Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku prostřednictvím finanční ...

bp.svse.cz

Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku prostřednictvím finanční ...

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o.

Bakalářský studijní program:

Studijní obor:

Ekonomika a management

Účetnictví a finanční řízení podniku

HODNOCENÍ EKONOMICKÉ

VÝKONNOSTI PODNIKU

PROSTŘEDNICTVÍM FINANČNÍ

ANALÝZY

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Autor:

Vedoucí bakalářské práce:

Aneta Pípalová

Ing. František Kalouda, MBA, CSc.

Znojmo, duben 2009


zadání práce

2


Abstrakt

V první části bakalářské práce se věnuji teoretickému pohledu na finanční analýzu.

Zdůrazňuji zde omezenou spolehlivost vstupních informací a nedostatečnou interpretaci

zjištěných výsledků. Dále pak popisuji jednotlivé metody finanční analýzy, podrobněji se

zaměřuji na elementární metody.

V praktické části již představuji sledovaný podnik a pomocí vybraných metod finanční

analýzy postupně vyhodnocuji jeho ekonomickou výkonnost. Ze zjištěných výsledků pak

stanovuji silné a slabé stránky, přičemž navrhuji řešení vybraných slabých stránek

podniku.

V závěrečné části shrnuji zjištěné poznatky v konfrontaci s odbornými publikacemi a

uvádím přínos této bakalářské práce.

Kurzfassung

Im ersten Teil meiner Bakkalaureatsarbeit beschäftige ich mich mit den theoretischen

Grundlagen der Finanzanalyse. Ich betone hier die beschränkte Zuverlässigkeit von

Eingangsdaten und die unzureichende Interpretation von festgestellten Ergebnissen. Des

Weiteren beschreibe ich die einzelnen Methoden der Finanzanalyse, detaillierter gehe ich

auf die elementaren Methoden ein.

Im praktischen Teil stelle ich dann das zu untersuchende Unternehmen vor und mithilfe

von ausgewählten Methoden der Finanzanalyse werte ich seine wirtschaftliche Leistung

schrittweise aus. Anhand der ermittelten Resultate bestimme ich danach starke und

schwache Stellen, wobei ich die Lösungen für die ausgewählten Schwachstellen des

Unternehmens vorschlage.

Im letzten Teil der Arbeit fasse ich die Untersuchungsergebnisse mit der Fachliteratur

konfrontierend zusammen und führe ich den Beitrag dieser Bakkalaureatsarbeit an.

3


Prohlášení

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně pod vedením Ing. Františka

Kaloudy, MBA, CSc. a uvedla v seznamu literatury všechny použité literární a odborné

zdroje.

V Opavě dne 27. dubna 2009

4

……………………………………………

Podpis autora


Poděkování

Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu své bakalářské práce Ing. Františku

Kaloudovi, MBA, CSc. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěl k jejímu

vypracování. Děkuji rovněž vedení firmy za poskytnutí podkladů a dalších informací, na

základě kterých tato bakalářská práce mohla vzniknout.

5


OBSAH

ÚVOD ...................................................................................................................................................... 8

I CÍL PRÁCE A METODIKA ............................................................................................................ 10

II TEORETICKÁ ČÁST ..................................................................................................................... 11

1 Finanční analýza ........................................................................................................................... 11

1.1 Teoretické přístupy k finanční analýze ........................................................................................ 12

1.2 Zdroje vstupních informací .......................................................................................................... 12

1.3 Omezení spolehlivosti (údajů) finanční analýzy .......................................................................... 13

1.3.1 Věrohodnost finančních údajů ............................................................................................... 14

1.3.2 Nedostatky v interpretaci výsledků ........................................................................................ 14

2 Metody finanční analýzy .............................................................................................................. 15

2.1 Elementární metody ..................................................................................................................... 15

2.1.1 Analýza extenzivních (absolutních) ukazatelů ....................................................................... 15

2.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů .............................................................................................. 15

2.1.3 Analýza poměrových ukazatelů ............................................................................................. 16

2.1.4 Analýza soustav ukazatelů ..................................................................................................... 18

2.1.5 Souhrnné indexy hodnocení ................................................................................................... 19

2.2 Vyšší metody ............................................................................................................................... 20

2.3 Aplikace vybraných metod u zvolené firmy ................................................................................ 21

III PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................................... 23

1 Charakteristika vybraného podniku ............................................................................................... 23

1.1 Organizační struktura firmy ......................................................................................................... 24

1.2 Současné vyhodnocování ekonomické výkonnosti ..................................................................... 24

1.2.1 Silné a slabé stránky podniku stanovené před zahájením finanční analýzy ........................... 26

2 Hodnocení podniku pomocí vybraných metod finanční analýzy.............................................. 27

IV VÝSLEDKY BAKALÁŘSKÉ PRÁCE ........................................................................................ 47

V SOUHRN ........................................................................................................................................... 50

Použité zdroje ....................................................................................................................................... 52

6


Seznam tabulek a schémat .................................................................................................................. 53

Přílohy ................................................................................................................................................... 54

7


Úvod

V dosavadních zaměstnáních se zabývám různými oblastmi v účetnictví. Prostřednictvím

této bakalářské práce mám možnost seznámit se s částí finančního řízení podniku a rozšířit

si tak nynější znalosti o další zajímavé poznatky.

Finanční řízení byla oblast, která se za dob minulého režimu neměla možnost plně rozvíjet

a hlavně plně uplatnit. V naší republice bylo vše plánovitě a direktivně vyráběno, stát řídil

ceny, dodavatelsko-odběratelské vztahy byly již dány, stejně tak devizové kurzy.

Vše se výrazně mění s nástupem uplatňování zásad tržní ekonomiky. Podniky v tržních

podmínkách získávají na významu, musí ale obstát v náročném tržním prostředí, tzn., musí

pracovat co nejhospodárněji a s nejvyšší možnou výkonností. Těmto podmínkám se

muselo přizpůsobit i finanční řízení podniku.

K základním cílům finančního řízení patří především dosahování finanční stability, a to

tím, že je podnik schopen vytvářet zisk, zajišťuje přírůstek majetku a zhodnocuje vložený

kapitál a zároveň má zajištěnou platební schopnost.

Finanční analýza je jednou z nejrozšířenějších oblastí finančního řízení. Má v zemích

s rozvinutou tržní ekonomikou dlouhodobou tradici. V posledních patnácti letech se stala

oblíbeným nástrojem při hodnocení ekonomické situace firem i v naší republice.

Informace o finančním zdraví podniku, jeho minulém vývoji a trendech, poskytuje finanční

analýza účetních výkazů finančního účetnictví. Tyto informace umožňují finančnímu

manažerovi správně se rozhodovat při výběru a získávání finančních zdrojů, při zajišťování

optimální majetkové struktury podniku, při výběru vhodných způsobů jejího financování.

Rovněž pomáhají při alokaci volných peněžních prostředků a při rozdělování

disponibilního zisku. 1

Finanční analýza se dá použit pro krátkodobé i strategické plánování. V rámci provádění

finanční analýzy se vychází z dat z minulých období. Hodnotí se tak vývoj podniku až do

1 KOLÁŘ, P. Manažerské finance. Bilance. 257 s., s. 38

8


současnosti. Zároveň to může posloužit jako základ pro budoucí finanční plánování. Při

hodnocení totiž dochází i k identifikaci slabých stránek podniku, které pomocí určitých

zásahů mohou být co nejvíce potlačeny nebo dokonce úplně odstraněny.

9


I Cíl práce a metodika

Cílem mé práce je posoudit ekonomickou výkonnost vybraného podniku na základě

dostupných účetních výkazů a navrhnout řešení slabých stránek podniku. K vyhodnocení

mi slouží jednotlivé metody elementární finanční analýzy, s kterými jsem se seznámila

v odborných publikacích a v rámci konzultací z předmětu školy Finanční analýza.

Jednotlivé vybrané ukazatele zjišťují likviditu podniku (zda je podnik schopen hradit své

splatné závazky), rentabilitu podniku (výnosnost vloženého kapitálu), zadluženost (míru

zadlužení), aktivitu podniku (jak je schopen podnik hospodařit s aktivy) a zda podnik

vytváří ekonomickou přidanou hodnotu.

Lze využít vzájemné závislosti jednotlivých ukazatelů na získání dalších pohledů

v posuzování ekonomické výkonnosti a odhalování příčin zjištěných jevů.

Výsledkem finanční analýzy je rozbor výše uvedených oblastí podniku a poukázání na

možné slabé stránky, které by měl podnik zlepšit tak, aby zvýšil svou ekonomickou

výkonnost.

10


II Teoretická část

1 Finanční analýza

Hlavním úkolem finanční analýzy, nástroje na řízení společnosti, je komplexní posouzení

současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a

metod.

Finanční analýza ukazuje nejen silné stránky podniku, ale zároveň pomáhá odhalit

případné poruchy ve finančním hospodaření. Zdrojem informací pro její sestavení jsou

účetní výkazy, které umožňují nastínit budoucí vývojové trendy 2 .

Dá se říci, že finanční analýza je jakási inventura dosavadní činnosti podniku a toho, jak se

jeho činnost promítá ve finanční výkonnosti a zdraví podniku. Závažná rozhodnutí

dlouhodobého dopadu se ve firmě dělají neustále, proto by měla být finanční analýza

prováděna průběžně a důkladně vyhodnocována alespoň jednou ročně. 3

Finanční analýzu, jako zdroj pro další rozhodování a posuzování, potřebují nejen manažeři

podniku, ale zajímají se o ni i obchodní partneři, banky, státní instituce, zahraniční

instituce, zaměstnanci, auditoři, konkurenti a v neposlední řadě i odborná veřejnost.

Obecně lze posoudit finanční zdraví podniku v následujících krocích:

- rámcové posouzení situace na základě vybraných ukazatelů,

- podrobný rozbor, jehož cílem je posouzení orientačních poznatků z předcházejícího bodu,

- hlubší analýza negativních jevů, ke kterým jsme dospěli v předchozích krocích,

- návrh na možná opatření a zhodnocení rizik. 4

2 SKALIČKOVÁ. Finanční analýza [online]. Poslední revize 2007 [cit. 2008-16-12]. Dostupné z:


3 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 256 s.

ISBN 978-80-247-2424-9, s. 149

4 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: GRADA, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2, s. 20

11


1.1 Teoretické přístupy k finanční analýze

Finanční analýza je diagnostická složka ve finančním řízení podniku, ve které dochází ke

zpracování získaných výchozích vstupních údajů a jejich vypovídací schopnost se tak

rozšiřuje. V závislosti na použití metod a výchozích datech jsou vymezeny dva základní

přístupy, a to fundamentální a technická finanční analýza. 5

Fundamentální analýza pracuje s velkým množstvím kvalitativních dat. Analytik by měl

mít dokonalé znalosti poměrů v konkrétní firmě provázané v kontextu oboru podnikání

firmy. Kromě dat tvrdých pracuje i s různými poznatky nespecifickými. Nároky na

kvalifikaci analytika jsou v tomto případě mimořádné.

Technická analýza kvantitativně zpracovává ekonomická data s použitím matematických,

matematicko-statistických a dalších algoritmizovaných metod. Vstupní data jsou zde

obvykle přesně specifikována. Výsledky jsou pak vyhodnocovány jak kvantitativně, tak

kvalitativně.

Z důvodu dostupnosti jen některých informaci u vybrané firmy bude zvolena technická

analýza.

