Views
4 years ago

Informace o aktivitách financovaných z prostředků Fondu ... - Krkonoše

Informace o aktivitách financovaných z prostředků Fondu ... - Krkonoše

SPOLUPRÁCE A KOORDINACE

SPOLUPRÁCE A KOORDINACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V KRKONOŠSKÉM REGIONU V roce 2008 zahájilo svoji činnost Regionální turistické informační centrum Krkonoše se sídlem ve Vrchlabí. Jeho hlavním posláním je poskytování turistických informací reálným i potenciálním návštěvníkům města Vrchlabí a celého turistického regionu Krkonoše a vytváření dalších předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu na daném území. Je odpovědným za koordinaci sběru, třídění, archivaci, aktualizaci a distribuci turistických informací v krkonošském regionu ve spolupráci s ostatními infocentry v území. Regionální informační centrum je organizátorem účasti zástupců 20 infocenter certifikovaných státní agenturou CzechTourism z celých Krkonoš na pravidelných měsíčních koordinačních poradách. Zde se projednávaly aktuální záměry a konkrétní potřeby podpory cestovního ruchu v krkonošském regionu i v jednotlivých lokalitách, které infocentra reprezentují. Koordinovala se účast na veletrzích a dalších akcích cestovního ruchu doma i v zahraničí, diskutovaly zkušenosti z probíhající zimní a letní sezony v územních podmínkách. Vzájemně se vyměňovaly informace o připravovaných akcích, i propagační materiály jak pro potřebu jednotlivých infocenter, tak i pro další akce cestovního ruchu, zejména veletrhy.

2. NABÍDKA PŘISPĚVATELŮM DO FONDU CESTOVNÍHO RUCHU KRKONOŠ NA ROK 2011 Podpora prioritních celokrkonošských projektů: - Krkonoše – lyţařský běţecký ráj, koordinace, propagace i zajištění příspěvků na spolu financování nákladů upravovatelům, které s touto činností mají spojené (náklady na provoz upravovacích strojů, značení tras, vybavení tras a významných orientačních míst novými velkoplošnými venkovními mapami, apod.) Snaha o zapojení dalších upravovatelů do monitoringu úpravy běţeckých tras pomocí GPS modulů z důvodu zkvalitnění sluţeb veřejnosti. - Krkonoše ze sedla kola, značení, údrţba, doplnění mobiliáře na cyklotrasách především v Krkonošském národním parku, jejich provázanost na lanové dráhy a cyklobusy, zajištění financování, propagace. - Provoz Krkonošských cyklobusů zajišťující letní turistickou a cykloturistickou dopravu z podhůří na vrcholy hor a do středisek k lanovkám, koordinace projektu a jeho financování, propagace. - Distribuce informačních a propagačních materiálů na všechna spolupracující informační centra v Krkonoších a Podkrkonoší (20) a další informační centra Správy Krkonošského národního parku. - Moţnost prostřednictvím tiskových zpráv Svazku informovat o aktuálních novinkách, účastnit se tiskových besed a konferencí a dalších jednání ke koncepci rozvoje Krkonoš, zejména podpory cestovního ruchu apod. - Vyuţití oficiálního celokrkonošského informačního webu www.krkonose.eu, který zprostředkovává a poskytuje aktuální informace o moţnostech Krkonoš v oblasti cestovního ruchu. Konkrétně se přispěvatelům do Fondu CR Krkonoš nabízí následující moţnosti: - Prezentace zimní nabídky, lyţařských sjezdových a běţeckých tratí i dalších sluţeb provozovatelů skiareálů v turistických novinách Krkonošská sezona na zimu 2010/2011, vydávaných ve formátu A3, 24 barevných stran, ve 3 jazykových mutacích (čeština, němčina, polština) v 60.000 výtiscích, distribuovaných zdarma na všechna informační centra v Krkonoších, v polských Krkonoších, Českém ráji, v Liberci, Hradci Králové, Praze a na všechny veletrhy, zahraniční i tuzemské, jichţ se Svazek Krkonoše účastní. - Prezentace letní nabídky středisek a podnikatelů, provozu lanovek, případně dalších turistických atrakcí v turistických novinách Krkonošská sezona na léto 2011. Dále pak ve formě pozvánky i na zimu 2011/2012. Letní noviny jsou vydávány ve formátu A3, 24 barevných stran, ve 3 jazykových mutacích (čeština, němčina, polština) v 70.000 výtiscích, distribuovaných stejným způsobem jako výše uvedená zimní Krkonošská sezona. - Moţnost prezentace v zimním i letním vydání turistických novin (jakoţ i moţnost vyuţití všech dalších uvedených propagačních příleţitostí) je automatická pro všechny přispěvatele do Fondu CR a zvolená tematika záleţí pouze na nich. (v tom je uţitečné spolupracovat s místním turistickým infocentrem, případně s regionálním infocentrem ve Vrchlabí). - Prezentace lyţařských moţností ve skiareálech i v dalších místech v informačním materiálu „Krkonoše - lyţařský ráj“ - ucelený propagační materiál na sjezdové a běţecké lyţování

Informace ministerstva dopravy pro řidiče o cestování do zahraničí
N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e
Program činnosti Krkonoše svazek měst a obcí v oblasti cestovního ...
Změna kategorizace zdravotnických prostředků - BMT Medical ...
výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve ...
6. měření účinku frekvenčního měniče a opravných prostředků na ...
Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných ...
Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální ...
Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální ...
Informace o přijímacích zkouškách podle ... - Filozofická fakulta
Základní informace o systému kritických bodů HACCP
Aktuální informace č. 39/2003 - Ústav zdravotnických informací a ...
Informace k hlasovaní pro voliče ve zdravotnických a jiných zařizeních
Informace o projektu Domu národnostních menšin v Praze
O Důležité informace ze školyO O Informace z ... - ZŠ Mládežnická
Informace pro rodiče nových dětí - Mateřské školy Kopřivnice
Informace pro vývojáře agendových informačních systémů - Správa ...
Bližší informace k výprodeji technických fréz najdete ... - Cominvest CZ
Informace o studiu v Německu - Česko-německé fórum mládeže
Podrobnější informace o automatických kotlích na pelety Atmos.
Informace pro uchazeče o rigorózní řízení - Univerzita Jana Amose ...
O mých zahraničních učitelích a co jsem se od nich ... - E-psychologie
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Trio - PEMA Velkoobchod drogerie
RO Z H OVO R S P Ř E D S E D K Y N Í A K A D E M I C K É H O S E N ...
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: MC 62 - ELCHEMCo
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: ZA 35 IT - ELCHEMCo
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: W 363 - ELCHEMCo
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: ELCG - ELCHEMCo