UNIVERSAL REMOTE CONTROL - Kompernass

kompernass.com

UNIVERSAL REMOTE CONTROL - Kompernass

4C

UNIVERSAL

REMOTE CONTROL

KH2150

KOMPERNASS GMBH · BURGSTRASSE 21 ·

D-44867 BOCHUM

www.kompernass.com

ID-Nr.: KH2150-07/08-V1

UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJALEC

Navodila za uporabo

UNIVERZALNI DALJINSKI UPRAVLJAČ

Upute za upotrebu


KH 2150

1

2

3

4

19

5

6

7

18

17

8

9

10

11

12

13

20

16

14

15


KAZALO

STRAN

Varna uporaba 3

Namenska uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Opis sestavnih delov izdelka 4

Pred prvo uporabo 5

Razpakiranje in kontrola vsebine kompleta: . . . . . . .5

Vstavljanje baterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Upravljalni elementi 6

Zaslon LCD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

Tipka za izhod (EXIT) (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

SYSTEM SETUP – sistemske nastavitve 10

VOL/MUTE SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

VOL/MUTE SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

VOL/MUTE RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

TIME SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

DATE SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13

BACKLIGHT SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

SYSTEM RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

CODE SETUP – NASTAVITEV KOD APA-

RATOV 15

LIST CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15

ENTER CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

SEARCH CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

BRAND CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Vnos kode za kombinacije aparatov . . . . . . . . . . . .20

Upravljanje kombinacij aparatov . . . . . . . . . . . . . .20

Prikaz kode aparata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20

TIMER SETUP 21

TV SLEEP SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

TIMER SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

LEARN SETUP - NASTAVITEV PREPOZNA-

VANJA UKAZOV 24

MODE LEARN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

MODE CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

ALL LEARN CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26

1


MACRO SETUP – MAKROFUNKCIJE 27

MACRO SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27

MACRO CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Vzdrževanje in čiščenje 29

Zamenjava baterij . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29

Čiščenje daljinskega upravljalnika . . . . . . . . . . . . .29

Odstranitev neuporabnega izdelka 29

Odprava napak 30

Tehnični podatki 31

Koda proizvajalca 31

Osebni makri 32

Osebne kode aparatov 32

Skladnost s predpisi 33

Uvoznik 33

Garancija in servis 34

Pred prvo uporabo navodila skrbno preberite in jih shranite

za poznejšo uporabo. Ob predaji naprave tretji osebi izročite

tudi navodila za uporabo.

2


UNIVERZALNI DALJINSKI

UPRAVLJALNIK KH2150

Varna uporaba

Namenska uporaba

Otroci smejo daljinski upravljalnik uporabljati le pod nadzorom

odraslih oseb.

Univerzalni daljinski upravljalnik lahko nadomesti največ deset

daljinskih upravljalnikov. Uporabljati ga je mogoče le z napravami

zabavne elektronike, ki imajo infrardeči sprejemnik.

Funkcije univerzalnega daljinskega upravljalnika so enake

funkcijam prvotnih daljinskih upravljalnikov posameznega

aparata. Univerzalni daljinski upravljalnik je namenjen za

zasebno uporabo. Ni primeren za uporabo v poslovne namene.

Vsaka drugačna uporaba je nenamenska. Za škodo, nastalo

zaradi nenamenske uporabe, proizvajalec ne prevzema nobenega

jamstva oz. garancije.

Nevarnost telesnih poškodb zaradi

napačnega ravnanja z baterijami!

Z baterijami je potrebno ravnati posebno previdno.

Upoštevajte naslednja navodila za varno uporabo:

• Baterije vzemite iz predala na izdelku takoj, ko se

izpraznijo.

• Baterij ne vrzite v ogenj. Baterij ne imejte na visokih

temperaturah.

• Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, baterije vzemite

iz njega, da se ne izpraznijo.

• Nevarnost eksplozije! Baterij ni dovoljeno polniti.

• Baterij ne odpirajte in z njimi ne povzročajte kratkega

stika.

• Kislina, ki izteka iz baterije, lahko draži kožo. Če pride

v stik s kožo, mesto sperite z veliko vode. Če tekočina

zaide v oči, jih temeljito sperite z veliko vode, ne drgnite

in pojdite takoj k zdravniku.

Naprava z laserjem

Univerzalni daljinski upravljalnik ima infrardečo lasersko

diodo razreda 1. Varnostni sistem med uporabo preprečuje

sevanje nevarnih laserskih žarkov. Da ne bi poškodovali oči

sebi in drugim, varnostnega sistema izdelka ne spreminjajte

in ne poškodujte.

3


Poškodovan izdelek

• Če izdelek ne deluje, ga ne poskušajte popravljati sami.

V primeru okvar se obrnite na proizvajalca ali pokličite

njegov servis (glejte poglavje o garancija in servis).

• Če v izdelek steče tekočina ali je drugače poškodovan,

ga mora preveriti proizvajalec ali njegov servis. Pokličite

proizvajalca ali njegov servis (glejte poglavje o garancija

in servis).

Opis sestavnih delov izdelka

1 infrardeãi sprejemnik in oddajnik

2 zaslon LCD z besedili, številkami in simboli

3 tipka za splošni izklop (ALL OFF)

4 tipke za vrste aparatov

5 tipka S

6 tipke s puščicami

7 tipka za potrditev (OK)

8 tipka za izhod (EXIT)

9 tipka za izklop zvoka

10 tipka za glasnost (VOL)

11 tipka za makro (MACRO)

12 tipke za teletekst oz. videotekst

13 številske tipke

14 tipka za vnos enomestne ali dvomestne številke programa

15 tipke za predvajanje in funkcijske tipke

16 tipka AV

17 tipka za kanale (CH)

18 tipka za meni (MENU)

19 tipka za spored (EPG)

20 predal za baterije

4


Pred prvo uporabo

Razpakiranje in kontrola vsebine kompleta:

Pozor!

Otrokom onemogočite dostop do embalažnih folij.

Obstaja nevarnost zadušitve.

• Razpakirajte izdelek in dodatke.

• Preverite vsebino kompleta

- univerzalni daljinski upravljalnik,

- navodilo za uporabo,

- seznam proizvajalcev s kodami za aparate.

• Z zaslona LCD (2) odstranite zaščitno folijo.

Opomba: Poškodbe med transportom

Če opazite, da se je izdelek med transportom poškodoval,

pokličite servis oz. oddelek za pomoč strankam (glejte poglavje

o garancija in servis).

Vstavljanje baterij

Pozor!

V univerzalnem daljinskem upravljalniku se smejo uporabljati

le baterije z napetostjo 1,5 V.

1. Odprite predal za baterije (20), kot kaže puščica.

2. Kot kaže slika, vstavite baterije in predal zaprite.

Zaslon LCD (2) je vklopljen, dokler so baterije vstavljene.

Naslednja slika prikazuje zaslon LCD (2) po nameščenih ali

zamenjanih baterijah.

5


Opomba:

Če se zaslon LCD (2) ne vklopi, preverite polariteto (obrnjenost)

baterij oz. vstavite nove baterije.

Podrobneje o zaslonu LCD (2) preberite v poglavju Zaslon

LCD.

Upravljalni elementi

Zaslon LCD

Zaslon LCD (2) je razdeljen na polja.

Besedilno polje (21)

Besedilno polje ima dve vrstici. V prvi vrstici je izpisan aktivni

aparat, npr. DVD (predvajalnik filmov), TV (televizijski sprejemnik)

ali VCR (videorekorder). V drugi vrstici je izpisan dan v tednu

ali koda aparata.

Podatki, ki so na zaslonu LCD (2) navedeni v dveh vrsticah,

so v tem navodilu za uporabo izpisani v eni vrstici.

Primer:

Zaslon LCD

Navodilo za uporabo

SYSTEM-

SYSTEM SETUP

SETUP

Simbol za infrardeči signal (22)

Po vsakem pritisku na tipko, ko izdelek pošlje infrardeči signal,

zasveti simbol zanj.

Simbol za nastavitve (SET) (23)

Simbol za nastavitve (SET) pomeni, da je daljinski upravljalnik

preklopljen v način za nastavljanje (SETUP), ko npr. lahko

vnašate kode aparatov.

Simbol časovnika (timer) (24)

Simbol časovnika pomeni, da je časovnik (timer) nastavljen

in vklopljen.

Simbol Zzz (25)

Vklopljena je funkcija za samodejni izklop televizijskega

sprejemnika (SLEEPTIMER). Televizijski sprejemnik se bo po

poteku nastavljenega časa izklopil.

6


Simbol za dopoldanski/popoldanski čas (AM/PM) (26)

Če je čas nastavljen na 12-urni zapis, se popoldne med

12:00 in 24:00 izpisuje napis PM (glejte poglavje SYSTEM

SETUP – sistemske nastavitve).

Številsko polje (27)

Prikaz vnosa časa, datuma in kod naprav.

Standardni prikaz

Na zaslonu LCD (2) so standardno prikazani trenutno aktiven

aparat (TV), ime dneva v tednu, npr. nedelja (SUN) in čas

(12:00).

Kako spremenite ime dneva v npr. nemščino (SO) in čas

(12:00), je opisano v poglavjih DATE SETUP in TIME SETUP.

Osvetlitev

Zaslon LCD (2) se osvetli, ko na daljinskem upravljalniku

pritisnete poljubno tipko. Osvetlitev ugasne samodejno.

Čas osvetlitve je nastavljiv. Glejte poglavje BACKLIGHT

SETUP. Tovarniška nastavitev je deset sekund.

Tipke

Tipka za splošni izklop (ALL OFF) (3)

Z njo vklopite oz. izklopite aparat.

Tipke za vrste aparatov (4)

S tipkami za vrsto aparata določite, kateri aparat želite upravljati.

Fiksno je določena tipka TV, vse druge lahko razporedite po

želji.

televizijski sprejemnik

predvajalnik DVD (Digital Versatile Disc)

videorekorder (Video Cassette Recorder)

kabelska televizija (Cable)

analogni satelitski sprejemnik (Analog Satellite)

digitalni satelitski sprejemnik (Digital Satellite)

dodatna naprava 1 (Auxiliary)

predvajalnik plošč CD (Compact Disc)

7


Tipka S (5)

ojačevalnik (Amplifier)

dodatna naprava 2 (Auxiliary)

Prikliče meni za nastavitve (SETUP) ali vklopi

funkcijo SHIFT za ukaze, izpisane nad nekaterimi

tipkami.

Tipke s puščicami (6)

Tipke za premikanje navzgor, desno, navzdol in levo v menijih

Tipka za potrditev (OK) (7)

S tipko za potrditev (OK) potrdite izbiro v meniju.

Tipka za izhod (EXIT) (8)

#

S to tipko zapustite meni.

Tipka za izklop zvoka (9)

Z njo vklopite oz. izklopite zvok.

Tipka za glasnost (VOL) (10)

S to tipko nastavljate glasnost (Volume).

Tipka za makro (MACRO) (11)

S tipko za makro (MACRO) (11), za katero pritisnete

eno od številskih tipk (13) 1, 2 ali 3, izvedete

shranjene ukaze.

8


Tipke za teletekst oz. videotekst (12)

Številske tipke (13)

S tipko vklopite teletekst oz. videotekst.

Tipka zaustavi samodejno menjavo podstrani

teleteksta oz. videoteksta.

Prikaže podatke o izbranem aparatu.

Hkrati prikaže teletekst oz. videotekst in

televizijski program.

Izklopi teletekst oz. videotekst.

Tipke za vnos številk programov in kod

aparatov.

Tipka za vnos enomestnih ali dvomestnih številk

programov (14)

Tipka za enomestne ali dvomestne številke programov.

Za vnos programov z dvema številkama namesto

z eno najprej pritisnite tipko (14), nato pa s številskimi

tipkami (13) vnesite številko programa.

Tipke za predvajanje in funkcijske tipke (15)

Tipke za predvajanje REW, PLAY, F.F, RECORD, STOP in PAUSE se

uporabljajo za krmiljenje aparatov, kot so predvajalniki plošč

DVD in CD ter videorekorderji. Z barvnimi funkcijskimi tipkami

vklopite istobarvno označene strani teleteksta oz. videoteksta.

REW – previjanje nazaj, teletekst oz. videotekst:

rdeča barva.

PLAY – predvajanje, teletekst oz. videotekst:

rumena barva.

F.F. – previjanje naprej, teletekst oz.

videotekst: modra barva.

RECORD – snemanje.

Za začetek snemanja tipko pritisnite dvakrat.

