„Muzyka” XLVI, 2001 nr 3 - Instytut Sztuki Polskiej PAN

ispan.pl

„Muzyka” XLVI, 2001 nr 3 - Instytut Sztuki Polskiej PAN

Artykuły

„Muzyka” XLIV, 1999 nr 1

Jakub Kubieniec

Lamentacje chorałowe w krakowskich rękopisach liturgicznych od XII do XVIII wieku

Martina Homma

Redundacja jako zasada komponowania. Rozważania nad „Andante und Variationen” op. 46 i

„Andante con Variationi” (dbop.) Roberta Schumanna

Ryszard Daniel Golianek

Charaktery i symbole muzyczne w poematach symfonicznych Mieczysława Karłowicza

Materiały

Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Muzyka i finanse. Nieznane źródła do dziejów życia muzycznego na dworze królewskim

polskich Wazów (I)

Komunikaty

Tomasz Jasiński

Kompozytorzy staropolscy w leksykonie Christiana Gottlieba Jöchera

Włodzimierz Sołtysik

Berlińskie kanony wokalne Stanisława Moniuszki

Lektury

Carl Dahlhaus

Filologia a historia recepcji. Uwagi do teorii edycji

Sprawozdania

Elżbieta Witkowska-Zaremba

Zofia Dobrzańska-Fabiańska: Modalność dzieł Claudia Monteverdiego. Kraków 1997

Wojciech Bońkowski

John Rink: Chopin: The Piano Concertos. Cambridge 1997

Edward Boniecki

Karol Szymanowski: Korespondencja. T. III (cz. 1-4) Kraków 1997

Michał Zieliński

Krystyna Tarnawska-Kaczorowska: Tadeusz Baird. Glosy do biografii. Kraków 1997

Dorota Krawczyk

M.A. Arkadiew: Wriemiennyje struktury nowojewropiejskoj muzyki. Moskwa 1993

Maciej Gołąb

Festschrift Christoph Hellmuth Mahling zum 65. Geburtstag. Tutzing 1997


Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XLIV, 1999 nr 2

Miscellanea Ethnomusicologica Lodovico Bielawski dicata

Anna Czekanowska

Ludwik Bielawski – uczony wielkiej pasji

Zbigniew Jerzy Przerembski

Sceny muzyczne na kaflach gotyckich i renesansowych w Polsce

Jadwiga Romana Bobrowska

Obraz kultury muzycznej siedemnastowiecznej Polski w świetle twórczości Wacława

Potockiego

Danuta Pawlak

Z zagadnień warsztatu terenowego i edytorskiego Oskara Kolberga

Arleta Nawrocka

Pieśń protestancka w mazurskiej tradycji ludowej

Piotr Dahlig

Pomorze Zachodnie jako region etnomuzyczny

Ewa Dahlig

Z zagadnień komputerowej archiwizacji i analizy melodii ludowych

J. Katarzyna Dadak-Kozicka

Pionowy wymiar antropologii muzyki

Komunikaty

Krystyna Lesień-Płachecka

Kilka uwag na temat czasu i przestrzeni we współczesnych obchodach dożynkowych

Lektury

Ludwik Bielawski

Ludzka perspektywa czasu u podstaw muzyki

Sprawozdania

Aleksander Pawlak

Kaszuby. Red. Ludwik Bielawski, Aurelia Mioduchowska. W serii: Polska pieśń i muzyka

ludowa. T. II (cz. 1-3) Warszawa 1998

Piotr Dahlig


Ewa Anna Gruszczyńska-Ziółkowska: El poder del sonido. El papel de las crónicas españolas

en la etnomusicología andina. Lima 1995

Maria Baliszewska

Radiowe Centrum Kultury Ludowej - osiągnięcia i zamierzenia

Bibliografia prac Ludwika Bielawskiego

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XLIV, 1999 nr 3

Agnieszka Leszczyńska

Johannes Wanning - kapelmistrz kościoła Mariackiego w Gdańsku

Paweł Gancarczyk

Uwagi o genezie śpiewnika głogowskiego (ca 1480)

