokalit s rozumnou

dobou dojezdu a s p¯ipraven˝m programem

za n·sledujÌcÌch podmÌnek:

ñ z·jezd se uskuteËnÌ dvakr·t roËnÏ,

ñ v˝daje na autobus hradÌ mÏstsk· Ë·st maxim·lnÏ

do v˝öe 20 000 KË,

ñ program a ostatnÌ v˝daje hradÌ ˙ËastnÌci

a stanovuje ho mÏstsk· Ë·st,

ñ z·jezdu se mohou ˙Ëastnit p¯ednostnÏ

d˘chodci/kynÏ s trval˝m pobytem na

mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov,

ñ v p¯ÌpadÏ nenaplnÏnÌ kapacity autobusu

rozhoduje o doplnÏnÌ porada vedenÌ starostky

mÏstskÈ Ë·sti s ohledem na vazby

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 3


RADNICE

z·jemc˘ k mÏstskÈ Ë·sti, po¯adÌ p¯ihl·-

öek, osobnÌ p¯ÌspÏvek p¯ihl·öenÈho k programu

z·jezdu,

ñ kon·nÌ z·jezdu nenÌ n·rokovÈ.

STANOVENÕ CEN PRON¡JMU

BAR¡»NICK… RYCHTY

Vzhledem k ukonËenÌ n·jemnÌ smlouvy a

zmÏnÏ reûimu vyuûitÌ prostor rychty byl zastupitelstvu

p¯edloûen n·vrh na v˝öi ˙hrady

kr·tkodobÈho pron·jmu mÌstnostÌ pro akce

a kurzy. ZastupitelÈ odsouhlasili s ˙ËinnostÌ

od 1.7.2012 hodinov˝ pron·jem mÌstnostÌ

p¯i akcÌch pro dÏti ve v˝öi 100 KË, po¯adatel

akcÌ pro dospÏlÈ zaplatÌ za hodinu 150 KË.

⁄PRAVY ROZPO»TU

V po¯adÌ Ëtvrt· letoönÌ ˙prava rozpoËtu

mÏstskÈ Ë·sti reagovala p¯edevöÌm na nav˝öenÌ

neinvestiËnÌch prost¯edk˘ z rozpoËtu

MHMP a na v˝platy odmÏn pracovnÌk˘m

v oblasti ökolstvÌ. ZastupitelÈ tedy m.j. potvrdili

zv˝öenÌ dotace na sportovnÏ rekreaËnÌ

are·l äeberov o 150 tis. KË. O stejnou

Ë·stku nav˝öili investice do tohoto za¯ÌzenÌ.

Pro pracovnÌky ve ökolstvÌ bude navÌc

k dispozici 122 800 KË, z toho pro zamÏstnance

Mä 63 300 KË a pro zamÏstnance Zä

59 500 KË.

UZAVÿENÕ SMLOUVY O DÕLO

S FIRMOU ANTE ñ ING, A. S.

NA SANACI U»EBNY MATEÿSK… äKOLY

HRN»ÕÿE

PodrobnÏji ËtÏte ve zpr·vÏ z mimo¯·dnÈho

zased·nÌ ze dne 19.7.2012

UZAVÿENÕ SMLUV O SMLOUV¡CH

BUDOUCÕCH O ZÿÕZENÕ VÃCN…HO

BÿEMENE

Zastupitelstvo schv·lilo uzav¯enÌ smluv

o smlouv·ch budoucÌch o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho

b¯emene:

ñ s panem Michalem Ivanovem na stavbu

vodovodnÌ p¯Ìpojky k zam˝ölenÈ stavbÏ

rodinnÈho domu v HrnË̯Ìch,

ñ s firmou Izomat Praha, s.r.o. na stavbu

plynovodnÌ p¯Ìpojky k prodejnÏ v HrnËÌ-

¯Ìch,

ñ s Ing. Ond¯ejem Kousalem na p¯esah zast¯eöenÌ

st·nÌ pro automobily v HrnË̯Ìch,

ñ s panem Tom·öem Vejrychem na stavbu

vodovodnÌ, kanalizaËnÌ a plynovodnÌ p¯Ìpojky

k zam˝ölenÈ stavbÏ rodinnÈho

domu v äeberovÏ,

na z·kladÏ ¯·dnÏ zve¯ejnÏn˝ch z·mÏr˘ a

doporuËenÌ stavebnÌ komise. Za z¯ÌzenÌ vÏcnÈho

b¯emene zaplatÌ budoucÌ opr·vnÏnÌ

jednor·zov˝ poplatek 5000 KË bez DPH.

ROZPUäTÃNÕ REZERVNÕHO FONDU

Zä äEBEROV

PodrobnÏji ËtÏte ve zpr·vÏ z mimo¯·dnÈho

zased·nÌ ze dne 19.7.2012

UZAVÿENÕ DAROVACÕ SMLOUVY

NA DAROV¡NÕ POZEMKU

Pozemky parc. Ë. 533/37 o v˝mϯe 33 m 2 a

533/36 o v˝mϯe 4 m 2 jsou ve vlastnictvÌ

pana Jana Ryby a byly na z·kladÏ geometrickÈho

pl·nu oddÏleny z pozemkovÈ parcely

Ë. 533/7 tÈhoû vlastnÌka. Jedn· se o p·s

öirok˝ cca 1 m soubÏûn˝ s komunikacÌ

K HrnË̯˘m od ulice Nov·kova smÏrem

k ulici Za Prodejnou v dÈlce cca 35 m. Na

z·kladÏ jedn·nÌ s vlastnÌkem byl zastupitelstvu

p¯edloûen n·vrh na bez˙platn˝ p¯evod

tÏchto pozemk˘ do vlastnictvÌ hl. m.

Prahy a svϯenÈ spr·vy mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

Schv·lenÌm tohoto n·vrhu zastupitelÈ

umoûnili p¯Ìpadnou budoucÌ dostavbu

chodnÌku v danÈm mÌstÏ.

4

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

MIMOÿ¡DN… ZASED¡NÕ

Mimo¯·dnÈ zased·nÌ zastupitelstva se konalo dne 19.7.2012 od 17 hodin v zasedacÌ mÌstnosti

⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti. P¯Ìtomni byli Ëty¯i ËlenovÈ zastupitelstva, t¯i byli ¯·dnÏ omluveni

⁄PRAVA ROZPO»TU

MÏstskÈ Ë·sti byl navr·cen podÌl odveden˝

v r·mci hl. m. Prahy na dani z p¯Ìjmu pr·vnick˝ch

osob za zdaÚovacÌ obdobÌ 2011, a

to formou neinvestiËnÌ dotace a z financov·nÌ

projektu ÑZdravÈ mÏsto Praha 2012ì.

ZastupitelÈ m.j. schv·lili pouûitÌ 9 tis. KË

na projekt naöÌ z·kladnÌ ökoly ÑSpoleËnÏ ke

zdravÌ a bezpeËÌì v r·mci projektu ÑZdravÈ

mÏsto Praha 2012ì, 328 800 KË bude pouûito

v kapitol·ch rozpoËtu pÈËe o vzhled a

ve¯ejnou zeleÚ a Ëinnost mÌstnÌ spr·vy.

DAR NA SPOLUFINANCOV¡NÕ

PROJEKTU éIVOTNÕ PROSTÿEDÕ

MÏstsk· Ë·st ve spolupr·ci se soukrom˝m

subjektem a jeho prost¯ednictvÌm zÌskala

grant z rozpoËtu mÏsta na projekt v oblasti

ûivotnÌho prost¯edÌ, t˝kajÌcÌ se ˙drûby travnat˝ch

ploch sportovnÌho are·lu äeberov

sp·s·nÌm a d·le environment·lnÌ v˝chovy

naöich ökol·k˘. HlavnÌ mÏsto Praha poskytlo

finanËnÌ prost¯edky ve v˝öi 70 % celkov˝ch

n·klad˘. Dofinancov·nÌ bude provedeno

prost¯ednictvÌm p¯Ìjemce grantu. Zastupitelstvo

schv·lilo pot¯ebnou Ë·stku ve v˝öi

50 000 KË formou daru.

UZAVÿENÕ SMLOUVY O PRON¡JMU

NEBYTOV›CH PROSTOR

V äEBEROVSK…M äP›CHARU

Na lednovÈm zased·nÌ bylo zastupitelstvo

mÏstskÈ Ë·sti informov·no o z·mÏrech vyuûitÌ

objektu b˝valÈho öp˝charu. Na Ëerven

letoönÌho roku byla Ë·st objektu kr·tkodobÏ

pronajata ke skladovacÌm ˙Ëel˘m. N·-

jemce projevil z·jem Ë·st objektu uûÌvat i

nad·le. Vzhledem k tomu, ûe pro objekt

nebylo jeötÏ stanoveno jinÈ vyuûitÌ, byl od

18.6.2012 do 4.7.2012 vyps·n adresn˝ z·-

mÏr na pron·jem Ë·sti objektu ke stejn˝m

˙Ëel˘m jako doposud. Jedn· se cca o 2/3

celkovÈ plochy pravÈ Ë·sti p¯ÌzemÌ se samostatn˝m

vchodem. Na vyhl·öen˝ z·mÏr

reagovala firma Zaco. ZastupitelÈ schv·lili

n·vrh na uzav¯enÌ n·jemnÌ smlouvy s touto

firmou v souladu se z·kladnÌmi parametry

z·mÏru pron·jmu ñ doba neurËit· s 15 dennÌ

v˝povÏdnÌ lh˘tou, v˝öe n·jmu 2100 KË

bez DPH (2520 KË s DPH)

UZAVÿENÕ SMLOUVY O DÕLO

NA SANACI U»EBNY MATEÿSK…

äKOLY HRN»ÕÿE

Na 17. zased·nÌ zastupitelstva dne 25.6.2012

bylo schv·leno uzav¯enÌ smlouvy o dÌlo

s firmou Ante ñ ing, a. s. na sanaci uËebny

mate¯skÈ ökoly HrnË̯e, a to na z·kladÏ vyhodnocenÌ

nabÌdek v podlimitnÌm ¯ÌzenÌ.

Jeden z uchazeˢ vöak podal n·mitku

k postupu p¯i otevÌr·nÌ ob·lek s nabÌdkami.

Zadavatel ñ M» Praha-äeberov, vÏdom si

nutnosti provÈst stavebnÌ pr·ce v obdobÌ

pr·zdnin, zv·ûil veökerÈ, p¯edevöÌm ËasovÈ

aspekty p¯Ìpadn˝ch d˘sledk˘ v p¯ÌpadÏ

zamÌtnutÌ n·mitky a moûnÈho odvol·nÌ

v porovn·nÌ s dobou pot¯ebnou na provedenÌ

pracÌ (technologickÈ lh˘ty atd.) a ve-

¯ejnou zak·zku zruöil. Po zruöenÌ ve¯ejnÈ

zak·zky na sanaci uËebny mate¯skÈ ökoly

HrnË̯e v podlimitnÌm ¯ÌzenÌ bylo neprodlenÏ

vyps·no novÈ ¯ÌzenÌ v reûimu zak·zek

malÈho rozsahu. V˝zvu obdrûelo pÏt firem

vËetnÏ vÌtÏze p¯edchozÌho zruöenÈho ¯ÌzenÌ.

Zadavatel ve lh˘tÏ obdrûel devÏt nabÌdek.

Na z·kladÏ jejich hodnocenÌ a doporuËenÌ

hodnotÌcÌ komise schv·lili zastupitelÈ

uzav¯enÌ smlouvy s firmou K+K ñ STAVBY,

s.r.o., kter· zÌskala v hodnocenÌ maxim·lnÌ

moûn˝ poËet bod˘.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 5


RADNICE

UZAVÿENÕ SMLUV O SMLOUV¡CH

BUDOUCÕCH O ZÿÕZENÕ VÃCN…HO

BÿEMENE

Zastupitelstvo schv·lilo uzav¯enÌ smluv

o smlouv·ch budoucÌch o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho

b¯emene:

ñ s Ing. Pavlem Vesel˝m na stavbu kanalizaËnÌ

p¯Ìpojky pro stavbu polyfunkËnÌho

domu v HrnË̯Ìch, ul. Za Jednotou,

ñ s panem Janem Rybou na stavbu dvou vodovodnÌch

s dvou plynovodnÌch p¯Ìpojek

pro zam˝ölenou stavbu domu v äeberovÏ

p¯i ulici Nov·kova,

ñ s JUDr. Josefem a Milenou »eöelsk˝mi na

stavbu vodovodnÌ p¯Ìpojky pro zam˝ölenou

stavbu rodinnÈho domu v HrË̯Ìch,

ul. GoË·rova na z·kladÏ ¯·dnÏ zve¯ejnÏn˝ch

z·mÏr˘ a doporuËenÌ stavebnÌ komise.

Za z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene zaplatÌ

budoucÌ opr·vnÏnÌ jednor·zov˝ poplatek

5000 KË bez DPH.

UZAVÿENÕ SMLOUVY O ZÿÕZENÕ

VÃCN…HO BÿEMENE

Firma PREdistribuce je vlastnÌkem stavby

kabelov· p¯Ìpojka 1 kV v celkovÈ dÈlce trasy

cca 24 m zasahujÌcÌ na pozemek parc. Ë.

191/1 k. ˙. äeberov, kter˝ je ve svϯenÈ spr·-

vÏ mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov. Zastupitelstvo

mÏstskÈ Ë·sti schv·lilo na zased·nÌ dne

26.3.2012 uzav¯enÌ smlouvy o smlouvÏ

budoucÌ o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho b¯emene. Ta byla

s opr·vnÏn˝m podeps·na 14. Ëervna tohoto

roku. Uzav¯enÌm smlouvy o z¯ÌzenÌ vÏcnÈho

b¯emene zastupitelstvo nav·zalo na

p¯edchozÌ pr·vnÌ akt.

UPÿESNÃNÕ POUéITÕ REZERVNÕHO

FONDU ROZPO»TU Z¡KLADNÕ äKOLY

V LADECH

Na 17. zased·nÌ zastupitelstva dne 25.6.2012

bylo schv·leno rozpuötÏnÌ rezervnÌho fondu

rozpoËtu z·kladnÌ ökoly V Ladech ve v˝öi

65 000 KË na nov˝ elektronick˝ zabezpe-

ËovacÌ systÈm ochrany budovy. Po konzultaci

s ¯editelem ökoly bylo pouûitÌ prost¯edk˘

up¯esnÏno. »·stÌ rezervnÌho fondu bude

takÈ pokryto provedenÌ nutn˝ch oprav v jÌdelnÏ,

ve t¯Ìd·ch, na chodbÏ a na schodiöti.

ZastupitelÈ vzali na vÏdomÌ, ûe rezervnÌ

fond rozpoËtu Z·kladnÌ ökoly V Ladech ve

v˝öi 65 000 KË bude pouûit na:

ñ v˝mÏnu elektronickÈho zabezpeËovacÌho

systÈmu v hodnotÏ 30 500 KË,

ñ snÌûenÌ stropu (oprava popraskanÈho stropu)

v jÌdelnÏ v hodnotÏ 20 000 KË,

ñ opravy poökozen˝ch maleb ve t¯Ìd·ch, na

chodbÏ a schodiöti do 2. p. v hodnotÏ

15 000 KË.

ROZDÃLENÕ HOSPOD¡ÿSK…HO

V›SLEDKU MATEÿSK… äKOLY

UsnesenÌm zastupitelstva mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov

dne 27.2.2012 bylo m. j. schv·-

leno rozdÏlenÌ hospod·¯skÈho v˝sledku Mä

Na P¯ÌËnÈ Mezi formou zaËlenÏnÌ 4962 KË

do rezervnÌho fondu rozpoËtu Mä. Kontrolou

bylo zjiötÏno, ûe ve skuteËnosti se jedn·

o Ë·stku 3715 KË. V tomto smyslu zastupitelÈ

p¯Ìsluönou Ë·st usnesenÌ upravili.

Zp˘sob pouûitÌ se nezmÏnil.

* * *

USNESENÕ NA INTERNETU

http://www.seberov.cz/index.php?clanek=12

S vyuûitÌm podklad˘ zpracoval

Bohumil Sobotka,

tajemnÌk

⁄M» Praha-äeberov

6

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

NEJBLIéäÕ DALäÕ ZASED¡NÕ ZASTUPITELSTVA

Zastupitelstvo rokuje zpravidla jednou mÏsÌËnÏ obvykle v pondÏlÌ. Sch˘ze vÏtöinou zaËÌn·

v 17 hodin. MÌsta zased·nÌ se st¯ÌdajÌ. Jednou se konajÌ v budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti

v äeberovÏ (K HrnË̯˘m 160), podruhÈ v Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch (K äeberovu 805).

Zased·nÌ jsou kon·na pouze v p¯ÌpadÏ, ûe se naplnÌ obsahovÏ jejich pl·novan˝ program.