STOP – zaustavitev predvajanja, teletekst oz.

videotekst: zelena barva.

PAUSE – premor med predvajanjem, teletekst oz.

videotekst: vijoličasta oz. rožnata barva.

9


Tipka AV (16)

S tipko preklapljate med vhodnimi videosignali

(SCART).

Tipka za kanale (CH) (17)

S tipko preklapljate med televizijskimi kanali in

programi.

Tipka za meni (MENU) (18)

Tipka za vklop menija.

Tipka za spored (EPG) (19)

TV/SAT

DVD

VCR

Tipka za spored (EPG) na različnih aktivnih

aparatih vklaplja naslednje funkcije:

vklop elektronskega sporeda

vklop seznama posnetkov

vklop funkcije ShowView

Opomba:

Ali vaš videorekorder podpira ShowView, preberite v navodilih

za njegovo uporabo.

SYSTEM SETUP – sistemske nastavitve

V sistemskih nastavitvah se nastavljajo naslednje funkcije:

VOL/MUTE SETUP glasnost posameznega aparata

TIME SETUP

oblika zapisa časa in čas

DATE SETUP

datum, leto in dan v tednu

BACKLIGHT SETUP osvetlitev zaslona LCD

SYSTEM RESET povrnitev (reset) vseh nastavitev

na tovarniške vrednosti

10


Pregled sistemskih nastavitev - SYSTEM SETUP

VOL/MUTE SETUP

Vsi aparati, če to možnost vsebujejo, imajo nastavljeno ločeno

oz. lastno glasnost.

Če aparat za predvajanje, npr. videorekorder ali predvajalnik

plošč DVD, nima lastnega nastavljanja glasnosti, se samodejno

preklopi na nastavljanje glasnosti na televizijskem sprejemniku

(t.i. funkcija "punch through").

S funkcijo VOL/MUTE SETUP se nastavlja glasnost aparata,

npr. televizijskega sprejemnika.

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritisnite puščico (6) navzdol. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

SYSTEM SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

VOL/MUTE SETUP.

4. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

ALL VOL.SET.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

ALL VOL. MODE?

6. Pritisnite tipko za želen aparat (4), npr. TV za televizijski

sprejemnik. Na zaslonu LCD (2) se izpiše PLEASE

WAIT..., nato pa SUCCESS. Glasnost vseh aparatov se

bo nastavljala na televizijskem sprejemniku.

11


VOL/MUTE SET

Glasnost posameznega aparata nastavite takole.

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritisnite puščico (6) navzdol. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

SYSTEM SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

VOL/MUTE SETUP.

4. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

ALL VOL. SET.

5. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše VOL/MUTE SET.

6. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MODE VOL. MODE?.

7. Pritisnite tipko za želen aparat (4), npr. DVD za predvajalnik

plošč DVD. Na zaslonu LCD (2) se izpiše PLEASE

WAIT..., nato pa SUCCESS.

Glasnost se bo nastavljala na izbranem aparatu. Samodejni

preklop nastavljanja glasnosti na televizijski sprejemnik je

tako izklopljen.

VOL/MUTE RESET

Vse nastavitve glasnosti (VOL/MUTE) se povrnejo na tovarniške

vrednosti.

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritisnite puščico (6) navzdol. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

SYSTEM SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

VOL/MUTE SETUP.

4. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

VOL/MUTE ALL.

5. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše VOL/MUTE RESET.

6. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

CONFIRM RESET.

7. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se najprej

izpiše PLEASE WAIT... , nato pa SUCCESS.

Daljinski upravljalnik je sedaj nastavljen na prvotne, tovarniške

nastavitve proizvajalca.

TIME SETUP

S to funkcijo se nastavlja oblika zapisa časa in sam čas.

Opomba:

Če želite izpis 12-urnega časa, pritisnite puščico (6) navzgor

ali navzdol. Vse druge nastavitve so razložene s primeri 24-

urnega zapisa časa.

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritisnite puščico (6) navzdol. Na zaslonu LCD (2) se iz-

12


piše SYSTEM SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

VOL/MUTE SETUP.

4. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše TIME SETUP.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TIME? 24HR 12:00. Napis 24HR utripa.

Opomba:

Če želite izpis 12-urnega časa, pritisnite puščico (6) navzgor

ali navzdol. Vse druge nastavitve so razložene s primeri 24-

urnega zapisa časa.

6. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TIME? 24HR 12:00. Prikaz ur bo začel utripati.

7. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol, da nastavite ure.

8. Pritisnite puščico (6) desno. Prikaz minut bo začel utripati.

9. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol, da nastavite

minute.

10. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

SUCCESS.

11. Pritiskajte tipko za izhod (EXIT) (8), dokler se na zaslonu

LCD (2) ne prikaže standardni napis.

Opomba:

Če pribl. 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, se na zaslonu

LCD (2) izpiše TIMEOUT. Nato se samodejno nastavi standardni

napis.

DATE SETUP

S to funkcijo se nastavljajo leto, mesec, dan in ime dneva v tednu.

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritisnite puščico (6) navzdol. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

SYSTEM SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

VOL/MUTE SETUP.

4. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše DATE SETUP.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

YEAR? 2006. Številke za leto pri tem utripajo.

6. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol, da nastavite

pravilno številko za leto.

7. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MONTH? 1. Številka za mesec pri tem utripa.

8. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol, da nastavite

številko meseca.

9. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

DATE? 1. Številka za datum oz. dan pri tem utripa.

10. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol, da nastavite

številko za dan.

11. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se iz-

13


piše DAY? SUN?. Pri tem črki za ime dneva utripata.

12. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol, da nastavite

ime dneva.

13. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

SUCCESS.

14. Pritiskajte tipko za izhod (EXIT) (8), dokler se na zaslonu

LCD (2) ne prikaže standardni napis.

Opomba:

Če pribl. 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, se na zaslonu

LCD (2) izpiše TIMEOUT. Nato se samodejno nastavi standardni

napis.

BACKLIGHT SETUP

S to funkcijo se nastavlja čas osvetlitve zaslona LCD.

Čas osvetlitve se lahko nastavlja v korakih po pet sekund.

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritisnite puščico (6) navzdol. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

SYSTEM SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

VOL/MUTE SETUP.

4. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše BACKLIGHT SETUP.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

BACKLIGHT TIME 10. Pri tem čas v sekundah utripa.

6. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol, da nastavite čas

v sekundah.

7. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

SUCCESS.

8. Pritiskajte tipko za izhod (EXIT) (8), dokler se na zaslonu

LCD (2) ne prikaže standardni napis.

Opomba:

Če pribl. 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, se na zaslonu

LCD (2) izpiše TIMEOUT. Nato se samodejno nastavi standardni

napis.

SYSTEM RESET

Na daljinskem upravljalniku je mogoče povrniti prvotne,

tovarniške nastavitve.

Opomba:

Pri tem bodo izbrisane vse kode aparatov, sistemske nastavitve,

vsi prepoznane funkcije in makri!

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

14


2. Pritisnite puščico (6) navzdol. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

SYSTEM SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

VOL/MUTE SETUP.

4. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše (2) SYSTEM RESET.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

CONFIRM RESET.

6. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

PLEASE WAIT....

Vse sistemske nastavitve so sedaj resetirane oz. nastavljene

na tovarniške vrednosti.

CODE SETUP – NASTAVITEV KOD

APARATOV

Da boste lahko z daljinskim upravljalnikom upravljali kakršen

koli aparat, je potrebno za vsak aparat vnesti njegovo kodo.

Kode aparatov lahko vnesete na naslednje načine:

LIST CODES z internega SEZNAMA KOD aparatov

v daljinskem upravljalniku,

ENTER CODES z VNOSOM KOD iz dodatnega priročnika

s kodami aparatov,

SEARCH CODES s samodejnim ali ročnim ISKANJEM KOD,

BRAND CODES s pomočjo tabele KOD PROIZVAJALCEV.

LIST CODES

Kodo aparata (TV, VCR, CD, DVD, itd.) lahko vnesete z internega

seznama v daljinskem upravljalniku.

Opomba:

Za konec vnosa pritisnite tipko za izhod (EXIT) (8).

1. Vklopite aparat, ki ga naj prepozna daljinski upravljalnik.

2. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

LIST CODES.

4. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu se izpiše MODE

KEY.

5. Pritisnite tipko za želeno vrsto aparata (4). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše DEVICE? TV.

Opomba:

Za nastavitev televizijskega sprejemnika pritisnite tipko za

izbiro TV (4) in nadaljujte s točko 7.

6. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol. Na zaslonu LCD

(2) se bo izpisal naslednji aparat.

15


Pregled nastavitev kod aparatov - CODE SETUP

7. Izbiro potrdite s tipko za potrditev (OK) (7). Na zaslonu

LCD (2) se najprej izpiše PLEASE WAIT..., nato pa prvi

vnos s seznama proizvajalcev, npr. ADMIRAL 0000.

8. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol. Na zaslonu LCD

(2) se bosta izpisala naslednji proizvajalec in njegova

koda.

9. Pritisnite različne tipke na daljinskem upravljalniku, da

preizkusite delovanje. Če se izbran aparat odziva, ste

izbrali pravilno kodo aparata. Nadaljujte pri točki 12.

10. Pritisnite puščico (6) levo ali desno. Na zaslonu LCD (2) se

bo izpisala naslednja koda aparata istega proizvajalca.

11. Ponovite navodilo pri točki 9.

12. Pritisnite tipko za potrditev (OK) (7). Koda aparata se

bo shranila. Na zaslonu LCD (2) se bo najprej izpisalo

PLEASE WAIT..., nato pa SUCCESS.

Navodila pri točkah od 1 do 12 ponovite za vse aparate, ki

jih želite upravljati z daljinskim upravljalnikom.

16


ENTER CODES

Pri funkciji vnosa kod (ENTER CODES) kode aparatov poiščete

v priloženem priročniku Seznam proizvajalcev s kodami

aparatov".

Opomba:

Za konec vnosa pritisnite tipko za izhod (EXIT) (8).

1. Vklopite aparat, ki ga naj prepozna daljinski upravljalnik.

2. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

LIST CODES.

4. Pritisnite puščico (6) navzdol. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

ENTER CODES.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu se izpiše MODE KEY.

6. Pritisnite tipko za želeno vrsto aparata (4). Na zaslonu

LCD (2) se npr. izpiše koda CODE 0001. Kodo aparata

poiščite v priročniku Seznam proizvajalcev s kodami aparatov.

7. Kodo aparata vnesite s številskimi tipkami (13). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše SUCCESS. Če je vnesena koda aparata

napačna, se na zaslonu izpiše CODE ERROR.

V takem primeru ponovite točke od 2 do 8. Navodila

v točkah od 1 do 8 ponovite za vse aparate, ki jih želite

upravljati z daljinskim upravljalnikom.

SEARCH CODES

Samodejno iskanje

Ta funkcija samodejno poišče kodo aparata z internega

seznama daljinskega upravljalnika.

Opomba:

Za konec vnosa pritisnite tipko za izhod (EXIT) (8).

1. Vklopite aparat, ki ga naj prepozna daljinski upravljalnik.

2. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

LIST CODES.

4. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše SEARCH CODES.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MODE KEY?.

6. Pritisnite tipko za želeno vrsto aparata (4). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše DEVICE? TV.

17


Opomba:

Za nastavitev televizijskega sprejemnika pritisnite tipko TV (4)

in nadaljujte pri točki 8.

7. Pritisnite tipko (6) navzgor ali navzdol. Na zaslonu LCD

(2) se bo izpisal naslednji aparat.

8. Izbiro potrdite s tipko za potrditev (OK) (7). Na zaslonu

LCD (2) se bo izpisalo SEARCH KEY?.

Opomba:

Daljinski upravljalnik vsako sekundo zamenja kodo aparata

in pošlje infrardeči signal. Da čas z ene sekunde nastavite

na tri sekunde, pri naslednji točki tipko za kanale (CH) (17)

namesto enkrat pritisnite dvakrat.

9. Enkrat pritisnite tipko za kanale (CH) (17). Na zaslonu LCD

(2) se izpiše SEARCHING.... Daljinski upravljalnik samodejno

išče kodo za vaš aparat.

Opomba:

Daljinski upravljalnik po seznamu aparatov išče naprej.

Za spremembo smeri iskanja na tipki CH (17) pritisnite znak

minus. Če želite znova iskati naprej, na tipki za kanale (CH)

(17) pritisnite znak plus.

