UNIVERSAL REMOTE CONTROL - Kompernass

kompernass.com

UNIVERSAL REMOTE CONTROL - Kompernass

SPIS TREŚCI

STRONA

Ważne zasady bezpieczeństwa 2

Przegląd urządzenia 3

Uruchomienie 4

Rozpakowanie urządzenia/sprawdzenie zakresu dostawy 4

Wkładanie baterii 4

Elementy obsługi 5

Wyświetlacz LCD 5

Przyciski 6

Konfiguracja 10

Ustawianie godziny 10

Ustawianie kontrastu 10

Podświetlenie 11

Blokada rodzicielska 11

SETUP - ustawienia systemowe 11

Programowanie pilota zdalnego sterowania 13

Programowanie przez wyszukiwanie kodu marki 13

Programowanie przez ręczne wpisywanie kodu 14

Programowanie przez automatyczne wyszukiwanie kodu 15

Funkcja uczenia 16

Funkcja uczenia kodów 17

Kasowanie programowania przycisków 18

Programowanie makr 19

Ulubiony kanał 21

Regulacja głośności 23

Vol +/-, (wyciszenie) 23

Pozostałe funkcje regulacji głośności (za wyjątkiem PC) 23

Powrót do regulacji głośności 24

Funkcje dodatkowe 24

Wyłącz wszystkie (ALL OFF) 25

Automatyczne przełączanie na następną stację 25

Alternatywne przyporządkowanie przycisków w trybie teletekstu 2 6

Alternatywne przyporządkowanie przycisków w trybie PIP 27

Błędy i sposoby ich usuwania 27

Utylizacja 28

Deklaracja zgodności CE 29

Importer 29

Dane techniczne 29

Ważne informacje o gwarancji 30

- 1 -


Uniwersalny pilot zdalnego

sterowania KH2155

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję

obsługi i zachować ją do późniejszego korzystania. W

przypadku przekazania urządzenia osobom trzecim należy

przekazać im także instrukcję.

Ważne zasady bezpieczeństwa

Użycie zgodne z przeznaczeniem

Dzieci mogą korzystać z pilota zdalnego sterowania wyłącznie

pod nadzorem osoby dorosłej.

Pilot uniwersalny może zastąpić do ośmiu innych pilotów zdalnego

sterowania. Można go używać wyłącznie do sprzętu

elektronicznego wyposażonego w odbiornik na podczerwień.

Funkcje uniwersalnego pilota zdalnego sterowania odpowiadają

funkcjom oryginalnych pilotów zdalnego sterowania. Uniwersalny

pilot zdalnego sterowania jest przeznaczony do użytku prywatnego.

Nie można go używać do celów komercyjnych.

Zastosowanie do jakiegokolwiek innego celu niż opisany

uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem. Producent nie

ponosi odpowiedzialności za szkody, spowodowane użytkowaniem

urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.

Niebezpieczeństwo obrażeń na skutek

niewłaściwego obchodzenia się z bateriami!

Przy wymianie baterii należy postępować z największą ostrożnością.

Należy przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

• Wyjmij baterie z komory baterii, jeżeli są zużyte.

• Nie wrzucaj baterii do ognia. Nie wystawiaj baterii na

działanie wysokich temperatur.

• Jeżeli nie będziesz używał urządzenia przez dłuższy czas,

to wyjmij baterie, aby zapobiec rozładowaniu.

• Niebezpieczeństwo wybuchu! Baterii nie można ponownie

ładować.

• Nie podgrzewać i nie zwierać baterii

• Kwas wydostający się z baterii może powodować podrażnienia

skóry. W przypadku kontaktu ze skórą, spłukać obficie

wodą. W przypadku przedostania się cieczy do oczu, spłukać

obficie wodą, nie trzeć i jak najszybciej skorzystać z pomocy

lekarza.

• Zawsze wymieniaj wszystkie baterie za jednym razem

i nie używaj jednocześnie różnego typu baterii.

• Baterie nie powinny nigdy trafić w ręce dzieci. Dziecko może

wziąć baterię do buzi i połknąć ją. W razie połknięcia baterii

należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.

Laser

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania posiada diodę na

podczerwień o klasie lasera 1.

- 2 -


System bezpieczeństwa zapobiega przenikaniu niebezpiecznych

promieni laserowych w trakcie korzystania z urządzenia.

Nie należy manipulować ani uszkodzić systemu bezpieczeństwa,

ponieważ spowodowałoby to niebezpieczeństwo uszkodzenia

wzroku.

Uszkodzenia urządzenia

• Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, nie należy próbować

naprawiać go samodzielnie. W razie uszkodzenia

skontaktuj się z producentem lub jego infolinią serwisową

(patrz karta gwarancyjna).

• W razie dostania się cieczy do wnętrza urządzenia lub

jeżeli urządzenie zostało uszkodzone w inny sposób,

konieczne jest sprawdzenie urządzenia przez producenta

lub jego serwis. Skontaktuj się z producentem lub jego infolinią

serwisową (patrz karta gwarancyjna).

Przegląd urządzenia

q Wyświetlacz LCD

w Przycisk /ALL OFF

e Przycisk SET

r Przyciski urządzeń

t Przycisk podświetlenia

y Przyciski CH +/-

u Przyciski VOL +/-

i Teletekst wł./wył.

o Przyciski cyfrowe

a Przycisk RECALL

s Przycisk do jedno- lub dwumiejscowych numerów

programów

d Przyciski odtwarzania i teletekstu

f Przyciski szybkiego dostępu do tekstu

g Wywołanie elektronicznego przewodnika programowego

h Przyciski ze strzałkami

j Przycisk EXIT

k Przycisk INFO

l Przycisk OK

1( Przycisk MENU

2) Przycisk SWAP

2! Przycisk PIP

2@ Przycisk MACRO

2# Wyciszanie

2$ Przycisk FAV.CH

2% Przycisk AV

2^ Nadajnik i odbiornik podczerwieni

2& Pokrywa komory baterii

Wskazówka:

• Opisane tutaj funkcje dotyczą teoretycznego, wyidealizowanego

przypadku, w którym struktura przycisków oryginalnego

pilota zdalnego sterowania jest zgodna z przyciskami

tego pilota uniwersalnego. Będzie to jednak miało

miejsce tylko w sporadycznych przypadkach. Brak możliwości

imitacji wszystkich funkcji oryginalnego pilota zdalnego

sterowania nie stanowi więc wady pilota uniwersalnego.

- 3 -


• Wszystkie marki, użyte w tej instrukcji lub w dołączonej

liście kodów, są znakami handlowymi odpowiednich firm.

Uruchomienie

Rozpakowanie urządzenia/sprawdzenie

zakresu dostawy

Uwaga!

Folię opakowaniową należy trzymać z dala od dzieci.

Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

• Rozpakuj urządzenie i akcesoria.

• Sprawdź zakres dostawy:

- uniwersalny pilot zdalnego sterowania,

- instrukcja obsługi,

- wykaz producentów z listą kodów urządzeń.

• Usuń folię ochronną z wyświetlacza LCD q.

Wskazówka: Uszkodzenia podczas

transportu

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia transportowego

skontaktuj się z producentem lub jego infolinią serwisową

(patrz karta gwarancyjna).

Wkładanie baterii

Uwaga!

Pilot uniwersalny może być użytkowany wyłącznie z bateriami

1,5 V (wielkości AAA, LR03).

Wymianę baterii przeprowadź szybko. Dokonane ustawienia

pozostają zapamiętane przez ok. 1 minutę. Jeżeli w przeciągu

tego czasu nie włożysz nowych baterii, to konieczne będzie

ponowne przeprowadzenie wszystkich ustawień. Ustawienie

godziny zostaje jednak zawsze skasowane.

1. Otwórz pokrywę komory baterii 2& w kierunku strzałki.

2. Włóż baterie zgodnie z ilustracją, a następnie zamknij

komorę baterii.

- 4 -


Wyświetlacz q jest aktywny, dopóki włożone są baterie.

Poniższa ilustracja pokazuje wyświetlacz LCD q po włożeniu

lub wymianie baterii.

Wskazówka:

Jeżeli wyświetlacz LCD q pozostanie nieaktywny, sprawdź

biegunowość baterii lub załóż nowe baterie.

Elementy obsługi

Wyświetlacz LCD

Wyświetlacz LCD q jest podzielony na pola.

Pole tekstowe 2*

Pokazywane jest tutaj aktualnie wybrane urządzenie, np.

DVD, TV lub VCR.

Pole kodu 2(

Pokazywany jest tutaj kod aktualnie wybranego urządzenia.

Symbol podczerwieni 3)

Przy każdym naciśnięciu przycisku, powodującym wysłanie

podczerwonego sygnału, zaświeca symbol podczerwieni.

Pole czasu 3!

Można tu odczytać czas zegarowy.

- 5 -


Wskazanie standardowe:

Standardowe wskazanie na wyświetlaczu LCD q składa się

z informacji o aktualnym urządzeniu, np. „TV”, kodu urządzenia

i czasu.

Podświetlenie

Naciśnięcie przycisku podświetlania LIGHT t powoduje,

że przy każdym naciśnięciu przycisku wyświetlacz LCD q

jest podświetlany przez 8 sekund. Ponownie naciśnij przycisk

LIGHT t, aby dezaktywować podświetlenie.

Przyciski

Wskazówka:

Wszystkie opisane tutaj funkcje mogą być oczywiście używane

tylko pod warunkiem, że są one obsługiwane przez sterowane

urządzenie.

Przycisk

Przycisk SET e

/ALL OFF w

Włączanie/wyłączanie urządzenia: naciśnij

dwa razy w przeciągu 2 sekund, aby włączyć

lub wyłączyć wszystkie urządzenia.

Przytrzymaj naciśnięty przez 3 sekundy, aby

wywołać menu SETUP.

Przyciski urządzeń r

Za pomocą przycisków urządzeń możesz wybrać to urządzenie,

które będzie obsługiwane:

telewizor

odbiornik satelitarny lub tuner kablowy

urządzenie audio

komputer

magnetowid

odtwarzacz DVD lub CD

magnetowid cyfrowy lub osobisty

urządzenie dodatkowe

- 6 -


Przycisk podświetlenia t

Naciśnij przycisk LIGHT t, aby podświetlić

wyświetlacz.

Przyciski CH+/- y

Zmienia kanał odbioru.

Przyciski VOL+/- u

Ustawianie głośności (Volume).

Przycisk TTX ON/OFF i

Włączanie/wyłączanie teletekstu.

Przyciski cyfrowe o

Wprowadzanie numerów i kodów

urządzeń.

Przycisk RECALL a

Ponownie wywołuje ostatnio oglądaną stację.

Przycisk do jedno- lub dwumiejscowych numerów

programów s

Aby wprowadzić dwucyfrowy numer programu

naciśnij najpierw przycisk s, a następnie

wprowadź numer programu za pomocą

przycisków cyfrowych o.

Ponowne naciśnięcie tego przycisku przełącza

wyświetlacz z powrotem na wskazania

jednocyfrowe.

Przyciski odtwarzania i przyciski funkcyjne teletekstu

Przyciski odtwarzania d sterują urządzeniami takimi jak

odtwarzacze DVD/CD czy magnetowidy:

nagrywanie

zatrzymywanie odtwarzania/nagrywania

cofanie

odtwarzanie

przerywanie odtwarzania

przewijanie do przodu

- 7 -


W trybie teletekstu przyciski mają następujące funkcje:

wywołanie czasu

przerwa wywołania strony

powiększenie widoku strony

wywołanie spisu treści

zatrzymanie automatycznego przełączania

przy kilkustronicowych arkuszach teletekstu

przycisk zagadki

Ponadto przyciski CH+/- y sterują następującymi funkcjami

teletekstu:

przejście do następnej strony

powrót do poprzedniej strony

Kolorowe przyciski szybkiego dostępu do tekstu f

Kolorowe przyciski szybkiego dostępu do tekstu wywołują

rubryki z oferty teletekstu.

Przycisk GUIDE g

Przycisk GUIDE wywołuje elektroniczny

przewodnik programowy urządzenia.

Przyciski ze strzałkami h

Poruszanie po menu do góry, w prawo,

w dół i w lewo.

Do sterowania funkcji „Picture In Picture”

(”obraz w obrazie”).

Przycisk EXIT j

W menu powrót o jeden poziom.

Przycisk INFO k

Wyświetla informacje o programie.

Przycisk OK l

Za pomocą przycisku OK zatwierdzasz wybór

menu.

Przycisk MENU 1(

Wywołuje menu sterowanego urządzenia.

- 8 -


Przycisk SWAP 2)

W trybie DVD/CD steruje funkcję powtarzania

A-B.

Do przełączania pomiędzy obrazem głównym

i pomocniczym w trybie PIP.

Przycisk PIP 2!

Wywołuje i przerywa tryb „obrazu w obrazie”,

oferowany przez odbiornik telewizyjny.

W przypadku odbiornika SAT/KABEL przycisk

PIP służy do wyboru formatu wideo.

Przycisk MACRO 2@

Przycisk MACRO 2@, po którym naciśnięty zostaje

przycisk cyfrowy o 1-6, aktywuje poprzednio

zarejestrowany ciąg poleceń.

Wyciszenie 2#

Włącza/wyłącza dźwięk.

Przycisk FAV.CH 2$

Wywołuje zaprogramowane wcześniej ulubione

stacje.

Przycisk AV 2%

Przełącza na wejście AV.

- 9 -


Konfiguracja

Ustawianie godziny

Wyświetlacz LCD q pokazuje godzinę. Sposób ustawiania

godziny:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

2. Przyciskiem lub h wybierz „CONFIGURE”

i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

3. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „TIME SETUP”.

Potwierdź przyciskiem OK l. Wyświetlacz LCD q pokazuje

teraz „TIME”, a pierwsza cyfra godziny miga.