1.2 Zdroje vstupních informací

Aby se mohla úspěšně a kvalitně finanční analýza zpracovat, musí se získat data co nejvíce

komplexní, aby byla zajištěna minimalizace zkreslení výsledků hodnocení finančního

zdraví podniku. Základní data jsou získávána nejčastěji z účetních výkazů:

• rozvaha – struktura je závazně stanovená Ministerstvem financí, získáme zde

informace o majetkové situaci podniku, zdrojích financování a finanční situaci

podniku k určitému časovému okamžiku

5 KALOUDA, F. Základy podnikových financí. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a nakladatelství, 2008.

135 s. ISBN 978-80-904083-0-2, s. 94

12


• výkaz zisků a ztrát – struktura také závazně stanovená Ministerstvem financí,

zachycuje pohyb výnosů a nákladů (ne příjmů a výdajů) a výsledek hospodaření za

určité období, obsahuje tokové veličiny

• výkaz cash flow – bez závazné formy, nepovinný, slouží ke sledování peněžních

toků (vznik v USA, v ČR od r. 1993), poskytuje informace o struktuře finančních

zdrojů získaných podnikem v daném období, o finančně hospodářské politice

podniku, nezohledňuje odpisy a časové rozlišení (výhoda)

• příloha – nemá závaznou formu, obsahuje další užitečné informace pro účely

hodnocení některých ukazatelů

Výše uvedené zdroje jsou většinou běžně dostupné veřejnosti, stejně tak další informace o

podniku v tisku, na internetu, v televizi nebo z odborných materiálů či výročních zpráv a

tvoří podklady pro tzv. externí analýzu, která bude aplikována i na vybraném podniku

v praktické části této bakalářské práce.

Pro interní analýzu se používají data, která jsou přístupná pouze zaměstnancům a vedení

společnosti. Zasahuje oblasti v podniku, jako jsou: hodnocení investičních příležitostí,

řízení zásob, pohledávek a manažerské účetnictví. Interní analýza se v podstatě shoduje

s pojmem controlling. 6

1.3 Omezení spolehlivosti (údajů) finanční analýzy

Aby výsledky finanční analýzy poskytly pravdivou informaci, nezávisí to pouze na rozsahu

získaných informací, ale také na:

• dostupnosti a věrohodnosti informací,

• výběru vhodných metod analýzy,

• správné a kritické interpretaci získaných výsledků.

6 KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční řízení v praxi. 1. vyd. Praha: Alena Pavlíková, 1998. 467 s, s. 48

13


1.3.1 Věrohodnost finančních údajů

Zákon o účetnictví požaduje, aby účetní závěrka vypovídala o věrném a poctivém obrazu

majetku a výsledku hospodaření podniku 7 . Toho ale není plně docíleno, zde jsou uvedeny

nejdůležitější problémy: 8

pravidlo oceňování majetku v historických cenách způsobuje, že v podmínkách

inflace a změně tržních cen neodpovídají účetní ceny skutečné hodnotě majetku

účetní závěrka se zpracovává zpravidla za roční období, v těchto celoročních datech

pak zůstávají skryty některé krátkodobé výkyvy, např. krátkodobá finanční tíseň

účetnictví nedokáže zachytit vlivy nepeněžních faktorů označovaných jako

goodwill (obchodní jméno, pověst, kvalifikace pracovníků, postavení na trhu)

časté legislativní a metodické změny vedou k nesrovnatelnosti údajů nejen mezi

podniky navzájem, ale i u stejného podniku (uvádí se, že v naší republice lze

srovnávat až po roce 1993)

Ke zkreslování či nepravdivému vykazování finančních informací a výsledků dochází

většinou při zpracování závěrky, účetní jednotka může mít zájem na příznivém nebo méně

příznivém výsledku hospodaření. Všechny tyto a další souvislosti by se měly při

posuzování zohlednit vhodným způsobem.

1.3.2 Nedostatky v interpretaci výsledků 9

Finanční analýza nezahrnuje pouze samotný výpočet určitého ukazatele. Je velmi důležité

získaný výsledek pak následně ekonomicky interpretovat. Ekonomové mají snahu používat

„zdravý ekonomický rozum“ než matematicky analyzovat, mají však problémy

s vyčíslením rizik jednotlivých variant rozhodnutí.

Technici a matematici spíše ekonomii podceňují. Věří svým číslům, aniž by dokázali jejich

ekonomickou realističnost.

7 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, §7, odst. 1)

8 KOLÁŘ, P., MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-219-2, s.

213

9 KOLÁŘ, P., MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-219-2, s.

215

14


2 Metody finanční analýzy

Obecně lze rozdělit tyto metody na skupinu, která využívá jednoduchou (elementární)

matematiku a na metody, které potřebují k výpočtu složitější matematicko-statistické

postupy.

2.1 Elementární metody

2.1.1 Analýza extenzivních (absolutních) ukazatelů 10

Horizontální analýza – tzv. analýza trendů, porovnává změny (v absolutní i relativní výši)

v položkách účetních výkazů v čase, podmínkou je dostatečně dlouhá časová řada, lze

předpovídat budoucí hodnoty ukazatelů

Vertikální analýza – tzv. procentní rozbor, sleduje se podíl jednotlivých rozvahových

položek v účetních výkazech na bilanční sumu, a to v průběhu jednotlivých let

2.1.2 Analýza rozdílových ukazatelů

Analýza fondů finančních prostředků – v tomto případě se jako fondy označují ukazatele

vypočítávané jako rozdíly mezi určitými položkami aktiv a pasiv, 11 pomocí této analýzy

můžeme hledat vhodný způsob financování oběžného majetku

Zkoumanými fondy jsou:

• čistý pracovní kapitál – prostřednictvím výše pracovního kapitálu lze zjistit,

v jaké platební schopnosti se podnik nachází, hodnocení by mělo proběhnout

v kombinaci s poměrovými ukazateli likvidity

10 absolutní ukazatel je číselná hodnota, kterou nalezneme například jako položku v účetních výkazech

11 KOLÁŘ, P., MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-219-2, s.

60

15


• čisté pohotové prostředky – zahrnují nejlikvidnější aktiva (tzn. peníze v pokladně,

na běžných účtech, cenné papíry s krátkodobou splatností apod.), zohledňují se zde

okamžitě splatné závazky, k výpočtu jsou potřeba hodně podrobná data z účetnictví

• čistý peněžně pohledávkový fond – oběžná aktiva ponížená o zásoby,

nelikvidními pohledávkami a krátkodobými závazky, k výpočtu jsou opět potřeba

podrobná data z účetnictví

2.1.3 Analýza poměrových ukazatelů

Tato analýza patří mezi nejrozšířenější metody finanční analýzy. Poměrové ukazatele

charakterizují vzájemný vztah dvou položek z účetních výkazů pomocí jejich podílu. Aby

měl vypočtený poměrový ukazatel určitou vypovídací schopnost, musí existovat mezi

položkami uvedenými do poměru vzájemná souvislost. 12

Základní poměrové ukazatele:

Ukazatele likvidity 13 - tvoří se podíl toho, čím je možné platit s tím, co je nutné zaplatit,

tyto ukazatele nám podávají informaci, do jaké míry je podnik schopen uhradit včas své

platební závazky, nedostatek likvidity vede k platební neschopnosti podniku a následně

může hrozit bankrot

Rozlišují se 3 stupně likvidity:

• okamžitá likvidita – při výpočtu do ní vstupují jen nejlikvidnější položky

z rozvahy, informuje o tom, kolik je firma schopna uhradit k určitému datu

splatných dluhů pomocí peněžních prostředků na hotovosti nebo na běžných účtech

• pohotová likvidita – poměřuji se oběžná aktiva očištěná o zásoby ke krátkodobým

dluhům, mělo by platit, že čitatel by měl být stejný jako jmenovatel – platilo by

pak, že podnik je schopen vyrovnat své závazky, aniž by musel prodat své zásoby

• běžná likvidita – ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky

podniku, čím vyšší je hodnota, tím je vyšší pravděpodobnost zachování platební

schopnosti podniku

12 STROUHAL, J. Finanční řízení firmy v příkladech. Brno: Computer Press, 2006. 178 s.

ISBN 80-251-0913-5, s. 46-47

13 likvidita majetku = schopnost rychlé přeměny majetku na hotovost

likvidita podniku = schopnost podniku uhradit včas své závazky

16


Ukazatele rentability 14 - ukazatele poměřují zisk s výší zdrojů, které byly vynaloženy na

vytvoření tohoto zisku, hodnotí se tak celková efektivnost činnosti podniku, výsledky

těchto ukazatelů jsou zajímavé především pro akcionáře nebo potencionální investory

Ke zjišťování rentability slouží následující ukazatele:

• ukazatel rentability celkového vloženého kapitálu (ROA 15 ) - odráží celkovou

výnosnost kapitálu bez ohledu na to, z jakých zdrojů byly podnikatelské činnosti

financovány, lze o něm také hovořit jako o ukazateli hodnocení minulé výkonnosti

řídících pracovníků. 16

• ukazatel rentability celkového investovaného kapitálu (ROCE 17 ) – ukazuje, jak

zhodnocená jsou všechna aktiva podniku financovaná vlastním i cizím

dlouhodobým kapitálem.

• ukazatel rentability vlastního kapitálu (ROE 18 ) – poměřuje se zisk vůči

vlastnímu kapitálu, tedy hodnotí se výnosnost kapitálu vloženého vlastníky podniku

(vlastníky zajímá, zda jejich vložený kapitál je dostatečně intenzivně reprodukován

a odpovídá riziku investice)

• rentabilita tržeb (ROS 19 ) – ukazuje, jak je podnik schopen dosahovat zisku na 1

Kč tržeb, tzn. vyjádření ziskové marže

• rentabilita nákladů (ROC 20 ) – jedná se o poměr celkových nákladů k tržbám

podniku,

Ukazatele zadluženosti – podstatou této analýzy je hledání optimálního vztahu mezi

vlastním a cizím kapitálem, zjišťuje se věřitelské riziko a úrokové krytí

Ukazatele aktivity – měří, jak je podnik schopen využívat investované finanční prostředky

a nakolik váže složky kapitálu v jednotlivých druzích aktiv, dávají odpověď na výsledek

hospodaření s aktivy a jaký to má dopad na výnosnost a likviditu, vyjadřují se ve formě

ukazatele počtu obrátek nebo doby obratu:

14 rentabilita = výnosnost vloženého kapitálu

15 return on assets

16 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: GRADA, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2, s. 52

17 return on capital employed

18 return on equity

19 return on sales

20 return on costs

17


• obrat celkových aktiv – vázanost celkového vloženého kapitálu, poměr tržeb

k celkovému vloženému kapitálu

• obratovost zásob – vyjadřuje rychlost obratu zásob (poměr tržeb a průměrného

stavu zásob, vypočítává se i doba obratu zásob (jak dlouho jsou oběžná aktiva

vázána ve formě zásob)

• obratovost pohledávek – poměr tržeb k pohledávkám, i zde lze vypočítat doba

obratu pohledávek (za jak dlouho jsou pohledávky v průměru splaceny)

• obratovost závazků – poměr tržeb k závazkům, doba obratu závazků udává, jak

rychle jsou spláceny závazky firmy (užitečný údaj pro věřitele), obecně je

stanoveno, že doba obratu závazků by měla být delší než doba obratu pohledávek

2.1.4 Analýza soustav ukazatelů

Analýza soustav ukazatelů je dalším stupněm ve finanční analýze, snaží se objasnit příčiny

vypočtených hodnot některých poměrových ukazatelů, využívá vzájemné závislosti

jednotlivých ukazatelů.

