KH450-02/07-V1 - Kompernass

kompernass.com

KH450-02/07-V1 - Kompernass

E

KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 · D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

ID-Nr.: KH450-02/07-V1


Sokowirówka KH 450

Instrukcja obsługi

Odšťavovač KH 450

Návod k obsluze

Odšťavovač KH 450

Návod na obsluhu

H Gyümölcsprés KH 450

Kezelési utasítás


Sokowirówka KH 450

Instrukcja obsługi

Odšťavovač KH 450

Návod k obsluze

Odšťavovač KH 450

Návod na obsluhu

H Gyümölcsprés KH 450

Kezelési utasítás


KH 450

Spis treści

Strona

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 4

Dane techniczne 4

Elementy obsługi 4

Ważne wskazówki bezpieczeństwa 4

Montaż i obsługa urządzenia 6

Przygotowanie owoców/warzyw 7

Wytłaczanie 7

Opróżnianie pojemnika z miąższem i filtra 8

Czyszczenie 9

Utylizacja 9

Gwarancja oraz serwis 9

Importer 9

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi i zachowaj ją w celu

późniejszego wykorzystania. W przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim

należy przekazać im także instrukcję.

- 3 -


KH 450

Sokowirówka KH 450

Użytkowanie zgodne z

przeznaczeniem

Urządzenie przeznaczone jest do

wyciskania soku z dobrze dojrzałych i

obranych owoców i warzyw. Przed umieszczeniem

owoców w wyciskarce należy

usunąć z nich pestki, ziarna i szypułki.

Rodzynki i rabarbar nie nadają się do

pozyskiwania soku.

Urządzenie może być użytkowane wyłącznie

z oryginalnymi akcesoriami zgodnie

z zawartym tu opisem. Każde inne

użycie urządzenia lub dokonana w nim

zmiana uważane są za niezgodne z

przeznaczeniem i mogą stanowić źródło

poważnych niebezpieczeństwa dla użytkownika.

Producent nie odpowiada za

szkody spowodowane użyciem urządzenia

niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Urządzenie nie jest przeznaczone do

użytku profesjonalnego.

Dane techniczne

Napięcie sieciowe:

Moc znamionowa:

Czas pracy ciągłej:

230 V ~ 50 Hz

450 W

30 minuty

Elementy obsługi

Popychacz

Wlot produktów

Pokrywa zamykająca

Pokrywa obudowy

Klamra zabezpieczająca

Włącznik ZAŁ./ WYŁ. (2 stopnie prędkości)

Odchylny pojemnik na sok

Pojemnik (np. na miąższ)

Oddzielny pojemnik na sok ze skalą

Zdejmowana misa na miąższ

owocowy

Filtr/ sito

Wałek napędowy

Ważne wskazówki bezpieczeństwa

Podczas użytkowania wszystkich

urządzeń elektrycznych należy w każdym

przypadku przestrzegać poniższych

wskazówek bezpieczeństwa:

Wskazówki te pomogą Państwu uniknąć

ciężkich obrażeń ciała oraz uszkodzeń

urządzenia, a także uzyskać lepsze wyniki

pracy.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i

prawidłowego użytkowania urządzenia

prosimy przeczytać uważnie poniższe

informacje. Przed przeczytaniem proszę

otworzyć stronę z ilustracjami i zapoznać

się ze wszystkimi funkcjami urządzenia.

Niniejsze wskazówki należy starannie

przechowywać i w przypadku powierzenia

/ odsprzedaży prasy osobie trzeciej

należy dołączyć je do urządzenia.


- 4 -


KH 450

Aby uniknąć niebezpiecznego dla życia

porażenia prądem elektrycznym:

• Napięcie źródła prądu musi być zgodne

z napięciem zapisanym na tabliczce

identyfikacyjnej urządzenia.

• Urządzenia uszkodzone lub niedziałające

w sposób prawidłowy należy natychmiast

przekazać do serwisu w celu

ich sprawdzenia i naprawy. Adres działu

serwisowego właściwego dla Państwa

kraju podany jest w karcie

gwarancyjnej.

• Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzone

kable sieciowe lub wtyczki niezwłocznie

wymień w autoryzowanym punkcie

serwisowym.

• Urządzenia nie narażać na działanie

deszczu i nie użytkować go nigdy w

wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

Uważać, aby podczas pracy urządzenia

kabel nie miał styczności z wilgocią.

Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru

i obrażeń:

• Nigdy nie pozostawiać włączonego

urządzenia bez nadzoru.

• Ostrożnie! Chronić dzieci przed kontaktem

z kablem zasilającym i z urządzeniem.

Dzieci często nie doceniają

niebezpieczeństw grożących ze

strony urządzeń elektrycznych.

• Wtyczka kabla zasilającego powinna

być w razie niebezpieczeństwa szybko

i łatwo dostępna. Kabel powinien być

ułożony tak, aby się o niego nie

potykać.

• W celu uniknięcia skaleczeń należy

zwrócić uwagę, czy filtr / sito oraz misa

na owoce zostały prawidłowo założone.

• Przed włączeniem urządzenia upewnić

się, czy pokrywa została poprawnie

zamknięta klamrami. Podczas pracy

urządzenia nie wolno odbezpieczać

klamer.

• Nigdy nie wkładać rąk ani innych

przedmiotów do otworu wsypowego

przy pracującym urządzeniu. W przeciwnym

razie może spowodować to

ciężkie okaleczenie lub uszkodzenie

prasy. Do usuwania z urządzenia przywartych

owoców używać popychacza

(element wyposażenia). Jeśli nie da się

ich usunąć przy pomocy popychacza,

wyciskarkę należy wyłączyć, wyciągnąć

wtyczkę i otworzyć urządzenie.

• Niebezpieczeństwo skaleczenia! Ostrza

są bardzo ostre. Należy obchodzić

się z nimi bardzo ostrożnie.

• Nie dotykać żadnych wirujących części.

• Po użyciu urządzenie wyłączyć i wyciągnąć

wtyczkę z gniazdka. Urządzenie

można rozebrać dopiero po całkowitym

zatrzymaniu się silnika.

• Nigdy nie używać urządzenia:

• jeśli uszkodzone są filtr / sito, kabel

zasilający lub wtyczka,

• w przypadku jego wadliwego działania,

jeśli zostało ono uszkodzone w

inny sposób lub jeśli spadło na ziemię.

Urządzenie oddać do punktu serwisowego

celem jego sprawdzenia lub

ewentualnej naprawy.

• Stosowanie akcesoriów niezaleconych

lub niesprzedawanych przez producenta

urządzenia może być przyczyną

pożaru, porażenia prądem elektrycznym

lub obrażeń.

- 5 -


KH 450

Zasady bezpieczeństwa:

• W razie niebezpieczeństwa natychmiast

wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

• Nigdy nie używać urządzenia do celów

niezgodnych z jego przeznaczeniem.

• Zachować stałą uwagę! Uważać zawsze

na to co robimy i postępować rozsądnie.

W żadnym razie nie używać urządzenia

w stanach dekoncentracji lub złego

samopoczucia.

• Przed uruchomieniem upewnić się,

czy urządzenie zostało kompletnie i

poprawnie złożone. Urządzenie może

być użyte dopiero po prawidłowym

założeniu filtra / sita, zbiornika na sok

lub na miąższ owocowy, zamknięciu

klamer oraz pokrywy.

• Po każdym użyciu prasy upewnić się,

czy włącznik znajduje się na pozycji

„Wył.” ("0"). Urządzenie można rozłożyć

dopiero wówczas, kiedy silnik

jest całkowicie nieruchomy.

• W razie nieużywania urządzenia,

podczas zdejmowania części i przed

czyszczeniem należy wyciągnąć wtyczkę

z gniazdka sieciowego oraz odłączyć

od urządzenia przewód zasilający.

• Urządzenia nie używać na wolnym

powietrzu.

