Views
4 years ago

Informace o aktivitách financovaných z prostředků Fondu ... - Krkonoše

Informace o aktivitách financovaných z prostředků Fondu ... - Krkonoše

PROPAGAČNÍ A

PROPAGAČNÍ A INFORMAČNÍ MATERIÁLY O KRKONOŠÍCH KRKONOŠE – LYŢAŘSKÝ RÁJ Skládačka obsahuje informace o široké lyţařské nabídce ve skiareálech i v dalších místech regionu, které jsou přispěvateli do Fondu CR (lyţařská střediska, které se nepodílejí příspěvkem na Fondu CR jsou uvedena jen rámcově). TURISTICKÉ NOVINY KRKONOŠSKÁ SEZONA byly vydány pro letní sezonu 2010, připravuje se zimní 2010/2011. Obsahují zajímavosti z historie i přítomnosti, tipy na výlety, uţitečné rady pro návštěvníky regionu v zimním a letním období i informace o významných sportovních, společenských a kulturních akcích. Jsou vydávány v českém, německém a polském jazyce. KRKONOŠE OD JARA DO PODZIMU Skládačka poskytuje zájemcům o pobyt v Krkonoších v českém jazyce, angličtině a polštině informace o široké škále nejrůznějších moţností pro plánování návštěvy nebo dovolené v Krkonoších od jara do podzimu. Vedle velké přehledné mapy jsou zde typy na cykloturistiku, hipoturistiku, různé adrenalinové proţitky, moţnosti koupání i náměty kam za folklórem, tradicemi a kulturou. KRKONOŠE ZE SEDLA KOLA Nabízí zájemcům o cykloturistiku v Krkonoších a Podkrkonoší na přehledné mapě v češtině, němčině, angličtině a polštině pohled na širokou sít značených cyklotras v tomto regionu, tipy na cyklovýlety, i informace o krkonošských cyklobusech, krkonošské bikearéně a desatero cykloturisty v Krkonošském národním parku. KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY Propagační letáky a plakáty obsahují přehledné a kompletní informace o provozu autobusových linek Krkonošských cyklobusů. Nabízejí v českém, německém a anglickém jazyku jízdní řády jednotlivých linek, přípoje a také tipy na výlety s vyuţitím cyklobusů. KALENDÁŘ UDÁLOSTÍ – KRKONOŠE 2010 Krkonoše – svazek měst a obcí pravidelně vydává jednoduchou formu tištěného propagačního materiálu kalendář očekávaných událostí. Avizuje místní folklórní či lidové svátky, odkazy na dny s tradičními řemesly, poutě, pivní slavnosti, přehled dalších kulturních, sportovních a společenských událostí pořádaných v turistickém regionu Krkonoše, Podkrkonoší, ale i na polské straně hor. Uvedené informační a propagační materiály o aktuální turistické nabídce v Krkonoších byly distribuovány zdarma přes krkonošské skiareály, informační centra v Krkonoších, v polských Krkonoších, Českém ráji, v Liberci, Hradci Králové, Praze a na všech veletrzích zahraničních i tuzemských, jichţ se Svazek Krkonoše účastnil. OFICIÁLNÍ INTERNETOVÁ PREZENTACE KRKONOŠ NA WWW.KRKONOSE.EU V průběhu roku 2009 byla ve spolupráci se Sitour Česká republika s.r.o. připravena koncepce obsahu, členění a odpovědnosti za vytvoření a následný provoz zcela nové internetové prezentace Krkonoš na www.krkonose.eu. Webové stránky byly uvedeny do provozu v závěru roku 2009, jsou soustavně aktualizovány SOUSTAVNÁ A DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE S MÉDII V rámci této činnosti Svazek pravidelně, zhruba jednou týdně, informuje o činnosti, novinkách, výsledcích i problémech především cestovního ruchu v Krkonoších jak své partnery, tak i širokou veřejnost. Tyto tiskové zprávy jsou zasílány mimo jiné i přispěvatelům do Fondu cestovního ruchu Krkonoš.