Du Pont rozklad – vznikl v chemické společnosti Du Pont de Nomeurs a je nejznámějším

pyramidovým rozkladem - zobrazuje závislost rentability vlastního kapitálu na ziskovém

rozpětí, obratu celkových aktiv a poměru celkových aktiv k vlastnímu kapitálu (viz

následující schéma č. 1)

18


Schéma č. 1 Pyramidový rozklad Du Pont

rentabilita vlastního kapitálu

ROA

X

celk. aktiva/vlastní kap.

rentabilita tržeb

X

obrat celkových aktiv

EAT tržby tržby aktiva celkem

Zdroj: Upraveno podle RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: GRADA, 2008, s. 71

2.1.5 Souhrnné indexy hodnocení

Jak už z názvu vyplývá, tyto indexy se snaží postihnout vyhodnocení celkového finančního

zdraví a výkonnosti firmy a upozornit na případné ohrožení. Cílem je zjištění, zda je firma

schopna přežít nebo nikoliv. Hodnocení vychází pouze z jediného čísla, proto je pouze

orientační.

Bankrotní modely – vychází z předpokladu, že firma, která je ohrožena bankrotem,

vykazuje určité signály, které jsou typické (např. problémy s likviditou, výší čistého

pracovního kapitálu apod.)

• Altmanův model – Altman si vybral 5 běžných ukazatelů, u kterých stanovil různé

váhy, z nichž největší váhu má rentabilita celkového kapitálu, dle výsledku pak

rozdělil hodnocené firmy do pásma bankrotu, šedé zóny a prosperity

• Index důvěryhodnosti „IN95“ – snaha manželů Neumaierových vyhodnotit

finanční zdraví českých podniků, v rovnici jsou poměrové ukazatele zadluženosti,

rentability, likvidity a aktivity s přiřazením vah

19


• Tafflerův model – vylepšená varianta Altmanova modelu, založen na klíčové

charakteristice platební schopnosti společnosti

Bonitní modely – pomocí bodových hodnocení se snaží stanovit bonitu hodnoceného

podniku, jsou závislé na informacích o výsledcích v daném oboru

• Tamariho model – z roku 1966, bodově ohodnocuje vypočtené poměrové

ukazatele a jejich postavení dle ostatních podniků v daném oboru a vyhodnocení

probíhá na základě počtu dosažených bodů, převzatý ze zahraničí – nemusí

spolehlivě hodnotit české firmy

• Kralickův Quicktest – skládá se ze soustavy 4 rovnic a na základě výsledků se

přiřazují body, které pak vyhodnotí bonitu firmy

• Index „IN“ – upravený index „IN95“, usnadňuje zjištění, zda firma tvoří

ekonomickou přidanou hodnotu (tzn., zda výnosnost kapitálu převyšuje alternativní

náklady na kapitál), vychází ze standardních účetních údajů a zohledňuje náklady

na vložený kapitál, patří mezi univerzální ukazatele ekonomické výkonnosti 21

2.2 Vyšší metody 22

V rámci ucelení pohledu na metody finanční analýzy zde uvádím i méně používané,

kterými jsou matematicko-statistické metody (pro svou složitost využití jen s výpočetní

technikou, nejsou univerzální) a nestatistické metody (aplikace vyžaduje hluboké odborné

znalosti a podporu výpočetní techniky).

Matematicko-statistické metody:

• Bodové odhady

• Statistické testy odlehlých dat

• Empirické distribuční funkce

• Regresní modelování

21 LANDA M. Jak číst finanční výkazy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 176 s.

ISBN 978-80-251-1994-5, s. 104

22 KOLÁŘ, P., MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-219-2

20


• Autoregresní modelování

• Analýza rozptylu

• Faktorová analýza

• Diskriminační analýza

• Robustní matematicko-statistické metody

Nestatistické metody:

• Neuronové sítě

• Fraktální geometrie

• Teorie deterministického chaosu

• Fuzzy metody

• Gnostická analýza

2.3 Aplikace vybraných metod u zvolené firmy

V části elementárních metod jsem vyjmenovala dle mého soudu nejčastější a

nejrozšířenější metody, které se používají k vyhodnocování finančního zdraví firem. Pro

přehlednost čtenářům jsem vytvořila následující schéma, které shrnuje popsané metody a

zároveň barevně (oranžové zbarvení) vyznačuje metody, které byly použity v praktické

části při hodnocení vybraného podniku.

V praktické části jsou rovněž popsány postupy výpočtů jednotlivých ukazatelů a jejich

doporučené hodnoty. V příloze č. 1 jsou popsány postupy bankrotních a bonitních modelů,

které nebyly použity při vyhodnocení zvoleného podniku.

21


Schéma č. 2 Souhrn elementárních metod finanční analýzy

Analýza absolutních ukazatelů

Analýza rozdílových ukazatelů

horizontální analýza vertikální analýza Analýza fondů fin. prostředků

čistý prac. kapitál

čisté pohot. prostř.

čistý peněžně

pohledávk. fond

Analýza poměrových ukazatelů

ukazatele likvidity

ukazatele rentability

ukazatele zadluženosti

a finanč stability

ukazatele aktivity

okamžitá likvidita

pohotová likvidita

běžná likvidita

rentab. celk. vlož. kapitálu (ROA)

rentab. celk. invest. kaptálu (ROCE)

rentab. vlastního kapitálu (ROE)

rentabilita tržeb (ROS)

obrat celk. aktiv

obrat zásob

obrat pohledávek

obrat závazků

rentabilita nákladů (ROC)

Analýza soustav ukazatelů

Du Pont rozklad

Souhrnné indexy hodnocení

Bankrotní modely

Bonitní modely

Altmanův model

Tamariho model

Index důvěryhod. „IN95“

Kralickův Quicktest

Tafflerův model

Index „IN“

Zdroj: vlastní zpracování

22


III Praktická část

1 Charakteristika vybraného podniku

Ke zjištění ekonomické výkonnosti podniku jsem si vybrala firmu sídlící v České republice

na území jižní Moravy. Jedná se o soukromou firmu rodinného typu. 23

Firma datuje svůj začátek květnem roku 1992. V tomto roce majitel (v tu dobu fyzická

osoba) získal v dražbě objekt bývalého Okresního podniku služeb. Svým snažením vytvořil

ze zchátralého objektu prosperující soukromou firmu zaměřenou zpočátku na řemeslné

činnosti (stolařství, zámečnictví, kovářství, sklenářství a sběrnu prádla a šatstva). Navázal

tak na činnosti bývalého státního podniku především z toho důvodu, že spolu s objektem

zakoupil i technologické vybavení (ne úplně v nejlepším stavu).

Jeho záměrem však byl obchod s technikou a s tím spojenými službami. Proto původní

činnost fungovala zároveň se zaváděnou cílenou činností, protože vedle zchátralých budov

a zastaralé technologie byl majitel zatížen vysokým úvěrem a musel vše bance včetně

neméně vysokých úvěrů ve smluvené době 4 let splatit.

Postupně pak firma ukončila řemeslné činnosti a nyní se již plně věnuje zamýšleným

činnostem:

• prodej zemědělských, stavebních a komunálních strojů

• prodej náhradních dílů (prodejna a sklady)

• servis (servisní dílny, servisní vozy)

23 Z důvody ochrany dat nebudu název podniku zveřejňovat. Jako zástupný název jsem zvolila výraz firma.

23


1.1 Organizační ní struktura firmy

Organizační ní struktura firmy je široká a liniová 24 . Průměrný věk zaměstnanců je 37 let.

Zaměstnanci firmy jsou solidně ohodnoceni, dostává se jim sociálního zázemí, jsou

zabezpečeni ochrannými pomůckami.

Schéma č. 3 Organizační struktura firmy

ředitel/jednatel/

obch. manažer

hl.

účetní/ekonom/

marketingový

manažer

vedoucí prodejny

vedoucí servisní

dílny

řidič

pomocný personál

(1 pracovník)

2 pomocné účetní

2 prodavači

5 servisních

pracovníků

Zdroj: konzultace s jednatelem firmy

1.2 Současné vyhodnocování ekonomické výkonnosti 25

Vedení firmy vychází především ze svých vlastních zkušeností, na trhu je podnik již 17 let.

Zažil mnohé politické změny, změny v legislativách a i přírodní katastrofy, které se udály

na území naší republiky.

Vypozorovali tzv. pětiletý cyklus, kdy každý 5. rok je pro ně ekonomický slabý, až doslova

krizový. Byly to roky 1993 (zásadní změny v daních – přechod z daně z obratu na daň

z přidané hodnoty, oddělení Slovenské republiky), rok 1998 (rok po velkých povodních,

nástup vlády ČSSD), rok 2003 (také rok po povodních), rok 2008 (zemřel majitel).

24 NULLOVÁ, M., KONEČNÝ, M. Management. Karviná: Slezská univerzita v Opavě, 2006. 267.

ISBN 80-7248-240-8, s. 74-7676

25 konzultace s jednatelem firmy a hlavním ekonomem, leden – březen 2009

24


Občas se potýká se zasycením trhu, ale snaží se najít nový potenciál – vybudování nové

prodejny náhradních dílů a zavedení pneuservisu pro rozměrná kola, exkluzivita v rámci

jen několika firem v servisu značkových motorů apod. Má zázemí v stálých zákaznících a

stálém personálu.

Zjistila jsem, že vyhodnocování ekonomického chodu podniku probíhá pouze

v amatérských výpočtech, na základě základních ekonomických znalostí a zkušeností

z praxe. Hlavní účetní/ekonom sleduje např. výši DPH po zpracování přiznání k dani

z přidané hodnoty, kdy odvod DPH znamená vyšší výnos než momentální náklad.

Několikrát do roka z výsledovky odhaduje (dopočítává) výsledek hospodaření za celý rok

(přesnější údaje získává až na podzim, resp. po uzavření skladové evidence). Má přehled,

za kolik bylo nakoupeno a za kolik prodáno, jaká je tedy obchodní marže a zisk. Posuzuje

obrátkovost zásob na skladě v závislosti na tržbě a nákupu. Interně ví, že i když zásoby

vykazují větší hodnotu, neobsahují žádné máloobrátkové položky. Vyhodnocuje velmi

citlivě poptávku po určitém druhu zboží, které se musí s velkým předstihem objednávat u

výrobců tak, aby prodejna podniku čelila konkurenci a byla vždy krok dopředu. Hlídá si

tok peněz, aby bylo bezproblémové splácení závazků v době splatnosti. Zároveň se

průběžně snaží rozšiřovat řady dodavatelů, kteří jsou ochotni poskytnout delší dobu

splatnosti. V poslední době se vedení firmy zaměřuje na lepší využití pracovní doby všech

zaměstnanců.

Informace, že je firma stabilní, přichází i z bankovních institucí, kde ji vyhodnotily jako

bonitní firmu a bezproblémů poskytly potřebné úvěry.

Ze zjištěných informací vyplynuly následující silné a slabé stránky podniku – stanovené

před finanční analýzou uvedenou v bakalářské práci.

25


1.2.1 Silné a slabé stránky podniku stanovené před zahájením finanční

analýzy

Vzhledem k tomu, že jsem v této firmě před časem měla možnost pracovat, snažila jsem se

na základě těchto zkušeností a s přispěním vedení firmy stanovit silné a slabé stránky ještě

před samotným výpočtem ukazatelů jednotlivých metod finanční analýzy.

Silné stránky

dlouhodobá existence firmy (17 let), dlouhodobí obchodní partneři

řádné splácení úvěrů, leasingů

vlastní budovy, pozemky v nájmu majitele firmy

placení svých závazků v termínu splatnosti

velká část zákazníků obce, města, povodí (státní podniky)

dlouhodobí a místní zaměstnanci, vyškolení technici,

strategické místo sídla firmy: střed městyse u hlavní silnice, rozloha 0,5 hektaru,

vlastní parkoviště

poblíž hranic s Rakouskem – potenciál nových zákazníků

rodinný a laskavý přístup k zákazníkům

Slabé stránky

úvěrové zatížení (kontokorentní úvěr na zásoby, dlouhod. úvěr na postavenou

novou prodejnu)

1 sídlo bez poboček

zastaralý vozový park, některé budovy chátrají

malá orientace na zákazníky v sousedním Rakousku (chybí precizní znalost

němčiny), kolísání kurzu evropské měny

nevyužívání dotačních programů z EU apod.

neuzavřené dědické řízení

závislost na rozpočtu státu – významní zákazníci ze státní sféry

26


2 Hodnocení podniku pomocí vybraných metod finanční analýzy

Výběr počítaných metod vycházel z poskytnutých údajů firmy: rozvahy, výkazů zisku a

ztráty a příloh z let 2005 – 2008. Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tis. Kč.