10. Ko se vaš aparat odzove, pritisnite tipko za potrditev

(OK) (7). Koda aparata se bo shranila. Na zaslonu LCD

(2) se izpiše SUCCESS.

11. Za kontrolo delovanja na daljinskem upravljalniku pritisnite

poljubne tipke. Če se vaš aparat le delno odziva na

ukaze, ponovite postopek z naslednjo kodo aparata.

Ročno iskanje

S to funkcijo kodo aparata na internem seznamu daljinskega

upravljalnika poiščete ročno.

Opomba:

Za konec vnosa pritisnite tipko za izhod (EXIT) (8).

1. Vklopite aparat, ki ga naj prepozna daljinski upravljalnik.

2. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

LIST CODES.

4. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše SEARCH CODES.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MODE KEY?.

6. Pritisnite tipko za želeno vrsto aparata (4). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše DEVICE? TV.

18


Opomba:

Za nastavitev televizijskega sprejemnika pritisnite tipko TV (4)

in nadaljujte pri točki 8.

7. Pritisnite tipko (6) navzgor ali navzdol. Na zaslonu LCD

(2) se bo izpisal naslednji aparat.

8. Izbiro potrdite s tipko za potrditev (OK) (7). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše SEARCH KEY?.

Opomba:

Daljinski upravljalnik po seznamu aparatov išče naprej. Za

spremembo smeri iskanja na tipki CH (17) pritisnite znak minus.

Če želite znova iskati naprej, na tipki za kanale (CH)

(17) pritisnite znak plus.

9. Na tipki za kanale (CH) (17) pritiskajte znak plus tako dolgo,

dokler se vaš aparat ne odzove.

10.Pritisnite tipko za potrditev (OK) (7). Koda aparata se bo

shranila. Na zaslonu LCD (2) se izpiše SUCCESS.

11.Za kontrolo delovanja na daljinskem upravljalniku pritisnite

poljubne tipke. Če se vaš aparat le delno odziva na

ukaze, ponovite postopek z naslednjo kodo aparata.

BRAND CODES

V tabeli Kode proizvajalcev izberite kodo proizvajalca.

Tabela je navedena na koncu navodil za uporabo.

Opomba:

Za konec vnosa pritisnite tipko za izhod (EXIT) (8).

1. Vklopite aparat, ki ga naj prepozna daljinski upravljalnik.

2. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

LIST CODES.

4. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše BRAND CODES.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu se izpiše MODE KEY?.

6. Pritisnite tipko za želeno vrsto aparata (4). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše DEVICE? TV.

Opomba:

Za nastavitev televizijskega sprejemnika pritisnite tipko TV (4)

in nadaljujte pri točki 8.

7. Pritisnite tipko (6) navzgor ali navzdol. Izpisal se bo

naslednji aparat na seznamu.

Opomba:

Celoten seznam aparatov je naveden v preglednem grafičnem

prikazu.

19


8. Izbiro potrdite s tipko za potrditev (OK) (7). Na seznamu

LCD (2) se izpiše BRAND CODES?.

9. Kodo proizvajalca poiščite v tabeli Kode proizvajalcev

(Brand codes) v prilogi navodil za uporabo.

10. Kodo proizvajalca vnesite s številskimi tipkami (13).

Na zaslonu LCD (2) se izpiše SEARCH KEY?.

11. Pritiskajte tipko za kanale (CH) (17), dokler se aparat ne

odzove. Na zaslonu LCD (2) se izpiše SEARCH....

Opomba:

Za spremembo smeri iskanja na tipki za kanale (CH) (17)

pritisnite znak minus.

12. Pritisnite tipko za potrditev (OK) (7). Koda aparata se bo

shranila. Na zaslonu LCD (2) se bo izpisalo SUCCESS.

13. Za preizkus delovanja pritisnite različne tipke na daljinskem

upravljalniku. Če se vaš aparat le delno odziva na ukaze,

ponovite postopek od točke 1 do 11 z drugo kodo proizvajalca

iz tabele.

Navodila v točkah od 1 do 11 ponovite za vse aparate, ki

jih želite upravljati z daljinskim upravljalnikom.

Vnos kode za kombinacije aparatov

Za kombinacije aparatov, npr. za televizijski sprejemnik in

videorekorder ali za predvajalnik DVD in videorekorder,

je potrebno kodo aparata vnesti za vsak aparat posebej.

Upravljanje kombinacij aparatov

Nekatere kombinacije aparatov, npr. TV/VCR ali DVD/VCR,

imajo na prvotnem daljinskem upravljalniku ločene tipke za

posamezni aparat.

1. Pritisnite tipko za vrsto aparata (4) DVD. Poslan bo signal za

DVD.

2. Pritisnite tipko S (5). Na zaslonu LCD (2) se izpiše DVD (S)

DATE 1: 1 (DVD (S) DATUM 1: 1).

3. Pritisnite tipko za vrsto aparata (4) DVD. Poslan bo signal za

videorekorder (VCR).

Opomba:

Preklapljanja med dvema napravama s tipko S (5) ne podpirajo

vsi aparati.

Prikaz kode aparata

Trenutno kodo aparata je mogoče prikazati za vsak aparat.

• Pritisnite in pridržite tipko za vrsto aparata (4). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše npr. DVD CODE 0768.

Opomba:

Najdene kode aparatov vpišite v tabelo Osebne kode aparatov

na koncu navodila za uporabo.

20


TIMER SETUP

Nastaviti je mogoče samodejni čas izklopa (SLEEPTIMER) in

samodejni vklop (TIMER).

Glejte grafični prikaz v poglavju Pregled nastavitev časovnika

(Timer Setup).

TV SLEEP SETUP

Funkcija SLEEPTIMER po poteku nastavljenega časa samodejno

izklopi televizijski sprejemnik. Funkcijo SLEEPTIMER je

mogoče nastaviti med 1 in 90 minutami.

TV SLEEP SET

Funkcijo samodejnega izklopa TV (SLEEPTIMER) nastavite

takole:

1. Vklopite televizijski sprejemnik.

2. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

3. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše TIMER SETUP.

4. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TV SLEEP SETUP.

Pregled nastavitev časovnika (Timer Setup)

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TV-SLEEP SET.

6. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TV SLEEP TIME. Pri tem utripa številka za prikaz minut.

21


Opomba:

Izberite vrednost za minute od 1 do 90 minut.

7. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol, da nastavite

želeno število minut.

8. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

SUCCESS ter simbol Zzz (25).

9. Daljinski upravljalnik usmerite proti televizijskemu sprejemniku

in ga odložite. Ko bo čas, nastavljen v minutah, potekel,

bo daljinski upravljalnik izklopil televizijski sprejemnik.

10.Pritiskajte tipko za izhod (EXIT) (8), dokler se na zaslonu

LCD (2) ne prikaže standardni napis.

Opomba:

Če pribl. 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, se na zaslonu

LCD (2) izpiše TIMEOUT. Nato se samodejno nastavi standardni

napis.

TV SLEEP CLEAR

V nadaljevanju je opisan izklop funkcije samodejnega izklopa

(SLEEPTIMER) televizijskega sprejemnika.

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše TIMER SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TV SLEEP SET.

4. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TV SLEEP CLEAR.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

CONFIRM CLEAR.

6. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

SUCCESS.

7. Pritiskajte tipko za izhod (EXIT) (8), dokler se na zaslonu

LCD (2) ne prikaže standardni napis.

Opomba:

Če pribl. 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, se na zaslonu

LCD (2) izpiše TIMEOUT. Nato se samodejno nastavi standardni

napis.

TIMER SETUP

Opomba:

Če je časovnik (TIMER) že nastavljen, ga je potrebno najprej

izbrisati. Glejte poglavje TIMER X CLEAR.

Na daljinskem upravljalniku je mogoče nastaviti štiri časovnike

(TIMER). Tako vsak časovnik (TIMER) lahko vklopi po en aparat.

Pri vsakem časovniku (TIMER) je mogoče nastaviti do tri

zaporedne tipke.

22


TIMER X SET

Nastavitev TIMER X: črka X pomeni številko od ena do štiri,

kar pomeni, da je mogoče nastaviti časovnike 1, 2, 3 ali 4.

Vse nastavitve so opisane na primeru časovnika 1 (TIMER 1).

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše TIMER SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TV SLEEP SETUP.

4. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše TIMER 1 SETUP.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TIMER 1 SET.

6. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TIMER 1 TIME? 0:00. Prikaz ur bo začel utripati.

7. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol, da nastavite ure.

8. Pritisnite puščico (6) desno. Prikaz minut bo začel utripati.

9. Pritisnite puščico (6) navzgor ali navzdol, da nastavite

minute.

10. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TIMER 1 MODE?.

11. Pritisnite tipko za želeno vrsto aparata (4). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše TIMER 1 KEY.

Opomba:

Če želite nastaviti manj kot tri tipke, pritisnite tipko za potrditev

(OK) (7).

12. Pritisnite tipke, ki jih želite nastaviti, da naj se izvedejo po

vklopu aparata. Na zaslonu LCD (2) se eden za drugim

izpišejo napisi TIMER 1 KEY2, TIMER 1 KEY3, SUCCESS,

nato pa še CODE SETUP.

13. Pritiskajte tipko za izhod (EXIT) (8), dokler se na zaslonu

LCD (2) ne izpišejo ime aparata, ime dneva v tednu in

čas. Poleg njih bo prikazan tudi simbol časovnika (24).

14. Daljinski upravljalnik usmerite proti nastavljenemu aparatu

in ga odložite. Ko bo čas potekel, bo daljinski upravljalnik

aparat vklopil in izvedel shranjeno zaporedje tipk.

TIMER X CLEAR

Nastavljen posamezni časovnik (TIMER X) izklopite takole

(črka X pomeni časovnike 1, 2, 3 ali 4):

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše TIMER SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TV SLEEP SETUP.

4. Pritisnite puščico (6) navzdol. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

TIMER 1 SETUP.

23


5. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše številka želenega časovnika (TIMER).

6. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

CONFIRM CLEAR.

7. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se najprej

izpiše SUCCESS, nato pa CODE SETUP.

8. Pritiskajte tipko za izhod (EXIT) (8), dokler se na zaslonu

LCD (2) ne prikaže standardni napis.

Opomba:

Če pribl. 30 sekund ne pritisnete nobene tipke, se na zaslonu

LCD (2) izpiše TIMEOUT. Nato se samodejno nastavi standardni

napis.

LEARN SETUP - NASTAVITEV

PREPOZNAVANJA UKAZOV

Univerzalni daljinski upravljalnik lahko prepozna ("se nauči")

signale tipk prvotnega, originalnega daljinskega upravljalnika.

Pri tem upoštevajte naslednje:

• Shraniti je mogoče največ 150 prepoznanih tipk.

• V univerzalni in prvotni daljinski upravljalnik vstavite nove

baterije.

• Do drugih virov svetlobe se oddaljite na najmanj meter

razdalje. Omenjena svetloba lahko moti prenos infrardečega

valovanja.

• S funkcijo prepoznavanja lahko razširite nastavljene kode

aparatov.

• Univerzalni in prvotni daljinski upravljalnik položite na ravno

podlago, tako da bosta eden od drugega oddaljena od

15 do 50 mm (glejte sliko Razdalja med daljinskima

upravljalnikoma).

Razdalja med daljinskima upravljalnikoma

V meniju LEARN SETUP so na voljo naslednje funkcije:

MODE LEARN – prepoznavanje ukazov za posamezni aparat

MODE CLEAR – izbris prepoznanih ukazov za posamezni

aparat

ALL LEARN CLEAR – izbris prepoznanih ukazov za vse

aparate

24


Pregled nastavitev prepoznavanja ukazov

(LEARN SETUP)

MODE LEARN

Opomba:

Najprej izvedite ALL LEARN CLEAR, šele nato prvič izvedite

MODE LEARN. Glejte poglavje ALL LEARN CLEAR.

Postopek prepoznavanja ukazov prvotnega daljinskega

upravljalnika:

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše LEARN SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MODE LEARN.

4. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu se izpiše LEARN

KEY.

5. Pritisnite tipko za želeno vrsto aparata (4). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše MODE KEY.

25


6. Na univerzalnem daljinskem predvajalniku pritisnite želeno

tipko, npr. tipko za predvajanje (PLAY) (14). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše LEARNING.

Opomba:

Če se na zaslonu LCD (2) izpiše LEARN ERROR, postopek

prepoznavanja ponovite od točke 5 naprej.