Pokud nenÌ program zve¯ejnÏn min. 7 dnÌ na ˙¯ednÌ desce, zased·nÌ se nekon·.

ï 17.9.2012 ñ Bar·Ënick· rychta HrnË̯e

ï 15.10.2012 ñ ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti

Program najdete vûdy v dostateËnÈm p¯edstihu, minim·lnÏ 7 dnÌ p¯ed kon·nÌm zased·nÌ,

na ve¯ejnÈ desce na internetu i na budovÏ ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti a takÈ na jednotliv˝ch

v˝vÏsk·ch tu a tam rozmÌstÏn˝ch v äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.

Aktu·lnÌ ˙¯ednÌ deska na internetu: www.seberov.cz/index.php?deska

UD¡LOSTI, ANKETY, PODNÃTY nejen zastupitel˘

NEJSME PRO VESTECKOU SPOJKU!

Petra Venturov·,

starostka

Nejsme ovöem ani proti VesteckÈ spojce.

Tato ot·zka totiû nynÌ nenÌ na stole.

Jiû 23.6.1976 byly usnesenÌm Ë. 155 vl·dy

»SR p¯ijaty ˙zemnÌ pl·n rajÛnu PraûskÈ st¯edoËeskÈ

aglomerace a smÏrn˝ ˙zemnÌ pl·n

Prahy, kde je navrûen ÑVnÏjöÌ praûsk˝ rychlostnÌ

automobilov˝ okruh H1ì veden˝

v trase dnes naz˝vanÈ JVK, tedy ÖñVestecñ

HrnË̯eñPr˘honiceñÖ Od tohoto roku byla

drûena v tÈto trase tzv. ˙zemnÌ rezerva. Exit4

na D1 byl schv·len do n·vrhu ˙zemnÌho

pl·nu hl. m. Prahy zastupitelstvem hl. m.

Prahy v roce 1995. V letech 1996ñ1999 probÌhala

velk· diskuze o trase praûskÈho okruhu.

Byly navrûeny trasy JVK a JVD. Zvolena

byla trasa JVD, trasa JVK z˘stala ve schv·-

lenÈm ˙zemnÌm pl·nu hl. m. Prahy v roce

1999 jako ˙zemnÌ rezerva pro liniovou stavbu.

Vesteck· spojka vËetnÏ jejÌho napojenÌ

na d·lnici D1 k¯iûovatkou Exit4 je od roku

2006 souË·stÌ ˙zemnÌho pl·nu vyööÌho ˙zemnÌho

celku PraûskÈho regionu a od roku

2009 takÈ souË·stÌ schv·lenÈho konceptu

novÈho ˙zemnÌho pl·nu hl. m. Prahy.

V p¯ipomÌnkovÈm ¯ÌzenÌ k n·vrhu z·sad

˙zemnÌho rozvoje St¯edoËeskÈho kraje dne

29.4.2011 jsme jako M» Praha-äeberov

podali n·mitku proti zakreslenÌ VesteckÈ

spojky z d˘vodu nedostateËnÈho zhodnocenÌ

vliv˘ tÈto stavby na ûivotnÌ prost¯edÌ a

udrûiteln˝ rozvoj dotËenÈho ˙zemÌ, kter·

nebyla akceptov·na. D·le m·me k dispozici

vyj·d¯enÌ n·mÏstka prim·tora hl. m.

Prahy RNDr. Tom·öe HudeËka ze dne

1.12.2011, kter˝ v odpovÏdi petent˘m proti

VesteckÈ spojce jasnÏ definuje z·konnÈ

moûnosti zmÏn ˙zemnÏ pl·novacÌ dokumentace

hl. m. Prahy a pÌöe, ûe k p¯ipomÌnce

proti zakreslenÌ VesteckÈ spojky a Exitu

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 7


RADNICE

4 nelze p¯ihlÈdnout. NejvyööÌ spr·vnÌ soud

na z·kladÏ ûaloby M» Praha-K¯eslice proti

existenci VesteckÈ spojky v ˙zemnÌm pl·-

nu hl. m. Prahy dne 29.2.2012 nerozhodl,

ûe by mÏstskÈ Ë·sti byly kompetentnÌ ke

zmÏn·m ˙zemnÌho pl·nu a postoupil z·leûitost

rozö̯enÈmu sen·tu.

Postavit se tedy za tÈto situace na stranu

odp˘rc˘ VesteckÈ spojky a ve vöech stupnÌch

¯ÌzenÌ Vesteckou spojku prostÏ odmÌtnout,

jak jejÌ odp˘rci û·dajÌ, by bylo z¯ejmÏ

popul·rnÌ, ale krajnÏ nezodpovÏdnÈ. My

musÌme ve vöech stupnÌch ¯ÌzenÌ, tedy ve

f·zi dokumentace EIA, posudku k dokumentaci

a vöech dalöÌch, spolu s odbornÌky formulovat

podmÌnky, kterÈ minimalizujÌ dopady

VesteckÈ spojky na obËany naöÌ mÏstskÈ

Ë·sti. To se n·m zatÌm pr˘bÏûnÏ da¯Ì.

Jiû v p¯ÌpravnÈ f·zi se n·m poda¯ilo prosadit

zahloubenÌ VesteckÈ spojky tam, kde je

o moûnÈ, a v dalöÌch ˙secÌch vybudov·nÌ

ochrann˝ch protihlukov˝ch val˘ a stÏn, p¯emostÏnÌ

vöech cyklostezek a stezek pro pÏöÌ,

p¯eloûenÌ biokoridoru, kruhovÈ k¯ÌûenÌ smÏrem

na Zdimϯice, naopak neexistenci sjezdu

smÏrem na Rozkoö, podchody pro zvÌ-

¯ata, atd.

Ve f·zi zpracov·nÌ dokumentace EIA jsme

navrhli spolu s akustikem panem Ing. änajdrem

dalöÌ ochrann· opat¯enÌ (jedn· se

o fialov˝ val a modrÈ clony na obr·zku), kter·

byla do dokumentace zapracov·na.

V dalöÌ f·zi zpracov·nÌ p¯ipomÌnek k dokumentacÌm

EIA Exitu 4 a VesteckÈ spojky

jsme stanovili n·sledujÌcÌ podmÌnky:

ñ P¯edkladatel z·mÏru navrhne a do dokumentace

zapracuje technick· opat¯enÌ zajiöùujÌcÌ

plnÏnÌ hygienick˝ch limit˘ hluku

i v chr·nÏnÈm venkovnÌm prostoru

lokality K Rozkoöi na pozemku parc. Ë.

564/3, k. ˙. äeberov (zejmÈna s ohledem

na pl·novanÈ vyuûitÌ lokality k v˝stavbÏ

novÈho ökolskÈho za¯ÌzenÌ).

ñ St·vajÌcÌ a nov· navrûen· technick· opat-

¯enÌ, urËen· k ochranÏ venkovnÌho chr·-

8

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


RADNICE

nÏnÈho prostoru a venkovnÌho chr·nÏnÈho

prostoru staveb v okolÌ z·mÏru, budou

garantovat splnÏnÌ hygienick˝ch limit˘

hluku i za celoroËnÏ pr˘mÏrn˝ch

meteorologick˝ch podmÌnek (tedy ne

pouze za p¯Ìzniv˝ch meteorologick˝ch

podmÌnek).

ñ P¯edkladatel dokumentace EIA v dalöÌm

stupni projektovÈ dokumentace vyprojektuje

technick· opat¯enÌ pro akustiku (protihlukovÈ

valy) co nejblÌûe dvoupruhovÈ

komunikaci (p¯isazenÌ val˘ na p¯ÌËn˝ profil

dvoupruhovÈ komunikace pro zajiötÏnÌ

˙Ëinnosti protihlukov˝ch opat¯enÌ).

ñ P¯edkladatel dokumentace EIA v dalöÌm

stupni projektovÈ dokumentace vy¯eöÌ

ochranu objekt˘ v okolÌ v˝poËtov˝ch

bod˘ KB9, KB11, KB12 a KB8UP (viz.

Hlukov· studie Ing. Karla änajdra ze dne

12.2.2012).

ñ Na celÈm ˙seku VesteckÈ spojky Z·padnÌ

komerËnÌ zÛna Pr˘honice ñ silnice II/

603 bude koneËn˝ povrch realizov·n

z asfaltovÈ smÏsi s nÌzkou hluËnostÌ (podobn˝

jako na Pankr·ci v ulici 5. kvÏtna).

ñ Na rozhranÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

a navazujÌcÌho ˙seku VesteckÈ

spojky k silnici II/603 bude umÌstÏna dynamick·

elektronick· v·ha, kter· efektivnÏ

zamezÌ vjezdu n·kladnÌch vozidel nad

12t.

ñ Na rozhranÌ Z·padnÌ komerËnÌ zÛny Pr˘honice

a navazujÌcÌho ˙seku VesteckÈ

spojky k silnici II/603 bude umÌstÏna

m˝tn· br·na pro zpoplatnÏnÌ ˙seku VesteckÈ

spojky Z·padnÌ komerËnÌ zÛna

Pr˘honice ñ silnice II/603 pro vozidla

nad 3,5t z d˘vodu moûnÈho zkracov·nÌ

cesty namÌsto trasy po praûskÈm obchvatu.

ZamezÌ se tÌm zbyteËnÈmu n·r˘stu

dopravy na VesteckÈ spojce a souËasnÏ

ztr·tÏ na m˝tnÈm na praûskÈm obchvatu.

Naöe podmÌnky k dokumentaci EIA Exitu 4

byly v posudku k tÈto dokumentaci akceptov·ny.

NejnovÏji jsme up¯esnili, ûe û·d·-

me o zamezenÌ vjezdu n·kladnÌch vozidel,

nikoliv jejich omezenÌ.

Tato cesta minimalizace dopad˘ VesteckÈ

spojky na obËany naöÌ mÏstskÈ Ë·sti je jedin·

moûn·. V p¯ÌpadÏ, ûe bychom se ve

vöech naöich minul˝ch vyj·d¯enÌch postavili

pouze proti, û·dnÈ podmÌnky bychom

neprosadili. Z VesteckÈ spojky by se pravdÏpodobnÏ

stala spojka d·lnic pro kamionovou

dopravu, nikoliv komunikace mÌstnÌho

charakteru 2. t¯Ìdy, kter· n·m, doufejme,

pom˘ûe odvÈst Ë·st osobnÌ dopravy z p¯ilehl˝ch

lokalit St¯edoËeskÈho kraje smÏrem

do Prahy jinou cestou neû st¯edem naöÌ

mÏstskÈ Ë·sti po ulicÌch K äeberovu a

K HrnË̯˘m.

Proto budeme nad·le pokraËovat v prosazov·nÌ

naöich podmÌnek pro zmÌrnÏnÌ dopad˘

VesteckÈ spojky vËetnÏ jejÌho p¯ipojenÌ

na D1, i kdyû ˙toky odp˘rc˘ VesteckÈ

spojky n·m tuto zodpovÏdnou pr·ci ztÏûujÌ.

Praha-äeberov, 1.8.2012

ZastupitelÈ zvolenÌ za sdruûenÌ nez·visl˝ch

kandid·t˘ PRO LEPäÕ OBEC:

Petra Venturov·

Jan Kastner

Michaela Archalousov·

Jaroslav Chaloupka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 9


RADNICE

»ÕM N¡M HROZÕ SPOJKA D¡LNIC?

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

chci se s V·mi podÏlit o sv˘j pohled na dalöÌ

posudek EIA o vlivech z·mÏru ÑExit 4 D1

a dopravnÌ p¯ipojenÌ Z·padnÌ komerËnÌ

zÛny Pr˘honiceì. M·m totiû v·ûnÈ obavy,

ûe t¯eba reakce zpracovatele posudku na

poûadavek umÌstit na zaË·tek budoucÌ VesteckÈ

spojky dynamickou v·hu bezdÏËnÏ

prozrazuje, jak p¯istupuje k celÈ problematice.

Holt nÏjak se musÌme vyrovnat s desÌtkami

p¯ipomÌnek, nÏco naslibujeme, a ono

se to pak udÏl· stejnÏ, jak bude pot¯ebovat

vlastnÌk komunikace a komerËnÌ subjekty,

kterÈ ji budou vyuûÌvat.

Kdyû si ËlovÏk p¯eËte, jak spoustu jin˝ch

p¯ipomÌnek bagatelizuje, p¯ekrucuje, jak

soustavnÏ pro komunikaci, kter· m· spojovat

Praûsk˝ okruh, d·lnici D1 a v budoucnu

D3, pouûÌv· libÏ znÏjÌcÌ termÌn ÑmÌstnÌ

sbÏrn· komunikaceì, ned· se prostÏ vϯit

v jeho poctiv˝ p¯Ìstup. Slovo Ñzamezitì, to

znamen· Ñzak·zat, znemoûnitì, se asi jen

tak n·hodnÏ v n·vrhu stanoviska nezmÏnilo

na tvar sl˘vka Ñomezitì, coû znamen·

ÑzmÌrnit, zmenöit.ì SpÌö to vypad·, ûe jde

o p¯Ìstup Ñaby se vlk naûral a koza z˘stala

pokud moûno cel·ì.

Na jinÈm mÌstÏ posudku pak zpracovatel

v souvislosti s poûadavkem M» Praha-äeberov

na z·kaz vjezdu kamion˘ p¯izn·v·:

ÑToto omezenÌ nenÌ v kompetenci jednotliv˝ch

samospr·v, ale spÌö vlastnÌka a spr·vce

komunikace.ì Jak si myslÌte, ûe to p¯i

velkÈm tlaku komerËnÌch center na moûnost

p¯Ìjezdu kamiÛn˘ asi dopadne?

Posudek EIA podle mÈho n·zoru obecnÏ

nevypo¯·dal podanÈ p¯ipomÌnky, ani nepodchytil

skuteËn˝ vliv z·mÏru na ûivotnÌ

prost¯edÌ (vËetnÏ hlukov˝ch a imisnÌch z·-

tÏûÌ). P¯i realizaci tÏchto staveb hrozÌ zahlcenÌ

˙zemÌ kamionovou dopravou z nÏkolika

d·lnic a postupn· p¯emÏna zelenÈho

prost¯edÌ kolem äeberova, vhodnÈho pro

zdravÈ bydlenÌ, v öedivou komerËnÌ zÛnu.

Proto jsem na zased·nÌ zastupitelstva M»

Praha-äeberov 25. Ëervna 2012 k usnesenÌ

(beroucÌmu posudek na vÏdomÌ) p¯edloûil

protin·vrh. Podle nÏj mÏlo d·t naöe zastupitelstvo

jasnÏ najevo, ûe:

ñ nesouhlasÌ s posudkem EIA o vlivech z·-

mÏru Exit 4 D1 a bezprost¯ednÏ navazujÌcÌ

VesteckÈ spojky. Posudek na zmÌnÏnou

komunikaci nahlÌûÌ jako na mÌstnÌ

sbÏrnou komunikaci, i kdyû ve skuteËnosti

jde o spojku d·lnic (PraûskÈho okruhu

a D1, v budoucnu takÈ D3), coû je v rozporu

s programov˝m prohl·öenÌm Zastupitelstva

M» Praha-äeberov pro volebnÌ

obdobÌ 2010ñ2014.

ñ nesouhlasÌ s v˝stavbou Exitu 4 D1 ani

VesteckÈ spojky, protoûe tyto stavby by

v˝raznÏ poökodily ûivotnÌ prost¯edÌ v oblasti.

Zastupitelstvo tak z·roveÚ respektuje

v˘li nadpoloviËnÌ vÏtöiny obyvatel

M» Praha-äeberov, kter· sv˘j nesouhlas

vyj·d¯ila v peticÌch.

ñ vyz˝v· Ministerstvo ûivotnÌho prost¯edÌ

»R, aby k v˝öe uvedenÈmu z·mÏru vydalo

zamÌtavÈ stanovisko.

Protoûe vöak t¯i zastupitelÈ hlasovali proti a

t¯i se zdrûeli hlasov·nÌ, n·vrh nebyl p¯ijat.

Je mi to lÌto, protoûe podle mÈho n·zoru

ölo o jednu z poslednÌ öancÌ, jak se pokusit

zvr·tit proces, kter˝ ohroûuje n·s vöechny.

Mgr. ZdenÏk Paroulek,

zastupitel

10

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI

Z·jezd pro seniory

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

mÏstsk· Ë·st Praha-äeberov p¯ipravila pro

naöe seniory prvnÌ z·jezd za pozn·nÌm naöich

kr·sn˝ch historick˝ch mÏst.

Jako prvnÌ jsme pro v·s zajistili n·vötÏvu a

prohlÌdku nejzajÌmavÏjöÌch pam·tek KutnÈ

Hory a jako d·rek i prohlÌdku Vinn˝ch sklep˘

spojenou s degustacÌ vÌna (to vöe hradÌ M»).