A) Horizontální analýza rozvahy

Postup výpočtu: zjišťuji prostým rozdílem, o kolik se změnil údaj v následujícím roce, a to

v absolutním a procentním vyjádření.

Tab. č. 1 Horizontální analýza rozvahy

Položky

rozvahy

2005 2006 2007 2008

2006/2005 2007/2006 2008/2007

% abs. % abs.

rozdíl rozd. rozdíl rozd.

abs.

rozd.

%

rozdíl

Aktiva celkem 19889 21480 19487 18030 1591 8,00 -1993 -9,28 -1457 -7,48

DHM 5359 4871 4598 4281 -488 -9,11 -273 -5,60 -317 -6,89

Oběžná aktiva 14455 16489 14839 13574 2034 14,07 -1650 -10,01 -1265 -8,52

- zásoby 11723 12590 13879 14055 867 7,40 1289 10,24 176 1,27

- krát. pohled. 4131 6750 2834 3149 2619 63,40 -3916 -58,01 315 11,12

- fin. majetek -1399 -2851 -1874 -3630 -1452 103,79 977 -34,27 -1756 93,70

Časové rozliš. 75 120 50 175 45 60,00 -70 -58,33 125 250,00

Pasiva celkem 19889 21480 19487 18030 1591 8,00 -1993 -9,28 -1457 -7,48

Vlastní kapitál 4964 5136 5692 6180 172 3,46 556 10,83 488 8,57

- základ. kapitál 100 100 100 100 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- kapit. fondy 3499 3499 3499 3499 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- fondy ze zisku 10 10 10 10 0 0,00 0 0,00 0 0,00

- VH min. let 754 1355 1527 2083 601 79,71 172 12,69 556 36,41

- VH běž.

období 601 172 556 488 -429 -71,38 384 223,26 -68 -12,23

Cizí zdroje 14925 16344 13795 11850 1419 9,51 -2549 -15,60 -1945 -14,10

- dlouh. závazky 1952 1881 1811 1740 -71 -3,64 -70 -3,72 -71 -3,92

- krátk. závazky 8306 8124 5594 8654 -182 -2,19 -2530 -31,14 3060 54,70

-

- krátk. úvěry 2160 4182 4583 0 2022 93,61 401 9,59 -4583 100,00

- dlouh. úvěry 2507 2157 1807 1456 -350 -13,96 -350 -16,23 -351 -19,42

Zdroj: vlastní výpočty

Oblast stálých aktiv zaznamenává postupný pokles. Je to známka toho, že nový

dlouhodobý majetek se nepořizuje a hodnota se snižuje pouze o odpisy majetku. Oblast

oběžných aktiv v jednotlivých letech osciluje. Krátkodobé pohledávky protichůdně kolísají

s krátkodobým finančním majetkem. Vzrůst zásob může mít nepříznivý vliv na vázanost

27


pracovního kapitálu v zásobách. Finanční majetek se ve všech sledovaných letech nachází

v mínusových číslech, což znamená využívání kontokorentního účtu u banky. V roce 2008

se oproti roku 2007 zvýšil téměř dvojnásobně, což může souviset s nárůstem zásob.

Vlastní kapitál se ve sledovaných letech navyšuje. To je příznivé zejména pro majitele.

Základní kapitál se nemění a k navyšování vlastního kapitálu dochází prostřednictvím

nerozděleného hospodářského výsledku. V oblasti cizích zdrojů je zajímavý rok 2006, kdy

hodnota v tomto roce je nejvyšší. Souvisí to zřejmě s oběžnými aktivy, které byly v tomto

roce nejvyšší z důvodu nárůstu pohledávek. Firma musela tento výkyv krýt z velké části

z cizích zdrojů. Dlouhodobý úvěr se postupně snižuje (nedochází tedy k novým

dlouhodobým úvěrům), krátkodobý úvěr v roce 2008 už zaznamenává nulovou hodnotu

v tis. Kč.

B) Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty

Postup výpočtu: zjišťuji prostým rozdílem, o kolik se změnil údaj v následujícím roce, a to

v absolutním a procentním vyjádření.

28


Tab. č. 2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty

Položky výkazu

zisku a ztráty

2005 2006 2007 2008

2006/2005 2007/2006 2008/2007

% abs.

abs.

rozdíl rozd. % rozdíl rozd.

abs.

rozd.

%

rozdíl

Tržby za zboží 46594 45705 41302 35947 -889 -1,91 -4403 -9,63 -5355 -12,97

Nákl. za prod.

zboží 40174 39546 35638 30785 -628 -1,56 -3908 -9,88 -4853 -13,62

Obchodní

marže 6420 6159 5664 5162 -261 -4,07 -495 -8,04 -502 -8,86

Výkony (služby) 1972 2053 2747 1932 81 4,11 694 33,80 -815 -29,67

Výkonová

spotřeba 2841 3286 3116 2442 445 15,66 -170 -5,17 -674 -21,63

- sp. materiálu

a energie 1275 1533 1372 951 258 20,24 -161 -10,50 -421 -30,69

- služby 1566 1753 1744 1491 187 11,94 -9 -0,51 -253 -14,51

Přidaná

hodnota 5551 4926 5295 4652 -625 -11,26 369 7,49 -643 -12,14

Osobní náklady 3347 3225 3181 2926 -122 -3,65 -44 -1,36 -255 -8,02

Daně a popl. 48 43 47 46 -5 -10,42 4 9,30 -1 -2,13

Odpisy majetku 798 717 637 567 -81 -10,15 -80 -11,16 -70 -10,99

Tržby za prodej

majetku 0 1 75 48 1 x 74 7400,00 -27 -36,00

Jiné prov.

výnosy 389 227 211 270 -162 -41,65 -16 -7,05 59 27,96

Jiné prov.

náklady 216 277 280 190 61 28,24 3 1,08 -90 -32,14

Provozní výsl.

hospodaření 1531 892 1416 1241 -639 -41,74 524 58,74 -175 -12,36

Výnos. úroky 0 2 2 0 2 x 0 0,00 -2

-

100,00

Nákl. úroky 551 611 557 536 60 10,89 -54 -8,84 -21 -3,77

Fin. výnosy 0 0 3 6 0 x 3 x 3 100,00

Fin. náklady 72 61 102 131 -11 -15,28 41 67,21 29 28,43

Fin. Výsledek

hospodaření -623 -670 -654 -661 -47 7,54 16 -2,39 -7 1,07

Daň z příjmu za

běžnou činnost 307 66 195 131 -241 -78,50 129 195,45 -64 -32,82

Výsled. hosp.

za běžnou

činnost 601 156 567 449 -445 -74,04 411 263,46 -118 -20,81

Mimoř. výsl.

hospodaření 0 16 -11 39 16 x -27 -168,75 50

-

454,55

Výsledek hosp.

za úč. období 601 172 556 488 -429 -71,38 384 223,26 -68 -12,23

Výsledek hosp.

před zdaněním 908 238 751 619 -670 -73,79 513 215,55 -132 -17,58

Zdroj: vlastní výpočty

29


Prodej zboží je u firmy stěžejní činností, odpovídají tomu i vykázané tržby za zboží.

Výkony (služby) jsou doplňkovým zdrojem. Tržby za zboží rok od roku klesají, postupně

klesá i obchodní marže (v příloze č. 2 je grafické znázornění tohoto vývoje). Osobní

náklady také zaznamenávají postupný pokles (přitom z výkazů příloh v jednotlivých letech

průměrný počet zaměstnanců stoupá – z 14 až na 16 lidí). Hodnotím to jako pozitivní krok

k úspoře nákladů vzhledem ke klesající obchodní marži. Jako pozitivní se jeví i kladný

hospodářský výsledek firmy za všechny sledované roky.

C) Vertikální analýza rozvahy

Postup výpočtu: jako celek jsem v jednotlivých letech vzala hodnotu aktiv (100%) a

hodnotu pasiv (100 %) a ostatní položky rozvahy jsem vyjádřila jako procentní podíl k této

zvolené základně

Tab. č. 3 Vertikální analýza rozvahy

Položky

rozvahy

2005

% podíl

r. 2005

2006

% podíl

r. 2006

2007

% podíl

r. 2007

2008

% podíl

r. 2008

Aktiva celkem 19889 100 21480 100 19487 100 18030 100

DHM 5359 26,94 4871 22,68 4598 23,60 4281 23,74

Oběžná aktiva 14455 72,68 16489 76,76 14839 76,15 13574 75,29

- zásoby 11723 58,94 12590 58,61 13879 71,22 14055 77,95

- krát. pohled. 4131 20,77 6750 31,42 2834 14,54 3149 17,47

- fin. majetek -1399 -7,03 -2851 -13,27 -1874 -9,62 -3630 -20,13

Časové rozliš. 75 0,38 120 0,56 50 0,26 175 0,97

Pasiva celkem 19889 100 21480 100 19487 100 18030 100

Vlastní kapitál 4964 24,96 5136 23,91 5692 29,21 6180 34,28

- základ. kapitál 100 0,50 100 0,47 100 0,51 100 0,55

- kapit. fondy 3499 17,59 3499 16,29 3499 17,96 3499 19,41

- fondy ze zisku 10 0,05 10 0,05 10 0,05 10 0,06

- VH min. let 754 3,79 1355 6,31 1527 7,84 2083 11,55

- VH běž.

období 601 3,02 172 0,80 556 2,85 488 2,71

Cizí zdroje 14925 75,04 16344 76,09 13795 70,79 11850 65,72

- dlouh. závazky 1952 9,81 1881 8,76 1811 9,29 1740 9,65

- krátk. závazky 8306 41,76 8124 37,82 5594 28,71 8654 48,00

- krátk. úvěry 2160 10,86 4182 19,47 4583 23,52 0 0,00

- dlouh. úvěry 2507 12,60 2157 10,04 1807 9,27 1456 8,08

Zdroj: vlastní výpočty

30


Tabulka vyjadřuje % strukturu majetku a zdrojů krytí tohoto majetku. Téměř 77 %

z celkových aktiv je tvořeno oběžným majetkem, kde je vidět nárůst zásob v roce 2007 a

2008 přes 10 %.

V pasivech mě především zajímá poměr vlastního kapitálu a cizích zdrojů. V roce 2005 to

bylo 24,96 % ku 75,04 %, ale v následujících letech vlastní kapitál posiluje a v roce 2008

to je už 34,28 % ku 65,72 %. Jak už jsem se zmínila v horizontální analýze, souvisí to

s kladným hospodářským výsledkem, který zůstává ve firmě. Grafické znázornění poměru

vlastního kapitálu a cizích zdrojů v jednotlivých letech v příloze č. 3 bakalářské práce.

D) Analýza fondů fin. prostředků – čistý pracovní kapitál

Postup výpočtu: čistý pracovní kapitál tvoří rozdíl mezi oběžným majetkem a

krátkodobými závazky.

Oběžný majetek v tomto případě tvoří zásoby + krátkodobé pohledávky + finanční

majetek + časové rozlišení na straně aktiv.

Krátkodobými závazky zde považuji krátkodobé závazky + krátkodobé úvěry +časové

rozlišení na straně pasiv.

