LEISA KANNADA October 2009 layout - Leisa India

leisaindia.org

LEISA KANNADA October 2009 layout - Leisa India

wÓæíŸÃ… 2009

Magazine on Low External Input Sustainable Agriculture

Compilation of selected translated articles into Kannada

ÈàÓÝ Cíw¿á

ËÍæàÐÜ PܮܰvÜ ÓÜíbPæ


ÈàÓÝ Cíw¿á

ËÍæàÐÜ PܮܰvÜ ÓÜíbPæ

D ÓÜíbPæ¿áá CíXÉàÑ®Ü ÈàÓÝ Cíw¿Þ¨Ü

PܮܰvÜ A®ÜáÊݨÜ. C¨ÜÃÜÈÉ ±ÜÅPÜoÊݨÜ

ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° CíXÉàÑ®Ü ÊÜáãÆ©í¨Ü

ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝX¨æ.

ËÙÝÓÜ: G.GÊÜå….C ´‚èívæàÐÜ®…

®Üí. 204, 100 μ‚àp… ÄíW…Ãæãàv…,

ÊÜáãÃÜ®æà ´‚æàÓ… Ÿ®ÜÍÜíPÜÄ GÃÜvÜ®æà ¸ÝÉP…,

ÊÜáãÃÜ®æà Óæràh…, ¸æíWÜÙÜãÃÜá&560085

¨ÜãÃÜÊÝ~: + 91 & 080 & 26699512

26699522

´‚ÝÂP…Õ: + 91& 080 & 26699410

ÈàÓÝ Cíw¿á

ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜ : Pæ.Ë.GÓ…. ±ÜÅÓݨ…

ÓÜí±Ý¨ÜQ : q.Gí. ÃÝ«Ü

ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á ÊÜáívÜÚ

q.Gí.ÃÝ«Ü, Pæ.Ë.GÓ…. ±ÜÅÓݨ…

(D ÓÜíbPæ¿á CíXÉàÐ… ÊÜáãƨÜ

ÓÜíWÝÅÖÜPÜÃÜá)

PܮܰvÜ A®ÜáÊݨÜ

±Üã|ì±ÜÅý ¸æàÙÜãÃÜá

PܮܰvÜ A®ÜáÊݨÜWÜÙÜ ÓÜíWÝÅÖÜQ

±Üã~ìÊÜÞ PÜí©

PÝ¿áì ¯ÊÜìÖÜOæ

Gí. Íæãà»Ý ÊÜá¿áÂ

PÜƳ®æ ÊÜáñÜᤠ±Üáo Ë®ÝÂÓÜ

¸æàÙÜãÃÜá ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü

ÊÜáá¨ÜÅ|

Óݳ®… ²Åíp…Õ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá

ÊÜááS±Üáo bñÜÅ

ÃÝX¿á®Üá° ÖæãÆPæR ÊÜáÃÜÚ ñÜí¨Ü

ÃÝ¿áaÜãÃÜá ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

bñÜÅ: GÓ…. g¿áÃÝh…

ËË«Ü BÊ܃£¤WÜÙÜá

ÈàÓÝ ÊÜÞÂWÜi‚à®…

WæãÉàŸÇ… BÊ܃£¤&CíXÉàÐ…

ÈàÓÝ ÃæËÓÝr w BWæãÅàCPÝÆi¿Þ

ÇÝÂq®… AÊæáàÄPÝ BÊ܃£¤&ÓݳŒÂ¯Ð…

ÈàÓÝ Cíw¿á

»ÝÃÜñÜ¨Ü BÊ܃£¤&CíXÉàÐ…

ÓÜÇÝí ÊÜÞgÇÝÖ… ±æÃ…pݯ¿á®…

¸æÃæRÇÝígñÝ®…

Cívæãà®æàÑ¿Þ

BÊ܃£¤&Cívæãà®æàÑ¿á®…

AXŨܱæ

±ÜÎcÊÜá BμÅPÝ BÊ܃£¤&´æÅía…

AXÅPÜÆcÃÜÓ…, GP…Õ²àÄ¿á¯Ò¿áÇ… ÁáÊÜå…,

AWæãÅàGPÝÇÝi¿Þ

¸æÅiÇ… BÊ܃£¤&±æãàaÜáìXàÓ…

ÈàÓÝ bà®Ü

bà®Ý BÊ܃£¤&bà®Ü

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

D ÓÜíbPæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ËÐÜ¿áWÜÙÜ®Üá°

GÇÝÉ Äࣿá GaÜcÄPæÀáí¨Ü ±ÜÄÎàÈÔ

ÓÝ«ÜÂÊݨÜÐÜár ÓÜÄ¿ÞX ¯àvÜÆá

±ÜſᣰÓÜÇÝX¨æ. CÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ÇæàS®Ü

WÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÚWæ ÇæàSPÜÃæà

gÊݸݪÃÜÃÜá.

CÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝ¨Ü ÇæàS®ÜWÜÙÜ ±Üw¿áaÜc®Üá°

CñÜÃÜ K¨ÜáWÜÄWæ ÖÜíaÜÆá ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á

ÊÜáívÜÚ¿á J²³WæÀá¨æ.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

D ÓÜíbPæ¿á®Üá°

®Ü¸Ýv…ì (NABARD)

±ÝÅÁãàiÔ¨æ

ÈàÓÝ LEISA

http://india.leisa.info

ÈàÓÝ (LEISA)ÊÜâ ÖæãÃÜX®Ü JÙÜÓÜáÄWÜÙÜ®Üá° PÜwÊæáWæãÚÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠÓÜáÔ§ÃÜ PÜêÑ¿á

PÜáÄñÝX¨æ. C¨Üá ÃæçñÜÄWæ ñÝí£ÅPÜ ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜÞiPÜ BÁáRWÜÙÜ®Üá° ñæÃæ¨Üá ±ÝÄÓÜÄPÜÊÝX

¨ÜƒyÜÊÝ¨Ü ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ Eñݳ¨Ü®æ ÊÜáñÜᤠB¨Ý¿á ÖæbcÓÜáÊÜ PÜáÄñÜá A®æÌàÑÓÜáÊÜíñæ

ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. ÈàÓÝÊÜâ ÓܧÚà¿á ÓÜí±Ü®Üã¾Æ ÊÜáñÜᤠ®æ„ÓÜXìPÜ Ë«Ý®ÜWÜÙÜ BÍݨݿáPÜ

ŸÙÜPæ¿á PÜáÄñÝX¨æ. Jí¨æãÊæá¾ A¯ÊÝ¿áìÊݨÜÃæ, ÖæãÃÜX®Ü JÙÜÓÜáÄWÜÙÜ ÓÜáÃÜüñÜ ÊÜáñÜá¤

±ÜÄOÝÊÜáPÝÄ¿Þ¨Ü ŸÙÜPæ¿á®Üá° J±Ü⌳ñܤ¨æ. C¨Üá ±ÜâÃÜáÐÜ ÊÜáñÜᤠÊÜá×ÙÝ ÃæçñÜÃÜ®Üá°

ÓÜŸÆÃܮݰXÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÙÜá AÊÜÃÜ ÓÜÌíñÜ hÝn®Ü, PèÍÜÆÂ, ÊÜåèÆÂ, ÓÜíÓÜRŒƒ£

ÊÜáñÜᤠÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá° ÊÜáãÆÊÝXÔPæãívÜá AÊÜÃÜ »ÜËÐÜ嬆 ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°¨Ü

PÜáÄñÝX¨æ. ÈàÓÝÊÜâ ÓÜÖÜ»ÝXñÜÌ¨Ü Ë«Ý®ÜWÜÙÜÈÉ PÜêÑ A¼ÊÜê©œ, Ÿ¨ÜÇÝ¨Ü AWÜñÜÂWÜÙÜá ÖÝWÜã

±ÜÄÔ§£WÜÚWæ C¨Ü®Üá° ÊÜÞ±ÜìwÔ ÃæçñÜÃÜ ÖÝWÜã CñÜÃÜ QÅ¿ÞÎàÆÃÜ «ÝÃÜ| ÍÜQ¤¿á®Üá°

ŸÆWæãÚÓÜáñܤ¨æ. ÈàÓÝÊÜâ ÓܧÚà¿á ÊÜáñÜᤠËÍæàÐÜ hÝn®ÜWÜÙÜ hæãñæ ÓæàÄ A®æÌàÑÓÜáñܤ¨æ ÊÜáñÜá¤

ÊÜááí©®Ü A¼Ê܃©œWæãàÓÜRÃÜ ±ÜÄÓÜÃÜ WÜá|ËÃÜáÊÜ ÃÜaÜ®æWæ ÓÜãñÜÅÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ¯¿áÊÜáWÜÙÜ®Üá°

ÊÜÂPܤWæãÚÓÜÆá ±ÜÅ»ÝÊÜ ¹àÃÜáñܤ¨æ. ÈàÓÝ Jí¨Üá ±ÜÄPÜƳ®æ. Jí¨Üá A®ÜáÓÜí«Ý®Ü ÊÜáñÜá¤

Jí¨Üá ÃÝgQà¿á ÓÜí¨æàÍÜ.

G Gí C ´èívæàÍÜ®…

G Gí C ±ÜÅ£ÐÝu®ÜÊÜâ ¸æàÓÝ¿á¨Ü ±Ü¿Þì¿áWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²ÓÜáÊÜ, PÜêÑPÜÃÜ AÄÊÜ®Üá°

ÔÄÊÜíñÜWæãÚÓÜáÊÜ,A»Üá¨ܿá ÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá° JWÜãYwÓÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠA®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá°

ÖÜíbPæãÙÜáÛÊÜ ÊÜáãÆPÜ ¨ÜQÒ| ±ÜÅÓܤ»ÜãËá¿á AÃæ J| ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜ ÓÜ|¡ ÊÜáñÜᤠÊÜá«ÜÂÊÜá

PÜêÑPÜÃÜÈÉ ±ÝÄÓÜÄPÜ PÜêÑ¿á®Üá° Eñæ¤àiÓÜᣤ¨æ.

ËÍÜÌÓܧÃÜá

A«ÜÂPÜÒÃÜá : vÝ. BÃ…. ¨ÝÌÃÜQà®Ý¥…

ShÝíb: ÎÅà GÓ….GÇ…. ÎÅà¯ÊÝÓ…

ÓܨÜÓÜÂÃÜá : vÝ. Gí. ÊÜáÖݨæàÊܱܳ, ÎÅà G®…. i. ÖæWÜvæ, vÝ. ËsÜÆÃÝg®…, vÝ. Pæ.

ÎÊÜÍÜíPÜÃ…, vÝ. G®…. Pæ. ÓÝí\, vÝ. ÆÈñÝ I¿áÃ… ÊÜáñÜᤠvÝ. Ë.G®…. ÓÝÈÊÜás…

CÙæ¿á ILEIA

ÖæãÃÜX®Ü JÙÜÓÜáÄWÜÙÜ®Üá° PÜwÊæá ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠÓÜáÔ§ÃÜ PÜêÑ¿á ÊÜÞ×£WæãàÓÜRÃÜ CÃÜáÊÜ

Pæàí¨ÜÅ. ÈàÓÝ ±ÜáÃÜÊÜ~ ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ ±ÜÅPÜoOæWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÈàÓÝ (LEISA) ÔÌàPÝÃÜPæR

CÙæ¿á ËÊÜÃÜ ¯àw Eñæ¤àiÓÜáñܤ¨æ. ÈàÓÝ (LEISA) ŸWæY ËÍæàÐÜÊÝ¨Ü ÊÜáãÆ

AíQAíÍÜWÜÙÜ ÊÜÞ×£ ÊÜáñÜᤠCñÜÃÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜá ÖÝWÜã ±ÜÃÜÓܳÃÜ ÓÜíÊݨÜPÝRX Jí¨Üá

Ê清Óæço®Üã° ¯ÊÜì×ÓÜáñܤ¨æ. ÓÜáÔ§ÃÜ PÜêÑ¿á A¼ÊÜê©œ PÜáÄñÜá A®æàPÜ CñÜÃÜ ÊÜáãÆ

ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá° J¨ÜXÓÜáÊÜ ÊÜÞWÜì & ÈàÓÝ Ê清Óæ„p…: www.leisa.info

ÓÜíbPæ¿á A®ÜáÊݨÜPÜ : ÎÅà ±Üä|ì±ÜÅý ¸æàÙÜãÃÜá

ÓÝWÜÃÜ ñÝÆãÉQ®Ü, ¸æàÙÜãÄ®ÜÊÜÃÜá. PÜêÑ, WÝÅËáà| A¼Ê܃©œ ÊÜáñÜᤠËhÝn®Ü¨Ü ŸWæY ÓÜáÊÜÞÃÜá

600PÜãR ÖæaÜác ÇæàS®ÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ©ÃÜáÊÜ A»ÜáÂ¨Ü¿á ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜá. "ñæÃæ¨Ü ¸ÝË ÊÜáÃÜá±ÜäÃÜ|

PÝPæãàÙÜ ¿áÍæãàWÝ¥æ', "ñæãàoWÝÄPæ', "ÓÜ|¡ EÚñÝ¿á', "´‚ÜÓ…r Hv…', "ÓÝÊÜ¿áÊܨÜ

HÙÜá¹àÚ®ÜÈÉ ÖÜáÙæWÝÃÜá', "ÓÝÊÜ¿áÊÜ¨Ü A®Ü°¨Ü ŸorÆá QÇÝÃÜ' & PÜê£WÜÙÜ®Üá° ŸÃ橨ݪÃæ.

ÖÜÆÊÝÃÜá PÜêÑ, ËhÝn®Ü, ÊÜÞ«ÜÂÊÜá ÓÜíZo®æWÜÙÜÈÉ ÓÜQÅ¿á PÝ¿áìPÜñÜì. "aÜÃÜPÜ

væʅƱ…Êæáíp… g®ÜìÈÓ…r '±ÜÅÍÜÔ¤ ÊÜáñÜᤠ"¿áá¯Óæ´‚… g®ÜìÈÓ…r ´‚ÝÃ… Öæa… I Ë ±ÝÔqÊ…

²à±ÜÇ… BÂív… CÍÜãÂÓ…' ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜâÃÜÓÜ¢ñÜ.

ÓÜíbPæ¿á Ë®ÝÂÓÜWÝÃÜ : ÎÅà ¸æàÙÜãÃÜá ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü

μÅàÇÝ®…Õ ±ÜñÜÅPÜñÜìÃÜá. ÊÜáá¨ÜÅ|, B®…Çæç®… ÖÝWÜã ˨Üá®ݾ®Ü ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÈÉ PÝ¿áì

¯ÊÜìÖÜOæ; ÊÜáá¨ÜÅ| ¯ÃÜã±ÜOæWÜÙÜÈÉ ÓÜQÅ¿á. mitramaadhyama.co.in AÊÜÃÜ ŸÃÜÖÜWÜÙÜ

hÝÆñÝ|.


²Å¿á K¨ÜáWÜÃæ,

¯Êæã¾í©Wæ

®ÝÊÜâ A®ÜáÊÝ©ñÜ BÊÜ꣤¿á GÃÜvÜ®æà ÓÜíbPæÁãí©Wæ Ÿí©¨æªàÊæ. C¨Üá

ÓÝ«ÜÂÊÝWÜÆá ¯àÊÜâ ¯àw¨Ü EñÝÕÖÜ»ÜÄñÜ ¸æíŸÆPæR ÊÜí¨Ü®æWÜÙÜá.

Êæã¨ÜÆ ÓÜíbPæWæ JÙæÛ¿á Óܳí¨Ü®æ ÔQR¨æ; ÍÝÉZ®æ¿áã ¨æãÃ棨æ. ÓܧÚà¿á

»ÝÐæ¿áÈÉ ±ÜÅPÜoÊÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÈàÓÝ Cíw¿Þ Jí¨Üá "PÜáoáíŸ

ÊÜÞÂWÜi®…' BX¨æ Gí¨Üá PæÆÊÜâ K¨ÜáWÜÃÜá £ÚԨݪÃæ. ¸æàÃæ ¸æàÃæ

ÊÜáãÆWÜÚí¨Ü ÓÜíbPæ¿á ŸWæY £Ú¨ÜáPæãívÜ ÖÜÆÊÜÃÜá ÓÜíbPæ ¸æàPæí¨Üá

PæãàĨܪÃÜá.

D ÊÜÞÂWÜi®…®Üá° C®Ü°ÐÜár E±Ü¿ááPܤÊÝXÓÜáÊÜñܤ ®ÝÊÜ⠿ᣰԨæªàÊæ.

Ë®ÝÂÓܨÜÈÉ ÖÜÆÊÜâ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÜ®Üá° ¯àÊÜâ WÜÊÜá¯ÓÜŸÖÜá¨Üá. ÎÅà ¸æàÙÜãÃÜá

ÓÜá¨ÜÍÜì®Ü D Ë®ÝÂÓÜ ÃÜã²Ô¨ÝªÃæ.

¨æàÍÜ¨Ü AWÜÅÊÜޮܠPÜêÑ ¸ÝÂíP… BXÃÜáÊÜ ®Ü¸Ýv…ì D ÓÜíbPæ¿á®Üá°

±ÜÅPÜqÓÜÆá ±ÝÅÁãàg®æ ¯àw¨æ Gí¨Üá £ÚÓÜÆá ®ÜÊÜáWæ ÓÜíñÜÓÜÊÝWÜáñܤ¨æ.

AÊÜÃÜ ¸æíŸÆ©í¨ÝX ®ÝÊÜâ Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ PܮܰvÜ¨Ü K¨ÜáWÜÃÜ®Üá°

ñÜÆá±ÜȨæªàÊæ. ÈàÓÝ aÜÙÜÊÜÚ¿á®Üá° ÓÜáÔ§ÃÜÊÝXÓÜÆá ®ÝÊÜâ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ÊÜáñÜá¤

ÓÜíÓæ§WÜÙÜ E¨ÝÃÜ ÓÜÖÝ¿áÊÜ®Üá° ¯ÄàQÒÔ¨æªàÊæ.

D ÓÜíbPæ¿á®Üá° ¯ÊÜáWæ WèÃÜÊܱÜÅ£¿ÞX PÜÚÓÜᣤ¨æªàÊæ. ÊÜááí¨æ¿áã D

±Ü£ÅPæ¿á®Üá° ±Üvæ¿ááÊÜ AÓÜQ¤ C¨ÜªÃæ ¨Ü¿áËoár ®ÜÊÜáWæ £ÚÔ. ¯ÊÜá¾®Üá° ®ÝÊÜâ

TÝ¿áí Bíaæ ±Üqr¿áÈÉ ÓæàÄÓÜáñæ¤àÊæ.

ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá

ËÐÜ¿áÓÜãb

ÓÜáÊÜá®ÜÓÜíWÜÊÜá 4

ÓÜíiàÊ… PÜáÆPÜ~ì

ŸÃÜvÜá ®æÆÊÜ®Üá° ÓÜáí¨ÜÃÜ ñæãàoÊܮݰX ÊÜÞvÜáÊÜ Êæã¨ÜÆ ÖÝWÜã ÍÜÅÊÜá¨Ü ´ÜÆÊæà ÓÜáÊÜá®Ü ÓÜíWÜÊÜá.

±ÜÄÓÜÃÜÓæ°à׿ÞXÃÜáÊÜâ¨Üá, ÓÜÖÜg ÓÜí±Ü®Üã¾Æ¨Ü ÓܨܺÙÜPæ, hÝ®ÜáÊÝÃÜá ÖÝWÜã ¸æÙæWÜÙÜÈÉ Êæ„Ë«ÜÂ

ÖæbcÓÜáËPæ& CÊæà CÈÉ®Ü Ô¨ÝœíñÜWÜÙÜá.

ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ¨Ü ®ÜvÜáË®ÜÈÉ ÖÜÚÛ 10

i.GÓ…. E¯°P܃ÐÜ¡®… ®Ý¿áÃ…

£ÅÊæàívÜÅí ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃܨÜÈÉ ®æÇæÔÃÜáÊÜÊÜÄWæ ñÝÃÜÔ ñæãàoÊÜâ ËÐÜÊÜááPܤ ñÜÃÜPÝÄ¿á ±ÜÅÊÜááS ÊÜáãÆ.

AÊÜÃÜ QÅ¿ÞÎàÆñæÀáí¨Ü ±æÅàÃæà²ñÜÃÝ¨Ü PÜƒÑ CÇÝTæ "ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃÜ¨Ü ®ÜvÜáË®ÜÈÉ ÖÜÚÛ' G®Üá°ÊÜ

ñÝÃÜÔñæãào ÖæbcÓÜáÊÜ Áãàg®æ ±ÝÅÃÜí¼Ô¨æ.

ÊÜá~¡®Ü BÃæãàWÜÂPæR ÓÝÊÜ¿áÊÜ bQñæÕ 18

Pæ. ÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÝÊ…

ÊÜáÙæ¯àÃÜá ÓÜíWÜÅÖÜOæ, ÊÜá~¡®æãÙÜWæ ÓÝÊÜ¿áÊÜ iàÊܨÜÅÊÜÂWÜÙÜ ¯ÊÜÞì|, ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ ÖÝWÜã JÙÜWæ

Êæ„Ë«ÜÂWÜÙÜ ±æãàÐÜOæ ÊÜáñÜᤠ±ÜÄÓÜÃܨÜÈÉ ±ÝÅ~WÜÙÜ Óæà±Üìvæ ÊÜááíñݨÜÊÜâ &ñæãào©í¨Ü Pæ„ñÜáí¸Ý

B¨Ý¿á ±Üvæ¿áÆá ÊÜÞvܸæàPÝ¨Ü ÊÜáãÆÓèPÜ¿áìWÜÙÜá.

ÖæãÆWÜÚWæ ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨Ü ¨æàÔà ÊæçË«Ü 6

A¯ñÝ ±æçÆãÃÜá

ÔàÊæ៨ܮæ¿á ÊæãÙÜPæ ŸÄÓÜáÊÜ ÖæãÓÜ Ë«Ý®Ü 9

GÓ…. ÃÝÊÜáaÜí¨Üűܳ

Ÿ¨ÜáPÜá Ÿ¨ÜÈst ÊÜáÃÜWÜÙÜá 12

Gí.G®….PÜáÆPÜ~ì ÊÜáñÜᤠ±ÜÅPÝÍ…»Üp…

ÊÜáábcWæWæ ±æà±ÜÃ… 14

¹.BÃ….ˮݿáPÜÃÝÊ…

ÓÜáÔ§ÃÜ PÜêÑWæ ÓÜ|¡ ±ÝÅ~WÜÙÜá 21

®ÝÃÝ¿á| Ãæwx¿áÊÜÃÜ AíPÜ|

D «Ü̯ ®ÜÊÜᾨÜá ! 22

hÝ®… Bí¥æãà¯

QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÚWæ ÊÜáÃÜáiàÊÜ

GÓ….Ó泌„®… ÊÜáñÜᤠG®….BÃ….±ÜÄà¨Ý

¯àÃÝÊÜÄ Ÿí¨Ü ÊæáàÇæ PæàÊÜÆ »Üñܤ

¸æÙæ¿áᣤ¨Üª hæ±æãÃæ¿á ŸávÜPÜoár

g®ÜÄWæ QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá° ÊÜáÃÜá±ÜÄaÜÀáÔ,

BÃæãàWÜÂ, ±èÑuPÜñæ ÖÝWÜã B¨Ý¿á

ÖæbcÓÜáÊÜÈÉ ÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÚWæ ÓÜÖÝ¿á

ÊÜÞw¨Ü MSSRF GíŸ ÓÜPÝìÃæàñÜÃÜ

ÓÜíÓ槿á ÍÜÅÊÜá....

15


ÓÜáÊÜá®Ü ÓÜíWÜÊÜá

PÝvÜáñæãào¨Ü ÓæãŸWÜ ÓÜË¿áÆá Ÿ¯°

ÓÜíiàÊÜ PÜáÆPÜ~ì

................

®ÜÊÜá¾ ²Åࣿá

ÓÜáÊÜá®ÜÓÜíWÜÊÜáÊæà DWÜ

®ÜÊÜá¾®Üá° ÃÜã²ÓÜᣤ¨æ

1996ÃÜÈÉ ®ÝÊÜâ «ÝÃÜÊÝvÜ©í¨Ü 10QÇæãàËáàoÃ… ¨ÜãÃܨÜÈÉ

17GPÜÃæ ŸÃÜvÜá®æÆ SÄà©Ô¨æÊÜâ.¹ÔÈ®ÜÈÉ Öæãà¨ÜÃæ ®æÃÜÙÜá

¯àvÜáÊÜ Jí¨æà Jí¨Üá ÊÜáÃÜÊÜä AÈÉÃÜÈÆÉ.®ÜÊÜá¾ÈÉ C¨Ü®Üá°

±ÜÄÊÜ£ìÓÜáÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ¯àÈ®ÜûæÀáÃÜÈÆÉ. Jí¨æãí¨Üá ÓÝÄ

Jí¨æãí¨Üá ÁãàaÜ®æ ŸÃÜᣤñÜá¤. C¨Ü®Üá° ÖÜãWÜÙÜ ÓÜíWÜÊÜá,

ÖÜãÊÜá®Ü暴 ÓÜíWÜÊÜáÊÝXÓܸæàPæíŸ PÜ®ÜÓÜá ¸æaÜcWæ ÊÜá®Ü¨æãÙÜË£¤ñÜá¤.

×àWÝX D hÝWÜPæR ÓÜáÊÜá®Ü, ÓÜá&ÊÜá®Ü ÓÜíWÜÊÜáÊæí¨Üá ÖæÓÜÄpærÊÜâ.

¨æãvÜx WæãàÊÜÞÙÜËí¨Üá ÖÜÓÜáÄ®Ü ÊÜ®ÜÔÄ¿ÞX¨æ. D PÝvÜáñæãào

©®æà ©®æà ÖæãÓÜiàËWÜÙÜ®Üá° WÜÚÓÜáñݤ ÓÜÊÜშܜÊÝWÜᣤ¨æ. ËË«Ü

ÓܤÃÜWÜÙÜÈÉ ñܯ°í¨Ü ñÝ®æà ËPÜÔÓÜᣤ¨æ. ±ÜÅ£ÓÝÄ Ÿí¨ÝWÜÆã

®ÜÊÜáWæãí¨Üá ×ñÜÊÝ¨Ü AaÜcÄ ¯àvÜᣤ¨æ.

ÓÜáÊÜá®Ü ÓÜíWÜÊÜá¨ÜÈÉ PæÆÓÜ ±ÝÅÃÜí¼ÓÜáÊÜ Êæã¨ÜÆá PæÆÊÜâ JÙæÛ¿á

bíñÜ®æWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜޮܠ¯¿áÊÜÞÊÜÚWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²Ô¨æÊÜâ.

ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂÊÝ¨Ü Êæã¨ÜÆ ¯¿áÊÜá, gËáà¯®Ü ÊæáàÇæ

ñæãvÜXÓÜáÊÜ ®ÜÊÜá¾ ÍÜÅÊÜá ÊÜáñÜᤠPÝ¿áìWÜÙÜá GÐÜár ÓÝ«ÜÂÊæäà AÐÜár

±ÜÄÓÜÃÜÓæ°à׿ÞXÃܸæàPÜá. A¨ÜÄí¨Ü ®ÜÊÜá¾ iàÊÜ®ÜPÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÓÜÖÜ

±ÜÄÓÜÃÜÓæ°à׿ÞX ÊÜÞwPæãÙÜÛŸÖÜá¨Üá. ÓÝ«ÜÂ˨ܪÐÜár ÓÜÖÜg

ÓÜí±Ü®Üã¾ÆWÜÙÜ®æ°à ŸÙÜÓܸæàPæíŸ BÍÝÊÝ¨Ü GÃÜvÜ®æà ¯¿áÊÜá. ÓܨÝ

ÊæçË«ÜÂWÜÙÜ®Üá° ÖæbcÓÜáñܤÇæà CÃܸæàPæíŸá¨Üá ÊÜáãÃÜ®æ¿á¨Üá. ®ÜÊÜá¾

±ÜÅ¿áñÜ° ÓÜÖÜg ÖÝWÜã ±ÜÄÍÜá¨ÜœÊÝXÃܸæàPæíŸá¨Üá BÍÜ¿á.

gÇݮܿá®Ü ¯ÊÜìÖÜOæ ÊÜáñÜᤠgÆÊÜáãÆWÜÙÜá

±ÜÎcÊÜáZor¨Ü Aíb®Ü ®æÆ˨Üá. ±ÜÎcÊÜá¨Ü PÜvæ PÜw¨Ý¨Ü CÚhÝÃÜá.

EÚ¨Ü ÊÜáãÃÜã ©QR®ÜÈÉ ÓÜÌƳ CÚhÝÃÜá, ¨Üü|¨ÜÇæãÉí¨Üá

WÜávÜx˨æ. Cwà gËáà¯®Ü ±Üü®æãào AÈÉí¨Ü ÔWÜáñܤ¨æ.

®ÝÊÜâ gËáà®Üá SÄà©ÓÜáÊÝWÜ BÃÜá Aw BÙÜPæR AíñÜgìÆËñÜá¤.