Tomasz Jasiński

„Missa Paschalis” Bartłomieja Pękiela. Z badań nad polifonią a capella mistrzów polskiego

baroku

Michał Zieliński

Nowe spojrzenie na formę „Elegei” Tadeusza Bairda

Materiały

Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Muzyka i finanse. Nieznane źródła do dziejów życia muzycznego na dworze królewskim

polskich Wazów (II)

Tomasz Jeż

Spis treści pierwszego tomu tabulatury organowej Johannesa Fischera z Morąga

Lektury

Michael Bernhard

„Lexicon musicum Latinum” a badania nad muzyką średniowiecza

Sprawozdania

Agnieszka Chwiłek

Leslie David Blasius: Schenker’s Argument and the Claims of Music Theory. Cambridge

1996

Ryszard Daniel Golianek


Keith T. Johns: The Symphonic Poems of Franz Liszt. Stuyvesant 1997

Andrzej Tuchowski

Vaughan Williams Studies. Red. Alain Frogley. Cambridge 1996

Magdalena Dziadek

Leon Markiewicz: Grzegorz Fitelberg 1897-1953. Życie i dzieło. Katowice 1995

Wiktor Łyjak

Jerzy Gołos: The Polish Organ. The Instrument and its History. Warszawa 1992

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XLIV, 1999 nr 4

Karol Rathaus

Martin Schüssler

„… można dotrzeć do szerokiej publiczności za pomocą prostych, lecz wyłącznie

artystycznych środków”. Karol Rathaus i recepcja jego dzieł

Donald Pirone

Karol Rathaus: amerykański rozdział

Maria Zduniak

Karol Rathaus w polskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego

Iwona Lindstedt

W dodekafonicznej „diasporze”. V Kwartet smyczkowy op. 72 (1954) Karola Rathausa z

polskiej perspektywy recepcji doktryny Schönberga w latach 1945-56

Michał Bristiger

Rękopisy Karola Rathausa z teorii i praktyki muzyki filmowej

Żródła i dokumenty

Karol Rathaus

Muzyka w filmie dźwiękowym. Myśli i doświadczenia

Sprawozdania

Jolanta Guzy-Pasiakowa

Christopher Hailey: Franz Schreker, 1878-1934: A Cultural Biography. Cambridge 1993

Sylwia Zabieglińska


Max Padison: Adorno, Modernism and Mass Culture. Essays on Critical Theory and Music.

Cambridge 1993

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XLV, 2000 nr 1

Zofia Dobrzańska-Fabiańska

Chromatyka w procesie przemian techniki dźwiękowej przełomów XVI i XVII oraz XIX i

XX wieku

Maciej Gołąb

Dziewiętnastowieczne transkrypcje muzycznych arcydzieł. Próba typologii na przykładzie

utworów Fryderyka Chopina

Grzegorz Zieziula

Poznańskie koncerty Ignacego Feliksa Dobrzyńskiego

Komunikaty

Stanisław Czajkowski

„Stabat mater” Josquina des Prés w nieznanej kopii wawelskiej z początku XVIII wieku

Tomasz Jasiński

„Christus iam surrexit”. Rekonstrukcja zdekompletowanej kontrafaktury Franciszka Liliusa

Lektury

Georg von Dadelsen

„Wersja ostatniej ręki” w muzyce

Sprawozdania

Paweł Gancarczyk

Dieter Kirsch, Lenz Meierott: Berliner Lautentabulaturen in Krakau. Mainz 1992

Halina Sieradz

Alina Żórawska-Witkowska: Muzyka na dworze i w teatrze Stanisława Augusta, Warszawa

1995

Andrzej Tucholski

Alistair Wightman: Karłowicz, Młoda Polska i muzyczny fin de siécle. Kraków 1996

Ryszard Daniel Golianek

Levon Hakobian: Music of the Soviet Age 1917-1987. Stockholm 1998


Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XLV, 2000 nr 2

Musicalia Latina

Michel Hugo

Diagramy włączone do „Musica Isidori” a problem skali dawnego chorału hiszpańskiego

