25.02.2014 Views

g - Uniwersytet Śląski

g - Uniwersytet Śląski

g - Uniwersytet Śląski

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Pokazany poniżej wykaz bardzo dobrych pozycji

literatury popularnonaukowej na wskazane tematy

można znaleźć na stronie internetowej

Zakładu Teorii Pola i Cząstek Elementarnych

Instytutu Fizyki

Uniwersytetu Śląskiego

http://server.phys.us.edu.pl/~ztpce/


NAUKA A PSEUDONAUKA

1. A.K.Wróblewski - „Prawda i mity w fizyce”, Iskry, Warszawa 1987,

2. M. Gardner – „Nauka, pseudonauka, szarlataneria”, Wydawnictwo

Pandora 1997,

3. R. P. Feynman – „Sens tego wszystkiego”, Prószyński i S-ka,

Warszawa, 1999,

4. R.G.A. Dolby – „Czy nauce można wierzyć? NIEPEWNOŚĆ

WIEDZY”, Amber, Sp.z.o.o., 1998,

5. Hy Ruchlis – „Skąd wiesz, że to prawda” - Prószyński i S-ka,

Warszawa, 1998,

6. Polska Akademia Nauk - Zbiór Wypowiedzi- „O nauce,

pseudonauce, paranauce”, PWN, 1999.


SKŁADNIKI MATERII I ODDZIAŁYWANIA POMIĘDZY NIMI

WEDŁUG MODELU STANDARDOWEGO

1. Donald H. Perkins – ”Wstęp do fizyki wysokich energii” , PWN,

Warszawa 2004,

2. E. Leader, E. Predazzi –„Wstęp do teorii odziaływań kwarków i

leptonów”, PWN, Warszawa, 1990,

3. L. Lederman, D. Teresi, „Boska cząstka, jeśli Wszechświat jest

odpowiedzią, jak brzmi pytanie?”

Prószyński i S-ka, Warszawa, 2005,

4. F. Close, „Kosmiczna cebula”, PWN, Warszawa, 1988.


RUCH I JEGO OPIS

1.W opracowaniu P. Davisa i J. Browna –„ Duch w atomie” Wyd. CIS,

Warszawa,1996,

2. R.P. Feynman – „QED osobliwa teoria światła i materii”, PWN,

Warszawa, 1992,

3. B. Greene – „Piękno Wszechświata”, Prószyński i S-ka, Warszawa,

2001,

4. R.P. Feynman – „Sześć łatwych kawałków” , Prószyński i S-ka,

Warszawa, 1998,

5. B. Greene – „Struktura kosmosu”, Prószyński i S-ka, Warszawa,

2005.


PRZESTRZEŃ I CZAS W UJĘCIU POPULARNYM

1.A.Einstein & L. Infeld – „Ewolucja fizyki”, Prószyński i S-ka,

Warszawa,1998,

2. B. Greene – „Struktura Kosmosu”, Prószyński i S-ka, Warszawa,

2005,

3. S. Hawking – „Krótka historia czasu”, Zysk i S-ka Wydawnictwo,

Poznań, 2005,

4. Encyklopedia PWN – „Fizyka, Spojrzenie na czas i przestrzeń”,

PWN, 2002,

5. S.W. Hawking, K.S.Thorne, I. Nowikow,T. Ferris, A. Lightman –

„Przyszłość czasoprzestrzeni”, Zysk i S-ka,

Wydawnictwo, Poznań,2002.