2000©í¨Ü ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝ¨Ü ŸÃÜ©í¨ÝX ®ÝÇæRà ÊÜÐÜìWÜÙÜÈÉ ÊÜáñÜã¤

ÊÜáñÜ㤠PæÙÜXÚ¿ááñݤ ÖæãàÀáñÜá. CÚhÝÄ®Ü ÊæáàÇ澌„ÆûÜ|©í¨ÝX

¯àÄíXÓÜáËPæ, A¥Ýìñ… gÇݮܿá®Ü ¯ÊÜìÖÜOæ ŸÖÜÙÜ ÓÜáÆ»Ü.

gËáà¯®Ü ÊæáàÆá»ÝWܨÜÈÉ ÓÜÊÜá±ÝñÜÚ Ÿ¨ÜáWÜÙÜ ¯ÊÜÞì|

ÊÜÞw¨æÊÜâ. C¨ÜÄí¨Ü A±ÝÃÜ ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ÊÜáÙæ¯àÃÜ®Üá° CíXÓÜÆá

ÓÝ«ÜÂÊÝÀáñÜá. DWÜ JpÝrÃæ HÙÜá gÆÊÜáãÆWÜÚÊæ. ñæÃæ¨Ü¸ÝË

AñÜÂíñÜ PæÙÜ»ÝWܨÜÈɨæ. ÊÜáÙæWÝƨÜÈÉ EQR ÖÜÄ¿ááñܤ¨æ. ÓÜí²Wæ

ÖæãívܨÜÈÉ ÊÜáÙæWÝÆ ÊÜááX¨Ü ÊæáàÇæ ®ÝÆáR£íWÜÙÜã ¯àÄÃÜáñܤ¨æ.

Êæá„®ÝÖæãívÜ, ÃÜZá£à¥Üì(®Ü®Ü° ¿ááÊÜ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ®Ü ®æ®Ü²®Ü

PæãÙÜ), PæÙÜXÚ¨Üíñæ PèÚPæãÙÜ ÊÜáñÜᤠËÍÝÆÊÝ¨Ü PæÃæÁáà ¸æãà—

PæÃæ. Joár I¨Üá PæÃæWÜÙÜá. Pæã®æ¿áÈÉ ¸æãàÃ…ÊæÇ… ÃÜZá£à¥Üì¨Ü

ŸÚ C¨æ. CÓÜË 2003 ÊÜÞa…ì®ÜÈÉ ñæWæÔ¨Üáª, ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜì©í¨Ü

¸ÝÃÜ¨Ü ÊÜáÙæ¿á ŸÃÜÊÜ®Üá° ®æãàw. 40 ËáàoÃ… BÙÜPæR ¯àÃÜá ÔQRñÜá¤.

B¨ÜÃÜã 80 ËáàoÃ…Wæ ÖæbcÔ¨æÊÜâ. ÊÜáÃÜá±ÜäÃÜ| ÊÜÂÊÜÓ槿áã

BX¨æ. CÓÜË 2004ÃÜÈÉ Pæor ŸÃÜ ÖæaÝcWÜáÊÜ »Ü¿á. ±æä¨æWÜÙÜá,

ÖÜ~¡®ÜÊÜáÃÜ, PÝvÜáÊÜáÃÜ ×àWæ ±ÜÅ£Áãí¨ÜÃÜ ŸávܨÜÆãÉ WÜáíwWÜÙÜ

¯ÊÜÞì|. A¨ÜÃæãÙÜWæ Óæã±Ü⌳, PÜêÑñÝÂg ñÜáí¹ ÊÜáábcWæ

ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. ®ÜÊÜá¾ÈÉ Ë¨ÜáÂñ… CÆÉ¨Ü PÝÃÜ| wàÓæÇ… g®ÜÃæàoÃ…

(7.5 Pæ.Ë.) ŸÙÜPæ. ¯àÃæñܤÆá 5 Ga…² Cíi®… ±Üí±…Óæp… ŸÙÜPæ.

®æÆ¨Ü aæ„ñÜ®ÜÂ

¿ÞÊÜâ¨æà PÝÆPÜãR&PÝÃÜ|PÜãR ÃÝÓÝ¿á¯PÜ ËÐÜWÜÙÜ®Üá° ®ÜÊÜá¾ ®æÆPæR

ÊÜááqrÓܸÝÃܨæíŸá¨Üá ¨ÜêyÜ ¯«ÝìÃÜ. GÃæÖÜáÙÜáWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤

Wæ¨ÜªÆáWÜÙÜá ÊÜá|¡®Üá° ©®æà©®æà ÖæaÜác ÖæaÜác ´ÜÆÊÜñݤXÓÜáñܤÇæà C¨æ.

hæ„ËPÜ ñÝÂgÂWÜÙÜá, PÜêÑñÝÂg ÊÜáñÜᤠÊÜáábcWæWÜÚí¨ÝX

´ÜÆÊÜñݤXÓÜáÊÜ QÅÁá ¯ÃÜíñÜÃÜ. 17GPÜÃæ gËáà¯®Ü JíŸñÜá¤

GPÜÃæ¿áÈÉ ñæãàoWÝÄPæ ÊÜáñÜᤠPÝw®Ü ÊÜáÃÜWÜÚÊæ. I¨Üá GPÜÃæ¿áÈÉ

»Üñܤ, ÃÝX, ÍæàíWÝ, ¹à®…Õ, Óæãà¿Þ¹à®…, ÖÜáÃÜáÚ, Pæí±ÜâhæãàÙÜ,

ÊæáPæR hæãàÙÜ, PæàÓÜĸæàÙæ, ñÜãÃ…¨ÝÇ… ÊÜááíñÝ¨Ü ¸æÙæWÜÚWæ

Êæã¨ÜÆá

BÊæáàÇæ

4 ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009


ËáàÓÜÆá. PæÃæWÜÙÜ Êݲ¤ ÓÜáÊÜÞÃÜá GÃÜvÜá GPÜÃæ. ÖÜÓÜáWÜÚWæ

Êæáà¿áÆá ÓÜáÊÜÞÃÜá Jí¨Üá GPÜÃæ WæãàÊÜÞÙÜÊÜä C¨æ.

ÊÜáá¨Ü ¯àvÜáÊÜ ÓÜÓÜ ÊæçË«ÜÂ

¿ÞÊÜ PÝÃÜ|PÜãR HPÜhÝ£¿á ÊÜáÃÜWÜÙÜ®Üá° ®ævܸÝÃܨæíŸá¨Üá

Êæã¨ÜÇæà B¨Ü £àÊÜÞì®Ü. ×í©¯í¨ÜÆã AÈɨܪ XvÜWÜÙÜ®æ°à

ÊÜáÃÜÊÝWÜÆá ¹vÜáÊÜâ¨Üá. ñæãàoWÝÄPæ hÝ£WÜÙÜÈÉ ¨ÜorÊÝX ¸æÙæÊÜ

ÊÜáñÜᤠËáÍÜÅ hÝ£¿á ñæãà²®Ü ¯ÊÜÞì| ÊÜÞvܸæàPæíŸá¨Üá WÜáÄ.

ÊÜááÙÜáÛñÜí£ A¥ÜÊÝ Ë¨ÜáÂñ… ¸æàÈ¿á Ÿ¨ÜÆá iàÊÜíñÜ ¸æàÈ¿á

AÁáR. A¨ÜPæR ËË«Ü hÝ£¿á XvÜWÜÙÜ ŸÙÜPæ. ¿ÞÊÜâ¨æà ÇæPÝRaÝÃܨÜ

Ë®ÝÂÓÜ Öæãí©ÃÜ¨Ü ñæãào˨Üá. ±ÜÅ£Áãí¨Üá ÊÜáÃÜÊÜä ÊÜáÙæ¯àÃÜ®Üá°

×w¨Üá »ÜãËáñÝÀá¿á ¨ÝÖÜ ñÜ~ÓÜÆá ÓÜÖÜgÊÝX ÃÜã²Ô¨Ü

±ÝñæÅ. ×àWÝX ±ÜÅ£ÊÜáÃÜ¨Ü ŸávܨÜÆãÉ ÊÜáÙæ¯àÃÜá ¯ÈÉÓÜÆá WÜáíwWÜÙÜ

¯ÊÜÞì|. A¨ÜPæR ÓÝPÜÐÜár ÊÜáábcWæ. C¨ÜÄí¨Ü CíX¨Ü ¯àÃÜá

¯àÃÝË¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜPæR BÓܳ¨ÜËÃÜÈÆÉ.

ÓÜáÊÜá®Ü ÓÜíWÜÊÜá¨Ü ÊÜáÃÜWÜÙÜÈÉ ®Ý®Ý ñÜÃÜÖÜ˨æ. iàÊÜíñÜ ¸æàÈ,

ÖÜã訆 XvÜWÜÙÜá, ÖÜ~¡®Ü ÊÜáÃÜWÜÙÜá, PÝvÜáÊÜáÃÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠËÍæàÐÜ

ÊÜáÃÜWÜÙÜá. ¸æàÈÓÝÈ®ÜÈÉ ¹©ÃÜá, ¨ÝÓÜÊÝÙÜ, PÜñݤÙæ, APæàοÞ,

ÓÜá¸ÝŸáÇ…, PÜÊÜÚ, Pܱ… ÊÜáñÜᤠÓÝÓÜÃ…, ÊÜááÙÜáÛ ÖÜÄÊÝ|, PÜÚÛ

ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÚÊæ. ËË«Ü ñÜÚ¿á 300 ÊÜÞÊÜâ, 100 bPÜãR, 100

ñæíWÜá, ÖÜÆÓÜá, ®æàÃÜÙæ, aÜPæãRàñÝ, ±Ü±Ý¿á, AígãÃÜ,

ÊÜáÃÜÓæàŸá, WæàÃÜá, ±æ„®Ý±ÜÇ…, ±æàÃÜÆ, AÊÜápæPÝÀá, PÜÊÜÚ,

ÃÝÊÜá´ÜÆ, ÔàñÝ´ÜÆ, ÆûÜ$¾|´ÜÆ, ÖÜ®ÜáÊÜÞ®…´ÜÆ, ®Ý®Ý ˫ܨÜ

¯í¸æWÜÙÜá, ÔíWܱÜäÃ…aæÄÅ, ÊæÓ…r Cíw¿á®…aæÄÅ, ÓÝrÃ…´ÜäÅp…,

¸æOæ¡ÖÜ|á¡, PÝvÜáÖÜÆÓÜá CñÝ© ÖÜ~¡®Ü ÊÜáÃÜWÜÙÜá. MáñÜáÊÜÞ®ÜPæR

ñÜPÜR ÖÜã¹vÜáÊÜ BPÝÍÜÊÜáÈÉWæ ÊÜááíñÝ¨Ü XvÜWÜÙæãí©Wæ ÓܨÝ

CÃÜáÊÜ ŸPÜáÙÜ, ¨ÝÓÜÊÝÙÜWÜÙÜã CÊæ. ñÜÃÜPÝÄ ñæãàoÊÜä Eíoá. D

»ÝWܨÜÇæÉÆãÉ CÆÉ¨Ü ËÍæàÐÜ ÊÜáÃÜWÜÙÜã CÊæ. GW…´ÜäÅp…,

ÃÜPܤaÜí¨Ü®Ü, ÓÜíaÝÄñÝÙæ, ÇæãàPÝÌp…, PÜáíPÜáÊÜá, WèÄ

(Gloriosa superba) , Èbc, ¸æWÜYÃ…Õ¸æãàÇ…, WæãàÊÜááSŸ¨Ü®æ

ÖÝWÜã ¸æã¸ÝŸ… (Adansonia digitata) ÊÜáÃÜ, ±ÜűÜíaܨÜÇæÉà

5,000 ÊÜÐÜìWÜÙÜ ©à[Ýì¿ááÓÜáÕ Öæãí©ÃÜáÊÜ ÊÜáÃÜÊæí¨Üá

®ÜíŸÇÝX¨æ.

CÈÉ GÊæá¾, ÖÜÓÜá, ¸æPÜáR, ®ÝÀá ÊÜáñÜᤠPæãàÚWÜÙÜ®Üá° ÓÝQ¨æªàÊæ.

ÊÜáãÃÜá PæÃæWÜÙÜÈÉ Ëáà®ÜáWÜÚÊæ. bpærWÜÙÜá A±ÝÃÜ. PÝvÜáÊæãÆ, CÈ,

ÖÝÊÜâ, ®ÜËÆá ÊÜáñÜᤠÊæçË«ÜÂÊÜá¿á ÖÜQRWÜÙÜ ÓÜíTæ HĨæ. ÊÜáÃÜWÜÙÜá

ÊÜáñÜᤠ¯àÄ®Ü ñÝ|WÜÚí¨Ü ÖÜQRWÜÙÜã ÖæaÝc¨ÜÊÜâ. CÈÉ Ÿí¨Ü

±ÜüËáñÜÅÃæ㟺ÃÜá (Ÿv…ì ÊÝaÜÃ…) 50 hÝ£¿á ÖÜQRWÜÙÜ®Üá°

WÜáÃÜá£Ô¨ÝªÃæ. CÊÜâWÜÚí¨ÜÇæà ¹àg±ÜÅÓÜÃÜ| ®æ„ÓÜXìPÜÊÝX ¯ÃÜíñÜÃÜ

ÖæaÜácñܤÇæà C¨æ.

ñæãào¨æãÙÜX®Ü ˼®Ü° ®æãào

ñæãào¨ÜÈÉ J| CqrWæWÜÚí¨Ü PÜqr¨Ü ±Üâor ÊÜá®æÀá¨æ. 1998ÃÜÈÉ 20

ÊÜÐÜì¨Ü 30 Aw ¸æÙæ¨Ü I¨Üá ñæíX®ÜÊÜáÃÜWÜÙÜ®Üá°, I¨Üá

ÊÜÞË®ÜÊÜáÃÜWÜÙÜ®Üá° «ÝÃÜÊÝvÜ©í¨Ü CÈÉ ñÜí¨Üá ®æorÊÜâ. C¨æãí¨Üá

±ÜÅÁãàWÜÊÝXñÜá¤. ñæíWæÇÝÉ Ÿ¨ÜáQÊæ. Ÿ¨ÜáQ¨Ü ÊÜáãÃÜã

ÊÜÞË®ÜÊÜáÃÜWÜÙÜá ´ÜÆ ¯àvÜᣤÊæ.

.....................

ÓÜáÊÜá®Ü ÓÜíWÜÊÜá©í¨Ü ÔWÜáÊÜ ±ÜÅ£´ÜÆÊÜ®Üá° PæàÊÜÆ

¨Üáwx¯í¨Ü AÙæ¿á¸ÝÃܨæíŸá¨Üá CÈÉWæ PÝÈvÜáÊÜ

Êæã¨ÜÇæà B¨Ü ¯«ÝìÃÜ. CÈÉ ÔWÜáÊÜ BÖÝÃÜ«Ý®ÜÂ,

ÖÜ|á¡, ñÜÃÜPÝÄ, ÖÝÆá, Êæãpær ÊÜáñÜᤠËáà®Üá GÆÉÊÜä

±ÜÄÍÜá¨Üœ ÖÝWÜã ËÐÜÊÜááPܤ.

D PÝvÜáñæãào¨Ü ÊÜá«Ü¨ÜÇæãÉí¨Üá A±Ü³o PÝw¨æ. PÜÙæ¨Ü BÃÜá

ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ÊÜá®ÜáÐÜ®ÝWÜÈà, ÖÜÓÜá GÊæá¾WÜÙÝWÜÈà PÝÈqrÆÉ.

´ÜÈñÝíÍÜ 30 aܨÜÃÜËáàoÃ…®Ü ±ÜâorPÝvÜá ¨ÜorÊÝX¨æ. CÈÉ

PÝh…ÊÜáÖÜÇ… ÊÜáñÜᤠÍÜàÐÜÊÜáÖÜÇ…WÜÚÊæ ! BÓܳñæÅ¿áÈÉ ŸÙÜÔ GÓæ¨Ü

IË´ÜäÉÀáv… ¸ÝoÇ…WÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔ PÜqr¨Ü ÍèaÝÆ¿áWÜÚÊÜâ. ±ÜÄÓÜÃÜ

WݨæWÜÙÜá, «ÝËáìPÜ ÖÝWÜã ÊÜÞ®ÜËà¿áñæ¿á ±Ü¨ÜÂWÜÙÜá ÊÜáñÜá¤

aÜñÜáÃæãàQ¤WÜÙÜ®Üá° ŸÃæÔ ñæãào¨Ü ÊÜáÃÜWÜÚWæ ñÜãWÜáÖÝPÜÇÝX¨æ.

ÓÜáÊÜá®Ü ÓÜíWÜÊÜá ŸÄà ñæãàoÊÜÐærà AÆÉ. ÊæçË«ÜÂÊÜá¿á aÜoáÊÜqPæWÜÙÜ

ñÝ|. A®æàPÜ BÓÜQ¤¨Ý¿áPÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ PÜáÄñÜá ιÃÜWÜÙÝXÊæ. ®ÜÊÜá¾

ÍÝÇæ¿á ÊÜáPÜRÙÜá BWÝWÜ ²P…¯P… ŸÃÜáñݤÃæ. ¸æãà—PæÃæ¿áÈÉ

DgáñݤÃæ. ¨æãà~ ËÖÝÃÜ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. CÓÜË 2003Äí¨Ü ±ÜÅ£ÊÜÐÜì

ÓÜáÊÜá®Ü ÓÜíWÜÊÜá EñÜÕÊÜ ®ÜvæÓÜᣤ¨æªàÊæ. Aí¨Üá Cwà ©®Ü

®ÜÊæã¾í©XÃÜÆá WæÙæ¿áÃÜá ÊÜáñÜᤠ×ñæ„ÑWÜÙÜ®Üá° BÖÝ̯ÓÜáñæ¤àÊæ.

ÓÜíWÜÊÜáÊÜ⠫ݯÓÜáñݤ ÓÜÊÜÞ— Ô§£WæàÃÜÆá ÓÜãPܤ ÊÜ®Ü.

¹©ª¨Üáª, W橪¨Ü᪠ÖÝWÜã WÜÚÔ¨Üáª

GÃÜvÜá ÓÝÄ hæà®Üá ÓÝPÜÆá ±ÜſᣰԨæÊÜâ. GÐærÇÝÉ E±Ý¿á

ÊÜÞw¨ÜÃÜã hæà®ÜáWÜÙÜá ±ÜÃÝÄ. GÃæWæ㟺ÃÜ ñÜ¿ÞÄPæ¿áÈÉ ÓæãàñæÊÜâ.

WæãàŸÃ… A¯Æ ÓݧÊÜÃÜ¨Ü ŸÙÜPæ¿áÆãÉ Ë´ÜÆñæ. ÓÜã¿áìÍÜQ¤¿á

E±ÜÁãàWÜ AÄñÜá ÓæãàÇÝÃ… PÜáPÜRÃ… ñÜí¨æÊÜâ. AÈÉÃÜáÊÜ ÃæçñÜ

WæÙæ¿áÄWæ ŸÙÜÓÜÆá ¸ÝÃܨæà A¨Üá PÜñܤÆÊÜáãÇæ ÓæàÄñÜá.

ÓÜáÊÜá®Ü ÓÜíWÜÊÜá©í¨Ü ÔWÜáÊÜ ±ÜÅ£´ÜÆÊÜ®Üá° PæàÊÜÆ ¨Üáwx¯í¨Ü

AÙæ¿á¸ÝÃܨæíŸá¨Üá CÈÉWæ PÝÈvÜáÊÜ Êæã¨ÜÇæà B¨Ü ¯«ÝìÃÜ. CÈÉ

ÔWÜáÊÜ BÖÝÃÜ«Ý®ÜÂ, ÖÜ|á¡, ñÜÃÜPÝÄ, ÖÝÆá, Êæãpær ÊÜáñÜᤠËáà®Üá

GÆÉÊÜä ±ÜÄÍÜá¨Üœ ÖÝWÜã ËÐÜÊÜááPܤ. ®ÝÊÜâ ®æãàvÜᣤ¨Üªíñæ ÓÜ|¡

PÝvæãí¨Üá ¸æÙ橨æ. ÖæãÓÜ WæÙæ¿áÃÜ ÓÜíWÜÊÜáÊÝX¨æ. XvÜ, ÊÜáÃÜ,

ÖÜã, ¨Üáí¹, ÖÜQRWÜÙÜ Êæáà騆 ²Åà£Àáí¨Ü ±ÜÅPÜꣿáÈÉ Ëáí¨Üá

ÓÜáÊÜá®ÜÓÜÃÝWÜÆá A®æàPÜÃÜá ŸÃÜᣤÃÜáñݤÃæ. ®æÊÜᾩÀáí¨Ü

¯ÓÜWÜì¨æãí©Wæ ÓÜíWÜËáÔ ÓÜí»ÝÑÓÜÆá CÈÉ ÓÝ«ÜÂ.

ÊÜááXÓÜáÊÜ ÊÜáá®Ü° : ®ÝËàWÜ ±ÝÅígÆÃÝX J²³PæãÙÜáÛÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃæ

®ÜÊÜá¾ ²Åࣿá ÓÜáÊÜá®ÜÓÜíWÜÊÜáÊæà DWÜ ®ÜÊÜá¾®Üá° ÃÜã²ÓÜᣤ¨æ.

Sanjeev Kulkarni

Nagemallige

19/2, Mahishi Road

Malamaddi

Dharwad 580007

@

................................

email: rganga@yahoo.co.in

ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009 5


ÖæãÆWÜÚWæ ÊÜáÃÜÚ Ÿí¨Ü ¨æàÔà ÊæçË«ÜÂ

A¯ñÝ ±æçÆãÃÜá

PæãàÇÝÃÜ¨Ü ÃæçñÜÃÜá A—PÜ CÙÜáÊÜÄ ñÜÚWÜÙÜá ÖÝWÜã

ÃÝÓÝ¿á¯PÜ PÜêÑÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸÃÜᣤ¨ÝªÃæ.

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ¹àg¯— AÊÜÄWæãí¨Üá ÖæãÓÜ BÁáRWæ

AÊÜPÝÍܯàw¨æ. ®æ„ÓÜXìPÜ ÓÜí±Ü®Üã¾Æ ¯ÊÜìÖÜOæ¿á

ÊÜáãÆPÜ JÙÜÓÜáÄ¿á®Üá° PÜwÊæáWæãÚÔ,

ÃÝÓÝ¿á¯PÜÃÜ×ñÜWæãÚÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊÝX¨æ. D

ÊÜáãÆPÜ ÓÜáÆ»Ü iàÊÜ®Ü ÊÜáñÜᤠBÖÝÃܻܫÜÅñæ¿á®Üá°

ÓݗԨݪÃæ. iÇæÉ¿áÈÉ ¨æàÔà ¹àg¨Ü ÊÜáÖÜñÜÌ AÄñÜ

ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜíñÜÖÜ ÊÜá×ÙÝ ®Ý¿áQ¿áÃÜá

¹àhÝí¨æãàÆ®Ü¨Ü Pæàí¨ÜŹí¨Üá.

................................

"CÊÜâ ¥æ„ÇÝÂív… ÊÜáñÜᤠÊÜáÇæàÑ¿ÞPæR ÖæãàXŸí¨Ü ËÊÜޮܨÜ

qPæp…WÜÙÜá. AÈÉ®Ü ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ¨Ü dÝ¿ÞbñÜÅWÜÚÊÜâ. ©®Ý ÃÝXÊÜáá¨æª

PÜpæãrà PæÆÓÜQRíñÜ ÊÜágŸãñÝ¨Ü A®Üá»ÜÊÜ. ¨æàÔà ¹àg¨Ü ŸÙÜPæ,

ÓÝÊÜ¿áÊÜ PÜêÑ, ÖæíWÜÓÜÃÜ iàÊܮܱܨܜ£, JPÜãRo©í¨Ý¨Ü

ÓÜŸÈàPÜÃÜ| CÊÜ®æ°ÇÝÉ AÈÉ ÖÜíbPæãívæ.' E¨æÌàWÜ©í¨Ü ÖæàÙÜᣤ¨Üª

ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ PÜ|á¡WÜÙÜÈÉ ÖæãÙܱÜá. C¨Üá BPæ ÖÜÙæ¿á Pܹº|¨Ü

oÅíP…®æãÙÜWæ ±ÜÅÊÜááS ¨ÝSÇæWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ×í¨ÜQRvÜáñݤ ÊÜÞwPæãívÜ

®æ®Ü±Üá. PæãàÇÝÃÜ iÇæÉ¿á w.ÊÜÞ¨æà®ÜÖÜÚÛ¿á ÃæçñÜÙÝ¨Ü ÊÜáíWÜÊÜá¾

iÇÝÉ g®Ü±Ü¨Ü hÝñæÅ¿áÈÉ WÝÅÖÜPÜÃæ¨ÜáÃÜá ¹bc¨Ü ®æ®Ü²®Ü ÇæãàPÜ©í¨Ü

ÖæãÃÜŸÃÜÆá PæÆÊÜâ ûÜ|WÜÙÜá ¸æàPݨÜÊÜâ.

iÇÝÉ EÓÜá¤ÊÝÄ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü hÝ®Ü±Ü¨Ü hÝñæÅ¿áÈÉ H®æÇÝÉ

ÊÜáÚWæWÜڨܪÊÜâ. ¨æàÔà ¹àgWÜÙÜá, ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ PÜêÑ ÓÜÆPÜÃÜOæWÜÙÜá,

ÊÜá®æŸÙÜPæ¿á ÊÜÓÜá¤WÜÚí¨Ü ñÜáí¹¨Ü ÊÜáÚWæ B ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá°

¹í¹ÓÜáÊÜÈÉ A®Ü®ÜÂÊÝXñÜá¤. "C¨æãÙæÛà BÓÜQ¤ ÖÜáqrÓÜᣤ¨æ.

ÊÜáÃæñÜáÖæãà¨Ü iàÊÜÊæçË«ÜÂWÜÙÜ ¸æàÃÜáWÜÙÜ®Üá° ®æ®Ü²ÓÜáÊÜí£¨æ' &

A«Ý±ÜPÜÃÝ¨Ü PÜêÐÜ¡±Ü³®ÜÊÜÃÜá AaÜcÄ ÖÝWÜã ÓÜíñæãàÐÜ©í¨Ü ñæWæ¨Ü

E¨ÝYÃÜ.

Êæà©Pæ¿á ÖÜ£¤ÃÜ ÖÜãw¨Üª D ÊÜáÚWæWæ ŸÃÜáÊÜÊÜÃÜá PÜwÊæá.

PÜáñÜãÖÜÆ©í¨Ü Ÿí¨ÜÊÜÃÜá ¸æÙæÊæçË«ÜÂWÜÙÜ®Üá° ®æãàw ñÜÊÜá¾

¸ÝÆÂÊÜ®Üá° ®æ®Ü²ÔPæãívÜÃÜá. AÆíPÜêñÜ ÊÜá~¡®Ü ÊÜáwPæWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ

Ÿ|¡Ÿ|¡¨Ü ¹àgWÜÙÜ®Üá° ®æãàw PæÆÊÜÃÜá ÓÜíñæãàÐܱÜorÃÜá. PæÆÊÜÃÜá

¨æàÔà ¹àgWÜÙÜ®Üá° ÊÜá®æWæã¿áÂÆá Ÿ¿áÔ¨ÜÃÜá. Êæá„ÓÜãÄ®Ü

hæãàwÁãí¨Üá ÓܧÚà¿á »Üñܤ¨Ü ±ÜÅ»æà¨ÜÊÝ¨Ü "¸æ„ÃÜ®æÆáÉ'

¸æàPæí¨ÜÃÜá. ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ ÊÜááS AÃÜÚñÜá. "¯ÊÜáWæ

A«ÜìQÇæãàWÝÅí PæãvÜáñæ¤à®æ. ÊÜááí©®Ü ÊÜÐÜì C¨ÜÃÜ GÃÜvÜá±Üoár

Aí¨ÜÃæÜ Jí¨ÜáQÇæãàWÝÅí ×í£ÃÜáXÔ. ®ÜÊÜá¾ ¹àg ÓÜíÃÜûÜOÝ ñÜívÜPæR

¯àÊÜä ÓæàĨÜíñÝWÜáñܤ¨æ' G®Üá°ñݤ ÖæÓÜÃÜá, ËÙÝÓÜ ŸÃæ¿áÆá

¨ÝSÇÝ£ ±ÜáÓܤPÜÊÜÜ®Üá° AÊÜÄWæ ¯àw¨ÜÃÜá. ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ¹àg¯—

ÊÜÞvÜáÊÜ PæÆÓÜ, A¨ÜÃÜ ×®æ°Çæ, ñÜívÜ¨Ü ÊÜá®æãà»ÝÊÜ®æWÜÙÜ ËÊÜÃÜ

ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ Ë«Ý®Ü¨ÜÈÉ ¹àg ÓÜíÓÜRÃÜOæ¿áÈÉ

ñæãvÜXÃÜáÊÜ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá

..................

¯àw¨ÜÃÜá. ¨ÜãÃܨÜãįí¨Ü Ÿí¨Ü BÓÜPܤ ÃæçñÜÄWæ ˯ÊÜá¿áÊÜâ

ÖæãÃæ¿ÞWÜáÊÜ PÝÃÜ| ÊÜÞÃÜáñݤÃæ. ¨æàÔà ¹àgWÜÙÜá GÇæÉÆãÉ

ÖÜÃÜvܸæàPÜá G®Üá°ÊÜâ¨Üá ÖÝÃæçPæ.