Barbara Haggh

Traktat „Musica disciplina” Aureliana Reomensis. Proweniencja i datowanie

Jakub Kubieniec

Akwizgrański Przekaz „Ad festa pretiosi”

Paweł Gancarczyk

Nieznane źródła polifonii chorałowej w Polsce XV wieku

Elżbieta Witkowska-Zaremba

Nieznana kopia traktatu „Musica speculativa” Johannesa de Muris w kontekście tradycji

krakowskiej

Lektury

Nancy Phillips, Michel Huglo

„De Musica” św. Augustyna i organizacja czasu muzycznego od IX do XII wieku

Sprawozdania

Elżbieta Witkowska-Zaremba

Alexander Rausch: Die Musiktraktate des Abtes Bern von Reichenau. Edition und

Interpretation. Tutzing 1999

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

Sławomira Żerańska-Kominek

Ludwika Bielawskiego teoria czasu

Marlena Frąckowska

„Muzyka” XLV, 2000 nr 3


Harmonia fryzjerska – idiom popularnej muzyki amerykańskiej

Marcin Szelest

„Io son ferito, ahi lasso” Giovanniego Pierluigiego da Palestrina i „Venite exsultemus”

Adama Jarzębskiego – wokalny pierwowzór w instrumentalnym opracowaniu

Lektury

Jonathan D. Kramer

O genezie muzycznego postmodernizmu

Sprawozdania

Tomasz Jeż

Franz Kessler: Danzige Gesangbücher 1586-1793. Lüneburg 1998

Tomasz Jasiński

Sub Sole Sarmatiae. Zesz. 1-3, 5-8. Kraków 1994-1997

Tomasz Jasiński

Matthias Schneider: Buxtehudes Choralfantasien. Textdeutung oder „phantastischer Stil”?.

Kassel, Basel, London, New York, Prag 1997

Jacek Staszewski

Alina Żórawska-Witkowska: Muzyka na dworze Augusta II w Warszawie. Warszawa 1997

Dorota Krawczyk

Anna Nowak: Współczesny koncert polski. Bydgoszcz 1997

Jerzy S. Wasilewski

Sławomira Żerańska-Kominek, Arnold Lebeuf: Opowieść o szalonej Harman i Aszyku

zakochanym w księżycu. Kraków 1998 (Warsaw 1997)

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

Stanisław Pietraszko

Sens w muzyce, sens w muzykologii

„Muzyka” XLV, 2000 nr 4

Konteksty analizy muzycznej

Elżbieta Witkowska-Zaremba

Theoria – Praxis – Poiesis. Średniowieczny rozdział dziejów analizy muzycznej

Maciej Gołąb


Konteksty historii analizy muzycznej

Iwona Lindstedt

Metody informatyczne – nowe perspektywy analizy muzycznej?

Alicja Jarzębska

Amerykańskie metody sformalizowanej analizy muzycznej

Sławomira Żerańska-Kominek

Antropologiczne ujęcie problemu analizy muzycznej

Dyskusja

„Analiza w procesie komunikacji muzycznej”: Krzysztof Baculewski, Roman Berger, Maciej

Gołąb, Zofia Helman, Alicja Jarzębska, Włodzimierz Kotoński, Bogusław Schaeffer,

Zbigniew Skowron, Tadeusz Wielecki, Sławomira Żerańska-Kominek

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XLVI, 2001 nr 1

Marcin Szelest

„Sonata” Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego w kontekście repertuaru europejskiego

Sławomira Żerańska-Kominek

Karol Darwin a problem pochodzenia muzyki

Katarzyna Naliwajek

Modele struktury muzycznej w „Bagatelle für A.W.” Pawła Szymańskiego

Materiały

Anna Ryszka-Komarnicka

Nowe źródła do badań nad włoskim repertuarem oratoryjnym II połowy XVIII wieku z

Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej

Komunikaty

Tadeusz Maciejewski

Wiadomości o muzykach kapeli norbertańskiej z Witowa

Lektury

Reinhard Strohm

Analiza muzyczna jako część historii muzyki


Sprawozdania

Irena Poniatowska

Siegbert Rampe: Mozarts Claviermusik. Klangwelt und Aufführungspraxis. Kassel 1995