SPOLUFINANCOVÁNÍ KRAJSKÝCH GRANTŮ, DARU NADACE ČEZ, PROJEKTŮ ZE STRUKTURÁLNÍCH EVROPSKÝCH FONDŮ APOD. Spolufinancování celokrkonošských projektů z Fondu cestovního ruchu, které i díky podpoře výše uvedených subjektů umoţnilo jejich pokračování v roce 2009: KRKONOŠE – LYŢAŘSKÝ BĚŢECKÝ RÁJ Projekt úspěšně propaguje od roku 2000 Krkonoše doma i v zahraničí. Je postaven na spolupráci velkých i malých lyţařských areálů, podnikatelů, měst a obcí, Správy Krnap, Horské sluţby a mnoha dalších. Vychází z Dohody o zásadách spolupráce a rozdělení odpovědnosti za realizaci projektu „Krkonoše – lyţařský běţecký ráj“, která byla přijata v závěru roku 2008. Podařilo se nám přispět jednotlivým upravovatelům lyţařských běţeckých tratí na zimní sezonu 2009/10 z celkových uznatelných nákladů 978,- Kč na jednu vykázanou motohodinu (bez odpisů, případných oprav a servisu), dle pravidel Královéhradeckého a Libereckého kraje, částkou 444,- Kč. To znamená 44 % z těchto nákladů. Bylo dokončeno jednání se Správou Krnap o vydání nového Rozhodnutí, které stanoví upřesněné podmínky pro úpravu a údrţbu lyţařských běţeckých tratí v rámci projektu Krkonoše – lyţařský běţecký ráj. V roce 2010 byly také dokončeny projekty značení a turistické orientace vybraných upravovaných lyţařských běţeckých tras v systému Krkonoše – lyţařský běţecký ráj a k tomu pro jednotlivé upravovatele, v královéhradecké i liberecké části Krkonoš, zajištěny potřebné orientační prvky. Ve spolupráci s firmou CarPo System, s.r.o. byly do roleb upravujících běţecké trasy v okolí Rokytnice nad Jizerou a Stráţného instalovány monitorovací moduly GPS, které slouţí veřejnosti pro přehled o upravenosti jednotlivých běţeckých tras. Výstupem jsou takřka okamţité informace o stáří úpravy, které naleznou na webových stránkách www.bilestopy.cz. KRKONOŠE ZE SEDLA KOLA Jde o projekt, jehoţ cílem bylo v uplynulých 2 – 3 letech podstatným způsobem zlepšit v horských, ale zvláště v podhorských oblastech Krkonoš podmínky pro cykloturistiku. V tomto období se podařilo především v podhorské části Krkonoš v Královéhradecké i Liberecké kraji vyznačit a cyklistickým orientačním mobiliářem vybavit přes 200 km nových cyklotras s jejich napojením na cyklotrasy v Krnapu a na druhou stranu do širšího podhůří jak směrem k Českému ráji, tak i k Podzvičinsku. Konkrétně byly vybaveny mobiliářem (informační panely s mapou, lavičky, přístřešky, rozcestníky) cyklotrasy ve městech a obcích: Trutnov, Malá Úpa, Hostinné, Ţacléř, Dolní Kalná, Dolní Olešnice, Dolní Lánov, Chotěvice, Studenec, Martinice v Krkonoších, Vítkovice v Krkonoších, Poniklá a Benecko. Současně byla zajištěna i provázanost cyklotras na lanové dráhy a cyklobusy, včetně financování a propagace. KRKONOŠSKÉ CYKLOBUSY Šestý ročník (2009) Krkonošských cyklobusů vyuţilo rekordní mnoţství turistů (39720), byl přepraven rekordní počet jízdních kol (4529). Na libereckém území jsou autobusy zařazeny do dopravní obsluţnosti a Královéhradeckém kraji je finanční dorovnání ztrátovosti řešeno grantovým programem. Náklady na celý projekt 2 650 tis. Kč. Do projektu jsou zapojeni tři dopravci. Autobusy za 83 jízdních dnů, (provoz od 30.5.-27.9.2009) najely 72 672 km, zastavily ve 41 obcích a na 138 autobusových zastávkách.

Informace ministerstva dopravy pro řidiče o cestování do zahraničí
N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e
Program činnosti Krkonoše svazek měst a obcí v oblasti cestovního ...
Změna kategorizace zdravotnických prostředků - BMT Medical ...
výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve ...
6. měření účinku frekvenčního měniče a opravných prostředků na ...
Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných ...
Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální ...
Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální ...
Informace o přijímacích zkouškách podle ... - Filozofická fakulta
Základní informace o systému kritických bodů HACCP
Aktuální informace č. 39/2003 - Ústav zdravotnických informací a ...
Informace k hlasovaní pro voliče ve zdravotnických a jiných zařizeních
Informace o projektu Domu národnostních menšin v Praze
O Důležité informace ze školyO O Informace z ... - ZŠ Mládežnická
Informace pro rodiče nových dětí - Mateřské školy Kopřivnice
Informace pro vývojáře agendových informačních systémů - Správa ...
Bližší informace k výprodeji technických fréz najdete ... - Cominvest CZ
Podrobnější informace o automatických kotlích na pelety Atmos.
Informace o studiu v Německu - Česko-německé fórum mládeže
Informace pro uchazeče o rigorózní řízení - Univerzita Jana Amose ...
O mých zahraničních učitelích a co jsem se od nich ... - E-psychologie
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Trio - PEMA Velkoobchod drogerie
RO Z H OVO R S P Ř E D S E D K Y N Í A K A D E M I C K É H O S E N ...
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: MC 62 - ELCHEMCo
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: ZA 35 IT - ELCHEMCo
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: W 363 - ELCHEMCo
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: ELCG - ELCHEMCo