7. Tipko na prvotnem daljinskem upravljalniku držite pritisnjeno,

dokler se na zaslonu LCD (2) najprej ne izpiše SUCCESS

in nato še LEARN MORE?.

Opomba:

Za konec prepoznavanja pritisnite tipko za izhod (EXIT) (8).

8. Pritisnite puščico (6) desno, če želite nadaljevati s prepoznavanjem

dodatnih tipk. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

LEARN MORE?.

Ponovite navodila pri točkah od 5 do 7, če želite nadaljevati

s prepoznavanjem dodatnih tipk.

MODE CLEAR

Ta funkcija izbriše prepoznane tipke posameznega aparata.

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše LEARN SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MODE LEARN.

4. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše MODE CLEAR.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu se izpiše MODE KEY?.

6. Pritisnite tipko za želeno vrsto aparata (4). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše CONFIRM CLEAR.

7. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se bo

najprej izpisalo PLEASE WAIT..., nato pa SUCCESS.

ALL LEARN CLEAR

Funkcija izbriše prepoznane ukaze vseh aparatov.

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše LEARN SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MODE LEARN.

4. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše ALL LEARN CLEAR.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

CONFIRM CLEAR.

6. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se najprej

izpiše WAIT..., nato pa SUCCESS.

Nato se izpiše standardni napis.

26


MACRO SETUP – MAKROFUNKCIJE

Z makri lahko shranite zaporedje več pritisnjenih tipk. Shranjene

makre zaženete s tipko MACRO (MAKRO) (11) in številskimi

tipkami (13) 1, 2 ali 3. Shranjeno zaporedje tipk se izvede

samodejno.

Primer zaporedja tipk:

• vklop televizijskega sprejemnika,

• zamenjava televizijskega kanala,

• vklop videorekorderja,

• snemanje oddaje.

Makrofunkcija lahko shrani tri različne makre. V vsakem

makru je mogoče shraniti zaporedje desetih tipk.

PREGLED MAKROFUNKCIJ (MACRO SETUP)

MACRO SET

Priprava in shranjevanje makra.

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše MACRO SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MACRO SET.

4. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MACRO KEY?.

5. Pritisnite eno od številskih tipk (13): 1, 2 ali 3. Na zaslonu

LCD (2) se izpiše npr. MACRO 1 MOD.?.

6. Pritisnite tipko za želeno vrsto aparata (4). Na zaslonu

LCD (2) se izpiše MACRO 1 KEY! 02.

27


Opomba:

Po pritisku desete tipke se makro samodejno shrani.

Če želite makro shraniti prej, pritisnite tipko MACRO (MAKRO) (11).

7. Pritisnite želene tipke. Števec tipk se poveča po vsakem

pritisku na tipko: MACRO1 KEY? 03, MACRO 1 KEY?

04, itd. Po deseti pritisnjeni tipki se makro shrani in na

zaslonu LCD (2) se izpiše SUCCESS.

Opomba:

Programirane makre vpišite v tabelo Osebni makri na koncu

navodil za uporabo.

Shranjen makro zaženite

Opomba:

Daljinski upravljalnik mora ostati obrnjen proti aparatom.

1. Pritisnite tipko MACRO (MAKRO) (11). Na zaslonu LCD (2)

se izpiše MACRO KEY?.

Opomba:

Če makro številka 1 ne obstaja, se na zaslonu LCD (2) izpiše

MACRO 1 VOID.

2. Pritisnite eno od številskih tipk (13): 1, 2 ali 3. Na zaslonu

LCD (2) se npr. izpiše MACRO 1.

Simbol za infrardeči signal (22) začne utripati in univerzalni

daljinski upravljalnik shranjeno zaporedje pritisnjenih tipk

pošlje aparatu.

MACRO CLEAR

Ta funkcija izbriše shranjen makro.

1. Držite pritisnjeno tipko S (5), dokler se na zaslonu LCD (2)

ne izpiše CODE SETUP.

2. Pritiskajte puščico (6) navzdol, dokler se na zaslonu LCD

(2) ne izpiše MACRO SETUP.

3. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MACRO SET.

4. Pritisnite puščico (6) navzdol. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MACRO CLEAR.

5. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se izpiše

MACRO KEY?.

6. Pritisnite eno od številskih tipk (13): 1, 2 ali 3. Na zaslonu

LCD (2) se izpiše CONFIRM CLEAR.

7. Pritisnite puščico (6) desno. Na zaslonu LCD (2) se najprej

izpiše WAIT..., nato pa SUCCESS.

28


Vzdrževanje in čiščenje

Zamenjava baterij

Ohranitev shranjenih podatkov

Kode aparatov in prepoznane tipke se med zamenjavo baterij

ohranijo in se ne izbrišejo.

Takoj se izbrišejo naslednji podatki:

podatki o času in času osvetlitve zaslona LCD (2).

Ti dve vrsti podatkov je potrebno po zamenjavi baterij vnesti

znova.

Baterije zamenjajte...

- enkrat letno,

- ko zaslon LCD (2) postane težko berljiv,

- ko se daljinski upravljalnik ne odziva na pritiske na tipke.

Čiščenje daljinskega upravljalnika

Opozorilo!

Če v daljinski upravljalnik zaide vlaga, se lahko ta

nepopravljivo pokvari!

Ohišje in tipke daljinskega upravljalnika čistite samo z rahlo

vlažno krpo in blagim sredstvom za pomivanje posode. Pazite,

da pri čiščenju v daljinski upravljalnik ne bo vdrla vlaga!

Odstranitev neuporabnega izdelka

Naprave nikakor ne odvrzite med običajne

gospodinjske odpadke. Za ta izdelek velja

evropska direktiva 2002/96/ES.

Izdelek oddajte registriranemu podjetju za odstranjevanje odpadkov

ali najbližjemu komunalnemu podjetju za odpadke.

Upoštevajte trenutno veljavne predpise. Če ne veste točno, kaj

storiti, se obrnite na najbližje podjetje za predelavo odpadkov.

Odstranitev baterij in akumulatorjev

Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno odlagati med gospodinjske

odpadke. Vsak potrošnik je po zakonu dolžan baterije

in akumulatorje oddati na zbirališču svoje občine, mestne

četrti ali v trgovini.

Namen te obveznosti je zagotoviti okolju prijazno odlaganje

baterij in akumulatorjev. Baterije in akumulatorje oddajajte

samo izpraznjene.

Vse embalažne materiale oddajte v reciklažo.

29


Odprava napak

Napaka Možen vzrok Odprava napake

Univerzalni

daljinski

upravljalnik se

ne odziva

Aparat (npr. televizijski

sprejemnik)

je pokvarjen.

Preverite, ali aparat

(npr. televizijski

sprejemnik) deluje

z lastnim daljinskim

upravljalnikom.

Kode aparatov

se ne shranijo.

Baterije so

napačno

vstavljene.

Baterije so

izpraznjene.

Baterije so

izpraznjene.

Baterije v predal

vstavite pravilno

obrnjene (s pravilno

polariteto).

Vstavite nove

baterije.

Vstavite nove

baterije.

Moten oz. bled Baterije so

izpis na zaslonu izpraznjene.

LCD (2).

Vstavite nove

baterije.

Aparat se le

delno odziva

na pritisk tipk.

Koda aparata je

napačna.

Vnesite drugo

kodo proizvajalca

aparata.

Kodo aparata poiščite

s samodejnim

iskanjem (AUTO-

SEARCH).

Tipk prvotnega

daljinskega

upravljalnika

ni mogoče

prepoznati.

Razdalja med daljinskima

upravljalnikoma

je prevelika

ali premajhna.

Spremenite

razdaljo.

Tipka prvotnega

daljinskega

upravljalnika

ne deluje.

Preverite delovanje

prvotne tipke.

Ali se aparat

odzove na pritisk

tipke na njegovem,

prvotnem daljinskem

upravljalniku?

30


Tehnični podatki

Proizvajalec: Kompernaß GmbH

Vrsta izdelka: Univerzalni daljinski upravljalnik 10 v 1

Model: KH 2150

Število aparatov, ki jih

lahko krmili 10

Dimenzije (D x Š x V): 200 x 48 x 22 mm

Teža:

92 g

Frekvenca infrardečega

oddajnika:

> 100 kHz

Doseg:

8 m

Kot delovanja: 50°

Laser: laserski razred 1

Električno napajanje

Baterije:

2 bateriji po 1,5 V vrste AAA/

LR03 (micro)

Koda proizvajalca

Ena koda proizvajalca velja za več proizvajalcev. Za aparat

proizvajalca Sharp npr. vnesete kodo 3.

Tipka

Proizvajalec

1 Medion, Tchibo

2 Eye, Philco, Philips, Pye, Radiola

3 Akai, Daewoo, JVC, Panasonic,

Sharp, Sony, Toshiba

4 Brandt, Fergusson, Thomson

5 Nordmende, Saba, Telefunken

6 Blaupunkt, Grundig

31


Osebni makri

Koraki

1

Tipka za makro

1 2 3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osebne kode aparatov

Tipka Aparat Koda aparata

TV

DVD

VCR

CBL

#

ASAT

DSAT

AUX 1

CD

AMP

AUX 2

32


Skladnost s predpisi

Ponudnik izdelka oz. oseba, ki je odgovorna za dajanje izdelka

KH 2150 in vseh njegovih dodatkov v promet, ter oseba,

odgovorna v smislu nemškega zakona o varnosti naprav in

izdelkov (GPSG), ter oseba, odgovorna za spoštovanje

direktiv o uporabi znaka CE, je:

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, NEMČIJA

Izjavo o skladnosti je mogoče dobiti pri ponudniku izdelka.

Uvoznik

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, NEMČIJA

www.kompernass.com

33


Garancija in servis

Garancija za to napravo velja 3 leta od datuma nakupa.

Če imate kljub našim visokim standardom kakovosti razlog za

reklamiranje tega izdelka, pokličite na našo servisno telefonsko

linijo.

Če reklamacije ne bo mogoče rešiti po telefonu, boste tam

prejeli

• referenčno številko (številko obdelave RMA) za vaš primer

ter

• naslov, kamor lahko pošljete izdelek za uveljavljanje

garancije.

Prosimo, da v primeru pošiljanja priložite kopijo potrdila o

nakupu (blagajniški izpisek). Naprava mora biti za transport

varno zapakirana, RMA številka pa mora biti vidna na prvi

pogled. Pošiljk brez številke RMA ne moremo obdelati.

Opomba:

Garancija velja samo za napake pri materialu in

izdelavi.

Garancija ne velja:

• za obrabne dele,

• za poškodbe lomljivih delov, kot so stikala ali

akumulatorji.

Izdelek je namenjen izključno za zasebno in ne za poslovno

uporabo. V primeru zlorabe ali nepravilnega ravnanja, pri

uporabi sile ter pri posegih, ki jih ni izvedel naš pooblaščen

servis, garancija preneha veljati.

Garancija ne omejuje vaših zakonskih garancijskih pravic.

34Ta del v celoti izpolnite in ga priložite izdelku!

Prosimo, da naslov pošiljatelja napišete čitljivo:

Priimek

UNIVERZALNI DALJINSKI

UPRAVLJALNIK KH 2150

Za zagotovitev brezplačnega

poteka popravil pokličite servisno

telefonsko linijo. Pri tem imejte

pripravljen blagajniški račun.

Ime

Ulica

Poštna številka in kraj

Država

Telefon

Datum in podpis

Garancija

Birotehnika

Phone: +386 (0) 2 522 16 66

Fax: +386 (0) 2 531 17 40

e-mail: support.si@kompernass.com

www.mysilvercrest.deOpis napake:


SADRŽAJ

STRANA

Sigurnost 39

Uporaba u skladu sa namjenom . . . . . . . . . . . . . . .39

Pregled uređaja 40

Puštanje u rad 41

Raspakiranje uređaja/kontrola obima isporuke . . .41

Umetanje baterija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Elementi za rukovanje 42

LCD-zaslon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Tipke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

Tipka EXIT (8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

SYSTEM-SETUP–Sistemske postavke 46

VOL/MUTE SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

VOL/MUTE SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

VOL/MUTE RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

TIME-SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

DATE-SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49

BACKLIGHT SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

SYSTEM-RESET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

CODE-SETUP – code uređaja 51

LIST CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51

ENTER CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

SEARCH CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

BRAND CODES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55

Unošenje code-a uređaja za kombinacije uređaja .56

Upravljanje kombinacijama uređaja . . . . . . . . . . . .56

Prikaz code-a (šifre) uređaja . . . . . . . . . . . . . . . . . .56

TIMER SETUP – Funkcije timera 57

SLEEPTIM. TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57

TIMER SETUP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

LEARN-SETUP – Funkcije učenja 60

MODE LEARN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

MODE CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

ALL LEARN CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62

37


MACRO-SETUP – Macro-funkcije 63

MACRO SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

MACRO CLEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64

Održavanje i čišćenje 65

Servisiranje baterija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

Čišćenje daljinskog upravljača . . . . . . . . . . . . . . . .65

Zbrinjavanje 65

Otklanjanje smetnji 66

Tehnički podaci 67

Proizvođački ključ 67

Osobni macro-i 68

Osobni code-ovi uređaja 68

Konformitet 69

Uvoznik 69

Jamstvo i servis 70

Upute za rukovanje prije prvog korištenja pažljivo pročitajte,

te ih sačuvajte za kasniju uporabu. Ukoliko uređaj dajete

trećim osobama, priložite i ove upute.

