UNIVERSAL REMOTE CONTROL - Kompernass

kompernass.com

UNIVERSAL REMOTE CONTROL - Kompernass

4A

UNIVERSAL

REMOTE CONTROL

KH2150

UNIWERSALNY PILOT

Instrukcja obsługi

KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 ·

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

ID-Nr.: KH2150-07/08-V1

UNIVERZÁLIS TÁVKAPCSOLÓ

Használati utasítás


KH 2150

1

2

3

4

19

5

6

7

18

17

8

9

10

11

12

13

20

16

14

15


POJEMNOŚĆ

STRONA

Bezpieczeństwo 3

Użycie zgodne z przeznaczeniem . . . . . . . . . . . . . .3

Przegląd urządzenia 4

Uruchomienie 5

Rozpakowanie urządzenia/

sprawdzenie zakresu dostawy . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Wkładanie baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Elementy obsługowe 6

Wyświetlacz LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Przyciski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Przycisk EXIT (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

SYSTEM-SETUP–

ustawienia systemowe 10

VOL/MUTE SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

VOL/MUTE SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

VOL/MUTE RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

TIME-SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

DATE-SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

BACKLIGHT SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

SYSTEM-RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

CODE-SETUP – kod urządzenia 15

LIST CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

ENTER CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

SEARCH CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

BRAND CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Wprowadzanie kodu do kombinacji urządzeń . . .20

Sterowanie kombinacjami urządzeń . . . . . . . . . . . .20

Wyświetlenie kodu urządzenia . . . . . . . . . . . . . . . .21

TIMER SETUP – funkcje zegara 21

TV SLEEP SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

TIMER SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

LEARN-SETUP –

funkcje programowania 24

MODE LEARN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

MODE CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

ALL LEARN CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

1


MACRO-SETUP – funkcje makr 27

MACRO SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

MACRO CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Konserwacja i czyszczenie 30

Wymiana baterii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30

Czyszczenie pilota zdalnego sterowania . . . . . . . .30

Usuwanie/wyrzucanie 31

Usuwanie usterek 32

Dane techniczne 33

Kody producentów 33

Makra osobiste 34

Osobiste kody urządzeń 34

Zgodność 35

Importer 35

Gwarancja i serwis 36

Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi

i zachowaj ją w celu późniejszego wykorzystania. W przypadku

przekazania urządzenia osobom trzecim należy przekazać

im także instrukcję.

2


UNIWERSALNY PILOT

ZDALNEGO STEROWANIA

KH2150

Bezpieczeństwo

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Dzieci mogą korzystać z pilota zdalnego sterowania

wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania może zastępować

maksymalnie dziesięć różnych pilotów zdalnego sterowania.

Można go używać wyłącznie do sprzętu elektronicznego

wyposażonego w odbiornik na podczerwień.

Funkcje uniwersalnego pilota zdalnego sterowania odpowiadają

funkcjom oryginalnych pilotów zdalnego sterowania. Uniwersalny

pilot zdalnego sterowania jest przeznaczony do użytku

prywatnego. Nie można go używać do celów komercyjnych.

Zastosowanie do jakiegokolwiek innego celu niż opisany

uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie

ponosi odpowiedzialności za szkody, spowodowane użytkowaniem

urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń

przy nieprawidłowym korzystaniu

z baterii!

Przy wymianie baterii należy postępować z największą

ostrożnością. Należy przestrzegać następujących wskazówek

bezpieczeństwa:

• Wyczerpane baterie jak najszybciej wyjmij z pilota

zdalnego sterowania.

• Nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wystawiaj baterii

na działanie wysokich temperatur.

• Planując dłuższą przerwę w użytkowaniu urządzenia,

wyjmij baterie, by uniknąć ich rozładowania.

• Niebezpieczeństwo eksplozji! Baterii nie można ponownie

ładować.

• Nie otwieraj ani nie zwieraj baterii.

• Kwas wyciekający z baterii może powodować podrażnienia

skóry. W przypadku kontaktu ze skórą, spłukać obficie

wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu,

spłukać obficie wodą, nie trzeć i jak najszybciej skorzystać

z pomocy lekarza.

Laser

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania posiada diodę na

podczerwień o klasie lasera 1. System bezpieczeństwa

zapobiega przenikaniu niebezpiecznych promieni laserowych

w trakcie korzystania z urządzenia. Nie należy ruszać ani

uszkodzić systemu bezpieczeństwa, ponieważ spowodowałoby

to niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku.

3


Usterki urządzenia

• Uszkodzonego urządzenia nie wolno nigdy próbować

samemu naprawiać. W razie uszkodzenia urządzenia,

zwróć się do producenta lub skontaktuj się z serwisem

(patrz rozdział Gwarancja i serwis).

• W przypadku przedostania się cieczy do wnętrza urządzenia

lub uszkodzenia urządzenia w inny sposób, należy

je przekazać producentowi lub serwisowi do sprawdzenia.

Zwróć się do producenta lub skontaktuj się z serwisem

(patrz rozdział Gwarancja i serwis).

Przegląd urządzenia

1 nadajnik/odbiornik na podczerwień

2 wyświetlacz LCD z polem tekstowym,

polem numerycznym i polem symboli

3 przycisk ALL OFF

4 przyciski urządzeń

5 przycisk S

6 przyciski strzałek

7 przycisk OK

8 przycisk EXIT

9 przycisk głośności

10 przycisk VOL

11 przycisk MACRO

12 przyciski wideotekstu

13 przyciski numeryczne

14 przycisk zmiany numeru programu jedno/dwucyfrowego

15 przyciski odtwarzania i przyciski funkcyjne

16 przycisk AV

17 przycisk CH

18 przycisk MENU

19 przycisk EPG

20 komora na baterie

4


Uruchomienie

Rozpakowanie urządzenia/sprawdzenie

zakresu dostawy

Uwaga!

Folię opakowaniową należy trzymać z dala od dzieci.

Występuje zagrożenie uduszeniem!

• Rozpakuj urządzenie i wszystkie elementy zestawu.

• Sprawdź zakres dostawy.

- uniwersalny pilot zdalnego sterowania,

- instrukcja obsługi,

- wykaz producentów z listą kodów urządzeń.

• Z wyświetlacza LCD (2) ściągnij folię ochronną.

Wskazówka: Uszkodzenia podczas

transportu

W przypadku zauważenia uszkodzeń powstałych podczas

transportu, zwróć się do działu obsługi klienta (patrz rozdział

Gwarancja i serwis).

Wkładanie baterii

Uwaga!

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania jest zasilany

wyłącznie bateriami 1,5 V.

1. Komorę na baterie (20) otworzyć w kierunku strzałki.

2. Włóż baterie zgodnie z pokazaną ilustracją, a następnie

zamknij komorę na baterie.

Wyświetlacz LCD (2) jest stale uruchomiony przy włożonych

bateriach. Na poniższej ilustracji pokazano widok wyświetlacza

LCD (2) po włożeniu/wymianie baterii.

5


Wskazówka:

Gdy po włożeniu baterii wyświetlacz LCD (2) nie włączy się,

sprawdź położenie biegunów baterii lub włóż nowe baterie.

Znaczenia wskazań wyświetlacza LCD (2) objaśniono

w rozdziale Wyświetlacz LCD.

Elementy obsługowe

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LCD (2) jest podzielony na pola.

Pole tekstowe (21)

Pole tekstowe jest podzielone na dwie linie. W linii górnej

wyświetla się nazwa aktualnie obsługiwanego urządzenia,

na przykład DVD, TV lub VCR. W linii dolnej wyświetla się

informacja o dniu tygodnia lub kodzie urządzenia.

Informacje na wyświetlaczu LCD (2), zajmujące aż dwie linie,

w niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono w jednej linii.

Przykład:

Wyświetlacz LCD: Instrukcja obsługi

SYSTEM-

SYSTEM-SETUP

SETUP

Symbol podczerwieni (22)

Przy każdym naciśnięciu przycisku następuje wysłanie sygnału

podczerwieni i wyświetla się symbol podczerwieni.

Symbol SET (23)

Symbol SET informuje o tym, że pilot zdalnego sterowania

znajduje się w trybie SETUP i można na przykład wprowadzać

kody urządzeń.

Symbol Timer (24)

Symbol Timer informuje o tym, że została ustawiona i działa

funkcja Timer.

Symbol Zzz (25)

Włączono funkcję SLEEPTIMER w odbiorniku telewizyjnym.

Po upływie czasu odbiornik telewizyjny wyłączy się.

6


Symbol AM/PM (26)

W przypadku ustawienia formatu zegara 12-godzinnego,

w godzinach popołudniowych od 12:00 do 24:00 na

wyświetlaczu pojawi się napis PM. (patrz rozdział SYSTEM-

SETUP – ustawienia systemowe).

Pole numeryczne (27)

Informacja o czasie, dacie i kodzie urządzenia.

Widok standardowy

W widoku standardowym na wyświetlaczu LCD (2) wyświetla

się informacja o aktualnie obsługiwanym urządzeniu „TV”,

dniu tygodnia „SUN” i czasie „12:00”.

Zmianę ustawień dnia tygodnia „SO” i czasu „12:00” opisano

w rozdziałach DATE-SETUP i TIME-SETUP.

Podświetlenie

Podświetlenie wyświetlacza LCD (2) włącza się za każdym

razem po naciśnięciu przycisku na pilocie zdalnego sterowania.

Podświetlenie wyłącza się automatycznie.

Czas włączenia podświetlenia można ustawić. Patrz rozdział

„BACKLIGHT SETUP”. Czas podświetlenia jest ustawiony

domyślnie na dziesięć sekund.

Przyciski

Przycisk ALL OFF (3)

Włączenie/wyłączenie urządzenia.

Przyciski urządzeń (4)

Przyciskami urządzeń możesz wybrać urządzenie, którym

chcesz sterować za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania.

Przycisk TV jest zaprogramowany na stałe, wszystkie pozostałe

przyciski można zaprogramować dowolnie.

odbiornik telewizyjny (Television)

odtwarzacz DVD (Digital Versatile Disk)

magnetowid (Video Cassette Recorder)

przyłącze kablowe (Cable)

analogowy odbiornik satelitarny (Analog

Satellite)

cyfrowy odbiornik satelitarny (Digital Satellite)

7


urządzenie dodatkowe 1 (Auxiliary)

odtwarzacz CD (Compact Disk)

wzmacniacz (Amplifier)

urządzenie dodatkowe 2 (Auxiliary)

Przycisk S (5)

Wybierz menu SETUP lub włącz funkcję SHIFT.

Przyciski strzałek (6)

Przejście do menu w górę, w prawo, w dół i w lewo.

Przycisk OK (7)

Za pomocą przycisku OK zatwierdź wybór menu.

Przycisk EXIT (8)

#

Zakończ menu.

Przycisk głośności (9)

Przycisk VOL (10)

Włącz/wyłącz dźwięk.

Ustaw głośność (Volume).

Przycisk MACRO (11)

Naciśnięcie przycisku MACRO (11), a następnie

jednego z przycisków numerycznych (13) 1, 2

lub 3, uruchamia zaprogramowane polecenia.

8


Przyciski wideotekstu (12)

Włącz wideotekst.

Zatrzymaj automatyczne przechodzenie do

następnej strony wideotekstu.

Wyświetl informacje na temat wybranego

urządzenia.

Wyświetl jednocześnie wideotekst i obraz

programu telewizyjnego.

Wyłącz wideotekst.

Przyciski numeryczne (13)

Wprowadź numery programu i kodu

urządzenia.

Przycisk zmiany numeru programu jedno/dwucyfrowego

(14)

Przycisk zmiany numeru programu jedno/dwucyfrowego.

Przy dwucyfrowych numerach programów

najpierw naciśnij przycisk (14), a następnie przyciskami

numerycznymi (13) wprowadź numer programu.

Przyciski odtwarzania i funkcyjne (15)

Przyciski REW, PLAY, F.F, RECORD, STOP i PAUSE służą do sterowania

urządzeniami takimi, jak odtwarzacz DVD, magnetowid lub

odtwarzacz CD. Kolorowymi przyciskami funkcyjnymi wybierz

różne działy tematyczne wideotekstu.

REW – przewijanie wstecz, wideotekst,

temat czerwony.

PLAY – odtwarzanie, wideotekst, temat żółty.

F.F. – przewijanie do przodu, wideotekst, temat

niebieski.

RECORD – nagrywanie.

