działanie administracji rz&#261 - Krajowa Szkoła ...

ksap.gov.pl

działanie administracji rz&#261 - Krajowa Szkoła ...

Aleksander Rosa

PARAS – reforma samorządu terytorialnego

w Republice Finlandii

Emil Kędzierski

Współpraca administracji centralnej Zjednoczonego Królestwa

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z administracją

samorządową na przykładzie działalności

Biura Prokuratora Generalnego

Joanna Horyza

Relacje między administracją rządową a samorządową

w Irlandii

Daniel Szczechowski

Zarządzanie funduszami strukturalnymi we Francji

jako pole współpracy między administracją państwową

a administracją zdecentralizowaną

Katarzyna Zbrojkiewicz-Zamęcka

Współpraca administracji centralnej i lokalnej RFN w zakresie

podziału środków funduszy strukturalnych na lata 2007–2013

Michał Sułkowski

Współpraca Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii

Europejskiej z przedstawicielstwami polskich regionów

Agata Duda

Współpraca rządu federalnego z administracją

krajów związkowych w sferze polityki zagranicznej

ze szczególnym uwzględnieniem polityki europejskiej RFN

Wojciech Łysik, Hubert Romaniec

Wpływ landów Republiki Federalnej Niemiec

na proces decyzyjny w Unii Europejskiej

na przykładzie Badenii-Wirtembergii i Bawarii

dr Marcin Sakowicz

PODSUMOWANIE

113

123

135

145

160

173

184

194

204

4

More magazines by this user
Similar magazines