Montaż i obsługa urządzenia

• Należy wybrać odpowiednie miejsce

pod ustawienie sokowirówki. W celu

zapewnienia optymalnych warunków

obsługi, urządzenie należy ustawić

tak, aby kabel wychodził z urządzenia

od tyłu i biegł do gniazda sieciowego.

W takim ustawieniu wszystkie elementy

pozwalają się łatwo obsługiwać:

- wyłącznik ZAŁ./WYŁ. z przodu ,

- po lewej stronie odchylny pojemnik

ze zintegrowanym zbiornikiem

np. na miąższ owocowy

- i po prawej stronie wylot soku do

oddzielnego pojemnika lub

szklanki.

Uwaga: Przed złożeniem urządzenia

należy się koniecznie upewnić,

czy jest ono wyłączone i czy wyciągnięta

jest wtyczka zasilająca.

1. Załóż misę na miąższ owocowy na

wałek napędowy . Następnie misę

ustawić tak, aby była ona dokładnie

osadzona we wgłębieniu w podstawie

sokowirówki.

2. Załóż filtr / sito na wałek napędowy

. Zanim przystąpimy do dalszego

montażu, upewnijmy się, czy filtr jest

dobrze osadzony.

3. Pokrywę obudowy nakładamy na

misę , tak aby dno pojemnika załadowczego

znajdowało się wewnątrz

filtra/ sita .

4. Pamiętajmy, aby pokrywa była dokładnie

osadzona we wgłębieniu w misie.

Podnosimy klamry i zaciskamy

je na karbach w pokrywie.


- 6 -


KH 450

5. Następnie wciskamy dolną część klamer

do momentu ich zazębienia.

6. Zakładamy odchylny pojemnik na sok

– najpierw na górny zawias, wtedy

dolna część będzie mieć wystarczający

luz aby zaskoczyć po lekkim naciśnięciu.

7. Załóż pojemnik , do którego będzie

mógł wpadać np. miąższ z owoców.

Zamknij pojemnik na sok sprawdzając,

czy blokada została prawidłowo

zatrzaśnięta.

8. Pod wylot soku ustawiamy oddzielny

pojemnik na sok lub szklankę. Pojemnik

na sok jest wypo sażony w

oddzielacz piany, dzięki czemu sok

będzie klarowny i czysty.

9. Włączamy wtyczkę zasilającą do gniazda

sieciowego.

Przygotowanie owoców/warzyw

• Ważne: Używajmy tylko owoców w

pełni dojrzałych, aby uniknąć zapychania

się filtra i w konsekwencji jego

częstego czyszczenia.

• Owoce lub warzywa przed ich wytłoczeniem

należy dokładnie wymyć lub

obrać ze skórki.

• Przed wrzuceniem owoców do urządzenia

należy usunąć duże pestki i nasiona.

• Owoce ziarnkowe jak jabłka, grusze,

można przerabiać ze skórką i komorą

nasienną. Inne pestki (np. śliwki,

brzoskwini), duże ziarna (np. melony)

i ogonki należy usuwać, aby uniknąć

uszkodzenia urządzenia.

• Owoce o grubych skórkach (np. cytru

sy, melony, kiwi, rzepa) należy zawsze

obierać.

• Kiście winogron należy pozbawić

głównego ogonka.

• Owoce lub warzywa tniemy na takie

kawałki, aby pasowały one do otworu

załadowczego.

Uwaga: rodzynki korynckie i rabarbar

nie nadają się do produkcji soku.

Wytłaczanie

1. Trzymając w jednej ręce popychacz

drugą ręką wkładamy kawałki owoców

lub warzyw do wlotu produktów.

Do wciskania owoców/ warzyw do

wlotu produktów zawsze należy używać

popychacza (patrz także rys.

i ). Podczas przerobu pierwszych kawałków

dokładamy następne, nie wyłączając

urządzenia.

Rada: Pokrywa zamykająca jest

tak skonstruowana, że może równocześnie

pełnić rolę praktycznej misy,

na którą będziemy odkładać przygotowane

kawałki produktu.

W tym celu pokrywę zamykającą należy

odpowiednio odwrócić i ustawić

na wlocie produktów (patrz także

rys. ).

Uwaga: Podczas pracy urządzenia,

do otworu wlotu produktów nigdy

nie wolno wkładać rąk ani innych

przedmiotów. Mogłoby to doprowadzić

do ciężkiego okaleczenia i/

lub uszkodzenia sokowirówki.

- 7 -


KH 450

Wskazówka: Aby uniknąć przyklejania

i blokowania się kawałków produktu

w otworze załadowczym, produkt

należy podawać tylko przy

włączonym urządzeniu. Jeżeli chcemy

przerobić większe ilości, należy

przelewać sok do większego naczynia,

jeśli pojemnik na sok okaże się

za mały. Pojemnik na miąższ należy

opróżnić, kiedy wypełni się on do

połowy.

Jeśli w otworze załadowczym przykleją

lub zablokują się kawałki produktu

i jeśli nie można ich usunąć

popychaczem, należy postąpić następująco,

aby zapobiec uszkodzeniu

się urządzenia:

• Natychmiast wyłączyć sokowirówkę i

wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

• Zwolnić klamry i wyjąć misę z miąższem

.

• Usunąć blokujące kawałki produktu.

• Ponownie zmontować urządzenie i

kontynuować wyciskanie soku.

Opróżnianie pojemnika z miąższem

i filtra

1. Przerób owoców lub warzyw zawierających

dużą ilość soku (np. pomidory,

winogrona, melony):

w jednym ciągu – tj. zanim opróżnimy

pojemnik z miąższem - można przerobić

nie więcej niż 3 kg warzyw/

owoców.

2. Przerób owoców lub warzyw zawierających

małą ilość soku (np. marchew,

jabłka): opróżniajmy pojemnik z miąższem

z chwilą jego wypełnienia.

Jeśli sok staje się nagle o wiele gęstszy

lub kiedy słyszymy, że zwalnia się liczba

obrotów silnika, należy opróżnić

filtr . Po usunięciu miąższu można

ponownie zmontować urządzenie.

Uwaga: Kiedy urządzenie nie pracuje,

należy się upewnić, czy wyciągnęliśmy

wtyczkę z gniazdka.

2. Po zakończeniu przerobu natychmiast

wyłączamy urządzenie.

3. W przypadku przerobu owoców, które

zawierają bardzo dużo soku, np.

pomidory, winogrona lub melony,

włącznik ZAŁ./ WYŁ. ustawiamy na

stopień prędkości 1, dla owoców suchych

(np. marchew, groch i

jabłka),należy ustawić poziom prędkości

2.


- 8 -


KH 450

Czyszczenie

• Przed każdym montażem lub demontażem

akcesoriów i przed każdym

czyszczeniem urządzenia należy

bezwzględnie wyciągnąć wtyczkę zasilającą

z gniazdka sieciowego.

• Zanieczyszczenia lub wycieki soku należy

usuwać natychmiast, ponieważ

później plamy po owocach stają się

trudno usuwalne.

• Podstawę urządzenia i kabel zasilający

czyścimy tylko lekko nawilżoną

ściereczką. Popychacz, pojemnik na

miąższ, tarkę/ filtr i pojemnik na sok

należy myć w ciepłej wodzie z detergentem

i starannie płukać.

• W celu usunięcia resztek owoców z

filtra, należy przytrzymać go pod bieżącą

wodą (dolną stroną do góry) i

wyczyścić miękką szczotką nylonową.

Uwaga: Silnika nigdy nie zanurzać

w wodzie ani w innej cieczy, ponieważ

grozi to porażeniem prądem

elektrycznym.

Wskazówka: Do mycia sokowirówki

nie używać agresywnych środków

myjących. Urządzenie oraz jego części

nie mogą być myte w zmywarce

mechanicznej ani w we wrzącej

wodzie.

Przebarwienia:

• Niektóre owoce lub warzywa mogą

przebarwiać białe elementy sokowirówki.