Tab. č. 4 Čistý pracovní kapitál

Rok

Oběžný majetek

Krátkodobé

závazky

Čistý prac. kapitál

2005 14530 10466 4064

2006 16609 12306 4303

2007 14889 10177 4712

2008 13749 9814 3935

Zdroj: vlastní výpočty

Z tabulky vychází rostoucí hodnota čistého pracovního kapitálu. Zlom nastává v roce 2008,

kdy se čistý pracovní kapitál snižuje na hodnotu 3935 tis. Kč. To znamená z pohledu

finančního řízení, že firma vytváří relativně dostatečný objem čistých finančních zdrojů

pro krytí budoucích krátkodobých závazků a má tedy zajištěnou aktuální a budoucí

likviditu. 26

26 LANDA M. Jak číst finanční výkazy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 176 s.

ISBN 978-80-251-1994-5, s. 83

31


Znamená to také, že čistý pracovní kapitál ukazuje, v jaké výši jsou oběžná aktiva

financována dlouhodobými zdroji. Zbytek oběžných aktiv je financován krátkodobými

zdroji. Tato situace naznačuje dražší variantu financování pro vlastníky.

Vypočtená výše čistého pracovního kapitálu může být ovlivněna nepotřebnými,

nevyužitelnými, neprodejnými nebo zbytečně vysokými zásobami a obtížně

vymahatelnými pohledávkami. 27 V případě sledované firmy na stavu zásob nejsou

nevyužité zásoby.

E) Analýza fondů fin. prostředků – čistý peněžně pohledávkový fond

Postup výpočtu: od oběžného majetku odečtu zásoby, nelikvidní pohledávky a krátkodobé

závazky

Tab. č. 5 Čistý peněžně pohledávkový fond

Rok

Oběžný

majetek

Zásoby

Krátkodobé

závazky

Čistý peněž. pohled. fond

2005 14530 11723 10466 -7659

2006 16609 12590 12306 -8287

2007 14889 13879 10177 -9167

2008 13749 14055 8654 -8960

Zdroj: vlastní výpočty

Záporné hodnoty čistého peněžně pohledávkového fondu dokazují, že firma není schopna

hradit své závazky, aniž by neprodala část zásob.

I když hodnoty čistého peněžně pohledávkového fondu vyšly záporně, nemyslím si, že by

se jednalo o nepříznivou situaci, jelikož vedení firmy uvedlo, že má dobře prodejné

zásoby.

27 HARNA, L., REZKOVÁ, J., BŘEZINOVÁ, H. Finanční analýza včetně softwaru. 3. vyd. Praha: Bilance,

2007. 65 s. ISBN 80-86371-49-2, s. 55

32


F) Analýza poměrových ukazatelů – ukazatele likvidity

Postup výpočtu:

• Běžná likvidita =

oběžná aktiva

krátkodobá pasiva

kde: oběžná aktiva = finanční majetek + krátkodobé pohledávky + zásoby + časové

rozlišení na straně aktiv

• Pohotová likvidita =

finanční majetek +krátkodobé pohledávky

krátkodobá pasiva

• Peněžní likvidita =

finanční majetek

krátkodobá pasiva

kde: finanční majetek = krátkodobý finanční majetek

krátkodobá pasiva = krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry+ časové rozlišení

na straně pasiv

Tab. č. 6 Výpočet likvidit

Rok Běžná likvidita Pohotová likvidita Peněžní likvidita

2005 1,39 0,26 -0,13

2006 1,36 0,32 -0,23

2007 1,46 0,09 -0,18

2008 1,77 -0,06 -0,47

Zdroj: vlastní výpočty

Běžná likvidita ukazuje, kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky podniku,

tzn., jak by podnik uspokojil své věřitele, kdyby prodal veškerá oběžná aktiva v daném

okamžiku. Hodnota doporučeného výsledku běžné likvidity se pohybuje v rozmezí 1,5 –

2,5 28 . Ve sledované firmě se ukazatele pohybují od 1,36 – 1,77, tedy odpovídají

doporučenému intervalu. Nemyslím si, že by se ukazatel měl navyšovat, ba naopak.

V dnešní době vyspělé ekonomiky není potřeba držet tolik zásob (oběžného majetku).

Doporučila bych vázat prostředky jen v nutné a bezpečné výši tak, aby nebyla ohrožena

schopnost podniku dostát svým závazkům.

28 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: GRADA, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2, s. 50

33


Ukazatel pohotové likvidity nepočítá se zásobami. Zásoby nejsou považovány za rychle

likvidní majetek (i když v našich podmínkách i pohledávky nejsou mnohdy snadno

likvidní). Sleduje se, zda by firma byla schopna zaplatit své závazky, aniž by musela

prodat své zásoby. Dle výpočtu v tab. č. 6 se výsledek pohybuje od -0,06 do 0,32. Přitom

doporučené hodnoty jsou od 1 do 1,5 29 . Tady firma výrazně zaostává.

Peněžní likvidita je netvrdší ukazatel z likvidity, protože v čitateli zahrnuje pouze

nejlikvidnější formy oběžného majetku. Doporučovaná hodnota zní pro Českou republiku

od 0,6 – 1,1 (podle metodiky Ministerstva průmyslu a obchodu od 0,2) 30 . Vypočtené

výsledky jsou ve všech letech v záporných číslech. Přesto se domnívám, že ani tato čísla

nemusí znamenat finanční tíseň posuzované firmy. Může si to totiž dovolit vzhledem

k vysoké míře prodejnosti zásob (jak už jsem se dříve zmínila).

G) Analýza poměrových ukazatelů – ukazatele rentability

Postup výpočtu:

EBIT

• Rentabilita aktiv ROA= x 100

celková aktiva

kde: EBIT = celkový výsledek hospodaření před zdaněním + úroky z cizího kapitálu

• Rentabilita celkového investovaného kapitálu=

x 100

(dlouhod. dluhy+vlastní kapitál) 31

kde: dlouhodobé dluhy = emit. obligace + dlouhod. bankovní úvěry

EBIT

• Rentabilita vlastního kapitálu ROE =

kde: EAT = zisk po zdanění

EAT

vlastní kapitál

x 100

• Rentabilita tržeb ROS= EAT

tržby x 100

kde: tržby = tržby z prodeje zboží + tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

29 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 256 s.

ISBN 978-80-247-2424-9, s. 163

30 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: GRADA, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2, s. 49

31 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: GRADA, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2, s. 53

34


• Rentabilita nákladů (ROC) = 1 - ROS

kde: ROS = rentabilita tržeb

Tab. č. 7 Výpočet ukazatelů rentabilit

Položky 2005 2006 2007 2008

EBIT (zisk před zdan. + nákl. úroky) 1459 849 1308 1155

EAT (zisk po zdanění) 601 172 556 488

Celková aktiva 19889 21480 19487 18030

Vlastní kapitál 4964 5136 5692 6180

Dlouhodobé úvěry 2507 2157 1807 1456

Tržby 48566 47758 44049 37879

ROA 7,34% 3,95% 6,71% 6,41%

ROCE 19,53% 11,64% 17,44% 15,13%

ROE 12,11% 3,35% 9,77% 7,90%

ROS 1,24% 0,36% 1,26% 1,29%

ROC 98,76% 99,64% 98,74% 98,71%

Zdroj: vlastní výpočty

Rok

Ukazatele rentabilit nemají stanoveny doporučené hodnoty, výsledky se uvádějí

v procentech, a čím jsou vyšší, tím podnik lépe hospodaří s majetkem a kapitálem. Jako

nejhorší rok se jeví rok 2006, a to ve všech ukazatelích.

Z pohledu výnosnosti celkového vloženého kapitálu (ROA) je firma v mírném poklesu.

Rovnoměrně se pohybuje s ukazatelem ROCE, který je tvořen ze strany pasiv. Tyto

ukazatele jsou počítány se ziskem ve formě EBIT, což umožňuje možnost výsledky

srovnávat s dalšími podniky.

Zajímavý je vztah ROA a ROE, kdy ROE je převážně vyšší než ROA. To ukazuje na to, že

relativní výtěžnost celého kapitálu je menší než vlastního kapitálu. Firma je tak schopna

díky dostatečné ziskovosti hradit svou zadluženost. Uvádí se, že pomocí ROA se dá určit

mezní úroková sazba, za kterou může podnik přijmout úvěr, a to když je úrok menší než

ukazatel ROA. Pokud je opačný, není pro podnik výhodné úvěr využít. 32 Pro zajímavost

32 KOLÁŘ, P., MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-219-2,

s. 84

35


uvádím, že dle sdělení hlavního ekonoma je u dlouhodobého úvěru úroková sazba 7 %, u

kontokorentního úvěru je 6,4 %. Vývoj ukazatelů rentability ROA a ROE je graficky

znázorněn v příloze č. 4 bakalářské práce.

Dalším často používaným ukazatelem je rentabilita tržeb (ROS). Vyjadřuje, kolik Kč zisku

podnik vytvoří z jedné koruny tržeb. Pokud tento se vyvíjí pozitivně, dá se očekávat, že i

ostatní ukazatele se budou vyvíjet dobře 33 . Zde se už počítá s čistým ziskem (po zdanění).

Až na zmíněný rok 2006 má tento ukazatel stoupající tendenci. Ve výpočtu jsem použila

tržby pouze za zboží, vlastní výrobky a služby, bylo by pak přesnější poměřit je

s provozním výsledkem hospodaření.

Rentabilita nákladů je pouze opačným ukazatelem k ROS. Tady platí, že vypočtená

hodnota by měla být co nejnižší, protože 1 Kč tržeb byla vytvořena s menšími náklady.

Analogicky s ROS se zlepšuje.

H) Analýza poměrových ukazatelů – ukazatele zadluženosti a finanční stability

Postup výpočtu:

cizí zdroje

• Celková zadluženost= x 100

celková aktiva

kde: cizí zdroje = dlouhodobé závazky + krátkodobé závazky + bankovní úvěry

• Koeficient samofinancování 34 =

kde: celkový kapitál = celková pasiva

vlastní kapitál

celkový kapitál

x 100

• Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu=

cizí zdroje

vlastní kapitál

x 100

vlastní kapitál

• Míra finanční samostatnosti=

cizí zdroje

x 100

33 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 256 s.

ISBN 978-80-247-2424-9, s. 162

34 Equity Ratio

36


čistý pracovní kapitál

• Podíl ČPK z majetku=

celková aktiva

• Úrokové krytí=

EBIT

nákladové úroky

x 100

vlastní kapitál + dlouhodobé závazky

• Podkapitalizace =

stálá aktiva

Tab. č. 8 Ukazatele zadluženosti a finanční stability

Položky 2005 2006 2007 2008

Celková aktiva 19889 21480 19487 18030

Stálá aktiva 5359 4871 4598 4281

Celkový kapitál 19889 21480 19487 18030

Vlastní kapitál 4964 5136 5692 6180

Cizí zdroje 14925 16344 13795 11850

Dlouhodobé závazky 1952 1881 1811 1740

EBIT 1459 849 1308 1155

Nákladové úroky 551 611 557 536

Čistý pracovní kapitál 4064 4303 4712 3935

Celková zadluženost 75,04% 76,09% 70,79% 65,72%

Koeficient samofinancování 24,96% 23,91% 29,21% 34,28%

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu 300,66% 318,22% 242,36% 191,75%

Míra finanční samostatnosti 33,26% 31,42% 41,26% 52,15%

Podíl ČPK z majetku 20,43% 20,03% 24,18% 21,82%

Úrokové krytí 2,65 1,39 2,35 2,15

Podkapitalizace 1,29 1,44 1,63 1,85

Zdroj: vlastní výpočty

Rok

Je běžné, že podnik používá k financování kromě vlastního kapitálu i kapitál cizí. Důležité

je oba vhodně zkombinovat, aby byla výnosnost vloženého kapitálu co největší. Sledovaná

firma využívá od bankovního ústavu dlouhodobý úvěr a kontokorentní úvěr.