Irena Poniatowska

John Irving: Mozart’s Piano Sonatas. Context, Sources, Style. Cambridge 1997

Elżbieta Zwolińska

Ryszard J. Wieczorek: Ut cantus consonet verbis. Związki muzyki ze słowem we włoskiej

refleksji muzycznej XVI wieku. Poznań 1995

Andrzej Tuchowski

Warschauer Herbst und Neue Polnische Musik. Red. Volker Kalisch. Essen 1998

Iwona Lindstedt

Martina Homma: Witold Lutosławski. Zwölfton-Harmonik – Formbildung – „aleatorischer

Kontrapunkt”. Köln 1995

Irina Nikolska

Ryszard D. Golianek: Dramaturgia kwartetów smyczkowych Dymitra Szostakowicza. Poznań

1995

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XLVI, 2001 nr 2

Wojciech Bońkowski

Wykonanie muzyczne jako przedmiot badań muzykologicznych

Tomasz Jasiński

Anonimowy dodatek „Domina nostra” do motetu „Sub tuum praesidium” Bartłomieja Pękiela

– kompilacja i kontrafaktura. Z osobliwości staropolskich praktyk kompozytorskich

Krzysztof Rottermund

Karol Lipiński i jego skrzypce

Materiały

Marta Pielech

Do repertuaru kapel wawelskich. Starodruki muzyczne zachowane w archiwum Katedry

Wawelskiej

Komunikaty

Barbara Przybyszewska-Jarmińska


Annibale Stabile i początki włoskiej kapeli Zygmunta III Wazy

Lektury

Suzanne G. Cusick

O kobietach, muzyce i władzy: model z siedemnastowiecznej Florencji

Sprawozdania

Tomasz Jasiński

Barbara Przybyszewska-Jarmińska: Kasper Förster junior. Tekst i muzyka w dialogach

biblijnych. Warszawa 1997

Ryszard Daniel Golianek

Deutsche Musik im Wegekreuz zwischen Polen und Frankreich. Zum Problem musikalischer

Wechselbeziehungen im 19. und 20. Jahrhundert. Red. Christoph-Hellmut Mahling, Kristina

Pfarr. Tutzing 1996

Zbigniew Skowron

Adrian Thomas: Górecki. Kraków 1998

Magdalena Dziadek

Martin Elste: Meilensteine der Bach-Interpretation 1750-2000. Eine Werkgeschichte im

Wandel. Stuttgart 2000

Barbara Chmara-Żaczkiewicz

Katalog rękopisów Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. Cz. IV: Spuścizna

Aleksandra Bryka. Opr. Włodzimierz Pigła, red. Jan Smolarz. Lublin 1997

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XLVI, 2001 nr 3

Muzyka ludowa dziś

Anna Czekanowska

Kultura tradycyjna dziś: czynnik stymulacji czy wspomnienie przeszłości? Z badań nad

kulturą muzyczną Polski północno-wschodniej

Vesa Kurkela

Muzyka ludowa a muzyka młodzieżowa. Wpływy wschodnie. Dwie debaty o współczesnej

muzyce ludowej

Ewa Wróbel

Folklor a muzyka środowisk młodzieżowych w Polsce lat dziewięćdziesiątych


Tomasz Nowak

Proces przekazu tradycji na przykładzie kształcenia skrzypków podhalańskich

Materiały

Aurélia Domaradzka-Barbier

Praktyka muzyczna górali śląskich. Analiza śpiewów beskidzkich i próba wyodrębnienia

modelu struktury melodycznej

Aleksandra Sińczak

Akcja Zbierania Folkloru Muzycznego w regionie kieleckim w latach 1952-53 w świetle

materiałów Edwarda Szylki

Lektury

Bruno Nettl

Nigdy nie słyszałem, żeby koń śpiewał

Sprawozdania

Bożena Muszkalska

Dziedzictwo europejskie a polska kultura muzyczna w dobie przemian. Red. Anna

Czekanowska. Kraków 1995

Bożena Muszkalska

Bernard Lortat-Jacob: Sardinian Chronicles. Chicago, London 1995

Iwona Lindstedt

Charles Hamm: Putting Popular Music in its Place. Cambridge 1995

Maksymilian Kapelański

„Yearbook of Soundscape Studies”. Red. R. Murray Schafer, Hermi Järviluoma. I (1998)