Aby usunąć takie plamy, zabrudzone

części zanurzamy na pewien

czas w roztworze składającym

się z 1 filiżanki wybielacza i 1 filiżanki

wody. Następnie czyścimy części płynem

do zmywania i spłukujemy czystą

wodą.

Utylizacja

Urządzenia nie wolno wyrzucać

do śmieci wraz z pozostałymi

odpadkami.

Urządzenie należy oddać do odpowiedniego

zakładu usuwania odpadów lub

najbliższego miejskiego składowiska

odpadów.

Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących

przepisów. W razie koniecz-ności

należy skontaktować się z odpowiednim

zakładem usuwania odpadów.

Gwarancja oraz serwis

Warunki gwarancji oraz adres punktu

serwisowego, dostępnego w danym

kraju, patrz karta gwarancyjna.

Importer

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

- 9 -


KH 450

- 10 -


KH 450

Obsah

Strana

Použití ke stanovenému účelu 12

Technické údaje 12

Obslużné prvky 12

Důležité bezpečnostní pokyny 12

Montáž a obsluha přístroje 14

Příprava ovoce / zeleniny 15

Odšťavování 15

Vyprázdnění zásobníku ovocné duēniny a filtru 16

Čistění a ošetřování 16

Zlikvidování 17

Záruka a servis 17

Dovozce 17

Před prvním použitím si pozorně přečtěte návod na obsluhu a uschovejte ho pro

pozdější potřebu. Při předávání zařízení třetím osobám předejte i tento návod.

- 11 -


KH 450

Odšťavovač KH 450

Použití ke stanovenému účelu

Přístroj se hodí k získání šťávy z dobře

zralých a oloupaného ovoce a zeleniny.

Pecky, větší zrna a stopky se musí před

plněním do přístroje odstranit. Korintky

a rebarbora se nehodí k vyrobení ovocné

šťávy. Smí se výhradně používat s originálním

příslušenstvím tak, jak je popsáno.

Kterékoliv jiné použití nebo změna

neplatí jako použití ke stanovenému

účelu a skrývá značná nebezpečí úrazu.

Za škody vzniklé z použití k nestanovenému

účelu nepřevezme výrobce ručení.

Nehodí pro průmyslové použití.

Obslużné prvky

Plnící pomůcka

Ochrana při plnění

Uzavírací víko

Víko pláště

Svorky (k zajištění a odjištění víka)

spínač zapnuto/vypnuto (dvě

rychlosti)

Otočný zásobník ovocné šťávy

Zásobník (např. ovocné dužniny)

Oddělený zásobník ovocné šťávy

s měřítkem v ml

Odnímatelná miska pro ovocnou dužninu

Filtr / síto

Hnací hřídel

Technické údaje

Důležité bezpečnostní pokyny

Síťové napětí:

Jmenovitý výkon:

Doba nepřetržitého

provozu:

230 V ~ 50Hz

450 W

30 minuty

Následující bezpečnostní pokyny se musí

při použití elektrických spotřebičů vzít v

každém případě na zřetel.

Pokyny Vám pomohou zabránit těžkým

poraněním a dosáhnout lepších pracovních

výsledků.

Přečtěte si laskavě pečlivě následující informace

k bezpečnosti a odbornému

použití. Před čtením si otevřete stránku s

obrázky a seznamte se pak se všemi

funkcemi přístroje. Pokyny pečlivě uschovejte

a předejte je případně třetímu.

Aby se zabránilo nebezpečí života v

důsledku úrazu elektrickým proudem:

• Napájecí napětí musí souhlasit s údaji

na typovém štítku přístroje.

• Připojovací kabely či přístroje, které

bezvadně nefungují nebo byly poškozeny,

nechejte okamžitě zkontrolovat

a opravit servisem.


- 12 -


KH 450

• Poškozené síťové zástrčky a síťové kabely

nechte ihned vyměnit odborným

personálem nebo zákaznickým servisem.

Vyhnete se tak nebezpečí.

• Přístroj nevystavujte dešti a nikdy jej

nepoužívejte ve vlhkém či mokrém

prostředí. Dbejte na to, aby kabel přístroje

nebyl nikdy během provozu

mokrý či vlhký.

Aby se zabránilo nebezpečí požáru

a poraněním:

• Nikdy nenechejte přístroj během provozu

bez dohledu.

• Opatrně! Připojovací kabel a přístroj

chraňte před dětmi. Děti často podcení

nebezpečí z elektrických spotřebičů.

Postarejte se o stabilní polohu

přístroje.

• Postarejte se o to, aby byla síťová zástrčka

při nebezpečí rychle dosažitelná

a kabel se nemohl stát pastí na klopýtání.

• Aby se zabránilo poraněním, dbejte

na to, aby byly filtr/síto, jakož i miska

na ovocnou dřeň správně vsazeny.

• Ujistěte se, že bylo víko před zapojením

přístroje náležitě sponkami uzavřeno.

Sponky se nesmí uvolnit, je-li

přístroj v provozu.

• Pracujete-li s přístrojem, nikdy nestrkejte

své ruce nebo jiné předměty do

plnicího otvoru, neboť toto může vést

k závažným poraněním či poškozením

lisu na šťávu. Použijte dodané pomůcky

k plnění, aby se z přístroje odstranily

eventuálně pevně usazené

kousky ovoce. Nelze-li kousky ovoce

odstranit pomůckou k plnění, vypněte

přístroj, vytáhněte síťovou zástrčku ze

zásuvky a přístroj otevřete:

• Nebezpečí poranění! Řezací ústrojí je

velmi ostré. Zacházejte s ním opatrně.

• Nedotýkejte se otáčivých dílů.

Po použití přístroj vypněte a vytáhněte

síťovou zástrčku. Přístroj se smí

teprve tehdy rozebrat, je-li motor v

úplném klidu.

• Nikdy nepoužívejte přístroje:

• jsou-li filtr/síto, připojovací kabel či síťová

zástrčka poškozeny,

• v případě chybných funkcí

nebo byl-li přístroj jiným způsobem

poškozen či spadl-li dolů.

Přístroj odevzdejte k přezkoušení, popř.

opravě do místa servisu.

• Použití dílů příslušenství, které výrobce

přístroje nedoporučil či neprodal,

může způsobit úrazy elektrickým

proudem či zranění.

Tak se budete bezpečně chovat:

• Při nebezpečí okamžitě vytáhněte síťovou

zástrčku ze zásuvky.

• Nikdy nepoužívejte přístroje k nestanovenému

účelu.

• Buďte vždy pozorný! Dbejte vždy na

to, co činíte a postupujte vždy s rozumem.

Nikdy nepoužívejte přístroje,

nejste-li soustředěný nebo dokonce

necítíte-li se dobře.

- 13 -


KH 450

• Před uvedením do provozu se ujistěte,

že byl přístroj správně a úplně smontován.

Přístroje se smí používat teprve

po náležitém vsazení filtru/síta, nádoby

na ovocnou šťávu a ovocnou dřeň

uzavření sponek, jakož i víka.

• Po kterémkoliv použití lisu na šťávu se

ujistěte, že se přepínač Zap/Vyp nachází

v poloze vypnutí ("0"). Předtím

než smíte přístroj demontovat, musí

být motor v úplném klidu.

• Vytáhněte síťovou zástrčku, jakož i

přívodní kabel přístroje, nepoužíváteli

přístroje, odstraníte-li díly a před čistěním.

• Nikdy nepoužívejte přístroje venku.

Montáž a obsluha přístroje

Zvolte pro Vášodšťavovač vhodné umístění.

Pro optimální manipulaci doporučujeme

umístit přístroj tak, aby kabel

vedl ze zásobníku kabelu dozadu

k zásuvce.

Všechny prvky lze pak jednoduše a přímo

obsluhovat:

- vypínač vpředu,

- vlevo otočný zásobník se zabudovaným

zásobníkem např. pro

ovocnou dužninu

- a napravo výtok ovocné šťávy pro samostatný

zásobník dodaný s přístrojem

nebo sklenici.