4. Przyciskami lub h ustaw kursor na pozycji, dla

której chcesz wprowadzić wartość, i naciśnij przyciski

cyfrowe o, aby ustawić wartość godziny i minuty.

Przełączanie pomiędzy AM i PM jest dokonywane

przyciskiem lub h. „AM” oznacza przy tym

„ante meridium” (= do południa, od godziny 0:00 do

12:00), a „PM” „post meridium” (= po południu, od

godziny 12:00 do 0:00).

5. Przyciskiem OK l zapisz ustawienia. Na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „SUCCESS” i wyświetlacz powraca

do poprzedniego trybu. W razie wystąpienia błędu

wyświetlacz LCD q pokazuje „ERROR”.

6. W celu opuszczenia tego menu dotąd naciskaj przycisk

EXIT j, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się widok

standardowy.

Ustawianie kontrastu

Kontrast wyświetlacza możesz ustawić w następujący sposób:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

2. Przyciskiem lub h wybierz „CONFIGURE”

i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

3. Przyciskiem lub h wybierz „CONTRAST”

i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

4. Przyciskiem lub h ustaw kontrast ( zmniejsza,

a zwiększa kontrast).

Wskazanie na wyświetlaczu:

0 = najwyższy kontrast

15 = najniższy kontrast

5. Przyciskiem OK l zapisz wymagane ustawienia.

Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”,

a następnie „CONTRAST”.

6. W celu opuszczenia tego menu dotąd naciskaj przycisk

EXIT j, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się widok

standardowy.

- 10 -


Podświetlenie

Przy słabym oświetleniu możesz aktywować podświetlenie

wyświetlacza. Pamiętaj jednak, że skróci to żywotność baterii.

1. Jeden raz naciśnij przycisk LIGHT t. Od tego momentu

po każdym naciśnięciu dowolnego przycisku wyświetlacz

LCD q będzie podświetlany przez ok. 8 sekund.

2. Aby wyłączyć podświetlanie wyświetlacza LCD naciśnij

ten przycisk jeszcze raz.

Blokada rodzicielska

Za pomocą blokady rodzicielskiej możesz zablokować

przyciski kanałów (CH+, CH-, 0-9) dla poszczególnych

urządzeń.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

2. Przyciskiem lub h wybierz „CONFIGURE”

i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

3. Przyciskiem lub h wybierz „KIDS LOCK” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l. Wyświetlacz LCD q

pokazuje aktualne urządzenie i niezależnie od bieżącego

ustawienia proponuje zawsze ustawienie „OFF”.

4. Przyciskiem lub h przełącz pomiędzy ustawieniem

„ON” (blokada rodzicielska włączona) lub „OFF”

(blokada rodzicielska wyłączona).

5. Przyciskiem OK l zapisz ustawienie. Na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „SUCCESS”, a następnie „KIDS

LOCK”.

6. W celu opuszczenia tego menu dotąd naciskaj przycisk

EXIT j, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się widok

standardowy.

SETUP - ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe zawierają następujące możliwości:

• Zaprogramowanie pilota zdalnego sterowania do

sterowanych urządzeń

• Ustawianie godziny, kontrastu wyświetlacza i blokady

rodzicielskiej

• „ Uczenie” określonych poleceń przycisków

• Tworzenie poleceń makro

• Ustalanie ulubionych

• itd.

- 11 -


Przegląd menu SETUP:

- 12 -


Programowanie pilota zdalnego

sterowania

Programowanie pilota jest możliwe na trzy sposoby:

Programowanie przez wyszukiwanie kodu marki, przez

automatyczne wyszukiwanie kodu lub przez bezpośrednie

(ręczne) wprowadzenie kodu.

Na początek najlepiej skorzystaj z kodu marki, gdyż jest

to najszybsza metoda programowania, jeżeli Twoje urządzenie

znajduje się na liście kodów. W drugiej kolejności

zalecane jest bezpośrednie wprowadzenie kodu, a dopiero

na końcu automatyczne wyszukiwanie kodu.

Programowanie przez wyszukiwanie kodu

marki

W przypadku tej metody wybierasz na wyświetlaczu LCD q

markę i kod.

Aby zaprogramować pilota zdalnego sterowania wykonaj

poniższe operacje

1. Naciśnij przycisk tego urządzenia r, dla którego

chcesz zaprogramować pilota (za wyjątkiem PC).

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

3. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „CODE SETUP”.

Naciśnij przycisk OK l. Na wyświetlaczu LCD pojawia

się teraz „BRAND SRCH” q.

4. Naciśnij przycisk OK l. Pojawia się pierwsza nazwa

marki z posegregowanej alfabetycznie listy predefiniowanych

urządzeń.

5. Za pomocą przycisków h możesz wybrać

poszczególne marki.

6. Dla ułatwienia dostępu za pomocą przycisków cyfrowych

o możesz przejść bezpośrednio do wybranej

litery początkowej:

2 => A 3 => D 4 => G 5 => J

6 => M 7 => P 8 => T 9 => W

Przykład: Przycisk 5 przesuwa wskazanie do litery „J”.

Pierwszą marką jest „JVC”*. Jeżeli posiadasz na przykład

urządzenie marki „Kenwood”*, to przyciskiem

poruszaj się w dół, aż pojawi się ta nazwa marki. (*

Wszystkie wymienione tutaj nazwy marek są znakami

handlowymi odpowiednich firm.)

7. Większość producentów stosuje kilka różnych kodów dla

pilotów zdalnego sterowania. Musisz teraz stwierdzić,

który z dostępnych kodów najlepiej pasuje do Twojego

urządzenia. Pod nazwą marki pokazywany jest aktualny

kod.

8. Skieruj pilota zdalnego sterowania na dane urządzenie

i naciskaj przyciski funkcyjne, aby przetestować kod (za

wyjątkiem przycisków h, OK l lub przycisków

cyfrowych o).

- 13 -


9. Jeżeli większość przycisków działa, naciśnij OK l, aby

zapisać ustawienia. Na wyświetlaczu LCD q pojawia

się „SUCCESS”. Teraz ponownie pojawia się tryb

„BRAND SRCH”.

10. Jeżeli nie działają żadne przyciski lub działa tylko kilka

z nich, to za pomocą przycisków lub h wybierz

następny kod i przeprowadź test, opisany w punkcie 8.

11. Tryb ustawiania możesz zakończyć dowolnym

przyciskiem urządzenia r (niemożliwe jednak od

kroku 5). Przyciskiem EXIT j możesz przejść w menu

o jeden poziom wyżej.

Powtarzaj te operacje dla wszystkich urządzeń, które

chcesz sterować za pomocą pilota.

Programowanie przez ręczne wpisywanie kodu

W tym trybie możesz zaprogramować pilota zdalnego sterowania

przez bezpośrednie wprowadzenie numeru kodu.

Wymagany numer kodu znajdziesz na dołączonej liście

kodów. Jeżeli nowy kod jest niedopuszczalny, to urządzenie

odtworzy ostatnio zaprogramowany, dopuszczalny kod.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

2. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „CODE SETUP”.

Naciśnij przycisk OK l. Na wyświetlaczu LCD pojawia

się teraz „BRAND SRCH” q. Naciskaj przycisk lub

h, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się „CODE

SET”. Następnie naciśnij przycisk OK l.

3. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się ostatnio zaprogramowane

urządzenie i używany kod.

4. Naciśnij wymagany przycisk urządzenia r (np. VCR).

Urządzenie docelowe miga i czeka na potwierdzenie.

5. Przyciskiem OK l potwierdź wybrane urządzenie.

Miga teraz pierwsze miejsce kodu, które czeka na

w prowadzenie cyfry.

6. Za pomocą przycisków cyfrowych wpisz 3-miejscowy

kod urządzenia i potwierdź przyciskiem OK l.

7. Jeżeli wprowadzony kod (CODE) jest dopuszczalny

dla wybranego urządzenia, to zostaje on zapisany. Na

wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS” (sukces),

a następnie „CODE SET”. W razie niepowodzenia wyświetlacz

LCD q pokazuje „NOT FUND” (nie znalezione)

i czeka na ponowne wpisanie kodu. Powtórz wtedy krok 6.

8. Dla niektórych urządzeń zespolonych należy wpisać

2 kody z dołączonej listy, np. jeden dla odbiornika TV

i jeden dla zintegrowanego odtwarzacza DVD. Jeżeli

kod urządzenia zespolonego, np. odbiornika TV ze

zintegrowanym odtwarzaczem DVD, jest pokazany na

liście w postaci „XXX XXX”, to pierwsze 3 cyfry dotyczą

pierwszego urządzenia, podanego w jego nazwie

(= TV), a ostatnie 3 cyfry drugiego (= DVD).

9. Przyciskiem EXIT j możesz zakończyć tryb CODE SET.

- 14 -


Wskazówki:

• Jeżeli jako urządzenie wybrałeś AUX, to w kroku 6, po

wprowadzeniu kodu, musisz nacisnąć czwarty przycisk,

aby poinformować pilota o rodzaju urządzenia:

0 - TV 3 - SAT.CBL

1 - VCR 4 - DVR.PVR

2 - DVD.CD 5 - AUDIO

• Urządzenie AUX pojawia się na wyświetlaczu LCD q

jako „AUX1”, co jest zjawiskiem normalnym.

• Jeżeli urządzenie AUX ma zostać ustawione za pomocą innej

metody programowania, to musisz najpierw zdefiniować

go jako urządzenie AUX w metodzie bezpośredniego

wprowadzania kodu. Przykład: Telewizor ma zostać

zdefiniowany jako urządzenie AUX. W tym celu w kroku

6 jako czwarty przycisk naciśnij cyfrę 0, aby móc potem

zaprogramować telewizor za pomocą wyszukiwania

kodu marki lub automatycznego wyszukiwania kodu.

Programowanie przez automatyczne

wyszukiwanie kodu

Ten proces może potrwać do kilku minut na urządzenie,

gdyż konieczne jest wypróbowanie wszystkich kodów dla

wybranego urządzenia. Dlatego powinieneś korzystać z tej

metody tylko wtedy, jeżeli zaprogramowanie urządzenia

przez wyszukiwanie kodu marki lub bezpośrednie wprowadzanie

kodu jest niemożliwe, albo jeżeli Twoje urządzenie

nie jest w ogóle podane na wykazie producentów z listą

kodów urządzeń.

Przy automatycznym wyszukiwaniu komputer PC nie jest

uwzględniany jako urządzenie.

Wykonaj poniższe operacje, aby przeprowadzić programowanie

za pomocą automatycznego wyszukiwania kodu.

1. Włącz urządzenie, które ma być sterowane za pomocą

pilota zdalnego sterowania. W przypadku urządzeń

VCR/DVD/CD włóż ponadto kasetę lub płytę do urządzenia.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco ponad

3 sekundy.

3. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „CODE SETUP”.

Naciśnij przycisk OK l. Na wyświetlaczu LCD pojawia

się teraz „BRAND SRCH” q. Naciskaj przycisk lub

h, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się „AUTO

SRCH”. Naciśnij przycisk OK l, aby wywołać tryb

„automatycznego wyszukiwania kodu”.

4. Naciśnij przycisk urządzenia r, odpowiadający sterowanemu

urządzeniu (np. VCR).

5. Skieruj pilota zdalnego sterowania na urządzenie i naciśnij

przycisk OK l, aby rozpocząć wyszukiwanie.

Symbol podczerwieni 3) miga, co sygnalizuje wysyłanie

poleceń przez podczerwień.

6. Gdy urządzenie zareaguje przez wyłączenie się, naciśnij

przycisk PAUSE ; d, aby zatrzymać wyszukiwanie kodu.

- 15 -


7. W celu sprawdzenia, czy wystarczająco szybko zatrzymałeś

wyszukiwanie, naciśnij jeden raz przycisk h,

a potem ponownie przycisk h. Jeżeli urządzenie ponownie

zareagowało, to najprawdopodobniej znalazłeś

prawidłowy kod.

8. Natomiast jeżeli urządzenie nie zareagowało ponownie,

to przełączaj co 1,5 sekundy przyciskiem h na poprzedni

kod, aż urządzenie zareaguje.

9. Naciśnij przycisk OK l, aby zapamiętać kod. Na

wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS” i wyświetlacz

powraca do trybu „AUTO SEARCH” zurück.

10. Dwukrotnie naciśnij przycisk EXIT j, aby opuścić tryb

programowania.

11. Sprawdź, czy większość funkcji urządzenia może być

sterowana za pomocą pilota. Jeżeli kilka funkcji nie

działa, to możesz ponownie rozpocząć automatyczne

wyszukiwanie kodu od kroku 1.

Wskazówki:

Jeżeli przycisk PAUSE ; d zostanie naciśnięty podczas

automatycznego wyszukiwania kodu, to wyszukiwanie zostanie

zatrzymane. Ponowne naciśnięcie przycisku PAUSE

; d powoduje kontynuację wyszukiwania kodu przez

urządzenie.

1. Przy aktywnym wyszukiwaniu kodu wszystkie przyciski

za wyjątkiem przycisków OK l, PAUSE ; d, , h

i EXIT j są ignorowane.

2. Naciśnięcie przycisku EXIT j podczas wyszukiwania

kodu powoduje zatrzymanie wyszukiwania i ponowne

wywołanie statusu „AUTO SRCH” bez zapisania kodu.

3. Jeżeli znaleziony został prawidłowy kod, ale oryginalny

pilot zdalnego sterowania, przynależny do urządzenia,

nie posiada przycisku POWER, to możliwym jest, że

urządzenia nie będzie można włączać lub wyłączać.

W takim przypadku spróbuj przycisków 4 h, CH + y

lub MUTE (wyciszenie) 2#.

4. Gdy automatyczne wyszukiwanie dotrze do końca listy,

to proces zostaje tam zatrzymany. Naciśnij wtedy przycisk

EXIT j, aby powrócić do trybu „AUTO SRCH” i rozpocznij

ponownie od kroku 4.