V˝let jsme napl·novali na ⁄TER› 2. ÿÕJNA

2012. Odjezd bude v 8.30 hodin z odstavnÈ

plochy p¯ed cukr·rnou Tich˝ (Stavocentral)

v äeberovÏ a v 8.35 od kostela sv. Prokopa

v HrnË̯Ìch. PoËet mÌst je 44.

Cesta autobusem bude trvat cca 1,5 hodiny.

Od 10 hodin probÏhne prohlÌdka Chr·mu

sv. Barbory, historickÈho j·dra mÏsta, VlaöskÈho

dvora a potÈ n·vötÏva Vinn˝ch sklep˘

Kutn· Hora s. r. o., kter· bude spojen· s degustacÌ

vÌna (5 vzork˘ + drobnÈ obËerstvenÌ).

To vöe potrv· cca 3,5 hodiny, tedy do

13,30 hodin. Potom budeme mÌt cca hodinu

Ëas na samostatnou prohlÌdku mÏsta Ëi n·-

vötÏvu mÌstnÌ cukr·rny nebo kav·rny. P¯edpokl·dan˝

odjezd z KutnÈ Hory bude v 15

hodin a dom˘ dorazÌme kolem 16,30 hodin.

ZastavÌme opÏt v äeberovÏ i v HrnË̯Ìch.

Pokud m·te z·jem z˙Ëastnit se prvnÌho v˝letu

pro seniory, kter˝ cel˝ hradÌ naöe mÏstsk·

Ë·st, p¯ihlaste se nejpozdÏji do 14. z·¯Ì

do 12 hodin, a to buÔ mailem na adresu

vitvarova@seberov.cz, nebo pÌsemnÏ na

˙¯ad naöÌ M», K HrnË̯˘m 160.

Vûdy uveÔte jmÈno a p¯ÌjmenÌ, roËnÌk narozenÌ,

adresu a kontaktnÌ telefon (abychom V·s

mohli kontaktovat v p¯ÌpadÏ nÏjak˝ch zmÏn).

PoËet mÌst je omezen, a proto bude rozhodovat

po¯adÌ doruËen˝ch p¯ihl·öek.

V p¯ÌpadÏ nenaplnÏnÌ kapacity autobusu, rozhoduje

o doplnÏnÌ porada vedenÌ starostky.

DÏkuji a tÏöÌm se na setk·nÌ!

KvÏta Vitvarov·,

mÌstostarostka

UvÌt·nÌ obË·nk˘

V·ûenÌ rodiËe,

dovolujeme si V·s upozornit, ûe MÏstsk·

Ë·st Praha-äeberov po¯·d· slavnostnÌ uvÌt·nÌ

obË·nk˘.

Pokud se chcete ob¯adu s VaöÌm miminkem

z˙Ëastnit, ozvÏte se nejdÈle do 30.9.2012)

na ⁄¯ad MÏstskÈ Ë·sti Praha äeberov na tel.

244 911 713, e-mailem: info@seberov.cz

nebo osobnÏ na adrese ⁄¯adu K HrnË̯˘m

160, 149 00 Praha-äeberov.

Na slavnostnÌ uvÌt·nÌ budete po p¯ihl·öenÌ

se osobnÏ pozv·nÌ pÌsemn˝m dopisem.

VÌt·nÌ dÏtÌ je slavnostnÌ z·leûitost, a pokud i

Vy p¯ijmete naöe pozv·nÌ, r·di se p¯ipojÌme

s blahop¯·nÌm k narozenÌ Vaöeho dÌtÏte.

P¯edpokl·dan˝ termÌn je zatÌm stanoven na

23.10.2012 od 14 hodin.

TÏöÌme se na shled·nÌ s V·mi

Petra Venturov·, starostka

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 11


Z NAäÕ »TVRTI

Velkoobjemov˝ odpad v roce 2012

V·ûenÌ spoluobËanÈ,

pr˘bÏûnÏ Zpravodaj informuje, kter˝ odpad pat¯Ì do velkoobjemov˝ch kontejner˘, kter˝

do bioodpadu, kter˝ p¯Ìmo do sbÏrnÈho dvora.

Je mi velice lÌto, ûe p¯es vöechny tyto informace se najde velik˝ poËet spoluobËan˘, kte¯Ì

se domnÌvajÌ, ûe do tÏchto p¯istavovan˝ch kontejner˘ mohou d·t neomezenÏ vöe, vËetnÏ

bÏûnÈho komun·lnÌho odpadu, nebezpeËnÈho odpadu apod.

PÿISTAVENÕ VELKOOBJEMOV›CH KONTEJNERŸ

Pozor ñ zmÏna v Ëase p¯istavenÌ: VelkoobjemovÈ kontejnery budou p¯istaveny od 9 do 13 h.

MÌsto

»as

äeberov ulice V Ladech sobota 8.9. 9:00ñ13:00

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 22.9. 9:00ñ13:00

äeberov ulice V Ladech sobota 6.10. 9:00ñ13:00

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 20.10. 9:00ñ13:00

äeberov ulice V Ladech sobota 10.11. 9:00ñ13:00

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 24.11. 9:00ñ13:00

é·d·me vöechny obËany, aby vyuûÌvali sbÏrnÈ dvory na ˙zemÌ hl. m. Prahy a nespolÈhali

se pouze na velkoobjemovÈ kontejnery.

PÿISTAVENÕ BIO KONTEJNERŸ

V dobÏ uz·vÏrky Zpravodaje nem·me termÌny potvrzenÈ od Magistr·tu hl. m. Prahy, proto

si dovolujeme vyhradit p¯Ìpadnou zmÏnu, o kterÈ bychom V·s informovali na v˝vÏsk·ch

na ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti a na internetov˝ch str·nk·ch.

MÌsto

»as

äeberov ulice V Ladech sobota 6.10. 9:00ñ12:00

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 6.10. 9:00ñ12:00

äeberov ulice V Ladech sobota 27.10. 9:00ñ12:00

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 27.10. 9:00ñ12:00

äeberov ulice V Ladech sobota 24.11. 9:00ñ12:00

HrnË̯e ulice OsvÏtov· sobota 24.11. 9:00ñ12:00

HrnË̯sko-äeberovskÈ louky

KR¡VY SP¡SAJÕ PÿÕRODNÕ PAM¡TKU

Chr·nÏn· p¯ÌrodnÌ pam·tka HrnË̯sko-äeberovskÈ

louky, to jsou rybnÌky, mok¯ady a

plochy luk. Vzhledem k p¯ÌrodnÌm podmÌn-

k·m nenÌ v˘bec snadnÈ udrûovat je tak aby

nedoölo k naruöenÌ jejich p¯irozenÈ rovnov·hy.

StejnÏ jako v loÚskÈm roce Odbor

ochrany p¯Ìrody hl. m. Prahy zajistil, aby se

12

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


Z NAäÕ »TVRTI, äKOLSTVÕ A DÃTI

na ˙zemÌ naöÌ mÏstskÈ Ë·sti zapojila do pÈËe

o chr·nÏnou pam·tku HrnË̯sk˝ch luk takÈ

zv̯ata. V loÚskÈm roce to byly ovce, v letoönÌm

roce to jsou kr·vy, kterÈ sv˝m zp˘sobe

sp·s·nÌ tr·vy majÌ p¯ÌznivÏjöÌ vliv na

vlastnÌ p¯ÌrodnÌ pam·tku. Pan Jan H·la ze

severnÌch »ech sem p¯ivezl 5 kus˘ holöt˝nskÈho

skotu. ZÌskal opakovanÏ grant hlavnÌho

mÏsta Prahy na sp·s·nÌ mÏstskÈ zelenÏ.

Nad st·dem bdÌ ve dne i v noci mladÈ

brig·dnice, kterÈ na pastvinÏ stanujÌ. ÑPracuji

pro pana Dvo¯·ka uû t¯etÌ rok,ì ¯Ìk·

MarkÈta Broûov· Ñv HrnË̯Ìch budeme Ëty-

¯i t˝dny, tedy do poloviny srpna. P¯edtÌm

jsme sp·sali nÏkterÈ pozemky v botanickÈ

zahradÏ v Troji. Tam jsme ale pouûili ovce

a kozy s ohledem na typ vegetace a jejÌ

ochranu.ì MÏstsk· Ë·st se po loÚskÈ zkuöenosti

zapojila do ochrany chr·nÏnÈ pam·tky

takÈ. Zajistila n·vaznÈ sp·s·nÌ luk ovcemi

od mÌstnÌho chovatele Miroslava Dvo-

¯·ka. Na tomto projektu se podÌlÌ finanËnÏ

nejen magistr·t hlavnÌho mÏsta Prahy ale

takÈ mÏstsk· Ë·st. A nejen to. ÑTuto aktivitu

bychom r·di podpo¯ili i v dalöÌch letech.

VϯÌm, ûe ekologick˝m zp˘sobem sp·s·nÌ

se nejen uöet¯Ì finanËnÌ prost¯edky, ale takÈ

se zv˝öÌ podvÏdomÌ dÏtÌ, kterÈ budou do

projektu takÈ zapojeni,ì ¯Ìk· starostka mÏstskÈ

Ë·sti äeberov Petra Venturov· Ñpan

Dvo¯·k bude bÏhem z·¯Ì a ¯Ìjna zajiöùovat,

s odborn˝m v˝kladem o chovu a vlivu ovcÌ,

proch·zky dÏtÌ z naöÌ mate¯skÈ a z·kladnÌ

ökoly. DÏti budou svÈ z·ûitky malovat i fotografovat.

N·slednÏ v podzimnÌch mÏsÌcÌch

uspo¯·d·me v˝stavu dÏl dÏtÌ a pan

Dvo¯·k zajistÌ kalend·¯ z vybran˝ch uk·-

zek dÏtÌ.ì

Pavel Hanuöka, redakce

Zpr·viËky ze ökolky

CO BY MÃLO DÕTÃ UMÃT PÿI VSTUPU

DO MATEÿSK… äKOLY

Zvykejte dÌtÏ na pravideln˝ reûim dne ñ rannÌ

vst·v·nÌ, pravidelnÈ jÌdlo a odpoËinek.

Ve ökolce je dÌtÏ bez plÌnek, a to i p¯i spanÌ.

NauËte dÌtÏ z·klady hygieny

ñ mytÌ rukou, utÌr·nÌ

do ruËnÌku, smrk·nÌ p¯i

r˝mÏ.

Ve ökolce musÌ umÏt jÌst

lûiËkou, pÌt z hrneËku.

DÌtÏ ve t¯ech letech by mÏlo

b˝t schopnÈ se Ë·steËnÏ

oblÈci samo.

Po¯iÔte dÏtem boty na suchÈ

zipy.

Ué SE TÃäÕM DO äKOLKY!

Mami, tati 3. z·¯Ì p˘jdu poprvÈ do ökolky,

poprvÈ budu bez V·s, ale nebojte se, j· to

zvl·dnu.

Aû se 3. z·¯Ì pÏknÏ vyspÌm, nasnÌd·m, spoleËnÏ

p˘jdeme do ökolky. »ekajÌ na n·s od 7

hodin do 8,30 hodin. Kdyû se budu cÌtit nesv˘j,

nesv·, m˘ûete tu se mnou chvÌli pob˝t.

NesmÌme zapomenout vzÌt s sebou:

ñ baËkorky

ñ vÏci na p¯evleËenÌ do t¯Ìdy a na ven na

zahradu

ñ n·hradnÌ pr·dlo ñ ponoûky, spoÔ·rky, triËko

ñ pyûamko, kdyû budu spinkat (a mami, aù si

to pozn·m, nezapomeÚ mi vÏci oznaËit).

Vöe dalöÌ se dovÌme na sch˘zce v z·¯Ì.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 13


äKOLSTVÕ A DÃTI

Dne 6. Ëervna se na zahradÏ mate¯skÈ ökoly

konal dÏtsk˝ den. PanÌ uËitelky p¯ipravily

na dopoledne mal˝ orientaËnÌ z·vod se

zv̯·tky. Po jeho skonËenÌ si dÏti mohly

vyzkouöet svou öikovnost a

obratnost p¯i soutÏûenÌ. Z·vodilo

se p¯i sk·k·nÌ v pytlÌch,

jÌzdÏ na kolobÏûk·ch, hodu

na cÌl nebo zdol·v·nÌ rozliËn˝ch

p¯ek·ûek. Za splnÏnÌ

jednotliv˝ch ˙kol˘ byly dÏti hodnoceny

obr·zkem. V z·vÏru pak na nÏ

Ëekaly odmÏny v podobÏ mal˝ch d·-

reËk˘ a bohat· tombola. A jak uû se to

nÏkdy p¯i st·v·, nÏkdo si odn·öel Ñplyö·-

kaì, dalöÌ zase hru nebo malou kabelku. NÏ-

DÃTSK› DEN

* * *

V›LET NA FARMU

M·me tu konec ökolnÌho roku a k tomu samoz¯ejmÏ

pat¯Ì po¯·dn˝ v˝let. Ten letoönÌ

se n·m opravdu vyda¯il.

Po 8. hodinÏ jsme se skoro vöichni Mot˝lci

a RybiËky seöli s batohy u autobusu. Po p¯epoËÌt·nÌ

se zjistilo, ûe nÏkolik dÏtiËek nedorazilo.

Asi zaspalyÖ Usadili jsme se pohodlnÏ

do autobusu a vyrazili smÏr Tomice

u Votic. Cesta ubÏhla jako nic a uû se p¯ed

n·mi objevil vysok˝ komÌn s ËapÌm hnÌzkomu

uk·ply slziËky, kterÈ se pak vÏtöinou

zmÏnily v radostnÈ ˙smÏvy.

Po n·roËnÈm dopoledni n·m panÌ kucha¯ky

p¯ipravily slavnostnÌ obÏd. Odpoledne

Ëekalo na dÏti, rodiËe a sourozence

divadelnÌ p¯edstavenÌ ve

ökolce. A aby tomu vöemu

nebylo dost, seöli jsme se

vöichni spoleËnÏ na zahradÏ

u velkolepÈho mls·nÌ. Ochutn·vala

se cukrov· vata, popcorn, kter˝

n·m p¯ivezli Martinkovi, opÈkaly

se bu¯tÌky. PitÌ n·m p¯ipravili rodiËe Sofinky

HejlovÈ. MÚam ñ a tak se budeme

spoleËnÏ tÏöit zase na nÏjakou tu oslavu!

Ji¯ina Urb·nkov·

dem a Ë·py. ée by to byl n·ö cÌl? A opravdu.

Velk˝ n·pis Ekologick· farma ñ ËapÌ

hnÌzdo n·s vÌtala.

P¯ed prohlÌdkou farmy jsme se museli d˘kladnÏ

posilnit z·sobami z batohu. Po tÈ si

pro Mot˝lky p¯iöel pr˘vodce Ondra a pro

RybiËky pr˘vodkynÏ Katka. Ti n·s provedli

celou farmou. VidÏli jsme konÏ, ovce, kozy,

kr·vy, lamy a jin· zv̯ata. Nejen ûe n·m

o nich pr˘vodci povÌdali, ale my jsme toho

o zv̯·tk·ch plno vÏdÏli a dok·zali odpovÌdat

na jejich ot·zky.

Na farmÏ nebyla jen hospod·¯sk· zv̯ata,

ale i zv̯ata s poranÏnÌm, o kter· se chovatelÈ

starajÌ. Nap¯Ìklad orel se zlomen˝m k¯Ìdlem,

labuù bez nohy nebo poranÏn· vydra.

Velk˝m z·ûitkem bylo pro mnohÈ z n·s s·hnout

si na ûiv· zv̯ata ve v˝bÏhu. Prohnali

jsme slepice, prase, ovce a zameËeli si

s k˘zlaty.

Po dlouhÈm putov·nÌ za zv̯aty jsme zakotvili

v mÌstnÌ restauraci, kde na n·s Ëekal

dobr˝ obÏd.

14

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

Do odjezdu zb˝val po obÏdÏ jeötÏ nÏjak˝

Ëas. Str·vili jsme ho hrou v pir·tskÈm kor·-

bu na pl·ûi u rybnÌka a na z·bavnÈm h¯iöti

s d¯evÏn˝mi atrakcemi. A pak uû na parkoviöti

Ëekal pan ¯idiË, kter˝ n·s v po¯·dku

dovezl nazpÏt do ökolky.

PoËasÌ n·m p¯·lo a vöechno jsme zvl·dli bez

katastrof.

A teÔ uû hur· na pr·zdniny

vaöi Mot˝lci a RybiËky

* * *

ZPR¡VI»KY ZE äKOLKY, Z PR¡ZDNIN

Snad je to pouh· chvÌle, kdy jsme se tÏöili

na z·vÏr ökolnÌho roku, pr·zdniny, dovolenÈÖ

»as nezastavÌme a v dneönÌ uspÏchanÈ

dobÏ m·me pocit, ûe obzvl·ötÏ vöechno

rychle ubÌh·, Ëasto m·me pocit,

ûe n·m Ëas prolÈtne mezi prsty a

nevÌme ani jak. Je to i s letoönÌmi

pr·zdninami, pomalu prokluzujÌ

mezi prstyÖ

Takûe nynÌ nast·v· pozvolna

obdobÌ, kdy se budeme p¯ipravovat

na n·vraty do ökolnÌch lavic, do zamÏstn·nÌ

a ke kaûdodennÌm povinnostem.

