Views
4 years ago

Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës

Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës

Republika e Kosovës - Dogana e

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Financave Ministarstvo za Finansije – Ministry of Finance Dogana e Kosovës – Carina Kosova – Kosovo Customs ____________________________________________________________________________ Q A R K O R E Nr. ___/2011, Prishtinë, __/__/2011 Për dijeni : Ministrisë së Financave; Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë; Odës Ekonomike të Kosovës (OEK); Aleancës Kosovare të Biznesit (AKB); Odës Ekonomike Amerikane në Kosove; Agjencive Ndërmjetësuese (Shpedicioneve) Lënda : Mbi Vlerësimin e Mallrave të Importuara për Qëllime Doganore, TVSH-së dhe Informata Statistikore. 1

Raport vjetor 2011 FINAL SHQIP - Dogana e Kosovës
Raporti 2010 shqip_final - Dogana e Kosovës
Prishtinë, 21 dhjetor 2010 QEVERIA E KOSOVËS MINISTRIA
14.09.2013Raporti i VlerËsimit për fëmijë - Republika e Kosovës ...
15.09.2013Raporti i progresit për fëmijë - Republika e Kosovës ...
IMPROVIZIMET E PRESIDENTIT - Gazeta Express
Udhëzues për sigurimin e cilësisë të institucioneve të akredituara ...
TE SEMURE, E PA SHPRESE - Gazeta Express
RRënjët e KultuRës së vdeKjes dhe Rivendosja ... - kishadhejeta.com
Ja paga që do të merrni tash e tutje Hyri në fuqi ... - Tribuna News
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës 3 - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovés 1 - Dogana e Kosovës
DORACAK MBI IMPORTIN E PËRKOHËSHËM - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
REPUBLIKA E KOSOVËS DOGANA E KOSOVËS Kodi Doganor dhe ...
Informatë mbi automjetet e pa-zhdoganuara - Dogana e Kosovës
Përmbledhje e shkurtër e CEFTA - s - Dogana e Kosovës