MAŁA GRUPA PARADNA - Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

kulturadrawsko.pl

MAŁA GRUPA PARADNA - Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim

REGULAMIN

ZESPOŁU „MAŁA GRUPA PARADNA” Z DRAWSKA POMORSKIEGO

1. Zespół „ MAŁA GRUPA PARADNA” działający przy Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim,

zwany dalej „Zespołem”, przyjmuje wszystkie dzieci z dobrym poczuciem rytmu

i zainteresowaniami tańcem.

2. Za kwalifikację i dobór członków odpowiedzialny jest instruktor Zespołu.

3. WyraŜenie przez rodzica/ów (opiekunów prawnych) zgody na uczestnictwo dziecka

w zajęciach, zobowiązuje rodzica/ów (opiekunów prawnych) do przestrzegania niniejszego

regulaminu, pod rygorem wykreślenia uczestnika Zespołu z zajęć.

4. Regulamin został stworzony w celu ułatwienia prac Zespołu i umoŜliwienia członkom Zespołu

osiągnięcia załoŜonych dla Zespołu celów.

WYSTĘPY I OBECNOŚĆ NA PRÓBACH:

5. Do występów zostają dopuszczeni członkowie Zespołu, którzy są naleŜycie do nich

przygotowani, o czym decyduje instruktor.

6. Do występu nie zostanie dopuszczony członek Zespołu, który opuścił 3 próby przed

występem, chyba, Ŝe instruktorzy zdecydują inaczej.

7. Próby odbywają się 2 razy w tygodniu, w przypadku potrzeb, ilość ta moŜe być zwiększona.

8. Obecność na próbach jest OBOWIĄZKOWA!!!

9. Zwolnienie z prób moŜe nastąpić tylko z bardzo waŜnych powodów!

10. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do WCZEŚNIEJSZEGO poinformowania Instruktora

o nieobecności dziecka.

11. Rodzice/opiekunowie są zobowiązani do stałej kontroli postępów w nauce członka Zespołu.

12. W razie problemów z nauką, członek Zespołu moŜe być urlopowany z Zespołu w celu

nadrobienia zaległości.

13. Rodzic/opiekun jest proszony równieŜ o pomoc dziecku w nauce układów tanecznych

i zachęcania dziecka do indywidualnych ćwiczeń.

STROJE ZESPOŁOWE:

14. KaŜdy członek Zespołu ma prawo do korzystania ze strojów zespołowych podczas występu.

15. Rodzice/opiekunowie prawni są odpowiedzialni materialnie za strój powierzony członkowi

Zespołu na podstawie wyceny stroju przez Radę Rodziców.

16. KaŜdy rodzic/opiekun prawny kwituje odbiór i oddanie strojów. Jest to podstawa do roszczeń

finansowych w razie zagubienia lub zniszczenia stroju.

17. W razie rezygnacji z uczestnictwa w Zespole, członek Zespołu jest zobowiązany do

natychmiastowego oddania stroju.

18. Strój słuŜy TYLKO do występów, nie wolno korzystać ze strojów w celach innych niŜ występ

z Zespołem. W przypadku korzystania ze strojów w innych celach rodzic/opiekun prawny,

moŜe zostać zobligowany do odkupienia stroju lub zwrotu jego równowartości

19. Rodzice/opiekunowie prawni współfinansują stroje w miarę moŜliwości na zasadach

ustalonych z instruktorem.

20. Przed kaŜdym występem rodzic/opiekun prawny otrzymuje informacje jaki strój i jaka fryzura

obowiązuje i jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń instruktora.

Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z regulaminem.

………………………………

…………………………………….

/ Miejscowość data / / Podpis rodzica/opiekuna /


Treść regulaminu oraz oświadczeń jest udostępniona na stronie internetowej Ośrodka:

www.kulturadrawsko.pl

Na w/w stronie znajdują się równieŜ na bieŜąco aktualizowane informacje o działalności Zespołu,

informacje dotyczące koncertów , prób, strojów itd..

W razie wszelkich wątpliwości informacji udziela opiekun – instruktor Zespołu

Katarzyna Radomska pod nr 503 836 765

OŚWIADCZENIE

WyraŜam zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku mojego dziecka

.......................................................................... związanego z działalnością Zespołu „MAŁA

GRUPA PARADNA” (próby, występy, wyjazdy itd.) w mediach (Internet, prasa, radio, tv itd.) w celach

promocyjnych Zespołu.

………………………………

…………………………………….

/ Miejscowość data / / Podpis rodzica/opiekuna /

OŚWIADCZENIE

WyraŜam zgodę na proste zabiegi medyczne konieczne dla ratowania Ŝycia i zdrowia mojego

dziecka .......................................................................................... zgodnie z odrębnymi

przepisami.

Jednocześnie oświadczam, Ŝe instruktor został poinformowany i problemach zdrowotnych

mojego dziecka oraz braku jakichkolwiek przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach Zespołu.

Oświadczam, Ŝe znam dokładnie specyfikę zajęć Zespołu i stwierdzam, Ŝe moje dziecko moŜe

uczestniczyć w tych zajęciach.

………………………………

…………………………………….

/ Miejscowość data / / Podpis rodzica/opiekuna /

Imię i nazwisko:

Adres:

Telefon:

e-mail:

More magazines by this user
Similar magazines