PÜÙæ¨Ü I¨Üá £íWÜÙÜÈÉ PæãàÇÝÃÜ iÇæÉ¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü I¨Ü®æà hݮܱܨÜ

hÝñæÅÀá¨Üá. ÃæçñÜÊÜá×Ùæ ÊÜáñÜᤠ¨æàÔà¹àg ÓÜíÃÜûÜQ ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ

ñÜívÜ CíñÜÖÜ EñÜÕÊÜ A¥ÜÊÝ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜ

AÊÜPÝÍÜWÜÙÜ®Üá° JÊæ᾿áã ñܲ³ÔPæãíwÆÉ. ¹àg ÓÜíÃÜûÜOæ¿á

ÊÜáãÆPÜ ¨æàÔà¹àg ±ÜÅÓÝÃÜ, ƻܠÓÜí±Ü®Üã¾ÆWÜÙÜ ÁãàWÜÂ

¯ÊÜìÖÜOæ¿á ÓÜí¨æàÍÜ ÓÝÃÜáÊÜâ¨Üá CÊÜÃÜ ÓܳÐÜr E¨æªàÍÜ. hæãñæWæ

Eñܳ®Ü°WÜÙÜ ÊÜáñÜᤠÊÜåèÆÂÊÜ—ìñÜ Eñݳ¨Ü®æWÜÙÜ ÊÜÞÃÝoPÜãR CÈÉ

AÊÜPÝÍÜ˨æ.

Ÿ¨ÜÇÝ¨Ü ÓÜÌÃÜWÜÙÜá

QÅ¿ÞÎàÆ ÊÜá×ÙÝ ±ÜÅÊÜááSÃÜ ±ÜÅ£¯— ÊÜáíWÜÊÜá¾ ÊÜááÙܸÝXÆá

ñÝÆãÉPÜá WÝÅËáà| ÊÜá×ÙÝ JPÜãRo¨Ü ÓܨÜÓæÂ. C¨Üá WÝÅÊÜá ËPÝÓÜ

ÓÜíZo®æ¿á ÓÜÖæãà¨ÜÄ, ÓÜPÝìÃæàñÜÃÜ ÓÜíÓæ§. 25ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü

PæãàÇÝÃÜ iÇæÉ¿á ÓÜÊÜáWÜÅ WÝÅËáàOݼÊ܃©œ aÜoáÊÜqPæ¿áÈÉ ¯ÃÜñÜ.

iÇæÉ¿á 145ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ÊÜá×ÙÝ ÓÜŸÈàPÜÃÜ|¨Ü PæÆÓÜ. ÓÝËÃÝÃÜá

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ Ÿ¨ÜáPÜ®æ°à Ÿ¨ÜÈst ÖæÊæá¾. CÈÉ ñÜ¿ÞÃÝ¨Ü ÊÜá×ÙÝ

®Ý¿áQ¿áÃÜá ñÜÊÜᾨæà JPÜãRo PÜqr¨ÝªÃæ. ×àWæ GíoáÓÝËÃÜ

ÓܨÜÓæ¿áÃÜ ŸÆ CÊÜÄX¨æ.

6 ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009


ÊÜáñæ¤ hÝ®Ü±Ü¨Ü hÝñæÅWæ ŸÃæãà|. ÃæçñÜÃÜá ÓÝÊÜ¿áÊÜ PÜêÑWæ JñÜá¤

PæãvܸæàPæí¨Üá g®Ü±ÜÅ£¯—¿Þ¨Ü ÊÜáíWÜÊÜá¾ »ÝÐÜ| ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÙÜá.

BPæ ¯oárÔÄorÃÜá. "®ÝÊÜâ PÜÙæ¨Ü Gíoá ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ÓÝÊÜ¿áÊܨÜÇæÉà

C¨æªàÊæ. ®ÜÊÜá¾ Eñܳ®Ü°WÜÚWæ ÊÜÞÃÜáPÜpær J¨ÜXÔ'. D ÊÜÞñÜá

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ¹àg¯— CÃÜáÊÜ ÊÜááÙܸÝXÆá ñÝÆãÉQ®Ü BÃÜá ÖÜÚÛWÜÙÜ

ÓÝÊÜ¿áÊÜ PÜêÑPÜÃÜ JPæãRÃÜ騆 PæãàÄPæ¿ÞXñÜá¤.

ÃÝÓÝ¿á¯PÜ PÜêÑÀáí¨Ü ÓÝÊÜ¿áÊÜ PÜêÑWæ Ÿ¨ÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»ÜÊÜÆÉ.

ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜÊÜÄWæ 20 GPÜÃæ »ÜãËáÀá¨æ. GíoáÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ CÊÜÃÜ

iàÊÜ®Ü ÓÜáÔ§ÃÜÊÝXÃÜÈÆÉ. ÊÜáÙæ¿á HÄÚñÜ, ŸÄ¨ÝWÜᣤÃÜáÊÜ

¯àÄ®ÜÊÜáor PÜêÑ aÜoáÊÜqPæWÜÚWæ ׮ܰvæ¿ÞXñÜá¤. "PÜÙܱæ PÜêñÜPÜ Wæ㟺ÃÜ,

ÖæãÃÜX®Ü JÙÜÓÜáÄWÜÙÜá Eñݳ¨Ü®Ý ÊæaÜc ÖæbcÔ CÙÜáÊÜÄ

HÃÜá±æàÃÝWÜáÊÜíñæ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ. ŸÃÜÜWÝÆ©í¨Ü FÃÜg®Ü WÜáÙæà

ÖæãàWÜáñݤÃæ. ÓÜí±Ý¨Ü®æWÝX ±Üor|¨ÜÈÉÁáà EÚ¿ááÊÜíñÝWÜáñܤ¨æ.

ÓÝÆ ¯ÊÜì×ÓÜáÊÜ ñÝPÜñܤ®Üá° AÊÜÆí¹Ô PÜêÑPÜ ÖÝWÜã PÜêÑ ¯í£¨æ"

DWÜ ÓÜáÔ§ÃÜñæ ÓÝ—Ô¨Ü ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ A¼±ÝÅ¿á˨Üá.

Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á ¹àgWÜÙÜá

PæãàÇÝÃܨÜÈÉ ÊÜáÙæ ±ÜÅÊÜÞ| ÓÜÃÝÓÜÄ 760 ËáÈËáàoÃ…. ÓܨÝPÝÆ

ÖÜÄÊÜ ®Ü©WÜÚÆÉ. PæÃæWÜÙÜá, ÖæãívÜWÜÙæà ¯àÄ®Ü ±ÜÅÊÜááS ÊÜáãÆWÜÙÜá.

A¯ÎcñÜ ÊÜááíWÝÃÜá ÓÜÊÜáÓæ¿á®Üá° gqÆWæãÚÔ¨æ. iÇæÉ¿á A«Üì¨ÜÐÜár

PæÃæWÜÙÜá ÖÜãÙÜá ñÜáí¹ ¯àÃÜ®Üá° ×w©oárPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂìÊÜ®æ°à

PÜÙæ¨ÜáPæãíwÊææ.

70ÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ Ÿí¨Ü A—PÜ CÙÜáÊÜÄ ±ÜÅ»æà¨ÜWÜÙÜá ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ

ñÜÚWÜÙÜ®Üá° ÊÜáãÇæWæ ÓÜÄÔ¨ÜÊÜâ. ±ÜÄÓÜÃÜÓæ°à× BaÜÃÜOæWÜÙæÇÝÉ

ÊÜÞ¿áÊݨÜÊÜâ. ÖæãÓÜ PÜêÑ Ë«Ý®Ü¨ÜÈÉ ÃÝÓÝ¿á¯PÜ Wæ㟺ÃÜPæRæ

B¨ÜÂñæ. ²àvæ®ÝÍÜPÜ, Qào®ÝÍÜPÜWÜÙÜ BWÜÊÜá®Ü. ¯àÄ®Ü PæãÃÜñæ¿áá

PæãÙÜÊæ¸ÝËWÜÙÜ PæãÃæñÜPæR PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. 25 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü 50

ÓÝËÃÜPÜãR ÖæaÜác PæãÙÜÊæ¸ÝËWÜÙÜá AíñÜgìÆÊÜ®Üá° GñÜá¤ñܤÇæà CÊæ.

Aí¨Üá 30Aw BÙܨÜÈÉ ÔWÜᣤ¨Üª ¯àÄ®ÜÊÜáor Cí¨Üá 800 Aw BÙÜ

PæãÃæ¨ÜÃÜã ¯àÃÜá ÔWܨæà Ë´ÜÆÊÝWÜᣤ¨æ. ÖæãÓÜ ±ÜÅ»æà¨ÜWÜÙÜá ŸÖÜÙÜ

¯àÃÜ®Üá° ¸æàvÜáñܤÊæ. B¨ÜÃÜã g®ÜÃÜá D ÊÜÞí£ÅPÜ ¹àgWÜÙÜ®Üá° ¹vÜÆá

ԨܜÄÆÉ. ÃÝÓÝ¿á¯PÜ Wæ㟺ÃÜÊÜâ ÓÜáÆ»ÜÊÝX ÔWÜáÊÜ PÝÃÜ|

´ÜÆÊÜñݤ¨Ü PæÃæ¿á ÖÜãÚ®Ü ŸWæY, ÖÜãÙæñÜá¤ÊÜ ŸWæY BÓÜQ¤ÀáÆÉ. Jí©ÐÜár

ÃæçñÜÃÜá ñæãàoWÝÄPæ ÊÜáñÜᤠÃæàÐæ¾ PÜêÑ¿á®Üá° B¿ááªPæãíw¨ÝªÃæ.

¸æÙæ¿ááñܤÇæà CÃÜáÊÜ ¸æíWÜÙÜãÄWæ PæãàÇÝÃÜ ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜ®Üá°

±ÜãÃæçÓÜÆá ÊÜááí¨æ ¯í£¨æ.

Jí¨æãÊæá¾ ŸÃÜ Ÿí¨ÜÃæ ÃæçñÜÃæÇÝÉ ®ÜWÜÃÜPæR ÊÜÆÓæ Öæãà¨ÜÊÜÃÜá AÈÉÁáà

EÚ¿ááñݤÃæ, CÈÉ »ÜãËá ¹àÙÜá ¹àÙÜáñܤ¨æ. ÓÝÆ ÊÜÞw¨Üáª

HÃÜáñܤÇæà CÃÜáñܤ¨æ. D ±ÜÄÔ§£¿á®Üá° WÝÅËáà| ÊÜá×ÙÝ JPÜãRo

Êæã¨ÜÆá A¥ÜìÊÜÞwPæãíwñÜá. ®æ„ÓÜXìPÜ ÓÜí±Ü®Üã¾Æ ¯ÊÜìÖÜOÝ

ñÜÃܸæà£Wæ ñܮܰ ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° PÜÙÜá×ÔñÜá. ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾

WÜáí²®æãí©Wæ »ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÃÜá. ÓܧÚà¿á ÓÜí±Ü®Üã¾ÆWÜÙÜ ŸÙÜPæ¿á

ËË«Ü Äà£WÜÙÜ®Üá° £Ú¨ÜÃÜá. ÃÝg嬆 ¸æàÃæ ¸æàÃæ ±ÜŨæàÍÜWÜÙÜÈÉ

±ÜÄÓÜÃÜÓæ°à× PÜêÑÀáí¨Ü ÓÜáÔ§ÃÜÊݨÜÊÜÃÜ®Üá° ®æãàw

±æÅàÃæà²ñÜÃݨÜÃÜá.

WÜívÜÓÜÃÜá ÊÜÞÃÜáPÜpærÀáí¨Ü ¹àgWÜÙÜ®Üá° ñÜÃÜáñݤÃæ. A¨ÜÃæãí©Wæ

CñÜÃÜ JÙÜÓÜáÄWÜÙÜá ŸÃÜáñܤÊæ. ®ÜÊÜá¾ PæÆÓÜ PÜÙæ ñæWæ¿ááÊÜâ¨Üá ÊÜáñÜá¤

Pæã¿ááÉ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá. Ö愹Åv… ¹àgWÜÚí¨ÝX ¹àgWÜÙÜ BÁáR

ÖÝWÜã ÊÜá®æ¿áÇæÉà ÓÜíWÜÅ×ÓÜáËPæ¿áá ¯íñÜáÖæãàX¨æ Gí¨Üá

AÄñÜ ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ ñÜívÜ DWÜ ¹àg¯—Àáí¨ÝX

ÓÜáÔ§ÃÜñæ¿á®Üá° ÊÜáÃÜÚ WÜÚÔ¨æ. ÓÜáÔ§¤ÃÜÊÜÆÉ¨Ü A—PÜ Eñݳ¨ÜPÜ

ñÜÚWÜÙÜ®Üá° Baæ ÓÜÄÔ¨æ.

PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ XÅà®… ´èívæàÐÜ®… ÓÜíÓ槿á "¹àg EÚÔ'

Bí¨æãàÆ®Ü ÊÜááíaÜã~¿áÈɨæ. WÝÅÊÜá ËPÝÓÜÊÜâ XÅà®…

´èívæàÐÜ®…®æãí©Wæ ÓæàÄ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ¹àg¯—hÝÆ (CSBN)

ÍÜáÃÜáÊÜÞw¨æ. ÊÜááÙܸÝXÆá ñÝÆãÉQ®Ü ®ÝÆáR ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ¹àg¯—¿á®Üá° ±ÝÅÃÜí¼Ô¨æ. C¨ÜÃÜ ¯ÊÜìÖÜOæ ÖÝWÜã

¹àgWÜÙÜ®Üá° PݱÝvÜáËPæ B ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ÊÜá×ÙÝ JPÜãRo¨Ü ÖæãOæ.

C¨ÜÃæãí©Wæ GÃæWæ㟺ÃÜ ñÜ¿ÞÄPæ¿áíñÜÖÜ PÜêÑ ÓÜíŸí— B¨Ý¿á

aÜoáÊÜqPæ¿áã ÓæàĨæ.

2002ÃÜÈÉ XÅà®… ´èívæàÐÜ®… ÖÝWÜã WÝÅÊÜá ËPÝÓܨÜ

PÝ¿áìPÜñÜìÃÜá 25 iÇæÉWÜÙÜÈÉ ¨æàÔà ¹àgWÜÙÜ ÖÜávÜáPÝo

±ÝÅÃÜí¼Ô¨ÜÊÜâ. ÊæçË«ÜÂÊÜá¿á ¹àgWÜÙæãí©Wæ ¨æàÔà ¹àgWÜÙÜ®Üá°

ÊÜÞñÜÅ ŸÙÜÓÜᣤÃÜáÊÜ ÊÜÞñæ¿áÃÜã ÔPÜRÃÜá. AÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ÖæãƨÜÇæÉà

A¨Ü®Üá° ŸÙÜÓÜáñݤ ÓÜíÃÜüÓÜᣤ¨ÜªÃÜá. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ

w.PÜáÃÜáŸÃÜÖÜÚÛ¿á ±Ý±ÜÊÜá¾, «Ý®ÜÂWÜÙÜá, ©Ì¨ÜÙÜ «Ý®ÜÂWÜÙÜá ÖÝWÜã

ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜ 15 ±ÜÅ»æà¨ÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜíÃÜüÓÜáñݤÃæ. CíñÜÖÜ ÃæçñÜÃæà ¹àg

Bí¨æãàÆ®Ü¨Ü B«ÝÃÜÓܤí»ÜWÜÙÜá.

g®ÜÃÜ ÓÜÖÜ»ÝXñÜÌ

30 ÊÜá×Ùæ¿áÃæãí©Wæ ÊÜáíWÜÊÜá¾ ÊÜá®æÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ÓܧÚà¿á ¹àg

±ÜÅ»æà¨Ü ÓÜíWÜÅÖÜ hÝ¥Ý ÊÜÞw¨ÜÃÜá. C¨ÜÄí¨Ü g®ÜÃÜÈÉ

¹àgWÜÚÆÉ©¨ÜªÃÜã ÓܧÚà¿á ¹àgWÜÙÜ ŸWæY BÓÜQ¤ ÖæbcñÜá. ¹àg

ÓÜíÃÜûÜOæ G®Üá°ÊÜ ±ÜÄPÜƳ®æ ±ÜÅ£ ÊÜá®æ ÖÝWÜã ÊÜá®ÜWÜÚWæ ñÜÆá²ñÜá.

Bí¨æãàÆ®Ü g®Ü²Å¿áÊÝWÜñæãvÜXñÜá.

Êæã¨ÜÈWæ ÁáÃÜhæà®ÜÖÜÚÛ, w.PÜáÃÜáŸÃÜÖÜÚÛ, ÁávæàÖÜÚÛ ÊÜáñÜá¤

ÍæqrPÝÇ…WÜÙÜÈÉ ¹àg¯—WÜÙÜ ÃÜaÜ®æ. GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ

w.ÊÜÞ¨æà®ÜÖÜÚÛ ÖÝWÜã ®ÝWÜÊÜáíWÜÆPÜãR ËÓܤÃÜOæ. ¹àg EñÜÕÊÜ,

˯ÊÜá¿á ÊÜáñÜᤠÃÝg嬆 ËË«Ü ¹àg¯—WÜÙÜ ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü CÊæÇÝÉ

Áãàg®æ¿áíñæ ®Üvæ¨ÜÊÜâ. ±ÜÄOÝÊÜá ×XY¨Ü ¹àg »ÝívÝÃÜ. ¹àg

ÓÜíÃÜûÜOæWÝX ×£¤Æá&ñæãàoWÜÙÜ ¯ÊÜÞì|. ±ÜÅ£ÊÜÐÜì ÓÜí±ÜPÜìPæR

.................

PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ XÅà®… ´èívæàÐÜ®… ÓÜíÓ槿á "¹àg EÚÔ' Bí¨æãàÆ®Ü ÊÜááíaÜã~¿áÈɨæ. WÝÅÊÜá ËPÝÓÜÊÜâ

XÅà®… ´èívæàÐÜ®…®æãí©Wæ ÓæàÄ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ¹àg¯—hÝÆ ÍÜáÃÜáÊÜÞw¨æ. ÊÜááÙܸÝXÆá ñÝÆãÉQ®Ü ®ÝÆáR

ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ¹àg¯—¿á®Üá° ±ÝÅÃÜí¼Ô¨æ. C¨ÜÃÜ ¯ÊÜìÖÜOæ ÖÝWÜã ¹àgWÜÙÜ®Üá° PݱÝvÜáËPæ B ±ÜŨæàÍܨÜ

ÊÜá×ÙÝ JPÜãRo¨Ü ÖæãOæ. C¨ÜÃæãí©Wæ GÃæWæ㟺ÃÜ ñÜ¿ÞÄPæ¿áíñÜÖÜ PÜêÑ ÓÜíŸí— B¨Ý¿á aÜoáÊÜqPæ¿áã

ÓæàĨæ.

ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009 7


Ÿí¨Ü 350ÃæçñÜÃÜá. ÍæqrPÝÇ…®ÜÈÉ ®ÝÆáR ÊÜÐÜìWÜÙÜ AÊÜ—¿áÈÉ ÃÝX¿á

±ÜÅ»æà¨ÜWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜ GÃÜvÜÄí¨Ü Jí»ÜñܤPæR ÖæbcÃÜáÊÜâ¨Ü®Üá°

WÝÅÊÜáËPÝÓÜ¨Ü ¨ÝSÇÝ£ ±ÜáÓܤPÜ ñæãàÄÓÜáñܤ¨æ.

±ÜíaÝ¿áñ… ¹àg¯—

WÝÅÊÜáËPÝÓÜ¨Ü hæãñæ ÓæàÄ ¨æàÊÜÃÝ¿áÓÜÊÜáá¨ÜÅ WÝÅÊÜá ±ÜíaÝÀ᤿á

A«ÜÂûÜÃÝX¨Üª aÜíWÜÆÃÝ¿á±Ü³ ±ÜíaÝÀᤠBμàÓ…®ÜÈÉÁáà ¹àg¯—

Óݧ²Ô¨ÜÃÜá. C¨æãí¨Üá ÖæãÓÜ ¨ÜƒÑrPæãà®Ü. ±ÜíaÝÀᤠBμàÔWæ

©®ÝÆã A®æàPÜÃÜá ŸÃÜᣤÃÜáñݤÃæ, D ±ÜÄPÜƳ®æ AÊÜÃÜÈÉ¿áã

ËÓܤÄÓÜáñܤ¨æ. C¨Üá aÜíWÜÆÃÝ¿á±Ü³®ÜÊÜÃÜ bíñÜ®æ¿ÞXñÜá¤. B¨ÜÃæ

AÊÜÃÜ AÊÜ—Áãí©Wæ ¹àg¯—¿áã PÜ|¾Ãæ¿ÞÀáñÜá.

"ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ Ÿ¨ÜáPÜá ÊÜáñÜᤠ¹àgWÜÙÜá Jí¨Ü®æã°í¨Üá

ÖæOæ¨ÜáPæãíw¨æ. ÓܨÜÓæ¿áÄWæ ¯ÊÜìÖÜOæ¿á ñÜÃܸæ࣠PæãorÃæ

¹àg¯— aæ®Ý°X ËÓܤÄÓÜáñܤ¨æ' C¨Üá WÝÅÊÜáËPÝÓܨÜ

PÝ¿áì¯ÊÝìÖÜPÜ ¯¨æàìÍÜPÜÃÝ¨Ü Gí.Ë.G®….ÃÝÊ… A¼±ÝÅ¿á.

ÊÜáPÜRÙÜÈÉ ÓܧÚà¿á ¹àgWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠPÜêÑ Ë«Ý®ÜWÜÙÜ PÜáÄñÜá AÄÊÜâ

ÊÜáãwÓÜÆá ÍÝÇæWÜÙÜÆãÉ ¹àg¯— Óݧ²ÓÜÆá WÝÅÊÜá ËPÝÓÜ

ÁãàbÓÜᣤ¨æ.

A—PÜ CÙÜáÊÜÄ ñÜÚWÜÙÝ¨Ü IR64, g¿Þ ÊÜáñÜᤠÃÝÔ ñÜÚ¿á AQR

®æãàvÜÆá aæ®Ý°XÃÜáÊÜ PÝÃÜ| g®Ü²Å¿á. ÃæçñÜÃÜá ¸æ„ÃÜ®æÆáÉ

¸æÙæ¿ááÊÜâ¨Üá ÊÜÞÃÝo ÊÜÞvÜÆá. PÝÃÜ| D »ÜñܤPæR EÚ¨Ü

±ÜÅ»æà¨ÜWÜÚXíñÜ 100&150 ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜÊÜÃæWæ A—PÜ ¸æÇæ. C¨ÜÃÜ

CÙÜáÊÜÄ PÜwÊæá. Eñݳ¨Ü®Ý ÊæaÜcÊÜä PÜwÊæá. ÊÜáÙæ¿á HÄÚñÜ

ñÜvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜ ÍÜQ¤ C¨æ. ÊÜáÙæÁáà ¸ÝÃÜ©¨ÜªÃÜã ÍæàPÜvÝ 50ÃÜÐÜár

CÙÜáÊÜÄ ¯ÎcñÜ. A—PÜ CÙÜáÊÜÄ ñÜÚWÜÙÜá ÊÜáÙæ ¸ÝÃÜ©¨ÜªÃæ ¸æÙæ¿ááÊÜâ¨æà

CÆÉ. ¸æ„ÃÜ®æÆáÉ ñÜÚ¿á®Üá° AQR ÊÜÞwÔ¨ÜÃæ ÍæàPÜvÝ 80ÃÜÐÜár AQR,

EڨܨÜ᪠Öæãoár ñèvÝWÜáñܤ¨æ. A—PÜ CÙÜáÊÜÄ ñÜÚWÜÙÜÈÉ Öæãoár,

ñÝÂg嬆 ±ÜÅÊÜÞ| ÍæàPÜvÝ 35PÜãR A—PÜ. CÐærÇÝÉ ÊÜÞ×£ PæãvÜáÊÜ

aÜíWÜÆÃÝ¿á±Ü³®ÜÊÜÃÜá ÖæàÙÜáÊÜâ¨æà®æí¨ÜÃæ ¨æàÔà ±ÜÅ»æà¨ÜWÜÙÜ

ÊÜáÃÜá±ÜÄaÜ¿á¨Ü ×í©ÃÜáÊÜ bíñÜ®æ GÆÉÄWÜã A¥ÜìÊÝWܨÜá.

C¨Ü®Üá° w.PÜáÃÜáŸÃÜÖÜÚÛ¿á ÓÜáÎüñÜ ÃæçñÜ ÖÝWÜã »Üñܤ¨Ü ÊݱÝÄ

ÃÝÊÜáÊÜáã£ì¿áÊÜÃÜá A®ÜáÊæãà©ÓÜáñݤÃæ. CÙÜáÊÜÄ ŸWæY

bí£ÓÜ©¨ÜªÃæ ÊÜÞñÜÅ PÜêñÜPÜ Wæ㟺ÃÜ ÊÜáñÜᤠ²àvæ®ÝÍÜPÜWÜÙÜ

AÊÜÆퟮæ ÊÜÞvÜ©ÃÜŸÖÜá¨Üá, ¯àÄWÝX AíñÜgìÆ C¨æªà C¨æ.

B¨ÜÃÜã ¸æ„ÃÜ®æÆáÉ ÍæàPÜvÝ 10ÃÜÐÜár ÊÜÞñÜÅ ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ C¨æ

G®Üá°ñݤÃæ. ±ÜÄÊÜñÜì®æ¿á ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ®Ü ¹PÜRoárWÜÙÜ®Üá° ±ÜÄWÜ~Ô¨ÝWÜ

ÍæàPÜvÝ 10 G®Üá°ÊÜâ¨Üá JÙæÛ¿á ¸æÙÜÊÜ~Wæ.

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÍÜì®Ü

ÊÜá×Ùææ¿áÃÜ ¿ágÊÜÞ¯Pæ C¨Üª ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ¨æàÔà ¹àgWÜÙÜ ÓÜíÃÜûÜOæ

A—PÜ. C¨Üá AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü ÍæçÈ¿á®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáñܤ¨æ. PÜwÊæá

JÙÜÓÜáÄWÜÙÜ ÊæaÜc ÖÝWÜã ¯ÄàüñÜ CÙÜáÊÜÄ. C¨ÜPæR Öæãí©PæãívÜ

iàÊÜ®Ü Ë«Ý®Ü.×àWÝX ÓÝÆÊÜä Ë᣿áÈÉÃÜáñܤ¨æ. ×£¤Æáñæãào¨Ü

ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜá ÖÝWÜã ¹àgWÜÙÜá E±ÜB¨Ý¿á. GÃæWæ㟺ÃÜ©í¨Ü

±ÝÊÜìñÜÊÜá¾®ÜíñÜÖÜ ÃæçñÜÊÜá×Ùæ¿áã B¦ìPÜÊÝX ÓÜŸÇæ.

D ¸æÙÜÊÜ~WæÀáí¨ÝX PÜáoáíŸ ÖÝWÜã ÓÜÊÜÞg¨ÜÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ

Óݧ®ÜÊÜÞ®Ü ÊæáàÇæàĨæ. ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜá DWÜ GÆÉÄWÜã ±ÜÄbñæ.

ÊÜÞÊܯí¨Ü Ôà¨Ý ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ ÖæWÜÈWæ Ÿí¨Ü PÜáoáíŸ ÖÝWÜã

8 ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009

.......................

ÊÜá×Ùææ¿áÃÜ ¿ágÊÜÞ¯Pæ C¨Üª ÊÜá®æWÜÙÜÈÉ ¨æàÔà

¹àgWÜÙÜ ÓÜíÃÜûÜOæ A—PÜ. C¨Üá AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáQ®Ü

ÍæçÈ¿á®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáñܤ¨æ. PÜwÊæá JÙÜÓÜáÄWÜÙÜ ÊæaÜc

ÖÝWÜã ¯ÄàüñÜ CÙÜáÊÜÄ. C¨ÜPæR Öæãí©PæãívÜ

iàÊÜ®Ü Ë«Ý®Ü.×àWÝX ÓÝÆÊÜä Ë᣿áÈÉÃÜáñܤ¨æ.

ÖæãÆ¨Ü ¯ÊÜìÖÜOæ. ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ ±ÜÄÖÝÃÜ, ÊÜá×ÙÝ

Bí¨æãàÆ®Ü, Ÿí¨Ü ÖÜ|©í¨Ü Öæbcst A¼Ê܃©œ CÊæÇÝÉ AÊÜÃÜ

Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ÖæbcÓÜÆá ®æÃÜÊݨÜÊÜâ.

ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜÊÜÄWæ 20 GPÜÃæ ÖæãÆ˨æ. GÃÜvÜá PæãÙÜÊæ¸ÝËWÜÙÜá. 10

GPÜÃæ¿áÈÉ »Üñܤ, ÃÝX, hæãàÙÜ, ÓÝÊæá, ŸpÝ~, AÊÜÃæ, ÖæÓÜÃÜáPÝÙÜá,

ÖÜáÃÜáÚ, ñæãWÜÄ C®Üã° H®æÇÝÉ ¸æÙæ¿ááñݤÃæ. ÊÜáãÃÜá GPÜÃæ¿áÈÉ

ÃÝXÁãí©Wæ AíñÜÃܸæÙæ¿ÞX AÊÜÃæ, ñæãWÜÄ, ÊÜᣤñÜÃÜ

©Ì¨ÜÙÜ«Ý®ÜÂWÜÙÜá. GÇÝÉ JqrWæ ¹ñܤ®æ. ÊÜáãÃÝ°ÆáR £íWÜÙÜÈÉ ÃÝX

CÙÜáÊÜÄ ÔPÜRÃæ ©Ì¨ÜÙÜ«Ý®ÜÂWÜÚWæ HÙÜá £íWÜÙÜá ¸æàPÜá. ÊÜáÙæ ŸÃܨæà

ÃÝX Ë´ÜÆÊݨÜÃÜ㠩̨ÜÙÜ«Ý®ÜÂWÜÙÜá ŸÃÜ G¨ÜáÄÔ ´ÜÓÜÆá ¯àvÜáñܤÊæ.

D ±Ü¨Üœ£ ñÜáí¸Ý ÖÜÙæ¿á¨Üá. DWÜ ÊÜáñæ¤ ÊÜáÃÜÚ ŸÃÜᣤ¨æ.

EÚ¨Ü hÝWܨÜÈÉ pæãÊÜÞÂpæãà, Ÿ¨Ü®æ, Êæá|Ô®ÜPÝÀá, DÃÜáÚÛ,

Óæã±Üá³WÜÙÜá, ×àÃæàPÝÀá, ¸æívæ C¯°ñÜÃÜ 20Ë«ÜWÜÙÜ ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜ®Üá°

¸æÙæ¿ááñݤÃæ. ÊÜá®æ¿á ×í¨æ ±Üâor ×£¤ÆáñæãàoÊÜä C¨æ.

ÊÜáíWÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ WæÙÜ£ ±Ý±ÜÊÜá¾. ×£¤È®ÜÈÉ ÖÜãÊÜâWÜÙÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠLÐÜ—

à¿á ÓÜÓÜÂWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæ¿ááñݤÃæ. ÖÜãWÜÚí¨Ü ÊÜáñÜᤠGÃæWæ㟺ÃÜ

ÊÜÞÃÝo©í¨Ü ŸÃÜáÊÜ WÜÚPæÀáí¨Ü EÚñÝ¿á. ×£¤Æá ñæãào©í¨Ü

BÃæãàWÜ ÊÜáñÜᤠ±èÑuPÝíÍÜ»ÜÄñÜ BÖÝÃܸæÙæ Öæbc¨æ. ¨æàÔà

AvÜáWæWÜÙÜá ÊÜáÃÜÚ Ÿí©¨æ. ±Ý±ÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜá ¸æ„ÃÜ®æÆáÉ ¸æÙæ¿ááñݤÃæ.

¸æçÃÜ®æÆáÉ A¥ÜÊÝ Pæí±ÜQR¿áá AñÜÂíñÜ ±èÑuPÜ BÖÝÃÜ. BÃæãàWÜÂÊÜíñÜ

×Ä¿áÃæà A¨ÜPæR ÓÝü G®Üá°ñݤÃæ. ñÜÊÜá¾ ¸æÙæWÜÚWæ ¸æàË®Ü×íw,

ÖÜÓÜáÃæÇæ Wæ㟺ÃÜ, GÃæWæ㟺ÃÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÝÊÜ¿áÊÜ Wæ㟺ÃÜWÜÙÜ®Üá°

ŸÙÜÓÜáñݤÃæ. ²àvæ ÊÜáñÜᤠÃæãàWÜWÜÚWæ hæ„ËPÜ ¯¿áíñÜÅPÜWÜÙÜá A¥ÜÊÝ

hæ„ËPÜ Qào®ÝÍÜPÜWÜÙÜ ŸÙÜPæ.

Áãàg®æ CÓÜË 2005PæRà ÊÜááX©¨æ. ¹àg¯— C®Üã° ¸æÙæ¿ááñܤÇæà

C¨æ. PÝÃÜ| ÊÜáíWÜÊÜá¾, ±Ý±ÜÊÜá¾®ÜÊÜÃÜíñÜÖÜ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ PÜÙÜPÜÚ. CÊÜÃÜ

¸æ¯°Wæ WÝÅÊÜáËPÝÓÜ¨Ü B«ÝÃÜ˨æ. B¨ÜÃÜã ÓÝÊÜ¿áÊÜ Eñܳ®Ü°WÜÚWæ

ÓÜÄ¿Þ¨Ü ÊÜÞÃÜáPÜpær¿á ÓÜÊÝÆá ÖÝWæà C¨æ.

D ®ÜáwbñÜÅÊÜ®Üá° Ëáàw¿Þ ´æÇæãàα… »ÝWÜÊÝX ŸÃæ¿áÇÝX¨æ.

Anitha Pailoor

Krishi Madhyama Kendra

119, Narayanapura Road

4th Cross, Narayanapura

Dharwad 580008

☎ Mobile 9900517749

....................................

@ email pailoor@gmail.com


ÔàÊæ៨ܮæ¿á ÊæãÙÜPæ ŸÄÓÜáÊÜ ÖæãÓÜ Ë«Ý®Ü

GÓ…. ÃÝÊÜáaÜí¨Üűܳ

®Ý®Üá 45 ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü PÜêÑ ÊÜÞvÜᣤ¨æªà®æ. ¨Üá¸ÝÄ JÙÜÓÜáÄWÜÙÜá

ÊÜáñÜᤠÃÝÓÝ¿á¯PÜWÜÙÜ AvÜx±ÜÄOÝÊÜáWÜÚí¨ÝX ÓÝÊÜ¿áÊܨÜ

ÊÜÞWÜìPæR Ÿí¨æ. ®Ü®Ü° BÃÜá GPÜÃæ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ AwPæ, ¸ÝÙæ, bPÜáR,

ÊÜÞÊÜâ, WæàÃÜá, Êæ¯ÇÝÉ ÊÜááíñÝ¨Ü ¸æÙæWÜÚÊæ. ±ÜÅWÜ£ ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZ¨Ü

ÓܨÜÓÜÂ.

ÖæaÜác £Ú¨ÜáPæãÙÜÛ¸æàPæíŸ PÜáñÜãÖÜÆ, ÓÜíÍæãà«Ü®Ý WÜá|WÜÚí¨ÝX

PÜêÑ¿áÈÉ ÖæãÓÜ Ë«Ý®ÜWÜÙÜ A®æÌàÐÜOæ ÊÜÞvÜᣤÃÜáñæ¤à®æ.

AÊÜâWÜÙÜÇæãÉí¨Üá "ÔàÊæ៨ܮæ¿á ÊæãÙÜPæ ŸÄÓÜáÊÜ Ë«Ý®Ü.'

ÔàÊæ៨ܮæ, ÔàÊæáÓèñæ (Sechium edule) ¿áá PÜáÂPÜáÃ…¹pæàÔ

(cucurbitaceae) PÜáoáíŸPæR ÓæàĨæ. ÊÜáÇæ®Ýw®ÜÈÉ g®Ü²Å¿á ŸÚÛ

ñÜÃÜPÝÄÀá¨Üá. C¨ÜÄí¨Ü Ô× ÖÝWÜã TÝÃÜ¨Ü A®æàPÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá°

ñÜ¿ÞÄÓÜŸÖÜá¨Üá. EÚ¨Ü ñÜÃÜPÝÄWÜÚXÃÜáÊÜíñæ C¨ÜPæR ±ÜÅñæÂàPÜ

¹àgËÆÉ. ŸÈñÜ PÝÀá¿á ñÜá©¿áÈÉ Jí¨Üá ÊæãÙÜPæ ŸÃÜáñܤ¨æ. C¨Üá

®ÝÈWæ ÖæãÃÜaÝb¨Üíñæ PÝ|áÊÜ PÝÃÜ| C¨Ü®Üá° ®ÝÈWæ G®Üá°ñݤÃæ.

ÔàÊæáŸ¨Ü®æ ¸æÙæ¿ááÊÜÊÜÃÜá D ®ÝÈWæÓÜ×ñÜ Cwà PÝÀá¿á®Üá°

ÊÜá~¡®ÜÈÉ ÖÜãÙÜáñݤÃæ. B¨ÜÃæ C¨Üá PæãÙæñÜá ÖæãàWÜáÊÜ PÝÃÜ| A®æàPÜ

ÓÝÄ XvÜ HÙÜáÊÜâ¨æà CÆÉ.

PÜáñÜãÖÜÆPæãRàÓÜRÃÜ Jí¨Üá ©®Ü, PÝÀáÀáí¨Ü ÖæãÃÜŸí¨Ü ®ÝÈWæ

(ÊæãÙÜPæ)¿á®Üá° ÖÜÄñÜ aÜãÄÀáí¨Ü ÖÜáÐÝÃÝX PÜñܤÄÔ¨æ. B ®ÝÈWæ

(ÊæãÙÜPæ)¿á®Üá° A«Üì¨ÜÐÜár ¯àÃÜá ñÜáí¹¨Ü Çæão¨æãÙÜXpær.

©®ÝÆã ¯àÃÜ®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ ÖæãÓܯàÃÜá ÖÝPÜᣤ¨æª. PæàÊÜÆ

ÊÜáãÃÝ°ÆáR ©®ÜWÜÙÜÈÉ ¸æàÃÜáWÜÙÜá PÝ~ÔPæãívÜÊÜâ ! hæãñæWæ

ŸÚÛ¿áã ñÜÇæ G£¤ ¯í£ñÜá !! ÖÝWæà ®ÝÇæRŒ„¨Üá ©®ÜWÜÙÜá

Çæãào¨ÜÈÉÁáà EÚÔ¨æ. B¨ÜÃæ ©®Ý ¯àÃÜ®Üá° ÊÜÞñÜÅ Ÿ¨ÜÈÓÜᣤ¨æª.

DWܨÜá ÊÜá~¡®ÜÈÉ ®ævÜÆá ԨܜÊÝXñÜá¤.

D ˫ݮܩí¨Ü ®ÝÈWæ(ÊæãÙÜPæ)¿á®Üá° QñܤÊæáàÇæ EÚ¨Ü PÝ¿á®Üá°

AvÜáWæWæ ŸÙÜÓÜŸÖÜá¨Üá. PÝÀá¿áá ÊÜÂ¥ÜìÊÝWܨæà

E±Ü¿ááPܤÊÝWÜáñܤ¨æ. D Ë«Ý®ÜÊÜ®Üá° A»ÝÂÓÜ ÊÜÞw ®ÜÊÜá¾ ×ñܤȮÜÈÉ

10&15 XvÜWÜÙÜ®Üá° ÖÝQ¨æªà®æ. A®æàPÜ ÃæçñÜËáñÜÅÃÜÆãÉ D ÊÜÞ×£

ÖÜíbPæãíw¨æªà®æ. AÊÜÃæÇÝÉ C¨æà Ë«Ý®Ü A®ÜáÓÜÄÓÜᣤ¨ÝªÃæ.

1.

ÊæãÙÜPæ¿á®Üá°

¸æà±ÜìwÓÜáÊÜâ¨Üá.

2.

¯àÄ®Ü Çæãào¨ÜÈÉ

ÊæãÙÜPæ¿á®Üá°

CqrÃÜáÊÜâ¨Üá.

3.

ÊæãÙÜPæ¿áá

bWÜáÃÜᣤÃÜáÊÜâ¨Üá

S. Ramachandrappa

Jaddagadde

Via Talaguppa

Hamsagaru 577430

Sagara, Shimoga District.

......................

4.

ÓÜí±Üä|ìÊÝX

¸æÙæ¨Ü ÓÜÔ

ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009 9


ÊÜáÖÝ®ÜWÜÃܨÜ

®ÜvÜáË®ÜÈÉ ÖÜÚÛ

i. GÓ…. E¯°PÜêÐÜ¡®… ®Ý¿áÃ…

£ÅÊæàívÜÅí®ÜÈÉàWÜ ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜá

ËÐÜÊÜááPܤ. AÐærà AÆÉ, CÈÉ

ñÝÃÜÔWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ñÜÃÜPÝÄ ñæãàoWÜÙÜ

.............................

ÓÜíTæ ÓÝËÃÝÃÜá!

»ÝÃÜñÜ¨Ü ¨Üü|¨Ü ñÜáñܤñÜá©¿á ÃÝg PæàÃÜÙÜ. ÃÝg«Ý¯ £ÅÊæàívÜÅí

g®ÜWÜÙÜ »ÝÃÜ©í¨Ü ñÜáí¹ ñÜáÙÜáPÜᣤ¨æ. ÓÜPÝìÄ ÖÝWÜã TÝÓÜX

E¨æãÂàXWÜÙÜ ±ÝÆá ŸÖÜá¨æãvÜx¨Üá. ÓÜáñÜ¤Æ ÖÜÚÛWÜÙÜá ÖÝWÜã ®ÜWÜÃܨÜ

ÖæãÃÜÊÜÆ¿áPæR ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ hÝWÜ¨Ü ¸æÇæ ¸ÝÄ ¨Üá¸ÝÄ. PÜêÑ

ÊÜÞvÜÆá Êæáoár hÝWÜÊÜä CÆÉ. PæãàÚWÜãw®ÜíñÜÖÜ ÊÜá®æWÜÙÜá. ±ÜPÜR¨Ü

ÖÜÚÛWÜÙÜ ÃæçñÜÄí¨Ü ÊÜáñÜᤠñÜËáÙÜá®Ýw¯í¨Ü BÖÝÃÜÊÜÓÜá¤WÜÙÜá ŸÃÜáñܤÊæ.

£ÅÊæívÜÅí®Ü¨Üá ÍæàPÜvÝ 100ÓÝûÜÃÜñæ. CÈÉ®Ü g®ÜÄWæ BÃæãàWܱÜÅhæn A—

PÜ. ñÝÊÜâ £®Üá°ÊÜ BÖÝÃÜ ŸÃÜáÊÜâ¨æÈÉí¨Ü Gí¨Üá £Ú¿áŸ¿áÓÜáñݤÃæ.

D PÝÙÜi JÊæá¾Çæ ÖæaÝcÀáñÜá. PÝÃÜ| "ÃÝgÂPæR ŸÃÜáÊÜ ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜÈÉ

Ëá£ËáàÄ¨Ü ÃÝÓÝ¿á¯PÜ ËÐÜWÜÚÊæ' G®Üá°ÊÜ ÊÜÃÜ©. C¨Üá ÓÝûÝñ…

PæàÃÜÙÜ PÜêÑËÍÜÌ˨ݯƿá¨Ü QàoÍÝÓÜ÷ Ë»ÝWÜ¨Ü ÓÜíÍæãà«Ü®æ.

ÊÜááSÂÊÝX ±æàpæ¿áÈÉ ÔWÜáÊÜ ÖÝWÜÆ, AÆÓÜí¨æ ÊÜáñÜᤠ¸æívæWÜÙÜÈÉ

A£ÖæaÜác ÃÝÓÝ¿á¯PÜ ËÐÜ¨Ü AíÍÜ ¨æãÃæ£ñÜá¤. D ËÐÜ©í¨ÝWÜáÊÜ

BÃæãàWÜ Öݯ¿á®Üã° £ÚÔñÜá¤. C¨æÇÝÉ ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÈÉ ±ÜÅÊÜááS

±ÜÅaÝÃÜ ±ÜvæÀáñÜá. C¨ÜÄí¨Ü ÃÝg嬆 BÃæãàWÜÂÓæàÊÝ

¯¨æìàÍÜ®ÝÆ¿á "ËÐÜ¿ááPܤ ñÜÃÜPÝÄ ÖÝWÜã ÖÜ|á¡WÜÙÜ' PÜáÄñÜá

ÓÝÊÜìg¯PÜ GaÜcÄPæ ÖæãÃÜwÔñÜá.

ñÝÃÜÔWæ HÄPæ

£ÅÊæàívÜÅí ŸÚ¿á PæÆÊÜÃÜá ÓÝÊÜ¿áÊܨÜÈÉ ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜ®Üá° A®æàPÜ

ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ¸æÙæ¿áᣤ¨ÝªÃæ. ®ÜWÜÃܨÜÆãÉ PæÆÊÜâ AñÜá¤$ÂñÝÕ× ñÜÃÜPÝÄ

PÜêÑPÜĨݪÃæ. ÓÜ|¡ ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ AÆÉÈÉ ¸æÙæ¿ááñݤÃæ. BÃæãàWÜÂ

CÇÝTæ¿á GaÜcÄPæ ®æãàw PæÆÊÜâ ÓܧÚà¿áÃÜá ÊÜáñÜᤠÓܧÚà¿á

ÓÜíZo®æWÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ñÜÊÜá¾ ñÝÃÜÔ¿áÈÉ ñÜÃÜPÝÄ ¸æÙæÊÜ ŸWæY WÜí¼àÃÜÊÝX

aÜbìÔ¨ÜÃÜá. ÓÜPÝìÄ CÇÝTæWÜÙÜ®Üá° ÓÜí±ÜQìÔ¨ÜÃÜá. CÓÜË 2002ÃÜÈÉ

PæàÃÜÙÜ ÓÜPÝìÃÜ¨Ü PÜêÑ CÇÝTæ "®ÜWÜÃÜ¨Ü ®ÜvÜáË®ÜÈÉ ÖÜÚÛ' ÔRàÊÜá®Üá°

±ÝÅÃÜí¼ÔñÜá. A®æàPÜ g®ÜÃÜá, ÓÜíZo®æWÜÙÜá C¨ÜPæR ÓæàÄPæãívÜÃÜá.

ÊÜÞ«ÜÂÊÜáWÜÙÜÆãÉ g®Ü²Å¿áÊÝÀáñÜá. £ÅÊæàívÜÅí®Ü ÓÝËÃÝÃÜá g®ÜÃÜá

ÊÜáñÜᤠPæàÃÜÙÜ¨Ü C¯°ñÜÃÜ ®ÜWÜÃÜWÜÙÜÆãÉ g®ÜÃÜá ñÝÃÜÔ PÜêÑ AÙÜÊÜwPæ

ÊÜÞvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá.

D ÔRàËá®Üw ñÜÃÜPÝÄ ¹àgWÜÙÜá, ±ÝÉÔrP… Wܯ°¸ÝÂW…, ÊÜá~¡®Ü

PÜáívÜWÜÙÜá, PÜêÑ ÓÜÆPÜÃÜOæWÜÚWæÇÝÉ A«Üì¸æÇæ. ÓÝÊÜ¿áÊÜ Wæ㟺ÃܨÜ

ÓÜá«ÝÄñÜ ÊÜÞ¨ÜÄ

..........

ñÝhÝ ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜ®Üá° Öæãí¨ÜáÊÜâ¨æãí¨æà "®ÜWÜÃܨÜÈÉ ÖÜÚÛ'

PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÇÝ»Ü. ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ ÔWÜ¨Ü ñÜÚWÜÙÜ®Üá°

»ÝWÜÊÜ×ÓÜáÊÜÊÜÃÜá ÓÜË¿áŸÖÜá¨Üá.

PæãÃÜñæ ¯àWÜÆá ÔÊæáíp…ÄíW…WÜÚí¨Ü ÊÜÞw¨Ü GÃæñæãqr ÓÜÖÜ

A«Üì¸æÇæWæ ¯àw¨ÜÃÜá. ñÝÃÜÔñæãào ¯ÊÜÞì|PæR ñÜÃܸæà£WÜÙÜ®Üá° PÜêÑ

CÇÝTæ ÊÜáñÜᤠÓܧÚà¿á ÓÜíZo®æWÜÙÜá gíq¿ÞX BÁãàiÔ¨ÜÊÜâ.

ñÜÃܸæ࣠ÓÜí±Üä|ì EbñÜ. ±ÜÅ£ MáñÜáË®ÜÈÉ A¥ÜÊÝ ÊÜáãÃÜá

£íWÜÚWæãÊæá¾ ±ÜÅ£ ÊÝv…ì®ÜÆãÉ ®ÜvæÀáñÜá. E±Ü®ÝÂÓÜ, ÓæÉŒ„v…Íæãà,

Jí©ŸºÃÜ ñÝÃÜÔ ñæãàoWÜÚWæ »æàq. ιÃݦìWÜÚWæ ÓÜ¨Ý ÖæãÓÜñÜ®Üá°

A®æÌàÑÓÜÆá Eñæ¤àg®Ü. ñÜýÄí¨Ü ÖæãÓÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ ÖÜíbPæWæ

PÝ¿ááÊÜíñæ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá. ÓܧÚà¿á ±Ü£ÅPæWÜÙÜÈÉ ÇæàS®ÜWÜÙÜ ÓÜáÄÊÜáÙæ.

±ÜÄOÝÊÜá 10,000 g®Ü ËaÝÃÜOæ PæãàÄ Ÿí¨ÜÃÜá !

®ÜWÜÃÜ¨Ü ÃæçñÜÄWæÇÝÉ GÃæWæ㟺ÃÜ ñÜ¿ÞÄÓÜÆá ÓÜãbÓÜÇÝX¨æ. ¸ÝËWæ

ŸÙÜÓÜáÊÜ ÔÊæáíp… ÄíW…WÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔ ñæãqrWÜÙÜ ¯ÊÜÞì|.

ÊÜáÃÜ¨Ü ±æqrWæ A¥ÜÊÝ ÖÝÙÝ¨Ü ¯àÄ®Ü ñæãqr¿áã B©àñÜá. ÔÊæáíp…

ÄíW…WÜÙÜ ñæãqr¿á ¸æÇæ 300 ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ. PÜêÑ CÇÝTæ¿áá

C¨Ü®æ°à ÊÜÞw¨æ. GÃÜvÜãÊÜÃæ Aw ÊÝÂÓÜ¨Ü D ñæãqr¿á®Üá° ×ñܤȮÜÈÉ

CvÜŸÖÜá¨Üá. PÜwÊæá hÝWÜ ÓÝPÜá. CÃÜáÊæWÜÚí¨Ü ÃÜûÜOæ AWÜñÜÂ. ñæãqr¿á

ÓÜáñܤÆã A«Üì Aw GñܤÃÜ ÔÊæáíp… PÜpær PÜqr ®ÜvÜáÊæ ¯àÃÜá ñÜáí¹.

GÃæñæãqrWæ ±ÝÉÔrP…, WÝÉÓ…, GOæ¡ A¥ÜÊÝ Pæí±ÜâÊæá|Ô®ÜPÝÀá¿áí¥Ü

TÝÃÜ¨Ü ÊÜÓÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÖÝPܸÝÃܨÜá. C®Üá°Ú¨Ü hæ„ËPÜ ñÝÂgÂWÜÙæÇÝÉ ÓÜáÆ»Ü

ià|ì.

hÝWÜ˨ܪÃæ PæãàÚÓÝPÜOæ¿áã ÓÝ«ÜÂ. ËÍæàÐÜ ¯WÝ ¸æàPÜá. ®ÜWÜÃܨÜÈÉ

PæÆÊÜÃÜá ÊÜáÃÜ¨Ü WÜãvÜá ÊÜÞw 10 PæãàÚWÜÙÜ®Üá° ÓÝPÜáñݤÃæ. Êæáà¿áÆá

ñÝÃÜÔWæ ¹vÜáñݤÃæ. ÊÜááS ÓÜÊÜáÓæ ¹ÔÆá&«ÜWæ¿á¨Üá. PæàÃÜÙܨÜ

ÊÜá®æÊÜá®æWÜÙÜ AíWÜÙܨÜÈÉ ñæíX®ÜÊÜáÃÜ ÓÝÊÜÞ®ÜÂ. A¨ÜÃÜw¿áã

WÜãwvÜŸÖÜá¨Üá. ÖÜÓÜáÃÜá pݱÝìÈ®… ŸÙÜÔ ®æÃÜÙÜá ¯àvÜŸÖÜá¨Üá.

AhæãàÇÝ, ®ÜáWæYÓæã±Ü⌳, ÖÜãÊÜâ, aÜPÜÅÊÜáᯠÓæã±Ü⌳, EÚ¨Ü BÖÝÃÜ

CÊæÇÝÉ PæãàÚWÜÚWæ BÖÝÃÜÊÝWÜáñܤ¨æ.

bñÜÅPÜê±æ: ÇæàSPÜÃÜá

10 ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009


ñÝÃÜÔWÜÚWæ ÖÜÓÜáÃÜá pæãà²

ÊÜá~¡®Ü PÜáívÜWÜÙÜá A¥ÜÊÝ ±ÝÉÔrP… ¸ÝÂW…WÜÙÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãÚÛ. A¨ÜPæR

GÃÜvÜá »ÝWÜ ÊÜá|á¡, Jí¨Üá »ÝWÜ ÊÜáÃÜÙÜá ÖÝWÜã Jí¨Üá »ÝWÜ

GÃæWæ㟺ÃÜ (ÓÜWÜ~, PæãàÚWæ㟺ÃÜ, PÜáÄWæ㟺ÃÜ ¿ÞÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã

B©àñÜá) ¸æÃæÔ ñÜáퟸæàPÜá. ñÝÃÜÔ¿áÈÉ CqrWæWÜÙܯ°oár A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ

CÊÜ®æ°ÇÝÉ CvܸæàPÜá. ñÝÃÜÔWæ ®æàÃÜÊÝX ñÝWÜáÊÜâ¨Üá JÙæÛ¿á¨ÜÆÉ.

BÊæáàÇæ ñÜÃÜPÝÄ ¹àg ¹ñܤ®æ. PæÆÊÜÃÜá ¿ÞÊÜå…, pݲÁãàPÜ,

±æç®Ý±ÜÇ…, ¸ÝÙæ ÓÜÖÜ ¸æÙ橨ݪÃæ. ÓÜÃÜ© ¸æÙæ A®ÜáÓÜÄÔ¨ÜÃæ ²àvæWÜÙÜ

¯¿áíñÜÅ| ÓÝ«Ü GíŸ ÓÜÆÖæ ñÜýÃܨÜá. ¯àÃÜá ñÝÃÜÔ¿áÈÉ ¯ÆɨÜíñæ

GaÜcÄPæ AÊÜÍÜÂ. ÊÜá®æ¿áÊÜÃæÆÉÃÜã ¨ÜãÃÜ ÖæãÃÜq¨ÜªÃæ, ¯àÃÜá ñÜáí¹¨Ü

±ÝÉÔrP… PæãpærWæ bPÜR ñÜãñÜá ÊÜÞw XvÜ¨Ü ŸávܨÜÈÉoár ÖæãàWÜáÊÜâ¨Üá

ÓÜãPܤ. PÝÆPÝÆPæR J|ÓÜWÜ~, GÃæWæ㟺ÃÜ, PÝí±æäàÓ…r, ¸æàË®Ü×íw

CñÝ© ¯àwPæ. PæÆÊÜÃÜá XÅà®…ÖèÓ… ÊÜÞw ¸æÙæ¿áñæãvÜX¨ÜÃÜá.

£ÅÊæívÜÅí®ÜÈÉ 2,000 ñÝÃÜÔ ñæãàoWÜÚÃÜáÊÜâ¨Üá CÓÜË 2007ÃÜ

¨ÝSÇÝ£. ÔRàËáWæ ÓæàÃܨÜÊÜÃÜá A®æàPÜĨݪÃæ. Pæ.².²ÙæÛ„¿áÊÜÃܨÜá

ñÝÃÜÔ PÜêÑ¿áÈÉ 30ÊÜÐÜìWÜÙÜ A®Üá»ÜÊÜ. AÊÜÃܨÜá 800 aܨÜÃÜwWÜÙÜ

ñÝÃÜÔ. ÔÊæáíp… PÜáívÜ ÊÜáñÜᤠÖÜÙæ¿á ÃÜŸºÃ… pæ„Ã…WÜÙÜÈÉ ñÜÃÜPÝÄ

¸æÙæ. ÖÜÚÛWÜÚí¨Ü ÓÜíWÜÅ×st PÜáÄWæ㟺ÃÜÊæà XvÜWÜÚWæ ±æäàÐÜPÝíÍÜ

J¨ÜXÓÜáñܤ¨æ. J|ÓÜWÜ~ ÖÜáw, PÜáÄWæ㟺ÃÜ¨Ü ÖÜáw, ÊÜáãÙæWæ㟺ÃÜ,

ÍæàíWÝ×íwWÜÙÜ®Üá° ±ÝÉÔrP… bàƨÜÈÉ ÓÜíWÜÅ×ÔoárPæãÙÜáÛñݤÃæ.

¸æàPݨÝWÜ ŸÙÜPæ. ®ÜWÜÃÜ PÜêÑ ÔRàÊÜå…®Ü ÊæãorÊæã¨ÜÆ A»Ü¦ì.

ÓÜÌ¿áí GÃæWæ㟺ÃÜ ñÜ¿ÞÃÜPÜ. ®ÝÆáR aÜÊÜáaÜ ÓæãಮܱÜâw¿á®Üá°

20ÈàoÃ… ¯àÄWæ ¸æÃæÔ Óæãà±… ¨ÝÅÊÜ| ñÜ¿ÞÄÓÜáñݤÃæ. ²àvæWÜÙÜ

¯¿áíñÜÅ|PæR ŸÙÜPæ. ¹àgWÜÙÜ®Üá° ñÝÊæà ñÜ¿ÞÄÔPæãÙÜáÛñݤÃæ.

ñæãívæŸÚÛ ÊÜáñÜᤠŸã¨ÜáWÜáíŸÙÜŸÚÛWæ ÖÜí¨ÜÃÜ ¯ËáìԨݪÃæ.