Ale nespÏchejme tolik, p¯idrûme je mezi

prsty, jeötÏ si uûÌvejme lÈta pln˝mi douöky,

vûdyù jeötÏ m·me ve ökolce plno pr·ce, ani

ta jeötÏ nenÌ p¯ipravena na kaûdodennÌ provoz.

BÏhem pr·zdnin je naöe mate¯sk· ökola uzav¯ena,

pro t¯i dÏti byl zajiötÏn provoz v nedalekÈ

mate¯skÈ ökole na JiûnÌm MÏstÏ. äkolku

navötÏvovala nakonec pouze dvÏ dÏcka.

V polovinÏ Ëervence zaËalo b˝ti ruöno ve

ökoliËce v HrnË̯Ìch. Nastoupili ¯emeslnÌci

a ti majÌ za ˙kol zrekonstruovat podlahu

v hernÏ. Podlaha je p˘vodnÌ, z 50 let a byla

zde cÌtit vlhkost. Takûe novÈ betony, lino,

koberec a celÈ p¯ÌzemÌ vymalovat a je hotovo.

NenÌ to vöak tak jednoduchÈ a rychlÈ,

jak se pÌöe. Je nutnÈ dodrûet urËitÈ technologickÈ

postupy.

Byly zde takÈ vymÏnÏnÈ plynovÈ kotle, kterÈ

zaËaly st·le vÌce vypovÌdat sluûbu. Na zahrad·ch

probÏhnou ˙pravy dÏtsk˝ch prolÈzaËek,

vl·Ëk˘. Vöe je d¯evÏnÈ a dÈöù a slunce

na nich udÏlaly svÈ, je nutn· kaûdoroËnÌ

˙drûba, aby byly p¯ipravenÈ na celoroËnÌ

dov·dÏnÌ dÏtÌ.

PoslednÌch 14 dn˘ v srpnu zaËne

ruch v obou ökolk·ch. Je zapot¯ebÌ

po¯·dnÏ uklidit, vöe naleötit, vyzdobit,

zaplnit sklad potravinÖ

Zkr·tka p¯ipravit se

na p¯Ìchod dÏtiËek tak, aby

se jim u n·s lÌbilo.

LÌbit se jim bude, protoûe

jako kaûd˝ rok m·me pro dÏti p¯ipravenou

spoustu zajÌmav˝ch ËinnostÌ a akcÌ. Hned

6. z·¯Ì jedeme na prvnÌ lekci plav·nÌ, jiû

m·me domluven· divadelnÌ p¯edstavenÌ,

urËitÏ na podzim velkÈ dÏti str·vÌ noc ve

ökolce, pojedeme na vÌkend s rodiËi. »ek·

n·s toho spousta, zaûijeme

hodnÏ p¯Ìjemn˝ch chvil,

proûijeme velkÈ mnoûstvÌ

z·ûitk˘.

TeÔ ale zaûÌvejte dobrodruûstvÌ,

pestrÈ z·ûitky se sv˝mi

blÌzk˝mi t¯eba u mo¯e, rybnÌku,

na hor·ch nebo t¯eba

doma na zahradÏ.

P¯eji hezk˝ zbytek lÈta, uûÌvejte si ho, na-

Ëerpejte sÌlu, el·n, energii, pohodu pro dalöÌ

obdobÌ.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 15


äKOLSTVÕ A DÃTI

Z·kladnÌ ökola V Ladech

ZPR¡VY ÿEDITELE äKOLY

V·ûenÌ rodiËe,

obdobÌ letnÌch pr·zdnin se v dobÏ uz·vÏrky

srpnovÈho ËÌsla äeberovskÈho zpravodaje

p¯ehouplo do svÈ druhÈ poloviny. VϯÌm,

ûe vöichni û·ci naöÌ ökoly si uûÌvajÌ pr·zdniny

a jsou spokojeni se vöemi z·ûitky, kterÈ

jim p¯inesl mÏsÌc Ëervenec. Vöechny d˘leûitÈ

informace o pr˘bÏhu uplynulÈho

ökolnÌho byly rodiˢm sdÏleny na konci

Ëervna. DovolÌm si uvÈst pro p¯ipomenutÌ

nÏkterÈ z nich, kterÈ majÌ n·vaznost na zah·jenÌ

novÈho ökolnÌho roku od 1. z·¯Ì.

TakÈ si V·s dovolÌm sezn·mit s p¯ehledy,

kterÈ jsme obdrûeli po absolvov·nÌ celost·tnÌho

testov·nÌ û·k˘ 5. t¯Ìd s vyuûitÌm poËÌtaˢ

podle zad·nÌ MäMT.

Z·vÏrem tohoto struËnÈho p¯ÌspÏvku p¯eji

V·m i naöim û·k˘m kr·sn˝ zbytek letnÌch

pr·zdnin a rodinnou pohodu.

TÏöÌm se na setk·nÌ v novÈm ökolnÌm roce.

* * *

Jaroslav St¯eötÌk,

¯editel ökoly

PÿÕPRAVA BUDOVY äKOLY

O letnÌch pr·zdnin·ch probÏhne oprava

strop˘ ve ökolnÌ v˝dejnÏ a jÌdelnÏ, kterÈ byly

poökozeny p¯i hav·rii vody v dubnu. D·le

budou provedeny dÌlËÌ opravy vymalov·nÌ

zdÌ, oprava podlahy v 1. pat¯e, rozö̯enÌ

˙loûnÈho prostoru na aktovky, v˝mÏna sifon˘

na WC, oprava laku na zdech ve 2.

pat¯e atd.

VϯÌm, ûe vöechny opravy probÏhnou podle

harmonogramu a do n·stupu uËitel˘

v poslednÌm t˝dnu mÏsÌce srpna bude ökola

p¯ipravena na dalöÌ ökolnÌ rok.

ZAH¡JENÕ NOV…HO äKOLNÕHO ROKU

Vöichni se sejdeme v pondÏlÌ 3. z·¯Ì 2012

v 8:00 hodin p¯ed budovou ökoly. Po slavnostnÌm

zah·jenÌ bude do 8:45 hodin probÌhat

v˝uka. ObÏdy a chod äD budou zajiötÏny.

* * *

SLOéENÕ PEDAGOGICK…HO SBORU

PRO äK. ROK 2012/2013

1. t¯Ìda ñ Barbora Kosinov·

2. t¯Ìda ñ Eva Partykov·

3. t¯Ìda ñ VÏra Koudelkov·

4. t¯Ìda ñ Sandra Hol·kov·

5. t¯Ìda ñ Lenka Beranov·, Jaroslav St¯eötÌk

AngliËtina ñ Iva ätainerov·, Gabriela Egemov·

äD ñ Veronika Markov·, Kl·ra Vesel·

Hospod·¯ka ñ Daniela PÌrov·

äkolnÌk ñ Jaroslav Bor˘vka

* * *

N¡KUP SEäITŸ

PracovnÌ seöity, seöity na psanÌ a dalöÌ uËebnÌ

pom˘cky nakoupÌme opÏt hromadnÏ pro

vöechny t¯Ìdy. O v˝öi finanËnÌ Ë·stky budete

informov·nÌ v prvnÌm t˝dnu v z·¯Ì.

* * *

V›UKA PLAV¡NÕ

V novÈm ökolnÌm roce bude pokraËovat

v˝uka plav·nÌ ve 3. t¯ÌdÏ v bazÈnu ökoly

Open Gate v BabicÌch u ÿÌËan.

* * *

ENGLISH AFTER CLUB

V novÈm ökolnÌm roce upravujeme organizaci

Ëinnosti AnglickÈ druûiny. Bude probÌhat

jako z·jmov˝ krouûek mimo Ëinnost

äD jako English After Club.

N·plnÌ bude relaxaËnÌ a z·jmov· Ëinnost

odbornÏ veden· v anglickÈm jazyce a zajiötÏna

panÌ Hajianovou.

16

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

V›SLEDKY Zä V LADECH 6 ñ NIQES

N·rodnÌ öet¯enÌ v˝sledk˘ û·k˘ v poË·teËnÌm vzdÏl·v·nÌ projektu

N·rodnÌho systÈmu inspekËnÌho hodnocenÌ vzdÏl·vacÌ soustavy v »eskÈ republice.

CO LZE Z GRAFU VY»ÕST O V›SLEDCÕCH

äKOLY?

CÌlem projektu NIQES nenÌ srovn·vat û·ky,

t¯Ìdy nebo ökoly ñ z·kladnÌm ˙kolem je poskytnout

informaci o tom, nakolik kaûd˝ jednotliv˝

û·k plnÌ poûadavky minim·lnÌho standardu

osvojen˝ch dovednostÌ. P¯esto m˘ûe

b˝t zajÌmavÈ zasadit v˝sledky û·k˘ ökoly do

r·mce v˝sledk˘ vöech testovan˝ch û·k˘.

Graf na tÈto str·nce ukazuje, jak velkÈ byly

podÌly û·k˘, kte¯Ì dos·hli v ˙vodnÌ (spoleËnÈ)

Ë·sti testu pr˘mÏrnÈ ˙spÏönosti v rozmezÌch

0ñ20 %, 21ñ40 %, 41ñ60 %, 61ñ

80 % a 81ñ100 %, tj. jak· Ë·st ze vöech

testovan˝ch û·k˘ vy¯eöila mÈnÏ neû jednu

pÏtinu ˙loh z·kladnÌ spoleËnÈ Ë·sti, jak·

Ë·st jednu aû dvÏ pÏtiny ˙loh z·kladnÌ spoleËnÈ

Ë·sti atd. Mezi informacemi nad grafem

najdete hodnotu pr˘mÏrnÈ ˙spÏönosti

Vaöich û·k˘. Nad grafem m˘ûete volit p¯edmÏt

a roËnÌk, pro kterÈ chcete porovn·nÌ

provÈst.

Graf V·m tedy umoûÚuje posoudit, zda jsou

Vaöi û·ci v pr˘mÏru ve vÏtöinovÈ skupinÏ

û·k˘ rozdÏlen˝ch podle v˝sledk˘, nebo zda

se ¯adÌ spÌöe k okrajov˝m (pozitivnÏ i negativnÏ)

skupin·m. Nejedn· se o porovn·nÌ

ökoly s ostatnÌmi ökolami ñ graf je konstruovan˝

z v˝sledk˘ jednotliv˝ch û·k˘, û·dn˝m

zp˘sobem nelze z grafu odvodit pr˘mÏrnÈ

hodnoty ˙spÏönostÌ ostatnÌch ökol.

Je t¯eba zd˘raznit, ûe i tak je porovn·nÌ jen

velmi orientaËnÌ. V nÏkter˝ch p¯edmÏtech

neobsahovala ˙vodnÌ spoleËn· Ë·st ˙pln˝

v˝bÏr ˙loh reprezentujÌcÌ minim·lnÌ standard

v jeho celÈ ö̯i. KromÏ toho aû do ukon-

ËenÌ testov·nÌ se pomÏry jednotliv˝ch skupin

û·k˘ mohou mÏnit (graf zobrazuje

pr˘bÏûnÏ souhrn doöl˝ch v˝sledk˘). SpoleËnÈ

˙vodnÌ Ë·sti test˘ byly kr·tkÈ a statistick·

chyba v˝sledku (smÏrodatn· odchylka)

je znaËn·. Pro ˙Ëel zbÏûnÈho posouzenÌ bez

vyvozov·nÌ jak˝chkoli z·sadnÌch z·vÏr˘

vöak prezentovan· informace postaËuje.

Zä Praha 4, V Ladech 6, 5. roËnÌk, »esk˝ jazyk

HodnocenÌ ökoly: 74,54 %

Zä Praha 4, V Ladech 6, 5. roËnÌk, Matematika

HodnocenÌ ökoly: 75,17 %

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 17


äKOLSTVÕ A DÃTI

Zä Praha 4, V Ladech 6, 5. roËnÌk, Anglick˝ jazyk

HodnocenÌ ökoly: 73,26 %

CO LZE Z GRAFU VY»ÕST O V›SLEDCÕCH

TÿÕDY?

CÌlem projektu NIQES nenÌ srovn·vat û·ky,

t¯Ìdy nebo ökoly ñ z·kladnÌm ˙kolem je poskytnout

informaci o tom, nakolik kaûd˝

jednotliv˝ û·k plnÌ poûadavky minim·lnÌho

standardu osvojen˝ch dovednostÌ. Pro

¯adu ¯editel˘ je ale podle jejich vyj·d¯enÌ

zajÌmav˝ pohled na souhrnnÈ v˝sledky za

t¯Ìdu. Je ale t¯eba mÌt na pamÏti, ûe jak·koli

agregace dat, aù uû na ˙rovni t¯Ìdy nebo (tÌm

spÌöe) na ˙rovni ökoly sniûuje vypovÌdacÌ

hodnotu v˝sledku, protoûe neumoûÚuje

adekv·tnÏ zohlednit vlivy promÌtajÌcÌ se individu·lnÏ

od v˝sledk˘ jednotliv˝ch û·k˘.

Obsahem tÈto str·nky je porovn·nÌ pr˘mÏrn˝ch

v˝sledk˘ û·k˘ t¯Ìdy s pr˘mÏrn˝mi v˝sledky

û·k˘ VaöÌ ökoly nebo s pr˘mÏrn˝m

v˝sledkem vöech testovan˝ch û·k˘. PomocÌ

rozbalovacÌch menu v hornÌ liötÏ je moûnÈ

volit ˙roveÚ porovn·nÌ a p¯edmÏt, jehoû

v˝sledky chcete zobrazit. Pokud nad tabulkou

vidÌte pouze jeden graf, ¯eöili Vaöi û·ci

pouze ˙lohy z·kladnÌ ˙rovnÏ. Pokud vidÌte

grafy dva, je to proto, ûe v ˙vodnÌ spoleËnÈ

Ë·sti testu z·kladnÌ ˙rovnÏ byli nÏkte¯Ì û·ci

natolik ˙spÏönÌ, ûe jim byla druh· Ë·st testu

sestavena z ˙loh vyööÌ ˙rovnÏ. Protoûe by

bylo nesmyslnÈ sluËovat ˙spÏönosti v r˘znÏ

obtÌûn˝ch ˙loh·ch, vyhodnocujeme kaûdou

skupinu ˙loh samostatnÏ.

PodobnÏ jako u jin˝ch forem zde prezentovan˝ch

v˝sledk˘ platÌ, ûe ˙daje p¯edstavujÌ

jen velmi hrubÈ porovn·nÌ. Vzhledem k rozsahu

test˘ (nebo jejich Ë·stÌ) je p¯esnost uveden˝ch

˙daj˘ omezen· (chyba vyj·d¯en·

smÏrodatnou odchylkou pomÏrnÏ velk·) ñ

rozhodnÏ nejde z rozdÌlu nÏkolika procentnÌch

bod˘ usuzovat na prokazatelnÈ rozdÌly

v kvalitÏ v˝kon˘ t¯Ìd (nebo ökoly). Vöech-

Matematika v porovn·nÌ vöech testovan˝ch û·k˘

18

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


äKOLSTVÕ A DÃTI

»esk˝ jazyk v porovn·nÌ vöech testovan˝ch û·k˘

Anglick˝ jazyk v porovn·nÌ vöech testovan˝ch û·k˘

ny v˝sledky tohoto celoploönÈho testov·nÌ

majÌ mÌt p¯edevöÌm sign·lnÌ funkci ñ majÌ

se pokouöet upozorÚovat na moûnÈ odchylky

re·lnÈho stavu dovednostÌ û·k˘ od oËek·vanÈ

˙rovnÏ.

* * *

Na naöich www str·nk·ch najdete aktu·lnÌ

informace a fotogalerii. DoporuËuji si prohlÈdnout

nap¯Ìklad z·vÏreËnÈ louËenÌ se

û·ky 5. t¯Ìdy.

Pro dalöÌ informace o aktivit·ch ökoly

NAVäTIVTE NAäE STR¡NKY

www.zsseberov.cz

M·te z·jem lÈpe si p¯iblÌûit

atmosfÈru v naöÌ ökole?

ProhlÈdnÏte si fotogalerii na internetu.

Jaroslav St¯eötÌk, ¯editel

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 19


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

HrnË̯ötÌ bar·ËnÌci

V letnÌch mÏsÌcÌch vÏtöina ObcÌ Bar·ËnÌk˘

(OB) m· p¯est·vku, ale ne my v HrnË̯Ìch.

19.6. p¯iölo na sousedskÈ sedÏnÌ, kdy jsme

p¯ijÌmali dvÏ novÈ Ëlenky, tolik lidÌ, ûe jsme

se m·lem do naöÌ spolkovÈ mÌstnosti neveöli.