5. Jeżeli chcesz zaprogramować urządzenie AUX metodą

automatycznego wyszukiwania kodu, to musisz najpierw

zdefiniować rodzaj urządzenia przez bezpośrednie

w prowadzenie kodu. Następnie przeprowadź programowanie

przez automatyczne wyszukiwanie kodu od kroku 5.

Funkcja uczenia

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania (PU) może odczytać

i zapamiętać sygnały oryginalnego pilota zdalnego sterowania.

Jeżeli opisane powyżej metody nie zapewnią działania

PU lub nie pozwolą mu wykonywać wszystkich funkcji, to

spróbuj nauczyć PU odpowiednich poleceń przy użyciu

oryginalnego pilota lub pilotów.

- 16 -


• Załóż nowe baterie do PU i do oryginalnego pilota zdalnego

sterowania.

• Zachowaj co najmniej jeden metr odstępu od innych

źródeł światła. Źródła światła mogą zakłócić wysyłanie

promieni podczerwieni.

• Połóż PU i oryginalnego pilota w odstępie 25 do 55 mm

na płaskim podłożu w taki sposób, aby diody podczerwieni

2^ były skierowane na siebie.

Wskazówki:

1. Podczas funkcji uczenia nie używaj następujących przycisków:

wszystkie przyciski urządzeń r, LIGHT t,

MAKRO 2@, FAV.CH 2$, d, EXIT j.

2. Podczas uczenia zwolnij przycisk oryginalnego pilota

dopiero wtedy, gdy na wyświetlaczu LCD PU q pojawi

się „SUCCESS” lub „FAILED” (niepowodzenie).

3. Jeżeli podczas uczenia, gdy na wyświetlaczu widoczny

jest tekst „WAITING” (czekam), przez 25 sekund nie

zostanie naciśnięty żaden przycisk oryginalnego pilota,

to na wyświetlaczu LCD q pojawia się „FAILED”,

a następnie „SELECT KEY” (wybierz przycisk).

4. Jeżeli pamięć jest pełna, to na wyświetlaczu LCD q

pojawia się „MEM FULL”, a tryb uczenia zostaje zakończony.

5. Gdy w trybie uczenia na wyświetlaczu LCD q widoczny

jest tekst „WAITING”, to zakończenie tego trybu jest

możliwe tylko przyciskiem EXIT j.

6. Podczas trybu uczenia lub przy kasowaniu zaprogramowanych

przycisków można opuścić aktualny tryb dowolnym

przyciskiem (za wyjątkiem sytuacji, gdy widoczny

jest tekst „WAITING”).

7. Przyciskiem EXIT j powróć do poprzedniego stanu.

Funkcja uczenia kodów

1. Naciśnij wymagany przycisk urządzenia r.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

3. Przyciskiem lub h wybierz menu „LEARNING”

(uczenie) i naciśnij przycisk OK l.

4. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „LEARN KEY” (uczenie

przycisku). Naciśnij przycisk OK l. Na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „SELECT KEY” (wybierz przycisk).

5. Naciśnij najpierw ten przycisk PU, który ma zostać zaprogramowany

(”nauczony”). Na wyświetlaczu LCD q

pojawia się „WAITING”. PU czeka na sygnał podczerwieni

z oryginalnego pilota zdalnego sterowania.

6. Ustaw nadajniki poczerwieni 2^ obu pilotów na siebie.

7. Naciśnij i przytrzymaj teraz wymagany przycisk oryginalnego

pilota, aż na wyświetlaczu LCD q PU pojawi się

„SUCCESS” lub „FAILED”.

8. Gdy na wyświetlaczu LCD q pojawi się „SUCCESS”

(operacja zakończona pomyślnie), to możesz programować

następne przyciski, rozpoczynając od kroku 5.

- 17 -


Jeżeli pojawi się „FAILED” (proces nie powiódł się), to

powtórz operację również od kroku 5.

9. Aby przerwać proces uczenia możesz nacisnąć dowolny

przycisk urządzenia r. Gdy na wyświetlaczu LCD q

widoczny jest tekst „WAITING”, to przerwanie jest możliwe

tylko przyciskiem EXIT j. Następnie PU powraca do

trybu „LEARN KEY” (patrz krok 4).

Kasowanie programowania przycisków

1. Naciśnij odpowiedni przycisk urządzenia.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

3. Przyciskiem lub h wybierz „LEARNING” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „LEARN KEY”.

4. Przyciskiem lub h wybierz „DELETE KEY” (skasuj

przycisk) i potwierdź wybór przyciskiem OK l. Na

wyświetlaczu LCD q pojawia się „SELECT KEY”.

5. Naciśnij zaprogramowany przycisk, który ma zostać

skasowany. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się

„SURE DELET” (jesteś pewien?).

6. Potwierdź kasowanie przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „DELETED”, a następnie ponownie

„SELECT KEY”.

7. Powtarzaj kroki 5 i 6, aby skasować inne przyciski.

8. Naciśnij dowolny przycisk urządzenia r, aby zakończyć

ten tryb.

Kasowanie wszystkich zaprogramowanych przycisków

jednego urządzenia

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

2. Przyciskiem lub h wybierz „LEARNING” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „LEARN KEY”.

3. Przyciskiem lub h wybierz „DELETE DEV” (usuń

urządzenie) i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SELECT DEV”

(wybierz urządzenie).

4. Naciśnij przycisk urządzenia r, którego zaprogramowane

przyciski mają zostać skasowane.

5. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SURE DELET”.

Potwierdź przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q

pojawia się „DELETED” (skasowane), a następnie

„SELECT DEV”.

6. Powtarzaj kroki 4 i 5, jeżeli chcesz skasować zaprogramowane

polecenia przycisków dla innych urządzeń.

7. Przyciskiem EXIT j możesz powrócić do poprzedniego

stanu.

Wskazówka:

Proces kasowania może potrwać kilka minut, w zależności

od liczby zaprogramowanych poleceń.

- 18 -


Kasowanie wszystkich zaprogramowanych przycisków

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

2. Przyciskiem lub h wybierz „LEARNING” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „LEARN KEY”.

3. Przyciskiem lub h wybierz „DELETE ALL” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l.

4. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SURE DELET”.

Potwierdź przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q

pojawia się „DELETED”, a następnie ponownie „DELETE

ALL”.

5. Przyciskiem EXIT j powróć do poprzedniego stanu.

Wskazówka:

Proces kasowania może potrwać kilka minut. Powinieneś

uzbroić się w cierpliwość.

Programowanie makr

Za pomocą funkcji MAKRO można wykonywać razem do

16 pojedynczych poleceń przez naciśnięcie jednego przycisku.

Oznacza to, że jeden przycisk MAKRO może wykonać

kilka zapamiętanych wcześniej poleceń sterujących.

Masz do dyspozycji 6 pamięci makr.

Przegląd programowania makr:

Programowanie makr (włącznie z PC)

W celu zaprogramowania makro postępuj w następujący

sposób:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

2. Przyciskiem lub h wybierz „MACRO” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l.

3. Przyciskiem lub h wybierz „MACRO1” do

„MACRO6” i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

4. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SET UP”.

Potwierdź przyciskiem OK l.

5. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SELECT KEY”

(wybierz przycisk). Po kolei naciskaj wymagane przyciski,

zaczynając od przycisku urządzenia r. Jeżeli sekwencja

nie zacznie się od przycisku urządzenia r, to na wy-

- 19 -


świetlaczu LCD q pojawia się „ERROR KEY” (nieprawidłowy

przycisk), a następnie ponownie „SELECT KEY”.

6. Zapisz wprowadzoną sekwencję przyciskiem OK l.

Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”,

a następnie urządzenie powraca do trybu wyboru makra.

7. Jeżeli przy wyborze programowanego makra (krok 3)

wybierzesz zajętą pamięć, urządzenie reaguje komunikatem

„MACRO HAS” (makro zajęte) na wyświetlaczu

LCD q. Następnie pojawia się ponownie „SET UP”.

Zanim będziesz mógł ponownie wykorzystać pamięć,

musisz ją najpierw skasować. Sposób postępowania jest

opisany nieco dalej w rozdziale „Kasowanie makra”.

8. Powtarzaj operacje od kroku 3, aby zaprogramować

inne makra.

9. Przyciskiem EXIT j możesz przejść w menu o jeden

poziom wyżej.

Wskazówki:

1. W ramach jednego makro możesz zapamiętać maksymalnie

16 pojedynczych poleceń przycisków. Po wprowadzeniu

16. polecenia makro jest automatycznie zapamiętywane,

a na wyświetlaczu LCD pojawia się „SUCCESS”.

2. Aby opuścić ten tryb bez zapisu, naciśnij przycisk EXIT j.

3. Nie możesz zapisać nowego makro w wykorzystanej

pamięci. Jeżeli chcesz zaprogramować nowe makro, to

musisz najpierw usunąć poprzednie makro.

4. W trybie „SELECT KEY” możesz za pomocą przycisku

EXIT j powrócić do poprzedniego stanu.

Przykład: Chcesz zapisać ciąg poleceń w makro. Zacznij

od trybu „SELECT KEY”.

Wymagany ciąg poleceń: włącz TV => przełącz na DVD

=> włącz DVD i rozpocznij odtwarzanie

W trybie SELECT KEY wprowadź w tym celu przyciskami

następujące polecenia: => => => =>

=>

Wykonywanie makra

Aby wykonać zaprogramowane wcześniej makro postępuj

w następujący sposób:

1. Naciśnij przycisk MACRO 2@.

2. Za pomocą odpowiedniego przycisku cyfrowego o

wywołaj wymagane makro (1-6). Przykład: Jeżeli ma

zostać wykonane makro 3, to naciśnij najpierw przycisk

makro 2@, a następnie przycisk cyfrowy .

Wskazówka:

Jeżeli w przeciągu 18 nie zostanie naciśnięty żaden przycisk

cyfrowy MAKRO albo zostanie naciśnięty przycisk cyfrowy

MAKRO, dla którego nie zostało zaprogramowane żadne

makro, lub naciśnięty zostanie inny przycisk, to wykonanie

makra jest niemożliwe. W tym przypadku podświetlenie

miga 4 razy krótko raz po razie.

- 20 -


Kasowanie makra

Aby skasować zaprogramowane wcześniej makro postępuj

w następujący sposób:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

2. Przyciskiem lub h wybierz „MACRO” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l.

3. Przyciskiem lub h wybierz wymagane makro

i potwierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „SET UP”.

4. Przyciskiem lub h wybierz „DELETE” (skasuj)

i potwierdź wybór przyciskiem OK l.

5. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SURE DELET” (naprawdę

skasować?). Potwierdź kasowanie przyciskiem

OK l. Na wyświetlaczu LCD q pokazana zostaje

pamięć usuniętego właśnie makra.

6. Przyciskiem lub h możesz skasować inne makra.

Następnie kontynuuj od kroku 3.

7. Przyciskiem EXIT j możesz przejść w menu o jeden

poziom wyżej.

Ulubiony kanał

Wskazówka:

Ta funkcja jest dostępna tylko w trybach TV, SAT i KABEL.

Jej używanie w przypadku innych urządzeń jest niemożliwe

(jest ona obsługiwana także w trybie AUX, jeżeli jako urządzenie

zaprogramowany został TV, SAT lub KABEL).

Za pomocą tej funkcji możesz przeglądać tylko te stacje,

które wcześniej połączyłeś w zestawy ulubionych kanałów.

Do każdego z 15 zestawów ulubionych kanałów możesz

przyporządkować 6 stacji. Pozwala to przykładowo na

pogrupowanie stacji sportowych, stacji nadających wiadomości

itp. Przy aktywnej blokadzie rodzicielskiej wywołanie

ulubionych stacji dla danego urządzenia jest niemożliwe.

Przegląd programowania ulubionych stacji:

- 21 -


Programowanie kanałów FAV:

Ulubione stacje możesz zapamiętać w następujący sposób:

1. Naciśnij przycisk urządzenia r, które chcesz zaprogramować.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

3. Przyciskiem lub h wybierz „FAV CH” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l.

4. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SETUP”. Potwierdź

przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q pojawia

się „FAV- -CH1”.

5. Przyciskiem lub h wybierz wymagany kanał FAV

i potwierdź wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „SELECT KEY”.

6. Za pomocą przycisków cyfrowych o wprowadź pierwszą

stację, którą chcesz zapisać w danym kanale FAV-CH

(w przypadku liczb dwucyfrowych naciśnij najpierw

przycisk s). Po naciśnięciu szóstego przycisku do

wyboru stacji w kanale FAV następuje automatyczne

zapisanie ustawień. Na wyświetlaczu LCD q pojawia

się „SUCCESS”, a potem następny kanał FAV-CH.

Ignorowane są wszystkie przyciski za wyjątkiem OK l,

EXIT j, FAV.CH 2$ i przycisków cyfrowych o oraz s.

Wskazówka: PU zapamiętuje naciskanie przycisków.

Jeżeli programujesz więc dwumiejscowe stacje, to ich

maksymalna liczba spada do 2 (1 x + 2 przyciski

cyfrowe = 3 naciśnięcia przycisków na stację).

7. Naciśnij przycisk OK l, aby zapamiętać FAV-CH. Na

wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”, a potem

następny kanał FAV-CH.

8. W celu opuszczenia tego menu dotąd naciskaj przycisk

EXIT j, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się widok

standardowy.

Uwaga: Ponowne zaprogramowanie kanałów FAV zastępuje

poprzednie ustawienia. W zależności od modelu i marki

wybranego urządzenia sposób wprowadzania numerów

kanałów może być różny.

Wywoływanie kanału FAV

Aby wywołać zaprogramowane wcześniej ulubione stacje

naciśnij przycisk FAV-CH 2$.