Naciśnij dwukrotnie, by wykonać nagranie.

STOP – zatrzymanie odtwarzania, wideotekst,

temat zielony.

PAUSE – przerwa w odtwarzaniu, wideotekst,

temat magenta.

9


Przycisk AV (16)

Przycisk CH (17)

Przełącz na wejście wideo (SCART).

Zmień kanał telewizyjny.

Przycisk MENU (18)

Wybierz menu.

Przycisk EPG (19)

TV/SAT

DVD

VCR

Przycisk EPG uruchamia, w zależności od

wybranego urządzenia, funkcje:

Wybór elektronicznego programu

telewizyjnego.

Wybór menu tytułowego.

Wybór ShowView.

Wskazówka:

W instrukcji obsługi magnetowidu sprawdź, czy urządzenie

obsługuje funkcję „ShowView”.

SYSTEM-SETUP–ustawienia systemowe

Co zawierają ustawienia systemowe:

VOL/MUTE SETUP Regulacja głośności pilotem.

TIME-SETUP

Format godzin i czas.

DATE-SETUP

Data, rok i dzień tygodnia.

BACKLIGHT SETUP Podświetlenie wyświetlacza LCD.

SYSTEM-RESET Skasowanie wszystkich ustawień.

10


Przegląd SYSTEM-SETUP

VOL/MUTE SETUP

Wszystkie urządzenia korzystają z własnej regulacji głośności,

o ile ją posiadają.

Gdy urządzenie odtwarzające, np. magnetowid lub odtwarzacz

DVD, nie będzie wyposażone w regulację głośności, automatycznie

ustawi się regulacja głośności odbiornika telewizyjnego

(„funkcja Punch-Through”).

Za pomocą funkcji VOL/MUTE SETUP ustawia się regulację

głośności poprzez wybrane urządzenie, np. odbiornik telewizyjny.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2)wyświetli się CODE-SETUP.

2. Naciśnij przycisk strzałki (6) w dół. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się SYSTEM-SETUP

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się VOL/MUTE SETUP

4. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się ALL VOL.SET

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się ALL VOL. MODE?

6. Naciśnij żądany przycisk urządzenia (4), na przykład

odbiornika telewizyjnego. Na wyświetlaczu pojawia się

napis PLEASE WAIT... a następnie SUCCESS.

Regulacja głośności wszystkich urządzeń odbywa się

poprzez odbiornik telewizyjny.

11


VOL/MUTE SET

Ustawienie regulacji głośności poszczególnego urządzenia.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Naciśnij przycisk strzałki (6) w dół. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się SYSTEM-SETUP

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się VOL/MUTE SETUP

4. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się VOL/MUTE ALL

5. Naciskaj przycisk strzałki (6) w dół dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD pojawi się (2) VOL/MUTE SET.

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MODE VOL. MODE?

7. Naciśnij żądany przycisk urządzenia (4), na przykład

„DVD”. Na wyświetlaczu pojawia się napis PLEASE

WAIT... a następnie SUCCESS.

Głośność będzie regulowana poprzez wybrane urządzenie.

Automatyczna zmiana regulacji głośności w odbiorniku telewizyjnym

jest wyłączona.

VOL/MUTE RESET

Przywrócenie wszystkim ustawieniom VOL/MUTE ustawień

fabrycznych.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Naciśnij przycisk strzałki (6) w dół. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się SYSTEM-SETUP

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się VOL/MUTE SETUP

4. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się ALL VOL. SET.

5. Naciskaj przycisk strzałki (6) w dół dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się VOL/MUTE RESET.

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się CONFIRM RESET.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się najpierw PLEASE WAIT ..., a

następnie

SUCCESS.

Pilot zdalnego sterowania został skasowany do ustawień f

abrycznych.

TIME-SETUP

Ustawienie formatu godzin i czasu.

Wskazówka:

By przełączyć na format 12-godzinny, naciśnij przycisk

strzałki (6) w górę lub w dół. Wszystkie pozostałe ustawienia

objaśniono na przykładzie formatu 24-godzinnego.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

12


wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Naciśnij przycisk strzałki (6) w dół. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się SYSTEM-SETUP

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się VOL/MUTE SETUP.

4. Przycisk strzałki (6) w dół naciskać dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się TIME-SETUP.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TIME? 24HR 12:00.

Miga wskazanie 24HR.

Wskazówka:

By przełączyć na format 12-godzinny, naciśnij przycisk

strzałki (6) w górę lub w dół. Wszystkie pozostałe ustawienia

objaśniono na przykładzie formatu 24-godzinnego.

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TIME? 24HR 12:00. Miga wskazanie

godzin.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół, by ustawić

godziny.

8. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Miga wskazanie

minut.

9. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół, by ustawić

minuty.

10. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się SUCCESS.

11. Naciskaj przycisk EXIT (8) dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) wyświetli się widok standardowy.

Wskazówka:

Po upływie około 30 sekund bez naciskania przycisków, na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetla się TIMEOUT. Następnie automatycznie

pojawi się widok standardowy.

DATE-SETUP

Ustawienie roku, miesiąca, dnia i dnia tygodnia.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Naciśnij przycisk strzałki (6) w dół. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się SYSTEM-SETUP

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się VOL/MUTE SETUP.

4. Przycisk strzałki (6) w dół naciskać dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) DATE-SETUP.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się YEAR? 2006. Migają cyfry wskazania

roku.

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół, by ustawić

rok.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się (2) MONTH? 1. Miga wskazanie

13


miesięcy.

8. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół, by ustawić

miesiąc.

9. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się DATE? 1. Miga wskazanie daty.

10. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół, by ustawić

dzień.

11. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się DAY? SUN?. Migają litery wskazania

dni tygodnia.

12. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół, by ustawić

dzień tygodnia.

13. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się SUCCESS.

14. Naciskaj przycisk EXIT (8) dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) wyświetli się widok standardowy.

Wskazówka:

Po upływie około 30 sekund bez naciskania przycisków, na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetla się TIMEOUT. Następnie

automatycznie pojawi się widok standardowy.

BACKLIGHT SETUP

Ustawienie czasu podświetlenia wyświetlacza LCD.

Czas podświetlenia można zmienić w krokach pięciu sekund.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Naciśnij przycisk strzałki (6) w dół. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się SYSTEM-SETUP

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się VOL/MUTE SETUP.

4. Przycisk strzałki (6) w dół naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się BACKLIGHT SETUP.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się BACKLIGHT TIME 10. Miga wskazanie

sekund.

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół, by ustawić

godziny.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się SUCCESS (POMYŚLNIE).

8. Naciskaj przycisk EXIT (8) dotąd, aż na wyświetlaczu LCD

(2) wyświetli się widok standardowy.

Wskazówka:

Po upływie około 30 sekund bez naciskania przycisków, na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetla się TIMEOUT. Następnie

automatycznie pojawi się widok standardowy.

SYSTEM-RESET

Pilota zdalnego sterowania można skasować do ustawień

fabrycznych.

14


Wskazówka:

Skasowane zostaną wszystkie kody urządzeń, ustawienia

systemowe, wszystkie zaprogramowane funkcje i makra!

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Naciśnij przycisk strzałki (6) w dół. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się SYSTEM-SETUP

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się VOL/MUTE SETUP.

4. Przycisk strzałki (6) w dół naciskać dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się SYSTEM-RESET.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się CONFIRM RESET.

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się napis PLEASE WAIT....

Wszystkie ustawienia fabryczne zostaną skasowane do

ustawień fabrycznych.

CODE-SETUP – kod urządzenia

By móc sterować danym urządzeniem za pośrednictwem

pilota zdalnego sterowania, do każdego urządzenia należy

wprowadzić kod.

Kody urządzeń można wprowadzić:

LIST CODES: z wewnętrznej listy urządzeń pilota

zdalnego sterowania,

ENTER CODES z dodatkowego podręcznika z kodami

urządzeń,

SEARCH CODES wyszukiwanie kodów automatycznie

lub ręcznie,

BRAND CODES: z tabeli kodów producentów.

LIST CODES

Wybranie z wewnętrznej listy pilota zdalnego sterowania

kodu urządzenia, np. TV, VCR, LD, DVD itp.

Wskazówka:

By zakończyć wprowadzanie kodu, naciśnij przycisk EXIT (8).

1. Włącz urządzenie, do którego chcesz zaprogramować

pilota zdalnego sterowania.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się LIST CODES

4. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

pojawia się MODE KEY.

5. Naciśnij żądany przycisk urządzenia (4). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się DEVICE? TV.

15


Wskazówka:

Do odbiornika telewizyjnego jest przewidziany przycisk

TV (4), kontynuacja od kroku 7.

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół.

Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia się.

Przegląd CODE-SETUP

7. Wybór zatwierdź przyciskiem OK (7). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się najpierw PLEASE WAIT..., a następnie

pierwsza pozycja listy producentów, np. ADMIRAL 0000.

8. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się nazwa następnego producenta

wraz z kodem.

9. Naciskaj różne przyciski na pilocie zdalnego sterowania,

by przetestować działanie funkcji. Gdy urządzenie będzie

reagowało, kod urządzenia jest prawidłowy. Dalsze

postępowanie od kroku 12.

10. Naciśnij przycisk strzałki (6) w lewo lub w prawo. Na

wyświetlaczu LCD (2) pojawia się następny kod urządzenia

tego samego producenta.

11. Powtórz krok 9.

12. Naciśnij przycisk OK (7). Trwa zapisywanie kodu urządzenia.

Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia się najpierw

PLEASE WAIT... (CZEKAJ...), a następnie SUCCESS.

16


Powtórz kroki od 1 do 12 we wszystkich urządzeniach, które

chcesz obsługiwać za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania.

ENTER CODES

Do wprowadzenia kodu ENTER CODES, z dołączonego

podręcznika „Wykaz producentów z listą kodów urządzeń”

wyszukaj właściwy kod urządzenia.

Wskazówka:

By zakończyć wprowadzanie kodu, naciśnij przycisk EXIT (8).

1. Włącz urządzenie, do którego chcesz zaprogramować

pilota zdalnego sterowania.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się LIST CODES

4. Naciśnij przycisk strzałki (6) w dół. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się ENTER CODES.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

pojawia się MODE KEY.

6. Naciśnij żądany przycisk urządzenia (4). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się np. CODE 0001. Kod urządzenia

wyszukaj z podręcznika „Wykaz producentów z listą

urządzeń”.

7. Kod urządzenia wprowadź przyciskami numerycznymi

(13). Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia się SUCCESS.

Gdy wprowadzony kod będzie nieprawidłowy, na wyświetlaczu

pojawia się CODE ERROR. Powtórz kroki

od 2 do 8.

Powtórz kroki od 1 do 8 we wszystkich urządzeniach, które

chcesz obsługiwać za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania.

SEARCH CODES

Wyszukiwanie automatyczne

Polecenie automatycznego wyszukiwania kodu urządzenia

z wewnętrznej listy pilota zdalnego sterowania.

Wskazówka:

By zakończyć wprowadzanie kodu, naciśnij przycisk EXIT (8).

1. Włącz urządzenie, do którego chcesz zaprogramować

pilota zdalnego sterowania.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się LIST CODES

4. Przycisk strzałki (6) w dół naciskać dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się SEARCH CODES.

17


5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MODE KEY?.

6. Naciśnij żądany przycisk urządzenia (4). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się DEVICE? TV.

Wskazówka:

Do odbiornika telewizyjnego jest przewidziany przycisk TV

(4), kontynuacja od kroku 8.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół.

Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia się.

8. Wybór zatwierdź przyciskiem OK (7). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się SEARCH KEY?

Wskazówka:

Pilot zdalnego sterowania co sekundę zmienia kod urządzenia

i wysyła sygnał przez podczerwień. By czas ustawić na trzy

sekundy, przy następnym kroku naciśnij dwa razy przycisk

CH (17).

9. Naciśnij jeden raz przycisk CH (17). Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się napis (2) SEARCHING.... Pilot zdalnego

sterowania automatycznie wyszuka kod do urządzenia.

Wskazówka:

Pilot zdalnego sterowania przeszukuje listę do przodu. By

zmienić kierunek przeszukiwania, na przycisku CH (17)

naciśnij „Minus”. By zmienić ponownie na wyszukiwanie do

przodu, na przycisku CH (17) naciśnij „Plus”.