NASZE PRZYZWYCZAJENIA MAKROSKOPOWE A ŚWIAT

ATOMÓW

1.R. P. Feynman – „Charakter praw fizycznych”, Prószyński i S-ka,

Warszawa,2000,

2. P.C.W. Davies & J.R. Brown –„Duch w atomie”, Wydawnictwo CIS,

Warszawa, 1996,

3. A.Einstein & L. Infeld – „Ewolucja fizyki”, Prószyński i S-ka, Warszawa,

1998,

4. P.Atkins – „Palec Galileusza”, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań, 2005.

5. B. Greene – „Piękno Wszechświata”, Prószyński i S-ka, Warszawa,

2001,

6. R. Penrose – „Makroświat, mikroświat i ludzki umysł”, Prószyński i

S- ka, Warszawa, 2001,

7. R.Penrose – „Nowy umysł cesarza”, PWN, Warszawa, 1996.


Z CZEGO JESTEŚMY ZBUDOWANI - PODSTAWOWE

SKŁADNIKI MATERII I ICH ODDZIAŁYWANIA

1. D.Teresi, L. Lederman – „Boska cząstka. Jeżeli Wszechświat jest

odpowiedzią, jak brzmi pytanie?”, Prószyński i S-ka,

Warszawa, 2005,

2. R.G. Newton – „Zrozumieć przyrodę”, Prószyński i S-ka, Warszawa,

1996,

3. M.Gell- Mann – „Kwarki i jaguar, Przyroda z prostotą i złożonością”,

Wydawnictwo CIS, Warszawa, 1996,

4. F. Wilscek, B. Devine – „W poszukiwaniu harmonii, wariacje na

tematy fizyki współczesnej”, Prószyński i S-ka,

Warszawa, 2007.


BUDOWA WSZECHŚWIATA

1. J. Gribbin – „W poszukiwaniu wielkiego wybuchu”, Zysk i S-ka, Poznań,

2000,

2. T. Ferris – „Cały ten kram, raport o stanie Wszechświata(ów)”, Dom

Wydawniczy Rebis, Poznań, 1999,

3. A.H. Guth – „Wszechświat inflacyjny, w poszukiwaniu nowej teorii

pochodzenia kosmosu”, Prószyński i S-ka, Warszawa,

2000,

4. S. Weinberg – „Pierwsze trzy minuty, współczesny obraz początku

Wszechświata”, Iskry, Warszawa, 1980,

5. M.Rees – „Przed początkiem, nasz Wszechświat i inne

wszechświaty”, Prószyński i S- ka, Warszawa, 1999,

6. T. Padmanabhan – „Gdy minęły pierwsze trzy minuty”, Amber, Sp.z.o.o.

1998.

7. C.M. Wynn & A.W. Wiggins – „Pięć największych idei w nauce”,

Prószyński i S- ka, Warszawa, 1998,

8. N. deGrasse Tyson, D. Goldsmith, - „Wielki Początek, 14 miliardów lat

kosmicznej ewolucji” Prószyński i S-ka, Warszawa, 2007


BUDOWA WSZECHŚWIATA c.d.

9) Brian Greene – STRUKTURA KOSMOSU. Przestrzeń , czas i

struktura rzeczywistości, Prószyński i S-ka, Warszawa,

2005,

10) Brian Green – PIĘKNO WSZECHŚWIATA , Prószyński i S-ka,

Warszawa, 2001,

11) Neil deGrasse Tyson, Donald Goldsmith – WIELKI POCZĄTEK 14

miliardów lat kosmicznej ewolucji, Prószyński i S-ka,

Warszawa, 2007,

12) John M. Charap – Objaśnienie Wszechświata, Prószyński i S-ka,

Warszawa , 2006.


POŻYTKi I ZAGROŻENIA PŁYNĄCE Z ROZWOJU

NAUKI – bilans pożytków i strat

1. Pod Redakcją Martina Moskovitsa – „Czy nauka jest dobra”,

Wydawnictwo CiS, Warszawa, 1997,

2. R. P. Feynman – „Sens tego wszystkiego”, Prószyński i S-ka,

Warszawa, 1999,

3. R. P. Feynman – „Przyjemność poznawania”, Prószyński i S-ka,

Warszawa, 1999,

4. G.Charpak & R.L.Garwin – „Błędne ogniki i grzyby atomowe”,

Wydawnictwo Naukowo -Techniczne,

Warszawa, 1999.


NAUKA I RELIGIA

1. R. P. Feynman – „Sens tego wszystkiego”, Prószyński i S-ka,

Warszawa, 1999,

2. „Albert Einstein, Pisma filozoficzne”, Wydawnictwo IFiS PAN,

Warszawa 1999,

3. Abraham Pais – „Tu żył Albert Einstein”, Prószyński i S-ka, Warszawa,

2005,

4. „Einstein w cytatach”, zebrała A. Calaprice, Prószyński i S-ka,

Warszawa, 1997,

5. J. Życiński – „Tabletki Bogu nie szkodzą”, Tygodnik Powszechny, 31

lipiec 2005,

6. M. Zając – „Nowy spór o teorię ewolucji –Witraż z Darwinem”,

Tygodnik Powszechny, 24 lipiec 2005,

7. M. Zając – „Bóg, konieczność i przypadek”, rozmowa z ks. prof.

Michałem Helerem, Tygodnik Powszechny, 24 lipiec 2005,

8. R. Dawkins – „Bóg urojony”, Wydawnictwo CIC, Warszawa 2007,

9. A. McGrath, J. C. McGrath - „Bóg nie jest urojeniem, złudzenia

Dawkinsa”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007,

10. Hans-Dieter Mutschler, Fizyka i religia, Wydawnictwo WAM, Kraków ,

2007.


