Views
3 years ago

Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës

Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës

Republika e Kosovës - Dogana e

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Financave Ministarstvo za Finansije – Ministry of Finance Dogana e Kosovës – Carina Kosova – Kosovo Customs ____________________________________________________________________________ Q A R K O R E Nr. ___/2011, Prishtinë, __/__/2011 Për dijeni : Ministrisë së Financave; Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë; Odës Ekonomike të Kosovës (OEK); Aleancës Kosovare të Biznesit (AKB); Odës Ekonomike Amerikane në Kosove; Agjencive Ndërmjetësuese (Shpedicioneve) Lënda : Mbi Vlerësimin e Mallrave të Importuara për Qëllime Doganore, TVSH-së dhe Informata Statistikore. 1

Raport vjetor 2011 FINAL SHQIP - Dogana e Kosovës
Raporti 2010 shqip_final - Dogana e Kosovës
14.09.2013Raporti i VlerËsimit për fëmijë - Republika e Kosovës ...
REPUBLIKA E SHQIPERISE PROFILI I MIGRACIONIT - IOM Tirana
NJEREZIT E PRESIDENTIT - Gazeta Express
Fjalime në Konferencën e Përgjithshme - The Church of Jesus ...
Menaxhimi i Mbetjeve Urbane ne Bashkine e Çorovodës - Riciklimi.al
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës 3 - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovés 1 - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
DORACAK MBI IMPORTIN E PËRKOHËSHËM - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Informatë mbi automjetet e pa-zhdoganuara - Dogana e Kosovës
REPUBLIKA E KOSOVËS DOGANA E KOSOVËS Kodi Doganor dhe ...
republika e kosovës dogana e kosovës carina kosova- kosovo ...
Plani strategjik 2013-2015 - Dogana e Kosovës - Shqip