10. Gdy tylko urządzenie zareaguje, naciśnij przycisk OK (7).

Trwa zapisywanie kodu urządzenia. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się SUCCESS (POMYŚLNIE).

11. W celu przeprowadzenia kontroli, naciśnij dowolne przyciski

na pilocie zdalnego sterowania. Gdy urządzenie zareaguje

z ograniczeniami, powtórz kroki z następnym kodem

urządzenia.

Wyszukiwanie ręczne

Ręczne wyszukiwanie kodu urządzenia z wewnętrznej listy

pilota zdalnego sterowania.

Wskazówka:

By zakończyć wprowadzanie kodu, naciśnij przycisk EXIT (8).

1. Włącz urządzenie, do którego chcesz zaprogramować

pilota zdalnego sterowania.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się LIST CODES.

18


4. Przycisk strzałki (6) w dół naciskać dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się SEARCH CODES.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MODE KEY.

6. Naciśnij żądany przycisk urządzenia (4). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się DEVICE? TV.

Wskazówka:

Do odbiornika telewizyjnego jest przewidziany przycisk TV

(4), kontynuacja od kroku 8.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół.

Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia się.

8. Wybór zatwierdź przyciskiem OK (7). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się SEARCH KEY?.

Wskazówka:

Pilot zdalnego sterowania przeszukuje listę do przodu. By

zmienić kierunek przeszukiwania, na przycisku CH (17)

naciśnij „Minus”. By zmienić ponownie na wyszukiwanie do

przodu, na przycisku CH (17) naciśnij „Plus”.

9. Naciskaj przycisk CH (17) „Plus” dotąd, aż urządzenie

zareaguje.

10. Naciśnij przycisk OK (7). Trwa zapisywanie kodu urządzenia.

Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia się SUCCESS

(POMYŚLNIE).

11. W celu przeprowadzenia kontroli, naciśnij dowolne

przyciski na pilocie zdalnego sterowania. Gdy urządzenie

zareaguje z ograniczeniami, powtórz kroki

z następnym kodem urządzenia.

BRAND CODES

Wybranie kodu producenta z tabeli „Kody producentów”.

Tabela znajduje się na końcu instrukcji obsługi.

Wskazówka:

By zakończyć wprowadzanie kodu, naciśnij przycisk EXIT (8).

1. Włącz urządzenie, do którego chcesz zaprogramować

pilota zdalnego sterowania.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się LIST CODES

4. Przycisk strzałki (6) w dół naciskać dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się (2) BRAND-CODES.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

pojawia się MODE KEY?.

6. Naciśnij żądany przycisk urządzenia (4). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się DEVICE? TV.

19


Wskazówka:

Do odbiornika telewizyjnego jest przewidziany przycisk TV

(4), kontynuacja od kroku 8.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół. Wyświetli

się następne urządzenie dostępne na liście.

Wskazówka:

Wszystkie pozycje listy urządzeń zostały przedstawione na

ilustracji przeglądowej.

8. Wybór zatwierdź przyciskiem OK (7). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się BRAND CODES?.

9. Wyszukaj kod producenta z tabeli „Kody producentów”

dostępnej w załączniku.

10. Wprowadź kod producenta przyciskami numerycznymi

(13). Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia SEARCH KEY?.

11. Naciskać przycisk CH (17) dotąd, aż urządzenie zareaguje.

Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia się napis (2)

SEARCH....

Wskazówka:

By zmienić kierunek przeszukiwania, na przycisku CH (17)

naciśnij „Minus”.

12. Naciśnij przycisk OK (7). Kod urządzenia zostanie zapisany.

Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia się SUCCESS.

13. Naciskaj różne przyciski na pilocie zdalnego sterowania, by

przetestować działanie funkcji. Gdy urządzenie zareaguje

z ograniczeniami, powtórz kroki od 1 do 11 z zastosowaniem

innego klucza producenta z tabeli.

Powtórz kroki od 1 do 11 we wszystkich urządzeniach, które

chcesz obsługiwać za pośrednictwem pilota zdalnego sterowania.

Wprowadzanie kodu do kombinacji urządzeń

Przy obsłudze kombinacji urządzeń, np. odbiornika telewizyjnego/magnetowidu

lub odtwarzacza DVD/magnetowidu,

należy do każdego urządzenia wprowadzić kod.

Sterowanie kombinacjami urządzeń

Do niektórych kombinacji urządzeń, na przykład TV/VCR

lub DVD/VCR, są dostępne oddzielne przyciski urządzeń na

oryginalnym pilocie zdalnego sterowania.

1. Naciśnij przycisk urządzenia (4) DVD. Pilot zdalnego sterowania

wysyła sygnał DVD.

2. Naciśnij przycisk S (5). Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia

się DVD (S) DATE 1: 1.

3. Naciśnij przycisk urządzenia (4) DVD. Pilot zdalnego sterowania

wysyła sygnał VCR.

20


Wskazówka:

Nie wszystkie urządzenia obsługują funkcję zmiany między

dwoma urządzeniami za pomocą przycisku S (5).

Wyświetlenie kodu urządzenia

Do każdego urządzenia można wyświetlić jego aktualny kod.

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk urządzenia (4). Na

wyświetlaczu LCD (2) pojawia się DVD CODE 0768.

Wskazówka:

Zapisz kody urządzeń odnalezione z tabeli „Osobiste kody

urządzeń” dostępnej na końcu instrukcji obsługi.

TIMER SETUP – funkcje zegara

Ustawienie automatycznego wyłączenia, funkcja SLEEPTIMER

zaprogramowanie automatycznego włączenia, funkcja „TIMER”.

Patrz ilustracja „Przegląd TIMER-SETUP”.

TV SLEEP SETUP

Funkcja SLEEPTIMER automatycznie wyłącza odbiornik telewizyjny

po upływie określonego czasu. Funkcję SLEEPTIMER

można ustawić w przedziale od 1 do 90 minut.

TV SLEEP SET

Programowanie funkcji SLEEPTIMER.

1. Włącz odbiornik telewizyjny.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

3. Przycisk strzałki (6) w dół naciskać dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się TIMER-SETUP.

4. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TV SLEEP SETUP.

Przegląd funkcji Timer-Setup

21


5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TV-SLEEP SET

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TV SLEEP TIME Miga wskazanie minut.

Wskazówka:

We wskazaniu minut wybierz od 1 do 90 minut.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół, by ustawić

minuty.

8. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się SUCCESS (POWODZENIE) i dodatkowo

symbol Zzz (25).

9. Pilot zdalnego sterowania skieruj na odbiornik telewizyjny.

Po upływie ustawionych minut pilot zdalnego sterowania

wyłączy odbiornik telewizyjny.

10. Naciskaj przycisk EXIT (8) dotąd, aż na wyświetlaczu LCD

(2) wyświetli się widok standardowy.

Wskazówka:

Po upływie około 30 sekund bez naciskania przycisków, na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetla się „TIMEOUT”. Następnie

automatycznie pojawi się widok standardowy.

TV SLEEP CLEAR

Wyłączenie funkcji SLEEPTIMER odbiornika telewizyjnego.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Przycisk strzałki (6) w dół naciskać dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się TIMER-SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TV SLEEP SET.

4. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TV SLEEP CLEAR.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się CONFIRM CLEAR.

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się SUCCESS (POMYŚLNIE).

7. Naciskaj przycisk EXIT (8) dotąd, aż na wyświetlaczu LCD

(2) wyświetli się widok standardowy.

Wskazówka:

Po upływie około 30 sekund bez naciskania przycisków, na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetla się „TIMEOUT”. Następnie

automatycznie pojawi się widok standardowy.

22


TIMER SETUP

Wskazówka:

Gdy uprzednio została już zaprogramowana funkcja „TIMER”,

należy ją skasować. Patrz rozdział „TIMER X CLEAR”.

Pilota zdalnego sterowania można zaprogramować za pomocą

czterech opcji funkcji „TIMER”. Każda funkcja „TIMER”

może włączać inne urządzenie.

Każdą opcję „TIMER” można zaprogramować do maksymalnie

trzech kolejnych przycisków.

TIMER X SET

Zaprogramowanie TIMER X. Znak „X” jest symbolem zastępczym

kolejnych numerów 1, 2, 3 lub 4. Wszystkie ustawienia opisano

na przykładzie TIMER 1.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Przycisk strzałki (6) w dół naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się TIMER-SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TV SLEEP SETUP.

4. Przycisk strzałki (6) w dół naciskać dotąd, aż na

wyświetlaczu LCD (2) pojawi się TIMER 1 SETUP.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TIMER 1 SET.

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TIMER 1 TIME? 0:00. Miga wskazanie

godzin.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół, by ustawić

godziny.

8. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Miga wskazanie minut.

9. Naciśnij przycisk strzałki (6) w górę lub w dół, by ustawić

minuty.

10. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TIMER 1 MODE?.

11. Naciśnij żądany przycisk urządzenia (4). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TIMER 1 KEY.

Wskazówka:

By zaprogramować mniej, niż trzy przyciski, naciśnij przycisk

OK (7).

12.Naciśnij żądane przyciski. Na wyświetlaczu LCD (2)

pojawiają się kolejno napisy TIMER 1 KEY2, TIMER 1

KEY3, SUCCESS oraz CODE-SETUP.

13. Przycisk EXIT (8) naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu LCD

(2) pojawi się nazwa urządzenia, dzień tygodnia i czas.

Dodatkowo pojawia się symbol funkcji Timer (24).

14. Pilot zdalnego sterowania skieruj na ustawiane urządzenie. Po

upływie czasu, pilot zdalnego sterowania włączy urządzenie i

wykona zaprogramowaną sekwencję przycisków.

23


TIMER X CLEAR

Wyłączenie programowania TIMER X. „X” oznacza kolejne

numery 1, 2, 3 lub 4.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Przycisk strzałki (6) w dół naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się TIMER-SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się TV SLEEP SETUP.

4. Naciśnij przycisk strzałki (6) w dół. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się TIMER 1 SETUP.

5. Przycisk strzałki (6) w dół naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się TIMER.

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się CONFIRM CLEAR.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się najpierw SUCCESS, a następnie

CODE SETUP.

8. Naciskaj przycisk EXIT (8) dotąd, aż na wyświetlaczu LCD

(2) wyświetli się widok standardowy.

Wskazówka:

Po upływie około 30 sekund bez naciskania przycisków , na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetla się „TIMEOUT”. Następnie

automatycznie pojawi się widok standardowy.

LEARN-SETUP – funkcje programowania

W przyciskach uniwersalnego pilota zdalnego sterowania

można zaprogramować sygnały oryginalnego pilota zdalnego

sterowania. Należy przestrzegać następujących punktów:

• Funkcja programowania pozwala na zaprogramowanie

maksymalnie 150 sygnałów przycisków.

• Używaj nowych baterii zarówno do uniwersalnego, jak i

oryginalnego pilota zdalnego sterowania.

• Zachowaj co najmniej jeden metr odstępu od innych źródeł

światła. Źródła światła mogą zakłócić wysyłanie promieni

podczerwieni.

• Za pomocą funkcji programowania możesz uzupełnić

ustawione kody urządzeń.

• Na płaskim podłożu, w odległości od 15 do 50 mm, połóż

obok siebie uniwersalny i oryginalny pilot zdalnego sterowania.

Patrz ilustracja „Odstęp między pilotami zdalnego

sterowania”.

Odstęp między pilotami zdalnego sterowania

24


W menu „LEARN SETUP” są dostępne następujące funkcje:

MODE LEARN – programowanie przycisków określonego

urządzenia

MODE CLEAR – kasowanie zaprogramowania przycisków

określonego urządzenia

ALL LEARN CLEAR – kasowanie zaprogramowania

wszystkich urządzeń.

Przegląg menu LEARN-Setup

MODE LEARN

Wskazówka:

Wykonaj najpierw funkcję „ALL LEARN CLEAR”, zanim wykonasz

pierwszy raz funkcję „MODE LEARN”. Patrz rozdział „ALL

LEARN CLEAR”.

Zaprogramowanie sygnałów przycisków oryginalnego pilota

zdalnego sterowania.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Przycisk strzałki (6) w dół naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się LEARN-SETUP.

25


3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MODE LEARN.

4. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

pojawia się MODE KEY.

5. Naciśnij żądany przycisk urządzenia (4). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się LEARN KEY.

6. Naciśnij żądany przycisk pilota zdalnego sterowania.

Np. przycisk odtwarzania (14) PLAY. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się LEARNING).