Anna Czekanowska

Bożena Muszkalska: Tradycyjna wielogłosowość wokalna w kulturach basenu Morza

Śródziemnego. Poznań 1999

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XLVI, 2001 nr 4

Bogusław Raba

Między „muzyką bezwzględnego wyznania” a konwencjonalizmem. Obraz przemian gatunku

symfonicznego w twórczości Karola Rathausa

Magdalena Dziadek


Wagner i Młoda Polska

Krzysztof Rottermund

Teofil Kotykiewicz – polski budowniczy fisharmonii w Wiedniu

Komunikaty

Paweł Gancarczyk

Rękopis 1965 z Biblioteki Gdańskiej PAN jako źródło polifonii w Polsce II połowy XV

wieku

Lektury

Wolfgang Dömling

Dwa wiersze jednocześnie. Uwagi o wielotekstowości motetu średniowiecznego

Sprawozdania

Zofia Fabiańska

Notae musicae artis. Notacja muzyczna w źródłach polskich XI-XVI wieku. Studia pod

redakcją Elżbiety Witkowskiej-Zaremby. Kraków 1999

Jakub Kubieniec

Jerzy Morawski: Recytatyw liturgiczny w średniowiecznej Polsce: wersety – lekcje – oracje.

Warszawa 1996

Wojciech Bońkowski

Mahler Studies. Red. Stephen E. Hefling. Cambridge 1997

Jadwiga Paja-Stach

Zofia Helman: Roman Palester. Twórca i dzieło. Kraków 1999

Bogusław Raba

Martin Schüssler: Karol Rathaus. Frankfurt am Main 2000

Dorota Maciejewicz

Music Theory in the Age of Romanticism. Red. Ian Bent. Cambridge 1996

Andrzej Tucholski

Stanisław Będkowski, Agnieszka Chwiłek, Iwona Lindstedt: Analiza schenkerowska. Kraków

1997

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XLVII, 2002 nr 1


Krystyna Tarnawska-Kaczorowska

Znaki w muzyce Witolda Lutosławskiego

Ryszard Daniel Golianek

Rękopisy kompozycji Juliusza Zarębskiego w Archiwum Goethego i Schillera w Weimarze

Ludwik Grzebień, Jerzy Kochanowicz

Jezuickie bursy muzyczne w dawnej Polsce. Zarys problematyki badawczej

Aleksandra Rogowska

Związki synestezji z muzyką

Komunikaty

Filip Berkowicz

Nowo odnalezione pierwowzory utowrów ze zbioru „Canzoni e concerti” Adama

Jarzębskiego

Lektury

Paolo Emilio Carapezza

Madrygaliści sycylijscy

Sprawozdania

Ewa Kofin

Maciej Jabłoński: Muzyka jako znak. Poznań 1999

Jakub Kubieniec

Orlando di Lasso Studies. Red. Peter Bergquist. Cambridge 1999

Magdalena Walter-Mazur

Szymon Paczkowski: Nauka o afektach w myśli muzycznej I połowy XVII wieku. Lublin

1998

Tomasz Jeż

Kurt von Fischer: Die Passion. Kassel 1997

Teresa Malecka

Opera polska w XVIII i XIX wieku. Red. Maciej Jabłoński, Jan Stęszewski, Janina Tatarska.

Poznań 2000

Danuta Idaszak

Gustaw Gizewiusz: Pieśni ludu znad górnej Drwęcy. Poznań 2000

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

„Muzyka” XLVII, 2002 nr 2


Artykuły

Tomasz Jasiński

Autorstwo Marcina Mielczewskiego udowodnione. O „berlińskich” koncertach wokalnoinstrumentalnych

sygnowanych monogramem „M.M.”