Ukazatel celkové zadluženosti ukazuje, že firma využívá financování z cizích zdrojů do

značné míry (světový průměr 30 – 60 % 35 ). Zjištěný poměrový výsledek koresponduje

s provedenou vertikální analýzou rozvahy. Čím vyšší je tato hodnota, tím větší riziko je u

35 LANDA M. Jak číst finanční výkazy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 176 s.

ISBN 978-80-251-1994-5, s. 86

37


věřitelů. Jak ukázaly ukazatele rentability, tuto situaci firma prozatím zvládá a naopak

posiluje koeficient samofinancování. Byla bych opatrná v navyšování dalších úvěrů

z důvodu nepříliš vysokého úrokového krytí, už vzhledem k možnému riziku dopadu

globální ekonomické krize. Toto číslo by se mohlo lehce snížit nebo dokonce otočit.

Ukazatel podílu čistého pracovního kapitálu z majetku ukazuje, jaký procentní podíl

zaujímá čistý pracovní kapitál na aktivech.

Provedený test na podkapitalizaci značně převyšuje doporučenou hodnotu 1. Firma

používá dlouhodobé zdroje k financování oběžných aktiv. Náklady dlouhodobého kapitálu

jsou většinou vyšší než výnosy z oběžného majetku, proto tímto firma ztrácí. Vývoj tohoto

ukazatele je rostoucí. Kdyby tomu bylo naopak, mohlo by to znamenat signál úpadku

firmy. 36

I) Analýza poměrových ukazatelů – ukazatele aktivity

Postup výpočtu:

• Obrat celkových aktiv=

tržby

celková aktiva

• Obrat zásob= tržby

zásoby

• Obrat pohledávek= tržby

pohledávky

, doba splatnosti pohledávek =

pohledávky tržby/360

zde: krátkodobé pohledávky z obchodního styku

• Obrat závazků=

tržby

krátkodobé závazky

zde: krátkodobé závazky z obchodního styku

, doba splatnosti krát.závazků=

kr. závazky

tržby/360

36 KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční řízení v praxi. 1. vyd. Praha: Alena Pavlíková, 1998. 467 s, s. 63-64

38


Tab. č. 9 Ukazatele aktivity

Položky 2005 2006 2007 2008

Celková aktiva 19889 21480 19487 19179

Zásoby 11723 12590 13879 14055

Krátkodobé pohledávky 3901 6770 3008 2132

Krátkodobé závazky 6163 6407 3576 6762

Tržby 48566 47758 44049 37879

Obrat celkových aktiv 2,44 2,22 2,26 1,98

Obrat zásob 4,14 3,79 3,17 2,70

Obrat pohledávek 12,45 7,05 14,64 17,77

Obrat krátkodobých závazků 7,88 7,45 12,32 5,60

Doba splatnosti pohledávek 29,32 51,74 24,92 20,54

Doba splatnosti krát. závazků 46,32 48,97 29,63 65,16

Zdroj: vlastní výpočty

Rok

Ukazatele aktivity ukazují, jak firma hospodaří s aktivy a jejich jednotlivými složkami.

Obrat aktiv udává, kolikrát se aktiva obrátí za období jednoho roku. Minimálně by to mělo

být právě 1x 37 . Vypočtené hodnoty toto minimum překračují více jak dvojnásobně, ale

v čase klesají, což není příliš příznivé. Důvodem mohou být klesající tržby.

Obrat pohledávek podává informaci o tom, jak rychle jsou pohledávky přeměněny na

peníze. Čím větší je hodnota, tím rychleji proměna probíhá. Rok 2008 zaznamenává

nejvyšší hodnotu ze sledovaného čtyřletého období. Ukazatel je ale nepřesný z důvodu

prodejů za hotové, které jsou také zahrnuty v tržbách. 38

Platební morálku odběratelů zjistíme z ukazatele doby splatnosti pohledávek. Téměř ve

všech letech se drží pod 30 dnů, což je sice optimální 39 , ale tento údaj je opět nepřesný

s ohledem na tržby z prodejů za hotové.

37 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 256 s.

ISBN 978-80-247-2424-9, s. 165

38 ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 182 s. ISBN 80-251-1124-5,

s. 140

39 LANDA M. Jak číst finanční výkazy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 176 s.

ISBN 978-80-251-1994-5, s. 88

39


Splatnost krátkodobých závazků je delší než splatnost pohledávek. Z tohoto pohledu by

neměla být narušena finanční rovnováha ve firmě. Dle sdělení hlavního ekonoma firmy je

běžná splatnost odběratelských faktur 10 dnů, u dodavatelských 14 až 30 dnů.

J) Analýza soustav ukazatelů – Du Pont rozklad

Postup výpočtu – viz schéma č. 1, str.19.

Pro výpočet je zde použita varianta ukazatele ROA se ziskem po zdanění (EAT).

Schéma č. 4 Du Pont rozklad pro rok 2005

rentabilita vlast. kapitálu (ROE)

601 : 4964 = 0,1211 (12,11 %)

rentabilita aktiv (ROA)

celk. aktiva/vlastní kap.

601 : 19889 = 0,0302 (3,02 %) x 19889 : 4964 = 4

rentabilita tržeb

obrat celkových aktiv

601 : 48566 = 0,0124 (1,24 %) x 48566 : 19889 = 2,44

Zdroj: vlastní výpočty

Firma v roce 2005 vydělala z 1 Kč tržeb 0,0124 Kč zisku a celková aktiva obrátila

v tržbách 2,44krát. Dosáhla tedy rentability aktiv 3,02 %. Z celkových finančních zdrojů

vlastník poskytl 24,96 % (věřitelé 75,04 %).

40


Schéma č. 5 Du Pont rozklad pro rok 2006

rentabilita vlast. kapitálu (ROE)

172 : 5136 = 0,0335 (3,35 %)

rentabilita aktiv (ROA)

celk. aktiva/vlastní kap.

172 : 21480 = 0,0080 (0,80 %) x 21480 : 5136 = 4,18

rentabilita tržeb

obrat celkových aktiv

172 : 47758 = 0,0036 (0,36 %) x 47758 : 21480 = 2,22

Zdroj: vlastní výpočty

Firma v roce 2006 vydělala z 1 Kč tržeb 0,0036 Kč zisku a celková aktiva obrátila

v tržbách 2,22krát. Dosáhla tedy rentability aktiv 0,80 %. Z celkových finančních zdrojů

vlastník poskytl 23,91 % (věřitelé 76,09 %).

Schéma č. 6 Du Pont rozklad pro rok 2007

rentabilita vlast. kapitálu (ROE)

556 : 5692 = 0,0977 (9,77 %)

rentabilita aktiv (ROA)

celk. aktiva/vlastní kap.

556 : 19487 = 0,0285 (2,85 %) x 19487 : 5692 = 3,42

rentabilita tržeb

obrat celkových aktiv

556 : 44049 = 0,0126 (1,26 %) x 44049 : 19487 = 2,26

Zdroj: vlastní výpočty

41


Firma v roce 2007 vydělala z 1 Kč tržeb 0,0126 Kč zisku a celková aktiva obrátila

v tržbách 2,26krát. Dosáhla tedy rentability aktiv 2,85 %. Z celkových finančních zdrojů

vlastník poskytl 29,21 % (věřitelé 70,79 %).

Schéma č. 7 Du Pont rozklad pro rok 2008

rentabilita vlast. kapitálu (ROE)

488 : 6180 = 0,079 (7,9 %)

rentabilita aktiv (ROA)

celk. aktiva/vlastní kap.

488 : 18030 = 0,0271 (2,71 %) x 18030 : 6180 = 2,92

rentabilita tržeb

obrat celkových aktiv

488 : 37879 = 0,0129 (1,29 %) x 37879 : 18030 = 2,1

Zdroj: vlastní výpočty

Firma v roce 2008 vydělala z 1 Kč tržeb 0,0129 Kč zisku a celková aktiva obrátila

v tržbách 2,1krát. Dosáhla tedy rentability aktiv 2,71 %. Z celkových finančních zdrojů

vlastník poskytl 34,28 % (věřitelé 65,72 %).

V Du Pont pyramidě ě byl postupně rozkládán ukazatel rentability vlastního kapitálu.

Pomocí této pyramidy se může zjistit, čím byla ovlivněna změna vrcholového ukazatele

ROE. Ten byl nejvyšší v roce 2005, kdy bylo dosahováno velkého zisku a obratu

celkových aktiv. V roce 2006 nastal propad ve všech hodnotách. Od roku 2007 dosahovalo

ROE 9,77 %, v roce 2008 už jen 7,9 %. Přitom ukazatel ROA tak výrazně neklesl.

Způsobila to nižší hodnota poměru celkových aktiv k vlastnímu kapitálu, což je tzv.

multiplikátor jmění akcionářů (v procentním vyjádření finanční ní páka).

42


Finanční páka je často používaný ukazatel a vyjadřuje podíl vlastního kapitálu na

financování celkových aktiv. Čím je tento ukazatel větší, tím větší je podíl cizích zdrojů na

financování podniku (zadluženost podniku). 40

Zlepšení ukazatele ROE lze dosáhnout několika způsoby: zvýšit rentabilitu tržeb, zrychlit

obrátku aktiv a zvýšit cizí kapitál. Pokud chce sledovaná firma zachovat trend zvyšování

vlastního kapitálu, doporučuji, aby se podrobněji zaměřila na rentabilitu tržeb (zvyšovat

ziskovost snížením nákladů, zavedením prodeje takového zboží, které by umožnilo zvýšení

ziskové marže apod.) a obrátkovost aktiv 41 .

K) Bankrotní modely - Index důvěryhodnosti „IN 95“ 42

Model je tvořen rovnicí, v níž jsou poměrové ukazatele zadluženosti, rentability, likvidity a

aktivity. Každému z těchto hodnot je přiřazena váha, která je průměrem hodnot

jednotlivého ukazatele v odvětví. Tento model vychází z účetních výkazů a zohledňuje na

rozdíl od Altmanova skóre ekonomickou situaci v ČR.

Postup výpočtu:

IN95 =V1 x A + V2 x B + V3 x C + V4 x D + V5 x E – V6 x F

Kde:

A = aktiva celkem/cizí kapitál

B = EBIT/nákladové úroky

C = EBIT/celková aktiva

D = celkové tržby z hlavní činnosti/celková aktiva

E = oběžná aktiva/krátkodobé závazky + krátkodobé bankovní úvěry

F = závazky po lhůtě splatnosti (zjištěné z přílohy úč. závěrky)/celkové tržby

z hlavní činnosti

40 ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 182 s. ISBN 80-251-1124-5,

s. 138

41 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, 2. dopl. vyd.