Wskazówka:

Gdy na wyświetlaczu LCD (2) pojawi się „LEARN ERROR”,

powtórz programowanie od kroku 5.

7. Naciśnij i przytrzymaj przycisk na oryginalnym pilocie

zdalnego sterowania, aż na wyświetlaczu LCD (2) pojawi

się najpierw SUCCESS, a następnie LEARN MORE?.

Wskazówka:

By zakończyć programowanie, naciśnij przycisk EXIT (8).

8. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo, by zaprogramować

pozostałe przyciski. Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia

LEARN MORE?. Powtórz kroki od 5 do 7, by zaprogramować

pozostałe przyciski.

MODE CLEAR

Kasowanie zaprogramowanych przycisków urządzenia.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Przycisk strzałki (6) w dół naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się LEARN-SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MODE LEARN.

4. Przycisk strzałki (6) w dół naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się MODE CLEAR.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

pojawia się MODE KEY?.

6. Naciśnij żądany przycisk urządzenia (4). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się CONFIRM CLEAR.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się najpierw PLEASE WAIT..., a następnie

SUCCESS.

26


ALL LEARN CLEAR

Skasowanie zaprogramowanych przycisków wszystkich urządzeń.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Przycisk strzałki (6) w dół naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się LEARN-SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MODE LEARN.

4. Przycisk strzałki (6) w dół naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się ALL LEARN CLEAR.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się CONFIRM CLEAR.

6. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się najpierw PLEASE WAIT ... , a następnie SUC-

CESS. Następnie pojawia się widok standardowy.

MACRO-SETUP – funkcje makr

Za pomocą funkcji makra można zapisywać kolejność naciskania

przycisków. Za pomocą przycisku MACRO (11) i przycisków

numerycznych (13) 1, 2 lub 3 wybierz zaprogramowane

makro. Zaprogramowana kolejność przycisków jest wykonywana

automatycznie.

Przykładowa kolejność przycisków:

• włączenie odbiornika telewizyjnego,

• zmiana kanału telewizyjnego,

• włączenie magnetowidu,

• nagranie programu telewizyjnego.

W jednej funkcji makra można zaprogramować trzy różne

czynności. W każdej pojedynczej funkcji makra można

zaprogramować maksymalnie dziesięć funkcji przycisków.

27


Przegląd menu MACRO-SETUP

MACRO SET

Programowanie i zapamiętanie makra.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż na

wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Przycisk strzałki (6) w dół naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się MACRO-SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MACRO SET.

4. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MACRO KEY?.

5. Naciśnij przycisk numeryczny (12) 1, 2 lub 3. Na

wyświetlaczu LCD (2) pojawia się MACRO 1 MOD.?.

6. Naciśnij żądany przycisk urządzenia (4). Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MACRO 1 KEY! 02.

Wskazówka:

Po dziesiątym naciśnięciu przycisku makro programuje się

automatycznie.

By makro zapisać wcześniej, naciśnij przycisk MACRO (11).

7. Naciśnij żądaną kolejność przycisków. Przy każdym

naciśnięciu przycisku licznik wzrasta o jeden MACRO1

KEY? 03, MACRO 1 KEY? 04 itd. Po każdym dziesiątym

naciśnięciu przycisku makro zostanie zaprogramowane a

na wyświetlaczu (2) pojawi się SUCCESS.

Wskazówka:

Zapisz zaprogramowane makra do tabeli „Makra osobiste”

na końcu instrukcji obsługi.

28


Odtwarzanie zaprogramowanego makra

Wskazówka:

Pilot zdalnego sterowania musi pozostać skierowany na

urządzenie.

1. Naciśnij przycisk MACRO (11). Na wyświetlaczu LCD (2)

pojawia się MACRO KEY?.

Wskazówka:

Na wyświetlaczu LCD (2) pojawia się na przykład MACRO 1

VOID, gdy pod pozycją 1 nie ma zaprogramowanego makra.

2. Naciśnij przyciski funkcyjne (13) 1, 2 lub 3. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MACRO 1. Symbol podczerwieni

(22) miga i wysyłana jest zaprogramowana kolejność

przycisków.

MACRO CLEAR

Usunięcie zaprogramowanego makra.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk S (5) do momentu, aż

na wyświetlaczu LCD (2) wyświetli się CODE-SETUP.

2. Przycisk strzałki (6) w dół naciskaj dotąd, aż na wyświetlaczu

LCD (2) pojawi się MACRO SETUP.

3. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MACRO SET.

4. Naciśnij przycisk strzałki (6) w dół. Na wyświetlaczu LCD

(2) pojawia się MACRO CLEAR.

5. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się MACRO KEY?.

6. Naciśnij przycisk numeryczny (13) 1, 2 lub 3. Na

wyświetlaczu LCD (2) pojawia się CONFIRM CLEAR.

7. Naciśnij przycisk strzałki (6) w prawo. Na wyświetlaczu

LCD (2) pojawia się najpierw PLEASE WAIT ..., a następnie

SUCCESS.

29


Konserwacja i czyszczenie

Wymiana baterii

Funkcja pamięci

Przy wymianie baterii kody urządzeń i zaprogramowane

przyciski pozostają zachowane.

Skasowane zostaną:

wskazania czasu i ustawienie czasu podświetlenia wyświetlacza

LCD (2).

Te dane po wymianie baterii należy ponownie wprowadzić dane.

Kiedy należy wymieniać baterie...

- raz w roku,

- przy trudnościach z odczytaniem wskazań na wyświetlaczu

LCD (2),

- gdy pilot zdalnego sterowania nie reaguje na naciśnięcia

przycisków.

Czyszczenie pilota zdalnego sterowania

Ostrzeżenie!

W przypadku przedostania się wilgoci do wnętrza

pilota zdalnego sterowania, urządzenie może ulec

trwałemu uszkodzeniu!

Obudowę i przyciski pilota zdalnego sterowania należy czyścić

wyłącznie lekko wilgotną szmatką, zwilżoną delikatnym

płynem do mycia. Uważać, aby w trakcie czyszczenia wilgoć

nie przedostała się do wnętrza pilota zdalnego sterowania!

30


Usuwanie/wyrzucanie

W żadnym przypadku nie wyrzucaj urządzenia

do normalnych śmieci domowych. W odniesieniu

do produktu ma zastosowanie dyrektywa europejska

2002/96/WE.

Urządzenie utylizuj w specjalistycznych zakładach utylizacji

odpadów lub w lokalnych składowiskach odpadów. Przestrzegaj

aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań należy

skontaktować się z komunalnym zakładem utylizacji odpadów.

Usuwanie baterii/akumulatorków

Baterii lub akumulatorów nie wolno wyrzucać razem ze śmieciami

domowymi. Każdy użytkownik jest ustawowo zobowiązany

do oddania zużytych baterii/akumulatorów w punkcie

zbiorczym swojej gminy lub dzielnicy, ewentualnie do ich oddania

sprzedawcy. Obowiązek ten wprowadzony został po

to, aby baterie/akumulatorki były usuwane w sposób nieszkodliwy

dla środowiska naturalnego. Baterie / akumulatory

oddawaj zawsze w stanie całkowitego rozładowania.

Materiał opakowania oddawaj do utylizacji zgodnie

z przepisami o ochronie środowiska.

31


Usuwanie usterek

Usterka

Uniwersalny

pilot zdalnego

sterowania nie

reaguje.

Nie można

zapisywać

kodów urządzeń.

Wyświetlacz

LCD (2) słabo

wyświetla

wskazania.

Urządzenie

reaguje na

naciśnięcie

przycisku tylko

częściowo.

Nie można

zaprogramować

przycisków

oryginalnego

pilota zdalnego

sterowania.

Możliwa

przyczyna

Urządzenie (np. TV)

jest uszkodzone.

Baterie są nieprawidłowo

włożone.

Baterie są

wyczerpane.

Baterie są

wyczerpane.

Baterie są

wyczerpane.

Kod urządzenia jest

nieprawidłowy.

Odległość między

pilotami zdalnego

sterowania jest za

duża lub za mała.

Nie działa przycisk

oryginalnego pilota

zdalnego sterowania.

Usunięcie

Sprawdzenie działania

urzą-dzenia

(np. TV) za pomocą

oryginalnego

pilota zdalnego

sterowania.

Włożyć baterie do

komory, zwracając

uwagę na prawidłowe

ułożenie biegunów.

Włożyć nowe

baterie.

Włożyć nowe

baterie.

Włożyć nowe

baterie.

Wprowadzanie

innego kodu

producenta.

Kod urządzenia

wyszukać za

pomocą funkcji

AUTOSEARCH.

Zmienić odległość.

Sprawdzić działanie

przycisku oryginalnego.

Urządzenie reaguje

na naciśnięcie

przycisku oryginalnego

pilota zdalnego

sterowania?

32


Dane techniczne

Producent:

Rodzaj urządzenia:

Kompernaß GmbH

uniwersalny pilot zdalnego

sterowania 10 in1

Model: KH 2150

Urządzenia sterowane 10

Wymiary dł. x szer. x wys.: 200 x 48 x 22 mm

Masa:

92 g

Częst. nadajnika

podczerwieni: >100 kHz

Zasięg:

8 m

Kąt: 50°

Laser: Klasa lasera 1

Zasilanie

Bateria:

2 x 1,5 V typ AAA/LR03 (Micro)

Kody producentów

Jeden kod dotyczy kilku producentów. Na przykład do urządzenia

Sharp wprowadź kod 3.

Przycisk

Producent

1 Medion, Tchibo

2 Eye, Philco, Philips, Pye, Radiola

3 Akai, Daewoo, JVC, Panasonic,

Sharp, Sony, Toshiba

4 Brandt, Fergusson, Thomson

5 Nordmende, Saba, Telefunken

6 Blaupunkt, Grundig

33


Makra osobiste

Kroki

1

Przycisk makra

1 2 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osobiste kody urządzeń

Przycisk Urządzenie Kod urządzenia

TV

DVD

VCR

CBL

#

ASAT

DSAT

AUX 1

CD

AMP

AUX 2

34


Zgodność

„Podmiotem wprowadzającym do obiegu” produkt KH 2150

i wszystkie jego akcesoria, a także ponoszącym odpowiedzialność

w myśl Ustawy regulującej bezpieczeństwo

narzędzi i produktów (GPSG) oraz zachowanie dyrektyw

związanych z wykorzystaniem znaku CE:

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

O przedstawienie deklaracji zgodności można poprosić

podmiot wprowadzający produkt do obiegu.

Importer

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, NIEMCY

www.kompernass.com

35


Gwarancja i serwis

Urządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją, licząc od daty

zakupu. Jeśli mimo starań producenta o przestrzeganie jak

najwyższych standardów jakości zaistnieje jakikolwiek powód

do reklamacji, prosimy o kontakt z infolinią serwisu.

Jeśli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe drogą telefoniczną,

pracownik infolinii poda:

• numer reklamacji (numer RMA) oraz

• adres, na który można odesłać produkt w ramach

gwarancji.

W przypadku wysyłania urządzenia proszę dołączyć kopię

pokwitowania zakupu (paragonu kasowego). Urządzenie

musi być zapakowane w sposób gwarantujący jego bezpieczny

transport i z wyraźnie widocznym numerem RMA.

Przesyłki bez numeru RMA nie będą załatwiane.

Wskazówka:

Gwarancja obejmuje wyłącznie wady materiałowe

lub produkcyjne. Gwarancją nie są objęte

• części ulegające zużyciu

• uszkodzenia delikatnych części, takich jak przełączniki

bądź akumulatorki.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytkowania

w gospodarstwie domowym, a nie do celów przemysłowych.

Gwarancja wygasa w razie niewłaściwego lub niezgodnego

z instrukcją użycia, zastosowania przemocy lub w przypadku

ingerencji, nie podjętych przez autoryzowaną placówkę serwisową.

Niniejsza gwarancja nie narusza Państwa ustawowych praw

do rękojmi.

36Proszę wypełnić tę stronę i dołączyć ją do urządzenia!

Proszę wyraźnie wpisać dane nadawcy:

Nazwisko

UNIWERSALNY PILOT ZDAL-

NEGO STEROWANIA KH 2150

Aby umożliwić bezpłatny przebieg

naprawy, skontaktuj się z infolinią.

W tym celu należy mieć przygotowany

dowód zakupu.