Tomasz Jeż

Kontrafaktury madrygałów w antologiach Ambrożego Profiusa

Michael Latcham

Formy mieszane klawesynu i fortepianu w XVIII wieku

Krzysztof Rottermund

Zabytkowe fortepiany jako obiekty sztuki zdobniczej na przykładzie instrumentów

wielkopolskiej proweniencji

Jadwiga Romana Bobrowska

Wacław Potocki o tańcach włoskich, francuskich I hiszpańskich w XVII-wiecznej Polsce

Materiały

Aleksandra Patalas

Polonica w inwentarzach słowackich z lat 1581-1718

Komunikaty

Ryszard Daniel Golianek

Czy odnalazłem „Wielką Fantazję” Juliusza Zarębskiego?

Sprawozdania

Paweł Gancarczyk

Martin Staehelin: Neues zu Werk und Leben von Petrus Wilhelmi. Fragmente des mittleren

15. Jahrhunderts mit Mensuralmusik im Nachlaß von Friedrich Ludwig. Göttingen 2001

Tomasz Jasiński

Marcin Mielczewski: 28 utworów wokalno-instrumentalnych. Wyd. Barbara Przybyszewska-

Jarmińska. Warszawa 1996-1999

Tomasz Jasiński

Kotowicz: Passio ex D. Wyd. Wojciech M. Marchwica. Kraków 1998

Irena Bieńkowska

Richard Charteris: Newly Discovered Music Manuscripts from the Private Collection of Emil

Bohn. Holzgerlingen 1999

Marcin Tadeusz Łukaszewski

Stanisław Dąbek: Twórczość mszalna kompozytorów polskich XX wieku. Warszawa 1996

Piotr Dahlig


Contexts of Musicology dedicated to Jan Stęszewski. Red. Maciej Jabłoński, Danuta Jasińska,

Bożena Muszkalska, Ryszard J. Wieczorek. Poznań 1997

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

Ludwik Bielawski

Słowo o Michale Bristigerze

„Muzyka” XLVII, 2002 nr 3-4

Historia w muzykologii – muzykologia w historii

Karol Berger

Strzała czasu i nadejście muzycznej nowoczesności

Zofia Dobrzańska-Fabiańska

Przełom w technice dźwiękowej około 1600 roku. Historyczna i ahistoryczna perspektywa

Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Historia w źródłach muzycznych wyeksponowana i ukryta, czyli o osiemnastowiecznych

mszach z rękopisów I-Rvat Capp. Sistina 107 oraz D-Bds Mus. 40073 wraz z PL-Kj Mus.

40300

Alina Żórawska-Witkowska

Archiwalia królewskie jako przedmiot badań muzykologicznych

Paweł Gancarczyk

Kodykologia, paleografia, tekstologia – nauki pomocnicze czy kanon współczesnej

historiografii muzycznej?

Maciej Gołąb

Dzieło muzyczne. Między historią, teorią a estetyką muzyki

Elżbieta Witkowska-Zaremba

Historia wobec teorii. Na marginesie historii teorii muzyki

Zofia Helman

Dwie koncepcje historiografii muzycznej w pierwszej połowie XX wieku

Maja Trochimczyk

W stronę muzykologii narodowej. Uczeni wobec muzyki polskiej

Zbigniew Skowron

Historyzm jako postawa badawcza w historiografii muzycznej XX wieku


Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XVLIII, 2003 nr 1

Helen Geyer

Osiemnastowieczne dramma per musica i rola weneckiego oratorium

Sławomira Żerańska-Kominek, Magdalena Niewiadomska-Bugaj

Percepcja tożsamości pieśni ludowej

Damien Sagrillo

Przyczynek do komputerowej analizy pieśni ludowych

David Halperin

Ku zautomatyzowanej analizie syntaktycznej muzyki

Komunikaty

Tomasz Baranowski

Wątek Mickiewiczowski w II Symfonii Gustava Mahlera

Lektury

Carl Dahlhaus

Analiza i sąd wartościujący

Sprawozdania

Maria Piotrowska

Eero Tarasti: Existential Semiotics. T. I. Bloomington 2000

Anna Czekanowska

Eero Tarasti: Existential Semiotics. T. II-III. Bloomington 2000

Jacek Jadacki

Jagna Dankowska: U podstaw filozofii muzyki. Niemiecka filozofia XIX wieku a muzyka.