38


UNIVERZALNI DALJINSKI

UPRAVLJAČ KH2150

Sigurnost

Uporaba u skladu sa namjenom

Djeca sa daljinskim upravljačem smiju rukovati isključivo pod

nadzorom odraslih osoba.

Univerzalni daljinski upravljač može zamijeniti maksimalno

deset daljinskih upravljača. On može biti upotrebljen isključivo

za uređaje zabavne elektronike koji raspolažu sa infracrvenim

signalnim prijemnikom.

Funkcije univerzalnog daljinskog upravljača odgovaraju

funkcijama originalnih daljinskih upravljača. Univerzalan

daljinski upravljač je namijenjen za privatnu uporabu.

On nije prikladan za komercijalnu uporabu.

Svaki drugi vid korištenja smatra se nenamjenskim. Za štete

nastale uslijed nenamjenskog korištenja uređaja proizvođač

ne preuzima nikakvu odgovornost.

Opasnost od ozljeđivanja uslijed neispravnog

rukovanja sa baterijama!

Sa baterijama morate ophoditi uz posebnu pažnju. Obratite

pažnju na slijedeće sigurnosne napomene:

• Izvadite baterije iz pretinca za baterije, čim se one istroše.

• Baterije ne bacajte u vatru. Baterije ne izložite visokim

temperaturama.

• Ako uređaj duže vrijeme ne koristite, izvadite baterije,

kako biste izbjegli pražnjenje.

• Opasnost od eksplozije! Baterije ne smiju biti ponovo

napunjene.

• Baterije ne otvarati ili izazvati kratki spoj.

• Baterijska kiselina, koja izlazi iz baterije, može dovesti do

nadražaja kože. U slučaju kontakta sa kožom isperite sa

velikom količinom vode. Ako tekućina dospije u oči, temeljito

isperite sa vodom, ne ribajte i odmah potražite liječničku

pomoć.

Laser

Univerzalni daljinski upravljač raspolaže infracrvenom diodom

laserske klase 1. Sigurnosni sustav sprječava izlaženje opasnih

laserskih zraka za vrijeme uporabe uređaja. Da biste spriječili

ozljede oka, ne manipulirajte i ne oštetite sigurnosni sustav

uređaja.

39


Oštećenja na uređaju

• Ukoliko je uređaj defektan, ne pokušavajte ga popravljati

na vlastitu ruku. U slučaju štete kontaktirajte proizvođača

ili njegovu dežurnu telefonsku liniju za podršku (vidi

poglavlje Jamstvo).

• Ukoliko je u unutrašnjost uređaja dospjela tekućina ili je

došlo do druge vrste oštećenja uređaja, isti mora biti

prekontroliran od strane proizvođača ili njegove dežurne

telefonske linije za podršku. Stupite u vezu sa proizvođačem

ili sa njegovom dežurnom telefonskom linijom za podršku

(vidi poglavlje Jamstvo).

Pregled uređaja

q Infracrveni odašiljač/prijemnik

w LCD-prikaz sa tekstualnim poljem,

numeričkim poljem i poljem za simbole

e Tipka ALL OFF

r Tipke uređaja

t Tipka S

y Tipke sa strelicama

u Tipka OK

i Tipka EXIT

o Tipka za zvučnike

a Tipka VOL

s Tipka MACRO

d Videotekst-tipke

f Brojčane tipke

g Tipka za jedno-/dvocifrene brojeve programa

h Tipke za reprodukciju i funkcijske tipke

j Tipka AV

k Tipka CH

l Tipka MENU

; Tipka EPG

2) Pretinac za baterije

40


Puštanje u rad

Raspakiranje uređaja/kontrola obima isporuke

Pažnja!

Od djece držite podalje i folije ambalaže.

Postoji opasnost od gušenja.

• Raspakirajte uređaj i dijelove opreme.

• Prekontrolirajte obim isporuke

- Univerzalni daljinski upravljač,

- Upute za rukovanje,

- Spisak proizvođača sa spiskom code-ova uređaja.

• Odstranite zaštitnu foliju sa LCD-zaslona (2).

Napomena: Transportne štete

Ukoliko primjetite transportnu štetu, obratite se servisu za

kupce (vidi poglavlje Jamstvo).

Umetanje baterija

Pažnja!

Sa univerzalnim daljinskim upravljačem smijete raditi isključivo

uz baterije sa naponom 1,5 V.

1. Pretinac za baterije (20) otvorite u smjeru strelice.

2. Baterije umetnite na prikazani način i zatvorite pretinac za

baterije.

LCD-zaslon (2) je aktiviran, dok su baterije umetnute.

Slijedeća slika prikazuje LCD-zaslon (2) nakon što su baterije

umetnute ili zamijenjene.

41


Napomena:

Ako LCD-zaslon (2) ostane taman, prekontrolirajte polaritet

baterija ili umetnite nove baterije.

LCD-zaslon (2) će u poglavlju LCD-zaslon (2) biti objašnjen.

Elementi za rukovanje

LCD-zaslon

LCD-zaslon (2) je podijeljen na polja.

Polje za tekst (21)

Polje za tekst je sastavljen od dva retka. U prvom retku stoji

aktualni uređaj, na primjer DVD, TV ili VCR. U drugom retku

stoji navod dana u tjednu ili code uređaja.

Navodi na LCD-zaslonu (2), koji su tamo prikazani u dva

retka, su u ovim uputama za rukovanje prikazani u jednom

retku.

Primjer:

LCD-zaslon:

Upute za rukovanje

SYSTEM-SETUP: SYSTEM-SETUP

Infracrveni simbol (22)

Prilikom svakog pritiskanja tipke dolazi do slanja infracrvenog

signala, te do svijetljenja infracrvenog simbola.

Simbol SET (23)

Simbol SET navodi, da se daljinski upravljač nalazi u SETUPmodusu

i da primjerice mogu biti uneseni code-ovi uređaja.

Timer-simbol (24)

Timer-simbol navodi, da je podešena funkcija timera i da je

ista aktivna.

Simbol Zzz (25)

Funkcija SLEEPTIMER za televizijski prijemnik je aktivirana.

Nakon isteka vremena televizijski prijemnik će se isključiti.

42


Simbol AM/PM (26)

Ako je točno vrjieme podešeno u 12-satnom formatu, onda

će popodne između 12:00 i 24:00 sati biti prikazan simbol

PM. (vidi poglavlje SYSTEM-SETUP – Sistemske postavke).

Numeričko polje (27)

Prikaz za navod točnog vremena i datuma, te za code

uređaja.

Standardni prikaz

Standardni prikaz LCD-zaslona (2) se sastoji od navoda

za aktualni uređaj „TV“, za dan u tjednu „SUN“ i za točno

vrijeme „12:00“.

Kako se vrši promjena postavki za dan u tjednu „SO“ i za

točno vrijeme „12:00“, biti će u poglavljima DATE-SETUP

i TIME-SETUP opisano.

Osvjetljenje

LCD-zaslon (2) će biti osvijetljen, čim neku tipku na daljinskom

upravljaču pritisnete. Osvjetljenje se automatski isključuje.

Vrijeme osvijetljenja može biti podešeno. Vidi poglavlje

„BACKLIGHT SETUP“. Unaprijed podešena je vrijednost od

deset sekundi.

Tipke

Tipka ALL OFF (3)

Uključivanje/isključivanje uređaja.

Tipke za uređaje (4)

Pomoću tipaka za uređaje možete odabrati uređaj, koji želite

posluživati. Tipka TV je čvrsto dodijeljena, ostale mogu slobodno

mogu biti razvrstane.

Televizor (Television)

DVD-player (Digital Versatile Disk)

Video-rekorder (Video Cassette Recorder)

Kabelski priključak (Cable)

Analogni satelitski prijemnik (Analog Satellite)

Digitalni satelitski prijemnik (Digital Satellite)

Dodatni uređaj 1 (Auxiliary)

43


CD-player (Compact Disk)

Pojačalo (Amplifier)

Dodatni uređaj 2 (Auxiliary)

Tipka S (5)

Pozivanje SETUP-menija ili aktiviranje SHIFT-funkcije.

Tipke sa strelicama (6)

Unutar menija pokretanje prema gore, u desno, prema dolje

ili u lijevo

Tipka OK (7)

Tipka EXIT (8)

Pomoću tipke OK vršite potvrdu odabira menija.

#

Napuštanje menija.

Tipka za zvučnik (9)

Tipka VOL (10)

Uključivanje/isključivanje tona.

Podešavanje glasnoće (Volume).

Tipka MACRO (11)

Tipka MACRO (11) uz jednu od brojčanih tipki (12)

1, 2 ili 3 aktivira pohranjene komande.

44


Videotekst-tipke (12)

Brojčane tipke (13)

Uključivanje video-teksta.

Zaustavljanje automatskog prebacivanja

višestraničnih videotekst-stranica.

Prikaz informacija o odabranom uređaju.

Istovremeni prikaz videoteksta i televizijskog programa.

Isključivanje video-teksta.

Unos brojeva za program i code uređaja.

Tipka za jednoznamenkaste/dvoznamenkaste brojeve

programa (14)

Tipka za jedno-/dvoznamenkaste brojeve programa.

Za dvoznamenkaste brojeve programa prvo

pritisnite tipku (14), nakon toga preko brojčanih

tipki (13) izvršite unos broja programa.

Tipke za reprodukciju i funkcijske tipke (15)

Pomoću tipaka za reprodukciju REW, PLAY, F.F, RECORD, STOP i PAUSE

upravljate sa uređajima poput DVD, Videorekordera i CD-playera.

Obojene funkcijske tipke pozivaju rubrike u videotekst-ponudi.

Tipka AV (16)

REW – Brzo premotavanje unazad, videotekst, rubrika

crvena.

PLAY – Reprodukcija, videotekst, rubrika žuta.

F.F. – Brzo premotavanje prema naprijed,

videotekst, rubrika plava.

RECORD – snimanje.

Za snimanje dva puta pritisnite.

STOP – zaustavljanje reprodukcije, videotekst,

zelena rubrika.

PAUSE – zaustavljanje reprodukcije, videotekst,

magenta rubrika.

Video-ulazni izvor (SCART) promijeniti.

45


Tipka CH (17)

Zamjena televizijskog kanala.

Tipka MENU (18)

Pozivanje menija.

Tipka EPG (19)

TV/SAT:

DVD :

VCR :

Tipka EPG aktivira, ovisno o odabranom uređaju,

slijedeće funkcije:

Pozivanje elektronskog televizijskog

programa.

Pozivanje glavnog menija.

Pozivanje ShowView.

Napomena:

Pročitajte u uputama za rukovanje Vašeg videorekordera,

da li je podržana funkcija „ShowView“.

SYSTEM-SETUP–Sistemske postavke

U sistemskim postavkama možete podesiti:

VOL/MUTE SETUP: Reguliranje glasnoće preko jednog

uređaja.

TIME-SETUP:

Format za prikaz sati i točnog

vremena,

DATE-SETUP:

Datum, godina i dan u tjednu.

BACKLIGHT SETUP: Pozadinsko osvjetljenje za

LCD-zaslon

SYSTEM-RESET: Resetiranje svih postavki

46


Pregled SYSTEM-SETUP

VOL/MUTE SETUP

Svi uređaji koriste vlastitu regulaciju glasnoće, ukoliko postoji.

Ako jedan uređaj za reprodukciju slike, primjerice videorekorder

ili DVD-player, ne raspolaže sa vlastitom regulacijom glasnoće,

onda će automastki biti prebačeno na regulaciju glasnoće

televizijskog prijemnika („Punch-Through-funkcija“).

