CHOCOLATE FOUNTAIN - Kompernass

kompernass.com

CHOCOLATE FOUNTAIN - Kompernass

ČOKOLADNI ZDENAC

KH 1091

Upotreba u skladu sa namjenom

Ovaj uređaj je namijenjen za održavanje agregatnog

stanja tekuće čokolade i za njeno prevođenje preko

bunara za čokoladu. Uređaj je namijenjen isključivo

za uporabu u zatvorenim prostorijama u okviru

privatnog domaćinstva, a ne za gospodarske ili

industrijske svrhe.

Sigurnosne napomene

Opasnost od požara!

• Prije priključivanja uređaja prekontrolirajte, da li

vrsta struje i mrežni napon odgovaraju podacima

na tipskoj ploči uređaja.

• Uređaj ne postavljajte u blizini zapaljivih materijala

i eksplozivnih i/ili zapaljivih plinova.

• Ne postavljajte uređaj u blizini plinskih pećica,

električnih štednjaka ili drugih izvora topline.

• Ne koristite eksterni rasklopni sat ili odvojeni daljinski

sustav za rad sa uređajem.

Opasnost od strujnog udara!

• Prije svake upotrebe uređaja prekontrolirajte

napojni kabel i utikač. Ukoliko dođe do oštećenja

napojnog kabela uređaja, on mora biti zamijenjen

od strane proizvođača, servisne ispostave ili

druge kvalificirane osobe, kako bi bila isključena

mogućnost nastanka opasnosti.

• Mrežni kabel ne postavljajte preko oštrih ivica

ili u blizini vrućih površina ili predmeta. Izolacija

kabela bi mogla biti oštećena.

• Ako uređaj ne koristite, ali i prije čišćenja, molimo

izvucite mrežni utikač.

• Pustite uređaj da se ohladi i izvucite utikač dovoda

struje, prije nego što vadite ili umećete dijelove

opreme.

Uređaj ne uronite u vodu ili u druge tekućine.

Opasnost od strujnog udara!

Oprez! Oštećenje uređaja!

• Uređaj koristite samo u unutrašnjim prostorijama.

• Uređaj nikada ne postavljajte na plinski, električni

ili vrući štednjak niti pokraj njega.

• Korištenje opreme, koja nije preporučena od strane

proizvođača uređaja, može dovesti do oštećenja

uređaja. Uređaj koristite isključivo za predviđene

namjene. U protivnom pravo na jamstvo

proizvođača prestaje važiti.

• Ovaj uređaj odgovara dotičnim sigurnosnim odredbama.

Kontrola, popravak i tehničko servisiranje

smiju biti vršeni isključivo od strane kvalificiranog

stručnog osoblja. U protivnom pravo na jamstvo

prestaje važiti.

• Utikač ne vadite iz utičnice povlačenjem napojnog

kabela.

Opasnost od ozljeđivanja!

• Prije skidanja pojedinih dijelova pustite uređaj da

se ohladi.

• Produžni kabel postavite tako, da se nitko preko

njega ne može protepsti i da ne može doći do

nehotičnog povlačenja.

• Opasnost od gušenja! Djeca se mogu ugušiti pri

nenamjenskoj upotrebi materijala ambalaže.

Ovaj materijal zbrinite odmah nakon raspakiranja

uređaja, ili ga čuvajte na mjestu nedostupnom djeci.

• Kada ne upotrebljavate uređaj ili kada ga želite

čistiti, izvucite utikač iz utičnice.

• Ne pomičite bunar za čokoladu, kada se vruća

i tekuća čokolada u njemu nalazi. Opasnost od

opeklina!

• Ovaj uređaj nije namijenjen da bude korišten od

strane osoba (uključujući djecu) sa ograničenim

fizičkim, senzoričnim i mentalnim osobinama

i nedostatkom iskustva ili znanja, osim ako ove

osobe stoje pod nadzorom druge osobe zadužene

za njihovu sigurnost, ili ako su od nje primili upute

za ispravno korištenje uređaja.

• Djeca bi trebala biti pod nadzorom, čime treba

biti osigurano da se ne mogu igrati ovim uređajem.

- 38 -

More magazines by this user
Similar magazines