TakÈ na ËervencovÈ zased·nÌ p¯iölo dost

Ëlen˘. Jen na n·ö kaûdoroËnÌ t·bor·k u Vltavy

nep¯iölo, vzhledem k dovolen˝m, tolik

lidÌ jako jindy. P¯esto jsme se bavili moc

dob¯e v origin·lnÌm stanu, kter˝ z maskovacÌ

sÌtÏ vyrobil soused äanda, kdyû na poslednÌ

chvÌli zjistil, ûe ob¯Ì sluneËnÌk mu

proûraly myöi.

Na pozv·nÌ OB Struha¯ov, kter· slavila 100.

v˝roËÌ svÈho zaloûenÌ, jsme p¯ijeli naöÌm

modr˝m Fordem. Bylo obrovskÈ vedro p¯es

30 ∞C a soused äanda prohl·sil, ûe ho nikdo

nep¯inutÌ, aby v tomhle pa¯·ku mÏl na

hlavÏ bar·Ënickou Ëepici s brkem. To ovöem

netuöil, ûe se bude muset ujmout praporu

za jednoho praporeËnÌka, kter˝ nep¯iöel a

starat se o nÏj cel˝ den, nejen v Ëepici ale

i v rukavicÌch. A dokonce nejen v s·le ale

absolvoval dlouh˝ pochod k pomnÌku. Po

n·vratu hr·la pÏkn· hudba, soused äanda

se brzo ot¯epal a vöechny n·s provedl. Program

s dÏtmi i pohoötÏnÌ bylo v˝bornÈ a cel·

oslava se n·m moc lÌbila.

Naöe II. ûupa pod vedenÌm souseda rycht·-

¯e Paduchy bude slavit 110. v˝roËÌ svÈho

vzniku 15. z·¯Ì od 13 hodin na Veleobci.

DalöÌ naöe sousedsk· sedÏnÌ bude 8. srpna

a vûdy kaûdou druhou st¯edu v mÏsÌci, na

kterÈm v·s r·di uvÌt·me.

Ji¯ina PospÌöilov·,

rycht·¯ka

20

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

BAR¡»NICK¡ RYCHTA

I v Bar·ËnickÈ rychtÏ doölo bÏhem pr·zdnin

ke zmÏn·m. ZmÏny se t˝kajÌ zejmÈna

skuteËnosti, ûe mÏstsk· Ë·st vypovÏdÏla

n·jemnÌ smlouvu s panÌ Broûovou, kter·

vedla minul˝ ökolnÌ rok centrum U sk¯Ìtk˘.

Z·stupci mÏstskÈ Ë·sti se po dlouh˝ch diskuzÌch

rozhodli, ûe spr·vce Bar·ËnickÈ

rychty bude pracovat pro mÏstskou Ë·st na

dohodu o provedenÌ pracovnÌ Ëinnosti a

bude tedy nap¯Ìmo spojen s mÏstskou Ë·stÌ.

Budeme hledat takovÈho z·stupce, kter˝

bude flexibilnÌ, kreativnÌ, spolehliv˝ a nejlÈpe

z HrnË̯. Jiû nechceme, aby klÌËe od

budovy mÏli lekto¯i a dalöÌ osoby, ËÌmû jsme

nevÏdÏli, kolik klÌˢ od budovy majÌ vlastnÏ

lidÈ mimo n·jemce. JedinÌ, kdo budou

mÌt klÌËe od budovy Bar·ËnickÈ rychty budou

spr·vce budovy, z·stupci Bar·ËnÌk˘

(rycht·¯ka Ji¯inka PospÌöilov· a övandymistr

Ji¯Ì äanda) a ˙¯ad M».

Spr·vce bude odpovÏdn˝ za otevÌr·nÌ a zavÌr·nÌ

budovy, klid a po¯·dek (bude mÌt na

starosti ˙klid), drobnÈ opravy, spravov·nÌ a

doplÚov·nÌ informacÌ na nov˝ch webov˝ch

str·nk·ch www.baracnickarychtahrncire.cz,

do v˝vÏsky umÌstÏnÈ na budovÏ Bar·ËnickÈ

rychty a dalöÌ aktivity spojenÈ s budovou

a jejÌ organizacÌ.

P¯edbÏûn˝ program na ökolnÌ rok 2012/2013

KERAMICK¡ DÕLNA

PO

9:00ñ11:30 DÌlna pro Zä, Mä Stangelov·

17:00ñ18:00 Keramika pro dÏti Hlinka

18:00ñ20:00 Keramika ñ dospÏlÌ a ökol·ci Hlinka

⁄T

9:00ñ11:30 DÌlna pro Zä, Mä Stangelov·

13:00ñ14:00 DÌlna pro Zä 5. t¯Ìda Stangelov·

16:00ñ18:00 DÌlna ¡ja Stangelov·

ST

9:00ñ11:30 DÌlna pro Zä, Mä Stangelov·

14:00ñ16:00 DÌlna ¡ja Stangelov·

16:00ñ18:00 Technika kresby Hlinkov·

»T

9:00ñ11:30 DÌlna pro Zä, Mä Stangelov·

16:00ñ17:30 DÌlna ¡ja Stangelov·

18:00ñ21:00 DÌlna pro dospÏlÈ Hlinka, Stangelov·


9:00ñ12:00 DÌlna pro dÏti äevËÌkov·, Stangelov·

SO

9:00ñ13:00 Astrologie ñ vybranÈ termÌny* ) Prokopcov·

9:00ñ13:00 TÈmatickÈ dÌlny ñ vybranÈ termÌny* ) Stangelov·

9:00ñ13:00 Keramika ñ vybranÈ termÌny* ) Zelen·

14:00ñ16:00 TÈmatickÈ dÌlny ñ vybranÈ termÌny* ) Stangelov·

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 21


ZRCADLOV› S¡L

PO

9:15ñ10:00 Yamaha ROB (4ñ18 mÏs.) Urbanov·

10:10ñ10:55 Yamaha KKK (1,5ñ3 r.) Urbanov·

11:00ñ11:45 Yamaha KKK (2,5ñ4r.) Urbanov·

16:40ñ17:25 TaneËky mladöÌ Zelinkov·

17:30ñ18:15 ModernÌ tanec (4ñ8 r.) Zelinkov·

18:30ñ19:30 EMP posilovacÌ cviËenÌ PospÌöilov·

19:30ñ20:30 Orient·lnÌ tance Vovsov·

⁄T

9:15ñ10:00 Yamaha KKK (1,5ñ4 r.) Urbanov·

10:10ñ10:55 Yamaha KKK (1,5ñ4 r.) Urbanov·

11:00ñ11:45 Yamaha KKK (2,5ñ4 r.) Urbanov·

14:30ñ15:15 Yamaha WUM2 (pokroË.) Svobodov·

15:30ñ16:15 Yamaha WUM1 (4ñ6 r.) Svobodov·

16:15ñ17:00 Yamaha WUM1 (4ñ6 r.) Svobodov·

17:15ñ18:00 Yamaha KKK+ (3ñ4 r.) Svobodov·

18:30ñ19:30 Orient. tance ñ pokroË. Vovsov·

19:30ñ20:30 Orient. tance ñ pokroË. Vovsov·

ST

10:00ñ11:00 AngliËtina Malechova

16:15ñ17:15 Pilates BeÚov·

17:20ñ18:05 Baletky Zelinkov·

18:15ñ19:15 Orient·lnÌ tance Vovsov·

19:15ñ20:15 Tai-chi chuan Rajtorov·

»T

10:00ñ11:00 AngliËtina Malechova

15:30ñ16:15 Yamaha KKK (1,5ñ4 r.) Urbanov·

16:20ñ17,05 Yamaha KKK+ (3ñ4 r.) Urbanov·

17:10ñ18:10 ProtahovacÌ cviËenÌ PospÌöilov·

18:15ñ19:15 ZUMBA äebeöov·

19:15ñ20:15 ZUMBA Oros

HERNA

PO a ST

8:30ñ12:00 DÏtsk˝ klub Stangelov·, äevËÌkov·


8:00ñ12:00 DÏtsk˝ klub Stangelov·, äevËÌkov·

* ) zamluvenÈ termÌny dle po¯adÌ, jak doöly:

9:00ñ13:00: Astrologie (Prokopcov·) 6.10.,13.10., 3.11.,10.11., 1.12., 8.12., 5.1., 12.1., 2.2., 9.2., 2.3.,

9.3., 6.4., 13.4., 4.5., 11.5., 1.6., 8.6.

TÈmatickÈ dÌlny (Stangelov·) 15.12., 30.3.,

Keramika (Zelen·) 22.9., 20.10., 24.11., 15.12. (byla d¯Ìve Stangelov·), 19.1., 16.2., 16.3., 20.4.

14:00ñ16:00: TÈmatickÈ dÌlny (Stangelov·) 13.10., 27.10., 10.11., 24.11., 1.12., 8.12., 12.1., 9.2., 16.3.,

23.3., 20.4., 30.4., 4.5., 11.5., 8.6., 22.6.

22

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


DEN OTEVÿEN›CH DVÃÿÕ BAR¡»NICK… RYCHTY

JednotlivÈ kurzy bychom V·m r·di p¯edstavili

nejen nÌûe, ale takÈ na dni otev¯en˝ch

dvϯÌ, kter˝ probÏhne v pondÏlÌ 3. z·¯Ì od

15 hodin.

Co V·s a dÏti Ëek·?

Samoz¯ejmÏ sk·kacÌ hrad, poh·dka, ale

zejmÈna p¯edstavenÌ jednotliv˝ch kurz˘

v 15minutov˝ch uk·zkov˝ch blocÌch v jednotliv˝ch

mÌstnostech. Budete mÌt tedy moûnost

shlÈdnout uk·zku keramick˝ch dÌlen

pro dÏti i dospÏlÈ, za¯·dit si dÏti mohou na

kreativnÌch dÌln·ch panÌ StangelovÈ, v prvnÌm

pat¯e si m˘ûete zacviËit EMP posilovacÌ

cviËenÌ, zatanËit orient·lnÌ tance, Zumbu,

prot·hnout se p¯i Pilatesu nebo Tai-chi

chuan, Ëi se prot·hnout s panÌ PospÌöilovou.

DÏti si mohou vyzkouöet dÏtsk˝ klub, taneËky,

modernÌ tance, baletky ale takÈ svÈ

lekce s hudebnÌ ökolou Yamaha a dalöÌ.

P¯ijÔte se sami p¯esvÏdËit, ûe v programu

Bar·ËnickÈ rychty najde kaûd˝ aspoÚ nÏjakou

aktivitu, kter· se mu bude lÌbit.

* * *

DÃTSK› KLUB

DÏtsk˝ klub je urËen nejen mal˝m dÏtem, ale hlavnÏ jejich mamink·m, kterÈ si pot¯ebujÌ

v klidu a beze spÏchu vy¯Ìdit jakÈkoliv poch˘zky. Proto si u n·s mohou v klubÌku dÏtiËky

v dobÏ od 8:30ñ12:00 a ve dnech pondÏlÌ, st¯eda, p·tek Ñodloûitì.

DÏtsk˝ klub je zamϯen Ë·steËnÏ do v˝tvarnÈho stylu. Budeme s dÏtmi pracovat dle jejich

vÏku a moûnostÌ. S vÏtöÌmi dÏtmi m˘ûeme pracovat s hlÌnou a menöÌ dÏti se sezn·mÌ

s prstov˝mi barvami, modelÌnou atd. Vûdy volÌme individu·lnÌ p¯Ìstup ke kaûdÈmu dÌtÏti.

PoËet dÏtÌ na den je omezen na maxim·lnÏ deset.

Jana Stangelov· a Tereza äevËÌkov·

* * *

PÿEDSTAVENÕ KURZŸ

KERAMICK¡ DÕLNA

DÕLNI»KA ¡JA

Jmenuji se Jana Stangelov· a dÌlniËku ¡JA

vedu spolu s manûelem jiû druh˝m rokem.

V naöÌ dÌlniËce d·v·me prostor vöem od

2 let. HornÌ vÏkovou hranici z·mÏrnÏ neohraniËuji,

protoûe jsou u n·s vÌtanÌ vöichni.

DÏti si budou rozvÌjet p¯irozenou cestou

drobnou motoriku, povzbudÌ svou kreativitu

a fantazii podle svÈho. NaöÌm ˙kolem

nenÌ urËovat smÏr, n˝brû cÌl cesty. Kaûd˝

m· svou vlastnÌ volbu, jak se k cÌli dostat.

K tomu n·m vöem pom˘ûe vlastnÌ fantazie.

DÏti p¯edökolnÌho vÏku jsou p¯irozenÏ tvo-

¯ivÈ. PrvnÌm impulzem je vÏc nejd¯Ìve vytvo¯it

a pak o nÌ p¯em˝ölet. TÌmto zp˘sobem

dÏti postupujÌ mnohokr·t za sebou, neû

si vytvo¯Ì urËit˝ systÈm. Svou aktivnÌ ˙ËastÌ

a podporou jejich vlastnÌ zvÌdavosti lze

p¯edpokl·dat, ûe se do v˝tvarnÈ Ëinnosti

zapojÌ. V kaûdÈm dÌtÏti je d˘leûitÈ podporovat

vlastnÌ zvÌdavost.

P¯edökolnÌm dÏtem a ökol·k˘m z prvnÌch

t¯Ìd je vÏnovan· ˙ternÌ a ËtvrteËnÌ dÌlna Elfa

äikulÌna, a to od 16:00ñ17:15. DÏti se nauËÌ

pracovat nejen s n˘ûkami, hlÌnou, ale

vyzkouöÌme malovat na triËka, hrneËky, ale

vyzkouöÌ si pr·ci i s kor·lky, sklem a r˘znÈ

kol·ûe. Cena za lekci je 90 KË, za permanentku

na 10 lekcÌ je cena 810 KË.

VÏtöÌm ökol·k˘m je vÏnovan· dÌlna TEENíS

v ˙ter˝ od 16:00ñ18:00 a ve st¯edu od

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 23


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

14:00ñ16:00. DÏti se nauËÌ pracovat s polymerov˝mi

hmotami jak˝mi jsou FIMO,

CERNIT, d·le si vyzkouöÌ sÌtotisk, malov·nÌ

na textil, malov·nÌ UV barvami, zdobenÌ

hedv·bÌ, kor·lkov·nÌ öitou technikou, vytv·¯enÌ

r˘zn˝ch ozdob na V·noce Ëi Velikonoce,

tvo¯enÌ s r˘zn˝mi ART gely, strukturovacÌmi

pastami, dr·tov·nÌ atd. Cena za

lekci je 160 KË, za permanentku na 10 lekcÌ

je cena 1440 KË.

DÏtem ve vÏku od 4ñ6 let je vÏnov·na dÌlna

Mistra VöeumÏla ve Ëtvrtek od 16:00ñ

17:00. Zde se dÏti budou uËit podporovat

jemnou motoriku. Nez˘stane jen u st¯Ìh·-

nÌ, modelov·nÌ a lepenÌ. VyzkouöÌme si r˘znou

techniku kreslenÌ, kol·ûÌ, malov·nÌ i na

textil a hrneËky. Cena za lekci je 80 KË, za

permanentku na 10 lekcÌ je cena 720 KË.

UrËitÏ potÏöÌme i dospÏlÈ a to vûdy ve Ëtvrtek

od 19:00ñ21:00. Sezn·mÌme se s card

making, FIMO, öit˝mi öperky s kor·lk˘,

malbou na hedv·bÌ a triËka, smaltov·nÌ

s pÌckou i bez pÌcky, fusingem, Tiffany vitr·ûÌ,

v˝robou adventnÌch vÏnc˘, floristikou

a spoustou dalöÌch technik.

NÏkterÈ vÌkendy budou i tÈmaticky ladÏnÈ.

Budeme mÌt dÌlnu na Halloween, AdventnÌ,

Valent˝nskou, VelikonoËnÌ, »arodÏjnickou

a dÌlnu na sv·tek Matek.

Samoz¯ejmÏ nem˘ûeme opomenout i dÌlnu

pro naöe mÌstnÌ seniory. T˝k· se to prozatÌm

dÌlny V·noËnÌ a VelikonoËnÌ. Tyto

dÌlny jsou ZDARMA. A to dÌky spolupr·ci

s naöÌ M» v äeberovÏ.

Ve dnech ¯editelskÈho volna a pr·zdnin

(podzimnÌ, jarnÌ, velikonoËnÌ a letnÌ) je pro

dÏti ve vÏkovÈ kategorii 4ñ12 let p¯ipraven˝

p¯ÌmÏstsk˝ t·bor, na kterÈm se spolu

s naöÌ dÌlnou podÌlÌ i naöe mÏstsk· Ë·st äeberov.

VÌce se dozvÌte na naöem ˙plnÏ novÈm

webu www.dilnickaaja.webnode.cz nebo

telefonnÌm ËÌsle +420 728 143 598.