1. Nasďte otvor misky na ovocnou dužninu

na hnací hřídel . Umístěte misku

tak, aby pevně seděla v prohlubni

na podstavci přístroje.

2. Fitr/síto nasaďte na hnací hřídel .

Zkontrolujte řádné nasazení před pokračováním

v sestavování přístroje.

3. Posaďte víko přístroje na misku pro

ovocnou dužninu , tak aby dno plnící

šachty zapadlo dovnitř filtru/síta .

Dbejte na to, aby víko pevně sedělo v

prohlubni misky pro ovocnou

dužninu.

4. Nadzvedněte svorky a zaklapněte

je za výstupky víka přístroje. Tlačte na

spodní část svorek, až zapadnou do

pláště přístroje.

5. Natlačte spopdní část spon proti pfístroji,

dokud nezaskočí.

6. Zavěste otočný zásobník ovocné šťávy

- nejprve do horního závěsu, potom

je ve spodní části dostatečná vůle,

tak aby pod lehkým tlakem zapadla.

7. Vsaďte nádobku , aby mohla zachycovat

ovocnou dužninu. Uzavřete nádobku

na ovocnou šťávu tak, aby

zaskočila.

8. Zásobník ovocné šťávy je vybaven

oddělovačem pěny pro získání jasné

šťávy bez pěny.

9. Zasuňte zástrčku do zásuvky.

Pozor: Než začnete přístroj sestavovat,

ujistěte se, že je přístroj vypnutý

a síťová zástrčka je vytažená ze zásuvky.


- 14 -


KH 450

Příprava ovoce / zeleniny

• Důležité: používejte jen dobře vyzrálé

ovoce, jinak může dojít k zanesení

filtru.

• To by pak vyžadovalo opakované čištění

filtru. Ovoce či zeleninu, kterou

chcete zpracovat, nejprve omyjte nebo

oloupejte.

• Velká jádra by měla být vždy předem

z ovoce odstraněna. Jádrové ovoce

(jako jablka, hrušky) může být v přístroji

zpracováno se slupkou i

ohryzkem.

• Jiná jádra (broskve, švestky apod.),

všechna velká zrna (melouny atd.) a

stonky odstraňte, abyste zamezili poškození

přístroje.

• Ovoce s tlustou slupkou (např. citrusové

plody, melouny, kiwi, řepa) musí

být vždy nejprve oloupáno.

• Z hroznů vína se musí odstranit hlavní

stopka. Nakrájejte ovoce na kousky,

které se vejdou do plnící šachty.

Upozornění: Rozinky a reveň se k výrobě

ovocné šťávy nehodí.

Odšťavování

1. V jedné ruce držte plnící pomůcku

a druhou rukou dávejte kousky ovoce

nebo zeleniny do plnícího otvoru. K

mírnému stlačení ovoce v plnící šachtě

používejte prosím vždy plnící pomůkku

(viz. také obr. a ).

Během odšťavování doplňujte další

kousky ovoce. Přístroj přitom nevypínejte.

Tip: Uzavírací víko je koncipováno

tak, aby mohlo být používáno současně

jako praktická odkládací miska.

Za tímto účelem můžete nasadit

uzavírací víko do plnícího hrdla

obráceně (viz. také obr. ).

Pozor: Nedávejte nikdy Vaše ruce ani

žádné předměty do plnícího otvoru

během provozu přístroje. Může to

vést k těžkým tělesným poraněním a

nebo poškození ovocného lisu.

Upozornění: Ovoce plňte jen při zapnutém

přístroji, abyste zamezili jeho

vzpříčení v plnícím otvoru. Když

zpracováváte větší množství ovoce

nebo zeleniny, přelijte vylisovanou

šťávu do větší nádoby, když je zásobník

šťávy plný.

Pokud se kousky ovoce vzpříčí v plnícím

otvoru a nedají se odstranit plnící

pomůckou, postupujte následujícím

způsobem, abyste zamezili poškození

přístroje:

• Přístroj okamžitě vypněte a vytáhněte

síťovou zástrčku.

• Uvolněte svorky a sejměte misku

na ovocnou dužninu .

• Odstraňte vzpříčené kousky ovoce.

• Přístroj opět sestavte a pokračujte v

lisování šťávy.

2. Po zpracování veškerého ovoce, přístroj

opět bez prodlení vypněte.

- 15 -


KH 450

3. Pro plody s větším obsahem tekutin,

jako rajčata, hrozny nebo melouny,

nastavte přepínač na rychlostní stupeň

1, pro plody s nižším obsahem

tekutin (např. mrkev, hrách nebo jablka)

použijte rychlostní stupeň 2.

Vyprázdnění zásobníku ovocné

duēniny a filtru

1. Zpracování ovoce s vysokým obsahem

tekutin (např. rajčata, hrozny, melouny):

Nezpracovávejte více než 3 kg ovoce

nebo zeleniny, aniž byste vyprázdnili

zásobník ovocné dužniny.

2. Zpracování ovoce a zeleniny s malým

obsahem tekutin (např. mrkev, jablka):

vyprázdněte zásobník ovocné dužniny

, jakmile je plný.

Pokud ovocná šťáva náhle zhoustne nebo

když slyšíte, že se snížily otáčky motoru,

musí být vyčištěn filtr . Poté co vyjmete

dužninu, přístroj opět sestavte.

Pozor: Neponořujte motor nikdy do

vody nebo jiné tekutiny, abyste zamezili

úrazu elektrickým proudem.

• Sokl přístroje a proudový kabel čistěte

jen mírně navlhčenou tkaninou. Pomůcku

k plnění, nádobu na ovocnou

dřeň, struhadlo / filtr a nádobu na

ovocnou šťávu je třeba čistit v teplé

mýdlové vodě a pečlivě opláchnout.

• K odstranění zbytků ovoce z filtru

(spodní stranou nahoru) čistěte jej

pod tekoucí vodou měkkým nylonovým

kartáčem.

Pozor: Nikdy neponořte motor do

vody či do jiné kapaliny, abyste zabránil

úrazu elektrickým proudem.

Upozornění: Nepoužívejte k čištění

lisu šťávy žádné agresivní prostředky.

Přístroj a jeho součásti nesmí být

čištěny v myčce nádobí nebo vařící

vodě.

Obarvení:

• Některé ovoce nebo zelenina může

obarvit bílé části odšťavovače.

K odstranění těchto skvrn nechejte zašpiněnou

část namáčet v roztoku 1

šálku bělícího prostředku pro domácnosti

a 1 šálku vody. Následně čistěte

tyto části mycím prostředkem a omyjte

v čité vodě.

Čistění a ošetřování

• Před nasazením či odebráním dílů

příslušenství a před čistěním přístroje

vždy vytáhněte síťovou zástrčku.

• Nečistoty či přeteklou ovocnou šťávu

okamžitě odstraňte, neboť se skvrny

ovoce nechají později jen obtížně

vyčistit.


- 16 -


KH 450

Zlikvidování

Neházejte nabíječku do normálního

domovního odpadu.

Nabíječku zlikvidujte přes dvůr pověřený

likvidací odpadů nebo v komunálním

zařízení pro likvidaci odpadů.

Dodsržujte aktuální platné předpisy.

V případě pochyb kontaktujte vaše zařízení

pro likvidaci odpadů.

Záruka a servis

Záruční podmínky a adresa servisu ve Vaší

zemi je uvedena na záručním listu.

Dovozce

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

- 17 -


KH 450


- 18 -


KH 450

Obsah

Strana

Používanie prístroja podľa predpisov 20

Technické údaje 20

Ovládacie prvky 20

Dôležité bezpečnostné pokyny 20

Zostavenie a obsluha prístroja 22

Príprava ovocia / zeleniny 23

Odšťavovanie 23

Vyprázdnenie nádoby na dužinu a vyprázdnenie filtra 24

Čistenie a údržba 24

Likvidácia 25

Záruka a servis 25

Dovozca 25

Pred prvým použitím si pozorne prečítajte návod na obsluhu a uschovajte ho pre

prípadné ďalšie použitie. Pri odovzdaní prístroja tretej osobe ho odovzdajte spolu

s návodom.