Praha:Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8, s. 105

42 LANDA M. Jak číst finanční výkazy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 176 s.

ISBN 978-80-251-1994-5, s. 95 - 97

43


Váhy V1 až V6 pro OKEČ G – obchod, opravy motorových vozidel:

V1 = 0,33

V2 = 0,11 (pro všechna odvětví stejná)

V3 = 9,70

V4 = 0,28

V5 = 0,10 (pro všechna odvětví stejná)

V6 = 28,32

Hodnocení:

IN95 < 1 = podnik ve finanční tísni

IN95 1 až 2 = střední situace

IN95 > 2 = podnik bez finanční tísně

Tab. č. 10 Index důvěryhodnosti IN95 pro rok 2005 – 2008

Rok

Položky 2005 2006 2007 2008

Aktiva celkem 19889 21480 19487 19179

Cizí zdroje 14925 16344 13795 11850

EBIT 1459 849 1308 1155

Nákladové úroky 551 611 557 536

Tržby z hl. činnosti 48566 47758 44049 37879

Oběžná aktiva 14455 16489 14839 13574

Kr. závazky + kr. bank. úvěry 10466 12306 10177 8654

Závazky po lhůtě splatnosti 707 1760 1265 1764

A (váha 0,33) 1,33 1,31 1,41 1,62

B (váha 0,11) 2,65 1,39 2,35 2,15

C (váha 9,7) 0,07 0,04 0,07 0,06

D (váha 0,28) 2,44 2,22 2,26 1,98

E (váha 0,1) 1,38 1,34 1,46 1,57

F (váha - 28,32) 0,01 0,04 0,03 0,05

IN95 1,95 0,60 1,33 0,65

Zdroj: vlastní výpočty

Z výsledku výpočtu indexu „IN95“ vyplývá, že roku 2005 a 2007 se hodnocená firma

nachází v intervalu IN95 1 až 2, tzn., že je ve střední situaci. V roce 2006 a 2008 je

v intervalu IN95 < 1, tzn. finanční tíseň. Celkový výsledek indexu výrazně ovlivňuje váha

44


č. 6 vyhodnocující závazky po splatnosti, která je jednak nejvyšší a navíc ponižuje

předchozí výsledky v rovnici.

Musí se mít na paměti, že každý ukazatel nemá vždy 100% vypovídací schopnost, navíc

index IN95 hodnotí podnik pouze z pohledu věřitelského. Je důležité zároveň vyhodnotit,

zda firma tvoří hodnotu pro vlastníka. Proto jsem ještě zvolila jako doplňující výpočet

index IN 43 , který se řadí mezi moderní ukazatele ekonomické výkonnosti.

L) Bonitní modely – Index „IN“ 44

Modelová rovnice platná pro ekonomiku České republiky má následující tvar:

IN = -0,017 x (cizí zdroje/aktiva) + 4,573 x (EBIT/aktiva) + 0,481 x (výnosy/aktiva)

+ 0,015 x (oběžná aktiva/krát. závazky + krátk. úvěry)

Hodnocení výsledků:

IN < 0,684 podnik netvoří hodnotu

IN 0,684 – 1,089 podnik spíše netvoří hodnotu

IN 1,089 – 1,420 nulový stav

IN 1,420 – 2,070 podnik spíše tvoří hodnotu

IN > 2,070 podnik tvoří hodnotu

43 V některých odborných publikacích je index nazýván jako Index „IN99“.

44 LANDA M. Jak číst finanční výkazy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 176 s.

ISBN 978-80-251-1994-5, s. 105

45


Tab. č. 11 Index „IN“ pro rok 2005 – 2008

Rok

Položky 2005 2006 2007 2008

Aktiva celkem 19889 21480 19487 19179

Cizí zdroje 14925 16344 13795 11850

EBIT 1459 849 1308 1155

Tržby z hl. činnosti 48566 47758 44049 37879

Oběžná aktiva 14455 16489 14839 13574

Kr. závazky + kr. bank. úvěry 10466 12306 10177 8654

Cizí zdroje/aktiva (váha -0,017) 0,75 0,76 0,71 0,62

EBIT/aktiva (váha 4,573) 0,07 0,04 0,07 0,06

Tržby/aktiva (váha 0,481) 2,44 2,22 2,26 1,98

Ob. akt./krátk. závaz. (váha 0,015) 1,38 1,34 1,46 1,57

IN 1,50 1,26 1,42 1,24

Zdroj: vlastní výpočty

Aritmetický průměr zvoleného čtyřletého období činí 1,355. Podle hodnotící tabulky se

firma nachází v rozsahu nulového stavu. V roce 2005 a 2007 hodnotu spíše tvořila.

Výsledek je hodně kolísavý, a proto je těžké určit, jak se bude vyvíjet v dalších letech.

Z hlediska bankrotních a bonitních modelů firma vykazuje spíše neuspokojivý výsledek.

46


IV Výsledky bakalářské práce

Na základě zjištěného stavu z let 2005 - 2008 sledované firmy mohu provést následující

definici silných a slabých stránek z hlediska provedené finanční analýzy takto:

Silné stránky

přes vysokou míru zadlužení dokáže i přes zaplacené úroky dlouhodobě vytvářet

zisk

růst zásob je střízlivý, přitom potřebný, o čemž vypovídá obrátkovost zásob, ne

vždy však nutný (žádoucí je provést interní rozbor)

přesto, že obchodní marže klesá, čistý zisk na 1 Kč se zvyšuje, je potenciál zlepšení

obchodní marže (obchodní podmínky)

Slabé stránky

nepříliš vysoké úrokové krytí (možné riziko s ohledem na blížící se potřebu

financování obnovy vozového parku)

použití dlouhodobého cizího majetku na financování oběžných aktiv

zvýšená rizikovost v souvislosti se závislostí na pohybu úrokové míry u úvěrů

nižší likvidita a rentabilita

v trendu zvyšování podílu vlastního kapitálu se firma musí zaměřit na větší

ziskovost tržeb (snižování nákladů, využití nových potenciálů v sortimentu

nabízeného zboží, lepší orientace na rakouské zákazníky – jazyková bariéra)

Nakupování zásob by mělo probíhat s větším rozmyslem, aby se nevyužívaly dlouhodobě a

ve vysoké míře cizí zdroje, ale zároveň přitom neklesaly tržby. Pokud by se podařilo

v dohledné době snížit zásoby o zhruba 500 tis. Kč, došlo by ke snížení potřeby využívání

cizích zdrojů a zároveň by se eventuelně snížily náklady, což by mohlo přispět k navýšení

zisku. V tomto směru by bylo vhodné provést hlubší interní analýzu nákladů a případně i

zdokonalit systém evidence zásob.

Navýšení zisku by rozhodně přispělo i zvýšení obchodní marže. Firma by měla zvážit, zda

v nynější pozici na trhu (a jisté exkluzivity v prodeji) má obchodní marži dostatečnou. Zde

vidím potenciál zlepšení. Tato opatření by pak mohla vést ke zvýšení zisku o asi 700 tis.

47


Kč. Toto vše by vedlo ke zvýšení rentability vlastního kapitálu –

názorně uvedeno v následujícím Du Pont rozkladu:

oživení firmy, jak je

Schéma č. 8 Du Pont rozklad po navrhovaných změnách 45

rentabilita vlast. kapitálu (ROE)

1188 : 6880 = 0,173 (17,3 %)

rentabilita aktiv (ROA)

celk. aktiva/vlastní kap.

1188 : 17530 = 0,0678 (6,78 %) x 17530 : 6880 = 2,55

rentabilita tržeb

obrat celkových aktiv

1188 : 37879 = 0,031 (3,1 %) x 37879 : 17530 = 2,16

Zdroj: vlastní výpočty

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) se po navrhovaných změnách zvýšila z hodnoty roku

2008 7,9 % až na 17,3 %. Co je také podstatné, rentabilita tržeb (ROS) zaznamenala

zlepšení z hodnoty 1,29 % na hodnotu 3,1%. Jak už jsem již dříve v textu zmínila, pokud

se tento ukazatel bude zlepšovat, dá se očekávat zlepšení i u ostatních ukazatelů.

Co se týče obnovy vozového parku, doporučuji firmě upřednostnit leasingové financování

před úvěrovým a zvážit postupný nákup jednotlivých aut, aby nevznikl velký výkyv, který

by firmu mohl ohrozit. Leasing umožňuje při poměrně malém úrokovém zatížení rozpustit

pořizovací cenu rychleji do nákladů. Navíc u leasingového financování postačí ručení

předmětem leasingu a takto půjčené peníze neohrožují zbytečně další majetek firmy. Další

náklady spojené s pořízením majetku (pojištění) nabízí leasingová společnost výhodněji.

I když vystupují do popředí jevy, které by na první pohled mohly vést k závěru, že má

firma závažné potíže, není nutné dělat ukvapená opatření a tuto to finanční analýzu vnímat

jako signál k nutným změnám, které nejsou nedosažitelné.

45 Výchozí hodnoty jsou z roku 2008, přičemž je počítáno se snížením zásob oproti roku 2008 z 18030 tis. Kč

na 17530 tis. Kč, zvýšení zisku a vl. kapitálu z 488 tis. Kč na 1188 tis. Kč, resp. z 6180 tis. Kč na 6880 tis.

Kč.

48


Na základě provedené finanční analýzy a faktu, že firma je na trhu již 17 let a má své

dlouholeté obchodní partnery, mohu konstatovat, že i přes výkyvy v hospodaření má

předpoklady k dalšímu rozvoji.

49


V Souhrn

Bezpochyby je důležité mít přehled, jak podnik hospodaří, zvláště v dnešní době silného

konkurenčního prostředí. K tomu může napomoci finanční analýza, která pracuje s daty

externími (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) nebo s interními, ke kterým mají často

přístup jen určení zaměstnanci firmy.

V bakalářské práci jsem se podrobněji zabývala často používanými elementárními

metodami vycházejících z externích dat (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha). V

teoretické části jsem uvedla základní charakteristiky jednotlivých ukazatelů, podrobný

postup výpočtu je pak uveden v praktické části. Zbývající ukazatele, které nebyly použity

při hodnocení podniku, jsou rozvedeny v přílohách této bakalářské práce.

V praktické části pracuji již s vybraným podnikem rodinného typu, ve kterém finanční

řízení vychází pouze ze základních ekonomických znalostí a především z praktických

zkušeností. Analyzovala jsem podnik z pohledu likvidity, rentability, zadluženosti a

souhrnných ukazatelů a v kapitole IV stanovila silné a slabé stránky podniku, přičemž u

slabých stránek jsem navrhla konkrétní řešení, které by mohlo vést ke zlepšení situace.

Bylo zajímavé, že i když vedení firmy nestudovalo odborné publikace, ve více směrech

vyhodnocení ekonomické situace se shodovalo s postupy odbornými. Je to dáno i tím, že

jednotlivé ukazatele byly vytvořeny na základě logických závislostí v podniku a na

praktických zkušenostech 46 .

Přesto bych byla v používání jednotlivých ukazatelů obezřetná a doporučila bych

nepoužívat je jako dogma, ale jako orientační vyhodnocení, a to z několika důvodů:

- některé metody byly vytvořeny za jiných ekonomických podmínek a v jiných zemí

než v České republice

- ve vykazování v účetnictví se používá oceňování v historických cenách (neodráží

skutečnou hodnotu), účetní výkazy jsou sestaveny k určitému datu a s celoročními

údaji, účetnictví neobsahuje vlivy nepeněžních faktorů (jako je obchodní jméno

apod.)

46 např. Altmanův bankrotní model vznikl vyhodnocením historických údajů o prosperujících a

bankrotujících podnicích

50


- je důležité vzít v úvahu i vnější podmínky (politický systém, konkurenční prostředí

apod.)

- získané výsledky nemusí být vždy správně ekonomicky interpretovány

Další hodnocení, které lze získat, je srovnávat výsledné hodnoty s odvětvovými průměry 47 .

Toto srovnání jsem ale při vyhodnocování nepoužila, protože zveřejněné údaje se týkají

většinou podniků nad 100 zaměstnanců, a proto se mi jevily jako nepoužitelné pro srovnání

s malou firmou. Odvětvových údajů jsem se dotkla pouze při použití Indexu

důvěryhodnosti „IN95“, kde se do rovnice dosazují jednotlivé váhy jako průměry hodnot

jednotlivého ukazatele v odvětví.

Jelikož firma nesestavuje výkaz cash flow, nevybrala jsem pro praktickou část ukazatele,

které s těmito údaji pracují.