Budeme se na V·s opÏt tÏöit i v nadch·zejÌcÌm

ökolnÌm roce 2012/2013.

Jana a VladimÌr Stangelovi

KERAMIKA

Jiû p·t˝m rokem se V·m p¯edstavuje naöe

keramick· dÌlna pod vedenÌm Ji¯Ìho Hlinky.

Co V·m letos m˘ûeme nabÌdnout?

VyzkouöÌme si vöechno, od z·kladu keramick˝ch

technik, p¯es reliÈf, figur·lnÌ keramiku

smϯujÌcÌ aû k autorskÈ keramickÈ

plastice na profesion·lnÌ ˙rovni. UËÌme samoz¯ejmÏ

i toËenÌ na kruhu. Budeme z·roveÚ

rozvÌjet drobnou motoriku a podporovat

dÏtskou schopnost vlastnÌ fantazie.

KaûdÈmu nabÌzÌme individu·lnÌ p¯Ìstup.

ChtÏli bychom bÏhem roku p¯edstavit i keramiku

RAKU. Keramika RAKU byla p˘vodnÏ

urËen· k japonsk˝m Ëajov˝m ob¯ad˘m

v prvnÌ polovinÏ 16. stoletÌ. V p¯ekladu

RAKU znamen· radost a pohodu. RAKU

n·doby jsou p·leny v p¯ÌmÈm ohni na

1000ñ1100 ∞C, rozûhavenÈ do bÏla jsou vyjÌm·ny

a prudce zchlazov·ny v pilin·ch a

vodÏ. P¯edmÏty jsou dÌky technice v˝palu

vysoce porÈznÌ a propustnÈ. Keramika

RAKU je dÌky svÈ technologii ojedinÏl· a

kaûd˝ kus je origin·l.

Setk·vat se s n·mi budete i na nÏkter˝ch

sobot·ch odpoledne.

Lekce keramiky zaËÌn· pro p¯edökol·ky

vûdy v pondÏlÌ od 16:30ñ17:30. Cena za

pololetÌ je 1620 KË. Pro ökolnÌ dÏti a dospÏlÈ

zaËÌn· keramika v pondÏlÌ od 18:00ñ

19:30. Cena za jednu lekci je 170 KË a za

pololetÌ je cena zv˝hodnÏn· na Ë·stku

2600 KË za 18 lekcÌ.

Za keramiku

Ji¯Ì Hlinka a Tereza äevËÌkov·

* * *

TECHNIKA KRESBY

ÑKresba je z·kladem mal̯stvÌì (Michelangelo)

Kresba pat¯Ì k nejstaröÌmu v˝tvarnÈmu projevu

ËlovÏka v˘bec.

Jako takov· proöla dlouh˝m v˝vojem od

pravÏk˝ch jeskynnÌch maleb, rytin na kostech

zv̯at aû do naöÌ souËasnosti, kdy je

kresba z·kladem kaûdÈ v˝tvarnÈ Ëinnosti.

Kresbou se rozumÌ zobrazov·nÌ na plochu

24

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


pomocÌ linie, bod˘ a jejich kombinacÌ.

Vzhled kresby ovlivnÌ vöe, za jak˝m ˙Ëelem

je kreslena ñ zda je to voln·, mÛdnÌ, Ëi

studijnÌ kresba nebo n·Ërtek.

DÏti se zde mohou sezn·mit s r˘zn˝mi technikami

kresby (grafit, rudka, uhel, perokresba

a k¯Ìda), z·klady perspektivy, kresebnou

* * *

ZRCADLOV› S¡L

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

modelaci tvar˘, teorii barev a jejÌ vyuûitÌ

v praxi. StaröÌ a zruËnÏjöÌ dÏti si mohou vyzkouöet

vytv·¯enÌ kopiÌ zn·m˝ch obraz˘.

Lekce techniky kresby bude vûdy ve st¯edu

od 16:00ñ17:30. Cena za jednotlivou lekci

je 170 KË a za pololetÌ je cena zv˝hodnÏn·

na Ë·stku 2450 KË za 17 lekcÌ.

Tereza äevËÌkov·

PondÏlÌ: 18.30

European Aerobic Æ

RozvÌjÌ V·ö p¯irozen˝ cit pro pohyb a pro

Vaöe tÏlo.

P¯i European Aerobic Æ stojÌ vûdy na prvnÌm

mÌstÏ efektivnÌ aerobnÌ trÈnink, cviËenÌ v p¯irozen˝ch

rozsazÌch pohybu se spr·vn˝m a

aktivnÌm drûenÌm tÏla. European Aerobic Æ

obnovuje cit pro vlastnÌ tÏlo a pohyb s·m je

i pro uplnÈ nov·Ëky vhodn˝m zaË·tkem.

European Step Æ

European Step Æ je aerobnÌ lekce s vyuûitÌm

step˘, kde opÏt stojÌ v pop¯edÌ p¯irozenost

pohybu. Vystupov·nÌ na step intenzivnÏ stimuluje

svalstvo dolnÌch konËetin a tak se

m˘ûete tÏöit na opravdovou zmÏnu stavby

vaöich nohou a h˝ûdÌ jeû se trÈninkem na

stepu posÌlÌ a vytvarujÌ.

Hodina European Step Æ opÏt nenÌ choreograficky

n·roËn·.

»tvrtek: 17.10

European Muscle Power Æ

neboli EMP Æ je posilovacÌ lekce zamϯen·

na procviËenÌ svalstva celÈho tÏla. Lekce je

sestavena tak, ûe kromÏ hlubok˝ch trupov˝ch

sval˘ posilujeme svalstvo tÏla komplexnÏ,

aby byl trÈnink vyv·ûen˝. KromÏ

sval˘ trupu posilujeme svaly ramen a paûÌ,

prsnÌ svaly, svaly h˝ûÔovÈ, samoz¯ejmÏ b¯iönÌ,

ale i svalstvo nohou.

HlavnÌ d˘raz je kladen na zvl·dnutÌ spr·vnÈho

drûenÌ tÏla. Toho dos·hneme spr·vn˝m

trÈninkem hlubok˝ch sval˘ podÈl p·-

te¯e a sval˘ b¯iönÌch, kterÈ jsou spoleËnÏ

zodpovÏdnÈ za aktivnÌ a vzp¯Ìmen˝ postoj.

OchabnutÌ tÏchto sval˘ m· za n·sledek

bolesti zad v oblasti beder a k¯Ìûe, ale i

v oblasti hrudnÌ a krËnÌ p·te¯e. Lekce je intenzivnÌ,

takûe z·roveÚ takÈ sp·lÌte velkÈ

mnoûstvÌ kaloriÌ.

European Powerstretch Æ

European PowesretchÆ neboli EPS Æ je preventivnÏ

rehabilitaËnÌ cviËenÌ ke zlepöenÌ

elasticity sval˘ a ölach, zv˝öenÌ ohebnosti

kloub˘ a znovu zÌsk·nÌ plnÈ pohyblivosti

ve vöech oblastech pohybovÈho systÈmu.

EPS Æ p˘sobÌ rehabilitaËnÏ u vöech omezenÌ

rozsah˘ pohybu z d˘vod˘ p¯ÌliönÈho napÏtÌ

svalstva, zkr·cenÌ svalovÏ ñ vazivovÈho

apar·tu Ëi dokonce ztuhnutÌ kloubnÌch spojenÌ.

DÌky propracovanÈmu konceptu zvyöuje

citlivost pro uvÏdomov·nÌ si nestability

kloub˘ a p¯irozenÈho rozsahu pohybu

u hypermobilnÌch jedinc˘.

Cena: 100 KË/hodina

Permanentka na 10 vstup˘: 800 KË

»tvrtek moûnost hlÌd·nÌ dÏtÌ v dobÏ cviËenÌ

v herniËce (nutno nahl·sit p¯edem).

S sebou pevnou sportovnÌ obuv, pohodlnÈ

obleËenÌ a dobrou n·ladu.

TÏöÌm se na V·s

Romana PospÌöilov·

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 25


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

Tai-Chi Chuan

je bojovÈ umÏnÌ s vynikajÌcÌmi a staletÌmi

provϯen˝mi zdravotnÌmi ˙Ëinky.

Toto tradiËnÌ a svÏtovÏ

vÏhlasnÈ Tai-chi se

uËÌme od Mistra Alexe

Donga, z·stupce 4.

generace Mistr˘ Tai-chi

Chuanu.

ZaË·teËnÌci se uËÌ:

tradiËnÌ dlouhou pomalou

formu stylu Jang,

zvl·dnutÌm dlouhÈ formy

a jejÌm pravideln˝m

cviËenÌm zÌsk·te energii,

uzdravÌte tÏlo a duöi, udrûÌte

si ml·dÌ a vitalitu

VÌce informacÌ na www.taichichuan.cz

VÏnuji se tomuto bojovÈmu umÏnÌ jiû osm˝m

rokem.

»Ìm dÈle cviËÌm, tÌm vÌce mÏ k sobÏ p¯itahuje.

TÏöÌm se na v·s v Bar·ËnickÈ rychtÏ.

VeËernÌ cviËenÌ v Praze HrnË̯Ìch vede:

ä·rka Rajtorov·, tel. 603 261 306,

e-mail: sarka.rajtorova@seznam.cz

* * *

ZUMBA Æ

je fitness program, kter˝ kombinuje aerobnÌ

cviËenÌ s prvky latinsko-americk˝ch tanc˘.

Je vhodn· pro k·ûdÈho, bez ohledu na

vÏk a taneËnÌ ˙roveÚ.

»as lekce: Ëtvrtek 18:15ñ19:15

Instruktorka: Eva äebeöov·

Kontakt

E-mail: esebesova@volny.cz

Tel.: 603 453 186

PILATES

CviËenÌ, kterÈ v·m pom˘ûe

odstranit bolesti zad,

nauËÌ v·s spr·vnÏ d˝chat,

pom˘ûe zformovat postavu

a jeötÏ vÌceÖ

St¯eda 16.15 hod.

Rezervace na telefonu 724 590 888.

Cena: 100 KË ñ cviËenÌ 60 min.

Lekce vede: Bc. Lucie BeÚov·

www.pilatesbenova.cz

Co m˘ûete oËek·vat p¯i dlouhodobÈm cvi-

ËenÌ pilates:

ñ posÌlenÌ hlubokÈho stabilizaËnÌho systÈmu

p·te¯e,

ñ zv˝öenÌ flexibility a ohebnosti,

ñ zesÌlenÌ a vytvarov·nÌ sval˘,

ñ uvolnÏnÌ a zlepöenÌ funkËnosti kloub˘,

ñ povzbuzenÌ st¯evnÌ peristaltiky,

ñ udrûenÌ optim·lnÌ tÏlesnÈ hmotnosti,

spr·vnÈ drûenÌ tÏla,

ñ zlepöenÌ koncentrace, koordinace a rovnov·hy,

ñ zv˝öenÌ kapacity plic.

BÿIäNÕ TANCE

Chcete takÈ plochÈ b¯Ìöko a nebavÌ V·s cvi-

ËenÌ? P¯ijÔte si s n·mi zatanËit orient·lnÌ

b¯iönÌ tance! NauËte se nÏco novÈho a zapomeÚte

na kaûdodennÌ starosti. S n·mi to

zvl·dnete i Vy. Vyberte si z nabÌdky naöich

kurz˘ na www.dalila.cz.

Kurzy v HrnËÌ-

¯Ìch pro V·s

p¯ipravujeme

opÏt od z·¯Ì.

TÏöÌme se na

V·s!

* * *

Kontakt:

www.dalila.cz, dalila@dalila.cz

Tel.: 723 151 891

26

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


TANE»NÕ KURZY PRO DÃTI ñ KATEÿINA ZELINKOV¡

SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

ModernÌ tanec od 3 do 6 let

ñ pondÏlÌ 16.40, zaË·teËnÌci

ñ pondÏlÌ 17.30, pokroËilÌ

Balet a scÈnick˝ tanec od 4 do 6 let

ñ st¯eda 17.20

BÏhem kurz˘ se dÏti nauËÌ novÈ taneËnÌ

kroky, cviky, probudÌ nebo povzbudÌ sv˘j

talent a nasmϯujÌ svou energii z·bavn˝m a

smyslupln˝m smÏrem.

Kurzy jsou pro dÏti od 3ñ6 let. Tento vÏk je

ide·lnÌ obdobÌ pro zapojenÌ dÌtÏte do z·-

jmovÏ zamϯenÈ pohybovÈ Ëinnosti ñ v˝-

raznÏ se rozvÌjÌ pohybov· aktivita, dÌtÏ se

osamostatÚuje, uËÌ se spolupracovat, hled·

si kamar·dy.

Je kladen d˘raz na vöestrann˝ pohybov˝

rozvoj, gymnastickou pr˘pravu, hravou formu,

cviky pro spr·vnÈ drûenÌ tÏla.

Kontakt: Kate¯ina Zelinkov·,

tanecky@centrum.cz, 608 328 682

Mimo pravidelnÈho programu v·s budeme

informovat o dalöÌch akcÌch na naöich webov˝ch

str·nk·ch

www.baracnickarychtahrncire.cz

* * *

HUDEBNÕ äKOLA YAMAHA POÿ¡D¡ KURZY PRO MIMINKA, BATOLATA

A PÿEDäKOL¡KY V BAR¡»NICK… RYCHTÃ, UL. K äEBEROVU, PRAHA 4-HRN»ÕÿE

Program Rob·tka je urËen pro dÏti od 4 do

18 mÏsÌc˘. Na jeho v˝voji se podÌlela cel·

¯ada odbornÌk˘ z oblasti hudebnÌ pedagogiky,

pediatrie a dÏtskÈ neuropsychologie.

DÏti zÌsk·vajÌ v kurzu prvnÌ element·rnÌ

povÏdomÌ o hudbÏ, d˘leûitou Ë·stÌ je ÑvolnÈ

objevov·nÌì s podnÏty od lektorky, d·le

pak spoleËn˝ zpÏv, poslech hudby a jednoduchÈ

hudebnÏ-pohybovÈ hry. ⁄loha rodi-

ˢ spoËÌv· v zajiötÏnÌ a zaopat¯enÌ dÏtÌ.

PoËet dÏtÌ ve skupinÏ: 8ñ12 dÏtÌ v doprovodu

jednoho z rodiˢ

UËebnÌ doba: jedna lekce t˝dnÏ, 45 minut.

Obsah uËiva: pozn·v·nÌ svÏta hudby prost¯ednictvÌm

senzomotorick˝ch zkuöenostÌ.

Program PrvnÌ kr˘Ëky k hudbÏ pro dÏti od

1,5 roku do 4 let vych·zÌ z p¯edpokladu, ûe

vöechny dÏti spont·nnÏ reagujÌ na zvuky,

tÛny a rytmus. Obsahem jsou jednoduchÈ

pÌsnÏ, vypr·vÏnÌ, hudebnÏ pohybovÈ a rytmickÈ

hry, poslech skladeb, jednoduchÈ

taneËnÌ kr˘Ëky, rytmizov·nÌ b·snÌ, hra na

rytmickÈ hudebnÌ n·stroje a doplÚujÌcÌ v˝tvarnÈ

Ëi pracovnÌ Ëinnosti. Kaûd· hodina

rozvÌjÌ urËitÈ tÈma ze ûivota dÏtÌ. DÌky aktivnÌ

˙Ëasti jednoho z rodiˢ (prarodiˢ/aupair),

vyuûÌv·nÌ zajÌmav˝ch uËebnÌch materi·l˘

je hudebnÌ p˘sobenÌ cÌlenÈ a intenzivnÌ.

PoËet ve skupinÏ: 10ñ12 dÏtÌ s dospÏl˝m

doprovodem.

UËebnÌ doba: jedna lekce t˝dnÏ, 45 minut.

Obsah uËiva: tematickÈ pÌsnÏ, rytmickÈ hry,

element·rnÌ hra na hudebnÌ n·stroje, pohybovÈ

hry spojenÈ s poslechem hudby, v˝tvarnÈ

a pracovnÌ Ëinnosti.

UËebnÌ materi·l: leporelo a CD s pÌsnÏmi

(vöe k dispozici u lektorky).

Program RytmickÈ kr˘Ëky volnÏ navazuje

na PrvnÌ kr˘Ëky k hudbÏ, jedn· se vöak jiû

o cÌlenou hudebnÌ pr˘pravu pro dÏti od 4

do 6 let.

DÏti zvl·dajÌ hravou formou z·klady hudebnÌ

nauky ve spojenÌ s praktick˝mi Ëinnostmi

a d˘raz je kladen p¯edevöÌm na rozvoj

hudebnÌ p¯edstavivosti.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 27


SPOLKY, KULTURA, CÕRKVE

K tomu slouûÌ zejmÈna:

ñ vnÌm·nÌ metra, rytmu a interpretace na

dÏtskÈ hudebnÌ n·stroje

ñ rytmizace, melodizace a scÈnickÈ vyj·d-

¯enÌ ¯Ìkadel

ñ intonace pomocÌ solmizaËnÌch slabik

ñ orchestr·lnÌ hra s vyuûitÌm klasick˝ch

i dÏtsk˝ch hudebnÌch n·stroj˘

ñ cÌlen˝ poslech spojen˝ s intenzivnÌm vnÌm·nÌm

hudby.