- 19 -


KH 450

Odšťavovač KH 450

Používanie prístroja podľa predpisov

Prístroj je určený na odšťavovanie dostatočne

zrelého a očisteného ovocia i zeleniny.

Kôstky, veľké zrná a stopky musia

byť pred plnením do prístroja odstránené.

Hrozienka a rebarbora nie sú vhodné

na odšťavovanie. Smie byť použité výhradne

originálne príslušenstvo, ako je

popísané v návode. Každé iné použitie

alebo zmena sú považované za nie predpisové

a predstavujú značné nebezpečenstvo

úrazu. Za škody vzniknuté kvôli

použitiu, ktoré odporovalo predpisom,

nepreberá výrobca žiadnu zodpovednosť.

Prístroj nie je vhodný na priemyselné

využitie.

Ovládacie prvky

Zatláčadlo

Plniace hrdlo (otvor)

Uzatváracie veko

veko prístroja

odnímateľná nádoba na dužinu

samostatná nádoba na šťavu so škálou

v ml

Nádoba (zásobník napr. na dužinu)

otočná nádoba na ovocnú šťavu

filter / sitko

rezný mechanizmus

napínacie spony (na zaistenie a uvoľnenie)

Pohonný hriadeľ

Dôležité bezpečnostné pokyny

Technické údaje

Sieťové napätie:

Menovitý výkon:

Doba nepretržitej

prevádkzy:

230 V ~ 50 Hz

450 W

30 minúty

Nasledovné bezpečnostné pokyny musia

byť zohľadnené zakaždým pri použití

elektrických prístrojov:

Pokyny Vám pomôžu vyhnúť sa ťažkým

poraneniam ako aj škodám a pomôžu

dosiahnuť lepšie pracovné výsledky.

Prečítajte si, prosím, pozorne nasledovné

informácie o bezpečnosti a informácie

týkajúce sa odborného použitia. Pred čítaním

si roztvorte stranu s obrázkom

a v nadväznosti na to sa oboznámte so

všetkými funkciami prístroja. Starostlivo

si uschovajte tieto pokyny, prípadne ich

sprostredkujte tretej osobe.


- 20 -


KH 450

Aby sa zabránilo ohrozeniu života zásahom

elektrického prúdu:

• Musí sa zhodovať napätie zdroja prúdu

s údajmi na typovom štítku

prístroja.

• Prípojky príp. prístroje, ktoré nefungujú

bezchybne alebo boli poškodené,

nechajte okamžite v servise prezrieť

a opraviť.

• Aby ste sa vyhli možným ohrozeniam,

nechajte poškodené sieťové zástrčky

alebo sieťové šnúry ihneď vymeniť

autorizovanému odborníkovi alebo v

zákazníckom servise.

• Nevystavujte prístroj dažďu a nikdy

ho nepoužívajte vo vlhkom alebo mokrom

prostredí. Dbajte na to, aby napájací

kábel nebol počas prevádzky

nikdy mokrý alebo vlhký.

Aby sa zabránilo nebezpečenstvu požiaru

a zraneniam:

• Nenechávajte nikdy prístroj počas prevádzky

bez dozoru.

• Pozor! Držte deti v bezpečnej vzdialenosti

od el. prípojky a prístroja. Deti

často podceňujú nebezpečenstvo

elektrických prístrojov.

• Postarajte sa o bezpečné umiestnenie

prístroja.

• Postarajte sa o to, aby bola sieťová zástrčka

v prípade nebezpečenstva rýchlo

dostupná a aby kábel nemohol zapríčiniť

zakopnutie.

• Aby sa zabránilo zraneniam, dbajte

na to, aby boli filter / sitko ako aj nádoba

na dužinu správne nasadené.

• Pred zapnutím prístroja sa ubezpečte,

či bolo veko poriadne uzatvorené pomocou

napínacích spôn.

Spony sa nesmú uvoľniť, pokiaľ je prístroj

v prevádzke.

• Keď s prístrojom pracujete, nikdy

nestrkajte ruky alebo iné predmety do

plniaceho otvoru. Toto by mohlo viesť

k ťažkým zraneniam alebo poškodeniam

odšťavovača. Na odstránenie prípadných

uviaznutých častí plodov z

prístroja používajte priložené zatláčadlo.

Ak nie je možné odstrániť časti

plodov pomocou zatláčadla, vypnite

prístroj, vytiahnite sieťovú zástrčku a

otvorte prístroj.

• Nebezpečenstvo zranenia! Rezný mechanizmus

je veľmi ostrý. Zaobchádzajte

s ním opatrne.

• Nedotýkajte sa rotujúcich častí.

• Po použití prístroj odstavte a vytiahnite

sieťovú zástrčku. Prístroj smie byť

rozobratý až vtedy, keď sa motor úplne

zastavil.

• Nikdy prístroj nepoužívajte:

• keď sú filter / sitko, napájací kábel

alebo sieťová zástrčka poškodené,

• v prípade závady počas činnosti,

alebo keď bol prístroj poškodený iným

spôsobom alebo ak prístroj spadol.

Prístroj dajte do servisu na preskúšanie

príp. opravu.

• Použitie príslušenstva, ktoré nie je odporúčané

alebo predávané výrobcom

prístroja, môže spôsobiť požiar, zásahy

elektrickým prúdom alebo iné

zranenia.

Správajte sa takto:

• Pri nebezpečenstve ihneď vytiahnite

sieťovú zástrčku zo zásuvky.

• Nikdy nepoužívajte prístroj na iný

účel.

- 21 -


KH 450

• Buďte stále pozorný! Dávajte pozor

na to, čo robíte a konajte stále s rozvahou.

V žiadnom prípade nepoužívajte

prístroj, ak nie ste koncentrovaný

a ak sa necítite dobre.

• Zabezpečte, aby bol prístroj správne a

kompletne poskladaný ešte pred tým,

ako ho uvediete do činnosti. Prístroj

smie byť použitý až potom, čo sú filter/sitko,

nádoba na šťavu a nádoba

na dužinu správne nasadené a spony

ako i veko uzavreté.

• Po každom použití odšťavovača zabezpečte,

aby sa zapínač/vypínač

nachádzal v polohe vypnutia („0“).

Motor sa musí úplne zastaviť ešte

pred tým, ako smiete prístroj rozobrať.

• Keď sa prístroj nepoužíva, keď odstraňujete

časti a pred čistením vytiahnite

sieťovú zástrčku ako aj prívod z prístroja.

• Nepoužívajte prístroj vonku v prírode.

Zostavenie a obsluha prístroja

• Zvoľte pre Váš odšťavovač vhodné

miesto. Kvôli optimálnej manipulácii

Vám odporúčame postaviť prístroj tak,

aby kábel z káblovej šachty viedol k

zásuvke zo zadnej strany prístroja.

Všetky prvky je možné priamo a jednoducho

obsluhovať:

- vpredu zapínač/vypínač ,

- vľavo otočnú nádobu so zabudovaným

zásobníkom napr. na dužinu

- a na pravej strane výtok ovocnej šťavy

do samostatnej nádoby dodávanej s

prístrojom alebo do pohára.

Pozor: Ubezpečte sa, že prístroj je

vypnutý a sieťová zástrčka je vytiahnutá

predtým, ako prístroj poskladáte.

1. Nasaďte otvor misky na dužinu na

pohonný hriadeľ . Umiestnite nádobu

tak, aby pevne dosadla do priehlbín

na podstavci prístroja.

2. Filter/Sitko nasaďte na pohonný

hriadeľ . Dbajte na pevné uloženie

pred tým, ako budete pokračovať v

skladaní.

