Orbital Sander - Kompernass

kompernass.com

Orbital Sander - Kompernass

Úvod

V tomto návodu k obsluze se používají následující piktogramy / symboly:

Čtěte návod k obsluze!

Třída ochrany II

Dodržujte bezpečnostní pokyny a řiďte se upozorněními!

Pozor na zranění elektrickým proudem! Nebezpečné

elektrické napětí – nebezpečí smrtelného

úrazu!

Nebezpečí výbuchu!

Tak se budete bezpečně chovat.

Noste ochranné brýle, ochranu sluchu, ochrannou

masku proti prachu a ochranné rukavice.

Nedovolte dětem ani jiným osobám, aby se přibližovaly

k elektrickému nástroji v době, kdy jej používáte.

V ~

Voltů (Střídavé napětí)

Zařízení chraňte před deštěm nebo vlhkem. Vniknutí

vody do elektrického zařízení zvyšuje riziko úrazu

elektrickým proudem.

Poškozený přístroj, síťový kabel nebo zástrčka

W Wattů (Příkon) představují riziko ohrožení života elektrickým

proudem. Pravidelně kontrolujte stav zařízení, síťového

kabelu, síťové zástrčky.

n 0

dimenzační otáčky při chodě na prázdno

Obal i přístroj nechte zlikvidovat v souladu s

předpisy o ochraně životního prostředí!

Excentrická bruska XQ 600

Broušení velkých ploch.

Na dřevo, umělou hmotu a kovy

Q Úvod

Před prvním uvedením do provozu se laskavě

bezpodmínečně seznamte s funkcemi

přístroje a informujte se o

správném zacházení s elektrickými nástroji. K tomu

si přečtěte následující návod k obsluze. Uschovejte

si, prosím, tento návod. Předejte veškeré podklady

při dalším předání přístroje třetím stranám.

Q Účel použití

Přístroj je určen k suchému broušení a leštění dřeva,

kovů a laků. Jakékoliv jiné použití nebo úprava stroje je

pokládána za rozpor s účelem použití a představuje

značné nebezpečí poranění. Za škody vzniklé z

použití k nestanovenému účelu nepřevezme výrobce

ručení. Výrobek není určen pro průmyslové použití.

Q Vybavení přístroje

1 ruční spínač DUO-START

2 spínač ZAP / VYP

3 aretační knoflík

4 přihrádka na zachycování prachu

5 regulační kolečko předvolby počtu otáček

6 tlačítko otevírání přihrádky na zachytávání prachu

7 odsávací kroužek

8 brusný talíř

9 brusný list

10 čelní spínač DUO-START

11 adaptér pro externí odsávání (obr. D)

Q Rozsah dodávky

1 excentrická bruska XQ 600

2 brusné listy (1 x zrnitost 80, 1 x 120)

1 přihrádka na zachytávání prachu

1 odsávací adaptér

1 návod k obsluze

1 sešit „Záruka a servis“

46 CZ

More magazines by this user
Similar magazines