±Ü±Ý³¿á ÖÝWÜã ¸ÝÙæ¿á®Üá° ÊÜá®æ¿á ±ÜPÜR¨ÜÈÉ ÖÝQ¨ÝªÃæ. ñÝÃÜÔ¿áÈÉ

¯íñÜá ÖÜ|á¡ Pæã¿ááÂñݤÃæ. ¸æÙÜWæY ÊÜáñÜᤠÓÜíhæ ²ÙæÛ$ç¨Üí±Ü£WÜÙÜ

±ÜÅ£©®Ü¨Ü Jí¨Üá ñÝÓÜá ñÝÃÜÔ PÜêÑWæ ÊÜááw±Üâ. ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜ, ¸æÙæWÜÙÜ

ÓÜÌ»ÝÊÜ PÜÃÜWÜñÜÊÝX¨æ.

A®æàPÜÃÜá ñÝÃÜÔ¿áÈÉ pݱÝìÈ®… Îàp… PÜqr ®æÃÜÙÜá

ÊÜÞwPæãíw¨ÝªÃæ. ÓÜ|¡ WÜãvÜá ¯ËáìÔ PæãàÚ ÓÝPÜᣤ¨ÝªÃæ.

pݱÝìÈ®… ñæãqr ¯ËáìÔ AhæãàÇÝ ¸æÙæ¿áᣤ¨ÝªÃæ. D

¯àÈÖÜÓÜáÃÜá ±Ýb¿áá XvÜWÜÚWæ Wæ㟺ÃÜ, ÊÜáábcWæ ÊÜáñÜá¤

PæãàÚWÜÚWæ BÖÝÃÜ. ²àvæWÜÙÜ®Üá° ñÜí¸ÝPÜá PÜÐÝ¿á, ¸æàÊÜâ, ÔàÊæáGOæ¡

ËáÍÜÅ|, ¸æàË®æOæ¡&¸æÙÜáÛÚÛ ¨ÝÅÊÜ|, ¸æ„p… pÝÅ$±… ÊÜáñÜᤠPæ„WÜÚí¨Ü

¯¿áíñÜÅ|. ˱ÜÄàñÜ ¹ÔÈ®Üí¨ÝX ²àvæWÜÙÜá PÜwÊæá.

®ÜWÜÃÜ&ÖÜÚÛWÜÙÜ®Üá° ¸æÓæ¨Ü ÖæãÓÜŸí«Ü

Ÿ¨ÜÇÝ¨Ü WÝÅÖÜPÜÃÜ Íæ„ÈÀáí¨Ü ÊÜáñÜᤠBÁáRWÜÚí¨Ü ÖÜÚÛ¿á PÜêÑPÜÃÜá

Gaæc£¤¨ÝªÃæ. B¨ÜÃæ ñÜÊÜáWæ ÓÜÊÜáÓæ Gí¨Üá »ÝËÔÆÉ. ñÝÃÜÔ PÜêÑPÜÄWæ

GÇÝÉ Äࣿá ÖÜ|á¡ ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæ¿áÇÝWܨÜá. ×àWÝX ñÜÊÜá¾

ŸÚ Ÿí¨æà ŸÃÜáñݤÃæíŸá¨Üá WæãñÜá¤. BÃæãàWÜ嬆 PÜÙÜPÜÚÀáí¨Ü ñÝÃÜÔ

PÜêÑ g®ÜÊÜá®Ü°Oæ ±Üv橨æ. C¨Ü®Üá° £Ú¨Ü PæÆÊÜâ ÃæçñÜÃÜá, ÃæçñÜ

ÓÜíZo®æWÜÙÜá ÃÝÓÝ¿á¯PÜ ËÐÜŸÙÜPæ ¯ÈÉԨݪÃæ. ÓÝÊÜ¿áÊÜ PÜêÑ¿áÈÉ

BÓÜPܤÃÝX¨ÝªÃæ. PæÆÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ Eñݳ¨Ü®æ¿á®Üá° ÓÝÊÜ¿áÊÜÊæí¨Üá

ÊÜÞÃÜᣤ¨ÝªÃæ. AÊÜÃÜá ÓÝÊÜ¿áÊÜ ÓÜqìμPæàp… Öæãí©¨ÜÊÜÃæà®ÜÆÉ.

PæàÃÜÙܨÜÈÉ ñÜÃÜPÝÄWÜÚWæ ÓÝÊÜ¿áÊÜ ÓÜqìμPæàp… ñæãwÓÜáËPæ C®Üã°

Ÿí©ÆÉ. ¨ÜÐÜr±ÜâÐÜrÊÝXÃÜ¨Ü ÊÜáñÜᤠQàoWÜÙÜ ¨ÝÚÀáí¨Ü ñÜãñÜá

A®æàPÜÃÜá ñÝÃÜÔ¿áÈÉ pݱÝìÈ®… Îàp… PÜqr ®æÃÜÙÜá

ÊÜÞwPæãíw¨ÝªÃæ. ÓÜ|¡ WÜãvÜá ¯ËáìÔ PæãàÚ ÓÝPÜᣤ¨ÝªÃæ.

pݱÝìÈ®… ñæãqr ¯ËáìÔ AhæãàÇÝ ¸æÙæ¿áᣤ¨ÝªÃæ.

....................................

¹©ªÃÜáÊÜ ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜ®Üá° ÓÝÊÜ¿áÊÜÊæí¨Üá ®ÜíŸáñݤÃæ. AÊÜâ

ÃÜáb¿ÞXÃÜáñܤ¨æ G®Üá°ÊÜ ËÍÝÌÓÜ.

®ÜWÜÃÜ¨Ü Eñݳ¨ÜPÜÃÜá / WÝÅÖÜPÜÃÜá DWÜ ŸÖÜÙÜ AÙæ¨Üá ÓÜáĨÜá BÄÔ

BÁáR ÊÜÞvÜáñݤÃæ. E¨Ý : ÃÝÓÝ¿á¯PÜ ËÐÜ ŸÙÜÔ ¸æÙæ¨Ü ¨Ü±Ü³¨Ü±Ü³

¸ÝÙæÖÜ|¡®Üá° PæãÙÜáÛÊÜâ©ÆÉ. Ÿ¨ÜÈWæ ñÜÃÜPÝÄ ¹àgWÜÙÜ®Üá°, J|ÓÜWÜ~,

PæãàÚWæ㟺ÃÜ, PÜáÄ Wæ㟺ÃÜ CÊÜ®æ°ÇÝÉ ÓÜPÝìÄ Hhæ¯ÕWÜÚXíñÜÆã

ÖÜÚÛ¿á PÜêÑPÜÄí¨Ü PæãÙÜÛÆá Ÿ¿áÓÜáñݤÃæ. ÖÜÚÛWÜÃÜã ÓÜÖÜ C¨Ü®Üá°

ÓÝÌWܣԨݪÃæ.

EÚPæ & WÜÚPæ

ñÝÃÜÔ PÜêÑÀáí¨Ü ñÝhÝ ñÜÃÜPÝÄ ÊÜáñÜᤠÊæãpær ÔWÜᣤ¨æ. GÆÉÊÜä

±èÑuPÜ, ËÐÜÊÜááPܤ. ÖÜ|¨Ü EÚñÝ¿á. ÔRàËá®ÜÈÉÃÜáÊÜ GÆÉÃÜ ñÜÃÜPÝÄ

Eñݳ¨Ü®æ¿á ±ÜÅÊÜÞ| ÊÝÑìPÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 1,000 o®…. 40 aܨÜÃÜ

ËáàoÃ… ñÝÃÜÔ¿áÈÉ ñÜÃÜPÝÄ Eñݳ¨Ü®æWÝWÜᣤÃÜáÊÜ SaÜáì 5,000

ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜá. Eñݳ¨Ü®æ¿Þ¨Ü ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜ ¸æÇæ 40 ÓÝËÃÜ ÃÜã.

¨Ýoáñܤ¨æ.

£ÅÊæàívÜÅí®Ü ÓܧÚà¿á ±ÝÅ—PÝÃÜ ÖæãÓÜ ÔRàÊÜå… Ô¨ÜœWæãÚÔ¨æ. C¨ÜPæR

±æÅàÃæà±ÜOæ ñÝÃÜÔ PÜêÑ. C¨Üá ñÜÃÜPÝÄ ¹àgWÜÙÜá, ÓÝÊÜ¿áÊÜ Wæ㟺ÃܨÜ

ÖÜáw ÊÜáñÜᤠGÃÜvÜá ¸ÝÙæPÜí¨ÜáWÜÙÜ ±Üâor bàÆ. ®ÜWÜÃÜ¨Ü 20 ÍÝÇæWÜÙÜ

ÊÜáPÜRÚWæ EvÜáWæãÃæ, ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜá®æ¿áÈÉ ñÝÃÜÔ PÜêÑ¿áÈÉ

±ÝÇæãYÙÜÛÈ, A¨æãí¨Üá ÎûÜ|ÊÝWÜÈ ÊÜáñÜᤠñÜí¨æñÝÀáWÜÚWæ

±æÅàÃæà²ÓÜÈ GíŸ E¨æªàÍÜ.

E¨æãÂàWÜÓܧÄWÝ¨Ü ÇÝ»Ü ¸æàÃæ. Cí¨Üá ÊÜá«ÜÂÊÜ¿áÓÜRÄWæ ÊÜáñÜá¤

Ê܃¨ÜœÄWæ JñܤvÜ©í¨Ü PÜáÚñæà PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ PÝÃÜ| BÃæãàWÜÂ

ÓÜÊÜáÓæ Öæbc¨æ. A—PÜ ÃÜPܤ¨æãñܤvÜ, ¸æãgáj, ÊÜá«ÜáÊæáàÖÜ, Öæbc¨Ü

PæãÇæÓÝóÇ… ÓÝÊÜÞ®ÜÂ. ñÝÃÜÔWæ ÖÜ£¤ CÚ¨Üá ¨æ„×PÜ ÊÝ¿ÞÊÜá

ÔWÜᣤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ ¯¿áíñÜÅ|. ÊÜá®æ¿á ñÝÂgÂWÜÙæÇÝÉ

GÃæWæ㟺ÃÜ ñÜ¿ÞÄPæWæ ÊÜáÃÜáŸÙÜPæ. A±ÜÃÜã±Ü¨Ü ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜá ñæãívæ

(ÊÜá«ÜáÊæáàÖÜ ¯¿áíñÜÅPÜ), Ÿã¨ÜáWÜáíŸÙÜ (A—PÜ ÃÜPܤ¨æãñܤvÜ

¯¿áíñÜÅPÜ) CñÝ© ÊÜáÖÜw¿áÇæÉà ƻܠG®Üá°ÊÜ A¼±ÝÅ¿á¨æãí©Wæ

Pæ.².²ÙæÛŒ„¿áÊÜÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ "®ÜÊÜá¾ ÓÜÌíñÜ Pæ„¿áÈÉ ¸æÙæ¨Ü¨Üª®Üá°

E|á¡ÊÝWÜ ÔWÜáÊÜ ÃÜáb ÖÝWÜã ñ܃²¤¿á®Üá° ÍÜŸªWÜÙÜÈÉ ×w©vÜÆá

ÓÝ«ÜÂÊæà CÆÉ.'

G.S. Unni Krishnan Nair, Agricultural Officer,

Farm Information Bureau, Agricultural Department,

Govt. of Kerala, “Anjana”, T.C.-25/3178-1,

Vanchiyoor, Trivandram-695035, Kerala, India.

@ E-mail: unni_krishnan1@hotmail.com

..................................

ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009 11


Ÿ¨ÜáPÜá Ÿ¨ÜÈst ÊÜáÃÜWÜÙÜá

Gí.G®….PÜáÆPÜ~ì ÊÜáñÜᤠ±ÜÅPÝÍ…»Üp…

«ÝÃÜÊÝvÜ iÇæÉ¿á ÖÜ៺ÚÛ ñÝÆãÉPÜá PÜí²ÉPæã±Ü³¨Ü ÃæçñÜ ®ÝWܱܳ

A¨ÜÃ…WÜáíb ÈàÓÝ PÜêÑPÜ. CÊÜÄWæ GÃÜvÜãÊÜÃæ GPÜÃæ ÖæãÆ˨æ.

CÓÜË 1997PÜãR Êæã¨ÜÆá CÊÜÃÜá Ÿ¨ÜáPÜ®Üá° ¯ÊÜì×ÓÜÆá

PÜãÈWÜÙÝX¨ÜªÃÜá. PÜáoáíŸ¨Ü ¯ÊÜìÖÜOæ PÜÐÜrÊÝXñÜá¤. ÊÜá|¡®Üá°

´ÜÆÊÜñݤXÓÜáÊÜ ÓÜí±Ü®Üã¾Æ¨Ü PæãÃÜñæ. GÇæÉ CÆÉ¨Ü ¯àÄ®Ü ŸÙÜPæ. PÜwÊæá

ÊæaÜc¨Ü, ¸ÝÖÜ JÙÜÓÜáÄWÜÙÜ®Üá° ÖæaÜác ŸÙÜÓܨæà ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÜáÔ§ÃÜ PÜêÑ

BaÜÃÜOæ¿á AÄÊæà CÃÜÈÆÉ. ×àWÝX ®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ gËáà®Ü®Üá°

±ÝÈWæ Pæãqr¨ÜªÃÜá.

A¨ÜÃÜÈÉ ÓÜhæj, Öæç¹Åv…hæãàÙÜ, Öæç¹Åv…ÖÜ£¤, AÆÓÜí¨æ ÖÝWÜã ÖæÓÜÃÜá

¸æÙæ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. ËáÍÜŸæÙæ, ÓÜÃÜ©¸æÙæ ±Ü¨Üœ£WÜÙÜ A®ÜáÓÜÃÜOæ CÃÜÈÆÉ.

hÝ®ÜáÊÝÄÆÉ¨Ü PÝÃÜ| ÖÜáÆÉ®æ°ÇÝÉ ÊÜÞÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. PÜêÑñÝÂgÂ

ÊÜáÃÜáŸÙÜPæ CÆɨæà ÊÜÂ¥ÜìÊÝWÜᣤñÜá¤. ÓÝÊÜ¿áÊÜ Wæ㟺ÃÜ ŸÆá ¨ÜãÃÜ.

×àWÝX ÃÝÓÝ¿á¯PÜ Wæ㟺ÃÜ¨Ü ÊæáàÇæ Öæbc®Ü AÊÜÆퟮæ. ÊÝÑìPÜ

100Äí¨Ü 150QÇæãàWÝÅí wG², 50Äí¨Ü 100QÇæãàWÝÅí

ÓÝÃÜg®ÜPÜ¨Ü ŸÙÜPæ. EÃÜáÊÜÈWÝX ±ÜÃܨÝo. WÜívÜÖæíwÃÜá ÊÜÐÜì¨Ü

BÃÜá £íWÜÙÜá PÜãÈWÜÙÝX ¨Üáw¨ÜÃæ ÊÜÞñÜÅ Fo. PÜãÈ PæÆÓÜPÝRX

ÊÜÆÓæ A¯ÊÝ¿áì.

ÓÜPÝìÃæàñÜÃÜ ÓÜíÓæ§¿Þ¨Ü ¸æ„´… (BAIF) WÝÅËáàOݼÊ܃©œ ÓÜíÓ槿áá

ÓÜáÔ§ÃÜ A¼Ê܃©œWæ ñÜíñÜÅhÝn®Ü ÊÜWÝìÊÜOæ (TTSD) Áãàg®æ¿á®Üá°

PÜí²ÉPæã±Ü³ ÊÜᣤñÜÃÜ ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ±ÝÅÃÜí¼ÔñÜá. C¨ÜÃÜÈÉ CÓÜË 1997ÃÜÈÉ

®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃÜ ÖæãÆÊÜä BÁáR¿ÞÀáñÜá. PÜí²ÉPæã±Ü³¨ÜÈÉ SHG

ÃÜaÜ®æ¿ÞÀáñÜá. ®ÝWܱܳ A¨ÜÃÜ ÓÜQÅ¿á ÓܨÜÓÜÂ.

Áãàg®æ¿áw¿áÈÉ GÓ….ÆQRÖÜÚÛ(£±ÜoãÃÜá)¿áÈÉÃÜáÊÜ ¸æ„´…

PÝÂí±ÜÓ… ÊÜáñÜᤠ«ÝÃÜÊÝvÜ¨Ü IGFRI ÖæãÆWÜÚWæ A«Ü¿á®Ü ±ÜÅÊÝÓÜ.

ÊÜá|á¡ ÊÜáñÜᤠ¯àÄ®Ü ÓÜíÃÜûÜOæ, ÊÜáÃÜ B«ÝÄñÜ PÜêÑ ±Ü¨Üœ£ ÖÝWÜã

ÈàÓÝ ÊÜÞ¨ÜÄ PÜêÑ ÊÜááíñÝ¨Ü PÜêÑ ñÜÃܸæ࣠PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜÈÉ

»ÝWÜÊÜ×Ô¨ÜÃÜá.

Áãàg®æ¿á ÓÜÖÜPÝÃÜ©í¨Ü ÊÜáÃÜ B«ÜÄñÜ PÜêÑ ±Ü¨Üœ£ AÙÜÊÜwPæ. ÖÜ~¡®Ü

ÊÜáÃÜWÜÙÝ¨Ü bPÜãR, ÊÜÞÊÜâ, WæàÃÜá, ¯í¸æ, ¨ÝÚí¸æ ÊÜáñÜᤠ®ÜáWæY

¸æÙæÔ¨ÜÃÜá. Jí¨ÜãÊÜÃæ GPÜÃæ¿áÈÉ ËË«Ü hÝ£¿á 1,200

AÃÜ|ÂXvÜWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÔ¨ÜÃÜá. C¨ÜPæRÇÝÉ ÍÜã®ÜÂPÜêÑ ±Ü¨Üœ£¿á AÙÜÊÜwPæ.

......................

®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃÜ PÜêѱܨܜ£¿á®Üá° PÜêÑ ÓÜáÔ§ÃÜñæWæ ±ÜÄÊÜÞ|

(quantification of farm sustainability qfs) ÊæíŸ

AÙÜñæWæãàÆÈÉ ñæWæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝX¨æ. Áãàg®æ¿á AÙÜÊÜwPæWæ

Êæã¨ÜÆá CÓÜË 1996ÃÜÈÉ C¨Üá 17 qfs CñÜá¤. CÓÜË 2004ÃÜÈÉ

80 qfs BX¨æ. A¥Ýìñ… ÍæàPÜvÝ 63ÃÜÐÜár ¸æÙÜÊÜ~Wæ. C¨ÜPæR ÊÜáÃÜ

B«ÝÄñÜ PÜêÑ ÊÜáñÜᤠPÜwÊæá ÊæaÜc¨Ü ÓÜáÔ§ÃÜ PÜêÑ BaÜÃÜOæWÜÙæà ÓÜáÔ§ÃÜñæ

Öæbcst ±ÜÅÊÜááS ±ÝñÜÅ«ÝÄWÜÙÜá.

WæãàŸÃ… A¯Æ ÓݧÊÜÃÜ Óݧ±Ü®æ. GÃæWæ㟺ÃÜ¨Ü Eñݳ¨Ü®æ.

ÊæçË«ÜÂÊÜá¿á ËáÍÜŸæÙæ ±Ü¨Üœ£. ²àvæ ÖÝWÜã ÃæãàWÜWÜÚWæ hæ„ËPÜ

¯¿áíñÜÅ|. ÖæãÆWÜÙÜÈÉ Ÿ¨ÜáWÜÙÜ ¯ÊÜÞì|. ÓÝÊÜ¿áÊÜ Wæ㟺ÃÜ

ñÜ¿ÞÄPæ, ŸÙÜPæ. PÜêÑñÝÂgÂWÜÙÜ ÊÜáÃÜáŸÙÜPæ. ÓÜÃÜ©¸æÙæ ±Ü¨Üœ£ A®ÜáÓÜÃÜOæ

ÊÜÞvÜñæãvÜX¨ÜÃÜá.

Êæáà訆 ÊÜáÃÜWÜÙÜá, ÖÜ~¡®Ü ÊÜáÃÜWÜÙÜá ÖÝWÜã PÝvÜáÊÜáÃÜWÜÙÜá ¸æÙæ¨ÝWÜ

AÊÜÃÜ Jí¨ÜãÊÜÃæ GPÜÃæ ÖæãÆ¨Ü bñÜÅ|Êæà Ÿ¨ÜÇÝÀáñÜá.

A¨ÜÃæãí©Wæ ®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃÜ Óݧ®ÜÊÜÞ®ÜÊÜä HÄñÜá¤.

ÊæáàÊÝX ÖæÊÜápÝ, ÔWÜ°Ç…, X¯ ÊÜááíñÝ¨Ü hÝ£¿á ÖÜáÆáÉWÜÙÜ®Üá°

¸æÙæ¨ÜÃÜá. GÃÜvÜá ËáÍÜÅñÜÚ ÖÜÓÜáWÜÙÜ ¯ÊÜìÖÜOæ ÓÜáÆ»ÜÊÝÀáñÜá.

AÊÜ®Üá° ÖæãƨÜÈÉ PÜoárÊÜ PÝÃÜ| ÖÜáÆÉ®Üá° PÜñܤÄÔ £¯°ÓÜáÊÜ SaÜãì

PÜvÜÊæá¿ÞÀáñÜá. JpÝrÃæ ÊæáàÊæÇÝÉ ÖÜÓÜáWÜÙÜ ÖæãpærWæ Öæãà¨ÜÃæ ÓÜWÜ~

WæãàŸÃ… A¯Æ ÓݧÊÜÃÜ¨Ü Öæãpær ÓæàÄñÜá. ÓÜÉÄ¿áá GÃæÖÜáÙÜáWÜÙÜ

ñæãqrWݨÜÃæ GÃæWæ㟺ÃÜÊÜâ ÖæãÆ¨Ü Öæãpær ÓæàÄñÜá. AíWÜw¿áÈÉ

¹àg SÄà©Áãí¨Ü®Üá° ¹oár ¸æàÃæ SbìÆÉ. ÃÝÓÝ¿á¯PÜ Wæ㟺ÃÜ

ÊÜáñÜᤠÃÝÓÝ¿á¯PÜ Qào®ÝÍÜPÜWÜÙÜ ŸÙÜPæ¿á®æ°à ¹orÃÜá. EÙÜáÊæá

ÖÝWÜã ÖÜÃÜWÜáËPæ¿á®Üã° ¯ÈÉÔ¨ÜÃÜá. AÃÜ|ÂXvÜWÜÙÜá Óæã±Ü⌳ ÊÜáñÜá¤

EÃÜáÊÜÆ®Üá° ¯àvÜñæãvÜX¨ÜÊÜâ. ÖæãÆPæR Óæã±Ü³®Üá° ÓæàÄÓÜÆá ÊÜá~¡®Ü

´ÜÆÊÜñܤñæ ÖæbcñÜá. ×àWæ ÊæáàÊÜâ ÊÜáñÜᤠEÃÜáÊÜÆá ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ

ÖæãƨÜÇæÉà ±ÜÄÖÝÃÜ ÔQRñÜá¤. D Ä࣠®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃÜ ÖæãÆ ÍÜã®ÜÂPÜêÑ

ÊÜáñÜᤠÍÜQ¤¿á ±Üâ®ÜÃ…ŸÙÜPæWæ ÓÜÊÜá¥Üì ÊÜÞ¨ÜÄ.

ÊÜáÙæWÝƨÜÈÉ ÊæáàÊÜâ ¿á¥æàaÜf Æ»ÜÂ. ®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃÜá A¨Ü®Üá°

ŸÙÜÓÜPæãÙÜáÛÊÜ Ä࣠¼®Ü°. ŸvÜPÜÇÝXÃÜáÊÜ B¨ÜÃæ ÖÝÆá PæãvÜᣤÃÜáÊÜ

Jí¨æÃÜvÜá hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜ®Üá° ÊÜáãÃÜÄí¨Ü I¨Üá ÓÝËÃÜ

ÃÜã±ÝÀáWÜÚWæ PæãÙÜáÛñݤÃæ. ÊÜá®æWæ ÓÜÌƳ ÖÝÈoárPæãívÜá EڨܨÜáª

ÊÜÞÃÝoPæR. ÖÜÓÜáÃÜá ÊæáàÊÜâ £í¨Ü hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜá ¨ÜÐÜr±ÜâÐÜrÊÝWÜáñܤÊæ.

AÊÜâWÜÚWæ PÜêñÜPÜ WÜ»Üì«ÝÃÜOæ ÊÜÞwÓÜáñݤÃæ. BÊæáàÇæ 10Äí¨Ü

18ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÚWæ ÊÜÞÃÜáñݤÃæ. PÜêÑÁãí©Wæ

hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜ®Üá° ¸æÃæÔ¨Ü Ë¼®Ü° Äà£Àá¨Üá. C¨ÜPæR ÖæãƨÜÈÉ ¸æÙæÊÜ

®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃÜ ÃÝÓÜá, ÊÜáÃÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÊæáà訆 PæÒàñÜÅ HQàPÜÃÜ|

12 ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009


ÖÜáÇæÉà PÝÃÜ|. ×àWÝX C¨Ü®Üá° ÖæãÆ©í¨Ü ÔPÜR

B¨Ý¿áÊæ®Ü°ŸÖÜá¨ÜÆÉÊæ?

ÈàÓݱܨܜ£ ±ÝÅÃÜí¼Ô ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÝ¨Ü ®ÜíñÜÃÜ CÓÜË

2000¨ÜÈÉ ÖæãÆ©í¨Ü ÔPÜR B¨Ý¿á 20ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜá. bPÜãR

ÊÜáñÜᤠÊÜÞÊÜâ ´ÜÆ PæãvÜÆá ±ÝÅÃÜí¼Ô¨Ü ÊæáàÇæ 50 ÓÝËÃÜ

ÃÜã±ÝÀáWÜÚWæàĨæ. ÖÜ~¡®Ü XvÜWÜÙÜ®Üá° ®æor ÍÜáÃÜáË®ÜÈÉ ¯àÃÜá~ÓÜÆá

PÜãÈWÜÙÜá ŸÃÜᣤ¨ÜªÃÜá. A¨ÜPÝR¨Ü SaÜáì I¨Üá ÓÝËÃÜ

ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜá. DWÜ ÊÜá®æ¿áÊÜÃæà Ÿ¨Üá PÜoárÊÜâ¨Üá, ¯àÃÜá~ÓÜáÊÜâ¨Üá,

AÃÜ| ÊÜáÃÜWÜÙÜ ÓÜÊÜÃÜáËPæ ÊÜááíñÝ¨Ü aÜoáÊÜqPæ ÊÜÞwPæãÙÜáÛñݤÃæ.

GÇÝÉ ÖÜ~¡®Ü ÊÜáÃÜWÜÙÜã ´ÜÆ ¯àvÜñæãvÜX¨ÜÃæ B¨Ý¿á DX®Ü

GÃÜvÜá±Üoár ×WÜáYñܤ¨æ.

ñÜXY®ÜÈÉÃÜáÊÜ Jí¨Üá GPÜÃæ ÖæãƨÜÈÉ ¸æÙæÊÜ BÖÝÃÜ«Ý®ÜÂWÜÙæÇÝÉ ÊÜá®æ

ŸÙÜPæWæ ËáàÓÜÆá. FoPæR Gí¨Üã PæãÃÜñæ¿ÞWܨÜá. ×í¨æ PÜãÈ

ÊÜÞvÜᣤ¨ÝªWÜ BÃÜá £íWÜÙÜ WÜÚPæ HÙæíoá ÓÝËÃÜ ÊÜÞñÜÅ. B¦ìPÜñæ

ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ¿áã, D GÆÉ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ ®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃÜ

ÓÝÊÜÞiPÜ Óݧ®ÜÊÜÞ®ÜÊÜ®Üá° ÖÜ|¨Ü B«ÝÃܨÜÈÉ AÙæ¿áÇÝWܨÜá.

"ÎÅàÊÜáíñÜ PÜêÑPÜÃÜ ŸÚ PÜãÈWæ ÖæãàWÜáÊÜ PÝÆ ÊÜááXÀáñÜá. DWÜ

C®æã°ŸºÄWæ ÓÜÖÝ¿á ÊÜÞvÜáÊÜÐÜár ¸æÙ橨æªà®æ' G®Üá°ÊÜ ËÍÝÌÓÜ

®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃܨÜá.

®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃÜ ÖæívÜ£ PÜÊÜáÆÊÜÌ. D ¿áÍæãàWÝ¥æ0åÜáÈÉ ¨æãvÜx

±ÝÆá¨ÝÃÜÙÜá. "Áãàg®æ¿áÈÉ ±ÝÇæãYÙÜáÛÊÜ Êæã¨ÜÆá ®ÜÊÜá¾®Üá°

¿ÞÃÜã WÜáÃÜá£ÓÜᣤÃÜÈÆÉ. Êæã¨ÜÆ ÊÜÐÜì PæÆÓÜ Ë±ÜÄàñÜ.