3. Nasaďte veko prístroja na nádobu

určenú na dužinu tak, aby pasovalo

dno plniaceho otvoru na vnútorný

priestor filtra/sitka .

4. Dbajte na to, aby veko pevne dosadlo

do priehlbín na nádobe určenej na

dužinu. Nadvihnite spony a zatlačte

ich do zárezov veka.

5. Tlačte spodnú časť spôn proti prístroju,

až kým nezapadnú.

6. Zaveste zásobník na šťavu najprv

na horný záves a potom bude mať aj

spodné zariadenie dostatočnú vôľu,

aby pomocou ľahkého tlaku došlo k

jeho zapadnutiu .

7. Nasaďte nádobu , aby sa v nej mohla

zbierať napr. dužina. Zatvorte nádobu

na šťavu a overte si, či

zaklapla.

8. Pod výtok ovocnej šťavy postavte samostatnú

nádobu na šťavu alebo

pohár. Nádoba na ovocnú šťavu je

vybavená zachytávačom pien, aby bola

získaná čistá ovocná šťava bez pien.

9. Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.


- 22 -


KH 450

Príprava ovocia / zeleniny

• Dôležité: Používajte len dobre dozreté

plody, lebo ináč môže dôjsť k upchatiu

filtra. Toto by si potom vyžadovalo

opakované čistenie filtra.

• Ovocie a zeleninu, ktoré chcete spracovať,

umývajte a lúpte.

• Veľké zrná a kôstky by mali byť z ovocia

odstránené vždy pred plnením.

• Jadrové ovocie (ako jablká, hrušky)

môžu byť spracovávané so šupkou a

jadrovníkom.

• Ostatné kôstky (broskyne, slivky atď.),

všetky väčšie zrná (melóny atď.) a

stopky odstrániť, aby sa zabránilo poškodeniu

prístroja.

• Ovocie s hrubou kôrou (citrusové plody,

melóny, kiwi, cvikla) musí byť najskôr

obielené. Z hrozna je treba odstrihnúť

hlavnú stonku.

• Nakrájajte ovocie a zeleninu na také

kusy, aby sa zmestili do plniaceho otvoru.

Upozornenie: hrozienka a rebarbora

nie sú vhodné na odšťavovanie.

Odšťavovanie

1. V jednej ruke držte zatláčadlo a

kúsky ovocia alebo zeleniny vkladajte

do plniaceho otvoru druhou rukou.

Vždy, prosím, používajte na zatláčanie

ovocia/zeleniny do otvoru zatláčadlo

( pozri tiež obr. a ). Počas spracúvania

ovocia alebo zeleniny dopĺňajte

ďalšie kúsky. Nevypínajte pri tom

prístroj.

Rada: Uzatváracie veko je koncipované

tak, aby ho bolo možné súčasne

využívať ako praktickú misu na

odkladanie. Za týmto účelom nasaďte

uzatváracie veko naopak na plniace

hrdlo (pozri obr. ).

Pozor: Nestrkajte nikdy ruky alebo

predmety do plniaceho otvoru, počas

toho ako je prístroj v prevádzke.

Toto by mohlo viesť k ťažkým telesným

zraneniam a / alebo poškodeniam

odšťavovača.

Upozornenie: Aby sa zabránilo uviaznutiu

ovocia v plniacom otvore,

plňte ho len pri zapnutom prístroji.

Ak máte spracovať väčšie množstvá,

prelievajte vytlačenú šťavu do väčšej

nádoby, keď je zásobník šťavy plný.

Nádobu (na dužinu) je treba vyprázdniť,

keď je naplnená do polovice.

Ak uviazli kusy ovocia v plniacom otvore

a nie je možné ich okamžite pomocou

zatláčadla odstrániť, postupujte

nasledovným spôsobom, aby

ste predišli poškodeniu prístroja:

• Ihneď vypnite prístroj a vytiahnite

von sieťovú zástrčku.

• Uvoľnite spony a vyberte nádobu

na dužinu .

• Odstráňte zaseknuté kúsky ovocia.

• Znovu poskladajte prístroj a pokračujte

v lisovaní šťavy.

2. Zakaždým ihneď vypnite prístroj, keď

bolo všetko ovocie spracované.

- 23 -


KH 450

3. Pri druhoch ovocia alebo zeleniny,

ktoré obsahujú veľa tekutiny, ako sú

paradajky, hrozno, melóny, nastavte

zapínač/vypínač na rýchlostný stupeň

1, pri suchých plodoch (napr.

mrkva, hrášok a jablká) treba použiť

rýchlostný stupeň 2.

Vyprázdnenie nádoby na dužinu a

vyprázdnenie filtra

1. Spracovanie ovocia a zeleniny s vysokým

obsahom tekutín ( napr. paradajok,

hrozna, melónov):

Nespracovávajte viac ako 3 kg ovocia

alebo zeleniny, pokiaľ nevyprázdnite

nádobu určenú na dužinu.

2. Spracovanie ovocia a zeleniny s nízkym

obsahom tekutiny (napr. mrkvy,

jabĺk): Vyprázdnite nádobu určenú na

dužinu , akonáhle sa zdá byť plná.

Ak šťava zrazu výrazne zhustne, alebo

ak dokážete sluchom rozpoznať, že otáčky

motora sa znížili, treba vyprázdniť filter

. Potom, ako ste odstránili dužinu,

poskladajte prístroj naspäť.

Pozor: Ubezpečte sa, či je sieťová zástrčka

vytiahnutá, ak nie je odšťavovač

v prevádzke.

Čistenie a údržba

• Predtým ako nasadíte alebo vyberiete

časti príslušenstva a predtým ako vyčistíte

prístroj, vždy vytiahnite sieťovú

zástrčku.

• Znečistenie alebo pretečenú šťavu treba

bezodkladne odstrániť, lebo fľaky

z ovocia by bolo možné neskôr odstrániť

len ťažko. Podstavec prístroja a

prívodný kábel čistite len mierne navlhčenou

handrou.

• Zatláčadlo, nádobu na dužinu, strúhadlo/

filter a nádobu na šťavu umývajte

v teplej vode so saponátom a

dôkladne ich opláchnite.

• Aby boli odstránené zvyšky ovocia a

zeleniny z filtra, držte filter (spodnou

časťou nahor) pod tečúcou vodou a čistite

ho pomocou plastovej kefky.

Pozor: Nikdy neponárajte motor do

vody alebo do inej tekutiny, aby ste

zabránili zásahom elektrickým prúdom.

Upozornenie: Nepoužívajte na čistenie

odšťavovača žiadne agresívne čistiace

prostriedky.

Prístroj ani jeho časti nesmú byť čistené

v umývačke riadu a vo vriacej

vode.

Zafarbenie:

• Niektoré ovocie alebo zelenina môžu

zafarbiť biele časti prístroja. Aby bolo

dosiahnuté odstránenie fľakov, je možné

namočiť zašpinené časti do roztoku,

ktorý pozostáva z 1 šálky bieliaceho

prostriedku a z 1 šálky vody. Následne

vyčistite tieto časti saponátom a

opláchnite čistou vodou.


- 24 -


KH 450

Likvidácia

V žiadnom prípade nezahadzujte

prístroj do bežného domového

odpadu.

Zlikvidujte prístroj v oprávnenej

likvidačnej firme alebo v komunálnom

likvidačnom zariadení.

Dodržte aktuálne platné predpisy. V

prípade pochybností sa obráťte na

firmu, ktorá zabezpečuje likvidáciu.

Záruka a servis

Záručné podmienky a adresu servisu zistíte

z priloženého záručného listu.

