Parlamendiliikmete käsiraamat - Inter-Parliamentary Union

ipu.org

Parlamendiliikmete käsiraamat - Inter-Parliamentary Union

Sissejuhatus

Kodakondsusega inimesed võtavad sellega kaasnevaid õigusi ja kohustusi tavaliselt

endastmõistetavalt. Enamik meist saab saata oma last kooli, pöörduda haiguse korral

arsti poole, astuda töösuhtesse ja valida oma esindajaid parlamenti. Me tunneme, et

me osaleme oma riigi elus ja et me kuulume millessegi, mis on meist suurem.

Kuid mida tunneb inimene, kellel ei ole kodakondsust, kes on kodakondsuseta? Kodakondsuseta

inimene ei saa oma elukohariigis hääletada, taotleda reisidokumenti ega

registreerida oma abielu. Mõnedel juhtudel võib isikut, kellel ei ole kodakondsust ja kes

ei ela oma päritoluriigis või eelmises elukohariigis ja keda tema kodumaa ei võta vastu,

pikemat aega kinni pidada. Sageli puudub isikutel, kes ei suuda tõestada õiguslikku

seost mingi riigiga isegi kõige elementaarsemad õigused, nagu näiteks õigus haridusele,

õigus arstiabile ja õigus tööle.

“Kuulata, kuidas riik, kus ma elan, ütleb sulle ei; kuulata, kuidas riik, kus

ma sündisin, ütleb sulle ei, kuulata, kuidas riik, kus mu vanemad sündisid,

ütleb sulle ei; pidevalt kuulata ütlust “sa ei kuulu meie hulka!” Ma tunnen,

et ma ei ole keegi ja ma isegi ei tea, miks ma elan. Olla kodakondsuseta

tähendab pidevalt tunda, et sa ei ole midagi väärt.”

Lara, endine kodakondsusetu

UNHCR-i poolt 2003. aastal läbiviidud kodakondsusetuse uuringu tulemused kinnitasid,

et kodakondsusetust põhjustavaid probleeme esineb praktiliselt kõikides maailma

piirkondades. Sellest hoolimata ei ole täpselt teada, kui palju on maailmas kodakondsuseta

inimesi, sest riigid sageli ei soovi või ei suuda selle kohta täpseid andmeid anda

ja ainult vähestes riikides registreeritakse kodakondsuseta isikuid. Tuleb tunnistada, et

riikidel ei olegi ranget kohustust teatada nende territooriumil elavate kodakondsuseta

isikute arvu. UNHCR-i hinnangul on miljonid inimesed üle kogu maailma jäetud kodakondsusest

ilma.

Kodakondsusetus, mida esmakordselt tunnistati ülemaailmse probleemina 20. sajandi

I poolel, võivad põhjustada riikidevahelised vaidlused isikute õigusliku identiteedi

üle, riikide õigusjärglus, teatud ühiskonnarühmade ulatuslik tõrjumine või isikult või

isikute rühmalt nende kodakondsuse äravõtmine. Tavaliselt tekitavad kodakondsusetust

rahvusvahelistes suhetes asetleidvad murrangulised muutused. Rahvusvaheliste

piiride muutmine, poliitilise süsteemiga manipuleerimine riigijuhtide poolt eesmärgiga

saavutada küsitavaid poliitilisi eesmärke ja/või kodakondsuse andmisest keeldumine

või selle äravõtmine selleks, et tõrjuda ja marginaliseerida ebapopulaarseid rassilisi,

usulisi või etnilisi vähemusi, on põhjustanud kodakondsusetust praktiliselt igas maailma

piirkonnas. Viimase 20 aastaga on pidevalt kasvanud inimeste arv, kes on jäänud ilma

oma kodakondsusest või kellel ei ole olnud võimalik saada tegelikku kodakondsust. Kui

sellisel olukorral lubatakse jätkuda, siis võib selline õigustest ilmajätmine põhjustada

inimeste ümberasumist.

More magazines by this user
Similar magazines