Views
4 years ago

č.j. 007 EX 2272/09 - 48 Usnesení Mgr. Kamil Brančík, soudní ...

č.j. 007 EX 2272/09 - 48 Usnesení Mgr. Kamil Brančík, soudní ...

č.j. 007 EX 2272/09 - 48 Usnesení Mgr. Kamil Brančík, soudní

č.j. 007 EX 2272/09 - 48 Usnesení Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor Exekutorského úřadu Hodonín se sídlem Sadová 15, Hodonín (dále jen exekutor) nařizuje ve věci exekuce oprávněného: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4/2020, 130 00 Praha 3, IČ 41197518, proti povinnému: Belul Mustafa, bytem Týnecká 45/218, 691 53 Tvrdonice, pro 48.786,- Kč s přísl., prodej nemovitostí takto: I. Dražba nemovitostí uvedených ve výroku II. se koná dne 12.4.2011 ve 14:00 hod. v kanceláři Exekutorského úřadu Hodonín, Sadová 15, Hodonín. Prohlídka nemovitostí se koná téhož dne od 8:30 do 9:00 hod. II. Předmětem dražby jsou nemovitosti: budova č.p. 218 na pozemku St. 728, pozemek St. 728 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek 2289/3 - zahrada, pozemek 2291/2 - orná půda; nemovitosti zapsány na LV č. 147 pro obec Tvrdonice a katastrální území Tvrdonice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav; III. Na nemovitostech váznou tato zástavní práva: − zástavní právo smluvní pro Hypoteční banku a.s., ve výši 1.430.000,- Kč, právní účinky vkladu práva ke dni 3.11.2005; − zástavní právo smluvní pro Smart Hypo s.r.o., ve výši 132.816,- Kč s příslušenstvím, právní účinky vkladu práva ke dni 7.1.2008; − zástavní právo z rozhodnutí správního orgánu pro FÚ v Břeclavi, ve výši 143.132,- Kč s příslušenstvím, zřízeno dne 5.5.2010; − zástavní právo exekutorské pro Česká pojišťovna a.s., ve výši 3.062,- Kč s příslušenstvím, ze dne 17.5.2010. IV. Ocenitelná práva a závady váznoucí na nemovitostech zjištěny nebyly. Závady, které prodejem v dražbě nezaniknou zjištěny nebyly. V. Výsledná cena nemovitostí ve výroku II. činí 960.000,- Kč. VI. Nejnižší podání nemovitostí ve výroku II. činí 640.000,- Kč. Výše jistoty nemovitostí ve výroku II. se určuje částkou 100.000,- Kč. Zájemci o koupi dražených nemovitostí jsou povinni složit jistotu před dražbou v hotovosti na pokladně u Exekutorského úřadu v Hodoníně, Sadová 15 nejpozději do 13:30 hod. nebo na účet tohoto úřadu vedený ČSOB a.s. pobočka Hodonín č. 174915091/0300 var. symbol 4422722009. K platbě na účet se přihlédne jen tehdy, pokud bude před zahájením dražebního jednání zjištěno, že na účet došla. VII.Příklep bude udělen tomu, kdo učiní nejvyšší podání. Nejvyšší podání je třeba uhradit ve lhůtě jednoho (1) měsíce od právní moci usnesení o udělení příklepu. Vydražitel je oprávněn převzít vydraženou nemovitost s příslušenstvím dnem následujícím po udělení příklepu. Nejvyšší podání je třeba zaplatit na shora uvedený účet exekutorského úřadu,

č.j. 007 EX 336/05 - 48 Usnesení Mgr. Kamil Brančík, soudní ...
č.j. 007 EX 106/08 - 38 Usnesení Mgr. Kamil Brančík, soudní ...
č.j. 007 EX 21/04-88 Usnesení Mgr. Kamil Brančík, soudní exekutor ...
č.j. 007 EX 1660/03 - 122 15Nc 2724/2003-4 Usnesení Mgr. Kamil ...
č.j. 007 EX 1674/04 - 65 Usnesení Mgr. Kamil Brančík, soudní ...
č.j. 007 EX 3655/08-108 41Nc 234/2008-6 Usnesení Mgr. Kamil ...
č.j. 007 EX 4265/08 - Exekutorský úřad Hodonín
č.j. 007 EX 3563/08 - Exekutorský úřad Hodonín
č.j. 007 EX 4109/08 - Exekutorský úřad Hodonín
č.j. 007 EX 630/08 - Exekutorský úřad Hodonín
č.j. 007 EX 4109/08 - Exekutorský úřad Hodonín
342869-posudek, 125 ex 1053-09.pdf - Exekutorský úřad Český ...