¸æàÔWæ¿áÈÉ XvÜWÜÚWæ ¯àÃÜá~ÓÜáÊÜâ¨æà PÜÐÜrÊÝXñÜá¤. DWÜ Aí©®Ü

PæÆÓÜÊæÇÝÉ ´ÜÆ ¯àvÜᣤ¨æ. ÊÜá®æ ŸÙÜPæWæ EÃÜáÊÜÆá ¿á¥æàaÜf

ÔWÜᣤ¨æ. PÜñ椿áíñæ ¨Üáw¿ááÊÜ ©®ÜWÜÙÜá ¨ÜãÃÝXÊæ.' PÜÊÜáÆÊÜá¾®ÜÊÜÃÜ

AvÜáWæÊÜá®æ¿áÈÉ EÔÃÜá PÜqrÓÜáÊÜ ÖæãWæ CÆÉ. WæãàŸÃ… A¯Æ

Ÿí©¨æ. ÍèaÝÆ¿á Ÿí©¨æ. C¨æÆÉQRíñÜÆã Áãàg®æ¿á ÓÜÖÜPÝÃÜ

ÊÜáñÜᤠ±æÅàÃæà±ÜOæÀáí¨Ü BñܾËÍÝÌÓÜ Ÿí©¨æ. PÜÊÜáÆÊÜÌ FÄ®Ü

gÇݮܿá®Ü Áãàg®æ¿á PÝ¿áìPÝÄ ÊÜáívÜÚWæ g®ÜÄí¨ÜÇæà

BÁáR¿Þ¨Ü A«ÜÂûæ.

PÜí²ÉPæã±Ü³¨Ü CñÜÃÜ ÃæçñÜÃÜÈÉ ÖÝWÜã ÓÜáñܤÊÜááñÜ¤È®Ü ÖÜÚÛWÜÙÜÆãÉ ÈàÓÝ

aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá ®Üvæ©Êæ. 25PÜãR ÖæaÜác ÃæçñÜÃÜá Ÿ¨ÜáWÜÙÜ ÊæáàÇæãí¨æà

AÆÉ, ñÜÊÜá¾ ÓÜáÊÜÞÃÜá GÃÜvÜÄí¨Ü ÊÜáãÃÜá WÜáípæ gËá௮ÜÆãÉ ËË«Ü

hÝ£¿á ÖÜáÆáÉWÜÙÜ®Üá° ¸æÙ橨ݪÃæ. ®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃÜ ñÜÊÜá¾ ÎÊܱܳ ÓÜÖÜ ®ÝÆáR

WÜáípæ¿áÈÉ ÖÜáÆáÉ ¸æÙæԨݪÃæ. GÇÝÉ ÍÜã®ÜÂPÜêÑ Ë«Ý®Ü. CÊÜÃæÇÝÉ

ÓæàÄ "®Üí©¯ ÊæáàÊÜâ ¸æÙæWÝÃÜÃÜ ÓÜíZo®æ' PÜqr¨ÝªÃæ. CñÜÃÜ ÃæçñÜÃÜ®Üá°

±æÅàÃæà²ÓÜÆá "ÊæáàÊÜâ EñÜÕÊÜ' BaÜÄԨݪÃæ.

A®æàPÜ ÃæçñÜÃÜá, ÓÜPÝìÃæàñÜÃÜ ÓÜíÓ槿á A—PÝÄWÜÙÜá, ÓÜPÝìÄ

CÇÝTæWÜÙÜá ®ÝWܱܳ®ÜÊÜÃÜ ÖæãÆPæR ÓÜ¨Ý »æàq PæãvÜáñܤÇæà CÃÜáñݤÃæ.

ÓÜíÊÝ¨Ü ÊÜÞvÜᣤÃÜáñݤÃæ. C¨æÇÝÉ CÊÜÄWæ ÖÜÚÛ¿áÇæãÉí¨Üá ËÍæàÐÜ

Óݧ®ÜÊÜ®Üá° ÊÜáñÜᤠWèÃÜÊÜÊÜ®Üá° WÜÚÔPæãqr¨æ.

M N Kulkarni

BAIF, Hemanth Nilaya,

5th Cross, Vijayanagara, Devanur road,

Tumkur-572102

☎ Phone Home: 0816-2279068

Office: 0816-2292191

Dr.Prakash Bhat

House No.19, Baiyalu, Hoyshla Nagar,

Haliyal Road, Dharwad-580007

Mobile 9008452447


..................................

Home 0836 - 2776747

Issues and Themes of LEISA India Published in English

V.1, No. 1, 1999 - Markets for LEISA and

Organic products

V.1, No. 2, 1999 - Stakeholders in Research

V.1, No. 2, 1999 - Restoring biodiversity

V.2, No. 1, 2000 - Desertification

V.2, No. 2, 2000 - Farmer innovations

V.2, No. 3, 2000 - Farming in the forest

V.2, No. 4, 2000 - Monocultures towards

sustainability

V.3, No. 1, 2001 - Coping with disaster

V.3, No. 2, 2001 - Go global stay local

V.3, No. 3, 2001 - Lessons in scaling up

V.3, No. 4, 2001 - Biotechnology

V.4, No. 1, 2002 - Managing Livestock

V.4, No. 2, 2002 - Rural Communication

V.4, No. 3, 2002 - Recreating living soil

V.4, No. 4, 2002 - Women in agriculture

V.5, No. 1, 2003 - Farmers Field School

V.5, No. 2, 2003 - Ways of water harvesting

V.5, No. 3, 2003 - Access to resources

V.5, No. 4, 2003 - Rehabilitation of

degraded lands

V.6, No. 1, 2004 - Valuing crop diversity

V.6, No. 2, 2004 - New generation of farmers

V.6, No. 3, 2004 - Post harvest Management

V.6, No. 4, 2004 - Farming with nature

V.7, No. 1, 2005 - On Farm Energy

V.7, No. 2, 2005 - More than Money

V.7, No. 3, 2005 - Contribution of

Small Animals

V.7, No. 4, 2005 - Towards Policy Change

V.8, No. 1, 2006 - Documentation for Change

V.8, No. 2, 2006 - Changing Farming

Practices

V.8, No. 3, 2006 - Knowledge Building

Processes

V.8, No. 4, 2006 - Nurturing Ecological

Processes

V.9, No. 1, 2007 - Farmers Coming together

V.9, No. 2, 2007 - Securing Seed Supply

V.9, No. 3, 2007 - Healthy Produce, People and

Environment

V.9, No. 4, 2007 - Ecological Pest Management

V.10, No. 1, 2008 - Towards Fairer Trade

V.10, No. 2, 2008 - Living soils

V.10, No. 3, 2008 - Farming and Social Inclusion

V.10, No. 4, 2008 - Dealing with Climate Change

V.11, No. 1, 2009 - Farming Diversity

V.11.No.2, 2009 - Farmers as Entrepreneurs

ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009 13


ÊÜáábcWæWæ ±æà±ÜÃ…

.......

ñܮܰ ñæãào¨ÜÈÉ ÎÅà ˮݿáPÜÃÝÊ…

¹.BÃ….ˮݿáPÜÃÝÊ…

®Ý®Üá PÜêÑ PÜáoáퟨÜÊÜ®Üá. ®Ü®Ü° ñÝñÜ, ñÜí¨æ¿áÊÜÃæÇÝÉ AwPæ

¸æÙæWÝÃÜÃÜá. 10®æà ñÜÃÜWÜ£¿áÊÜÃæWæ ÖÜÚÛ¿áÇæÉà ˨Ý»ÝÂÓÜ. PÜêÑ

±Ü¨ÜË ±Üvæ¨Ü¨Ü᪠¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ¿ááGGÓ…¯í¨Ü. ÓÜÌƳ ÊÜÐÜìWÜÙÜ PÝÆ

TÝÓÜX PÜí±æ¯¿áÈÉ PæÆÓÜ. DWÜ ®Ü®Ü°¨æà ±Üáor hÝWܨÜÈÉ PÜêÑ

¯ÊÜìÖÜOæ, Pæí±Üá, WæãaÜácÊÜá~¡®Ü hÝWÜ˨Üá. Pܹº|, ÊÜÞÂíWܯàÓ…,

i‚íP… ÊÜáñÜᤠñÝÊÜáÅ ÊÜááíñÝ¨Ü ÓÜãûÜŒ¾ ±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÙÜá aæ®Ý°XÊæ.

B¨ÜÃæ ±æãpÝÂÐ… ñÜáí¸Ý PÜwÊæá. ÊÜá|á¡ ±ÜÄàûæ¿á ´ÜÈñÝíÍÜ B«ÜÄÔ

Êæã¨ÜÈWæ ±æãpÝÂÐ… ÖÜÃÜÙÜáWÜÙÜ®Üá° ŸÙÜÔ¨æ. GÃÜvÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ®ÜíñÜÃÜ

®æãàw¨ÝX ±æãpÝÂÐ… ŸÙÜPæÀáí¨Ü CÙÜáÊÜÄ ÊÜáor WÜ|¯à¿áÊÝX

ÖæbcÃÜÈÆÉ ÖÝWÜã GÃæÖÜáÙÜáWÜÚWÜã ñæãí¨ÜÃæ GíŸá¨Ü®Üá°

£Ú¨ÜáPæãívæ.

C¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ A®æàPÜ ÓÜÌ¿áíÓæàÊÝ ÓÜíÓæ§WÜÙÜá ÓÝÊÜ¿áÊÜ PÜêÑ

Ë«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° ±ÜÅaÝÃÜ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÊÜâ. ®Ü®ÜWÜã BÓÜQ¤ ŸíñÜá. AíñÜÖÜ

ËaÝÃÜ ÓÜíQÃÜ| ÊÜáñÜᤠιÃÜWÜÙÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×ÓÜñæãvÜX¨æ. »ÝÃÜñܨÜ

ÓÝÊÜ¿áÊÜ PÜêÑ ÓÜíZo®æ¿á ÓܨÜÓÜ®ݨæ. DWÜ PÜÙæ¨Ü Jí»ÜñÜá¤

ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü ÓÝÊÜ¿áÊÜ PÜêÑ¿áá Ÿ¨ÜáQ®Ü ¨ÝÄ©à±Ü.

PÜêÑ¿áÈÉ ÓÝÊÜ¿áÊÜ¨Ü Äà£WÜÙÜá ÖæaÜác A¥ÜìÊÝWÜáñݤ Öæãà¨Üíñæ

ÓÜ|¡ BËÐÝRÃÜWÜÙÜ®Üá° ±ÝÅÃÜí¼Ô¨æ. E¨ÝÖÜÃÜOæWæ Êæ¯ÇÝÉ ÊÜáñÜá¤

PÝÙÜáÊæá|暴 ²àvæWÜÙÜ ¯ÊÜìÖÜOæWæ ¯àÆXÄ ÖÝWÜã AíoáÊÝÙÜ

¸æÃæst LÐÜ— Ԩܜ±ÜwÔ¨æ. C¨Üá ±ÜÄOÝÊÜáPÝÄÁáí¨Üá

ÓݹàñÝÀáñÜá. E±Ü¿ááPܤÊæí¨Üá ÓݹàñÝ¨Ü ÊÜáñæã¤í¨Üá ÖæãÙÜÖÜá

"®ÜãÂÓ… ±æà±ÜÃ… ÊÜáábcWæ.' Êæã¨ÜÇæÇÝÉ ÊÜáábcWæWæãàÓÜRÃÜ

AwPæÓæãàWæ, Öæãoár, ñæíX®ÜWÜÄ, ¨ÜÃÜWæÇæ ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜ®Üá°

ŸÙÜÓÜᣤ¨æª. B¨ÜÃæ AÊæÇÝÉ Cí«Ü®ÜÊÝX ÊÜáñÜᤠAwPæ ÓæãàWæ¿á®Üá°

PæãqrWæ¿á ÊæáàÇÝcÊÜ~Wæ ŸÙÜÓÜáñݤÃæ. ŸÖÜáË«Ü¨Ü ŸÙÜPæ¿á PÝÃÜ|

¸æàPݨÜÐÜár ±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ CÊÜâWÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜ PÜÐÜrPÜÃÜ. JÊæá¾ ®ÜÊÜá¾

ñæãào¨ÜÈÉ ±æà±ÜÄ®Ü ñÜáívæãí¨Üá ¹©ªñÜá¤. A¨Üá ¯«Ý®ÜÊÝX

PÜÚ¿áᣤñÜá¤. GÃæÖÜáÙÜáWÜÚWÜã BÖÝÃÜÊÝXñÜá¤. C¨Ü®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÝWÜ

®ÜãÂÓ…±æà±ÜÃ…WÜÙÜ®Üá° ÊÜáábcWæ¿ÞX ŸÙÜÓÜáÊÜ ±ÜÅ¿áñÜ°

bñÜÅPÜê±æ: ÇæàSPÜÃÜá

ÊÜÞvÜŸÖÜá¨æ®Üá°ÊÜ ËaÝÃÜ ¥Üor®æ ÊÜáãwñÜá. CÆÉ©¨ÜªÃæ AÊÜ®æ°ÇÝÉ

ÃÜ©ªWæ ÖÝPÜᣤ¨æª.

GÃÜvÜá XvÜWÜÙÜ ÊÜá«æ ®ÜãÂÓ…±æà±ÜÃÜ®Üá° ÊÜáwPæ ÊÜÞw ÖÜÃÜvÜáÊÜâ¨Üá,

A¨Üá WÝÚWæ ÖÝÃܨÜíñæ A¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ¹¨Üª ñæíX®ÜWÜÄWÜÙÜ®Üá°

ÖÝPÜáÊÜâ¨Üá, C¨ÜÃÜ ÊæáàÇæ ¨ÜÃÜPæÇæWÜÙÜ®Üá° ÖÜÃÜvÜáÊÜâ¨Üá. ÊæáàƳ¨ÜÃÜ

¹oár Jí¨æà £íWÜÙæãÙÜWæ Cwà ÓÜÊÜáãÖÜÊæà PÜÚñÜáÖæãàWÜᣤ¨ÜªÊÜâ.

ÊÜÐÝìÊÜ— D QÅÁá ®Üvæ¿ááñܤÇæà CñÜá¤. D ±Ü¨Üœ£Àáí¨Ü ®ÝÆáR

ÊÜááS ÇÝ»ÜWÜÙݨÜÊÜâ.

1. ÓÜÖÜgÊÝX ¸æÙæÊÜ GÃæÖÜáÙÜáWÜÚWæ BÖÝÃÜ.

2. ñæàÊÝíÍÜ «ÝÃÜ|ÍÜQ¤

3. PÜÙæ ¯¿áíñÜÅ|

4. ÃݣſáÈÉ ÖÝWÜã ÊÜááSÂÊÝX aÜÚWÝƨÜÈÉ EÐÝ¡íÍÜ

«ÝÃÜ|ÍÜQ¤

D ñÜíñÜÅÊÜ®Üá° ®Ü®Ü° CñÜÃÜ WæÙæ¿áÃÜá ñÜÊÜá¾ ñæãào¨ÜÈÉ

ÊÜÞvÜñæãvÜX¨ÝªÃæ.

Vinayakarao B.R.

Post and at Beluru

Sagara Taluk

Shimoga District 577401

................................

Capacity Building on

Knowledge Management in CSOs

by K V S Prasad and T M Radha

Development organizations are

deeply involved in generating lot of

field knowledge. Often these

learnings are not adequately

captured and widely shared.

Building necessary understanding,

systems, processes and skill sets

required for managing knowledge

within institutions and sharing

widely in public domain therefore becomes crucial. This

requires integrating practices evolving from multiple

disciplines, such as Management, Information systems

and Communication.

The programme of Knowledge Management in Civil

Societies is a new programme being initiated by LEISA

India team through short duration Learning Workshops

and long duration customised programmes. This

document is the proceedings of the first workshop

organised for CSOs during 22-26 April 2008.

If interested in the initiatives/copies, please contact:

KVS Prasad / TM Radha,

LEISA India, AME Foundation,

No.204, 100 Feet Ring Road, 3 rd phase, 2 nd Block, 3 rd Stage,

Banashankari, Bangalore – 560 085.

Phone: +91-80-26699512 / 26699522

Fax: + 91-080-26699410

E-mail: leisaindia@yahoo.co.in

website: http:\\india.leisa.info

14 ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009


QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÚWæ ÊÜáÃÜáiàÊÜ

B«Üá¯PÜ PÜêÑ Ÿí¨ÜÊæáàÇæ AQR, Wæãà—, hæãàÙÜWÜÙÜá PÜêÑ»ÜãËá¿á®Üá°

ÖæaÝcX BPÜÅËáÔ¨ÜÊÜâ. QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜá ÊÜáãÇæWÜáí±Ý¨ÜÊÜâ. D Äࣿá

¯Æìû܌©í¨Ü QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæ¿ááÊÜ ±ÜŨæàÍÜ Ÿ¨ÜÇÝÀáñÜá.

A¨Ü®æ°à ñÜÇÝíñÜÃÜWÜÚí¨Ü AÊÜÆí¹Ô¨Üª ÃæçñÜÃÜã B¨Ý¿áËÆɨæà,

BÖÝÃÜ »Ü¨ÜÅñæ ÔWܨæà PÜíWæorÃÜá. QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ ŸÙÜPæ ÊÜáñÜá¤

Eñݳ¨Ü®æWÜÙÜ Êæáà騆 ÓÜíÍæãà«Ü®æWÜÙÜã ŸÖÜÙÜ PÜwÊæá. C¨ÜÃÜ PÜêÑ

A¼ÊÜê©œ ÊÜáñÜᤠE±ÜÁãàWÜWÜÙÜ PÜáÄñÝX ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜPÝìÄ

±ÝÈÔWÜÚÆÉ.

×àXÃÜáÊÝWÜÇæà AaÝ®ÜPÝRX CÊÜâWÜÙÜÈÉ A±ÝÃÜ ±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÙÜ

ÓÜíÁãàg®æ, ià|ìQÅÁá ÓÜÃÝWÜWæãÚÓÜáÊÜ ®ÝÄ®ÜíÍÜ, AñÜÂíñÜ

PÜwÊæá AÍÜPÜìÃÜ AíÍÜWÜÚÊæ GíŸá¨Üá £ÚÀáñÜá. C¨Üá A£ÓÜ|¡ PÜêÑPÜÃÜ

±ÜÅÊÜááS BÖÝÃÜÊÝXñÜᤠGíŸá¨Üá AÚÔÖæãàX ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÎÅàÊÜáíñÜ

g®ÜÃÜ "BÃæãàWÜ»ÜÄñÜ BÖÝÃÜ' G®Üá°ÊÜ ÍÜQ¤ÍÝÈ¿Þ¨Ü ÖæãÓÜ

ÊÜááSÊÝvÜ ŸíñÜá.

JÄÓÝÕ¨Ü PæãàÃݱÜáp… iÇæÉ¿á hæ±æãÃæ ±ÝÅíñÜ嬆 ŸávÜPÜoár g®ÜÃÜ

iàÊÜ®Ü PÜêÑ¿á®Üá° AÊÜÆí¹Ô¨æ. AÃÜ|嬆 QÃÜá Eñܳ®Ü°WÜÙÜ ÓÜíWÜÅÖÜ,

PÜãÈPæÆÓÜ, ÓÝPÜá±ÝÅ~WÜÙÜ ÊÜ×ÊÝoá, PèÍÜÆ B«ÝÄñÜ

E¨æãÂàWÜWÜÙÜá E±ÜPÜÓÜáŸá. ÍæàPÜvÝ 90ÃÜÐÜár g®ÜÄWæ »ÜãËáÀá¨æ.

ÊÜáãÃÜ®æà Jí¨Üá »ÝWÜ PÜêÑ»ÜãËáWæ ¯àÃÝÊÜÄ ÓèÆ»ÜÂ˨æ. SáÑR

ÖÝWÜã PæÃæ B«ÝÄñÜ WܨæªWÜÙÜá ÍæàPÜvÝ 60ÃÜÑr¨æ. ÍæàPÜvÜ 16ÃÜÐÜár Wܨæª

PÜ~Êæ ±ÜŨæàÍܨÜÈɨÜ᪠ñÜXY®ÜÈÉ ÓÜ¨Ý ¯àÄ®Ü ÖÜÄÊÜâ CÃÜáñܤ¨æ. (ÃÜkáãÇÝ

±ÜŨæàÍÜ) ÍæàPÜvÝ 40ÃÜÐÜár »Üñܤ ¸æÙæ¿ááñݤÃæ. EÚ¨Üíñæ ¸æàÙæPÝÙÜá

ÖÝWÜã GOæ¡PÝÙÜáWÜÚWæ B¨ÜÂñæ. ÃÝÓÝ¿á¯PÜ Wæ㟺ÃÜ¨Ü ŸÙÜPæ ®ÜWÜ|Â.

1980ÃÜ ¨ÜÍÜPܨÜÈÉ PæãàÇݸ… ¯àÃÝÊÜÄ Áãàg®æ hÝÄ¿ÞÀáñÜá.

C¨ÜÄí¨Ü ÍæàPÜvÝ 70ÃÜÐÜár »ÜãËáWæ ¯àÃÝÊÜÄ ¨ÜQRñÜá. g®ÜÃÜá

gÆ®æÊÜᾩWÝX SáÑR¿á®Üá°, ÊÜá«ÜÂÊÜáÊÜáor¨Ü »ÜãËá¿á®Üá° ñÜXYÔ

WÜ¨æª ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ¯àÃÝÊÜÄÀáí¨ÝX GÃÜvÜã ÓÝÄ »ÜñܤÊÜ®æ°à

¸æÙæ¿áñæãvÜX¨ÜÃÜá. A—PÜ CÙÜáÊÜÄ, PÜwÊæá ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ´ÜÓÜÆá

PæãvÜáÊÜ ñÜÚWÜÙÜ BÁáR. ÃÝÓÝ¿á¯PÜ Wæ㟺ÃÜWÜÙÜ ŸÙÜPæ. ÊÜÐÜì

PÜÙæ¨Üíñæ QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ ÊæáàÇæ »Üñܤ¨Ü ÓÜÊÝÄ.

ËÍæàÐÜñæWÜÙÜá

AñÜ—PÜ ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü

±æãÅàqà®…, ËoËá®…

ÖÝWÜã S¯hÝíÍÜWÜÙÜá

......................

J|»ÜãËá, SáÑR¿áÆãÉ,

PÜwÊæá¯àÃÜá, Pæor

ÖÜÊÝÊÜޮܨÜÆãÉ ¸æÙæ¿ááñܤÊæ.

......................

BÃæãàWÜ»ÜÄñÜ BÖÝÃÜ

GÓ….Ó泌„®… ÊÜáñÜᤠG®….BÃ….±ÜÄà¨Ý

Êæç¨ÜÂQà¿á ÊÜáñÜᤠ±èÑuPÜ ÊÜåèÆÂ

PÜwÊæá PݸæãàìÖæ„væÅàp… AíÍÜ

......................

ËoËá®…G, ¹&PÝí±æÉP…Õ,

¹àpÝ PæÃæãàq®…, Pܹº|,

PÝÂÈÕ¿áí, ±æãÅàqà®…WÜÙÜ

ÓÜíÁãàg®æ

......................

TÝ¿áí ÃæãàXWÜÚWæ ÊÜáñÜá¤

ÊÜá«ÜáÊæáà×WÜÚWæ ÍÜQ¤»ÜÄñÜ

BÖÝÃÜ

Áãàg®æ¿á ÊÜá«Ü¨ÜÇæãÉÊæá¾ ±ÜÄàûÜOæ. ¯àÃÝÊÜÄ ÔWÜ¨Ü SáÑR¿áÆãÉ

A«ÜìQRíñÜ PÜwÊæá¿Þ¨Ü QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜá. PæÆÊævæ ¹àÙÜá¹or ®æÆ.

PæÆÊævæ »ÜñܤPæR ±ÝÅÊÜááSÂñæ. PÝÃÜ| ÊÜÞÃÜáPÜpær ¸æàwPæ. C¨ÜÄí¨Ü

QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ ŸÙÜPæ¿áã PÜáÔÀáñÜá. C¨Üá ±ÜÅÊÜááS BÃæãàWÜÂ

ÓÜÊÜáÓæÂWÜÚWæ PÝÃÜ|ÊÝÀáñÜá. I¨ÜáÊÜÐÜì¨æãÙÜX®Ü ÊÜáPÜRÙÜ Öæãpær

EŸºñæãvÜXñÜá. ÖæíWÜÓÜÃÜÈÉ ¨æàÖÜ¨Ü ñÜãPÜ PÜwÊæá¿ÞÀáñÜá.

A¯àËá¿Þ©í¨Ü ŸÙÜÆñæãvÜX¨ÜÃÜá. WÜívÜÓÜÃÜ ¨æ„×PÜ ÍÜQ¤

PÜáWÜYñæãvÜXñÜá. ÖæãƨÜÈÉ ŸÖÜÙÜ ÖæãñÜᤠPæÆÓÜ ÊÜÞvÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì

ñÜXYñÜá. C¨ÜPæRÇÝÉ ÓÜãûÜŒ¾ ±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÙÜ PæãÃÜñæ ÊÜáñÜᤠA±èÑuPÜñæ

PÝÃÜ|.

Êæã¨ÜÆ Öæhæj

..................................

±èÑrPÜñÝ ÊÜåèÆÂ, BÃæãàWÜÂÊÜ«ÜìPÜ WÜá|

Öæãí©ÃÜáÊÜ QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜá WÜávÜxWÝw®Ü

ŸvÜÊÜÃÜ A®Ü°. Cí¥Ü QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ¹àg¯—Àáí¨Ü GÆÉÄWÜã

¹ñܤ®æWæ ÖÝWÜã ŸÙÜPæWæ QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ ¹àg

ÔQR¨Ü, QÃÜá«Ý®Ü嬆 ŸÙÜPæ Öæbc¨Ü PÜ¥æ CÈɨæ.

ŸávÜPÜoár g®ÜÃÜ AÃæãàWܨæãí©Wæ BÖÝÃÜ ÊÜáñÜᤠ±èÑuPÜñæ

ÖæbcÓÜáÊÜâ¨Üá ÊÜááSÂÊÝXñÜá¤. A¨ÜPÝRX Gí.GÓ….ÓÝÌËá®Ý¥Ü®…

´èívæàÐÜ®… Áãàg®æ Ԩܜ±ÜwÔñÜá. AÊÜÃÜ PÜêÑ¿áÈÉ ÃÝX

(Eleucine coracana) ÓÝÊæá (Panicum sumatrense), ®ÜÊÜOæ

(Setaria italica) WÜÙÜ®Üá° ÓæàÄÓÜÇÝÀáñÜá. CÊÜâWÜÚWæ Pæor ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü,

ÍÜáÐÜRÊÜá|á¡ ÊÜáñÜᤠPÜwÊæá ÊÜáÙæ¿áÆãÉ ÖæãàÃÝw ¸æÙæÊÜ WÜá|WÜÚÊæ.

´ÜÆ ¯àvÜáÊÜ ñÝPÜ£¤¨æ. CÊÜâWÜÙÜ PÜêÑWæ WÜávÜx±ÜŨæàÍÜ ÊÜáñÜá¤

J|»ÜãËáWÜÙÜ®Üá° B¿ááªPæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. D QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜÈÉ ÓÜá|¡,

´ÝÓܳÃÜÓ…, Pܹº|, ±æãÅàqà®…WÜÙÜá, EñܤÊÜá WÜí«ÜPÜ©í¨Ü PÜãw¨Ü

AÊæá„®æãà BÔv… ÊÜááíñݨÜ

ÃÜábPÜÃÜ £¯ÓÜáWÜÙÜá ÓÜãûÜŒ¾ ±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÙÜã

A±ÝÃÜ. C¨ÜÃÜ ÖÜáÆáÉ EñܤÊÜá

Ô×£íwWÜÙÜá, TÝÃÜ¨Ü £¯ÓÜáWÜÙÜá

...................... ÊæáàÊÜâ.

Ô×ÃÜ×ñÜ £¯ÓÜáWÜÙÜá QÃÜá «Ý®ÜÂWÜÙÜ Eñݳ¨Ü®æ,

(ÊÜá«ÜáÊæáà×WÜÚWæ)

......................

ÓÜíÓÜRÃÜOæ, ÊÜÞÃÝo ÊÜáñÜá¤

ÓÝ°ŒÂP…WÜÙÜá, ¸æàPÜÄ £¯ÓÜáWÜÙÜá ŸÙÜPæ CÊÜ®æ°ÇÝÉ ±ÜáÃÜáÐÜ ÊÜáñÜá¤

...................... ÊÜá×ÙÝ ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜá

±ÜãÃÜPÜ BÖÝÃÜ

...................... ¯ÊÜì×ÓÜñæãvÜX¨ÜÊÜâ.

ÎÍÜá BÖÝÃÜWÜÙÜá ÖæãƨÜÇæÉà ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ

±ÜÅ»æà«ÜWÜÙÜ ÓÜíÃÜûÜOæ.

ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009 15


ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ¹àg˯ÊÜá¿á ±Ü¨Üœ£Wæ ÊÜáÃÜáaæ„ñÜ®ÜÂ. ÃæçñÜ

ÊÜá×Ùæ¿áÄWæ ÓÜÆPÜÃÜOæWÜÙÜ®Üá° J¨ÜXÔ ÓÜíÓÜRÃÜOæ, ÊÜåèÆÂÊÜ«Üì®æ ÊÜáñÜá¤

ÊÜÞÃÜáPÜpær ñÜÃܸæ࣠¯àvÜáËPæ ÊÜááíñÝ¨Ü aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá

±ÝÅÃÜí»ÜÊݨÜÊÜâ. D ÊÜáãÆPÜ B¨Ý¿á ÖÝWÜã ±èÑuPÜñæ¿á ÖæaÜcÙÜ.