Uniwersalny pilot wywołuje po kolej zaprogramowane

stacje z kanału ulubionych o najniższym numerze. Ponowne

naciśnięcie przycisku FAV-CH t powoduje wywołanie stacji

następnego w kolejności kanału ulubionych.

Kasowanie wszystkich kanałów FAV

Aby skasować wszystkie kanały FAV postępuj w następujący

sposób:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

- 22 -


2. Przyciskiem lub h wybierz „FAV CH” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q

pojawia się „SETUP”.

3. Przyciskiem lub h wybierz „DEL ALL” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu LCD q

pojawia się „SURE DELET” (naprawdę skasować?).

4. Przyciskiem OK l potwierdź skasowanie wszystkich

zaprogramowanych kanałów FAV. Na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „DELETED”, a następnie „SETUP”.

5. W celu opuszczenia tego menu dotąd naciskaj przycisk

EXIT j, aż na wyświetlaczu LCD q pojawi się widok

standardowy.

Wskazówki:

1. Gdy na wyświetlaczu LCD q widoczny jest tekst „SURE

DELET”, to możesz przerwać kasowanie przyciskiem

EXIT j.

2. Naciśnij dowolny przycisk urządzenia r, aby opuścić

tryb usuwania ulubionych.

3. Kasowanie pojedynczych kanałów FAV jest niemożliwe,

można je tylko zastąpić nowymi ustawieniami.

Regulacja głośności

Vol +/-, (wyciszenie)

Naciśnij przycisk „VOL +”, aby zwiększyć głośność. Przyciskiem

„VOL -” możesz zmniejszać głośność. W celu wyciszenia

dźwięku naciśnij przycisk . Ponowne naciśnięcie

tego przycisku włącza dźwięk z powrotem.

Wszystkie urządzenia korzystają z własnej regulacji głośności,

o ile ją posiadają. Jeżeli urządzenie odtwarzające,

na przykład magnetowid lub odtwarzacz DVD, nie posiada

własnej regulacji głośności, to urządzenie automatycznie

przełącza na regulację głośności odbiornika telewizyjnego.

Wskazówka:

1. Regulacja głośności nie działa w trybach Audio, PC i AUX.

2. Regulacja głośności nie działa, jeżeli aktualne urządzenie

posiada własną funkcję regulacji głośności i wyciszania

(wyjątki są możliwe).

Pozostałe funkcje regulacji głośności

(za wyjątkiem PC)

Jak podano powyżej, regulacja głośności przebiega automatycznie.

Jeżeli jednak chcesz zaprogramować jedno

urządzenie, wychodząc od drugiego urządzenia, to musisz

postępować w następujący sposób:

Wskazówka:

Urządzenia AUDIO i PC nie posiadają tej funkcji.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

- 23 -


2. Przyciskiem lub h wybierz „VPT SETUP” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l. Na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „TO DEV” (do urządzenia).

3. Naciśnij teraz przycisk tego urządzenia r (np. VCR),

do którego mają być wysyłane polecenia związane

z głośnością. Następnie na wyświetlaczu LCD q pojawia

się „FROM DEV” (od urządzenia - czyli to urządzenie,

przez które mają być wysyłane polecenia).

4. Naciśnij teraz przycisk tego urządzenia r (np. TV),

do którego mają być wysyłane polecenia.

5. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”.

Ustawienia zostają zapisane. W razie błędu na wyświetlaczu

LCD q pojawia się „ERROR”. Następnie ponownie

pojawia się „VPT SETUP”.

6. Przyciskiem EXIT j opuść ten tryb.

Powrót do regulacji głośności

Jeżeli chcesz powrócić do zwyczajnej regulacji głośności,

postąp w następujący sposób:

1. Naciśnij wymagany przycisk urządzenia (za wyjątkiem

PC).

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET e przez nieco

ponad 3 sekundy.

3. Przyciskiem lub h wybierz „BASIC VPT” i potwierdź

wybór przyciskiem OK l.

4. Na wyświetlaczu LCD q pojawia się „SUCCESS”

(sukces).

5. Przyciskiem EXIT j opuść ten tryb.

Funkcje dodatkowe

>>Aby móc obsługiwać jedno z zaprogramowanych urządzeń

za pomocą uniwersalnego pilota zdalnego sterowania

musisz najpierw nacisnąć odpowiedni przycisk

urządzenia r.

>>Następnie skieruj pilota na urządzenie i naciśnij wymagany

przycisk.

> >Korzystaj z przycisków cyfrowych o dokładnie w taki

sam sposób, jak przy korzystaniu z oryginalnego pilota.

Przed wprowadzeniem dwucyfrowej pozycji naciśnij

przycisk s.

> >Przyciskiem a możesz wybrać stację, oglądaną

ostatnio.

> >Naciśnij przycisk GUIDE g, aby uruchomić elektroniczny

przewodnik programowy urządzenia, wyposażonego

w tę funkcję.

>>Aby zobaczyć aktualne informacje o programie, udostępniane

przez urządzenie docelowe, naciśnij przycisk

INFO k.

> >Przyciskiem MENU 1( możesz wywołać dialog ustawień

danego urządzenia docelowego.

- 24 -


Wyłącz wszystkie (ALL OFF)

Wskazówka:

Przyciskiem ALL OFF (wyłącz wszystkie) w możesz

automatycznie wyłączyć wszystkie urządzenia. W tym celu

w przeciągu 2 sekund dwukrotnie naciśnij przycisk ALL OFF

w. Powyższe działa tylko pod następującymi warunkami:

1. Uniwersalny pilot zdalnego sterowania ma zapewnioną

widzialność wszystkich urządzeń.

2. Funkcje automatycznego wyszukiwania kodu, wyszukiwania

kodu marki i funkcje MAKRO nie są aktywne.

3. Wszystkie urządzenia docelowe muszą obsługiwać

wyłączanie za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Aby ponownie automatycznie włączyć wszystkie urządzenia

w przeciągu dwóch sekund znowu dwukrotnie naciśnij przycisk

w.

Automatyczne przełączanie na następną

stację

Wskazówka:

1. Za pomocą tej funkcji można szybko po kolei przeglądać

wszystkie stacje bez konieczności ich ręcznego przełączania.

2. Funkcja ta jest dostępna tylko dla odbiorników telewizyjnych.

3. W przypadku urządzeń AUX ta funkcja jest dostępna

wtedy, jeżeli jako AUX został zdefiniowany odbiornik

TV.

4. Przytrzymaj przycisk CH+ lub CH- y naciśnięty przez

3 sekundy. Następnie co 1,5 sekundy miga symbol

podczerwieni 3) i pokazywana jest następna stacja.

5. Pilot wysyła teraz w sposób ciągły co 1,5 sekundy

plecenie CH+ lub CH- aż do momentu naciśnięcia dowolnego

przycisku. Podświetlenie (jeżeli jest aktywne)

gaśnie na krótko przed wysłaniem każdego sygnału

podczerwieni.

6. Aby zakończyć automatyczne przełączanie na następną

stację naciśnij dowolny przycisk.

- 25 -


Alternatywne przyporządkowanie

przycisków w trybie teletekstu

Jeżeli pilot pracuje w trybie teletekstu (po naciśnięciu przycisku

TTX ON/OFF i), to przyciski CH+/CH- y i przyciski

odtwarzania służą to sterowania teletekstu (TT). Po dezaktywacji

teletekstu przyciski powracają do swoich normalnych

funkcji.

Przycisk

Normalna funkcja

Uruchom teletekst

Funkcja w trybie TT

Zakończ teletekst

Przełącz o 1 stację

dalej

Przełącz o 1 stację

do tyłu

Rozpoczynanie odtwarzania

Rozpocznij nagrywanie

Zatrzymaj odtwarzanie

Przerwij

odtwarzanie

1 stronę do przodu

1 strona do tyłu

Wywołaj spis treści

Wywołaj podstronę

Przerwij wyszukiwanie

strony

Zatrzymaj

automatyczną zmianę

strony

Wskazówka:

Funkcja jest dostępna tylko w europejskim trybie TV, a odbiornik

TV musi posiadać moduł teletekstu.

- 26 -


Alternatywne przyporządkowanie

przycisków w trybie PIP

Wskazówka:

Funkcja PIP (obraz w obrazie) jest dostępna tylko w trybie

TV. Twój odbiornik telewizyjny musi obsługiwać tę funkcję.

Funkcję PIP włączasz i wyłączasz za pomocą przycisku PIP.

Jeżeli pilot zdalnego sterowania pracuje w trybie PIP, to

następujące przyciski służą do sterowania funkcji PIP:

Przycisk

Normalna funkcja

Funkcja w trybie PIP

W menu do góry PIP +

W menu w dół PIP -

Przełącz na AV

Źródło PIP

W menu w lewo

Wielkość PIP

W menu w prawo

Pozycja PIP

Błędy i sposoby ich usuwania

Urządzenie nie reaguje na pilota zdalnego sterowania.

>>Sprawdź baterie. Muszą mieć wystarczające napięcie

i być prawidłowo włożone.

> >Nacisnąłeś wcześniej prawidłowy przycisk urządzenia r

dla urządzenia docelowego?

>>Sprawdź, czy dla urządzenie docelowego został zaprogramowany

prawidłowy kod (patrz rozdział „Programowanie

pilota zdalnego sterowania”).

Pilot zdalnego sterowania nieprawidłowo przesyła

polecenia.

>>Naciśnij odpowiedni przycisk urządzenia, aby przełączyć

pilota na prawidłowy tryb.

>>Baterie muszą mieć wystarczające napięcie i być prawidłowo

włożone.

>>Być może używasz nieprawidłowego kodu. Rozpocznij

wyszukiwanie kodu marki, automatyczne wyszukiwanie

kodu lub bezpośrednie (ręczne) wprowadzenie kodu.

- 27 -


Pilot zdalnego sterowania nie przełącza stacji w urządzeniu.

> >Naciśnij odpowiedni przycisk urządzenia r, aby

przełączyć pilota na prawidłowy tryb.

>>Jeżeli oryginalny pilot zdalnego sterowania nie posiada

przycisku „-/--”, to przełączaj programy przyciskami

CH+/- y lub przyciskami cyfrowymi.

>>Jeżeli to nie działa, to być może jest aktywna blokada

rodzicielska dla danego urządzenia.

Niektóre przyciski pilota zdalnego sterowania nie

działają prawidłowo.

>>Uniwersalny pilot zdalnego sterowania może nie obsługiwać

wszystkich funkcji oryginalnego pilota.

>>Być może nie zaprogramowałeś optymalnego kodu.

Wyszukaj kodu, który będzie obsługiwał więcej funkcji

docelowego urządzenia.

Pilot nie reaguje na naciskanie przycisków.

>>Baterie muszą mieć wystarczające napięcie i być

prawidłowo włożone.

>>Skieruj pilota na urządzenie.

Wyświetlacz LCD niczego nie pokazuje.

>>Baterie muszą mieć wystarczające napięcie i być

prawidłowo włożone.

>>Ustawiony jest zbyt niski kontrast. Zwiększ ustawienie

kontrastu.

Utylizacja

W żadnym przypadku nie należy wyrzucać

urządzenia do normalnych śmieci domowych.

Ten produkt jest objęty stosowaniem dyrektywy

europejskiej 2002/96/EC.

Uniwersalny pilot zdalnego sterowania

• Uniwersalnego pilota zdalnego sterowania należy utylizować

tylko przez właściwe przedsiębiorstwo utylizacji

odpadów lub przez komunalny zakład oczyszczania.

• Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów.

W razie pytań należy skontaktować się z miejscowym

zakładem utylizacji odpadów.

- 28 -


Baterie i akumulatory

• Baterii lub akumulatorów nie wolno wyrzucać razem ze

śmieciami domowymi.

• Baterie mogą zawierać substancje trujące, szkodliwe dla

środowiska naturalnego. Dlatego bezwzględnie należy

utylizować baterie lub akumulatory zgodnie z obowiązującymi

wymaganiami ustawowymi.

• Każdy konsument jest ustawowo zobowiązany do oddawania

wszystkich baterii i akumulatorów w punktach

zbiorczych gminy lub dzielnicy albo do zwracania ich

do handlu.Celem tego obowiązku jest ekologiczna utylizacja

baterii lub akumulatorów.

• Baterie lub akumulatory należy oddawać tylko w rozładowanym

stanie.

Wszystkie materiały wchodzące w skład opakowania

należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki

odpadów.

Deklaracja zgodności CE

Urządzenie zostało przetestowane i posiada dopuszczenie

w zakresie podstawowych wymagań i innych obowiązujących

przepisów dyrektywy o kompatybilności elektromagnetycznej

2004/108/EC.

Importer

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Dane techniczne

Sterowane

urządzenia 8

Wymiary

D x S x W: 225 x 56 x 28 mm

Masa: 120 g (bez baterii)

Laser: Klasa lasera 1

Zasilanie

baterie:

2 x 1,5 V typ AAA/LR03 (Micro)

(nie są dostarczane razem z urządzeniem)

- 29 -


Ważne informacje o gwarancji

Urządzenie objęte jest trzyletnią gwarancją, licząc od daty

zakupu. Jeśli mimo wysokich standardów jakości u producenta

zaistnieje jakikolwiek powód do reklamacji, prosimy o kontakt

z infolinią serwisu. Gdyby rozpatrzenie reklamacji nie było

możliwe drogą telefoniczną, pracownik infolinii poda:

• numer reklamacji (numer RMA) oraz

• adres, na który można wysłać produkt w celu skorzystania

ze świadczeń gwarancyjnych.

W przypadku wysyłania urządzenia proszę dołączyć kopię

pokwitowania zakupu (paragonu kasowego).Urządzenie

musi być zapakowane w sposób chroniący go przed ewentualnym

uszkodzeniem podczas transportu, a numer RMA

musi być wyraźnie widoczny na opakowaniu.Przesyłki bez

numeru RMA nie będą załatwiane.

Wskazówka: Gwarancja obejmuje wyłącznie wady

materiałowe lub produkcyjne.

