CHOCOLATE FOUNTAIN - Kompernass

kompernass.com

CHOCOLATE FOUNTAIN - Kompernass

ČOKOLÁDOVÁ

FONTÁNA KH 1091

Účel použití

Tento přístroj je určen k tomu, aby se tekutá čokoláda

udržovala v tekém stavu a mohla přetékat přes

čokoládovou fontánu.

Zařízení je určeno pro použití v uzavřených prostorách

v soukromé domácnosti a ne pro komerční nebo

průmyslové účely.

Bezpečnostní pokyny

Nebezpečí požáru!

• Zkontrolujte před připojením, zda druh proudu

a síťové napětí odpovídají údajům na typovém

štítku.

• Nepokládejte přístroj do blízkosti hořlavých

materiálů, výbušných nebo hořlavých plynů.

• Nestavějte přístroj do blízkosti plynových hořáků,

elektrických sporáků nebo jiných tepelných zdrojů.

• K provozu spotřebiče nepoužívejte externí minutník

ani zvláštní dálkové ovládání.

Nebezpečí úrazu elektrickým

proudem!

• Před každým použitím přístroje zkontroluje síťový

kabel a zástrčku. Bude-li síťový kabel tohoto

přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem,

jeho zákaznickým servisem nebo osobou

s podobnou kvalifikaci, aby se zabránilo

nebezpečí zranění.

• Nepokládejte síťový kabel přes ostré hrany nebo

v blízkosti horkých ploch či předmětů. Izolace

kabelu se může poškodit.

• Pokud přístroj nepoužíváte, vytáhněte zástrčku

ze sítě, což platí i před čištěním.

• Nechte přístroj zchladnout a vytáhněte zástrčku

ze zásuvky předtím, než vyjmete nebo nasadíte

díly příslušenství.

Přístroj nikdy neponořujte do vody či jiných tekutin.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Pozor! Poškození přístroje!

• Přístroj používejte jen uvnitř budov.

• Přístroj nikdy nepokládejte na plynový či

elektrický sporák a horkou troubu ani vedle

těchto přístrojů.

• Používání příslušenství, které nebylo schváleno

výrobcem, může vést k poškození přístroje. Přístroj

může být používán pouze k účelu, pro který

je určen. V opačném případě zanikají záruční

práva.

• Tento přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním

ustanovením. Zkoušení, opravy a technickou

údržbu smí provádět jen specializované prodejny.

V opačném případě zaniká záruka.

• Nevytahujte zástrčku ze zásuvky škubáním za

kabel.

Nebezpečí poranění!

• Před vyjmutím jednotlivých částí je třeba nechat

přístroj vychladnout.

• Prodlužovací kabel uložte tak, aby přes něj

nikdo nemohl klopýtnout nebo za něj zatáhnout.

• Nebezpečí udušení! Děti se mohou udusit při

nevhodném zacházení s obalovým materiálem.

Proto obalový materiál ihned po vybalení přístroje

odstraňte a uschovejte jej mimo dosah dětí.

• Při nepoužívání a před každým čištěním přístroje

vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

• Neposouvejte čokoládovou fontánou, když se

v ní nachází horká a tekutá čokoláda. Nebezpečí

popálení!

• Tento přístroj není určen k tomu, aby jej používaly

osoby (včetně dětí), které mají omezené fyzické,

senzorické nebo duševní schopnosti či nedostatek

zkušeností a/nebo znalostí, ledaže by jej používaly

pod bezpečnostním dohledem zodpovědné osoby

nebo by od ní obdržely pokyny, jak přístroj

používat.

• Děti by neměly být ponechány bez dozoru, aby

se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

- 26 -

More magazines by this user
Similar magazines