Pomoću funkcije VOL/MUTE SETUP možete podesiti regulaciju

glasnoće preko uređaja, na primjer preko televizijskog prijemnika.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, dok se CODE-SETUP ne pojavi

na LCD-zaslonu.

2. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje SYSTEM-SETUP

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje VOL/MUTE SETUP

4. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje ALL VOL.SET

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje ALL VOL. MODE?

6. Pritisnite tipku za željeni uređaj (4), na primjer TV. Na

LCD-zaslonu se pojavljuje PLEASE WAIT.... Regulacija

glasnoće za sve uređaje se vrši preko televizijskog

prijemnika.

47


VOL/MUTE SET

Podešavanje regulacije glasnoće za pojedini uređaj.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, dok se CODE-SETUP ne pojavi

na LCD-zaslonu.

2. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje SYSTEM-SETUP

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu se

pojavljuje VOL/MUTE SETUP

4. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje VOL/MUTE ALL

5. Tipku sa strelicom (6) dolje toliko puta pritisnite, dok se na

LCD-zaslonu (2) VOL/MUTE SET ne pojavi.

6. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje MODE VOL. MODE?

7. Željenu tipku za uređaj (4), na primjer „DVD“, pritisnite.

Na LCD-zaslonu se pojavljuje PLEASE WAIT.... Glasnoća

se regulira preko odabranog uređaja. Automatsko prebacivanje

regulacije glasnoće na televizijski prijemnik je

isključeno.

VOL/MUTE RESET

Resetiranje svih VOL/MUTE-postavki na vrijednosti tvorničkih

postavki.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, dok se CODE-SETUP ne pojavi

na LCD-zaslonu.

2. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje SYSTEM-SETUP.

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu se

pojavljuje VOL/MUTE SETUP.

4. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje VOL/MUTE ALL.

5. Tipku sa strelicom (6) dolje toliko puta pritisnite, dok se na

LCD-zaslonu VOL/MUTE RESET ne pojavi.

6. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje CONFIRM RESET.

7. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se prvo pojavljuje WAIT..., onda SUCCESS.

Daljinski upravljač je resetiran na tvorničke postavke proizvođača.

TIME-SETUP

Podešavanje formata za sate i za točno vrijeme.

Napomena:

Za 12-satni prikaz tipku sa strelicom (6) gore ili dolje pritisnite.

Sva ostala podešenja su objašnjena pomoću primjera 24-satnog

prikaza.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, dok se CODE-SETUP na

LCD-zaslonu (2) ne pojavi.

2. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje SYSTEM-SETUP.

48


3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje VOL/MUTE SETU“.

4. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite toliko puta, dok se na

LCD-zaslonu (2) TIME-SETUP ne pojavi.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje TIME? 24HR 12:00. Prikaz simbola 24HR trepti.

Napomena:

Za 12-satni prikaz tipku sa strelicom (6) gore ili dolje pritisnite.

Sva ostala podešenja su objašnjena pomoću primjera 24-satnog

prikaza.

6. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje TIME? 24HR 12:00. Oznaka za sate trepti.

7. Tipku sa strelicom (6) gore ili dolje pritisnite, kako biste

podesili sate.

8. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Oznaka za minute trepti.

9. Tipku sa strelicama (6) gore ili dolje pritisnite, kako biste

podesili minute.

10. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu

(2) se pojavljuje SUCCESS.

11. Tipku EXIT (8) toliko puta pritisnite, dok se ne pojavi

standardni prikaz na LCD-zaslonu.

Napomena:

Nakon ca. 30 sekundi bez pritiskanja tipke će se pojaviti

na LCD-zaslonu (2) TIMEOUT. Nakon toga će automatski

biti prikazan standardni prikaz.

DATE-SETUP

Podešavanje godine, mjeseca, datuma i dana u tjednu.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se oznaka CODE-

SETUP ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

2. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje SYSTEM-SETUP.

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje VOL/MUTE SETUP.

4. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite toliko puta, dok se

na LCD-zaslonu (2) DATE-SETUP ne pojavi.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje YEAR? 2006. Znamenke oznake za godinu

trepte.

6. Tipku sa strelicom (6) pritisnite gore ili dolje, kako biste

podesili godinu.

7. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje MONTH? 1. Oznaka za mjesec trepti.

8. Tipku sa strelicom (6) pritisnite gore ili dolje, da biste podesili

mjesec.

9. Tipku sa strelicom (6) pritisnite desno. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje DATE? 1. Oznaka za datum trepti.

10. Tipku sa strelicom (6) pritisnite gore ili dolje, da biste

podesili datum.

49


11. Tipku sa strelicom (6) pritisnite desno. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje DAY? SU?. Slova oznake za dan u tjednu

trepte.

12. Tipku sa strelicom (6) pritisnite gore ili dolje, da biste

podesili dan u tjednu.

13. Tipku sa strelicom (6) pritisnite desno. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje SUCCESS.

14. Tipku EXIT (8) pritisnite toliko puta, dok se ne pojavi

standardni prikaz LCD-zaslona.

Napomena:

Nakon ca. 30 sekundi bez pritiskanja tipke će se pojaviti na

LCD-zaslonu (2) TIMEOUT. Nakon toga će automatski biti

prikazan standardni prikaz.

BACKLIGHT SETUP

Podešavanje vremena osvjetljenja za LCD-zaslon.

Vrijeme osvjetljenja može biti promijenjeno u koracima od

po pet sekundi.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se oznaka CODE-SETUP

ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

2. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje SYSTEM-SETUP.

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje VOL/MUTE SETUP.

4. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite toliko puta, dok se na

LCD-zaslonu (2) BACKLIGHT SETUP ne pojavi.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje BACKLIGHT TIME 10. Oznaka za sekunde trepti.

6. Tipku sa strelicom (6) pritisnite prema gore ili dolje, da biste

podesili sekunde.

7. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje SUCCESS.

8. Tipku EXIT (8) pritisnite toliko puta, dok se standardni prikaz ne

pojavi na LCD-zaslonu.

Napomena:

Nakon ca. 30 sekundi bez pritiskanja tipke će se pojaviti na

LCD-zaslonu (2) TIMEOUT. Nakon toga će automatski biti

prikazan standardni prikaz.

SYSTEM-RESET

Daljinski upravljač može biti vraćen na tvorničke postavke.

Napomena:

Svi code-ovi uređaja, sistemske postavke, sve naučene funkcije

i sve macro postavke će biti izbrisani!

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se oznaka CODE-SETUP

ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

50


2. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje SYSTEM-SETUP.

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje VOL/MUTE SETUP.

4. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite toliko puta, dok se na

LCD-zaslonu (2) SYSTEM-RESET ne pojavi.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje CONFIRM RESET.

6. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje PLEASE WAIT.... Sve sistemske postavke su

resetirane i vraćene na tvorničke postavke.

CODE-SETUP – code uređaja

Da biste pomoću daljinskog upravljača mogli upravljati nekim

uređajem, za svaki uređaj morate unijeti code uređaja.

Code-ove uređaja možete unijeti:

LIST CODES: iz interne liste uređaja daljinskog

upravljača,

ENTER CODES: iz dodatnog priručnika sa code-ovima

uređaja,

SEARCH CODES: code-ove tražiti automatski ili

manualno,

BRAND CODES: iz tablice ključeva proizvođača.

LIST CODES

Za uređaj TV, VCR, LD, DVD etc., code uređaja odaberite iz

interne liste daljinskog upravljača.

Napomena:

Za dovršetak unosa pritisnite tipku EXIT (8).

1. Uključite uređaj, za koji želite programirati daljinski upravljač.

2. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se CODE-SETUP ne

pojavi na LCD-zaslonu (2).

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje LIST CODES

4. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. U prikazu se pojavljuje

MODE KEY.

5. Pritisnite željenu tipku uređaja (4). Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje DEVICE? TV.

Napomena:

Za TV-prijemnik sa tipkom uređaja TV (4), nastavite sa korakom 7.

6. Tipku sa strelicom (6) pritisnite gore ili dolje. Na LCD-zaslonu

(2) se pojavljuje slijedeći uređaj.

51


Pregled CODE-SETUP

7. Odabir tipkom OK (7) potvrdite. Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje prvo PLEASE WAIT..., a nakon toga prvi unos

liste proizvođača, na primjer ADMIRAL 0000.

8. Tipku sa strelicama (6) pritisnite gore i dolje. U LCD-prikazu

(2) se pojavljuje slijedeći proizvođač sa code-om uređaja.

9. Pritisnite različite tipke na daljinskom upravljaču, da biste

ispitali funkcije. Ukoliko Vaš uređaj reagira, to znači da ste

odabrali ispravan code uređaja. Dalje sa korakom 12.

10. Tipku sa strelicama (6) pritisnite u lijevu ili desnu stranu.

Slijedeći code uređaja istog proizvođača se pojavljuje

na LCD-zaslonu (2).

11. Ponavljanje koraka 9.

12. Tipku OK (7) pritisnite. Code uređaja će biti pohranjen.

Na LCD-zaslonu se pojavljuje prvo PLEASE WAIT...,

a zatim SUCCESS.

Ponovite korake 1 do 12 za sve uređaje, kojima želite

upravljati pomoću daljinskog upravljača.

52


ENTER CODES

Za ENTER CODES code uređaja pronađite u priloženom

priručniku “Spisak proizvođača sa listom code-ova uređaja“.

Napomena:

Za dovršetak unosa pritisnite tipku EXIT (8).

1. Uključite uređaj, za koji želite programirati daljinski

upravljač.

2. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se CODE-SETUP ne

pojavi na LCD-zaslonu (2).

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje LIST CODES

4. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje ENTER CODES

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. U prikazu se pojavljuje

MODE KEY.

6. Željenu tipku uređaja (4) pritisnite. Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje na primjer dojava CODE 0001. Code uređaja

pronađite u priručniku „Spisak proizvođača sa listom

code-ova uređaja“.

7. Code uređaja pomoću brojčanih tipki (13) unesite.

Na LCD-zaslonu (2) se pojavljuje SUCCESS. Ukoliko je

uneseni code uređaja neispravan, pojaviti će se u prikazu

dojava CODE ERROR. Ponovite korake 2 do 8.

Ponovite korake 1 do 8 za sve uređaje, kojima želite upravljati.

SEARCH CODES

Automatsko traženje

Naložite automatsko traženje code-a uređaja iz interne liste

daljinskog upravljača.

Napomena:

Za dovršetak unosa pritisnite tipku EXIT (8).

1. Uključite uređaj, za koji želite programirati daljinski

upravljač.

2. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se CODE-SETUP ne

pojavi na LCD-zaslonu (2).

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje LIST CODES

4. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite toliko puta, dok se

na LCD-zaslonu (2) SEARCH CODES ne pojavi.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. U LCD-prikazu (2)

se pojavljuje MODE KEY.

6. Željenu tipku uređaja (4) pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje DEVICE? TV.

53


Napomena:

Za televizijski prijemnik, tipka uređaja TV (4), dalje sa korakom 8.

7. Tipku sa strelicom (6) stisnite prema gore ili dolje.

Na LCD-zaslonu (2) se pojavljuje slijedeći uređaj.

8. Odabir pomoću tipke OK (7) potvrdite. Na LCD-zaslonu

(2) se pojavljuje SEARCH KEY?

Napomena:

Daljinski upravljač svake sekunde mijenja code uređaja i emitira

infracrveni signal. Da biste vrijeme podesili na tri sekunde,

u okviru slijedećeg koraka pritisnite tipku CH (17) dva puta.

9. Tipku CH (17) jednom pritisnite. Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje SEARCHING....

Daljinski upravljač automatski traži code uređaja za Vaš

uređaj.

Napomena:

Daljinski upravljač u listi uređaja pretragu vrši prema naprijed.

Za promjenu smjera pretrage pritisnite „Minus“ na tipci CH

(17). Da biste ponovo pretraživali prema naprijed, pritisnite

„Plus“ na tipci CH (17).

10. Čim Vaš uređaj reagira, tipku OK (7) pritisnite. Code

uređaja će biti pohranjen. Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje SUCCESS.

11. Za kontrolu pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču.

Ukoliko Vaš uređaj samo djelomično reagira, ponovite

iste korake sa slijedećim code-om uređaja.

Manualno (ručno) traženje

Manuelno potražite code uređaja iz interne liste daljinskog

upravljača.

Napomena:

Za dovršetak unosa pritisnite tipku EXIT (8).