±ÜÃÝÊÜÆퟮæÀáí¨Ü ÊÜááQ¤. g®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÄWæ, ®æÆÊÜáãÆ ÓÜíÓæ§WÜÚWæ,

ÃÝg¯à£ ÃÜã²ÓÜáÊÜÊÜÄWæ ŸvÜÊÜÃÜ Fo¨Ü ñÜpær¿áÈÉ QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ

±ÝÅÊÜááSÂñæ¿á hÝWÜê£ EíoáÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá E¨æªàÍÜ.

Eñݳ¨Ü®æWæ Eñæ¤àg®Ü

Eñݳ¨Ü®æ ÊÜáñÜᤠŸÙÜPæ ÖæbcÓÜÆá ñÜÚWÜÙÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì ÖæaÜc¸æàPݨÜáª

A¯ÊÝ¿áì. B¿Þ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ AñÜ—PÜ CÙÜáÊÜÄ ¯àvÜáÊÜ ÖÜÙæ¿á

A¥ÜÊÝ ÓÜá«ÝÄñÜ ±ÜÅ»æà¨ÜWÜÙÜ BÁáR ÊÜáñÜᤠA¼ÊÜê©œ ÊÜááSÂ. C¨ÜPÝRX

ÃæçñÜÃÜá ÊÜáñÜᤠËhÝn¯WÜÙÜ Óæà±Üìvæ. AÊÜÃܨæà B¨Ü ÄࣿáÈÉ ñÜÚWÜÙÜ

±ÜÄàûæ. ÊÜáãÃÜá AñÜáÂñܤÊÜá, ËÍÝÌÓܯà¿á ñÜÚWÜÙÜ BÁáR. ÃÝX¿áÈÉ

ÓܧÚà¿á ñÜÚ "A¥ÝíWÜáÈ¿á ÊÜáíw¿Þ', ÓÝÊæá¿áÈÉ ÓܧÚà¿á ñÜÚ

"PÝÆPæãàÓÜ' ÊÜáñÜᤠÓÜá«ÝÄñÜ ñÜÚ KGÇ…Gí203 ÖÝWÜã ®ÜÊÜOæ¿áÈÉ

"ŸvÝPÜíWÜá' G®Üá°ÊÜ ÓܧÚà¿á ñÜÚ. CÊÜâWÜÙÜ®Üá° PÜƒÑ ÊÜÞw¨ÜÃÜá.

ÓÝÊæá¿áá ÍæàPÜvÝ 12ÃÜÐÜár ÊÜáñÜᤠÃÝX¿áá ÍæàPÜvÝ 34ÃÜÐÜár A—PÜ

CÙÜáÊÜÄ ¯àw¨ÜÊÜâ. D BÁáR ±ÜÅQÅÁá¿áÈÉ ÃæçñÜ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜ

QÅ¿ÞÎàÆñæ, ÓÜÖÜ»ÝXñÜÌ, ¯SÃÜñæ ÊÜáñÜᤠ¯©ìÐÜrñæ

WÜÊÜá®ÝÖÜìÊÝXñÜá¤.

ŸávÜPÜoár g®ÜÃÜá GÇÝÉ ñÜÚ¿á ¹àgWÜÙÜ®Üá° ¸æÃæÔ ¹ñܤ®æ ÊÜÞvÜáñݤÃæ.

Áãàg®æ Eñæ¤àiÓÜáÊÜâ¨Üá ±Üqr¸æÙæ (ËáÍÜŸæÙæ) ±Ü¨Üœ£¿á®Üá°, hæ±æãÃæ

ÃæçñÜÄí¨Ü D GÃÜvÜ㠱ܨܜ£WÜÙÜ ÖæãàÈPæ¿á ±ÜÅÁãàWÜ. ±Üqr¸æÙæ

±Ü¨Üœ£Àáí¨Ü ÍæàPÜvÝ 23Äí¨Ü ÍæàPÜvÝ 33ÐÜár A—PÜ CÙÜáÊÜÄ ÔQRñÜá.

ÍæàPÜvÝ 24Äí¨Ü ÍæàPÜvÝ 34ÃÜÐÜár B¦ìPÜ WÜÚPæ HÄñÜá. ×àWæ B¦ìPÜ

¸æÙæWÜÙæãí©Wæ ±Üqr¸æÙæ¿ÞX ÃæçñÜÃÜ BÁáR¿á QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜã

ÓæàĨÜÊÜâ.

SáÑR¿áÈÉ ÓÝÌ»ÝËPÜÊÝX QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜá, ¸æàÙæPÝÙÜá ÊÜáñÜá¤

GOæ¡PÝÙÜáWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæ¿ááñݤÃæ. C¨ÜPæR Wæ㟺ÃÜÊæà ¸æàQÆÉ. B¨ÜÃÜã

¯©ìÐÜr ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü P܃ÑñÝÂgÂ, Wæ㟺ÃÜ ¯àw¨ÜÃÜá. ÖÝWÜã ÊÜá~¡Wæ

¯àÃÜá ×w©oárPæãÙÜáÛÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì Öæbc¨Üª®Üã° WÜÊÜá¯Ô¨ÜÃÜá.

ÃæçñÜÃæà BÄst ñÜÚWÜÙÜ ÊÜáñÜᤠÓÜá«ÝÄñÜ P܃ÑPÜÅÊÜá©í¨ÝX

ŸÃÜWÝƨÜÆãÉ EñܤÊÜá CÙÜáÊÜÄ ŸíñÜá. CíñÜÖÜ ¿áÍÜÔÌ ÃæçñÜÃæà ñÜÊÜá¾

16 ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009

»ÜãËá¿áÈÉ ûæàñæãÅàñÜÕÊÜ H±ÜìwÔ¨ÜÃÜá. ±ÝÅñÜÂüPæWÜÙÜ®Üá° ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.

APÜR±ÜPÜR¨Ü ÖÜÚÛWÜÙÜ ÃæçñÜÃÜá C¨ÜÄí¨Ü BPÜÑìñÜÃݨÜÃÜá. Áãàg®æ

g®Ü²Å¿áÊÝÀáñÜá.

¹àg¯—

×í¨æ ñÜÚWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ¸æÃæst ¹ñܤ®æ ÖÝWÜã Pæã¿ááÉ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá.

CíñÜÖÜ ¹àgWÜÙÜÈÉ ñÜÚWÜá| ÍÜá¨Üœñæ CÃÜᣤÃÜÈÆÉ. C¨ÜªÃÜã ÓÝÊÜìg¯PÜ

A¥ÜÊÝ Êæç¿áQ¤PÜ Ë¯ÊÜá¿áPæR B¨ÜÂñæÀáÃÜÈÆÉ. ŸvÜñÜ®Ü¨Ü £àÊÜÅñæ

ÊÜáñÜᤠBÖÝÃÜ¨Ü A»ÝÊÜ©í¨Ü Cor¨Üª®æ°ÇÝÉ ÊÜÞÃÜÇæà¸æàPÝ¨Ü ±ÜÄÔ§£.

×àWÝX QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ ÍÜá¨Üœ ¹àg¨Ü PæãÃÜñæ ÓÝÊÜÞ®ÜÂ. C¨ÜÃÜ

¯ÊÝÃÜOæWÝX ¹àg¯— ±ÝÅÃÜí»Ü. ¹àgÍÜá¨Üœñæ ÖÝWÜã ¹àg»Ü¨ÜÅñæ¿á

E¨æªàÍÜ. ÃæçñÜÄWæ ÍÜá¨Üœ ¹àhæãàñݳ¨Ü®æ ÖÝWÜã ¯ÊÜìÖÜOæ PÜáÄñÜá

£ÙÜáÊÜÚPæ ÊÜáñÜᤠñÜÃܸæà£. ÓÝí±ÜŨÝÀáPÜ ¹àgÓÜíWÜÅÖÜOÝ PèÍÜÆÂ

ÖæaÜcÙÜ. ×àWæ ¹àg ÓÜŸÈàPÜÃÜ| ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.

ÊÜåèÆÂÊÜ«Üì®æ

pæàŸÇ… 1: «Ý®ÜÂWÜÙæãí©Wæ ±èÑuPÝíÍÜWÜÙÜ ÖæãàÈPæ

(±ÜÅ£ 100WÝÅí®ÜÈÉ)

±èÑuPÝíÍÜWÜÙÜá (WÝÅíWÜÙÜÈÉ) Wæãà— AQR ÃÝX ÓÝÊæá ®ÜÊÜOæ

PݸæãàìÖæ„væÅŒ„p… 71.2 78.2 74 76 60.9

±æãÅàqà®… 11.8 06.8 07.3 07.7 09.9

®ÝÄ®ÜíÍÜ 01.2 00.2 03.2 07.6 10.0

PæãŸáº 01.5 00.5 01.3 02.5 04.7

Ÿã© 01.5 00.6 02.6 01.5 03.2

Pܹº| 05.3 00.7 09.9 07.0 04.9

ÓÜá|¡ (ËáÈWÝÅí) 310 100 358 170 310

ÃÜígPÜ (ËáÈWÝÅí) 306 160 250 220 290

ÍÜQ¤ (PÝÂÇæãÄ) 346 345 328 341 331

Eñܳ®Ü°WÜÙÜ A¼ÊÜê©œ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜRÃÜOæÁãí©Wæ ÊÜåèÆÂÊÜ«Üì®æ¿á

Óæà±Üìvæ. ÖÜÚÛ¿á ÊÜáor¨ÜÈÉ ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ÓÜ|¡

XÄ~WÜÙÜ Óݧ±Ü®æ. GÃÜvÜá ÖÜÚÛWÜÙÜ ÊÜáãÃÜá ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜ

ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá XÃÜ~ PæÆÓÜ PÜÈñÜÃÜá. hæãñæWæ CÊÜÃæÇÝÉ

QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ ±èÑrPÜñæ¿á®Üá° ÊÜáñÜᤠŸÙÜPæ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá°

£Ú¨ÜáPæãívÜÃÜá. CÊÜÃÜá ñÜ¿ÞÄst ÊÜåèÆÂÊÜ—ìñÜ Eñܳ®Ü°WÜÙݨÜ

×oár, ¹àg¨Ü ÊÜÞÇ…r ÊÜáñÜᤠ£¯ÓÜáWÜÚí¨Ü B¨Ý¿á ÖæbcñÜá.

CÊÜâWÜÚí¨Ü QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÚWæÜ ÖÜPæãRñݤ¿áÊÜä ÖæbcñÜá. ÊÜåèÆÂÊÜ—ìñÜ

Eñܳ®Ü°WÜÚWæ ¸æÇæ ÖæaÜcñæãvÜXñÜá. Áãàg®æ¿á GÃÜvÜ®æà ÊÜÐÜì¨ÜÈÉ

ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZWÜÙÜ B¨Ý¿á ÍæàPÜvÝ 44ÃÜÐÜár A—PÜÊÝÀáñÜá.

´ÜÈñÝíÍÜ, ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá ÓÝÌÊÜÆí¹WÜÙݨÜÃÜá. ±èÑuPÜ BÖÝÃÜ¨Ü ŸÙÜPæ

ÊÜáñÜᤠÊÜåèÆÂÊÜ«Üì®æ ÊÜÞvÜáÊÜ EñÝÕÖÜ ÖæbcñÜá.

g®ÜhÝWÜê£

ÓܧÚà¿áÊÝX ÊÜáñÜᤠÃÝÐÜóÊÜáor¨ÜÈÉ hÝWÜê£ EíoáÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá D

Áãàg®æ¿á ±ÜÅÊÜááS E¨æªàÍÜ. QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ ±èÑrPÜñÝ ÊÜåèÆÂ,

BÃæãàWÜÂÊÜ«ÜìPÜ WÜá|, B¨Ý¿áÊÜáãÆ ÖÝWÜã J|»ÜãËá ÊÜáñÜá¤

WÜávÜxWÝw®Ü ŸvÜÊÜÃÜ A®Ü°ÊæíŸá¨Üá ±ÜÅaÝÃÜ¨Ü ÊÜááTÝÂíÍÜWÜÙÜá. ÓܧÚà¿á

BPÝÍÜÊÝ~, ±Ü£ÅPæWÜÙÜá ÖÝWÜã Áãàg®Ý ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ¯©ìÐÜr

WÜáí±ÜáWÜÚWæ ñÜÃܸæ࣠¯àvÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ g®ÜhÝWÜê£ ÊÜáãwÓÜÇÝÀáñÜá.

ÓܧÚà¿á ±ÜŨÜÍÜì®ÜWÜÙÜá, iàÊÜÊæçË«Ü ÊæáàÙÜ,

EñÜÕÊÜWÜÙÜÈÉ ÊÜåèÆÂÊÜ—ìñÜ Eñܳ®Ü°WÜÙÜ

±ÜŨÜÍÜì®Ü ÊÜáñÜᤠÊÜÞÃÝo. WܨæªWÜÚWæ »æàq

ÊÜáñÜᤠËÍÜÌÊÜáor¨Ü hÝWÜê£ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü

Pæ„WæãÙÜÛÇÝÀáñÜá. ±ÝŨæàÎPÜ BÖÝÃÜ »Ü¨ÜÅÜñæ

ÊÜáñÜᤠŸ¨ÜáQ®Ü AÊÜÍÜÂPÜñæÀá¨Üá Gí¨Üá

ÃÝg¯à£ñÜýÃÜá, A—PÝÄWÜÙÜá, ¨Ý¯WÜÙÜá

ÊÜáñÜᤠg®ÜÓÝÊÜÞ®ÜÂÃÜá WÜÊÜá¯ÓÜáÊÜíñæ

ÊÜÞvÜáÊÜâ¨æà BXñÜá¤.

BÃæãàWÜÂÊÜ«Üì®æ

±ÜÅ£Á㟺ÃÜã ÊÜá®æŸÙÜPæWæ SáÑR¿áÈÉ

ÓܧÚà¿á ñÜÚ¿á QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ®Üá°

¸æÙæ¿áñæãvÜX¨ÜÃÜá. AíWÜwÀáí¨Ü


PæãÙÜáÛÊÜâ¨Ü®Üá° ¯ÈÉÔ¨ÜÃÜá. BÃÜá g®ÜÄÃÜáÊÜ PÜáoáíŸ¨Ü ±ÜÅ£¯ñܨÜ

ŸÙÜPæ 350WÝÅíWÜÚí¨Ü 600WÝÅíWÜÚWæ HÄñÜá. ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ¹àg¯—

Àáí¨Ü GÆÉÄWÜã ¹ñܤ®æWæ ÖÝWÜã ŸÙÜPæWæ QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ ¹àg

ÔWÜñæãvÜXñÜá.

QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ ÆvÜáx, aÜPÜáRÈ ÊÜáñÜᤠÊÜÞÇ…rWÜÙÜá ÊÜáPÜRÚWæ ²Å¿áÊݨÜÊÜâ.

E¹º¨Ü Öæãpær CÚÀáñÜá. ÖæíWÜÓÜÃÜá ÊÜáñÜᤠWÜívÜÓÜÃÜá ÓÜÖÜ ±ÜÅ£©®Ü

60WÝÅí¯í¨Ü 100WÝÅíÊÜÃæWæ QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ ÓæàÊÜ®æ ÊÜÞvÜᣤ¨ÜªÃÜá.

C¨ÜÄí¨Ü ÃæçñÜ ÊÜá×Ùææ¿áÃÜ ¨æàÖÜñÜãPÜ 2Äí¨Ü 5QÇæãàWÝÅíWÜÙÜÐÜár

ÖæbcñÜá. WÜívÜÓÜÃÜá ÊÜáñæ¤ÃævÜá ñÝÓÜá Wܨ檿áÈÉ ¨Üáw¿áÆá

ÓÜÊÜá¥ÜìÃÝ«ÜÃÜá. ×àWæ QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜá CÊÜÃÜ BÃæãàWÜ嬆 ÊæáàÇæ hݨÜá

ÊÜÞw¨ÜªÊÜâ.

(ÇæàSPÜÃÜá JÄÓÝÕ¨Ü ŸávÜPÜoár P܃ÑPÜáoáíŸWÜÙÜá ÃÜüÓÜᣤÃÜáÊÜ A¨Üá½ñÜ

QÃÜá«Ý®ÜÂWÜÙÜ PæãvÜáWæWæ B»ÝÄ¿ÞX¨ÝªÃæ)

S.Swain, Senior Scientist &

N.R. Parida, Technical Assistant

M.S.Swaminathan Research Foundation, Phulbad,

Jeypore RS-764 002, Koraput, Orissa

Phone & Fax : 06854-233856

@ E-mail : sanjanendra@rediffmail.com

References

• S.Bala Ravi., I.Hoeschile-Zeledon, M.S.Swaminathan.,

E.Frison 2005, Hunger and Poverty, The Role of

Biodiversity, MSSRF-IPGRI-GFU., Role of

Nutritious Millets for Foods.

• Annual Project Report on “Enhancing the Contribution

of Nutritious but Neglected Crops to Food Security

..................................

and to Income of the Rural Poor – Asia Component :

Nutritious Millets”, 2005, IFAD-IPGRI-MSSRF.

With best compliments from:

NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT

MISSION : To Promote sustainable and equitable agriculture and rural

prosperity through effective credit support, related services, Institution

development and other innovative initiatives

MAJOR ACTIVITIES:

• Credit Functions : Refinance for production credit (Short term) and investment credit (Medium and

long term) to eligible Banks and financing institutions

• Development Functions : To reinforce the credit functions and make credit more productive,

development activities are being undertaken through

Research and Development Fund

Soft Loan Assistance Fund

Agricultural and Rural Enterprises Incubation Fund

Rural Promotion Corpus Fund

Credit and Financial Services Fund

Watershed Development Fund

Kisan Credit Cards & Linking SHGs to credit institutions Promotion of Farmers Clubs

Rural Infrastructure Development Fund

Farmers Technology Transfer Fund (FTTF)

Farm Innovation Promotion Fund (FIPF)

• Supervisory Functions : NABARD shares with RBI certain regulatory and supervisory functions in

respect of Cooperative Banks and RRBs

• We also provide comprehensive consultancy services relating to Agriculture & Rural

Development. (nabcons@vsnl.net)

Head Office

Plot No. C-24, G – Block,

Bandra – Kurla Complex,

Post Box No.8121,

Bandra (E), Mumbai – 400 051

Karnataka Regional Office

Jeevan Prakash Annexe

113/1, J.C. Road, P.B. No.29

Bangalore 560002

Telephone : 22225241-4

visit us at : www.nabard.org

TWENTY SEVEN YEARS OF COMMITTED SERVICE TO RURAL PROSPERITY

ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009 17


ÊÜá~¡®Ü BÃæãàWÜÂPæR ÓÝÊÜ¿áÊÜ bQñæÕ

Pæ.ÃÝZÊæàí¨ÜÅÃÝÊ…

ÓÜÓÜ ÖÝWÜã ±ÝÅ~WÜÙÜ ñÝÂg嬆 ±ÜÅ£ ñÜá|áPÜ®Üã° ÊÜá~¡Wæ ÓæàÄÓÜáÊÜâ¨æà ÊÜá~¡®Ü BÃæãàWÜ嬆 QàÈPæ„.

PæàÙÜÆá ÓÜáÆ»Ü, ÊÜÞvÜÆá PÜt| ÍÜÅÊÜá, A±ÜìOÝ»ÝÊÜ ÖÝWÜã Ÿ¨ÜœñæWÜÙÜ®Üá° Ÿ¿áÓÜáñܤ¨æ. ¯ÓÜWÜìPæR

WèÃÜÊÜ ñÜÃÜáÊÜ PæÆÓÜ˨Üá. BÃæãàWÜÂÊÜíñÜ ÊÜáñÜᤠ´ÜÆÊÜñݤ¨Ü ÊÜá|¡®Üá° ñÜÊÜᾨæà ÖæãƨÜÈÉ

¯Ëáìst ÇæàSPÜÃÜ A®Üá»ÜÊÜ «ÝÃæÀá¨Üá.

......................................................

®ÜWÜÃܨÜÈÉ ÖÜáqr ¸æÙæ¨ÜÊÜÄWæ ÊÜáOæ¡í¨ÜÃæ ÃÜÓ椿á Êæáà騆 «ÜãÙÜá

ÊÜÞñÜÅ. Ÿpær¿á®Üá° ñæãÙæ¿ááÊÜíñæ, Wæãàvæ¿á®Üá° WÜáwÓÜáÊÜíñæ,

¨ÜãÃܨÜÍÜì®Ü&ÃæμÅiÃæàoÃÜ®Üá° EgájÊÜÜíñæ ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜÓÜá¤.

PÜêÑPܮݨÜÊܯWæ C¨æÆÉPÜãR ËáXÆá. »ÜãËá¿á ±ÜÅÊÜááS ZoPÜ. ÓÜÓÜÂ,

ÊÜá®ÜáÐÜ ±ÝÅ~WÜÙÜ ñÝÀá. BÍÜÅ¿á¨Ýñæ, ÓÜáÔ§ÃÜ ÓÜíhÝñæ. C¨ÜÃÜ

ÊæáàƳ¨ÜÃܨÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ®ÜÊÜá¾ PÜêÑ. BÖÝÃÜ ¸æÙæ¿ááñæ¤àÊæ. C¨Üá ÓÜiàÊÜ.

Æûæãà±ÜÆûÜ ÓÜãûÜŒ¾iàËWÜÙÜ ñÜÊÜÃÜá, ´ÜƨÝñæ.

SáÑ ÖÝWÜã ®æÊÜᾩ¿á PæÆÓÜ ñæãÃæ¨Üá væÈÉÀáí¨Ü ÖÜÚÛWæ Ÿí¨Üá

®æÇæÓÜáÊÜ ¯«ÝìÃÜ ÊÜÞw¨ÝWÜ PæÆÊÜâ ËÓܾ¿áWÜÙÜ®Üá°

G¨ÜáÄÓܸæàPæí¨Üá ®Ü®ÜWæ £Ú©ñÜá¤. ŸÃÜvÜá ®æÆ¨Ü ñÜá|áQ®ÜÈÉ ÓÝÊÜ¿áÊÜ

PÜêÑ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá, AÈÉÁáà ÊÝÓÜ, C¨Üá E¨æªàÍÜ. PÜÐÜr¨Ü, PÜt| ÍÜÅÊÜá

ÖÝWÜã ÓÜÊÜá¿á ñÜWÜÆáÊÜ PæÆÓÜ˨Üá. Êæã¨ÜÆ ñÜÇæÊÜÞÄ®Ü PÜêÑPÜ®ÝX

D ÓÝÖÜÓÜÊÜ®Üá° ¿áÍÜÔÌ¿ÞX ÊÜÞvÜŸÇæÉ®æíŸ BñܾËÍÝÌÓÜ CñÜá¤.

±ÜÄÓÜÃÜÍÝÓÜ÷¨Ü ±Ü¨ÜË, WÝÅí¦PÜ £ÙÜáÊÜÚPæ, ÖÜ|á¡, ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæ¨Ü

A®Üá»ÜÊÜ C¨ÜPæR PÝÃÜ|.

ÊÜá~¡®ÜÈÉÃÜáÊÜ ¸ÝÂQràÄ¿ÞWÜÙÜá ¯©ìÐÜr EÐÝ¡íÍÜ, ñæàÊÝíÍÜ,

ÊÝ¿ááWÜá| ÊÜáñÜᤠÓÝÊÜ¿áÊÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° B«ÜÄÔ PæÆÓÜ

ÊÜÞvÜáñܤÊæ. ¸æaÜcX®Ü ÊÜá|á¡, ñæàÊÝíÍÜ˨ݪWÜ C¨ÜÃÜ PæÆÓÜ A¨Üá½ñÜ.

ñÜÃÜWæÇæ, ÖÜáÆáÉPÜÓÜ, AwWæÊÜá®æ ñÝÂgÂ, PÜêÑñÝÂgÂ, ±ÝÅ~ñÝÂg ×àWæ

ÊÜá~¡Wæ ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° ÓæàÄÔ¨ÜÃÜã A¨Ü®Üá° Ë»ÜiÓÜáñܤÊæ. PÜÚ¿ááÊÜíñæ

ÊÜÞvÜáñܤÊæ. ÓÜÓÜÂWÜÚWæ, ®ÜÊÜá¾ ¸æÙæWÜÚWæ C¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ ±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÙæà

¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á B«ÝÃÜ. ¸ÝÂQràÄ¿Þ ¸æÙÜÊÜ~WæWæ ÓÝÃÜg®ÜPÜ AÊÜÍÜÂPÜ.

Jí¨æãÊæá¾ ÖÝQ¨Ü ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÚí¨Ü ÓÝÃÜg®ÜPÜ ÔWÜ©¨ÜªÃæ, BWÜ ¯àÊÜâ

¸æÙæst ¸æÙæ A¥ÜÊÝ ñÜÃÜPÝÄ ÓÜÓÜÂWÜÚí¨ÜÇæà Jñݤ¿á±ÜãÊÜìPÜÊÝX

PÜ©¿áñæãvÜWÜáñܤÊæ. PÜêÑPÜÃÜ ŸÄWÜ~¡Wæ PÝ~ÓÜ¨Ü ¨ÜƒÍÜÂ˨Üá.

ÓÜiàÊÜ ÊÜá~¡®ÜÈÉ GÇÝÉ Äà£¿á ±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÙÜá, ÓÜãûÜŒ¾

±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÙÜá CÃܸæàPæíŸá¨Üá ÓÜÓÜÂWÜÙÜ Ÿ¿áPæ. WÝÚ, ¯àÃÜá,

ÓÜã¿áì®Ü ¸æÙÜPÜá ÖæãÃÜñÜá±ÜwÔ ÓÝÃÜg®ÜPÜ, ÃÜígPÜ ÊÜáñÜá¤

±æãpÝÂÐ… ±ÜÅÊÜááSÊݨÜÊÜâ. EÚ¨Üíñæ 16 ±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÙÜá,

S¯hÝíÍÜWÜÙÜá ¸æàPÜá. ¿ÞÊÜâ¨æà PæãÃÜñæ¿Þ¨ÜÃÜã ÓÜÓÜÂWÜÙÜ BÃæãàWÜÂ

ÊÜáñÜᤠCÙÜáÊÜÄ¿áÈÉ ÊÜÂñÜ¿áÊÝWÜáñܤ¨æ.

Öæhæj¿á ÊæáàÇæãí¨Üá Öæhæj¿á¯vÜáñÜ...

gã®… 2003Äí¨Ü ®Ü®Ü° PÜêÑ ±ÜÅÁãàWÜ ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. A¨ÜPÜãR

Êæã¨ÜÆá ®æÆ¨Ü bQñæÕ. ÊÜá|á¡ ÊÜáñÜᤠñæàÊÝíÍÜ¨Ü ÓÜíÃÜûÜOæ. C¨ÜÃÜ

ÊæáàÇæ ÓÝÊÜ¿áÊÜ PÜêÑ ÊÜÞvÜŸÖÜá¨æíŸ ®Üí¹Pæ. ®æÆ ÓÜÊÜáñÜoár

ÊÜÞvÜáËPæ, PæãÙÜÊæ¸ÝË PæãÃæÔ¨Üáª, ˨ÜáÂñ… ÓÜí±ÜPÜì, ±æ„±…

hæãàvÜOæ, Öܯ ¯àÃÝÊÜÄ, WÜwWÜÙÜÈÉ Ÿ¨ÜáWÜÙÜ ¯ÊÜÞì| CÊæÇÝÉ

±ÝÅÃÜí¼PÜ Ë¯Áãàg®æWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ.