Gwarancją nie są objęte

• części ulegające zużyciu

• uszkodzenia delikatnych części, takich jak przełączniki

bądź akumulatorki.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego,

a nie do zastosowań przemysłowych i profesjonalnych.

Gwarancja wygasa w razie niewłaściwego lub niezgodnego

z instrukcją użycia, użycia siły lub w przypadku

ingerencji, nie podjętych przez autoryzowaną placówkę

serwisową. Niniejsza gwarancja nie narusza ustawowych

praw konsumenta do rękojmi.

- 30 -


- 31 -


- 32 -


Tartalomjegyzék

Oldalszám

Fontos biztonsági utasítások 34

Termékáttekintés 35

Üzembe helyezés 36

A készülék kicsomagolása/A szállítási terjedelem ellenőrzése 36

Elemek behelyezése 36

Kezelőelemek 37

LCD kijelző 37

Gombok 38

Konfiguráció 41

Idő beállítása 41

Kontraszt beállítása 41

Háttérmegvilágítás 42

Gyermekzár 42

SETUP - rendszerbeállítások 42

A távirányító programozása 44

A márkakód keresés beprogramozása 44

A kézi kódbeadás beprogramozása 45

Az automatikus kódkeresés beprogramozása 46

Betanítási funkció 47

Kódtanulási funkció 48

Beprogramozott gomb törlése 49

Makrók programozása 50

Kedvenc csatornák 52

Hangerőszabályozás 54

Vol +/—, (némítás) 54

További hangerőszabályozási funkciók (kivéve számítógép) 54

Vissza a hangerőszabályozáshoz 55

Kiegészítő funkciók 55

Valamennyi KI 55

Automatikus adó továbbkapcsolás 56

Alternatív gombkiosztás teletext üzemmódban 56

Alternatív gombkiosztás PIP üzemmódban 57

Hiba / Hibakezelés 57

Ártalmatlanítás 58

CE megfelelőség 59

Gyártja 59

Műszaki adatok 59

Fontos tudnivalók a garanciával kapcsolatban 59

- 33 -


Univerzális távirányító KH2155

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a használati

utasítást majd későbbi használatra tegye el. A készülék harmadik

fél részére történő továbbadásakor adja át a leírást is.

Fontos biztonsági utasítások

Rendeltetésszerű használat

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett kezelheti a távirányítót.

Az univerzális távirányító legfeljebb nyolc távirányítót helyettesíthet.

Csak infravörös vevővel rendelkező szórakoztatóelektronikai

készülékhez lehet használni.

Az univerzális távirányító funkciói megegyeznek az eredeti

távirányítóékkal. Az univerzális távirányító magánjellegű,

nem pedig kereskedelmi használatra való.

Minden egyéb felhasználás nem számít rendeltetésszerűnek.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó

nem vállal felelősséget.

Balesetveszély áll fenn, ha nem kezeljük

helyesen az elemeket!

Az elemeket különösen elővigyázatosan kell kezelni.

Vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat:

• Vegye ki az elhasznált elemeket az elemrekeszből.

• Az elemeket ne dobja tűzbe. Az elemek ilyenkor nagy

hőmérsékletnek vannak kitéve.

• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye

ki belőle az elemeket, nehogy kisüljenek.

• Robbanásveszély! Az elemeket nem szabad tölteni.

• Az elemeket nem szabad felnyitni vagy rövidre zárni.

• Az elemből kifolyó elemsav irritálhatja a bőrt. Bőrrel

érintkezve bő vízzel le kell öblíteni. Ha a folyadék a

szembe jutna, alaposan bő vízzel ki kell öblíteni, nem

szabad dörzsölni és azonnal orvoshoz kell fordulni.

• Szükség esetén mindig az összes elemet egyszerre cserélje

ki és mindig azonos típusú elemet használjon.

• Ne engedje, hogy az elemek gyermek kezébe jussanak.

A gyermekek a szájukba vehetik az elemeket és lenyelhetik

őket. Ha valaki lenyelné az elemeket, azonnal orvoshoz

kell fordulni.

Lézer

Az univerzális távirányító infravörös fényt kibocsátó 1. lézerosztályú

diódával rendelkezik.

A biztonsági rendszer megakadályozza a veszélyes lézersugarak

kijutását használat közben. A szemsérülések elkerülése

érdekében ne változtassa meg vagy ne okozzon járt a

készülék biztonsági rendszerében.

- 34 -


A készülék sérülései

• Ha a készülék elromlana, ne próbálja meg önmaga megszerelni.

Kár esetén keresse meg a gyártót vagy annak

szerviz forródrótját (lásd a Garancialapot).

• Ha folyadék kerülne a készülék belsejébe vagy más módon

sérült volna meg, a gyártónak, vagy annak szerviz forródrótjának

kell ellenőriznie. Vegye fel a kapcsolatot

a gyártóval vagy annak szerviz forródrótjával (lásd a

Garancialapot).

Termékáttekintés

q LCD kijelző

w /ALL OFF gomb

e SET gomb

r készülékgombok

t megvilágítás gombja

y CH +/— gombok

u VOL +/— gombok

i teletext be/ki

o számgombok

a RECALL gomb

s egy- vagy kétjegyű programszámok gombja

d lejátszó gombok és teletext gombok

f fastext gombok

g elektronikus műsorkalauz (EPG) lehívása

h nyílgombok

j EXIT gomb

k INFO gomb

l OK gomb

1( MENU gomb

2) SWAP gomb

2! PIP gomb

2@ MACRO gomb

2# némítás

2$ FAV.CH gomb

2% AV gomb

2^ infravörös adó/vevő

2& elemrekesz fedele

Tudnivaló:

• Az itt leírt funkciók arra az elvi optimális esetre vonatkoznak,

hogy az adott eredeti távirányító gombszerkezete megyezik

az univerzális távirányítóéval. Ez azonban csak a legritkább

esetben van így. Ha tehát nem tudja használni az eredeti

távirányító valamennyi funkcióját, az nem jelenti automatikusan

az univerzális távirányító hibáját.

• A leírásban vagy a mellékelt kódlistában felhasznált

valamennyi márkanév az adott cégek keredkedelmi jelei.

- 35 -


Üzembe helyezés

A készülék kicsomagolása/A szállítási

terjedelem ellenőrzése

Figyelem!

A csomagolófóliát tartsa távol a gyermekektől.

Fulladás veszélye áll fenn.

• Csomagolja ki a készüléket és tartozékait.

• Ellenőrizze a csomag tartalmát:

- univerzális távirányító,

- használati útmutató,

- gyártók listája a készülék kódlistával.

• Vegye le az LCD kijelzőről q a védőfóliát.

Tudnivaló: szállítási károk

Amennyiben szállítási kárt észlel, forduljon a gyártóhoz

vagy annak szerviz forródrótjához (lásd a Garancialapot)

Elemek behelyezése

Figyelem!

Az univerzális távirányítót csak 1,5 V-os elemmel (AAA, LR03)

szabad üzemeltetni.

Gyorsan végezze el az elemek cseréjét. Az eszközölt beállítások

kb. 1 percig maradnak lementve. Ha ez alatt az idő alatt

nem helyez be új elemeket, akkor valamennyi beállítást véghez

kell vinni. Az óra beállítása azonban mindenképpen törlődik.

1. Nyissa ki az elemrekesz fedelét 2& a nyíl irányába.

2. Helyezze be az elemeket az ábra szerint és csukja be

az elemrekesz fedelét.

Az LCD kijelző q addig van bekapcsolva, amíg be vannak

helyezve elemek. Az alábbi ábra az LCD kijelzőt q mutatja

az elemek behelyezése vagy elemcsere után.

- 36 -


Tudnivaló:

Ha nem látható az LCD kijelző q , ellenőrizze az elemek

pólusait vagy helyezzen be új elemeket.

Kezelőelemek

LCD kijelző

Az LCD kijelző q mezőkre van osztva.

Szövegmező 2*

Itt látszik az éppen kiválasztott készülék, pl. DVD, TV vagy

VCR.

Kódmező 2(

Itt látszik az éppen kiválasztott készülékek készülékkódja.

Infravörös jelzés 3)

Ennek a gombnak a megnyomásakor a távirányító infravörös

jelet küld és az infravörös jel világít.

Időmező 3!

Itt lehet leolvasni a pontos időt.

Standard kijelzés:

Az LCD kijelző q standard kijelzése az aktuális készülékekre

vonatkozó adatokból áll, pl. TV, a készülék kódjából és a

pontos időből.

Megvilágítás

Ha megnyomja a LIGHT t megvilágítás gombját, az LCD

kijelző q minden egyes gombnyomásra 8 másodpercre

megvilágításra kerül. Nyomja meg ismét a LIGHT gombot t,

ha ki szeretné kapcsolni a megvilágítást.

- 37 -


Gombok

Tudnivaló:

Valemennyi itt leírt funkciót természetesen csak akkor tud

használni, ha ezeket az irányítandó készülék támogatja is.

/ALL OFF gomb w

a készülék be-/kikapcsolása; kétszer kell

megnyomni 2 másodpercen belül, hogy

valamennyi készüléket be-/kikapcsoljunk.

SET gomb e

3 másodpercig kell lenyomva tartani,

ha a SETUP menüt szeretnénk lehívni.

Készülékgombok r

A készülék gombjaival választja ki a kezelendő készüléket.

televízió

szatelitvevő/kábel

audió készülék

számítógép

videómagnó

DVD vagy CD lejátszó

digitális / személyes videómagnó

kiegészítő készülék

Megvilágítás gombja t

Nyomja meg a LIGHT gombot t, ha meg

szeretné világítani a kijelzőt.

CH+/— gomboky

A vételi csatorna átváltása.

VOL+/— gombok u

A hangerő (Volume) beállítása.

TTX ON/OFF gomb i

Teletext be-/kikapcsolása.

- 38 -


Számgombok o

Az adók és készülékkód számainak

beadása.

RECALL gomb a

A legutoljára kiválasztott műsorhelyet hívja

le.

Az egy-/kétjegyű adószámok gombja s

A kétjegyű adószámoknál először a s

gombot nyomja meg, majd a számgombokon

keresztül o adja be az adószámokat.

Ha ismét megnyomjuk, a kijelzés megint

egyjegyű lesz.

Lejátszási gombok és teletext funkciógombok

A lejátszógombok d olyan készülékeket irányítanak, mint

a DVD/CD lejátszó és a videómagnó:

felvétel

lejátszás/felvétel/csévélés megállítása

visszacsévélés

lejátszás kezdése

a lejátszás megállítása

előrecsévélés/léptetés

Teletext üzemmódban a gomboknak az alábbi funkciójuk van:

a pontos idő lehívása

az oldal lehívásának megszakítása

az oldal megjelenítésének nagyítása

az index oldal lehívása

többoldalas teletextoldalak esetén megállítja

az automatikus lapozást.

rejtvény gomb

Ezenkívül a CH+/- gombok y az alábbi teletext funkciókat

vezérlik:

egy oldal továbblapozása

egy oldal visszalapozása

Színes fastext gombokf

A színes fastext gombokkal lehet lekérdezni a teletext

kínálatában lévő mezőket.

GUIDE gomb g

A GUIDE gomb hívja le a készülék

elektromos műsorkalauzát.

- 39 -


Nyílgombok h

A menüben felfele, jobbra, lefele és balra

mozog.

A „kép a képben“ funkció vezérléséhez.

EXIT gomb j

A menüben egy szintet visszalép.

INFO gomb k

Műsorinformációkat hív elő.

OK gomb l

Az OK gombbal igazolhatja a menü kiválasztását.

MENU gomb 1(

Az irányított készülék menüjét hívja le.

SWAP gomb 2)

DVD/CD üzemmódban az A-B-ismétlés

funkcióit vezérli.

PIP üzemmódban a fő- és másodkép között vált.

PIP gomb 2!

A TV kép a képben üzemmódban történő

lehívása/befejezése SAT/KABEL-nél a PIP

gomb a videóformátum kiválasztására

szolgál.

MACRO gomb 2@

A MACRO gomb 2@ utána számgombbal o

1-6, aktiválja az előtte lementett parancssort.

némítás 2#

Be- és kikapcsolja a hangot.

FAV.CH gomb 2$

Az előtte beprogramozott kedvenc adót hívja le.

AV gomb 2%

Az AV bemenetre kapcsol át.

- 40 -


Konfiguráció

Idő beállítása

Az LCD kijelző q a pontos időt jelzi ki. Így lehet beállítani

a pontos időt:

1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.

2. A vagy a gombbal h válassza ki a

„CONFIGUE“ pontot és az OK gombbal l igazolja.

3. Az LCD kijelzőn q „TIME SETUP“ jelenik meg. Az OK

gombbal l igazolja. Az LCD kijelző q most „TIME“-t

jelez ki és az órák kijelzésének első számhelye villog.

4. A vagy gombbal h helyezze a kurzort arra a

pozícióra, amelyet be szeretne állítani és nyomja meg

az órák és a percek beállításához a számgombokat o.

Az AM és PM közötti átkapcsolást a vagy gombbal

h teheti meg. Eközben az „AM“ „ante meridium“-

ot (=délelőtt, 0:00-12:00 között) és a „PM“ „post

meridium“-ot (=délután 12:00-0:00 között) jelöl.

5. Az OK gombbal l mentheti le a beállításokat. Az LCD

kijelzőn q „SUCCESS“ jeleni meg és az előző üzemmód

kerül ismét lehívásra. Hiba esetén az LCD kijelzőn q

„ERROR“ jelenik meg.

6. Ha el szeretné hagyni ezt a menüt, nyomja meg annyiszor

az EXIT gombot j, amíg az LCD kijelzőn q a szabvány

kijelzés nem jelenik meg.

Kontraszt beállítása

A kijelző kontrasztját az alábbi módon lehet beállítani:

1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .

2. A vagy a gombbal h válassza ki a

„CONFIGUE“ pontot és az OK gombbal l igazolja.

3. A vagy a gombbal h válassza ki a „CONTRAST“

pontot és az OK gombbal l igazolja.

4. A vagy gombbal h állítsa be a kontrasztot (

csökkenti a kontrasztot, a növeli).

A kijelzőn:

0 = legnagyobb kontaszt

15 = legalacsonyabb kontaszt

5. Az OK gombbal l mentheti le a kívánt beállításokat.

Az LCD kijelzőn q „SUCCESS“ jelenik meg, majd a

„CONTRAST“.

6. Ha el szeretné hagyni ezt a menüt, nyomja meg annyiszor

az EXIT gombot j, amíg az LCD kijelzőn q a szabvány

kijelzés nem jelenik meg.

- 41 -


Háttérmegvilágítás

Rossz fényviszonyok esetén bekapcsolhatja a kijelző

háttérmegvilágítását. Közben vegye figyelembe, hogy

ez csökkenti az elemek élettartamát.

1. Nyomja meg egyszer a LIGHT gombot t. Mostantól

az LCD kijelző q minden egyes gombnyomásra kb.

8 másodpercre megvilágításra kerül.

2. Nyomja meg még egyszer ezt a gombot, ha ki szeretné

kapcsolni az LCD kijelző megvilágítását.

Gyermekzár

A gyermekzárral az egyes készülékekhez lezárhatja a

csatornagombokat (CH+, CH—, 0-9).

1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .

2. A vagy a gombbal h válassza ki a

„CONFIGUE“ pontot és az OK gombbal l igazolja.

3. A vagy a gombbal h válassza ki a „KID LOCK“

pontot és az OK gombbal l igazolja. Az LCD kijelző q

az aktuális készüléket jelzi ki és az aktuális beállítástól

függetlenül mindig az „OFF“ beállítást kínálja fel.

4. A vagy gombbal h választhat az „ON“ (gyermekzár

be) vagy „OFF“ (gyermekzár ki) között.

5. Az OK gombbal l mentheti le a beállítást. Az LCD

kijelzőn q „SUCCESS“ majd utána „KIDS LOCK“

jelenik meg.

6. Ha el szeretné hagyni ezt a menüt, nyomja meg annyiszor

az EXIT gombot j, amíg az LCD kijelzőn q a szabvány

kijelzés nem jelenik meg.

SETUP - rendszerbeállítások

A rendszerbeállításokban az alábbiakra van mód:

• a távirányító programozása az irányítandó készülékekre

• a pontos idő, kijelző kontraszt és gyermekzár beállítása

• bizonyos gombparancsok "betanítása"

• makrók létrehozása

• kedvencek meghatározása

• stb.

- 42 -


SYSTEM-SETUP áttekintés:

- 43 -


A távirányító programozása

A távirányítóhoz 3 beprogramozási mód áll rendelkezésre:

márkakód keresés, automatikus kódkeresés és kézi közvetlen

kódbeadás szerinti beprogramozás.

Először a márkakód keresést használja, mivel ez a leggyorsabb

programozási mód, ha készüléke szerepel a kódlistában.

Másodikként a közvetlen kódbeadást javasoljuk,

utána pedig az automatikus kódkeresést.

A márkakód keresés beprogramozása

Ennél az eljárási módnál követlenül választja ki az LCD

kijelzőn q keresztül a márkát és a kódot.

Kövesse az alábbi kezelési tudnivalókat, hogy beprogramozza

a távirányítót.

1. Nyomja meg a készülékgombot r ahhoz a készülékhez,

amelyre be szeretné programozni a távirányítót

(kivéve számítógép).

2. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .

3. Az LCD kijelzőn q „CODE SETUP“ jelenik meg. Nyomja

meg az OK gombot l. Az LCD kijelzőn q „BRAND

SRCH“ jelenik meg.

4. Nyomja meg az OK gombot l. Ekkor a beprogramozott

készülékek listájából az ABC-ben elsőként következő

márkanév jelenik meg.

5. A gombokkal h választhatja ki a különböző

márkaneveket.

6. A hozzáférés megkönnyítése érdekében a számgombokkal

o közvetlenül átugorhat bizonyos kezdőbetűkhöz:

2 => A 3 => D 4 => G 5 => J

6 => M 7 => P 8 => T 9 => W

Példa: az 5-ös gombbal a kijelző a „J“-re ugrik át. Az

első márka a „JVC“*. Ha például „Kenwood“* márkájú

készüléke van, a gombbal lefele haladhat, amíg ez a

márkanév nem jelenik meg. (* Valamennyi itt felhasznált

márkanév az adott cég kereskedelmi jegye.)

7. A legtöbb gyártó több különböző kódot használ a távirányítóhoz.

Csak azt kell kitalálnia, hogy a rendelkezésre

álló kódok közül melyik illik legjobban a készülékéhez.

A márkanév alatt az aktuális kód jelenik meg. Irányítsa

a távirányítót a szóban forgó készülékre és nyomja meg

a funkciós gombokat, hogy letesztelje a kódot (kivéve

h, OK l, vagy a számgombok o).

9. Ha a legtöbb gomb működik, nyomja meg az OK

gombot l a beállítások mentésére. Az LCD kijelzőn q

„SUCCESS“ jelenik meg. Ekkor ismét a „BRAND SRCH“

üzemmód jelenik meg.

10. Ha egyik gomb se, vagy csak kevés gomb működik,

válassza ki a vagy gombbal h a következő

kódot és ellenőrizze a 8. pontban leírtak alapján.

- 44 -


11. A beállítási üzemmódot bármelyik készülékgombbal

r befejezheti (kivéve az 5. lépéstől kezdve). Az EXIT

gombbal j a menüben egy szinttel feljebb juthat.

Ismételje meg az 1-12. lépéseket valamennyi készülékhez,

amelyet a távirányítóval szeretne vezérelni.

A kézi kódbeadás beprogramozása

Ebben az üzemmódban a távirányítót kódszámok közvetlen

beadásával lehet beprogramozni. A szükséges kódszámot

a mellékelt kódlistában találhatja meg. Amennyiben az új

kód érvénytelen, a legutoljára beprogramozott érvényes

kód áll be.

1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .

2. Az LCD kijelzőn q „CODE SETUP“ jelenik meg. Nyomja

meg az OK gombot l. Az LCD kijelzőn q „BRAND

SRCH“ jelenik meg. Nyomja meg a vagy gombot h,

amíg „CODE SET“ jelenik meg az LCD kijelzőn q.

Nyomja meg utána az OK gombot l.

3. Az LCD kijelzőn q a legutoljára beprogramozott készülék

és a felhasznált kód jelenik meg.

4. Nyomja meg a kívánt készülékgombot r (pl. VCR).

A célkészülék villogni kezd és az Ön igazolására vár.

5. Az OK gombbal l igazolhatja vissza a kiválasztott

készüléket. A kód első helyiértéke villog és arra vár,

hogy Ön beadja a kódot.

6. Adja be a 3-jegyű készülékkódot a számgombokkal

és igazolja a beadást az OK gombbal l.

7. Ha a beadott CODE érvényes a kiválasztott készülékfajtához,

akkor lementődik a kód. Az LCD kijelzésben q

„SUCCESS“ (siker) és utána megint „CODE SET“ jelenik

meg. Sikertelen próbálkozás után az LCD kijelzés q

„NOT FOUND“-ot jelez ki (nem talált) és a kód ismételt

beadására vár. Ezután ismételje meg a 6. lépést.

8. Néhány kombikészülékhez 2 kódot kell beadni a mellékelt

listából, például egyet a TV részhez és egyet pedig

a DVD részhez. Ha a kombikészülékek kódja (pl. TV-

DVD) a listában „XXX XXX“ formátumban jelenik meg,

akkor az első 3 szám a készülékmegnevezésben elsőként

nevezett készülékre (= TV), és az utolsó 3 szám a

másodikként nevezett készülékre (= DVD) vonatkozik.

9. Az EXIT gombbal j fejezheti be a CODE SET üzemmódot.

- 45 -


Tudnivalók:

• Ha AUX-ot választott ki készüléknek, akkor a 6. lépésben

a kód szerint negyedik gombot is meg kell nyomnia,

hogy a távirányítónak megadja a készülék fajtáját:

0 - TV 3 - SAT.CBL

1 - VCR 4 - DVR.PVR

2 - DVD.CD 5 - AUDIO

• Az AUX készülék az LCD kijelzésben q „AUX1“-ként

jelenik meg, ami rendben van.

• Ha az AUX készüléket másik programozási móddal szeretné

beállítani, akkor először AUX készülékként a közvetlen

kódbeadásban határozza meg. Példa: a televíziót

AUX készülékként kell meghatározni. Ehhez nyomja meg

a 6. lépésben negyedik számként a 0-t, hogy a televíziót

ezután a márkakód kereséssel vagy az automatikus kódkereséssel

lehessen beprogramozni.

Az automatikus kódkeresés beprogramozása

Ez a folyamat készülékenként több percig is eltarthat, mivel

valamennyi kódon át kell menni a kiválasztott készülékhez.

Ezért ezt az eljárást csak akkor szabad használni, ha a

készüléket márkakód keresésen vagy közvetlen kódbeadással

nem lehet beprogramozni, vagy ha az Ön készüléke

egyáltalán nem szerepel a gyártók készülékkódlistás jegyzékében.

A számítógép automatikus keresésnél nem számít készüléknek.

Kövesse az alábbi lépéseket, ha a programozást automatikus

kódkereséssel szeretné végrehajtani.

1. Kapcsolja be azt a készüléket, melyet a távirányítóval

vezérelni szeretne. VCR/DVD/CD készülékek esetén

helyezzen be egy kazettát vagy lemezt.

2. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .

3. Az LCD kijelzőn q „CODE SETUP“ jelenik meg. Nyomja

meg az OK gombot l. Az LCD kijelzőn q „BRAND

SRCH“ jelenik meg. Nyomja meg a vagy gombot h,

amíg „AUTO SRCH“ nem jelenik meg az LCD kijelzőn q.

Ezután nyomja meg az OK gombot l, hogy lehívja az

„automatikus kódkeresés“ üzemmódot.

4. Nyomja meg azt a készülékgombot r, amely megfelel

a vezérlendő készüléknek (pl. VCR).

5. Irányítsa a távirányítót a készülékre és nyomja meg az

OK gombot l a keresés elindításához. Az infravörös

jel 3) villogni kezd, ami az infravörös parancsok küldését

jelzi.

6. Ha a készülék reagál, azaz kikapcsol, nyomja meg a

PAUSE gombot ; d a kódkeresés megállításához.

7. Ha azt szeretné ellenőrizni, hogy a keresést elég gyorsan

megállította-e, nyomja meg egyszer a gombot h,

majd megint a gombot h. Ha a készülék megint reagál,

akkor nagyon valószínű, hogy megtalálta a helyes kódot.

- 46 -


8. Ha a készülék nem reagál megint, kapcsolja ki 1,5

másodpercenként a gombbal h az előző kódra,

amíg a készülék nem reagál.

9. Ezután nyomja meg az OK gombot l, hogy lementse

a kódot. Az LCD kijelző q „SUCCESS“-t jelez ki, majd

ismét az „AUTO SEARCH“ üzemmódba tér vissza.

10. Nyomja meg kétszer az EXIT gombot j, ha el szeretné

hagyni a programozási módot.

11. Ellenőrizze, hogy készüléke funkcióinak nagy része

vezérelhető-e. Amennyiben néhány funkció nem

működne, az 1. lépésnél kezdve ismét elindíthatja az

automatikus kódkeresést.

Tudnivalók:

Ha az automatikus kódkeresés közben megnyomja a PAUSE

gombot; d a kódkeresés megáll. Ha ismét megnyomja

a PAUSE gombot ; d a készülék folytatja a keresést.

1. Aktív kódkeresés közben az OK l, PAUSE ; d, ,

h és EXIT j gombok kivételével valamennyi figyelmen

kívül marad.

2. Ha kódkeresés közben megnyomja az EXIT gombot j,

megáll a keresés és az „AUTO SRCH“ státusz kerül

lehívásra, anélkül, hogy a kód mentődne.

3. Ha megtalálta a helyes kódot, de a készülék eredeti távirányítóján

nincsen POWER gomb, akkor előfordulhat,

hogy a készüléket nem lehet ki- és bekapcsolni. Ekkor

a 4 h, CH + y vagy MUTE/STUMM 2# gombokkal

próbálkozzon!

4. Ha az automatikus keresés a kódlista végére ért, akkor

ott megáll. Ezután nyomja meg az EXIT gombot j, ha

az „AUTO SRCH“ üzemmódba szeretne visszatérni és

kedzje újra a 4. lépésnél.

5. Ha AUX készüléket automatikus kódprogramozással

szeretne beprogramozni, a készülék fajtáját először közvetlen

kódbeadással kell meghatározni. Ezután végezze

el az automatikus kódkeresést az 5. lépéstől kezdve.

Betanítási funkció

Az univerzális távirányító képes megtanulni és lementeni az

eredeti távirányító gombjeleit. Ha az univerzális távirányító

nem működne az előbb leírt beprogramozási eljárások

alapján vagy nem képes végrehajtani valamennyi parancsot,

akkor az eredeti távirányítóval be lehet tanítani.

• Használjon az univerzális távirányítóhoz és az eredeti

távirányítóhoz új elemeket.

• Tartson más fényforrásokhoz képest legalább 1 m távolságot.

A fényforrás zavarhatja az infravörös átvitelt.

• Helyezze egymástól 25-55 mm távolságra az eredeti és

az univerzális távirányítót, hogy az infravörös diódák 2^

egymásra mutassanak.

- 47 -


Tudnivalók:

1. Ne használja az alábbi gombokat betanítási funkcióhoz:

valamennyi készülékgomb r, LIGHT t, MAKRO 2@,

FAV.CH 2$, d, EXIT j.