1. Uključite uređaj, za koji želite programirati daljinski

upravljač.

2. Tipku S (5) držite pritisnutu, dok se dojava CODE-SETUP

ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje LIST CODES.

4. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite toliko puta, dok se

na LCD-zaslonu (2) SEARCH CODES ne pojavi.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. U LCD-prikazu (2)

se pojavljuje MODE KEY.

6. Željenu tipku uređaja (4) pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje DEVICE? TV.

54


Napomena:

Za televizijski prijemnik, tipka uređaja TV (4), dalje sa korakom 8.

7. Tipku sa strelicom (6) stisnite prema gore ili dolje.

Na LCD-zaslonu (2) se pojavljuje slijedeći uređaj.

8. Odabir pomoću tipke OK (7) potvrdite. Na LCD-zaslonu

(2) se pojavljuje SEARCHING KEY?.

Napomena:

Daljinski upravljač u listi uređaja pretragu vrši prema naprijed. Za

promjenu smjera pretrage pritisnite „Minus“ na tipci CH (17).

Da biste ponovo pretraživali prema naprijed, pritisnite „Plus“

na tipci CH (17).

9. Tipku CH (17) „Plus“ pritisnite toliko puta, dok Vaš uređaj

ne reagira.

10. Tipku OK (7) pritisnite. Code uređaja će biti pohranjen.

Na LCD-zaslonu (2) se pojavljuje SUCCESS.

11. Za kontrolu pritisnite bilo koje tipke na daljinskom

upravljaču. Ukoliko Vaš uređaj samo djelomično reagira,

ponovite iste korake sa slijedećim code-om uređaja.

BRAND CODES

Proizvođački ključ iz tablice "Ključevi proizvođača"

izaberite. Tablicu ćete pronaći na kraju uputa za rukovanje.

Napomena:

Za dovršetak unosa pritisnite tipku EXIT (8).

1. Uključite uređaj, za koji želite programirati daljinski

upravljač.

2. Tipku S (5) držite pritisnutu, dok se CODE-SETUP ne pojavi

na LCD-zaslonu (2).

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje LIST CODES

4. Tipku sa strelicom (6) toliko puta pritisnite prema dolje,

dok se na LCD-zaslonu (2) BRAND-CODES ne pojavi.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. U prikazu se

pojavljuje MODE KEY?.

6. Željenu tipku uređaja (4) pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje DEVICE? TV.

Napomena:

Za televizijski prijemnik, tipka uređaja TV (4), dalje sa korakom 8.

7. Tipku sa strelicom (6) stisnite prema gore ili dolje. Slijedeći

uređaj u listi će biti prikazan.

Napomena:

Sve unose liste uređaja možete pronaći u grafici preglednika.

55


8. Odabir pomoću tipke OK (7) potvrdite. Na LCD-zaslonu

(2) se pojavljuje BRAND CODES?.

9. Ključ proizvođača potražite u tablici "Ključevi

proizvođača" u dodatku uputa za rukovanje.

10.Ključ proizvođača unesite pomoću brojčanih tipki (13).

Na LCD-zaslonu se pojavljuje SEARCH KEY?.

11.Tipku CH (17) pritisnite, sve dok uređaj ne reagira.

Na LCD-zaslonu (2) se pojavljuje SEARCH....

Napomena:

Za promjenu smjera pretrage pritisnite „Minus“ na tipci CH (17).

12.Tipku OK (7) pritisnite. Code uređaja će biti pohranjen.

Na LCD-zaslonu se pojavljuje SUCCESS.

13.Pritisnite različite tipke na daljinskom upravljaču, da biste

izvršili kontrolu funkcija. Ukoliko Vaš uređaj reagira samo

djelomično, ponovite korake 1 do 11 sa drugim ključem

proizvođača iz tablice.

Ponovite korakte 1 do 11 za sve uređaja, kojima želite

upravljati.

Unošenje code-a uređaja za kombinacije

uređaja

Za kombinacije uređaja, primjerice TV-prijemnik/videorekorder

ili DVD/videorekorder, za svaki uređaj morate unijeti po jedan

code uređaja.

Upravljanje kombinacijama uređaja

Neke kombinacije uređaja, primjerice TV/VCR ili DVD/VCR,

imaju odvojene tipke na originalnom daljinskom upravljaču.

1. Tipku uređaja (4) DVD pritisnite. DVD-signal se emitira.

2. Tipku S (5) pritisnite. Na LCD-zaslonu (2) se pojavljuje

DVD (S) DATE 1: 1.

3. Tipku uređaja (4) DVD pritisnite. VCR-signal se emitira.

Napomena:

Ne podržavaju svi uređaji prebacivanje između dva uređaja

pomoću tipke S (5).

Prikaz code-a (šifre) uređaja

Aktualni code uređaja može biti prikazan za svaki uređaj.

• Tipku uređaja (4) pritisnite i držite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje primjerice DVD CODE 0768.

Napomena:

Zabilježite pronažene code-ove uređaja u tablici „Osobni

code-ovi uređaja“ na kraju uputa za rukovanje.

56


TIMER SETUP – Funkcije timera

Automatiku isključivanja SLEEPTIMER podesite i automatiku

uključivanja „TIMER“ programirajte.

Vidi grafiku „Pregled TIMER-SETUP“.

SLEEPTIM. TV

Funkcija SLEEPTIMER će TV-prijemnik automatski, nakon isteka

vremena, isključiti. Funkcija SLEEPTIMER može biti podešena u

trajanju između 1 i 90 minuta.

TV SLEEP SET

Programiranje SLEEPTIMER-funkcije.

1. Uključite TV-prijemnik.

2. Tipku S (5) držite pritisnutu, dok se CODE-SETUP ne pojavi

na LCD-zaslonu (2).

3. Tipku sa strelicom (6) toliko puta pritisnite prema dolje,

dok se na LCD-zaslonu (2) TIMER-SETUP ne pojavi.

4. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje SLEEPTIM. TV.

Pregled Timer-Setup

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje TV-SLEEP SET

6. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje TV SLEEP TIME? Oznaka za minute trepti.

57


Napomena:

Izaberite broj minuta između 1 i 90.

7. Tipku sa strelicom (6) pritisnite prema gore ili dolje, da biste

podesili minute.

8. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje SUCCESS, a uz to se pojavljuje simbol Zzz (25).

9. Daljinski upravljač usmjerite prema TV-prijemniku. Nakon

isteka podešenog broja minuta daljinski upravljač isključuje

televizijski prijemnik.

10.Tipku EXIT (8) toliko često pritisnite, dok se standardni

prikaz LCD-zaslona ne pojavi.

Napomena:

Nakon ca. 30 sekundi bez pritiskanja tipke će se na LCD-zaslonu

(2) pojaviti dojava „TIMEOUT“. Nakon toga će automatski biti

prikazan standardni prikaz.

TV SLEEP CLEAR

Isključivanje SLEEPTIMER-funkcije za TV-prijemnik.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se oznaka CODE-SETUP

ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

2. Tipku sa strelicom (6) dolje toliko puta pritisnite, dok se na

LCD-zaslonu (2) TIMER-SETUP ne pojavi.

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje TV SLEEP SET.

4. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje TV SLEEP CLEAR.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje CONFIRM CLEAR.

6. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje SUCCESS.

7. Tipku EXIT (8) toliko puta pritisnite, dok se standardni prikaz

LCD-zaslona ne pojavi.

Napomena:

Nakon ca. 30 sekundi bez pritiskanja tipke će se na LCD-zaslonu

(2) pojaviti dojava „TIMEOUT“. Nakon toga će automatski biti

prikazan standardni prikaz.

TIMER SETUP

Napomena:

Ako je već jedan „TIMER“ programiran, njega prvo morate

obrisati. Vidi poglavlje „TIMER X CLEAR“.

Daljinski upravljač može biti programiran sa četiri "TIMER"-a.

Svaki „TIMER“ može uključiti jedan uređaj.

Svaki „TIMER“ može biti programiran sa po najviše tri tipke.

58


TIMER X SET

Programiranje funkcije TIMER X. „X“ drži prazno mjesto i stoji

za brojeve 1, 2, 3 ili 4.

Sve postavke su pomoću primjera za TIMER 1 opisane.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se oznaka CODE-SETUP

ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

2. Tipku sa strelicom (6) dolje toliko puta pritisnite, dok se na

LCD-zaslonu (2) TIMER-SETUP ne pojavi.

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje TV SLEEP SETUP.

4. Tipku sa strelicom (6) pritisnite prema dolje, dok se na

LCD-zaslonu (2) TIMER 1 SETUP ne pojavi.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje TIMER 1 SETUP.

6. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje TIMER 1 TIME? 0:00. Oznaka za sate trepti.

7. Tipku sa strelicom (6) gore ili dolje pritisnite, kako biste

podesili sate.

8. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Oznaka za minute

trepti.

9. Tipku sa strelicama (6) gore ili dolje pritisnite, kako biste

podesili minute.

10.Tipku sa strelicom (6) pritisnite desno. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje TIMER 1 MODE?.

11.Željenu tipku uređaja (4) pritisnite. Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje TIMER 1 KEYY.

Napomena:

Da biste pohranili manje od tri tipke, pritisnite tipku OK (7).

12.Pritisnite željene tipke. Na LCD-zaslonu (2) će se redom

pojaviti prikazi TIMER 1 KEY2, TIMER 1 KEY3, SUCCESS,

pa CODE-SETUP.

13.Tipku EXIT (8) pritisnite toliko puta, dok se na LCD-zaslonu

(2) pojave uređaj, dan u tjednu i točno vrijeme. Dodatno

se pojavljuje simbol timera (24).

14.Daljinski upravljač usmjerite na podešeni uređaj. Nakon

isteka vremena daljinski upravljač uključuje uređaj i izvodi

pohranjeni slijed tipaka.

TIMER X CLEAR

Programirani TIMER X isključite. „X“ stoji za 1, 2, 3 ili 4.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se oznaka CODE-SETUP

ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

2. Tipku sa strelicom (6) dolje toliko puta pritisnite, dok se na

LCD-zaslonu (2) TIMER-SETUP ne pojavi.

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje TV SLEEP SETUP.

4. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje TIMER 1 SETUP.

59


5. Tipku sa strelicom (6) dolje toliko puta pritisnite, dok se

željeni TIMER pojavi na LCD-zaslonu (2).

6. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje CONFIRM CLEAR.

7. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se prvo pojavljuje SUCCESS, onda CODE SETUP.

8. Tipku EXIT (8) pritisnite toliko puta, dok se standardni prikaz ne

pojavi na LCD-zaslonu.

Napomena:

Nakon ca. 30 sekundi bez pritiskanja tipke će se na LCD-zaslonu

(2) pojaviti dojava „TIMEOUT“. Nakon toga će automatski

biti prikazan standardni prikaz.

LEARN-SETUP – Funkcije učenja

Univerzalni daljinski upravljač može signale tipaka originalnog

daljinskog upravljača naučiti. Obratite pažnju na slijedeće

točke:

• Funkcija učenja može maksimalno 150 signala tipaka

naučiti.

• Koristite nove baterije za univerzalni daljinski upravljač

i originalni daljinski upravljač.

• Držite najmanje jedan metar rastojanja prema drugim

izvorima svjetlosti. Izvori svjetlosti mogu ometati prijenos

infracrvenih signala.

• Sa funkcijom učenja možete podešene code-ove uređaja

proširiti.

• Postavite univerzalne daljinske upravljače i originalni daljinski

upravljač u razmaku od 15 do 50 mm na ravnu podlogu.

Vidi grafiku „Rastojanje daljinskog upravljača“.

Rastojanje daljinskog upravljača

U meniju „LEARN SETUP“ Vam na raspolaganju stoje slijedeće

funkcije:

MODE LEARN – Učenje tipki za jedan uređaj

MODE CLEAR – brisanje naučenih tipaka za jedan uređaj

ALL LEARN CLEAR – naučene tipke za sve uređaje obrišite.

60


Pregled LEARN-Setup

MODE LEARN

Napomena:

Izvedite „ALL LEARN CLEAR“, prije nego što po prvi puta

„MODE LEARN“ izvodite. Vidi poglavlje „ALL LEARN CLEAR“.

Učenje signala tipaka originalnog daljinskog upravljača.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se oznaka CODE-SETUP

ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

2. Tipku sa strelicom (6) dolje toliko puta pritisnite, dok se na

LCD-zaslonu (2) LEARN-SETUP ne pojavi.

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje MODE LEARN.

4. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. U prikazu se pojavljuje

MODE KEY.