Dovozca

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

- 25 -


KH 450

- 26 -


KH 450

Tartalomjegyzék

Oldalszám

Rendeltetésszerű használat 28

Műszaki adatok 28

Kezelőelemek 28

Fontos biztonsági utasítások 28

A készülék összeszerelése és kezelése 30

A gyümölcs/zöldség előkészítése 30

Gyümölcspréselés 31

A gyümölcshús-tartály és a filter ürítése 32

Tisztítás és karbantartás 32

Hulladékeltávolítás 33

Garancia és szervíz 33

Forgalmazza 33

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, majd őrizze meg

a későbbi használat idejére. A készülék harmadik fél részére történő továbbadásakor

adja át a leírást is.

- 27 - H


KH 450

Gyümölcsprés KH 450

Rendeltetésszerű használat

A készülék érett és meghámozott gyümölcsök

és zöldségek préselésére alkalmas.

A nagyobb magokat, szárakat a

készülékbe való betöltés előtt el kell távolítani.

A mazsola és a rebarbara nem

alkalmas gyümölcslé előállítására. Kizárólag

eredeti tartozékokat, és azokat is

csak a leírtak szerint szabad használni.

Minden másfajta használat vagy változtatás

nem rendeltetésszerűnek minősül

és balesetveszélyes.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő

károkért a gyártó nem vállal felelősséget.

Ipari használatra nem

alkalmas .

Műszaki adatok

Hálózati feszültség: 230 V ~ 50 Hz

Névleges teljesítmény: 450 W

Folyamatos üzemmód: 30 perc

Kezelőelemek

Betöltést segítő eszköz

Betöltőnyílás

Zárófedél

A készülék burkolatának a fedele

Leszorító

BE-/KI-kapcsoló (2 sebességfokozat)

Dönthető gyümölcslétartály

Tartály (pl. a gyömölcshús számára)

Külön gyümölcslétartály ml-skálával

Levehető gyümölcshústartó tál

Filter / szűrő

Hajtótengely

Fontos biztonsági utasítások

Elektromos eszközök használatakor mindenképpen

figyelembe kell venni a következő

biztonsági utasításokat:

Az utasítások segítenek Önnek a súlyos

sérülések és károk elkerülésében és a

jobb munkaeredmény elérésében.

Kérjük, figyelmesen olvassa végig a biztonságról

és a szakszerű használatról

szóló következő információkat. Olvasás

előtt lapozza fel az ábrákat tartalmazó

oldalakat, majd ismerkedjen meg a készülék

minden funkciójával.

Gondosan őrizze meg ezt a használati

utasítást, és a készülék továbbadása esetén

adja tovább harmadik személynek.

Életveszélyes áramütés elkerülése érdekében:

• Az áramforrás feszültségének meg

kell egyeznie a készülék típustábláján

szereplő adatokkal.

H

- 28 -


KH 450

• Az olyan csatlakozóvezetéket ill. készüléket,

amely nem működik kifogástalanul,

azonnal ellenőriztesse és javíttassa

szakszervízzel.

• A veszély elkerülése érdekében a sérült

hálózati kábelt vagy csatlakozót

azonnal cseréltesse ki engedéllyel rendelkező

szakemberrel vagy az ügyfélszolgálattal.

• Ne tegye ki a készüléket esőnek és soha

ne használja a készüléket nedves

vagy vizes környezetben.

Figyeljen arra, hogy a készülék kábele

használat közben soha ne legyen vizes

vagy nedves.

A tűzveszély és a sérülések elkerülése

érdekében:

• A készüléket üzem közben soha ne

hagyja felügyelet nélkül.

• Vigyázat! A gyermekeket tartsa távol

a ké-szülék csatlakozóvezetékétől. A

gyermekek gyakran alábecsülik az

elektromos készülékek általi veszélyt.

• Biztosítsa a készülék stabil

állóhelyzetét.

Biztosítsa, hogy veszély esetén a hálózati

kábel gyorsan elérhető legyen, és

hogy a kábelben ne lehessen elesni.

• A sérülések elkerülése érdekében figyeljen

arra, hogy a filter/szűrő, valamint

a gyümölcshústartó tál helyesen

legyen feltéve.

• A készülék bekapcsolása előtt győződjön

meg arról, hogy a fedél helyesen

le van-e zárva a leszorítóval.

A leszorítónak nem szabad kioldódnia,

ha a készülék üzemel.

• Ha a készülékkel dolgozik, soha ne

dugja be a kezét vagy más tárgyat a

betöltőnyílásba. Ez súlyos sérülésekkel

és a gyümölcsprés meghibásodásával

járhat. Használja a tartozékként kapott

betöltést segítő eszközt az esetleg

ottmaradt gyümölcsdarabok készülékből

való eltávolítására. Ha a gyümölcsdarabokat

a betöltést segítő

eszköz segítségével sem lehet eltávolítani,

kapcsolja ki a készüléket, húzza

ki a hálózati dugót és nyissa ki a-

készüléket.

• Sérülésveszély! A vágórész nagyon

éles. Óvatosan bánjon vele.

• Ne érintse a forgó részeket.

• Használat után állítsa le a készüléket

és húzza ki a hálózati dugót. A készüléket

csak ezután szabad szétszedni.

• Soha ne használja a készüléket:

• ha a filter/szűrő, a hálózati kábel vagy

a hálózati dugó sérült,

• hibás működés esetén, vagy ha valamilyen

módon sérült vagy leesett.

Ilyenkor vigye a készüléket ellenőrzésre

vagy javításra szervízbe.

• Az olyan alkatrészek, amelyeket

nem a készülék gyártója ajánl vagy

forgalmaz, tüzet, áramütést vagy

más sérüléseket idézhetnek elő.

Így cselekszik helyesen:

• Veszély esetén azonnal húzza ki a hálózati

dugót a csatlakozó aljzatból.

• Soha ne használja a készüléket egyéb

célokra.

• Mindig legyen figyelmes! Figyeljen arra,

amit csinál, és mindig ésszerűen

járjon el. Semmi esetre ne használja a

készüléket, ha dekoncentrált, vagy

rosszul érzi magát.

- 29 - H


KH 450

• Mielőtt használatba veszi a készüléket,

bizonyosodjon meg arról, hogy

az helyesen és maradéktalanul össze

van szerelve.

A készüléket csak azután szabad működtetni,

miután a szűrő/filter, a gyümölcslé-

és gyümölcshústartó rendesen

fel van helyezve, valamint a leszorító

és a fedél le van zárva.

• A gyümölcsprés használata előtt mindig

győződjön meg arról, hogy a BE-/

KI-kapcsoló KI-állásban ("0") van.

Csak akkor szabad szétszedni a készüléket,

ha a motor már teljesen leállt.

• Húzza ki a hálózati dugót, valamint a

készülék vezetékét, ha már nem használja

a készüléket, ha tartozékokat

akar leszerelni róla, és tisztítás előtt.

• Ne használja a készüléket a szabadban.

A készülék összeszerelése és

kezelése

• Válasszon a gyümölcsprésnek egy

megfelelő helyet. Az optimális kezelés

érdekében ajánlatos a készüléket úgy

felállítani, hogy a kábel a kábeltartóból

hátrafelé, a csatlakozó aljzat irányába

vezessen.

A tartozékok közvetlenül és jól kezelhetőek

legyenek:

- elől legyen a BE-/KI-kapcsoló ,

- balra a dönthető tartály a beépített

tartállyal pl. a gyümölcshús

számára

- és jobbra a kifolyó a külön tartály

vagy egy pohár számára.

Figyelem: Mielőtt a készüléket összeszerelné,

bizonyosodjon mag arról,

hogy a készülék ki van kapcsolva

és a hálózati dugó ki van húzva.

1. Helyezze a gyümölcshústartó tartály

nyílását a hajtótengelyre . Úgy

helyezze el a tálat, hogy az pontosan

illeszkedjen a készülék alsó részének a

mélyedésébe.

2. Helyezze a szűrőt a hajtótengelyre

. Ellenőrizze a helyes felhelyezést,

mielőtt folytatná az összeszerelést.

3. Helyezze a készülékház tetejét a

gyümölcshústartó tálra , úgy hogy a

betöltő alja a filter/szűrő belsejében

legyen.