Element·rnÌ hra na hudebnÌ n·stroje (zobcov·

flÈtna, keyboardÖ), kter· je souË·stÌ

v˝uky a zpÏv mohou ulehËit rozhodnutÌ

o typu p¯ÌpadnÈho dalöÌho instrument·lnÌho

vzdÏl·v·nÌ.

PoËet ve skupinÏ: 8ñ10 dÏtÌ s dospÏl˝m

doprovodem.

UËebnÌ doba: jedna lekce t˝dnÏ, 45 minut.

Obsah uËiva: rytmizace, intonace pomocÌ

solmizaËnÌch slabik, orchestr·lnÌ souhra

s vyuûitÌm klasick˝ch i dÏtsk˝ch hudebnÌch

n·stroj˘, cÌlen˝ poslech spojen˝ s intenzivnÌm

vnÌm·nÌm hudby, element·rnÌ hra na

hudebnÌ n·stroje (zobcov· flÈtna, keyboard).

UËebnÌ materi·l: û·kovsk˝ seöit a CD, rytmickÈ

karty, zobcov· flÈtna (vöe k dispozici

u lektorky).

VÌce informacÌ a

ON-LINE Z¡PIS/rezervace uk·zkovÈ lekce

na: www.yamahakurzy.cz!

Zah·jenÌ v˝uky v z·¯Ì 2012.

Kostel svatÈho Prokopa v HrnË̯Ìch

PravidelnÈ bohosluûby se konajÌ v nedÏli

od 11 hodin. Kostel svatÈho Prokopa

v HrnË̯Ìch spad· pod ÿÌmskokatolickou

farnost u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho

Praha-Kunratice.

P. Benedikt Hudema,

far·¯

ÿÕMSKOKATOLICK¡ FARNOST

u kostela svatÈho Jakuba StaröÌho Praha-Kunratice

III. praûsk˝ vikari·t

FarnÌ vik·¯: P. Stanislav Hr·ch

Far·¯: P. Benedikt Hudema

Adresa: KostelnÌ n·mÏstÌ 16,

148 00 Praha-Kunratice

Telefony: 244 910 469, 244 910 358

Fax: 244 912 713

E-mail: nazaret@volny.cz

Internet (ArcibiskupstvÌ praûskÈ): www.apha.cz

28

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


éIJEME V PRAZE A OKOLÕ

Sbor CÌrkve bratrskÈ v äeberovÏ

Klub Velryba pro dÏti

N·plnÌ sch˘zek jsou nejr˘znÏjöÌ hry a sporty

venku, v klubovnÏ Ëi tÏlocviËnÏ, r˘znorod·

tvo¯iv· Ëinnost, zpÌv·nÌ s kytarou a kr·tk·

zamyölenÌ nad BiblÌ.

Vedle pravideln˝ch sch˘zek po¯·d·me ve

ökolnÌm roce nÏkolik vÌcedennÌch akcÌ a

jako vyvrcholenÌ letnÌ t·bor. Velryba se

sch·zÌ ve dvou oddÏlenÌch ñ mladöÌ Velryba

je pro dÏti 2.ñ5. t¯Ìdy, staröÌ od 6.t¯Ìdy

v˝ö.

Sch˘zky se konajÌ v p·tek odpoledne, up¯esnÏnÌ

hodiny i dalöÌ informace naleznete na

www.cb.cz/praha4/velryba

Kontakt: ZdenÏk Zimmermann

777 215 943, zde.zim@seznam.cz

Josef Kabele

725 888 841, josef.kabele@centrum.cz

SBOR CÕRKVE BRATRSK… PRAHA-äEBEROV

Kazatel: Robert Hart

Mobil: 737 858 268

Kazatel: MatÏj H·jek

Mobil: 777 806 755

Adresa: V Ladech 10, 149 00 Praha-äeberov

Internet: www.cb.cz/praha4

PravidelnÈ nedÏlnÌ bohosluûby se konajÌ od 10 h.

SportovnÌ rozhovor

veden˝ s hlavnÌm basketbalov˝m trenÈrem

JiûnÌch sup˘ Vojtou Svobodou, kter˝ vznikl

vlastnÏ n·hodou, na sportovnÏ oddychovÈm

are·lu v äeberovÏ.

Mohli byste ve zkratce p¯edstavit sv˘j sportovnÌ

oddÌl?

N·ö oddÌl vznikl v roce 2009 na JiûnÌm

mÏstÏ jako ml·deûnick· sloûka basketbalovÈho

klubu TJ Sokol Praûsk˝. Tento klub

pat¯Ì jiû dlouho k nejlepöÌm ml·deûnick˝m

klub˘m v »R. DÌky usilovnÈ pr·ci celÈho

t˝mu trenÈr˘ m· dnes vÌce neû 250 Ëlen˘.

V souËasnÈ dobÏ m· celkem 15 druûstev

ve vöech vÏkov˝ch kategoriÌch, od p¯Ìpravky

dÏtÌ aû po seniorskÈ soutÏûe muû˘. Ml·-

deûnickÈ kategorie pravidelnÏ startujÌ v û·-

kovsk˝ch a dorosteneck˝ch lig·ch i extralig·ch.

Mezi ˙spÏchy klubu pat¯Ì takÈ st·l·

˙Ëast A t˝mu muû˘ ve 2. lize jiû od sezÛny

2005/2006. NejvÏtöÌm ˙spÏchem je vöak

dob¯e fungujÌcÌ systÈm v˝chovy ml·deûe,

n·vaznost a propojenost vöech t˝m˘ naöeho

basketbalovÈho oddÌlu.

P¯edstavte n·m blÌûe takÈ V·ö oddÌl JiûnÌ

Supi...

N·zev JiûnÌ Supi vznikl p¯i p¯·telskÈm utk·nÌ

proti bratr˘m ze Sokola Praûsk˝. Dnes jsme

jiû nedÌlnou sloûkou miniû·kovsk˝ch soutÏûÌ

v Praze. DÏtem se vÏnujÌ drûitelÈ trenÈrskÈ

basketbalovÈ licence B Miloslav

Musil, VojtÏch Svoboda a Duöan Melzer.

TrÈninky jsou zamϯeny na rozvoj vöeobecnÈ

kondice dÏtÌ a pohybovÈ pr˘pravy se

zamϯenÌm na kolektivnÌ hry a postupnou

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 29


éIJEME V PRAZE A OKOLÕ

basketbalovou specializaci. P¯i z·pasech se tÏöÌme pomÏrnÏ

silnÈ podpo¯e ze strany rodiˢ, n·ö Ñkotelì pat¯Ì na mnoha turnajÌch

mezi ty naprosto nejlepöÌ, coû dÏtem velmi pom·h·

k lepöÌm v˝kon˘m.

A jak˝ch ˙spÏch˘ jiû dos·hli JiûnÌ Supi?

V pr·vÏ skonËenÈ sezonÏ naöi miniû·ci roËnÌku 2001 dos·hli

na t¯etÌ mÌsto v silnÏ obsazenÈm praûskÈm p¯eboru. NejvÏtöÌ

˙spÏch si pak p¯ivezli z mistrovstvÌ republiky mix˘ v MostÏ,

odkud si spoleËnÏ s dÏvËaty z BK Nusle p¯ivezli st¯ÌbrnÈ medaile.

TalentovanÈ dÏti roËnÌku 2003 z p¯Ìpravky sehr·li zatÌm

pouze p¯ÌpravnÈ z·pasy, a to vesmÏs vÌtÏznÏ. Od novÈ sezony

uû i na nÏ ËekajÌ soutÏûnÌ boje.

P¯ijÌm·te st·le novÈ Ëleny?

N·ö jihomÏstsk˝ oddÌl v souËasnosti uvÌt· ve sv˝ch ¯ad·ch öikovnÈ

dÏti roËnÌk˘ 2001 aû 2005. Naöe trÈninkovÈ tÏlocviËny

na ChodovÏ jsou dob¯e dostupnÈ pro dÏcka ze celÈ Prahy 4 a p¯ilehl˝ch obcÌ (HrnË̯e,

äeberov, Uh¯ÌnÏves, Jesenice, ba dokonce m·me v t˝mu talenty aû z ÿÌËan). Od z·¯Ì 2012

budeme trÈnovat v pondÏlÌ, v ˙ter˝ a ve Ëtvrtek ñ podrobnosti p¯ÌpadnÌ z·jemci najdou na

naöÌ str·nce www.jiznisupi.cz.

Petra Venturov· a VojtÏch Svoboda

Informace o PID

NOV¡ SÕç METROPOLITNÕCH LINEK VYJEDE V Z¡ÿÕ 2012

KromÏ vyööÌ efektivity je cÌlem zmÏny jednoduchost,

p¯ehlednost a menöÌ poËet linek,

kterÈ by vöak mÏly kratöÌ intervaly.

U tramvajÌ n·vrh posiluje roli p·te¯nÌch linek,

kterÈ majÌ poloviËnÌ intervaly oproti

bÏûn˝m tramvajov˝m link·m a d·le je doplÚuje

o tzv. p·te¯nÌ svazky dvou linek, kterÈ

jedou spoleËnÏ v nejvytÌûenÏjöÌm ˙seku

a potÈ se na okrajÌch mÏsta rozdÏlujÌ do vÏtvÌ

s niûöÌ popt·vkou.

V autobusovÈ sÌti poËÌt· n·vrh se zavedenÌm

tzv. metrobus˘, kterÈ s kr·tk˝mi intervaly,

atraktivnÌ trasou a celodennÌm provozem.

Metrobusy budou doplnÏny bÏûn˝mi

autobusov˝mi linkami a doplÚkov˝mi midibusov˝mi

linkami urËen˝mi pro lok·lnÌ

obsluhu h˘¯e dostupn˝ch oblastÌ Prahy.

PodobnÏ jako u tramvajÌ je i v autobusovÈ

sÌti navrûeno omezenÌ nevyuûit˝ch spoj˘ a

posÌlenÌ p¯etÌûen˝ch linek.

Nov· sÌù metropolitnÌch linek p¯in·öÌ kromÏ

pot¯ebn˝ch ˙spor takÈ nov· atraktivnÌ

spojenÌ nap¯ÌË Prahou, ¯eöÌ nÏkterÈ dlouhodobÈ

poûadavky mÏstsk˝ch Ë·stÌ a reaguje

na mÏnÌcÌ se p¯epravnÌ n·roky cestujÌcÌch.

Cel˝ n·vrh optimalizace byl v polovinÏ Ëervna

p¯edstaven vöem mÏstsk˝m Ë·stem

a spuötÏnÌ novÈ metropolitnÌ sÌtÏ probÏhne

k 1.9.2012.

Nov· sÌù tramvajov˝ch linek

Nedoch·zÌ k ploönÈmu zruöenÌ dopravnÌ

obsluhy û·dnÈ lokality, jsou dodrûeny p¯ÌpustnÈ

doch·zkovÈ vzd·lenosti k zast·vk·m

ve¯ejnÈ dopravy. NavrûenÈ dopravnÌ opat-

¯enÌ nenÌ jen prostou redukcÌ spoj˘, doch·-

zÌ p¯edevöÌm k optimalizaci vedenÌ linek a

jÌzdnÌch ¯·d˘, takûe kromÏ omezenÌ m·lo

vytÌûen˝ch linek nebo spoj˘ obsahuje takÈ

urËit· zlepöenÌ nabÌdky ve¯ejnÈ dopravy.

K redukci nabÌdky doch·zÌ p¯edevöÌm v se-

30

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


éIJEME V PRAZE A OKOLÕ

verov˝chodnÌm sektoru mÏsta v souvislosti

s poklesem popt·vky vlivem prodlouûenÌ

metra C, zatÌmco v centr·lnÌ oblasti mÏsta

s ohledem na vysokou popt·vku doch·zÌ

k posÌlenÌ provozu.

Nov· metropolitnÌ sÌù autobus˘

NavrhovanÈ dopravnÌ opat¯enÌ v sÌti autobus˘

PraûskÈ integrovanÈ dopravy na ˙zemÌ

hlavnÌho mÏsta je p¯ipraveno na z·kladÏ

proveden˝ch p¯epravnÌch pr˘zkum˘ a

je vz·jemnÏ koordinov·no s dopravnÌ opat-

¯enÌm v sÌti tramvajÌ i s optimalizacÌ jÌzdnÌho

¯·du metra C tak, aby dohromady d·valy

jednotn˝ celek. Nedoch·zÌ k ploönÈmu

zruöenÌ dopravnÌ obsluhy û·dnÈ lokality,

jsou dodrûeny p¯ÌpustnÈ doch·zkovÈ vzd·-

lenosti k zast·vk·m ve¯ejnÈ dopravy a

k pokrytÌ mÈnÏ vyuûÌvan˝ch p¯epravnÌch

vztah˘ je vyuûito p¯estupnÌho tarifu PID,

jehoû moûnosti byly zv˝öeny v roce 2011,

kdy byly zruöeny jÌzdenky s omezenou p¯estupnostÌ,

kterÈ znemoûÚovaly hluböÌ optimalizaci

provozu linek. HlavnÌmi prvky zefektivnÏnÌ

autobusovÈ sÌtÏ je omezenÌ

soubÏh˘ autobusov˝ch linek s kolejovou dopravou

(p¯edevöÌm s tramvajemi a vlaky,

soubÏhy s metrem byly zpravidla omezeny

jiû v minulosti) a vznik sÌtÏ metrobus˘ spoleËnÏ

s optimalizacÌ vedenÌ linek a jÌzdnÌch

¯·d˘.

Vznik sÌtÏ metrobus˘ a optimalizace autobusovÈ

sÌtÏ

Nov· sÌù autobusov˝ch linek je jednoduööÌ,

p¯ehlednÏjöÌ a takÈ efektivnÏjöÌ z hlediska

dopravnÌch v˝kon˘ i produktivity obÏh˘

vozidel, a to zejmÈna dÌky zv˝öenÈmu podÌlu

vypravovan˝ch kloubov˝ch voz˘. KomplexnÌ

zmÏna autobusovÈ sÌtÏ se soust¯eÔuje

nejvÌce na jihov˝chodnÌ Ë·st Prahy a ¯eöÌ

kromÏ jinÈho i odlehËenÌ ˙seku trasy metra

C KaËerovñI. P. Pavlova. Mezi dalöÌ priority

p¯i ¯eöenÌ dopravnÌ obsluhy mj. pat¯Ì podpora

tangenci·lnÌch spojenÌ jako alternativa

k nejzatÌûenÏjöÌmu ˙seku metra C p¯i

propojenÌ oblastÌ Prahy 4 na Prahu 5 (BarrandovñBudÏjovick·,

BudÏjovick·ñSmÌchov,

Novodvorsk·ñSmÌchov) a takÈ na Prahu

10 (Spo¯ilovñZahradnÌ MÏsto, KrËñMichleñStraönice),

d·le p¯epravnÌ vztah HornÌ

MÏcholupyñPetroviceñH·jeñSmÌchov.

ZmÏny autobus˘ ñ jihov˝chod Prahy

V jihov˝chodnÌ Ë·sti Prahy doch·zÌ ke komplexnÌ

˙pravÏ autobusov˝ch linek, kter· kromÏ

˙spory dopravnÌch v˝kon˘ a vypravovan˝ch

vozidel sniûuje rovnÏû z·tÏû dopravnÌch

termin·l˘ u metra C a odlehËuje ˙seku

metra KaËerovñI.P.Pavlova, kter˝ je na hranici

kapacity. V jihov˝chodnÌ Ë·sti Prahy

tvo¯Ì sÌù metrobus˘ linky 106, 118, 124, 125,

133, 135, 136, 139, 150, 154, 170, 177,

183, 188, 189, 193, 195, 196, 197, 207,

213, 215 a 253. Jako alternativa k silnÏ vytÌûen˝m

˙sek˘m metra a tramvajÌ v centru

mÏsta je zlepöeno spojenÌ oblasti Prahy 4 a

Prahy 5, a to v ˙secÌch Novodvorsk·ñSmÌchov

(linky 196 a 197), BarrandovñBudÏjovick·ñJiûnÌ

MÏsto (linka 170) a takÈ BudÏjovick·ñSmÌchov

(linka 118, poûadavek

mÏstskÈ Ë·sti Praha 4). V oblasti Spo¯ilova

doch·zÌ ke sjednocenÌ n·stupnÌ zast·vky pro

vÌce vyuûÌvanou trasu p¯es zast·vku Severoz·padnÌ

k metru C BudÏjovick· (linky 118

a 170), mÈnÏ vyuûÌvan˝ ˙sek p¯es Star˝ Spo-

¯ilov obsluhuje kaûd˝ druh˝ spoj linky 106,

kter· z·roveÚ zajiöùuje ploönou obsluhu

Spo¯ilova ve vazbÏ k Nemocnici KrË.