Co obecnie wiemy

o Wszechświecie

-makroświat

Marek Zrałek

Zakład Teorii Pola i Cząstek Elementarnych,

Instytut Fizyki,

Uniwersytet Śląski

Katowice, 4 grudnia, 2007


Ludzie od zawsze

pragnęli zrozumieć

pochodzenie

Wszechświata


Arystoteles, Ptolemeusz - Ziemia centrum kosmosu

Kopernik – Słońce centrum Wszechświata

Newton – Gwiazdy sa słońcami podobnymi do naszego,

statycznie rozmieszczone w przestrzeni (później

uświadomiono sobie, że statyczna konfiguracja musi być

niestabilna.

Koniec XVIII wieku – gwiazdy nie są równomiernie

rozmieszczone, tworzą skupisko w kształcie dysku – DROGA

MLECZNA. Wiliam Herschel potrałił wyznaczyć strukturę

dysku (ale układ słoneczny jest w centrum dysku)

Początek XX wieku – Herlow Shapley – znajdujemy się około

2/3 od środka Galaktyki. Ale DM leży w centrum

Wszechświata.


Edwin Powell Hubble - jedna z gwiazd w Wielkiej Mgławicy w

Andromedzie jest odległa 850000 lat świetlnych od Ziemi –

początek astronomii pozagalaktycznej

Dopiero w 1952 roku – Walter Baage – DM jest dość typowa

galaktyką

Wtedy sformułowano:

Zasadę kosmologiczną

(czasem nazywaną zasadą kopernikańską)


Obecny

Wszechświat

jest niewobrażalnie

wielki


C = 299793458 m/sek

ª300000 km/sek

Słońce

Ziemia

8 minut

Promieniowanie elektromagnetyczne kilka miliardów

lat świetnych

Neutrina 15000 lat świetlnych


ODLEGŁOŚCI

Rok świetlny = 1 light year =1ly

= (1 rok = 31 536 000 sek) ƒ (299 793.458 km/sek)

= 9454290000000 km = 9.5 ƒ 10 12 km ,

Najbliższe gwiazdy ---- kilka ly,

1 pc == 1 parsek =3.261ly

kpc = 1000 pc,

Mpc = 1000000 pc.

Rozmiary naszej Galaktyki

Droga Mleczna zawiera około

gwiazd

11

10

200 mln lat

0.3 kpc

12.5 kpc

8 kpc


Znajdujmy się w Grupie Lokalnej o rozmiarach ---- 1.5 Mpc,

najbliższe nam galaktyki to:

Wielki Obłok Magelana ---- 50 kpc od DM,

Wielka Mgławica w Andromedzie ---- 770 kpc od DM.

Na odległościach rzędu 100 Mps dostrzegamy

wielkoskalowe struktury. Galaktyki nie są rozłożone

równomiernie, tworzone są gromady galaktyk, te grupują

się tworząc supergromady powiązane łańcuchami i

ścianami galaktyk. Pomiędzy nimi są wielkie pustki (50

Mpc).

W małej skali Wszechświat nie jest izotropowy i

jednorodny. O wielkoskalowej jednorodności możemy

zacząć mówić dopiero na odległościach 500 – 1000 Mps.


Obserwujemy około 100 miliardów

galaktyk wielkości Drogi Mlecznej

Czy wszystko

obserwujemy?


Zasada kosmologiczna

W dużej skali Wszechświat jest jednorodny

i izotropowy.

Miejsce, które zajmujemy we

Wszechświecie nie jest pod żadnym

względem wyróżnione.


Mamy ogromną potrzebę wyjaśnienia:

Dlaczego Wszechświat istnieje?

W jaki sposób stał się takim, jakim

go widzimy?

Jakie prawa rządzą Jego ewolucją?

W ostatnim okresie zaczyna

pojawiać się możliwość udzielenia

odpowiedzi na te pytania.