Warszawa 2001

Maja Trochimczyk

Karol Berger: A Theory of Art. Oxford 2000

Danuta Popinigis

Répertoire International des Sources Musicales. Serie A/II. Musikhandschriften nach 1600.

Electronic Publishing 2000

Poprzedni numer


Następny numer

Strona główna „Muzyki”

Artykuły

„Muzyka” XLVIII, 2003 nr 2

Musicalia Latina

David Hiley

Chorał gregoriański i neogregoriański. Zmiany stylistyczne w śpiewach oficjów ku czci

średniowiecznych świętych

Jakub Kubieniec

O krakowskim antyfonarzu z początku XII w.

Anna Wolodarski

Gdy pozostały tylko fragmenty… Membra disiecta w zbiorach Riksarkivet w Sztokholmie

Paweł Gancarczyk

Nieznane genealogie z rękopisu F22-90 Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie

Elżbieta Witkowska-Zaremba

Sztuka gry na instrumentach klawiszowych około 1430 roku: dwa traktaty organowe z

rekopisu M.CIII Biblioteki Kapituły Metropolitarnej w Pradze

Lektury

Karol Berger

„Ręka Gwidona” a sztuka pamięci

Sprawozdania

Ryszard Wieczorek

Paweł Gancarczyk: „Musica scripto”. Kodeksy menzuralne II połowy XV wieku na

wschodzie Europy Łacińskiej. Warszawa 2001

Jakub Kubieniec

Robert Bernagiewicz: Recepcja tradycji neumatycznych w notacji Graduału Wiślickiego w

świetle neum liquescentes. Ząbki 1999

Adam Halamski

Nocturnale Romanum. Antiphonale Sanctae Romanae Ecclesiae pro nocturnis Horis. Editio

princeps. Romae, Florentiae, Veronae, Visograciae Aquensis, Sambucae Toscanorum, ab

MCMXCVII usque ad MMII

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”


„Muzyka” XLVIII, 2003 nr 3

Artykuły

Karina Firkaviciūtė

Muzyka liturgiczna Karaimów litewsko-polskich

Janusz Nowak

Kapele muzyczne na dworze hetmana Adama Mikołaja Sieniawskiego i jego żony Elzbiety z

Lubomirskich (1685-1729)

Ewa Dahlig-Turek

„Rytmy polskie” w szwedzkich tańcach polska

Materiały

Marcin Zgliński

Budownictwo organowe na terenie dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego do około 1850

roku w świetle najnowszych badań

Komunikaty

Krzysztof Rottermund

Nieznani muzycy, muzykanci i muzykusy w końcu XVIII i w XIX wieku w świetle ksiąg

metrykalnych parafii ewangelickiej w Kaliszu

Lektury

Michał Kleofas Ogiński

Listy o muzyce (List III)

Sprawozdania

Agnieszka Leszczyńska

From Ciconia to Sweelinck: donum natalicum Willem Elders. Red. Albert Clement, Eric Jas.

Amsterdam, Atlanta 1994

Tomasz Jasiński

Gunther Hartmann: Die Tonfolge B-A-C-H. Zur Emblematikdes Kreuzes im Werk Joh. Seb.

Bachs. Bonn 1996

Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Danuta Idaszak: Źródła muzyczne Gniezna. Katalog tematyczny. Słownik muzyków. Kraków

2001

Dorota Maciejewicz

After Chopin: Essays in Polish Music. Red. Maja Trochimczyk. Los Angeles 2000

Anna Wypych-Gawrońska


Małgorzata Komorowska: Teatry muzyczne Drugiej Rzeczpospolitej. Warszawa 1997

Zbigniew Skowron

Danuta Mirka: The Sonoristic Structuralism of Krzysztof Penderecki. Katowice 1997

Poprzedni numer

Następny numer

Strona główna „Muzyki”

„Muzyka” XLVIII, 2003 nr 4

Luca Marenzio i jego epoka

More magazines by this user
Similar magazines