Vedení firmy bylo seznámeno s rozborem hospodaření, které jsem provedla v rámci této

bakalářské práce, a bude zvažovat navrhovaná opatření. Zároveň se inspirovalo, jak tuto

analýzu dělat trochu jiným způsobem, než doposud.

Závěrem lze říci, že cíle stanovené v počátku se podařilo dosáhnout, i když některé

skutečnosti by zasloužily hlubší (interní) prozkoumání, které však tato bakalářská práce

svým rozsahem nemohla postihnout.

47 Oborové hodnoty lze zjistit na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na

stránkách Českého statistického úřadu

51


Použité zdroje

Odborné publikace

ČECHOVÁ, A. Manažerské účetnictví. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2006. 182 s.

ISBN 80-251-1124-5.

HARNA, L., REZKOVÁ, J., BŘEZINOVÁ, H. Finanční analýza včetně softwaru. 3. vyd.

Praha: Bilance, 2007. 65 s. ISBN 80-86371-49-2.

KALOUDA, F. Základy podnikových financí. Brno: Václav Klemm – Vydavatelství a

nakladatelství, 2008. 135 s. ISBN 978-80-904083-0-2.

KOLÁŘ, P. Manažerské finance. Bilance. 257 s.

KOLÁŘ, P., MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN

80-7357-219-2.

KOLEKTIV AUTORŮ. Finanční řízení v praxi. 1. vyd. Praha: Alena Pavlíková, 1998.

467 s.

LANDA M. Jak číst finanční výkazy. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2008. 176 s.

ISBN 978-80-251-1994-5.

NULLOVÁ, M., KONEČNÝ, M. Management. Karviná: Slezská univerzita v Opavě,

2006. 267. ISBN 80-7248-240-8.

RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: GRADA, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-

2481-2.

SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, 2. dopl.

vyd. Praha:Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8.

SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada,

2008. 256 s. ISBN 978-80-247-2424-9.

STROUHAL, J. Finanční řízení firmy v příkladech. Brno: Computer Press, 2006. 178 s.

ISBN 80-251-0913-5.

Ostatní zdroje

konzultace s jednatelem firmy a hlavním ekonomem, leden – březen 2009

SKALIČKOVÁ. Finanční analýza [online]. Poslední revize 2007 [cit. 2008-16-12].

Dostupné z:

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

52


Seznam tabulek a schémat

Tab. č. 1 Horizontální analýza rozvahy ............................................................................... 27

Tab. č. 2 Horizontální analýza výkazu zisku a ztráty .......................................................... 29

Tab. č. 3 Vertikální analýza rozvahy ................................................................................... 30

Tab. č. 4 Čistý pracovní kapitál ........................................................................................... 31

Tab. č. 5 Čistý peněžně pohledávkový fond ........................................................................ 32

Tab. č. 6 Výpočet likvidit .................................................................................................... 33

Tab. č. 7 Výpočet ukazatelů rentabilit ................................................................................. 35

Tab. č. 8 Ukazatele zadluženosti a finanční stability ........................................................... 37

Tab. č. 9 Ukazatele aktivity ................................................................................................. 39

Tab. č. 10 Index důvěryhodnosti IN95 pro rok 2005 – 2008 ............................................... 44

Tab. č. 11 Index „IN“ pro rok 2005 – 2008 ......................................................................... 46

Tab. č. 12 Tamariho bodová stupnice .................................................................................. 57

Tab. č. 13 Algoritmus Kralickova Quicktestu ..................................................................... 58

Schéma č. 1 Pyramidový rozklad Du Pont .......................................................................... 19

Schéma č. 2 Souhrn elementárních metod finanční analýzy ............................................... 22

Schéma č. 3 Organizační struktura firmy ............................................................................ 24

Schéma č. 4 Du Pont rozklad pro rok 2005 ......................................................................... 40

Schéma č. 5 Du Pont rozklad pro rok 2006 ......................................................................... 41

Schéma č. 6 Du Pont rozklad pro rok 2007 ......................................................................... 41

Schéma č. 7 Du Pont rozklad pro rok 2008 ......................................................................... 42

Schéma č. 8 Du Pont rozklad po navrhovaných změnách ................................................... 48

53


Přílohy

Příloha č. 1 Bankrotní a bonitní modely - postupy výpočtů ................................................ 55

Příloha č. 2 Vývoj tržeb za zboží a obchodní marže ........................................................... 60

Příloha č. 3 Poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům ....................................................... 61

Příloha č. 4 Vývoj ukazatelů rentability ROA a ROE ......................................................... 62

54


Příloha č. 1 Bankrotní a bonitní modely - postupy výpočtů

Bankrotní modely – Altmanův model 48

Altmanův model je typický souhrnný index a jeho výpočet je stanoven jako součet hodnot

pěti běžných poměrových ukazatelů, jimž je přiřazena různá váha (největší váhu má

rentabilita celkového kapitálu). Altmanův model je považován za efektivní prostředek

k odhalení nepřiměřených úvěrových rizik, vhodně tak doplňuje finanční poměrové

analýzy.

Postup výpočtu:

a) rovnice pro společnosti, které patří do skupiny firem veřejně obchodovatelných na

burze

Z = 1,2 x X 1 + 1,4 x X 2 + 3,3 x X 3 + 0,6 x X 4 + 1 x X 5

kde:

X 1 = podíl pracovního kapitálu k celkovým aktivům

X 2 = rentabilita čistých aktiv

X 3 = EBIT/aktiva celkem

X 4 = tržní hodnota základního jmění/celkové závazky

X 5 = tržby/aktiva celkem

Hodnocení výsledku:

Index > 2,99

Index 1,81 – 2,98

Index < 1,81

finanční situace podniku je uspokojivá

šedá zóna

signalizace finančních problémů, možnost bankrotu

b) rovnice pro společnosti, které nejsou veřejně obchodovatelné na burze, liší se od

předchozí rovnice ve vahách a hodnocení výsledku

Z = 0,717 x X 1 + 0,847 x X 2 + 3,107 x X 3 + 0,42 x X 4 + 0,998 x X 5

48 RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: GRADA, 2008. 120 s. ISBN 978-80-247-2481-2, s. 73

55


Hodnocení výsledku:

Index > 2,9

Index 1,2 – 2,9

Index < 1,2

pásmo prosperity

pásmo šedé zóny

pásmo bankrotu

Bankrotní modely – Tafflerův model 49

Byl publikován v roce 1977 a využívá 4 poměrové ukazatele.

Tafflerova diskriminační rovnice má tvar:

Z = 0,53 x R 1 + 0,13 x R 2 + 0,18 x R 3 + 0,16 x R 4

kde:

R 1 = zisk před zdaněním/krátkodobé závazky

R 2 = oběžná aktiva/cizí kapitál

R 3 = krátkodobé závazky/celková aktiva

R 4 = tržby celkem/celková aktiva

Hodnocení výsledku:

Index > 0,3

Index < 0,2

malá pravděpodobnost bankrotu

vyšší pravděpodobnost bankrotu

Bonitní modely – Tamariho model 50

M. Tamari z vlastních zkušeností přišel k závěru, že finanční situaci lze předvídat na

základě šesti ukazatelů:

T1 vlastní kapitál/cizí zdroje

T2 vývoj zisku s dvěma možnostmi vyjádření:

a) absolutní vyjádření

b) ukazatel ROA

T3 běžná likvidita

T4 výrobní spotřeba/průměrný stav nedokončené výroby

49 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, 2. dopl. vyd.

Praha:Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8, s. 132

50 SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy, 2. dopl. vyd.

Praha:Computer Press, 2001. 220 s. ISBN 80-7226-562-8, s. 126

56


T5 tržby/průměrný stav pohledávek

T6 výrobní spotřeba/pracovní kapitál

Tab. č. 12 Tamariho bodová stupnice

Ukazatel Interval hodnot Body

T1 0,51 a více 25

0,41 - 0,50 20

0,31 - 0,40 15

0,21 - 0,30 10

0,11 - 0,20 5

do 0,10 0

T2 posledních 5 let kladné a) a b) > HK 25

posledních 5 let kladné a) a b) > Me 20

posledních 5 let kladné a) 15

b) > HK 10

b) > Me 5

jinak 0

T3 2,01 a více 20

1,51 - 2,00 15

1,11 - 1,50 10

0,51 - 1,10 5

do 0,50 0

T4 HK a více 10

Me - HK 6

DK - Me 3

DK a méně 0

T5 HK a více 10

Me - HK 6

DK - Me 3

DK a méně 0

T6 HK a více 10

Me - HK 6

DK - Me 3

DK a méně 0

Zdroj: SEDLÁČEK, J. Účetní data v rukou manažera – finanční analýza v řízení firmy

kde:

HK = horní kvantil hodnot příslušných ukazatelů v daném oboru

Me = medián hodnot příslušných ukazatelů v daném oboru

DK = dolní kvantil hodnot příslušných ukazatelů v daném oboru

57


Bodové hodnocení 51 :

součet bodů > 60

součet bodů < 30

podnik s malou pravděpodobností bankrotu

podnik s vyšší pravděpodobností bankrotu

Bonitní modely – Kralickuv Quicktest 52

Ze 4 základních oblastí analýzy (stabilita, likvidita, rentabilita a hospodářský výsledek) byl

zvolen jeden ukazatel, aby se analyzovala finanční stabilita i výnosová situace firmy.

Tab. č. 13 Algoritmus Kralickova Quicktestu

Ukazatel Konstrukce ukazatele Hodnota ukazatele Body

R1

R2

R3

R4

vlastní kapitál/aktiva celkem

celk. dluhy - peněž. prostředky/provozní

cash flow

EBIT/aktiva celkem

provoz. cash flow/provozní výnosy

Zdroj: KOLÁŘ, P., MRKVIČKA, J. Finanční analýza

0,3 a více 4

0,2 - 0,3 3

0,1 - 0,2 2

0,0 - 0,1 1

0,0 a méně 0

3 a méně 4

3 - 5 3

5 - 12 2

12 - 30 1

30 a více 0

0,15 a více 4

0,12 - 0,15 3

0,08 - 0,12 2

0,00 - 0,08 1

0,00 a méně 0

0,1 a více 4

0,08 - 0,1 3

0,05 - 0,08 2

0,00 - 0,05 1

0,00 a méně 0

51 KOLÁŘ, P., MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-219-2,

s. 152

52 KOLÁŘ, P., MRKVIČKA, J. Finanční analýza. 2. vyd. Praha: ASPI, 2006. 228 s. ISBN 80-7357-219-2,

s. 153

58


Hodnocení finanční stability: FS = R1+R2

2

Hodnocení výnosové situace: VS = R3+R4

2

Hodnocení celkové situace:

CS=

FS VS

2

Výsledek: hodnocení ≥ 3 velmi dobrý podnik

Hodnocení ≤ 1

špatný podnik

59


Příloha č. 2 Vývoj tržeb za zboží a obchodní marže

Vývoj tržeb za zboží a obchodní marže (v tis. Kč)

50000

45000

40000

35000

30000

25000

20000

15000

10000

5000

0

2005 2006 2007 2008

Tržby za zboží

Obchodní marže

60


Příloha č. 3 Poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům

Poměr vlastního kapitálu k cizím zdrojům (v tis. Kč)

20000

15000

14925

16344

13795

11850

10000

5000

4964 5136 5692 6180

0

2005 2006 2007 2008

Vlastní kapitál

Cizí zdroje

61


Příloha č. 4 Vývoj ukazatelů rentability ROA a ROE

Vývoj ukazatelů rentability ROA a ROE

ROA

ROE

12,11%

7,34%

9,77%

7,90%

6,71% 6,41%

3,95%

3,35%

2005

2006 2007 2008

62

More magazines by this user
Similar magazines