Imię

Ulica

Kod pocztowy/Miejscowość

Kraj

Telefon

Data / Podpis

Gwarancja

Kompernass Service Polska

Tel.: 048 360 91 40

048 360 94 32

Faks: 048 384 65 38

048 369 93 63

E-mail: support.pl@kompernass.com

www.mysilvercrest.deDESCRIPTION DE LA PANNE :


TARTALOM

OLDAL

Biztonság 41

Rendeltetésszerű használat . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

A készülék részei 42

Üzembevétel 43

A készülék kicsomagolása/

A szállítási terjedelem ellenőrzése . . . . . . . . . . . . .43

Elemek behelyezése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Kezelőelemek 44

LCD kijelző . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

Gombok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

EXIT gomb (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

SYSTEM-SETUP–rendszerbeállítások 48

VOL/MUTE SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

VOL/MUTE SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

VOL/MUTE RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

TIME-SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

DATE-SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

BACKLIGHT SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

SYSTEM-RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

CODE-SETUP – készülékkód 53

LIST CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

ENTER CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

SEARCH CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

BRAND CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

A készülékkombinációk készülékkódjának

beadása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

A készülékkombinációk irányítása . . . . . . . . . . . . . .58

A készülékkód megjelenítése . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

TIMER SETUP – időzítő funkciók 59

TV SLEEP SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

TIMER SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60

LEARN-SETUP – betanítási funkciók 62

MODE LEARN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

MODE CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

ALL LEARN CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

39


MACRO-SETUP – makrófunkciók 65

MACRO SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

MACRO CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Karbantartás és tisztítás 67

Az elemek karbantartása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

A távirányító tisztítása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .67

Ártalmatlanítás 67

Hibaelhárítás 68

Műszaki adatok 69

Gyártók kulcsszámai 69

Személyes makrók 70

Személyes készülékkódok 70

Megfelelőség 71

Garancia és szerviz 72

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati

útmutatót és őrizze meg arra az esetre, ha később kérdései

merülnének fel. A készülék harmadik fél részére történő

továbbadásakor adja át a leírást is.

40


UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓ

KH2150

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett kezelheti a távirányítót.

Az univerzális távirányító legfeljebb tíz távirányítót helyettesíthet.

Csak infravörös vevővel rendelkező szórakoztatóelektronikai

készülékhez lehet használni.

Az univerzális távirányító funkciói megegyeznek az eredeti

távirányítóékkal. Az univerzális távirányító magánjellegű,

nem pedig kereskedelmi használatra való.

Minden egyéb felhasználás nem számít rendeltetésszerűnek.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó

nem vállal felelősséget.

Az elemek hibás kezeléséből sérülésveszély

adódik!

Az elemeket különösen elővigyázatosan kell kezelni.

Vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat:

• Vegye ki az elhasznált elemeket az elemrekeszből.

• Az elemeket ne dobja tűzbe. Az elemek ilyenkor nagy

hőmérsékletnek vannak kitéve.

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye

ki belőle az elemeket, nehogy kisüljenek.

• Robbanásveszély! Az elemeket nem szabad tölteni.

• Az elemeket nem szabad felnyitni vagy rövidre zárni.

• Az elemből kifolyó elemsav irritálhatja a bőrt. Bőrrel

érintkezve bő vízzel le kell öblíteni. Ha a folyadék a szembe

jutna, alaposan bő vízzel ki kell öblíteni, nem szabad

dörzsölni és azonnal orvoshoz kell fordulni.

Lézer

Az univerzális távirányító infravörös fényt kibocsátó 1.

lézerosztályú diódával rendelkezik. A biztonsági rendszer

megakadályozza a veszélyes lézersugarak kijutását használat

közben. A szemsérülések elkerülése érdekében ne változtassa

meg vagy ne okozzon járt a készülék biztonsági rendszerében.

41


A készülék sérülései

• Ha a készülék elromlana, ne próbálja meg önmaga

megszerelni. Kár esetén keresse meg a gyártót vagy

annak szerviz forródrótját (lásd a Garancia és szwerviz

fejezetet).

• Ha folyadék kerülne a készülék belsejébe vagy más

módon sérült volna meg, a gyártónak, vagy annak szerviz

forródrótjának kell ellenőriznie. Vegye fel a kapcsolatot a

gyártóval vagy annak szerviz forródrótjával (lásd Garancia

és szwerviz fejezet).

A készülék részei

1 infravörös adó/vevő

2 LCD kijelző szöveges, számos és szimbólum mezővel

3 ALL OFF gomb

4 készülékgombok

5 S gomb

6 nyílgombok

7 OK gomb

8 EXIT gomb

9 hangfalgombok

10 VOL gomb

11 MACRO gomb

12 teletext gombok

13 számgombok

14 egy-/kétjegyű programszámok gombja

15 lejátszási és funkciógombok

16 AV gomb

17 CH gomb

18 MENU gomb

19 EPG gomb

20 elemrekesz

42


Üzembevétel

A készülék kicsomagolása/

A szállítási terjedelem ellenőrzése

Figyelem!

A csomagolófóliát tartsa távol a gyermekektől.

Fulladás veszélye áll fenn.

• Csomagolja ki a készüléket és tartozékait.

• Ellenőrizze a csomag tartalmát.

- univerzális távirányító,

- használati útmutató,

- gyártók listája a készülék kódlistával.

• Vegye le a védőfóliát az LCD kijelzőről (2).

Tudnivaló: Szállítási károk

Amennyiben szállítás közben keletkezett kárt észlel, forduljon

az ügyfélszolgálathoz (lásd a Garancia és szerviz részt).

Elemek behelyezése

Figyelem!

Az univerzális távirányítót csak 1,5 V elemmel szabad

üzemeltetni.

1. Nyissa ki az elemrekeszt (20) a nyíl irányába.

2. Helyezze be az elemeket az ábra szerint és csukja be az

elemrekesz fedelét.

Az LCD kijelző (2) be van kapcsolva, amíg elem van a

távirányítóban.

Az alábbi ábra az LCD kijelzőt (2) mutatja, miután az elemek

bele lettek helyezve vagy kicserélte őket.

43


Tudnivaló:

Ha az LCD kijelző (2) sötét marad, ellenőrizze az elemek

polaritását vagy helyezzen be új elemeket.

Az LCD kijelző (2) működését az LCD kijelző részben

taglaljuk.

Kezelőelemek

LCD kijelző

Az LCD kijelző (2) mezőkre van osztva.

Szöveges mező (21)

A szöveges mező két sorosan van felépítve. Az első sorban

az aktuális készülék szerepel, mint pl. DVD, televízió vagy

VCR. A második sorban szerepelnek a hét napjának vagy a

készülékkód adatai.

Az LCD kijelzőn (2) lévő adatok, amelyek ott két sorban

jelennek meg, ebben a használati útmutatóban egy sorban

szerepelnek.

Példa:

LCD kijelző

Használati útmutató

SYSTEM-

SETUP

SYSTEM-SETUP

Infravörös jel (22)

Ennek a gombnak a megnyomásakor a távirányító infravörös

jelet küld és az infravörös jel világít.

SET jel (23)

A SET jel jelzi, hogy a távirányító SETUP üzemmódban található

és hogy például be lehet adni a készülékkódokat.

Időzítő jel (24)

Az időzítő jel jelzi, hogy az időzítő funkció be van állítva és

be van kapcsolva.

Zzz jel (25)

A televízió SLEEPTIMER funkciója be van kapcsolva. Az idő

lejárta után a televízió kikapcsol.

44


AM/PM jel (26)

A pontos idő 12 órás formátumban van beállítva, így délután

12:00 és 24:00 óra között PM jelenik meg a kijelzőn. (lásd a

SYSTEM-SETUP – rendszerbeállítások részt).

Számmező (27)

A pontos idő, dátum és készülékkódok adatainak kijelzése.

Szabvány kijelzés

Az LCD kijelző (2) szabvány kijelzése az aktuális készülék

„TV“, a hét napjának „SUN“ és a pontos időnek „12:00“

az adataiból áll.

A DATE-SETUP és TIME-SETUP részekben található annak a

leírása, hogy hogyan lehet megváltoztatni a hét napját „SO“

és a pontos időt „12:00“.

Megvilágítás

Amint megnyom egy gombot a távirányítón, az LCD kijelző

(2) világít. A világítás automatikusan kikapcsol.

A megvilágítás idejét be lehet állítani. Lásd a „BACKLIGHT

SETUP“ részt. Az alapbeállítás 10 másodperc.

Gombok

ALL OFF gomb (3)

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék gombjai (4)

A készülék gombjaival választja ki a kezelendő készüléket.

A TV gomb fix, az összes többit szabadon lehet beprogramozni.

televízió (Television)

DVD lejátszó (Digital Versatile Disk)

videólejátszó (Video Cassette Recorder)

videómagnó (Cable)

analóg műholdvevő (Analog Satellite)

digitális műholdvevő (Digital Satellite)

1-es plusz készülék (Auxiliary)

CD lejátszó (Compact Disk)

45


S gomb (5)

Nyílgombok (6)

erősítő (Amplifier)

2-es plusz készülék (Auxiliary)

a SETUP menü lekérdezése vagy a SHIFT funkció

bekapcsolása.

A menüben felfele, jobbra, lefele és balra mozog

OK gomb (7)

Az OK gombbal igazolhatja a menü kiválasztását.

EXIT gomb (8)

#

A menü elhagyása.

Hangfalgomb (9)

VOL gomb (10)

Be- és kikapcsolja a hangot.

A hangerő (Volume) beállítása.

MACRO gomb (11)

A MACRO gomb (11), majd utána egy 1-es, 2-es

vagy 3-as számgomb (13) bekapcsolja a

lementett parancsokat.

46


Teletext gombok (12)

Számgombok (13)

Teletext bekapcsolása.

Többoldalas teletextoldalak esetén megállítja

az automatikus lapozást.

Információkat jelenít meg a kiválasztott készülékről.

Egyszerre jelzi ki a teletextet és a televízióprogramot.

Teletext kikapcsolása

Az adók és készülékkód számainak

beadása.

Egy-/kétjegyű programszámok gombja (14)

Az egy-/kétjegyű programszámok gombja.

A kétjegyű programszámokhoz először nyomja

meg a gombot (14), majd a számgombokon (13)

keresztül adja be a programszámot.

Lejátszási és funkciógombok (15)

A REW, PLAY, F.F, RECORD, STOP és PAUSE lejátszási gombok vezérlik

az olyan készülékeket, mint DVD, videólejátszó és CD.

A színes funkciósgombokkal lehet lekérdezni a teletext kínálatában

lévő mezőket.

REW – visszatekerés, teletext, piros mező.

PLAY – lejátszás, teletext, sárga mező.

F.F. – előretekerés, teletext, kék mező.

RECORD – felvétel.

Felvételhez kétszer kell megnyomni.

STOP – lejátszás befejezése, teletext, zöld mező.

AV gomb (16)

PAUSE – lejátszás megállítása, teletext, magenta

mező.

A videó bemeneti forrást (SCART) váltja.

47


CH gomb (17)

A televíziós csatornát váltja.

MENU gomb (18)

A menüt kérdezi le.

EPG gomb (19)

TV/SAT:

DVD :

VCR :

Az EPG gomb a kiválasztott készüléktől függően

az alábbi funkciókat aktiválja:

az elektronikus televízióprogram lekérdezése.

a címmenü lekérdezése.

ShowView lekérdezése.

Tudnivaló:

Olvasson utána a videólejátszó használati útmutatójában,

hogy az támogatja-e a „ShowView“ funkciót.

SYSTEM-SETUP–rendszerbeállítások

A rendszerbeállításoknál az alábbiakat lehet beállítani:

VOL/MUTE SETUP: hangerőszabályozás egy készüléken

keresztül

TIME-SETUP: az óra és a pontos idő formátuma,

DATE-SETUP: dátum, év és a hét napja

BACKLIGHT SETUP: az LCD kijelző háttérmegvilágítása

SYSTEM-RESET: valamennyi beállítás visszahelyezése

48


SYSTEM-SETUP áttekintés

VOL/MUTE SETUP

Valamennyi készülék a saját hangerőszabályzását használja,

ha van ilyen.

Ha valamelyik képlejátszó készüléknek, például videómagnónak

vagy DVD lejátszónak nincsen saját hangerőszabályzása,

automatikusan a televíziókészülék hangerőszabályzására

kapcsol át („Punch-Through funkció“).