2. Betanításkor csak akkor engedje el az eredeti távirányító

gombját, ha az LCD kijelzőn q „SUCCESS" vagy „FAILED“

(hiba) jelenik meg.

3. Ha betanításkor a „WAITING“ (várjon) kijelzése után

25 másodperccel még nem nyomott meg az eredeti távirányítón

egy gombot sem, az LCD kijelzőnq „FAILED“,

majd „SELECT KEY“ (gomb kiválasztása) jelenik meg.

4. Ha tele van a memória, az LCD kijelzőn q „MEM FULL“

jelenik meg és a betanítási üzemmód befejeződik.

5. Míg az LCD kijelző q betanítási üzemmódban

„WAITING“-et jelez ki, az üzemmódot csak az EXIT

gombbal j lehet befejezni.

6. A betanítási üzemmód közben vagy a betanított gombok

törlésekor bármely gombbal elhagyható az aktuális

üzemmód (kivéve ha „WAITING“ jelenik meg).

7. Az EXIT gombbal j az előző státuszhoz tér vissza.

Kódtanulási funkció

1. Nyomja meg a kívánt készülékgombot r.

2. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .

3. A vagy gombbal h válaszsa ki a „LEARNING“

(tanulás) menüt, majd nyomja meg az OK gombot l.

4. Az LCD kijelzőn q „LEARN KEY“ (gomb tanulása) jelenik

meg. Ezután nyomja meg az OK gombot l. Az LCD

kijelzőn q „SELECT KEY“ (gomb kiválasztása) jelenik meg.

5. Először nyomja meg az univerzális távirányítón lévő

betanítandó gombot. Az LCD kijelzőn q „WAITING“

jelenik meg. Az univerzális táriványító ekkor az eredeti

távirányító infravörös jelzésére vár.

6. Irányítsa egymásra mindkét távirányító infravörös érzékelőjét

2^.

7. Most tartsa lenyomva az eredeti távirányító kívánt gombját,

amíg az univerzális távirányító LCD kijelzőjén q

„SUCCESS“ vagy „FAILED“ nem jelenik meg.

8. Ha az LCD kijlezőn q „SUCCESS“ jelenik meg (a folyamat

sikeres), az 5. lépéstől kezdve több gombot is betaníthat.

Ha „FAILED“ jeleni meg (a folyamat sikertelen

volt), ismételje meg a folyamatot az 5. lépéstől.

9. Ha meg szeretné szakítani a betanítási folyamatot,

bármely készülékgombot r megnyomhatja. Ha az LCD

kijelzőn q „WAITING“ jelenik meg, akkor csak az EXIT

gombbal j szakíthatja meg a folyamatot. Ezután az

univerzális távirányító a „LEARN KEY“ üzemmódba tér

vissza (lásd a 4. lépést).

- 48 -


Beprogramozott gomb törlése

1. Nyomja meg a megfelelő készülékgombot.

2. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.

3. Válassza ki a vagy gombbal h a „LEARNING“

feliratot és igazolja az OK gombbal l. Az LCD kijelzőn q

„LEARN KEY“ jelenik meg.

4. A vagy a gombbal h válassza ki a „DELETE KEY"

(gomb törlése) funkciót és az OK gombbal l nyugtázza.

Az LCD kijelzőn q „SELECT KEY“ jelenik meg.

5. Nyomja meg a törlendő betanított gombot. Az LCD

kijelzőn q „SURE DELET“ jelenik meg (biztos benne?)

6. Az OK gombbal l nyugtázhatja a törlést. Az LCD kijelzőn

q „DELETED“, majd ismét „SELECT KEY“ jelenik meg.

7. Ismételje meg az 5-6. lépéseket, ha további gombokat

szeretne letörölni.

8. Ha be szeretné fejezni az üzemmódot, nyomja meg

bármelyik készülékgombot r.

A készülék valamennyi beprogramozott gombjának

törlése

1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .

2. A vagy a gombbal h válassza ki a LEARNING“

pontot és az OK gombbal l igazolja. Az LCD kijelzőn q

„LEARN KEY“ jelenik meg.

3. A vagy a gombbal h válassza ki a „DELETE

DEV" (készülék törlése) funkciót és az OK gombbal l

nyugtázza. Az LCD kijelzőn q „SELECT DEV“ (gomb

kiválasztása) jelenik meg.

4. Válassza ki ahhoz a készülékhez való készülékgombot r,

amelyiknek a betanított gombparancsait törölni szeretné.

5. Az LCD kijelzőn q „SURE DELET“ jelenik meg. Az OK

gombbal l igazolja. Az LCD kijelzőn q „DELETED“

(törölve), majd ismét „SELECT DEV“ jelenik meg.

6. Ismételje meg a 4-5. lépéseket, ha más készülékek

betanított gombparancsait is törölni szeretné.

7. Az EXIT gombbal j az előző státuszhoz tér vissza.

Tudnivaló:

A törlés maga a betanított parancsok számától függően

több percig is eltarthat.

Valamennyi programozott gomb törlése

1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.

2. A vagy a gombbal h válassza ki a LEARNING“

pontot és az OK gombbal l igazolja. Az LCD kijelzőn q

„LEARN KEY“ jelenik meg.

3. A vagy a gombbal h válassza ki a „DELETE ALL“

pontot és az OK gombbal l igazolja.

4. Az LCD kijelzőn q „SURE DELET“ jelenik meg. Az OK

gombbal l igazolja. Az LCD kijelzőn q „DELETED“,

majd ismét „DELETE ALL“ jelenik meg.

5. Az EXIT gombbal j az előző státuszhoz tér vissza.

- 49 -


Tudnivaló:

A törlés maga eltarthat néhány percig. Kérjük, legyen

türelemmel.

Makrók programozása

A MAKRO funkcióval maximum 16 gombparancsot hajthat

végre egyetlen gombnyomásra, azaz több előtte lementett

vezérlési parancsot egy MAKRO gombbal adhat ki. Erre

6 makró memóriahely áll rendelkezésre.

A makró programozás áttekintése:

Makró programozása (számítógépet is beleértve)

Makró programozásához az alábbiak szerint járjon el:

1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.

2. A vagy a gombbal h válassza ki a „MACRO”

pontot és az OK gombbal l igazolja.

3. A vagy a gombbal h válassza ki a „MACRO2"-

„MACRO6" pontot és az OK gombbal l nyugtázza.

4. Az LCD kijelzőn q „SET UP" jelenik meg. Az OK gombbal

l igazolja.

5. Az LCD kijelzőn q „SELECT KEY(gomb kiválasztása)

jelenik meg. Egymás után nyomja meg a kívánt gombokat,

egy készülékgombbal r kezdve. Ha a szakasz nem

készülékgombbal r kezdődik, „ERROR KEY” (rossz

gomb) jelenik meg az LCD kijelzőn q és utána ismét

„SELECT KEY” jelenik meg.

6. Az OK gombbal l mentheti le a beállításokat. Az LCD

kijelzőn q „SUCCESS" jelenik meg és utána pedig a

makró kiválasztás üzemmódja.

7. Ha a beprogramozandó makrók (3. lépés) kiválasztásánál

már foglalt memóriahelyet választ ki, a készülék

setup próbálkozására a „MACRO HAS” (makró foglalt)

kijelzéssel reagál az LCD kijelzőn q. Ezután ismét „SET

UP” jelenik meg. Tehát a memóriahelyet először törölni

kell, mielőtt új tartalmat töltene rá. Ennek módját az

alábbi lépésekben találja meg a „Makró törlése“ alatt.

8. A 3. lépéstől ismételje meg a folyamatot a további makrók

létrehozásához.

9. Az EXIT gombbal j a menüben egy szinttel feljebb juthat.

- 50 -


Tudnivalók:

1. Legfeljebb 16 gombparancsot menthet el egy makróban.

A 16. gombparancs beadása után a makró automatikusan

mentődik és az LCD kijelzésben „SUCCESS” jelenik meg.

2. Nyomja meg az EXIT gombot j, ha mentés nélkül

szeretné elhagyni a programozási módot.

3. Nem menthet le makrót foglalt helyre. Ha új makrót

szeretne programozni, először törölnie kell a régi makrót.

4. „SELECT KEY“ üzemmódban csak az EXIT gombbal j

térhet vissza az előző státuszhoz.

Példa: parancssort szeretne lementeni egy makróban.

A „SELECT KEY” üzemmódban kezdünk.

Kívánt parancssor: TV bekapcsolása => átkapcsolás DVD-re

=> DVD bekapcsolása és lejátszása

SELECT KEY üzemmódban ehhez az alábbi gombparancsokat

adja be: => => => => =>

Makró kivitelezése

Ha előtte beprogramozott makrót szeretne végrehajtani, az

alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg egyszer a MACRO gombot 2@.

2. Az adott számgombbal o hívja le a kívánt makrót (1-6).

Példa: ha a 3. makrót szeretné végrehajtani, először nyomja

meg a makró gombot 2@, majd a számgombot .

Tudnivaló:

Ha 18 másodpercen belül nem nyom meg egy MAKRO

számgombot sem, vagy olyan MAKRO számgombot nyom

meg, amelyhez nincsen programozva makró, akkor nem

lehetséges a makró kivitelezése. Ebben az esetben a

háttérmegvilágítás négyszer egymás után villog.

Makró törlése

Ha előtte beprogramozott makrót szeretne törölni, az

alábbiak szerint járjon el:

1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .

2. A vagy a gombbal h válassza ki a „MACRO"

pontot és az OK gombbal l nyugtázza.

3. A vagy a gombbal h válassza ki a kívánt makrót

és az OK gombbal l nyugtázza. Az LCD kijelzőn q

„SET UP" jelenik meg.

4. A vagy a gombbal h válassza ki a „DELETE"

(törlés) funkciót és az OK gombbal l nyugtázza.

5. Az LCD kijelzőn q „SURE DELET“ jelenik meg (biztos

benne, hogy törli?). Az OK gombbal l nyugtázhatja a

törlést. Az LCD kijelzőn q az éppen törölt makró tárhelye

jelenik meg.

6. A vagy gombbal h több makrót is törölhet.

Ezután a 3. lépéssel folytassa.

7. Az EXIT gombbal j a menüben egy szinttel feljebb juthat.

- 51 -


Kedvenc csatornák

Tudnivaló:

Ez a funkció csak TV, SAT és KABEL üzemmódban áll rendelkezésre

és más készülékeknél nem használható (AUX

üzemmódban is támogatva van, ha itt TV, SAT vagy KABEL

van programozva).

Ezzel a funkcióval csak azt az adót lehet megjeleníteni, melyet

összefoglalt a kedvenc csatornákban. A 15 kedvenc csatorna

bármelyikéhez hozzá lehet rendelni 6 adót, pl. egy csatornához

csak sportadókat, a következőhöz valamennyi

hírközlő adót, stb. Ha be van kapcsolva a gyerekzár, nem

lehet lehívni az adott készülék kedvenceit.

A kedvencek beprogramozásának áttekintése:

FAV (kedvencek) csatornájának beprogramozása

Kedvenc adóit az alábbiak szerint mentheti le:

1. Nyomja meg a programozandó készülékhez tartozó

kívánt készülékgombot r.

2. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.

3. A vagy a gombbal h válassza ki a „FAV CH”

pontot és az OK gombbal l nyugtázza.

4. Az LCD kijelzőn q „SETUPjelenik meg. Az OK gombbal

l igazolja. Az LCD kijelzőn q „FAV- -CH1" jelenik meg.

5. A vagy a gombbal h válassza ki a kívánt FAV

csatornát és az OK gombbal l nyugtázza. Az LCD

kijelzőn q „SELECT KEYjelenik meg.

6. Adja be a számgombokkal o az első adót, amelyet le

szeretne menteni az adott FAV-CH-en (kétjegyű számokhoz

először a gombot s nyomja meg. Miután

megnyomta az adó kiválasztásához a hatodik gombot a

FAV-csatornán, a beállítások automatikusan mentődnek.

Az LCD kijelzőn q „SUCCESS”, majd a következő FAV-

CH jelenik meg. Az OK l, EXIT j, FAV.CH 2$, a számgombok

o és a s kivételével az összes gomb

érvénytelen ilyenkor.

- 52 -


Tudnivaló: Az univerzális távirányító menti a gombok

lenyomását. Ha tehát kétjegyű adót ment le, akkor a

maximális szám 2-re csökken (1 x + 2 számgomb

= 3 lenyomott gomb adónként).

7. Nyomja meg az OK gombot l, hogy lementse a FAV-CH

kódot. Az LCD kijelzőn q „SUCCESS”, majd a következő

FAV-CH jelenik meg.

8. Ha el szeretné hagyni ezt a menüt, nyomja meg annyiszor

az EXIT gombot j, amíg az LCD kijelzőn q a szabvány

kijelzés nem jelenik meg.

Megjegyzés: a FAV csatornák új programozása felülírja a

régi beállításokat. A csatornaszámok beadása a kiválasztott

készülék modellje és márkája szerint változhat.

FAV csatorna lehívása

Ha az előtte programozott kedvenc adókat szeretné lehívni,

nyomja meg a FAV.CH gombot 2$.

Az univerzális távirányító a legkisebb számúnál kezdve

egymás után lehívja a kedvencek csatornájából a beprogramozott

adókat. Ha ismét megnyomja a FAV.CH gombot 2$,

a következő legnagyobb kedvencek csatornájából hívja le

az adókat.

Valamennyi FAV (kedvencek) csatorna törlése

Valamennyi FAV csatorna törléséhez az alábbiak szerint

járjon el:

1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e .

2. A vagy a gombbal h válassza ki a „FAV CH”

pontot és az OK gombbal l nyugtázza. Az LCD

kijelzőn q „SETUP" jelenik meg.