Standardowy

model

kosmologiczny


Standardowy Model Kosmologiczny

Standardowy model kosmologiczny

‣ Najlepszy model Wszechświata

jakim dysponujemy,

Ekspansja galaktyk,

Mikrofalowe promieniowanie tła,

Pierwotna nukleosynteza’

Formowanie wielkich struktur.


1916 rok - Einstein tworzy

OGÓLNĄ TEORIĘ WZGLĘDNOŚCI

i podaje zasadnicze równanie:

kT

αβ

= G

αβ + Λg αβ

1917 rok – Einstein zauważa G że jego równanie nie ma

stacjonarnych rozwiązań (Wszechświat się nie rozszerza i nie

kurczy, co jest niezgodne z jego równaniem)

1922 rok - Aleksander Friedman

(i niezależnie Georges Lemaītre )

podaje rozwiązanie równania bez

stałej kosmologicznej


Edwin Hubble

1889-1953

Ekspansja Wszechświata

• W 1948 roku uruchomił

olbrzymi pięciometrowy

teleskop Caltech na Mount

Palomar.

• Mierząc jasność galaktyk

wykazał, że im dalej znajduje

się galaktyka tym większa jest

jej „pozorna prędkość”.

• Z obserwacji tych pochodzi

„Prawo Hubble’a” wyrażające

zależność prędkości galaktyki

(v) od jej odległości (d):

v = H d


George Gamow

1904-1968

Nukleosynteza

Gamow przyjął, że

wszechświat „narodził się”

jako niewyobrażalnie gorący

obiekt, z którego podczas

ekspansji najpierw powstały

jądra, potem najlżejsze

atomy: atomy wodoru i helu.

Opublikował on swoje prace

w 1948 roku.

Przeciwnicy tego modelu,

starając się go ośmieszyć,

rozpowszechnili nazwę:

„BIG BANG”

(Wielki Wybuch)


Promieniowanie reliktowe

W roku 1964 pracownicy Laboratoriów Bella w USA, badając szumy

zakłócające pracę anten radiowych, odkryli przypadkowo istnienie w

przestrzeni promieniowania elektromagnetycznego o średniej długości

fali około 0.1cm. Okazało się, że jest ono emitowane izotropowo, z

każdego kierunku odbioru o każdej porze dnia i roku, niezależnie od

obrotu Ziemi i jej ruchu wokół Słońca. Musiało więc pochodzić spoza

Układu Słonecznego, a nawet spoza naszej Galaktyki, gdyż inaczej

zmieniałby się wraz ze zmianą kierunku osi Ziemi.

Arno Penzias (z lewej)

i Robert Wilson przed

anteną w Holmdel

w stanie New Jersey,

za pomocą której

przypadkowo odkryli

mikrofalowe

promieniowanie tła.


..

.

M

Długość fali fotonu . ( a więc jego energia) rośnie w

raz z ekspansją Wszechświata

.

.


Wielki

Wybuch

Krótka Historia Wszechświata

(model gorącego wybuchu)