A VOL/MUTE SETUP funkcióval a hangerőszabályozás valamelyik

készüléken, például televíziókészüléken keresztül kerül

beállításra.

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn

(2) meg nem jelenik a CODE-SETUP .

2. A lefele mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) SYSTEM-SETUP jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) VOL/MUTE SETUP jelenik meg.

4. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2 ALL VOL.SET jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) ALL VOL. MODE? jelenik meg.

6. Meg kell nyomni a kívánt készülékgombot (4), például a

TV-t. Az LCD kijelzőn (2) PLEASE WAIT..., majd SUCCESS

jelenik meg. Valamennyi készülék hangerőszabályzása a televízión

keresztül történik.

49


VOL/MUTE SET

A hangerőszabályzás egyetlen készülékhez történő beállítása.

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn

(2) meg nem jelenik a CODE-SETUP .

2. A lefele mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) SYSTEM-SETUP jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) VOL/MUTE SETUP jelenik meg.

4. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) VOL/MUTE ALL jelenik meg.

5. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) VOL/MUTE SET nem jelenik

meg.

6. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) MODE VOL. MODE? jelenik meg.

7. Meg kell nyomni a kívánt készülékgombot (4), például

a DVD-t. Az LCD kijelzőn (2) PLEASE WAIT..., majd SUC-

CESS jelenik meg.

A hangerőt a kiválasztott készüléken keresztül lehet beállítani.

A hangerőszabályzás televízióra történő automatikus

átkapcsolása ki van kapcsolva.

VOL/MUTE RESET

Valamennyi VOL/MUTE beállítást a gyári beállításra helyez

vissza.

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn (2)

meg nem jelenik a CODE-SETUP .

2. A lefele mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) SYSTEM-SETUP jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) VOL/MUTE SETUP jelenik meg.

4. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) ALL VOL. SET jelenik meg.

5. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) VOL/MUTE RESET nem jelenik meg.

6. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) CONFIRM RESET jelenik meg.

7. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) először PLEASE WAIT ..., majd SUCCESS jelenik

meg.

A távirányító a gyártó gyári beállításaira helyeződik vissza.

TIME-SETUP

Az óra formátumának és a pontos idő beállítása.

Tudnivaló:

A 12 órás kijelzéshez a felfele vagy a lefele mutató nyílgombokat

(6) kell megnyomni. Az összes többi beállítást

a 24 órás kijelzés példáján szemléltetjük.

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD

kijelzőn (2) meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

50


2. A lefele mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) SYSTEM-SETUP jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) VOL/MUTE SETUP jelenik meg.

4. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) TIME-SETUP nem jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) TIME? 24HR 12:00 jelenik meg.

A 24hR kijelzés villog.

Tudnivaló:

A 12 órás kijelzéshez a felfele vagy a lefele mutató nyílgombot

(6) kell megnyomni. Az összes többi beállítást a

24 órás kijelzés példáján szemléltetjük.

6. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) TIME? 24HR 12:00 jelenik meg. Az órák helye

villog.

7. Az órák beállításához a felfele vagy lefele mutató nyílgombokat

(6) kell megnyomni.

8. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

A percek helye villog.

9. A percek beállításához a felfele vagy lefele mutató

nyílgombokat (6) kell megnyomni.

10. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) SUCCESS jelenik meg.

11. Annyiszor kell megnyomni az EXIT gombot (8), amíg

az LCD kijelző normál kijelzése nem jelenik meg.

Tudnivaló:

Kb. 30 másodperc elteltével TIMEOUT felirat jelenik meg

az LCD kijelzőn (2), ha nem nyomja meg egyik gombot sem.

Ezután automatikusan a szabvány kijelzés jelenik meg.

DATE-SETUP

Az év, hónap, nap és hét napjának beállítása

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn (2)

meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

2. A lefele mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) SYSTEM-SETUP jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) VOL/MUTE SETUP jelenik meg.

4. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) DATE-SETUP nem jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) YEAR? 2006 jelenik meg. Az év számai villognak.

6. Az év beállításához a felfele vagy lefele mutató nyílgombokat

(6) kell megnyomni.

7. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) MONTH? 1 A hónap kijelzése villog.

8. A hónap beállításához a felfele vagy lefele mutató

nyílgombokat (6) kell megnyomni.

51


9. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) DATE? 1 jelenik meg. A dátum helye villog.

10. A nap beállításához a felfele vagy lefele mutató nyílgombokat

(6) kell megnyomni.

11. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) DAY? SUN? A hét napjainak betűi villognak.

12. A hét napjainak beállításához a felfele vagy lefele mutató

nyílgombokat (6) kell megnyomni.

13. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) SUCCESS jelenik meg.

14. Annyiszor kell megnyomni az EXIT gombot (8), amíg az

LCD kijelző normál kijelzése nem jelenik meg.

Tudnivaló:

Kb. 30 másodperc elteltével TIMEOUT felirat jelenik meg

az LCD kijelzőn (2), ha nem nyomja meg egyik gombot sem.

Ezután automatikusan a szabvány kijelzés jelenik meg.

BACKLIGHT SETUP

Az LCD kijelző megvilágítási időtartamának beállítása.

A megvilágítási időtartamát 5 másodperces lépésekben lehet

beállítani.

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn (2)

meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

2. A lefele mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) SYSTEM-SETUP jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) VOL/MUTE SETUP jelenik meg.

4. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) BACKLIGHT SETUP nem jelenik

meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) BACKLIGHT TIME 10 jelenik meg. A másodpercek

helye villog.

6. A másodpercek beállításához a felfele vagy lefele mutató

nyílgombokat (6) kell megnyomni.

7. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) SUCCESS jelenik meg.

8. Annyiszor kell megnyomni az EXIT gombot (8), amíg

az LCD kijelző normál kijelzése nem jelenik meg.

Tudnivaló:

Kb. 30 másodperc elteltével TIMEOUT felirat jelenik meg

az LCD kijelzőn (2), ha nem nyomja meg egyik gombot sem.

Ezután automatikusan a szabvány kijelzés jelenik meg.

SYSTEM-RESET

A távirányítót vissza lehet helyezni a gyári alapbeállításokra.

Tudnivaló:

Valamennyi készülékkód, rendszerbeállítás, valamennyi

beprogramozott funkció és makró törlődik!

52


1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn

(2) meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

2. A lefele mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) SYSTEM-SETUP jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) VOL/MUTE SETUP jelenik meg.

4. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) SYSTEM-RESET nem jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) CONFIRM RESET jelenik meg.

6. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) PLEASE WAIT... jelenik meg. Valamennyi

rendszerbeállítás az eredeti gyári beállításra helyeződik

vissza.

CODE-SETUP – készülékkód

Ahhoz, hogy a távirányítóval irányítani tudjon egy készüléket,

be kell adni a készülék kódját.

A készülékek kódját az alábbi módon lehet beadni:

LIST CODES: a távirányító belső készüléklistájából,

ENTER CODES: a készülékeket tartalmazó kiegészítő

kézikönyvből,

SEARCH CODES: a kódok automatikus vagy kézi keresése,

BRAND CODES: a gyártók kulcsszámai című táblázatból.

LIST CODES

A TV, VCR, LD, DVD stb. készülékhez ki kell választani a

távirányító belső listájából a készülékkódot.

Tudnivaló:

Az adatok beadásának befejezéséhez nyomja meg az

EXIT gombot (8).

1. Kapcsolja be azt a készüléket, amelyikre programozni

szeretné a távirányítót.

2. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn

(2) meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) LIST CODES

4. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

A kijelzőn MODE KEY jelenik meg.

5. Nyomja meg a kívánt készülékgombot (4). Az LCD kijelzőn

(2) DEVICE? TV jelenik meg.

Tudnivaló:

A televízióhoz, TV készülékgomb (4), a 7-es lépésnél folytassa.

6. Nyomja meg a felfele vagy lefele mutató nyílgombot (6).

Az LCD kijelzőn (2) a következő készülék jelenik meg.

53


CODE-SETUP áttekintés

7. Kiválasztását az OK gombbal (7) igazolja. Az LCD kijelzőn (2)

először PLEASE WAIT..., majd a gyártólista első bejegyzése,

pl. ADMIRAL 0000 jelenik meg.

8. Nyomja meg a felfele vagy lefele mutató nyílgombot (6).

Az LCD kijelzőn (2) a következő gyártó készülékkódja

jelenik meg.

9. Nyomjon meg különböző gombokat a távirányítón, hogy

ellenőrizze a funkciókat. Ha reagál a készülék, akkor a

helyes készülékkódot választotta ki. Folytassa a 12. lépéssel.

10. Nyomja meg a jobbra vagy balra mutató nyílgombot

(6). Az LCD kijelzőn (2) ugyanannak a gyártónak a

következő készülékkódja jelenik meg.

11. Ismételje meg a 9. lépést.

12. Nyomja meg az OK gombot (7). A készülékkód mentésre

kerül. Az LCD kijelzőn (2) először PLEASE WAIT..., majd

SUCCESS jelenik meg.

Ismételje meg az 1-12. lépéseket valamennyi készülékhez,

amelyet a távirányítóval szeretne vezérelni.

54


ENTER CODES

Az ENTER CODES esetén a készülék kódját a “Gyártók

készülékkódját tartalmazó jegyzék“ nevű mellékelt kézikönyvből

keresheti ki.

Tudnivaló:

Az adatok beadásának befejezéséhez nyomja meg az EXIT

gombot (8).

1. Kapcsolja be azt a készüléket, amelyikre programozni

szeretné a távirányítót.

2. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn (2)

meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) LIST CODES jelenik meg.

4. A lefele mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) ENTER CODES jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

A kijelzőn MODE KEY? jelenik meg.

6. Nyomja meg a kívánt készülékgombot (4). Az LCD kijelzőn (2)

például CODE 0001 jelenik meg. Válassza ki a "Gyártók

készülékkódját tartalmazó jegyzék" nevű kézikönyvből a

készülék kódját.

7. Adja be a számgombokkal (13) a készülékkódot. Az LCD

kijelzőn (2) SUCCESS jelenik meg. Ha a beadott kód nem

jó, a kijelzőn CODE ERROR jelenik meg. Ismételje meg a

2-8. lépéseket.

Ismételje meg az 1- 8. lépéseket mindazon készülékekhez,

amelyeket kezelni szeretne.

SEARCH CODES

Automatikus keresés

Automatikusan kikeresi a távirányító belső listájából a készülék

kódját.

Tudnivaló:

Az adatok beadásának befejezéséhez nyomja meg az EXIT

gombot (8).

1. Kapcsolja be azt a készüléket, amelyikre programozni

szeretné a távirányítót.

2. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn (2)

meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) LIST CODES jelenik meg.

4. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) SEARCH CODES nem jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) MODE KEY jelenik meg.

6. Nyomja meg a kívánt készülékgombot (4). Az LCD kijelzőn (2)

DEVICE? TV jelenik meg.

55


Tudnivaló:

A televízióhoz, TV készülékgomb (4), a 8. lépésnél folytassa.

7. Nyomja meg a felfele vagy lefele mutató nyílgombot (6).

Az LCD kijelzőn (2) a következő készülék jelenik meg.

8. Kiválasztását az OK gombbal (7) igazolja. Az LCD kijelzőn

(2) SEARCH KEY? jelenik meg.

Tudnivaló:

A távirányító másodpercenként váltja a készülékkódot és

infravörös jelet küld. Ha 3 másodpercre szeretné átállítani

ezt az időt, a következő lépésben nyomja meg kétszer a

CH gombot (17).

9. Nyomja meg egyszer a CH gombot (17). Az LCD kijelzőn (2)

SEARCHING jelenik meg. A távirányító automatikusan

kikeresi a készülékéhez tartozó készülékkódot.

Tudnivaló:

A távirányító a készüléklistában előrefele keres. A keresési

irány megváltoztatásához nyomja meg a CH gombon (17)

a „mínusz“ jelet. Ha ismét előrefele szeretne keresni, nyomja

meg a CH gombon (17) a „plusz“ jelet.

10. Amint reagál a készülék, nyomja meg az OK gombot (7).

A készülékkód mentésre kerül. Az LCD kijelzőn (2)

SUCCESS jelenik meg.

11. Ellenőrzésképpen nyomjon meg egy gombot a távirányítón.

Ha a készülék csak részben reagál, ismételje meg a

lépéseket a következő készülékkóddal.

Kézi keresés

Kézileg keresi ki a távirányító belső listájából a készülék kódját.