3. A vagy a gombbal h válassza ki a „DEL ALL"

pontot és az OK gombbal l nyugtázza. Az LCD

kijelzőn q „SURE DELET"jelenik meg (biztos benne,

hogy törli?)

4. Az OK gombbal l igazolhatja valamennyi beprogramozott

Fav csatorna törlését. Ezután az LCD kijelzőn q

„DELETED" jelenik meg, majd a „SETUP".

5. Ha el szeretné hagyni ezt a menüt, nyomja meg annyiszor

az EXIT gombot j, amíg az LCD kijelzőn q a szabvány

kijelzés nem jelenik meg.

Tudnivalók:

1. Ha az LCD kijelző q „SURE DELET“-et jelez ki, szakítsa

meg a törlést az EXIT j gombbal.

2. Ha be szeretné fejezni a kedvencek törlésének üzemmódját,

nyomja meg bármelyik készülékgombot r.

3. A FAV csatornákat nem lehet külön letörölni, csak felülírni.

- 53 -


Hangerőszabályozás

Vol +/—, (némítás)

Nyomja meg a „Vol+" gombot a hangerő fokozásához. A

„VOL —“ gombbal visszavehet a hangerőből. Ha némítani

szeretné a hangot, nyomja meg a gombot. Ha még

egyszer megnyomja ezt a gombot, akkor visszatér a hang.

Valamennyi készülék a saját hangerőszabályzását használja,

ha van ilyen. Ha valamelyik képlejátszó készüléknek, például

videólejátszónak vagy DVD lejátszónak nincsen saját hangerőszabályzása,

automatikusan a televíziókészülék hangerőszabályzására

kapcsol át.

Tudnivaló:

1. A hangerőszabályozás audió, számítógép és AUX

üzemmódban nem működik.

2. A hangerőszabályozás nem működik, ha az aktuális készülék

saját hangerőszabályozással és némítási

funkcióval rendelkezik (kivételek előfordulhatnak).

További hangerőszabályozási

funkciók (kivéve számítógép)

Mint már fent is említettük, a hangerőszabályozás automatikusan

történik. Ha azonban az egyik készüléket másikra

szeretnénk programozni, az alábbiak szerint járjunk el:

Tudnivaló:

Az AUDIO és PC készülékek nem rendelkeznek ezzel

a funkcióval.

1. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.

2. A vagy a gombbal h válassza ki a „VPT SETUP"

pontot és az OK gombbal l nyugtázza.

Az LCD kijelzőn q „TO DEV" (a készülékhez) jelenik meg.

3. Most nyomja meg ahhoz a készülékhez tartozó készülékgombot

r (pl. VCR), amelynek küldeni szeretné a hangerőparancsokat.

Ezután „FROM DEV” (a készüléktől)

jelenik meg az LCD kijelzőn q (az a készülék, amelyről

küldi a parancsokat).

4. Most nyomja meg ahhoz a készülékhez tartozó készülékgombot

r (pl. TV), amelynek küldeni szeretné a

parancsokat.

5. Az LCD kijelzőn q „SUCCESS" jelenik meg. A beállítások

mentődnek. Hiba esetén az LCD kijelzőn q „ERROR“

jelenik meg. Ezután ismét „VPT SETUP” jelenik meg.

6. Az EXIT gombbal j lehet elhagyni ezt az üzemmódot.

- 54 -


Vissza a hangerőszabályozáshoz

Ha vissza szeretne térni az egyszerű

hangerőszabályozáshoz, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a kívánt készülékgombot (kivéve számítógép).

2. 3 másodpercnél tovább nyomja le a SET gombot e.

3. A vagy a gombbal h válassza ki a „BASIC VPT"

pontot és az OK gombbal l nyugtázza.

4. Az LCD kijelzőn q „SUCCESS" (siker) jelenik meg.

5. Az EXIT gombbal j lehet elhagyni ezt az üzemmódot.

Kiegészítő funkciók

>>Ha valamelyik beprogramozott készüléket az univerzális

távirányítóval szeretne vezérelni, először nyomja meg a

készülékgombot r.

>>Ezután irányítsa az univerzális távirányítót erre a készülékre

és nyomja meg a kívánt gombot.

> >A számgombokat o pontosan úgy adja be, mint ahogy

ezt az eredeti távirányítón is teszi. Mielőtt kétjegyű számot

adna be, nyomja meg előtte a gombot s.

> >A gombbal a lehet kiválasztani a legutoljára kiválasztott

programtárhelyet.

> >Nyomja meg a GUIDE gombot g, ha el szeretné indítani

az ezzel a funkcióval ellátott készülék elektronikus

műsorvezérlését.

> >Nyomja meg az INFO gombot k, ha a célkészülékről

aktuális műsorinformációkat szeretne kijelezni.

> >A MENU gombon 1( keresztül lehet lehívni az adott célkészülék

beállításához tartozó párbeszédet.

Valamennyi KI

Tudnivaló:

Az ALL OFF (valamennyi ki) gombbal w valamennyi

készüléket automatikusan kikapcsolhatjuk. Ehhez nyomja

meg 2 másodpercen belül kétszer az ALL OFF gombot w.

Ez csak az alábbi feltételek mellett működik:

1. Valamennyi készülék és az univerzális távirányító között

szabad a tér.

2. Nincsen bekapcsolva az automatikus kódkeresés,

a márkakód keresés és a MACRO funkciók.

3. Valamennyi célkészüléknek alkalmasnak kell lenni arra,

hogy távirányítóval ki lehessen kapcsolni őket.

Ha valamennyi készüléket automatikusan be szeretne

kapcsolni, nyomja meg 2 másodpercen belül kétszer újra

a gombot w.

- 55 -


Automatikus adó továbbkapcsolás

Tudnivaló:

1. Ezzel a funkcióval valamennyi adót gyors egymásutánban

le lehet hívni, anélkül, hogy kézzel tovább kellene kapcsolnia.

2. Ez a funkció csak TV-hez áll rendelkezésre.

3. A funkció AUX-hoz is rendelkezésr áll, ha ott TV

készüléket adtunk meg.

4. Tartsa 3 másodpercig lenyomva a CH+ vagy CH— y

gombot. Ezután 1,5 másodpercenként felvillan az infravörös

jel 3) és a következő adó jelenik meg.

5. A távirányító ilyenkor folyamatosan 1,5 másodpercenként

a CH+ ill. CH— parancsot küldi, míg meg nem

nyomja valamelyik gombot. A háttérmegvilágítás (amenynyiben

be van kapcsolva) minden egyes infravörös átvitelnél

röviden kialszik.

6. Nyomja meg valamelyik gombot, ha be szeretné fejezni

az automatikus adó továbbkapcsolást.

Alternatív gombkiosztás teletext

üzemmódban

Ha a távirányító teletext üzemmódban van (a TTX ON/OFF

gomb i megnyomásával), a CH+/CH— gombok y és

a lejátszógombok a teletext (VT) vezérlésére szolgálnak.

A teletext kikapcsolása után a gombok ismét megszokott

funkcióikkal üzemelnek:

Gomb Normál funkció Funkció VT üzemmódban

teletext indítása

teletext befejezése

1 programhellyel

továbbkapcsol

1 programhellyel

visszakapcsol

a lejátszás indítása

felvétel indítása

a lejátszás

megállítása

a lejátszás

megállítása

1 oldal előre

1 oldal vissza

indexoldal lehívása

aloldal lehívása

oldalkeresés megállítása

automatikus oldallapozás

megállítása

Tudnivaló:

A funkció csak európai TV üzemmódban áll rendelkezésre

és a TV-nek rendelkeznie kell teletext modullal.

- 56 -


Alternatív gombkiosztás PIP üzemmódban

Tudnivaló:

A PIP funkció (kép a képben) csak TV üzemmódban elérhető.

Televíziókészülékének támogatnia kell ezt a funkciót.

A PIP funkciót a PIP gombbal lehet ki- és bekapcsolni. Ha

a távirányító PIP üzemmódban van, az alábbi gombok a

PIP funkciók vezérlését szolgálják:

Gomb Normál funkció Funkció PIP üzemmódban

felfele a menüben PIP +

lefele a menüben PIP —

AV-ra kapcsolás

PIP forrás

balra a menüben

PIP méret

jobbra a menüben

PIP helyzet

Hiba / Hibakezelés

A készülék nem reagál a távirányítóra.

>>Ellenőrizze az elemeket. Legyen bennük elegendő

feszültség és megfelelően legyenek behelyezve.

> >Jó készülékgombot r nyomott meg a kívánt készülékhez?

>>Ellenőrizze, hogy a célkészülékhez a megfelelő kód van-e

beprogramozva (lásd „A távirányító programozása“ részt).

A távirányító nem továbbítja megfelelően

a parancsokat.

>>Nyomja meg a megfelelő készülékgombot, hogy a

távirányítót a megfelelő üzemmódba kapcsolja.

>>Az elemekben legyen elegendő feszültség és megfelelően

legyenek behelyezve.

>>Lehet, hogy rossz kódot használt. Indítsa el a márkakód

keresést, az automatikus kódkeresését vagy a közvetlen

kódbeadást (kézileg).

A távirányító nem kapcsolja át a készüléken az adót.

> >Nyomja meg a megfelelő készülékgombot r, hogy

a távirányítót a megfelelő üzemmódba kapcsolja.

- 57 -


Amennyiben az eredeti távirányítón nincsen „-/--“ gomb,

a CH+/— gombbal y vagy a számgombokkal váltson

adót.

>>Ha ez sem működne, lehet, hogy be van kapcsolva erre

a készülékre a gyermekzár.

A távirányító néhány gombja nem működik

megfelelően.

>>Az univerzális távirányító esetleg nem rendelkezik a készülék

eredeti távirányítójának valamennyi funkciójával.

>>Lehet, hogy nem az optimális kódot programozta be.

Keressen olyan kódot, mely a célkészülék több funkcióját

támogatja.

A távirányító nem reagál többet, ha megnyomom

valamenyik gombot.

>>Az elemekben legyen elegendő feszültség és megfelelően

legyenek behelyezve.

>>Irányítsa a távirányítót a készülékre.

Az LCD kijelző semmit nem jelez ki.

>>Az elemekben legyen elegendő feszültség és megfelelően

legyenek behelyezve.

>>Lehet, hogy a kontraszt túl kicsire van beállítva. Növelje

a kontraszt beállítását.

Ártalmatlanítás

Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási

hulladékba. Ez a termék a 2002/96/EC európai

irányelv hatálya alá tartozik.

Uiverzális távirányító

• Az univerzális távirányítót vagy annak részeit engedélyezett

hulladékhasznosító cégnek, vagy a helyi hulladékgazdálkodó

szervnek adja át.

• Vegye figyelembe az érvényben lévő idevonatkozó

előírásokat. Kétség esetén vegye fel a kapcsolatot a

hulladékfeldolgozó vállalattal.

Elemek/akkuk

• Az elemeket/akkukat nem szabad a háztartási hulladékba

dobni.

• Az elemek mérgezőanyagokat tartalmazhatnak, melyek

káros hatással vannak a környezetre. Az elemeket/akkukat

ezért mindenképpen az érvényes törvényes előírásoknak

megfelelően selejtezze ki.

• Minden felhasználó törvényes kötelessége, hogy az

elemeket/akkukat leadja lakóhelye gyűjtőhelyén vagy

a kereskedőnél. Ez a kötelezettség azt a célt szolgálja,

hogy az elemek/akkuk környezetkímélő ártalmatlanításra

kerülhessenek.

• Az elemeket és akkukat csak lemerült állapotban adják le.

- 58 -


Valamennyi csomagolóanyagot juttasson el

a környezetbarát hulladékhasznosítóhoz.

CE megfelelőség

A készülék az elektromágneses összeférhetőségről szóló

2004/108/EC irányelv alapvető elvárásainak és más

vonatkozó előírásoknak megfelelően lett bevizsgálva és

engedélyezve.

Gyártja

KOMPERNASS GMBH

BURGSTRASSE 21

44867 BOCHUM, GERMANY

www.kompernass.com

Műszaki adatok

Vezérelhető

készülékek száma: 8

Mérete H x Sz x M: 225 x 56 x 28 mm

Súly :

120 g (elemek nélkül)

Lézer:

1-es lézerosztály

Az elemek áramellátása: 2 db 1,5 V-os AAA /

LR03 mini ceruza elem

(nem tartozék)

Fontos tudnivalók a garanciával

kapcsolatban

A készülékre 3 év garanciát adunk a vásárlás dátumától

számítva. Amennyiben szigorú minőségi előírásaink ellenére

a készülék reklamációjára lenne oka, kérjük, hívja fel a

szerviz forródrótot. Ha a reklamáció telefonos elintézése

nem lehetséges, ott

• munkaszámot (RMA számot) valamint

• egy címet kap, ahova a terméket a garancia érvényesítésére

beküldheti.

Kérjük, hogy beküldés esetén mellékelje a vásárlási bizonylat

(pénztári blokk) másolatát. A készüléket szállítás szempontjából

biztonságosan kell becsomagolni és az RMA számot

jól láthatóan kell feltüntetni. Az RMA-szám nélkül beküldött

készülékek nem kerülnek feldolgozásra.

- 59 -


Tudnivaló: A garancia csak az anyag- és gyártási

hibákra vonatkozik.

A garancia nem vonatkozik

• a kopó alkatrészekre

• a törékeny alkatrészek, pl. kapcsolók vagy akkuk sérüléseire.

A termék csak magán és nem pedig kereskedelmi használatra

készült. A garancia érvényét veszti visszaélésszerű vagy

szakavatatlan kezelés, erőszak alkalmazása vagy olyan

beavatkozások esetén, amelyeket nem engedélyeztetett

szervizelő üzleteink hajtottak végre. Törvényes szavatossági

igényeit ez a garancia nem korlátozza.

- 60 -


- 61 -


- 62 -


- 63 -


- 64 -

More magazines by this user
Similar magazines