10 32 K 10 16 K 10 15 K 10 13 K 10 10 K 10 9 K 3000K 18K 3K

10 -43 s

10 -12 s

10 -10 s

10 -6 s

1s

3min

300 000lat

Miliard

lat

15

miliardów

lat

W chwili Wielkiego Wybuchu Wszechświat miał zerowy promień,

a zatem nieskończenie wysoką temperaturę. W miarę jak wzrastał promień

temperatura promieniowania spadała. Gdy promień Wszechświata

wzrasta dwukrotnie temperatura spada o połowę

„Krótka historia czasu” Stephen Hawking


Śledzimy

etapy

powstawania

obecnego

Wszechświata


t < 10

−43

sek

32 0

T > 10 K

Era Plancka

Pianka czasoprzestrzenna,

Mini czarne dziury,

Tunele czasoprzestrzenna


Era wielkiej unifikacji i plazmy

kwarkowo -gluonowej

Zwykła, niekwantowa czasoprzestrzeń, zaczyna

obowiązywać OTW, zaczęła się w momencie

oddzielenia GUT od grawitacji


Na początku tej ery -

INFLACJA

Wszechświat rozszerza się

przynajmniej 10 30 razy

W tym okresie uformowała się asymetria materia -

antymateria (BARIOGENEZA) – na miliard par jedna

cząstka więcej

Mamy stan plazmy kwarkowo

– gluonowej + leptony, z małą

przewagą cząstek

Pod koniec tej ery oddzielają się oddziaływania

słabe od elektromagnetycznych


Era hadronowa

Kwarki i gluony przestają

być swobodne powstają

hadrony

Materia przestaje być

w równowadze z

antymaterią

Nieliczne zachowane hadrony tworzą obecny Wszechświat


Nukleosynteza

Wraz ze spadkiem temperatury

protony i neutrony przestają być w

równowadze i powstają lekkie jądra

Można wyznaczyć ilość lekkich

pierwiastków we Wszechświecie


Przed

Cząstki we Wszechświecie

fotony

neutrina

Po

liczba/cm 3

protony elektrony

neutrony

ciemna

materia


Związek pomiędzy energią i

temperaturą:

k T = E gdzie k – stała Boltzmana

k = 8.6 x 10 –5 eV/1 0 K,

ΔE = k (T + 1) – k T = k/1 0 K,

Związek pomiędzy czasem

i energią:

1 MeV

kT = const ×

t

stąd

1 0 K = 8.6 x 10 –5 eV,

1000 GeV – energia

zderzenia pp w Batavii w

Fermilab,

10 10 0 K = 0.86 x 10 6 eV = 0.86 MeV,

1 GeV = 1000 MeV,

1000 GeV = 10 16 0 K ─► t = 10 -12 sek

Śledzimy

„eksperymentalnie”

Wielki Wybuch po

t = 10 -12 sek


Po okresie Bariogenezy ?????

1

1000 GeV --- 10 16 0 K --- t = 10 -12 sek

e, μ, τ, ν e,

ν μ

, ν τ

1000 oraz GeV --- u, 10 d, 16 0 K --- c, t = 10 s, -12 sek t, b

e, μ, τ, ν e, ν μ , ν τ oraz u, d, c, s, t, b

a także W + , W - , Z 0

, γ, gluony,

a także W + , W - , Z 0 , γ, gluony

nie ma równowagi cząstki- antycząstki

rozpad i kreacja par

Wszechświat rozszerza się maleje

temperatura

maleje energia zderzeń


2

E = 100 GeV --- 10 15 0

K --- 10 -10 sek

Elektrosłabe przejście fazowe Kwarki,

leptony, cząstki W i Z nabywają masę,

Te same cząstki co poprzednio ale już

posiadające masę.

E = 1 GeV --- 10 13 0 K --- 10 -6 sek

u, d, e + , e - , γ, ν e ,ν e

3 E = 1 GeV --- 10 13 0

K --- 10 -6 sek

Rozpadły się ciężkie kwarki i leptony,

u, d, e + , e - , γ, ν e

,

Powstają nukleony, nie ma swobodnych kwarków,

p = uud, n = ddu


U

d


ale

n → p + e - + ν, zmniejsza się liczba neutronów,

n + e + → p + ν, p + ν→n + e +

Jądra jeszcze nie powstają.

4

E = 1 MeV --- 10 10

n + e + ? p + ν, p + ν ? n + e +

E = 1 MeV --- 10 10 0 K --- 1 sek

0 K --- 1 sek

Reakcje n ↔ p przestają zachodzić,

Neutrina zaczynają się zachowywać jak cząstki

swobodne,

75 % protonów, 25% neutronów


5

E = 0.1 MeV --- 10 9 0

K ---- 3 min

Proces e + e - → 2 γ zachodzi, proces odwrotny 2 γ → e + e -

już nie,

Zaczyna się tworzyć deuter (D = pn) oraz tryt (T = nnp):

n + p → D, D + n →E T = 0.1 MeV a --- także 10 9 0 K ---- 3 D min + p → 3 He 2,

Powstaje Hel i Lit:

D + D → 4 He 2

, T + p → 3 He 2

, n + 3 He 2,

→ 4 He 2

oraz

3

He 2

+ 4 He 2

→ 7 Be 4

+ γ

╚════► 7 Li 3

+ p,

Nie istnieją stabilne jądra z A = 5 i A = 8, energia zbyt

mała aby pokonać barierę kulombowską ═══► koniec

pierwotnej nukleosyntezy,

E


Wszystkie neutrony są włączone w jądra helu i trochę litu,

Było 87% protonów i 13% neutronów, stąd

13% + 13% = 26% jąder helu oraz 74% protonów,

Mamy dużo fotonów (miliard na każdy nukleon),

Elektrony i jądra nie tworzą jeszcze atomów.