Oblast Kunratic obsluhuje novÏ linka 193

ve vazbÏ od metra C BudÏjovick· v kratöÌch

intervalech a s lepöÌ smÏrovou nabÌdkou

do oblasti Pankr·ce, provoz linky 114 je

omezen do trasy KaËerovñ⁄stavy Akademie

VÏd pouze v pracovnÌ den do cca 20

hodin. Linka 135 je na z·kladÏ poûadavku

VysokÈ ökoly ekonomickÈ na vz·jemnÈ propojenÌ

jejÌch budov vedena do zast·vky

Koleje JiûnÌ MÏsto, s ohledem na dlouhodobÈ

kapacitnÌ problÈmy v oblasti Vröovic a

Vinohrad jsou zde v pracovnÌ den zkr·ceny

intervaly (poûadavek mÏstskÈ Ë·sti Praha 10).

DostateËn· nabÌdka spoj˘ linky 135 umoû-

Úuje zkr·tit i v pracovnÌ den linku 154 ve

smÏru od JiûnÌho MÏsta do zast·vky Chodov.

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 31


éIJEME V PRAZE A OKOLÕ

NamÌsto linky 135 je do oblasti JiûnÌho MÏsta

vedena linka 136 v kloubov˝ch vozech,

kter· z·roveÚ nahrazuje kapacitu linky 122

zkr·cenÈ ve smÏru od Depa Hostiva¯ na

Opatov. Prodlouûen· linka 125 v trase SkalkañH·jeñSmÌchovskÈ

n·draûÌ zajiöùuje namÌsto

zruöenÈ linky 271 novÏ spojenÌ do oblasti

SmÌchova takÈ z Petrovic a HornÌch MÏ-

* * *

r·m na soubÏzÌch posÌlit jinÈ kapacitnÏ nedostaËujÌcÌ

spoje. Navrhovan· zmÏna bude

pro nÏkoho znamenat o jeden p¯estup navÌc,

pro jinÈ dÌky nabÌdce nov˝ch p¯Ìm˝ch

spojenÌ naopak p¯estup odpadne.

4) ZruöenÌm soubÏhu autobusu s tramvajÌ

se nedostaneme p¯Ìmo aû na metro

Mezi kapacitnÌ kolejovou dopravu pat¯Ì kromÏ

metra takÈ vlak nebo tramvaj. Oba tyto

dopravnÌ prost¯edky ve vÏtöinÏ p¯Ìpad˘ m̯Ì

do centra Prahy, takûe nÏkde lze mÌsto dalöÌho

p¯estupu na metro s v˝hodou pouûÌt

rovnou vlaku nebo tramvaje. NavÌc tramvajovÈ

i ûelezniËnÌ tratÏ postupnÏ proch·-

zejÌ modernizacemi a nabÌzejÌ daleko rychlejöÌ

a pohodlnÏjöÌ p¯epravu bez rizika

uvÌznutÌ v kolon·ch.

5) ProË se neomezujÌ koncovÈ ˙seky linek,

kde vozÌte vzduch?

ZjednoduöenÏ ¯eËeno kaûd· linka je ve

svÈm koncovÈm ˙seku m·lo obsazen· a je

to logickÈ, neboù cestujÌcÌ postupnÏ na trase

p¯istupujÌ, a kdyby byly vöechny linky

vytÌûenÈ jiû ve sv˝ch koncov˝ch ˙secÌch,

nemohly by pobrat dalöÌ cestujÌcÌ v öiröÌm

centru. OmezenÌ koncov˝ch ˙sek˘ je realizov·no

jen tam, kde je v˝znamn˝ pokles

popt·vky nebo kde to nezp˘sobÌ v˝znamnÏ

nerovnomÏrnÈ vytÌûenÌ linek v centr·lnÌch

˙secÌch.

6) ProË zav·dÌte na nÏkter˝ch link·ch vÌce

koneËn˝ch? Pro lidi je to matoucÌ

TramvajovÈ a vÏtöina autobusov˝ch linek

m· v kaûdÈm smÏru maxim·lnÏ dvÏ koneËcholup

(poûadavek mÏstskÈ Ë·sti Praha 15).

V r·mci omezenÌ soubÏh˘ autobusov˝ch linek

s tramvajovou dopravou v ulici ävehlova

je linka 154 zkr·cena do trasy JiûnÌ MÏstoñ

Chodov (viz v˝öe), v oblasti HornÌch MÏcholup

je nahrazena celot˝dennÌm prodlouûenÌm

linky 183 a odklonÏnÌm linky 240

p¯es zast·vku Newtonova.

10 NEJ»ASTÃJäÕCH PÿIPOMÕNEK K NOV… METROPOLITNÕ SÕTI PID

1) ProË se mÏnÌ nÏco, co zde fungovalo X let?

StejnÏ jako se mÏnÌ vyuûitÌ ˙zemÌ mÏsta,

mÏnÌ se postupem let i cestovnÌ n·vyky lidÌ.

Na tyto zmÏny je pot¯eba jednou za Ëas reagovat.

V poslednÌch cca 15 letech doch·-

zelo pouze k dÌlËÌm ˙prav·m ve vybran˝ch

oblastech. NynÌ je öance provÈst komplexnÏjöÌ

zmÏnu, kter· p¯inese vyööÌ efektivitu

s dlouhodobÏ udrûitelnÏjöÌ moûnostÌ financov·nÌ

ze strany mÏsta, ale i vÏtöÌ p¯ehlednost

a pouûitelnost nejen pro st·lÈ uûivatele,

ale i pro ty nepravidelnÈ, kter˝ch je ËÌm

d·l vÌc.

2) RuöÌ se linky, kterÈ jsou plnÏ obsazenÈ a

vyuûÌvanÈ

PlnÏ obsazen˝ spoj znamen· nap¯Ìklad 60

lidÌ ve standardnÌm dvan·ctimetrovÈm autobusu,

Ëili sedÌcÌ ku stojÌcÌm v pomÏru 1:1.

Autobus, ve kterÈm jsou obsazena pouze

mÌsta k sezenÌ, nenÌ plnÏ obsazen˝. Takov˝

komfort lze nabÌzet pouze v dopravÏ na delöÌ

vzd·lenosti, nikoli v mÏstskÈ dopravÏ (s ohledem

na svojÌ kapacitu zejmÈna v centru a

souËasnÏ s ohledem na omezen˝ objem financÌ).

Kaûd· navrhovan· zmÏna byla ovÏ-

¯ena v˝sledky p¯epravnÌch pr˘zkum˘, takûe

nikde by od z·¯Ì 2012 nemÏlo k pravideln˝m

kapacitnÌm problÈm˘m doch·zet.

3) ProË musÌme vÌce p¯estupovat?

Princip mÏstskÈ integrovanÈ dopravy je zaloûen

na kombinaci r˘zn˝ch druh˘ dopravy

a tomu je p¯izp˘soben takÈ plnÏ p¯estupnÌ

tarif. MÈnÏ linek sice znamen· vÌce p¯estup˘,

na druhou stranu dok·ûeme dÌky ˙spo-

32

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE


éIJEME V PRAZE A OKOLÕ

nÈ, nÏkdy je p·smov˝ provoz pouze na jednom

konci trasy. RozdÏlit takovou linku na

dvÏ by znamenalo pro opaËn˝ smÏr zcela

zbyteËnÈ matenÌ cestujÌcÌch a nutnost sledov·nÌ

vÌce jÌzdnÌch ¯·d˘. NavÌc naprost·

vÏtöina vozidel je vybavena digit·lnÌmi ukazateli

ËÌsla linky a koneËnÈ zast·vky, kde

n·zev koneËnÈ je Ëasto daleko v˝raznÏjöÌ

neû samotnÈ ËÌslo linky.

7) ProË posilujete ˙seky, kde to nenÌ pot¯eba?

Je pravda, ûe n·vrh poËÌt· s urËit˝m posÌlenÌm

nÏkter˝ch tras, kterÈ dnes nevykazujÌ

kapacitnÌ problÈmy. Vûdy se ale jedn· buÔ

o nabÌdku rychlÈho alternativnÌho spojenÌ

mezi okrajov˝mi Ë·stmi mÏsta bez nutnosti

p¯etÏûov·nÌ jeho centra a nebo novÈ atraktivnÌ

smÏry s potenci·lem r˘stu poËtu cestujÌcÌch.

Pr·vÏ takov· spojenÌ totiû dok·ûou

nabÌdnout alternativu k automobilovÈ dopravÏ.

8) ProË vÌc neomezÌte takÈ soubÏhy tramvajÌ

s metrem v centru?

AË se to nezd·, nÏkterÈ tramvajovÈ trati vedoucÌ

nad trasami metra majÌ mezilehlÈ zast·vky

a plnÌ lok·lnÌ obsluhu nÏkter˝ch praûsk˝ch

ËtvrtÌ (nap¯. KarlÌn, Vinohrady nebo

StarÈ MÏsto) a hluboko usazenÈ metro je pro

kratöÌ cesty v nÏkter˝ch lokalit·ch a pro h˘¯e

pohyblivÈ cestujÌcÌ tÏûko dostupnÈ.

9) Kv˘li vaöim zmÏn·m lidÈ p¯esednou do

aut

JednÌm z hlavnÌch cÌl˘ navrhovan˝ch ˙prav

je pr·vÏ vytvo¯it alternativu k automobilovÈ

dopravÏ zejmÈna tam, kde dnes ve¯ejn·

doprava prohr·v· (okrajovÈ Ë·sti mÏsta a

öiröÌ centrum). Pr·vÏ nabÌdka nov˝ch rychl˝ch

spojenÌ bez nutnosti zdlouhavÈho cestov·nÌ

p¯es centrum a jednoduööÌ sÌù linek

pouûiteln· i pro nepravidelnÈ cestujÌcÌ dok·ûe

ze zahraniËnÌch zkuöenostÌ p¯il·kat

novÈ cestujÌcÌ.

10) P·te¯nÌ linky ani metrobusy se do Prahy

nehodÌ

Zjednoduöov·nÌ systÈm˘ mÏstskÈ, zejmÈna

autobusovÈ dopravy je obecn˝m trendem

v mnoha dopravnÏ vyspÏl˝ch evropsk˝ch

metropolÌch. ZaûÌvajÌ-li tyto p¯Ìnosy mnoh·

evropsk· mÏsta, mnohdy geograficky a

sociologicky velmi r˘znorod·, nenÌ d˘vod

myslet si, ûe Praha by v tomto mÏla b˝t diametr·lnÏ

odliön· a v˝jimeËn·.

* * *

ROZäÕÿENÕ PÿEPRAVY JÕZDNÕCH KOL V TRAMVAJÕCH

Na z·kladÏ pozitivnÌch zkuöenostÌ s dosavadnÌ

p¯epravou jÌzdnÌch kol v tramvajÌch

dojde v souladu se zmÏnou smluvnÌch p¯epravnÌch

podmÌnek od 30.6.2012 k rozöÌ-

¯enÌ p¯epravy jÌzdnÌch kol v tramvajÌch o tyto

˙seky (vûdy pouze ve smÏru z centra):

N·mÏstÌ Brat¯Ì Synk˘ñVozovna Pankr·c

HradËansk·/BrusniceñMalovankañBÌl·

Hora

Z·roveÚ je jiû od 15.6.2012 rozö̯en Ëas

povolenÈ p¯epravy, a to celot˝dennÏ z p˘vodnÌch

20:00ñ6:00 na 19:00ñ7:00, tedy

o dvÏ hodiny vÌce, neû dosud. V souvislosti

s rozö̯enÌm povolenÈ p¯epravy kol v tramvajÌch

budou takÈ zast·vky, kde je tato p¯e-

prava povolena, oznaËeny piktogramem

jÌzdnÌho kola.

KompletnÌ p¯ehled o moûnostech p¯epravy

jÌzdnÌch kol v PraûskÈ integrovanÈ dopravÏ

najdete pod tÌmto odkazem:

http://www.ropid.cz/cestujeme/cykliste-vpid-od-30.6.2012__s191x1102.html

ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

4/2012 33


éIJEME V PRAZE A OKOLÕ

Informace z MÏstskÈ policie

ZmÏna telefonnÌch ËÌsel na ObvodnÌ ¯editelstvÌ mÏstskÈ policie Praha 11.

MÏstsk· policie hl. m. Prahy

ObvodnÌ ¯editelstvÌ Praha 11

Markuöova 1555/18

Praha 4-Chodov

Tel.: 222 025 674

http://www.praha11.cz/cs/mestska-policie/

Kontakty na jednotliv· pracoviötÏ:

OperaËnÌ st¯edisko ñ NONSTOP

Tel.: 222 025 674, 222 025 675

E-mail: opes.p11@mppraha.cz

P¯estupkovÈ oddÏlenÌ

POñ»T: 8:00ñ12:00, 13:00ñ19:00

P¡: 8:00ñ12:00

Tel.: 222 025 671, 222 025 672

E-mail: prestupky.p11@mppraha.cz

Kontakty na str·ûnÌky MP Praha-äeberov:

Floss Petr 608 913 924

»ern˝ Jan 606 540 871

äùastn˝ AntonÌn 605 500 317

Klepsch LudÏk 606 593 382

PodmÌnky inzerce ve Zpravodaji äeberov, HrnË̯e platnÈ od Ë. 4/2012

Velikosti zrcadla

1/1

cel· strana

A5

128◊185 mm

1/2 strany A5

128◊90 mm

1/4

strany

60◊90

mm

P¯Ìjem inzerce ve form·tech

CDR do verze X3 (texty v k¯ivk·ch), EPS, TIF, JPEG

(300 dpi), PDF 1.3 (CMYK pro ob·lku, stupnÏ öedÈ

pro vnit¯nÌ Ë·st) (300†dpi), jinÈ form·ty po dohodÏ.

Pokud m·te inzerci ve form·tu DOC (Word apod.),

je nutnÈ dodat k souboru .doc jeötÏ pouûitÈ origin·lnÌ

obr·zky zvl·öù ve form·tech uveden˝ch v˝öe

nebo fotografie Ëi diapozitivy k naskenov·nÌ.

Inzer·ty jsou p¯ebÌr·ny v koneËnÈ ˙pravÏ.

P¯ÌpadnÈ pr·ce na ˙pravÏ inzer·tu jsou

zpoplatnÏny Ë·stkou 500 KË/hod.

CenÌk

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯Ìch jednor·zovÏ:

1/1 A5 1000 KË

1/2 A5 500 KË

1/4 A5 260 KË

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem v äeberovÏ a HrnË̯Ìch opakovanÏ:

1/1 A5 800 KË

1/2 A5 400 KË

1/4 A5 200 KË

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯e jednor·zovÏ:

1/1 A5 1600 KË

1/2 A5 800 KË

1/4 A5 400 KË

»ernobÌlÈ inzer·ty pro osoby s trval˝m bydliötÏm

nebo sÌdlem mimo äeberov a HrnË̯e opakovanÏ:

1/1 A5 1200 KË

1/2 A5 600 KË

1/4 A5 300 KË

BarevnÈ inzer·ty (p¯i opakov·nÌ slevy po dohodÏ):

vnit¯nÌ str. 1/1 A5

5000 KË

vnit¯nÌ str. 1/2 A5

2600 KË

zadnÌ str. 1/1 A5

6000 KË

zadnÌ str. 1/2 A5

3200 KË

ZPRAVODAJ. »Ìslo 4/2012 vyölo 21.8.2012. Vyd·v· se kaûdÈ dva mÏsÌce v mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov.

EvidenËnÌ ËÌslo: MK »R E 16863. N·klad 1260 v˝tisk˘. Zdarma rozn·öen do vöech dom·cnostÌ v äeberovÏ

a v HrnË̯Ìch. Uz·vÏrka p¯ÌötÌho ËÌsla: 1.10.2012.

Vydavatel: MÏstsk· Ë·st Praha-äeberov. Adresa: ⁄¯ad mÏstskÈ Ë·sti Praha-äeberov, K HrnË̯˘m 160, 149 00 Praha 415.

I»: 00241717. Telefon a fax: 244 911 713, 244 912 801. E-mail: info@seberov.cz. Internet: www.seberov.cz.

Redakce: Pavel Hanuöka. E-mail: redakce@seberov.cz. P¯ÌspÏvky a inzer·ty se zasÌlajÌ e-mailem redakci. Lze je

takÈ doruËit na v˝öe uvedenou adresu ⁄¯adu mÏstskÈ Ë·sti Ëi vhodit do schr·nek na jeho budovÏ v äeberovÏ nebo

na Bar·ËnickÈ rychtÏ v HrnË̯Ìch.

34

4/2012 ZPRAVODAJ äEBEROV, HRN»ÕÿE

More magazines by this user
Similar magazines