Tudnivaló:

Az adatok beadásának befejezéséhez nyomja meg az EXIT

gombot (8).

1. Kapcsolja be azt a készüléket, amelyikre programozni

szeretné a távirányítót.

2. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn

(2) meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) LIST CODES jelenik meg.

4. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) SEARCH CODES nem jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) MODE KEY? jelenik meg.

6. Nyomja meg a kívánt készülékgombot (4). Az LCD kijelzőn (2)

DEVICE? TV jelenik meg.

56


Tudnivaló:

A televízióhoz, TV készülékgomb (4), a 8. lépésnél folytassa.

7. Nyomja meg a felfele vagy lefele mutató nyílgombot (6).

Az LCD kijelzőn (2) a következő készülék jelenik meg.

8. Kiválasztását az OK gombbal (7) igazolja. Az LCD kijelzőn (2)

SEARCH KEY? jelenik meg.

Tudnivaló:

A távirányító a készüléklistában előrefele keres. A keresési

irány megváltoztatásához nyomja meg a CH gombon (17)

a „mínusz“ jelet. Ha ismét előrefele szeretne keresni, nyomja

meg a CH gombon (17) a „plusz“ jelet.

9. Nyomja meg annyiszor a CH (17) „plusz“ jelet, amíg a

készülék reagál.

10. Nyomja meg az OK gombot (7). A készülékkód mentésre

kerül. Az LCD kijelzőn (2) SUCCESS jelenik meg.

11. Ellenőrzésképpen nyomjon meg egy gombot a távirányítón.

Ha a készülék csak részben reagál, ismételje meg a lépéseket

a következő készülékkóddal.

BRAND CODES

Válasszon ki egy gyártói kulcsszámot a „Gyártók kulcsszámai“

táblázatból.

A táblázatot a használati útmutató végén találja.

Tudnivaló:

Az adatok beadásának befejezéséhez nyomja meg az EXIT

gombot (8).

1. Kapcsolja be azt a készüléket, amelyikre programozni

szeretné a távirányítót.

2. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn (2)

meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) LIST CODES jelenik meg.

4. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) BRAND-CODES nem jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

A kijelzőn MODE KEY? jelenik meg.

6. Nyomja meg a kívánt készülékgombot (4).

Az LCD kijelzőn (2) DEVICE? TV jelenik meg.

Tudnivaló:

A televízióhoz, TV készülékgomb (4), a 8. lépésnél folytassa.

7. Nyomja meg a felfele vagy lefele mutató nyílgombot (6).

A listában következő készülék jelenik meg.

57


Tudnivaló:

A készüléklista valamennyi bejegyzését az áttekintő táblázatban

találja meg.

8. Kiválasztását az OK gombbal (7) igazolja. Az LCD kijelzőn (2)

BRAND CODES jelenik meg.

9. Keresse ki a gyártók kulcsszámát a használati utasítás függelékében

lévő „Gyártók kulcsszámai“ nevű táblázatból.

10. Adja be a számgombokkal (13) a gyártó kulcsszámát.

Az LCD kijelzőn (2) SEARCH KEY? jelenik meg.

11. Nyomja meg a CH gombot (17), amíg a készülék reagál.

Az LCD kijelzőn (2) SEARCH... jelenik meg.

Tudnivaló:

A keresési irány megváltoztatásához nyomja meg a

CH gombon (17) a „mínusz“ jelet.

12. Nyomja meg az OK gombot (7). A készülékküd mentésre

kerül. Az LCD kijelzőn (2) SUCCESS jelenik meg.

13. Nyomjon meg különböző gombokat a távirányítón, hogy

ellenőrizze a funkciókat. Ha készüléke csak részben reagál,

ismételje meg a 1-11. lépéseket más gyártó kulcsszámmal a

táblázatból.

Ismételje meg az 1- 11. lépéseket mindazon készülékhez,

amelyeket kezelni szeretne.

A készülékkombinációk készülékkódjának

beadása

A készülékkombinációkhoz, pl. televízió/videómagnó vagy

DVD/videómagnó valamennyi készülékhez be kell adni

annak készülékkódját.

A készülékkombinációk irányítása

Néhány készülékkombinációnak, pl. TV/VCR vagy DVD/VCR

az eredeti távirányítón külön készülékgombja van.

1. Nyomja meg a DVD készülékgombot (4). A DVD jel küldésre

kerül.

2. Nyomja meg az S gombot (5). Az LCD kijelzőn (2) DVD

(S) DATE 1: 1 jelenik meg.

3. Nyomja meg a DVD készülékgombot (4). A VCR jel küldésre

kerül.

Tudnivaló:

Nem valamennyi készülék támogatja az S (5) gombbal

történő két készülék közötti átkapcsolást.

A készülékkód megjelenítése

Bármelyik készülékhez meg lehet jeleníteni az akutális készülékkódot.

• Tartsa lenyomva a készülékkódot (4). Az LCD kijelzőn (2)

DVD CODE 0768 jelenik meg.

58


Tudnivaló:

Jegyezze fel a használati útmutató végén található „Személyes

készülékkódok" táblázatban talált készülékkódokat.

TIMER SETUP – időzítő funkciók

A SLEEPTIMER kikapcsolási automatika beállítása és a

„TIMER“ bekapcsolási automatika beprogramozása.

Lásd a „TIMER-SETUP áttekintése“ táblázatot.

TV SLEEP SETUP

A SLEEPTIMER funkció a televíziót automatikusan kikapcsolja

az idő lejárta után. A SLEEPTIMER funkciót 1- 90 percnyi

időtartamra lehet beállítani.

TV SLEEP SET

A SLEEPTIMER funkció beprogramozása.

1. Kapcsolja be a televíziót.

2. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD

kijelzőn (2) meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

3. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) TIMER-SETUP nem jelenik meg.

4. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) TV SLEEP SETUP jelenik meg.

A „TIMER SETUP” áttekintése

59


5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) TV-SLEEP SET jelenik meg.

6. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) TV SLEEP TIME jelenik meg. A percek helye

villog.

Tudnivaló:

Válasszon ki egy 1 és 90 perc közötti kikapcsolási időtartamot.

7. A percek beállításához a felfele vagy lefele mutató

nyílgombokat (6) kell megnyomni.

8. Nyomja meg a jobbra mutató nyílgombot (6). Az LCD

kijelzőn (2) SUCCESS és a Zzz (25) jel jelenik meg.

9. Irányítsa a távirányítót a televízióra. A beállított percek

eltelte után a távirányító kikapcsolja a televíziót.

10. Annyiszor kell megnyomni az EXIT gombot (8), amíg az

LCD kijelző normál kijelzése nem jelenik meg.

Tudnivaló:

Kb. 30 másodperc elteltével a „TIMEOUT" felirat jelenik meg

az LCD kijelzőn (2), ha nem nyomja meg egyik gombot sem.

Ezután automatikusan a szabvány kijelzés jelenik meg.

TV SLEEP CLEAR

Kikapcsolja a televízió SLEEPTIMER funkcióját.

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD

kijelzőn (2) meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

2. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) TIMER-SETUP nem jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) TV-SLEEP SET jelenik meg.

4. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) TV SLEEP CLEAR jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) CONFIRM CLEAR jelenik meg.

6. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) SUCCESS jelenik meg.

7. Annyiszor kell megnyomni az EXIT gombot (8), amíg az

LCD kijelző normál kijelzése nem jelenik meg.

Tudnivaló:

Kb. 30 másodperc elteltével a „TIMEOUT" felirat jelenik meg

az LCD kijelzőn (2), ha nem nyomja meg egyik gombot sem.

Ezután automatikusan a szabvány kijelzés jelenik meg.

TIMER SETUP

Tudnivaló:

Ha már be van programozva egy „TIMER“, először ezt törölni

kell, ha újat szeretnénk beprogramozni. Lásd a „TIMER X CLEAR“

részt.

60


A távirányítót négy „TIMER“-re lehet beprogramozni.

Valamennyi „TIMER“ egy készüléket képes bekapcsolni.

Valamennyi „TIMER“ max. három gombbal egymás után

programozható be.

TIMER X SET

A TIMER X programozása. Az „X“ helyettesítő jel és az 1, 2,

3 vagy 4 helyett szerepel.

Valamennyi beállítást a TIMER 1 példáján szemléltetünk.

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD

kijelzőn (2) meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

2. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) TIMER-SETUP nem jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) TV SLEEP SETUP jelenik meg.

4. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) TIMER 1 SETUP nem jelenik

meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) TIMER 1 SET jelenik meg.

6. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) TIMER 1 TIME? 0:00 jelenik meg.

Az órák helye villog.

7. Az órák beállításához a felfele vagy lefele mutató

nyílgombokat (6) kell megnyomni.

8. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

A percek helye villog.

9. A percek beállításához a felfele vagy lefele mutató

nyílgombokat (6) kell megnyomni.

10. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) TIMER 1 MODE? jelenik meg.

11. Nyomja meg a kívánt készülékgombot (4). Az LCD

kijelzőn (2) TIMER 1 KEY jelenik meg.

Tudnivaló:

Ha háromnál kevesebb gombot szeretne menteni, nyomja

meg az OK gombot (7).

12. Nyomja meg a kívánt gombot. Az LCD kijelzőn (2) egymás

után a TIMER 1 KEY2, TIMER 1 KEY3, SUCCESS, majd

a CODE-SETUP kijelzés jelenik meg.

13. Nyomja meg annyiszor az EXIT gombot (8), amíg az LCD

kijelzőn (2) a készülék, a hét napja és a pontos idő nem

jelenik meg. Ezenkívül ott van mellettük az időzítő jel (24) is.

14. Irányítsa a távirányítót a beállított készülékre. Az idő letelte

után a távirányító bekapcsolja a készüléket és elvégzi a

lementett gombsort.

TIMER X CLEAR

A beprogramozott TIMER X kikapcsolása. Az „X“ az 1, 2, 3

vagy 4 helyettesítő jel.

61


1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn (2)

meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

2. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) TIMER-SETUP nem jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) TV SLEEP SETUP jelenik meg.

4. A lefele mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) TIMER 1 SETUP jelenik meg.

5. Annyiszor nyomja meg a lefele mutató nyílgombot (6),

amíg az LCD kijelzőn (2) TIMER nem jelenik meg.

6. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) CONFIRM CLEAR jelenik meg.

7. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) először SUCCESS, majd CODE SETUP jelenik

meg.

8. Annyiszor kell megnyomni az EXIT gombot (8), amíg az

LCD kijelző normál kijelzése nem jelenik meg.

Tudnivaló:

Kb. 30 másodperc elteltével a „TIMEOUT" felirat jelenik meg

az LCD kijelzőn (2), ha nem nyomja meg egyik gombot sem.

Ezután automatikusan a szabvány kijelzés jelenik meg.

LEARN-SETUP – betanítási funkciók

Az univerzális távirányító megtanulhatja az eredeti távirányító

gombjelzéseit. Vegye figyelembe az alábbi pontokat:

• A betanítási funkció legfeljebb 150 gombjelzést képes

megtanulni.

• Használjon az univerzális távirányítóhoz és az eredeti

távirányítóhoz új elemeket.

• Tartson más fényforrásokhoz képest legalább 1 m távolságot.

A fényforrás zavarhatja az infravörös átvitelt.

• A betanítási funkcióval bővítheti a beállított készülékkódokat.

• Helyezze az univerzális távirányítót és az eredeti távirányítót

egymástól 15-50 mm-es távolságra egy sík felületre. Lásd a

„Távirányítók közötti távolság“ című ábrát.

Távirányítók közötti távolság

A „LEARN SETUP“ menüben az alábbi funkciók állnak

rendelkezésre:

MODE LEARN – gombok megtanítása egy készülékhez

MODE CLEAR – megtanított gombok törlése egy készülékhez

ALL LEARN CLEAR – megtanított gombok törtlése valamennyi

készülékhez.

62


LEARN-Setup áttekintése

MODE LEARN

Tudnivaló:

Végezze el az „ALL LEARN CLEAR“ funkciót, mielőtt először

végrehajtaná a „MODE LEARN“ funkciót. Lásd az „ALL LEARN

CLEAR“ részt.

Az eredeti távirányító gombjelzéseinek megtanítása.

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD

kijelzőn (2) meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

2. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) LEARN-SETUP nem jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) MODE LEARN jelenik meg.

4. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

A kijelzőn MODE KEY jelenik meg.