Długi okres nic się specjalnego nie dzieje, dopiero gdy

6

E = 13.6 eV --- 2500 0 K ---- 300000 lat

Fotony przestają oddziaływać z jądrami i elektronami

══► mikrofalowe promieniowanie tła,

• Mamy wodór oraz hel ( trochę deuteru, trytu, helu 3

litu).


Obecny Wszechświat wygląda trochę inaczej ══►

obserwujemy we Wszechświecie całą tablicę Mendelejewa,

(rozpowszechnienie pierwiastków)

Wszystkie inne pierwiastki powyżej LITU powstały w

gwiazdach,

Jak powstały gwiazdy, galaktyki, gromady galaktyk? na

arenę wkracza oddziaływanie GRAWITACYJNE,

Małe fluktuacje gęstości materii:

COBE (1992) - pierwsze fluktuacje,

WMAP (2003) - promieniowanie mikrofalowe nie jest

izotropowe,

Pierwiastki od litu do żelaza powstawały w gwiazdach,

(energia wiązania na nukleon)

Pierwiastki cięższe od żelaza powstawały w trakcie wybuchów

supernowych.


Krzywa rozpowszechniania pierwiastków chemicznych

Krzywa rozpowszechniania pierwiastków chemicznych wg Camerona

(1973), w górze na prawo – schematyczny kontur krzywej z

zaznaczeniem lokalnych maksimów i minima Li-Be-B


Penzias i Wilson

(1965)

══►

COBE (1992)

══►

WMAP (2003)

══►

ΔT/T = 10 -5


Energia wiązania nukleonu w jądrze

Zależność

średniej energii

wiązania

przypadającej na

jeden nukleon

w jądrze

w funkcji liczby

masowej A jądra


W 1974 roku G. Smoot przysłał do NASA projekt aby zmierzyć „mapę”

CMB i poszukiwać tam odstępstw od jednorodnego rozkładu potrzebną dla

potwierdzenia możliwości tworzenia galaktyk.

Pod koniec lat 80 – tych J. Mather budował spektrometr FIRAS (Far

Infrared Absolute Spectrophotometer) a G. Smoot spektrometr DRM

(Differential Microwafe Radiometer). W 1986 roku po wypadku Challengera,

prace z wysłaniem satelity zostały wstrzymane. Muther przekonał NASA aby

jednak wysłać satelitę z aparaturą badawczą. W Listopadzie 1989 COBE

wystartował z FIRAS oraz z DRM.

Pierwsze wyniki Mathera T = 2.725 ¡0.002 K.

Później mapa nieba z DRM pokazała odstępstwa od izotropowego rozkładu z

precyzją 10 ppm. Wskazywało to na możliwość tworzenia galaktyk i

ograniczyło wiele różnych modeli rozpatrywanych wcześniej.

Satelita COBE pracował do 1993 roku.

W 2003 roku następca COBE salelita WMAP (Wilkinson Microwave Anisotropy

Probe) dał jeszcze dokładniejsze wyniki (∆T = 10 -5 K).


Gwiazdy pierwszej generacji ---- paliwo wodór i hel,

Grawitacyjne przyciąganie ----- rośnie temperatura

wnętrza,

Zapala się wodór:

4 p → 4 He 2

+ 2 e + + 2 ν + 2 γ ,

Gdy T > 10 8 0

K zapala się hel:

4

He 2

+ 4 He 2

→ 8 Be 4

ale po t = 10 -15 sek

rozpada się na 2 ( 4 He 2

) ,

Duża gęstość, może powstać węgiel:

8

Be 4

+ 4 He 2

→ 12 C 6

+ g ,

szansa jest duża bo istnieje stan wzbudzony węgla o energii

7.644 MeV.

Bardzo mało Litu (L), Berylu (Be) oraz Boru (B),


Mając stabilny węgiel powstają tlen, azot i neon:

12

C 6

+ 4 He 2

→ 16 O 8

+ g,

16

O 8

+ 4 He 2

→ 20 Ne 10

+ g,

12

C 6

+ 2 He 1

→ 14 N 7

+ g,

Dalej zapala się węgiel i tlen:

12

C 6

+ 12 C 6 , , , 12 C 6

+ 18 O 8

, powstają

sód (Na), magnes (Mg), krzem (Si), fosfor (P) i siarka (S),

Dla cięższych jąder bariera kulombowska jest zbyt duża

Jądra powyżej żelaza produkowane są w inny sposób

n + A X Z

→ A+1 Y Z

+ g

╘══► A+1 W Z+1

+ e ─ + ν ,

Wybuchy supernowych roznoszą ciężkie pierwiastki.