5. Pritisnite željenu tipku uređaja (4). Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje MODE KEY.

6. Željenu tipku univerzalnog daljinskog upravljača pritisnite.

Primjerice tipku za reprodukciju (14) PLAY. Na LCD-zaslonu

(2) se pojavljuje LEARNING.

61


Napomena:

Ako se na LCD-zaslonu (2) pojavi „LEARN ERROR“, ponovite

funkciju učenja od 5.

7. Tipku na originalnom daljinskom upravljaču držite pritisnutu,

dok se na LCD-zaslonu (2) prvo SUCCESS, pa onda

LEARN MORE? pojavi.

Napomena:

Za okončanje funkcije učenja pritisnite tipku EXIT (8).

8. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite, da biste naučili veći

broj tipaka. Na LCD-zaslonu (2) se pojavljuje LEARN

MORE?.

Ponovite korake 5. do 7., da biste naučili veći broj tipaka.

MODE CLEAR

Brisanje naučenih tipaka jednog uređaja.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se oznaka CODE-SETUP

ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

2. Tipku sa strelicom (6) dolje toliko puta pritisnite, dok se na

LCD-zaslonu (2) LEARN-SETUP ne pojavi.

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje MODE SETUP.

4. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite toliko puta, dok se na

LCD-zaslonu (2) MODE CLEAR ne pojavi.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. U prikazu se pojavljuje

MODE KEY?.

6. Željenu tipku uređaja (4) pritisnite. Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje CONFIRM CLEAR.

7. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje prvo PLEASE WAIT..., a onda SUCCESS.

ALL LEARN CLEAR

Brisanje svih naučenih tipki svih uređaja.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se oznaka CODE-SETUP

ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

2. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje MODE LEARN.

3. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite toliko puta, dok se na

LCD-zaslonu (2) ALL LEARN CLEAR ne pojavi.

4. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje CONFIRM CLEAR.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se prvo pojavljuje WAIT..., onda SUCCESS.

Nakon toga se pojavljuje standardni prikaz.

62


MACRO-SETUP – Macro-funkcije

Sa macro-funkcijom možete slijed pritiskanja tipaka memorirati.

Sa tipkom MACRO (11) i brojčanim tipkama (13) 1, 2 ili 3 pozivate

memorirani macro. Pohranjeni redosljed tipaka će automatski

biti izveden.

Jedan mogući redoslijed tipaka može primjerice biti:

• Uključi televizijski prijemnik,

• Promijeni televizijski kanal,

• Uključi videorekorder,

• Snimi emisiju.

Macro-funkcija može pohraniti tri različita macro-a. Svaki macro

može pohraniti maksimalno slijed od deset tipaka.

Pregled MACRO-SETUP

MACRO SET

Programiranje i pohranjivanje macro-a.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se oznaka CODE-SETUP

ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

2. Tipku sa strelicom (6) dolje toliko puta pritisnite, dok se na

LCD-zaslonu (2) MACRO-SETUP ne pojavi.

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje MACRO SET.

4. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje MACRO KEY?.

5. Brojčanu tipku (12) 1, 2 ili 3 pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje primjerice MACRO 1 MOD.?.

6. Željenu tipku uređaja (4) pritisnite. Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje MACRO 1 KEY! 02.

63


Napomena:

Nakon desetog pritiskanja tipke macro će automatski biti

pohranjen.

Ako macro prije toga želite memorirati, pritisnite tipku MACRO (11).

7. Pritisnite željeni redosljed tipaka. Za svaki pritisak tipke

brojač se pomiče prema gore MACRO1 KEY? 03,

MACRO 1 KEY? 04 itd.

Nakon desetog pritiskanja tipke macro se memorira i na

LCD-zaslonu (2) se pojavljuje SUCCESS.

Napomena:

Zabilježite programirane macro-e u tablici „Osobni macro-i“

na kraju uputa za rukovanje.

Reprodukcija pohranjenog macro-a

Napomena:

Daljinski upravljač mora biti usmjeren na uređaje.

1. Tipku MACRO (11) pritisnite. Na LCD-zaslonu (2) se

pojavljuje MACRO KEY?.

Napomena:

Na LCD-zaslonu (2) će se primjerice pojaviti MACRO 1

LEER, ako pod brojem 1 nije pohranjen macro.

2. Brojčanu tipku (12) 1, 2 ili 3 pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje primjerice MACRO 1.

Infracrveni simbol (22) trepti i pohranjeni redoslijed tipaka

se prenosi.

MACRO CLEAR

Brisanje pohranjenog macro-a.

1. Tipku S (5) držite pritisnutu, sve dok se oznaka CODE-SETUP

ne pojavi na LCD-zaslonu (2).

2. Tipku sa strelicom (6) toliko puta pritisnuti prema dolje,

dok se na LCD-zaslonu (2) MACRO SETUP ne pojavi.

3. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje MACRO SET.

4. Tipku sa strelicom (6) dolje pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje MACRO CLEAR.

5. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje MACRO KEY?.

6. Brojčanu tipku (12) 1, 2 ili 3 pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se pojavljuje CONFIRM CLEAR.

7. Tipku sa strelicom (6) desno pritisnite. Na LCD-zaslonu (2)

se prvo pojavljuje WAIT..., onda SUCCESS.

64


Održavanje i čišćenje

Servisiranje baterija

Memorijska funkcija

Code-ovi uređaja i naučene tipke će ostati sačuvani nakon

zamjene baterija.

Trenutno se brišu:

Vremenski navodi i vrijeme osvjetljenja pozadine LCD-zaslona (2).

Ovi podaci nakon zamjene baterija nanovo moraju biti uneseni.

Zamijenite baterije...

- jednom godišnje

- kada LCD-zaslon (2) teško može biti pročitan

- kada daljinski upravljač ne reagira na tipke.

Čišćenje daljinskog upravljača

Upozorenje!

Ukoliko vlaga prodre u uređaj, daljinski upravljač može

biti nepopravljivo oštećen!

Kućište i tipke daljinskog upravljača očistite isključivo pomoću

blago navlažene krpe i blagog sredstva za pranje suđa.

Obratite pažnju na to, da prilikom čišćenja ne dospije vlaga

u unutrašnjost daljinskog upravljača!

Zbrinjavanje

Uređaj nikako ne bacajte u obično kućno smeće.

Ovaj proizvod podliježe europskoj smjernici

2002/96/EG.

Uređaj zbrinite preko autoriziranog poduzeća za zbrinjavanje

otpada ili preko Vašeg komunalnog poduzeća.

Obratite pažnju na aktualno važeće propise. U slučaju dvojbe

se povežite sa svojim mjesnim poduzećem za zbrinjavanje

otpada.

Zbrinjavanje baterija/akumulatora

Baterije/akumulatori ne smiju biti zbrinuti zajedno sa kućnim

smećem. Svaki potrošač je zakonski obavezan, baterije/akumulatore

predati na sabirnom mjestu svoje općine, dijela grada

ili u trgovini.

Ova obaveza služi za to, da baterije/akumulatori mogu biti

zbrinuti na način neškodljiv za okoliš. Baterije/akumulatore

vratite isključivo u ispražnjenom stanju.

Sve materijale ambalaže zbrinite na način neškodljiv

za okoliš.

65


Otklanjanje smetnji

Smetnja Mogući uzrok Otklanjanje

Univerzalni

daljinski

upravljač ne

reagira

Šifre (code-ovi)

uređaja se ne

memoriraju.

LCE-prikaz (2)

je slab.

Uređaj samo

djelomično

reagira na

pritisak tipke.

Tipke originalnog

daljinskog

upravljača ne

mogu biti naučene.

Uređaj (npr. TV) je

defektan.

Baterije su neispravno

umetnute.

Baterije su ispražnjene.

Baterije su

ispražnjene.

Baterije su ispražnjene.

Code uređaja je

neispravan

Rastojanje između

daljinskih upravljača

je premalo ili

preveliko.

Tipka originalnog

daljinskog upravljača

ne funkcionira.

Funkciju uređaja

(npr. TV) prekontrolirajte

pomoću

originalnog daljinskog

upravljača.

Baterije sa ispravnim

polaritetom

umetnite u pretinac

za baterije.

Umetanje novih

baterija.

Umetanje novih

baterija.

Umetanje novih

baterija.

Unesite drugi

code uređaja proizvođača

Code uređaja

potražite sa

AUTOSEARCH

funkcijom

Promijenite rastojanje.

Prekontrolirajte

funkciju originalne

tipke

Reagira li uređaj

na pritisak tipke

originalnog daljinskog

upravljača?

66


Tehnički podaci

Proizvođač:

Kompernaß GmbH

Vrsta uređaja: 10 in1 Universalni daljinski upravljač

Model: KH 2150

Uređaji kojima može

biti upravljano 10

Dimenzije D x Š x V: 200 x 48 x 22 mm

Težina:

92 g

Frekvencija infracrvenog

odašiljača:

>100 kHz

Domet:

8 m

Kut: 50°

Laser: Laserska klasa 1

Napajanje strujom

Baterija:

2 x 1,5 V Tip AAA/LR03 (Micro)

Proizvođački ključ

Proizvođački ključ vrijedi za veći broj proizvođača.

Primjerice za uređaj marke Sharp unosite ključ 3.

Tipka

Proizvođač

1 Medion, Tchibo

2 Eye, Philco, Philips, Pye, Radiola

3 Akai, Daewoo, JVC, Panasonic,

Sharp, Sony, Toshiba

4 Brandt, Fergusson, Thomson

5 Nordmende, Saba, Telefunken

6 Blaupunkt, Grundig

67


Osobni macro-i

Macro-tipka

Koraci

1 2 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Osobni code-ovi uređaja

Tipka Uređaj Code uređaja

TV

DVD

VCR

CBL

#

ASAT

DSAT

AUX 1

CD

AMP

AUX 2

68


Konformitet

„Prodavač“ proizvoda KH 2150 i svih dijelova njegove opreme,

te odgovorna osoba u smislu smjernice GPSG kao i za poštovanje

smjernica za korištenje CE-oznake je:

Kompernass GmbH

Burgstrasse 21

44867 BOCHUM, GERMANY

Izjava o konformitetu može biti nabavljena kod prodavača

proizvoda.

Uvoznik

KOMPERNASS GMBH

Burgstrasse 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

69


Jamstvo i servis

Na ovaj uređaj vrijedi jamstvo u trajanju od 3 godine od

datuma kupovine. Ukoliko unatoč našeg visokog standarda

kvalitete imate razloga za reklamaciju, molimo Vas da se

povežete sa našom dežurnom telefonskom servisnom linijom.

Ukoliko nije moguće izvesti obradu Vaše reklamacije telefonskim

putem, tamo ćete primiti

• broj za obradu (RMA-broj), kao i

• adresu, na koju možete proizvod poslati na jamstveni

popravak.

Molimo priložite u slučaju slanja preslik dokaza o kupovini

(blagajnički bon). Uređaj mora biti zapakiran tako, da bude

prikladan za transport, a RMA-broj mora biti neposredno

vidljiv. Pošiljke bez RMA-broja ne mogu biti obrađene.

Napomena:

Jamstvo vrijedi isključivo za greške materijala i greške

u izradi.

Jamstvo ne vrijedi

• za potrošne dijelove

• za oštećenja lomljivih dijelova poput prekidača ili

akumulatora.

Proizvod je namjenjen isključivo za privatnu, a ne za komercijalnu

uporabu. U slučaju nestručnog rukovanja, rukovanja

protivnog namjeni uređaja, primjene sile i zahvata, koji nisu

izvršeni od strane našeg ovlaštenog servisnog predstavništva,

važenje jamstva prestaje.

Vaša zakonski utvrđena prava na jamstvo ovom garancijom

ostaju netaknuta.

70Ovaj dio potpuno ispunite i priložite uređaju!

Molimo jasno napišite pošiljatelja:

Prezime

UNIVERZALNI DALJINSKI

UPRAVLJAČ KH 2150

Da bismo mogli osigurati besplatno

odvijanje popravka, molimo Vas da

stupite u vezu sa našom dežurnom

servisnom telefonskom linijom.

U tu svrhu držite pripremljen vaš

blagajnički račun o kupovini.

Ime

Ulica

P.BR./MJESTO

Država

Telefon

Datum/Potpis

Jamstvo

Ovlašteni servis: Microtec sistemi d.o.o.

Tel.: 01/3692-008

email: support.hr@kompernass.com

www.mysilvercrest.deOpis greške:

More magazines by this user
Similar magazines