4. Figyeljen arra, hogy a fedél stabilan

álljon a gyümölcshústartó tál mélyedésében.

Kissé emelje fel a leszorítót

és nyomja bele a fedél mélyedésébe.

5. Nyomja a leszorító alsó részét a készülék

irányába, amíg be nem kattan.

6. Akassza be a dönthető gyümölcshústartót

– először a felső pántba, azután

az alsó szerkezetnek lesz még annyi

játéka, hogy enyhe nyomással be

lehessen kattintani.

7. Helyezze be a tartályt , hogy felfoghassa

a gyümölcshúst. Zárja le a gyümölcslétartályt

és győződjön meg

róla, hogy rendesen beilleszkedett-e a

helyére.

8. Tegye a különálló gyümölcslé-tartályt

vagy egy poharat a kifolyó alá. A

gyümölcslé-tartály habelválasztóval

van felszerelve, annak érdekében, hogy

tiszta és habmentes gyümölcslét

nyerhessünk.

9. Dugja be a dugót a csatlakozó aljzatba.

A gyümölcs/zöldség előkészítése

• Fontos: Csak érett gyümölcsöt használjon,

különben eltömődhet a filter.

Emiatt a szűrő gyakori tisztítására lenne

szükség.

H

- 30 -


KH 450

Mossa vagy hámozza meg a feldolgozandó

gyümölcsöt vagy a zöldséget.

• A nagyobb magvakat betöltés előtt

mindig el kell távolítani a gyümölcsből.

• Az almatermésű gyümölcsöket (pl. alma,

körte) héjastól és magvastól fel

lehet dolgozni.

Az egyéb magvakat (barack, szilva,

sárga-dinnye, stb.), és szárakat el kell

távolítani a készülék károsodásának

elkerülése érdekében.

• A vastaghéjú gyümölcsöket és zöldségeket

(pl. citrusfélék, dinnye, kivi, répa)

először mindig meg kell hámozni.

• A szőlőről le kell vágni a főszárat.

Vágja a gyümölcsöket és a zöldségeket

akkora darabokra, hogy beleférjenek

a betöltőnyílásba.

Tanács: A mazsola és a rebarbara nem

alkalmas gyümölcslé előállítására.

Gyümölcspréselés

1. Tartsa egyik kezében a betöltést segítő

eszközt és a másik kezével tegye

a gyümölcs- vagy zöldségdarabokat a

betöltőnyílásba. Mindig a betöltést

segítő eszközt használja ahhoz, hogy

a gyümölcsöt/zöldséget óvatosan

be tudja nyomni a nyílásba (lásd és

ábra). Miközben folyik a gyümölcs

vagy a zöldség feldolgozása, töltsön

be további gyümölcs/zöldségdarabokat.

Eközben ne kapcsolja ki a készüléket.

Ötlet: A zárófedelet úgy tervezték,

hogy azt egyben praktikusan

tartóedénynek is lehet használni. Ehhez

a zárófedelet fordítva helyezze

fel a betöltőre (lásd ábra).

Figyelem: Soha ne dugja bele a kezét

vagy más tárgyat működés közben

a betöltő-nyílásba, miközben a

készülék üzemel. Ez súlyos sérülésekhez

és/vagy a gyümölcsprés

meghibásodásához vezethet.

Tanács: Annak elkerülése érdekében,

hogy gyümölcs tapadjon a betöltőnyílásba,

csak akkor töltse fel a készüléket,

ha már be van kapcsolva.

Ha nagyobb mennyiséget akar

feldolgozni, akkor a kipréselt gyümölcslét

töltse át egy nagyobb edénybe,

ha a gyümölcslé-tartály már

megtelt.

A (gyümölcshús-)tartályt h akkor kell

üríteni, ha félig van. Ha gyümölcsdarabok

tapadtak meg a betöltőnyílásban

és a betöltést segítő eszközzel

nem lehet eltávolítani, akkor a

következők szerint járjon el a készülék

károsodásának elkerülése

érdekében:

• Azonnal kapcsolja ki a készüléket és

húzza ki a hálózati dugót.

• Engedje fel a leszorítót és vegye ki

a gyümölcshústartó tálat .

• Távolítsa el az ottmaradt gyümölcsdarabokat.

• Szerelje össze újra a készüléket, és folytassa

a gyümölcspréselést.

- 31 - H


KH 450

2. Kapcsolja ki ismét a készüléket, ha az

összes gyümölcsöt feldolgozta.

3. Az olyan gyümölcsfélékhez, amelyek

sok folyadékot tartalmaznak, mint pl.

paradicsom, szőlő vagy dinnye, kapcsolja

a BE-/KI-kap-csolót 1-es sebességfokozatra,

a szárazabb gyümölcsökhöz

(pl. répa, borsó és alma),

a 2-es sebességfokozatot kell

használni.

A gyümölcshús-tartály és a filter

ürítése

1. A nagy folyadéktartalmú gyümölcsök

és zöldségek feldolgozása (pl. paradicsom,

szőlő, dinnye):

Ne dolgozzon fel 3 kg-nál több gyümölcsöt

vagy zöldséget a gyümölcshústartály

ürítése nélkül.

2. A kisebb folyadéktartalmú gyümölcsök

és zöldségek feldolgozása (pl. répa,

alma):

Ürítse a gyümölcshús-tartályt , amikor

tele van.

Ha a gyümölcslé hirtelen sokkal sűrűbb

lesz, vagy hallható, hogy a motor fordulatszáma

lelassul, a filtert üríteni kell.

Miután kivette a gyümölcshúst, szerelje

össze újra a készüléket.

Figyelem: Bizonyosodjon meg arról,

hogy a hálózati dugó ki van húzva,

ha nem használja a gyümölcsprést.

Tisztítás és karbantartás

• Mindig húzza ki a hálózati dugót,

mielőtt tartozékokat akar felszerelni

vagy levenni és mielőtt tisztítani akarja

a készüléket.

• Távolítsa el körültekintően a szennyeződéseket

és a kifolyt gyümölcslevet,

mert a gyümölcsfoltokat később csak

nagyon nehezen lehet eltávolítani.

• A készülék alsó részét és a kábelt enyhén

nedves törlőkendővel tisztítsa. A

betöltést segítő eszközt, a gyümölcshús-tartályt,

a reszelőt /szűrőt és a gyümölcslé-tartályt

tisztítsa meleg, mosogatószeres

vízben és alaposan

öblítse le.

• A gyümölcsmaradékok filterről történő

eltávolításához tartsa a filtert (az

aljával felfelé) folyó víz alá és tisztítsa

puha műanyagkefével.

Figyelem: A motort soha ne merítse

vízbe vagy más folyadékba az áramütés

elkerülése érdekében.

Tanács: Ne használjon erős tisztítószereket

a gyümölcsprés tisztításához.

A készülék és annak részei nem tisztíthatók

mosogatógépben vagy forró

vízben.

Elszíneződés:

• Néhány gyümölcs vagy zöldség elszínezheti

a gyümölcsprés fehér részeit.

Ezeknek a fol-toknak az eltávolításához

áztassa be a szennyezett tartozékokat

1 csésze háztartási fehérítő és 1

csésze víz keverékébe. Ezután mosogassa

el a tartozékokat mosogatószerrel

és öblítse le tiszta vízzel.

H

- 32 -


KH 450

Hulladékeltávolítás

A készüléket semmiképpen ne

dobja a háztartási hulladékba.

A készüléket engedélyezett hulladékeltávolító

üzemen vagy a helyi hulladékfeldolgozó

létesítményen keresztül

selejtezze ki.

Vegye figyelembe az érvényben lévő

előírásokat. Ha bizonytalan, forduljon a

közelében lévő hulladékeltávolítóhoz.

Garancia és szervíz

A garancia feltételeit és a szerviz címét

a Garancia-mellékletben találhatja meg.

Forgalmazza

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

- 33 - H

More magazines by this user
Similar magazines