Mówiliśmy o gwiazdach I generacji, gwiazdy II generacji

powstają w trochę inny sposób ciężkie pierwiastki są

już rozrzucone przez wybuchy supernowych,

Dalej pracują siły grawitacji dając galaktyki, gromady

galaktyk i planety wokół gwiazd,

Na planetach powstało życie, znamy przynajmniej jedną

taką Planetę

Co działo się po Wielkim Wybuchu do czasu t = 10 -12 sek

pozostaje niewyjaśnione (brak teorii, są hipotezy),

Plany doświadczalne:

LHC , p + p , E = 14000 GeV (t = 10 -15 sek),

sonda PLANCK , promieniowanie reliktowe,

teleskopy np. ALMA (Atacama)


Standardowy model kosmologiczny

PROBLEMY

‣ Ciemna materia,

‣ Ciemna energia,

‣ Asymetria materia –

antymateria,

‣ Promieniowanie kosmiczne o

wielkiej energii,

‣ Rozbłyski gama,

‣ Inflacja.


The Energy Budget

of the Universe

http--www.hep.phys.soton.ac.uk-

~evans-Masterclass-future.ppt


Teoria Wielkiego wybuchu nie zajmuje się

samym wybuchem

• Nie mówi co wybuchło,

• Dlaczego wybuch nastąpił,

•.Jak to się stało.

Niemal każda cywilizacja w historii oferowała jakąś

odpowiedź na te pytania w ramach mitologii lub religii.


Fizyka cząstek elementarnych i kosmologia są teoriami

nierozłącznie związanymi z sobą,

Marzy nam się stworzenie Teorii Ostatecznej

czy wtedy znajdziemy odpowiedzi na pytania

wyjaśniające status życia i inteligencji?

czy znajdziemy w niej uzasadnienie moralności lub

jej braku?

czy zostanie rozstrzygnięta kwestia dobra i zła, tego co

etyczne, a co nie etyczne?

czy nastąpi konflikt pomiędzy nauką i religią?

a może nauka i religia będą się wzajemnie uzupełniać?


Ouroborus -

ilustruje ścisły związek między

„przestrzenią wewnętrzną” –

mikroświatem a „przestrzenią

zewnętrzną” -wszechświatem

W starożytnej Grecji i

Egipcie symboliczny

wąż połykający własny

ogon, stale sam się

pożera i

odradza....reprezentuje

jedność całego bytu,

materialnego i

duchowego, który

nigdy nie znika, lecz

stale zmienia się w

odwiecznym cyklu

zniszczenia i

powtórnych narodzin.


Z pewnością pozostaną pytania egzystencjalne. Pytania o życiu, świadomości

religii, etyce i moralności. Pytanie, czy realny jest scenariusz zaproponowany

przez M.Tegmarka i J.A.Wheelera (arXiv:quant-ph/0101077).

Wiemy, że doświadczenie Boga jest

wydarzeniem równie rzeczywistym,

jak doznanie własnej osobowości lub

bezpośrednich wrażeń zmysłowych.

Ale w czasoprzestrzennym obrazie

świata nie ma miejsca na nic

takiego. Nie odnajduję Boga nigdzie,

ani w czasie , ani w przestrzeni: tak

mówi każdy uczciwy przyrodnik.

Tym samym ściąga na siebie

oskarżenia tych, w których

katechizmie jest powiedziane: Bóg

jest duchem.

E. Schrödinger, „Czym jest życie”,

Pruszyński i S-ka, W-wa,1998.


Czy kiedykolwiek przestaniemy

mówić o:

Jasnowidztwie, telekinezie,

telepatii, astrologii, latających

talerzach, uffo, parafizyce,

magii, parapsychologii,

postrzeganiu pozazmysłowym

......

..a może życie nasze byłoby

wtedy zbyt nudne.


Co obecnie wiemy

o Wszechświecie

-makroświat

Dziękuję za uwagę !

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!