5. Nyomja meg a kívánt készülékgombot (4). Az LCD kijelzőn (2)

LEARN KEY jelenik meg.

6. Nyomja meg az univerzális távirányító kívánt gombját.

Például a PLAY lejátszó gombot (14). Az LCD kijelzőn (2)

LEARNING jelenik meg.

63


Tudnivaló:

Ha az LCD kijelzőn (2) „LEARN ERROR“ jelenik meg, ismételje

meg a betanító funkciót az 5. lépéstől kezdve.

7. Tartsa nyomva a gombot az eredeti távirányítón, míg az

LCD kijelzőn (2) SUCCESS, majd LEARN MORE? jelenik

meg.

Tudnivaló:

A betanító funkció befejezéséhez nyomja meg az EXIT gombot (8).

8. Ha még több gombot szeretne betanítani, nyomja meg

a jobbra mutató nyílgombot (6).

Az LCD kijelzőn (2) LEARN MORE? jelenik meg.

Ismételje meg az 5-7. lépéseket, ha még több gombot szeretne

betanítani.

MODE CLEAR

Egy készülék betanított gombjainak törlése.

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn (2)

meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

2. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) LEARN-SETUP nem jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) MODE LEARN jelenik meg.

4. Nyomja meg annyiszor a lefele mutató nyílgombot (6),

amíg az LCD kijelzőn (2) MODE CLEAR nem jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. A kijelzőn

MODE KEY? jelenik meg.

6. Nyomja meg a kívánt készülékgombot (4). Az LCD kijelzőn (2)

CONFIRM CLEAR jelenik meg.

7. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) először PLEASE WAIT..., majd SUCCESS jelenik

meg.

ALL LEARN CLEAR

Valamennyi készülék betanított gombjainak törlése.

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn (2)

meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

2. A lefele mutató nyílgombot (6) annyiszor kell megnyomni,

amíg az LCD kijelzőn (2) LEARN-SETUP nem jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) MODE LEARN jelenik meg.

4. Nyomja meg annyiszor a lefele mutató nyílgombot (6),

amíg az LCD kijelzőn (2) ALL LEARN CLEAR nem jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) CONFIRM CLEAR jelenik meg.

6. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) először PLEASE WAIT ..., majd SUCCESS jelenik

meg.

Ezután a normál kijelzés jelenik meg.

64


MACRO-SETUP – makrófunkciók

A makrofunkciókkal gombnyomás sort lehet lementeni.

Kérdezze le a lementett makrót a MACRO (11) és az 1, 2 vagy

3 számgombokkal (13). A lementett gombnyomás sor automatikusan

lezajlik.

Egy ilyen gombsor lehet például:

• a televízió bekapcsolása,

• a tévéadó váltása,

• a videómagnó bekapcsolása,

• az adás felvétele.

A makrofunkciók három különböző makrót képesek lementeni.

Valamennyi makró legfeljebb 10 gomb sorozatát tudja

lementeni.

MACRO-SETUP áttekintés

MACRO SET

Makró programozása és mentése

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn

(2) meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

2. Nyomja meg annyiszor a lefele mutató nyílgombot (6),

amíg az LCD kijelzőn (2) MACRO-SETUP nem jelenik

meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) MACRO SET jelenik meg.

4. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) MACRO KEY? jelenik meg.

5. Nyomja meg az 1-es, 2-es vagy 3-as számgombot (13).

Az LCD kijelzőn (2) MACRO 1 MOD.? jelenik meg.

6. Nyomja meg a kívánt készülékgombot (4). Az LCD kijelzőn (2)

MACRO 1 KEY! 02 jelenik meg.

65


Tudnivaló:

A tizedik gombnyomásra a makró automatikusan mentődik.

Ha a makrót előtte szeretné menteni, nyomja meg a MACRO

gombot (11).

7. Nyomja meg a kívánt gombsort. Valamennyi gombnyomásra

emlekedik a számláló: MACRO1 KEY? 03,

MACRO 1 KEY? 04 stb.

A tizedik gombnyomásra mentésre kerül a makró és az LCD

kijelzőn (2) SUCCESS jelenik meg.

Tudnivaló:

Jegyezze fel a használati útmutató végén található „Személyes

makrók" című táblázatban szereplő beprogramozott makrókat.

Lementett makró lejátszása

Tudnivaló:

A távirányítót a készülékekre irányítva kell hagyni.

1. Nyomja meg a MACRO gombot (11). Az LCD kijelzőn (2)

MACRO KEY? jelenik meg.

Tudnivaló:

Az LCD kijelzőn (2) például MACRO 1 VOID jelenik meg,

ha az 1-es alatt nincsen lementve makró.

2. Nyomja meg az 1-es, 2-es vagy 3-as számgombot (13).

Az LCD kijelzőn (2) MACRO 1 jelenik meg.

Az infravörös jel (22) villog és a lementett gombsor kerül

küldésre.

MACRO CLEAR

A lementett makró törlése.

1. Nyomva kell tartani az S gombot (5), amíg az LCD kijelzőn (2)

meg nem jelenik a CODE-SETUP kijelzés.

2. Nyomja meg annyiszor a lefele mutató nyílgombot (6),

amíg az LCD kijelzőn (2) MACRO SETUP nem jelenik meg.

3. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) MACRO SET jelenik meg.

4. A lefele mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) MACRO CLEAR jelenik meg.

5. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni.

Az LCD kijelzőn (2) MACRO KEY? jelenik meg.

6. Nyomja meg az 1-es, 2-es vagy 3-as számgombot (13).

Az LCD kijelzőn (2) CONFIRM CLEAR jelenik meg.

7. A jobbra mutató nyílgombot (6) kell megnyomni. Az LCD

kijelzőn (2) először PLEASE WAIT ..., majd SUCCESS jelenik

meg.

66


Karbantartás és tisztítás

Az elemek karbantartása

Beprogramozási funkció

A készülékkód és a betanított gombok elemcsere esetén

megmaradnak.

Azonnal törlődnek azonban:

Az időadatok és az LCD kijelző (2) háttérmegvilágításának

ideje.

Ezeket az adatokat elemcsere után újra be kell adni.

Az elemeket az alábbi esetekben kell cserélni:

- évente egyszer

- ha nehezen olvasható az LCD kijelző (2)

- ha a távirányító nem reagál a gombokra.

A távirányító tisztítása

Figyelmeztetés!

Ha nedvesség jutna a készülékbe, akkor helyrehozhatatlan

kár keletkezhet benne!

A burkolatot és a távirányító gombjait kizárólag enyhén nedves

kendővel és enyhe mosogatószerrel tisztítsa. Ügyeljen arra,

hogy tisztításkor ne kerüljön nedvesség a távirányítóba!

Ártalmatlanítás

Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási

hulladékba. A termékre a 2002/96/EK uniós

irányelv vonatkozik.

A készüléket engedélyeztetett hulladékgyűjtő helyen vagy a

helyi hulladékeltávolító üzemnél tudja kidobni.

Vegye figyelembe az érvényben lévő idevonatkozó előírásokat.

Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó

vállalattal.

Az elemek/akkuk ártalmatlanítása

Az elemeket/akkukat nem szabad a háztartási hulladékba

dobni. Valamennyi felhasználó törvényes kötelessége az

elemeket és akkukat városa ill. városrésze gyűjtőhelyén vagy

a kereskedelemben leadni.

Ez a kötelezettség azt a célt szolgálja, hogy az elemek/akkuk

környezetkímélő ártalmatlanításra kerülhessenek. Az elemeket

és akkukat csak lemerült állapotban adják le.

Minden csomagolóanyagot környezetbarát módon

ártalmatlanítson.

67


Hibaelhárítás

Hiba Lehetséges okok Elhárítás

Az univerzális

távirányító

nem reagál.

A készülékkódokat

nem

mentették el.

Az LCD kijelzés

(2) gyenge.

A készülék (pl. TV)

meghibásodott.

Az elemek fordítva

lettek behelyezve.

Az elemek le vannak

merülve.

Az elemek le vannak

merülve.

Ki kell sütni az

elemeket.

Ellenőrizni kell,

hogy a készülék

(pl. televízió) az

eredeti távirányítóval

működik-e.

Az elemeket a

megfelelő polaritással

kell behelyezni

az elemrekeszbe.

Új elemeket kell

behelyezni.

Új elemeket kell

behelyezni.

Új elemeket kell

behelyezni.

A készülék

csak részben

reagál a

gombnyomásra.

Az eredeti

távirányító

gombjait nem

lehet beprogramozni.

A készülékkód

hibás.

Túl nagy vagy túl

kicsi a távirányítók

közötti távolság.

Az eredeti távirányító

gombja nem

működik.

A gyártó más

készülékkódjait

kell beadni.

A készülékkódot

AUTOSEARCHfunkcióval

kell

keresni.

Meg kell változtatni

a távolságot.

Ellenőrizni kell az

eredeti gomb

funkcióját.

Reagál a készülék

az eredeti távirányító

gombnyomására?

68


Műszaki adatok

Gyártó:

Kompernaß GmbH

Készülék fajtája: 10 az 1-ben univerzális távirányító

Modell: KH 2150

Vezérelhető készülékek

száma: 10

Mérete H x Sz x M: 200 x 48 x 22 mm

Súly:

92 g

Infravörös adó

frekvenciája: >100 kHz

Hatótávolság: 8 m

Szög: 50°

Lézer:

1-es lézerosztály

Áramellátás

Elemek:

2 db 1,5 V-os AAA /LR03 mini ceruza

elem

Gyártók kulcsszámai

Egy gyártó kulcsszám több gyártóra is vonatkozik.

Sharp készülékhez adja be például a 3-as kulcsszámot.

Gomb

Gyártó

1 Medion, Tchibo

2 Eye, Philco, Philips, Pye, Radiola

3 Akai, Daewoo, JVC, Panasonic,

Sharp, Sony, Toshiba

4 Brandt, Fergusson, Thomson

5 Nordmende, Saba, Telefunken

6 Blaupunkt, Grundig

69


Személyes makrók

Lépések

1

Makrógomb

1 2 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Személyes készülékkódok

Gomb Készülék Készülékkód

TV

DVD

VCR

CBL

#

ASAT

DSAT

AUX 1

CD

AMP

AUX 2

70


Megfelelőség

A KH 2150 termék és valamennyi tartozékának forgalomba

hozója és GPSG (német készülék- és termékbiztonsági törvény)

szerinti felelős, valamint a CE jelölés használatáról szóló

irányelv betartásáért felelős:

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

A megfelelőségi nyilatkozat a forgalomba hozó vállalatnál

igényelhető.

Gyártja

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

71


Garancia és szerviz

A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától

számítva. Amennyiben szigorú minőségi előírásaink ellenére

a készülék reklamációjára lenne oka, kérjük, hívja fel a szerviz

forródrótot.

Ha a reklamáció telefonos elintézése nem lehetséges, ott

• munkaszámot (RMA-számot) valamint

• egy címet kap, ahova a terméket a garancia érvényesítésére

beküldheti.

Kérjük, hogy beküldés esetén mellékelje a vásárlási bizonylat

(pénztári blokk) másolatát. A készüléket szállítás szempontjából

biztonságosan kell becsomagolni és az RMA számot jól

láthatóan kell feltüntetni. Az RMA-szám nélkül beküldött

készülékek nem kerülnek feldolgozásra.

Tudnivaló:

A garancia csak az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik.

A garancia nem vonatkozik

• a kopó alkatrészekre

• a törékeny alkatrészek, pl. kapcsolók vagy akkuk

sérüléseire.

A termék csak magán és nem pedig kereskedelmi használatra

készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy

szakavatatlan kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan

beavatkozások esetén, amelyeket nem engedélyeztetett szervizelő

üzleteink hajtottak végre.

Törvényes szavatossági igényeit ez a garancia nem korlátozza.

72Ezt a részt töltse ki teljesen és mellékelje a készülékhez!

Kérjük a feladót olvashatóan írja be:

Vezetéknév

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓ

KH 2150

Az ingyenes javítás érdekében

kérjük lépjen kapcsolatba a szerviz

forródóttal. A garancia érvényesítéséhez

őrizze meg a számlát.

Keresztnév

Utca

Irányítószám/hely

Ország

Telefon

Dátum/aláírás

Garancia

Hornos kft.

Telefon +36 27 999 350

Telefax +36 27 317 212

e-mail: support.hu@kompernass.com

www.mysilvercrest.deA hiba leírása:

More magazines by this user
Similar magazines