Orbital Sander - Kompernass

kompernass.com

Orbital Sander - Kompernass

Všeobecné bezpečnostné pokyny

funkcia prístroja. Poškodené časti dajte

pred použitím prístroja opraviť. Príčinou mnohých

úrazov je zlá údržba elektrického náradia.

e) Rezné nástroje udržiavajte ostré a

čisté. Starostlivo ošetrované rezné nástroje

s ostrými reznými hranami sa menej zasekávajú

a dajú sa ľahšie viesť.

f) Elektrické náradie, príslušenstvo,

vkladané nástroje, atď. používajte

v súlade s týmito pokynmi a tak, ako

je to predpísané pre tento špeciálny

typ prístroja. Pritom zohľadnite pracovné

podmienky a vykonávanú činnosť.

Používanie elektrického náradia na iné

než vyhradené účely môže viesť k nebezpečným

situáciám.

J

J

J

J

J

J

Bezpečnostné pokyny

špecifické pre excentrickú

brúsku

Keď pracujete vonku, pripojte prístroj cez prúdový

chránič s maximálnym prúdom 30 mA.

Upevnite obrábaný kus. Používajte upínacie

zariadenia alebo zveráky na uchytenie obrábanej

súčasti. Je to bezpečnejšie než držať ju

rukou.

V žiadnom prípade si neopierajte ruky vedľa

alebo pred prístrojom, ani o opracovávanú

plochu, lebo pri pošmyknutí hrozí nebezpečenstvo

poranenia.

Pri nebezpečenstve ihneď vytiahnite zástrčku zo

zásuvky.

Sieťovú šnúru veďte vždy dozadu od prístroja.

Nebezpečenstvo požiaru od odlietavajúcich

iskier! Keď brúsite kovy,

môžu odlietavať iskry. Dajte preto bezpodmienečne

pozor na to, aby neboli ohrozené žiadne

osoby, a aby žiadne horľavé materiály neboli

v blízkosti pracoviska.

Varovanie! Jedovaté plyny!

Práca so škodlivým alebo jedovatým prachom

znamená ohrozenie zdravia pre obsluhujúce

alebo v blízkosti sa nachádzajúce osoby.

Noste ochranné okuliare a masku

proti prachu!

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Pri dlhšie trvajúcej práci s drevom a hlavne pri

opracovávaní materiálov, kde vzniká zdraviu

škodlivý prach, pripojte prístroj k vhodnému

externému odsávaciemu zariadeniu.

Pri opracovávaní umelých hmôt, farieb, lakov a

pod. zabezpečte dostatočné vetranie.

Nenapúšťajte materiály ani obrábané plochy

tekutinami obsahujúcimi rozpúšťadlá.

Zohriatím pri škrabaní by mohli vzniknúť zdraviu

škodlivé alebo jedovaté plyny.

Vyhnite sa brúseniu olovo obsahujúcich farieb

alebo iných zdraviu škodlivých materiálov.

Materiály obsahujúce azbest sa nesmú

opracovávať. Azbest sa považuje za rakovinotvornú

látku.

Vyhnite sa styku s bežiacim brúsnym listom.

Prístroj používajte len s nasadeným brúsnym listom.

Nikdy nepoužívajte prístroj na iné účely, než

na ktoré bol určený. Používajte len originálne

diely a príslušenstvo.

Prístroj veďte proti obrobku zapnutý. Po opracovaní

prístroj zdvihnite nad obrobok a až potom

ho vypnite.

Pred odložením nechajte vypnutý prístroj celkom

zastať.

Prístroj musí byť vždy čistý, suchý a nezaolejovaný.

Q Originálne príslušenstvo /

prídavné zariadenia

J

Používajte iba také príslušenstvo, ktoré je uvedené

v návode na použitie. Používanie iných

vkladaných nástrojov alebo iného príslušenstva,

než je odporúčané v návode na použitie, môže

pre vás znamenať riziko poranenia.

Q Všetko pochopené?

J

Po oboznámení sa s pokynmi, funkciami a

ovládaním prístroja môžete začať s prácou.

Len pri zohľadnení všetkých údajov a pokynov

výrobcu pracujete najbezpečnejšie.

SK

59

More magazines by this user
Similar magazines