Views
4 years ago

Informace o aktivitách financovaných z prostředků Fondu ... - Krkonoše

Informace o aktivitách financovaných z prostředků Fondu ... - Krkonoše

v Krkonoších, formát

v Krkonoších, formát 4xA4, 70.000 kusů ve 3 jazykových mutacích (čeština, němčina, angličtina), distribuce zdarma přes krkonošské skiareály, informační centra v Krkonoších, v polských Krkonoších, Českém ráji, v Liberci, Hradci Králové, Praze a na všech veletrzích zahraničních a tuzemských, jichţ se Svazek Krkonoše účastní. - Prezentace individuálních propagačních materiálů podnikatelů, kteří přispívají do Fondu CR na veletrzích a výstavách, tuzemských i zahraničních, jichţ se Svazek Krkonoše účastní. Minimálně na 6 mezinárodních veletrzích v Německu, Polsku a Nizozemí, na 2 tuzemských mezinárodních veletrzích případně regionálních výstavách v jednotlivých krajích. V roce 2011 se předpokládá prezentace Krkonoš na následujících výstavách a veletrzích: - 13.-16.1. ČR – Regiontour Brno, - 28.-30.1. Německo - mezinárodní veletrh Dresdner Reisemarkt v Dráţďanech, - 10.-13.2. ČR - mezinárodní veletrh HolidayWorld v Praze, - 9.-13.3. Německo - mezinárodní veletrh ITB v Berlíně, - 11.-13.3. ČR - regionální veletrh Dovolená a region v Ostravě, - 25.-27.3. ČR - For Bikes – veletrh cyklistiky v Praze, - duben - Polsko – OC Galeria Dominikanska ve Wroclawi, - květen - Polsko - prezentace na Turistických trzích v Jelení Hoře, - září - ČR - Krajské doţínky Hradec Králové - říjen - Polsko - prezentace v nákupním centru OC Galeria Dominikanska ve Wroclavi, - listopad - Německo – mezinárodní veletrh TUC Lipsko - Volně k dispozici jednotný grafický styl Krkonoš, který zřetelně identifikuje příslušnost ke Krkonoším. Logo Krkonoš, pouţitelné na propagační materiály, CD, mapy či tabule v terénu, internetové stránky, atd. - Volné pouţití mapových podkladů celého krkonošského regionu (pouze na základě bezplatné podlicenční smlouvy) aktualizovaných terénními spolupracovníky. Lze pouţít jednotlivé výřezy mapy na propagační materiály, CD, mapy či tabule v terénu, apod. - Zdarma překlady textů (angličtina, němčina, polština) vlastní prezentace na www.krkonose.eu v minimálním dostačujícím rozsahu dle rozhodnutí redakce. Ve Vrchlabí dne 29.9.2010 PaedDr. Pavel Klapuš, Bc. Klára Kroupová

Informace ministerstva dopravy pro řidiče o cestování do zahraničí
N á r o d n í g a l e r i e v P r a z e
Program činnosti Krkonoše svazek měst a obcí v oblasti cestovního ...
Změna kategorizace zdravotnických prostředků - BMT Medical ...
výsledky dotazníkové akce o změnách v obecním bytovém fondu ve ...
6. měření účinku frekvenčního měniče a opravných prostředků na ...
Souhrnná informace za rok 2011 o aktivitách realizovaných ...
Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální ...
Informace o přijímacích zkouškách podle ... - Filozofická fakulta
Základní informace o systému kritických bodů HACCP
Výzva pro předkládání žádostí o grant z Fondu environmentální ...
Aktuální informace č. 39/2003 - Ústav zdravotnických informací a ...
Informace k hlasovaní pro voliče ve zdravotnických a jiných zařizeních
Informace o projektu Domu národnostních menšin v Praze
O Důležité informace ze školyO O Informace z ... - ZŠ Mládežnická
Informace pro rodiče nových dětí - Mateřské školy Kopřivnice
Informace pro vývojáře agendových informačních systémů - Správa ...
Bližší informace k výprodeji technických fréz najdete ... - Cominvest CZ
Informace o studiu v Německu - Česko-německé fórum mládeže
Podrobnější informace o automatických kotlích na pelety Atmos.
Informace pro uchazeče o rigorózní řízení - Univerzita Jana Amose ...
O mých zahraničních učitelích a co jsem se od nich ... - E-psychologie
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Trio - PEMA Velkoobchod drogerie
RO Z H OVO R S P Ř E D S E D K Y N Í A K A D E M I C K É H O S E N ...
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: MC 62 - ELCHEMCo
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: ZA 35 IT - ELCHEMCo
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: W 363 - ELCHEMCo
B E Z P E Č N O S T N Í L I S T Název výrobku: ELCG - ELCHEMCo