Êæã¨ÜÆ PæÆÓÜ ÓÜÊÜá±ÝñÜÚ ¹í¨ÜáWÜÙÜ®Üá° WÜáÃÜá£Ô¨Ü᪠ÊÜáñÜá¤

PÝÆáÊæWÜÙÜ, Ÿ¨ÜáWÜÙÜ ¯ÊÜÞì|. ®Ü®Ü° ŸÃܲàwñÜ ®æÆPæR ÊÜáÙæ¯àÃÜá

CíXÓÜáËPæ¿áá ŸÖÜáÊÜááSÂÊÝXñÜá¤. WÜwWÜÙÜÈÉ B¦ìPÜÊÜåèƨÜ

¯í¸æÖÜáÈÉ®Ü hæãñæ CñÜÃÜ ÖÜáÈÉ®Ü ñÜÚWÜÙÜ®Üá° ÖÝQ¨æÊÜâ. WÝÚ ñÜvæWÝX,

hæçËPÜÃÝοá Eñݳ¨Ü®æWÝX, ŸÚÛWÜÙÜá ÖÜŸºÆá ÖÜí¨ÜÃÜÊÝX, ÓܧÚà¿á

iàËWÜÙÜ ÃÜûÜOæWÝX A®æàPÜ ±ÜÅ»æà¨ÜWÜÙÜ®Üá° ¸æÙæÔ¨æÊÜâ.

iàÊÜÊæçË«Ü ±Üá®Ü@ÍæcàñÜ®Ü

ÊÜá~¡®Ü ´ÜÆÊÜñܤñæ ÖæbcÓÜáÊÜâ¨Üá C®æã°í¨Üá AíÍÜÊÝXñÜá¤. A¨ÜPÝRX

ÓÝÃÜg®ÜPÜ Ô§ÄàPÜÄÓÜáÊÜ ÊÜáñÜᤠËË«æãà¨æªàÍÜPæR ŸÙÜPæ¿ÞWÜáÊÜ

LÐÜ—à¿á ÓÜÓÜÂWÜÙÜá, XvÜWÜíqWÜÙÜá, ÊÜáÃÜWÜÙÜ ®ævÜáËPæ. ÍÝÍÜÌñÜ PÜêÑ

(±ÜÃݾPÜÆcÃ…) ¯¿áÊÜáWÜÙÜ A®ÜáÓÜÃÜOæ. C¨ÜÃÜÈÉ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá Jí¨Üá,

ÇÝ»Ü A®æàPÜ. gËá௮ÜÈÉ ¸æÙæst ÓÜÓÜÂWÜÙÜá, PæÆÊÜâ iàÊÜíñÜ

¸æàÈWÜÙݨÜÊÜâ. PæÆÊÜâ WÝÚñÜvæWÜÙݨÜÊÜâ. ÖÜQRWÜÙÜá, ÖÜÈÉWÜÙÜá,

±ÝÅ~WÜÙÜ BÍÜÅ¿áÊݨÜÊÜâ. hæà®Üá ÊÜáñÜᤠÖÜQRWÜÙÜ ÖÝÃÝo¨Ü

E¨Ý®ÜÊݨÜÊÜâ. ®ÝpÝ ÊÜáñÜᤠEÃÜáÊÜÆáWÜÙݨÜÊÜâ. ÓÝÃÜg®ÜPÜ

ÖæbcÔ¨ÜÊÜâ. ÖÜ|á¡WÜÙÜ®Üã° ¯àw¨ÜÊÜâ. ÓÜ¨Ý GÇæWÜÙÜá E¨ÜáÃÜᣤ¨ÜªÊÜâ.

A¨ÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ S¯hÝíÍÜ&±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÙÜá ¸ÝÂQràÄ¿Þ

QÅÁáÁáí¨ÝX ¸æÙæWÜÚWæ BÖÝÃÜÊÝWÜᣤñÜá¤. ÊÜáÃÜWÜÙÜá CÚÔ¨Ü

BÙܸæàÃÜáWÜÙÜá ŸívæWÜÙÜ WÜ~WÝÄPæ ÊÜÞvÜáñݤ ÊÜá~¡Wæ

±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÙÜ®Üá° ñÜáíŸá£¤¨ÜªÊÜâ.

XÉÄÔàw¿Þ, ¸ÝWæ, AWÜÓæ, ñÜáÃÜáPÜá¸æàÙæ, ÖæãíWæ, ñÜWÜaæ, ¹íw,

ÔàÊæáÖÜá|Óæ, PÜÄhÝÈ, Óæ|Ÿá, ¸æÙÝÛÇæ, ÖÝÆáÊÝ|, ÓÜÊæàì,

ÓÜá¸ÝŸáÇ…, ¨æàÊܨÝÃÜá CÊæÇÝÉ ÖÜÓÜáÃÜá Eñݳ¨Ü®æWæ. ®ÜÓÜáWÜᯰ,

AÊÜÃæ, ÍÜíS±ÜáÐܳ ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜá ÊÜáábcWæWæ. C¨ÜÃæãí©Wæ

ÔàñÝ´ÜÆ, ¸æàÊÜâ, ¸æ±Ý³Çæ, ¹©ÃÜá, WÜÓÜWÜÓæ, ÃÝÊÜâ¹àg, PæãvÜÓÜá

ÊÜááíñݨÜÊÜâWÜÙÜá ñÜáí¸Ý GÇæWÜÙÜ®Üá° ¯àvÜáñܤÊæ. C¨Ü®æ°ÇÝÉ PÝí±æãàÓ…r

ñÜ¿ÞÄÔ ÊÜá~¡Wæ ¸æÃÜÓÜáÊÜâ¨Üá. ËÍæàÐÜ PÜêÑ ±ÜÄÓÜÃÜ ±Ü¨Üœ£¿áÈÉ ¸æÙæ¨Ü

ÓÜÓÜÂWÜÙÜ ¸æÙÜÊÜ~Wæ¿á®Üá° WÜÊÜá¯Ô¨ÝWÜ ÊÜá~¡®Ü WÜá|ÊÜáor

ÖæaÝcXÃÜáÊÜâ¨Üá £ÚÀáñÜá. ŸÃܨÜÆãÉ ÓÝÃÜg®ÜPÜ ÊÜáñÜᤠhæçËPÜÃÝοá

Eñݳ¨Ü®æ WÜÊÜá®ÝÖÜìÊÝXñÜá¤.

18 ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009


...................

PÜêÑÁãí©Wæ ¨æãvÜx A¥ÜÊÝ ÓÜ|¡ ÊæáÆáPÜá ÖÝPÜáÊÜ

±ÝÅ~WÜÙÜ®Üá°, ÓÝPÜá±ÜüWÜÙÜ®Üá° ÓæàÄÔPæãÙÜáÛÊÜÈÉ

×ígÄ¿á¸ÝÃܨÜá. D iàËWÜÙÜá hæçËPÜÃÝοá®Üá°

ÖÝÇÝX Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáñܤÊæ. hæãñæWæ ÊÜÞíÓÜ ÖÝWÜã

ÊæãpærWÜÙÜã ÔWÜáñܤÊæ. CÊÜâWÜÙÜ ñÝÂg PÝí±æãàÓ…r

ñÜ¿ÞÄPæWæ AÊÜáãÆÂÊÜÓÜá¤.

ÊÜá~¡®Ü ÍÜQ¤ÊÜ«Üì®æ

"A®ÜáÊÜÞ®Ü Ÿí¨ÜÃæ ÖæaÜác ÖæaÜác PÝí±æãàÓ…r, PÜaÝc ÖÝWÜã PæãÙæñÜ

hæçËPÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° ÓæàÄÔ' C¨æãí¨Üá ÓÝÊÜ¿áÊÜ PÜêÑ ÓÜãQ¤.

Êæã¨ÜÆ MáñÜáË®ÜÈÉÁáà Gíoá o®… PæãàÚ Wæ㟺ÃÜ ÓÜíWÜÅÖÜ.

pÝÅŒÂPÜrÃ… ŸÙÜÔ Jí¨ÜãÊÜááPÝRÆá GPÜÃæ ÖÝÙÝ¨Ü ÊÜá~¡Wæ Óæà±Üìvæ.

C®Ü°ÐÜár ÓÜá«ÝÃÜOæWæ GÃæWæ㟺ÃÜ ŸÙÜPæ. Öܯ ¯àÃÝÊÜÄ AÙÜÊÜwÔ¨Ü

±ÜÅ£XvÜ¨Ü ŸávÜPÜãR C¨æà ñÜÙÜÖÜ©. C¨ÜÃÜÇæÉà ñÜÃÜPÝÄ PÜêÑ ÊÜÞw¨Üáª.

Öܯ ¯àÃÜá i®ÜáX Öæbc¨Ü ñæàÊÝíÍÜ. PÜÙæñÝÂgÂWÜÚí¨Ü ÊÜáábcWæ. CÊæÇÝÉ

GÃæÖÜáÙÜáWÜÚWæ BÍÜÅ¿á ÊÜáñÜᤠBÖÝÃÜÊÝÀáñæí¨Üá Pæ¨ÜQ¨ÝWÜ

£ÚÀáñÜá. ÊÜáÙæWÝƨÜÈÉ ¸æÙæÊÜ PÜÙæWÜÙÜ®Üã° ¿áíñÜÅ©í¨Ü PÜñܤÄÔ

ÊÜáábcWæ ÊÜÞvÜÇÝWÜᣤñÜá¤. ×àWÝX ÊÜÐÝìÊÜ— PÜÙæÁáà ÊÜáábcWæ¿á

ÓÜí±Ü®Üã¾Æ. ÓÜãûÜŒ¾iàËWÜÚWæ BÖÝÃÜ. ¯àÃÜá BË¿ÞWÜáËPæ¿á®Üá°

ñܲ³ÓÜáÊÜÈÉ ÓÜÖÜPÝÃÜ.

ÓÝÊÜ¿áÊÜ ±Ü¨Ý¥ÜìPÝRX PÝí±æãàÓ…r WÜávæx¿á ¯ÊÜÞì|.

¸ÝÂQràÄ¿ÞWÜÚí¨Ü hæçËPÜ aÜoáÊÜqPæ. PÜÚñÜÊæáàÇæ ÊÜá~¡Wæ Óæà±Üìvæ.

ÓÜÓÜÂWÜÚWæ C¨ÜÄí¨Ü ±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ÓÜáÆ»Ü.

ÊÜá~¡®ÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜãûÜŒ¾iàËWÜÙÜã ÓÝÊÜ¿áÊÜ ñÝÂgÂWÜÙÜ®æ°ÇÝÉ ¯«Ý®ÜÊÝX

ià~àìÔPæãÙÜáÛñܤÊæ. ®ÜíñÜÃÜ aæ®Ý°X PÜÚñÜ hæçËPÜ ±Ü¨Ý¥Üì ÊÜáñÜá¤

PÜvæ¨Ü, PÜí¨ÜáŸ|¡¨Ü, ÎÅàÊÜáíñÜ, ´ÜÆÊÜñݤ¨Ü Wæ㟺ÃÜÊܮݰX

Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáñܤÊæ. C¨ÜPæR ÊÝÃÜWÜÙÜ A¥ÜÊÝ £íWÜÙÜáWÜÙÜ ÓÜÊÜá¿á ÖÝWÜã

ÍÜÅÊÜá ¸æàPÜá. ÊÜá|á¡ C®Ü°ÐÜár ÊæçË«ÜÂÊÜá¿á ±æãàÐÜPÝíÍÜWÜÚí¨Ü

PÜãvÜÆá aæ®Ý°X PÜÚñÜWæ㟺ÃÜ, ÊÜáãÙæWæ㟺ÃÜ, Ÿã©, Ëáà®Üá¨ÝÅÊÜ|

ÖÝWÜã PÝí±æãàÓ…r®Üá° ¸æÃæÔ ÓæàÄÓÜŸÖÜá¨Üá.

PæãÀáÉ®Ü ®ÜíñÜÃÜ EÚÊÜ PÜãÙæWÜÙÜ®Üã° PÝí±æãàÓ…r ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá.

A¨Ü®Üá° DWÝWÜÇæà ¸æÙææ ¸æÙææ¨Ü hÝWÜPæR ÓæàÄÔ¨ÜÃæ JÙæÛ¿á ÖÜ¨Ü ÔQR

ÊÜá~¡®Ü WÜá|ÊÜáor ÊÜáñÜᤠ¯àÃÜá ×w©vÜáÊÜ ÍÜQ¤ ¯ÃÜíñÜÃÜ

ÖæaÜác£¤ÃÜáñܤ¨æ.

±ÝÅ~WÜÙÜ Óæà±Üìvæ

PÜêÑÁãí©Wæ ¨æãvÜx A¥ÜÊÝ ÓÜ|¡ ÊæáÆáPÜá ÖÝPÜáÊÜ ±ÝÅ~WÜÙÜ®Üá°,

ÓÝPÜá±ÜüWÜÙÜ®Üá° ÓæàÄÔPæãÙÜáÛÊÜÈÉ ×ígÄ¿á¸ÝÃܨÜá. D iàËWÜÙÜá

hæçËPÜÃÝοá®Üá° ÖÝÇÝX Ÿ¨ÜÇÝÀáÓÜáñܤÊæ. hæãñæWæ ÊÜÞíÓÜ ÖÝWÜã

ÊæãpærWÜÙÜã ÔWÜáñܤÊæ. CÊÜâWÜÙÜ ñÝÂg PÝí±æãàÓ…r ñÜ¿ÞÄPæWæ

AÊÜáãÆÂÊÜÓÜá¤. hæçËPÜ A¯Æ¨Ü ÊÜáãÆ, GÃæWæ㟺ÃÜ Eñݳ¨ÜÜ®æWæ

A¯ÊÝ¿áì. ÊÜá~¡®Ü ÓÜá«ÝÃÜOæWæ ÓÜÖÜPÝÄ.

PæãàÚ ÊÜáñÜᤠ¸ÝñÜáPæãàÚWÜÙÜá Qào ÖÝWÜã PÜÙæWÜÙÜ®Üá° ¯¿áí£ÅÓÜáñܤÊæ.

PÝvÜá±ÝÅ~ ±ÜüWÜÙÜã ÓÜÖÜ Qào ¯¿áíñÜÅ|, ¹àg±ÜÅÓÜÃÜ| ÊÜáñÜá¤

±ÜÃÝWÜÓܳÍÜì¨Ü ÃÜãÊÝÄWÜÙÜá, ¸æÙæÓÜíÃÜûÜOæ ÊÜÞvÜáÊÜ ®æ„ÓÜXìPÜ

ÓÜÊÜáñæãàÆPÜÃÜá.

bñÜÅPÜê±æ: ÇæàSPÜÃÜá

CÈÉ ÃÝÓÝ¿á¯PÜWÜÚWæ ±ÜÅÊæàÍÜËÆÉ. ±ÜÃÝWÜÓܳÍÜìQÅÁá AñÜᤌÂñܤÊÜáÊÝX

BWÜᣤ¨æ GíŸá¨Ü®Üá° ñæã®æ¨ÜãWÜᣤÃÜáÊÜ ÖÜ|á¡WÜÙÜá ÖæàÙÜᣤÊæ.

ÖÜQRWÜÙÜá, ÖÜÈÉWÜÙÜá, Pܱæ³WÜÙÜá, WÜã¸æWÜÙÜá GÆÉÊÜä ÖÜWÜÆãÃÝ£Å

(24X7) Qào¯¿áíñÜÅPÜWÜÙÝX¹qrÊæ.

WÜÚPæ

.......

ÊÜáábcWæWæ ÊæáPæRhæãàÙÜ¨Ü ŸÙÜPæ;

C¨Ü®Üá° ¹Ú CÃÜáÊæWÜÙÜá £®Üá°ñܤÊæ.

"AíXàPÜêñÜ ÓÝÊÜ¿áÊÜ' BaÜÃÜOæ CÈɨæ. 17Ë«ÜWÜÙÜ ñÜÃÜPÝÄWÜÙÜá ÓܨÝ

ÔWÜáñܤÊæ. ¸æÙæÊæçË«Ü ÊÜáñÜᤠÓÜÃÜ©¸æÙæ ±Ü¨Üœ£¿áÈÉ PÜêÑ. ±ÜÅ£Áãí¨Üá

PÜêÑ BaÜÃÜOæ¿á ÓÜËÊÜÃÜ ¨ÝSÇÝ£Àá¨æ. C¨Üá ÓÝÊÜ¿áÊܱܨܜ£¿á

¯¿áÊÜá. C¨Ü®æ°ÆÉ ®ÝÇÝRÃÜá PÜãÈWÜÙæãí©Wæ ®Ý®Üá, ®Ü®Ü° ÖæívÜ£

¯ÊÜì×ÓÜáñæ¤àÊæ.

AŸºÃÜ¨Ü PæãÀáÉ®ÜÈÉ ÓÜáÊÜÞÃÜá 10Äí¨Ü 14ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ

Eñܳ®Ü°ÊÜ®Üá° £ÅÊæàívÜÅí®Ü SÄ੨ÝÃÜÄWæ ±ÜÅ£ÊÝÃÜ ÃÜÊÝ®æ. 10Äí¨Ü

12ÊÝÃÜWÜÙÜ ÊÜ×ÊÝoá. GÇÝÉ PÝƨÜÆãÉ CÙÜáÊÜÄ ±Üvæ¿áÆá ÓܨÝ

XvÜWÜÙÜ®Üá° ®ævÜáñܤÇæà CÃܸæàPÜá. ÓÜÄ¿Þ¨Ü Áãàg®æ ÊÜáñÜᤠÓÜãPܤÊÝX

Knowledge treasure on LEISA

New CD

Price: Rs.50/-

LEISA India (1999-2005)

LEISA Global (1984-2006)

and

all regional editions of LEISA

The CD Rom contains articles

published in the ILEIA Newsletter

and LEISA Magazine covering

over a period of

two decades. Contact AME

Foundation for copies.

AME Foundation,

No. 204, 100 Feet Ring Road,

3 rd Phase, Banashankari 2 nd Block,

3 rd stage, Bangalore – 560 085.

Ph: 080-26699512, 26699522

email: amebang@giasbg01.vsnl.net.in or

leisaindia@yahoo.co.in

ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009 19


ñæãào¨Ü Jí¨Üá ¨ÜêÍÜÂ

bñÜÅPÜê±æ: ÇæàSPÜÃÜá

¸æÙæÓÜáÊÜ GaÜcÄPæ AWÜñÜÂ. C¨ÜÄí¨Ü GPÜÃæWæ 10Äí¨Ü 20o®…ÊÜÃæWÜã

CÙÜáÊÜÄ ±Üvæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂ! GÇÝÉ SaÜáì, PÜãÈ PÜÙæ¨Üá EÚÊÜ

B¨Ý¿á ÊÝÃÜPæR 5Äí¨Ü 7ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜá.

¨Üáw¨ÜÐÜãr ´ÜÆ

ÓÝPÜÐÜár ÓÝÊÜ¿áÊÜ ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ®Üá° Öæãí©ÃÜáÊÜâ¨Üá ±ÜÅ£ PÜêÑPÜ®Ü

WÜáÄ¿ÞWÜÇæà¸æàPÜá. ÓÜÌƳ ÓÜÊÜá¿á ÖÝWÜã PÜãÈWÜڨܪÃæ ÓÝ—ÓÜÆá

ÓÝ«ÜÂ. A¯ÎcñÜ ÖÜÊÝÊÜÞ®Ü, ÊÜ£ÄPܤ ÊÝñÝÊÜÃÜ| ÊÜáñÜᤠÊÜáÙæ¿á

HÃÜá±æàÃÜáWÜÙÜá PÜêÑ¿á®æ°à AÊÜÆí¹Ô¨Ü ÃæçñܮܮÜá° ×íw ×±æ³

ÊÜÞvÜáñܤÊæ. ÊÜáÃÜWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÖÜÓÜáÃÜá Öæã©Pæ ÖæãÆWÜÚí¨Ü

PÝOæ¿ÞXÊæ. ÊÜáÃÜXvÜWÜÙÜ B«ÝÄñÜ PÜêÑÀáí¨Ü ¸æÙæWÜÙÜ BÃæãàWÜÂ

ÊÜáñÜᤠEñܳ®Ü°WÜÙÜá ÖæaÜácñܤÊæ Gí¨Üá £Ú¨ÜÊÜÃÜá ÖæàÙÜᣤÆÉ. ÃæçñÜÄWæ ÓÜÌñÜ@

£ÙÜáÊÜÚPæÀáÆÉ. C¨æãí¨Üá WÜí¼àÃÜ ÓÜÊÜáÓæÂ.

ÖæàWæà CÃÜÈ, ÓÜãPܤ ÍÜÅÊÜá©í¨Ü ÍÜáÐÜR, ŸÃܲàwñÜ ÊÜá|¡®Üá°

ÓÜiàÊÜWæãÈÓÜÆá DWÜÆã ÓÝ«ÜÂ. ÊÜÐÜìWÜorÇæ ÃÝÓÝ¿á¯PÜWÜÙÜ®Üá°

ŸÙÜÔ ÖÝÙÝX¨ÜªÃÜã Ãæçhæã๿áí, AhæãàÓ泌„ÃÜáÆí,

Agpæãà¸ÝÂPÜrÃ…, pæÅŒ„PæãvÜÊÜÞì, ÊæqìÔÈ¿áí ÊÜááíñݨÜ

ÓÜãûÜŒ¾iàËWÜÙÜ®Üá° ¸æÃæÔ ÓÜıÜwÓÜŸÖÜá¨Üá. ÃÝÓÝ¿á¯PÜ Wæ㟺ÃÜ

ÖÝWÜã ËÐÜWÜÙÜ Ôí±ÜvÜOæ ¯ÈÉÔ, EñܤÊÜá ±ÜÄÓÜÃÜ ÊÜáñÜᤠÓÜãPܤ

ÊÝñÝÊÜÃÜ| ¯ËáìÔ. BWÜ ÓÜãûÜŒ¾iàËWÜÙÜá EÚ¿ááñܤÊæ,

¸æÙæ¿ááñܤÊæ. ÓÜáÔ§ÃÜñæ, Pæ„ñÜáí¸Ý ´ÜÓÜÆá ÊÜáñÜᤠBÃæãàWÜ¿ááñÜ

ÊÝñÝÊÜÃÜ| ¯ÊÜÞì|ÊÝWÜáñܤ¨æ.

bà®Ý¨Ü ÓÜãQ¤Áãí©¨æ, "PÜêÑPÜÃÜ ÖæhæjWÜáÃÜáñÜáWÜÙæà ÊÜá~¡Wæ EñܤÊÜá

Wæ㟺ÃÜ'. ŸÃÜ¨Ü ®æƨÜÈÉ K¿áÔÓ… ÖÜávÜáPÜÆá, PÜt| ±ÜÄÍÜÅÊÜá, Ÿ¨Üœñæ

ÖÝWÜá ¯Ðæu AWÜñÜÂ. hæãñæWæ ¯ÓÜWÜì¨Ü ÊæáàÇæ A±ÝÃÜ WèÃÜÊÜËÃܸæàPÜá.

"¯ÓÜWÜìÊæà ®ÜÊÜá¾ WÜáÃÜá'.

@

K. Raghavendra Rao

Presently consultant-organic farming & terrace

gardening

AME Foundation

No 204, 100 ft Ring road, III Phase,

Banashankari II Block, III Stage,

Bangalore-560 085

e-mail: raghu_oasisfarm@hotmail.com

References

• Duane Newcomb., The Postage Stamp Garden Book,

Bantam Books.

• Robert Kourik., Designing and Maintaining Your

Edible Landscape – Naturally, Metmorphic Press.

• Bill Mollison., Permaculture : A Designers’ Manual.

• Peter Tompkins and Christopher Bird., Secrets of the

Soil.

..................................

20 ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009


®ÝÃÝ¿á| Ãæwx¿áÊÜÃÜ AíPÜ|

ÓÜáÔ§ÃÜ PÜêÑWæ ÓÜ|¡ ±ÝÅ~WÜÙÜá

PÜêÑ B¦ìPÜñæ¿áÈÉ hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜ ±ÝñÜÅ ŸÖÜÙÜ ÊÜááSÂ. ÓÜ|¡, A£ÓÜ|¡

ÃæçñÜÃÜá ÊÜáñÜᤠPÜêÑ PÜãÈPÝËáìPÜÃÜá PÜãvÜ GÊæá¾ A¥ÜÊÝ ÖÜÓÜáWÜÙÜ®Üá°

Öæãí©ÃÜáñݤÃæ. A®æàPÜÃÜá ÓÝPÜáÊÜâ¨Üá PæàÊÜÆ ÖÝÆá Eñݳ¨Ü®æWæ.

ŸvÜÊÜÄWÝX ÓܹÕw ÓÝÆ ¯àvÜáÊÜ ÓÜPÝìÄ Áãàg®æWÜÚÊæ. C¨ÜÃÜ

¯¿áÊÜá¨Üíñæ ¸ÝÂíPÜáWÜÙÜá ÓÝÆ ¯àvÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ AÊÜâWÜÚWæ ¸æàPݨÜ

ÊæáàÊÜâ, ¯àÃÜá, bQñæÕ ÊÜáñÜᤠPæãqrWæ ÊÜááíñÝ¨Ü AWÜñÜÂWÜÙÜ AÄËÆɨæ

ÓÝÆ ÊÜÞvÜáñݤÃæ. Pæã®æWæ ÓÝÆ £àÄÓÜÆá BWÜáÊÜâ¨æà CÆÉ.

GÊæá¾, ÖÜÓÜáWÜÙÜíñÜÖÜ ¨æãvÜx iàËWÜÚWæ A—PÜ ÊæáàÊÜâ, ÖæaÜác ¯àÃÜá

ÖÝWÜã hÝÔ¤ hÝWÜ ¸æàPÜá. ©®ÜPæR ÓÜáÊÜÞÃÜá 30QÇæãàWÝÅí ÊæáàÊÜâ

¸æàPÜá. (20QÇæãàWÝÅí ÖÜÓÜáÃÜá ÊæáàÊÜâ + 10QÇæãàWÝÅí J|ÊæáàÊÜâ)

CÐærÇÝÉ ÓÜáÆ»ÜÊÝX ÔPÜR¨Üá. PÜêÑ PÝËáìPÜÃÜ ŸÚ ÖæaÜác

hÝWÜËÃÜáÊÜâ©ÆÉ. ñÜÊÜá¾ hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜ®Üá° ¨æãvÜx ÃæçñÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ

PÜoárñݤÃæ. ×àWÝX ÓÜWÜ~ ÖÝWÜã WÜígÆWÜÙÜ®Üá° ÓÜíWÜÅ×ÓÜÇÝWܨÜá.

C¨ÜÄí¨Ü ÍæàPÜvÝ 15ÃÜÐÜár B¨Ý¿á PÜÙæ¨ÜáPæãÙÜáÛñݤÃæ.

¨æãvÜx hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜ®Üá° ñæãÙæ¿áÆá ¯àÃÜá ŸÖÜÙÜ ¸æàPÜá. GÃÜvÜá

Öæ㣤®Ü FoPÝRX ±ÜÃܨÝvÜáÊÜ PÜêÑ PÝËáìPÜÄÊÜÃÜá. ÊæáàÊÜâ

ÓÜíWÜÅÖÜPÝRX A®Ü°¨Ü bíñæ ¹oár A¯ÊÝ¿áìÊÝX ÖÜávÜáPÝvܸæàPÜá.

ÊÜÂíWÜÂÊæà®æí¨ÜÃæ, CÐærÇÝÉ ±ÜÃܨÝw¨ÜÃÜã Jí¨Üá ÈàoÃ… ÖÝÈWæ

ÔWÜáÊÜ ¸æÇæ Gíoá ÃÜã±ÝÀáWÜÚí¨Ü Jí»ÜñܤÃÜÊÜÃæWæ ÊÜÞñÜÅ. A¨æà

Jí¨Üá ÈàoÃ… ¯àÄ®Ü ¸ÝoÈWæ 12 ÃÜã±ÝÀáWÜÚWÜã Öæbc¨æ.

BvÜá, PÜáÄ, ÊæãÆ, ÖÜí©, ®ÝqPæãàÚ CÊæÇÝÉ ÓÜ|¡±ÝÅ~WÜÙÜá. ÖÜÓÜá,

GÊæá¾WÜÚWæ ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ CÊÜâWÜÙÜ ¸æÇæ PÜwÊæá. ÊæáàÊÜâ, ¯àÃÜá ÊÜáñÜá¤

hÝWÜ PÜwÊæá ÓÝPÜá. Óæã±Ü⌳, PÜÙæ ÊÜáñÜᤠÓÜ|¡ÖÜáÆáÉWÜÙÜ®Üá° BÃÝÊÜáÊÝX

Êæáà¿ááñܤÊæ. PÜêÑñÝÂgÂWÜÙÜã AÊÜâWÜÚWæ BÖÝÃÜ. Wæãà—ŸãÓÝ ÊÜáñÜá¤

GOæ¡ ×íw¿áíñÜÖÜ ¨Üá¸ÝÄ ±ÜÍÜá BÖÝÃÜWÜÙÜ AWÜñÜÂËÆÉ. bPÜRÊÜáPÜRÙÜá

A¥ÜÊÝ ÊÜáá¨ÜáPÜÃÜã ¯ÊÜì×ÓÜŸÖÜá¨Üá. PÜêÑ PÝËáìPÜÃÜá

GÃÜvÜá&ÊÜáãÃÜá PÜáÄ A¥ÜÊÝ BvÜáWÜÙÜ®Üá° ÓÝPÜŸÖÜá¨Üá. CñÜÃÜÃÜ

ÖæãÆWÜÚWæ PæÆÓÜPæR Öæãà¨ÝWÜ ÖæãƨÜíb®ÜÈÉ PÜqr ÊæáàÀáÓÜŸÖÜá¨Üá.

H®Üã SaÜáì ÊÜÞvܨæà ÊÝÑìPÜ I¨Üá ÓÝËÃÜ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ®Üá°

WÜÚÓÜÆá ÓÝ«ÜÂ.

®ÝqPæãàÚWÜÙÜá JÙæÛ¿á B¨Ý¿á¨Ý¿áPÜÊæí¨Üá ÓݹàñÝX¨æ.

ŸívÜÊÝÙÜ ¸æàQÆÉ. ÖæãƨÜÈÉ PÜÙæ ÖÝWÜã QàoWÜÙÜ ¯¿áíñÜÅ|PæR

ÓÜÖÜPÝÄ. ÓÜáÊÜÞÃÜá 20Äí¨Ü 25PæãàÚWÜڨܪÃæ ÊÜÐÜìÊæÇÝÉ

PÜáoáíŸPÝRWÜáÊÜÐÜár ÊÜÞíÓÜ Æ»ÜÂ. ©®ÝÆá Êæãpær¿á ¸æãà®ÜÓ…. C¨æà

Ä࣠PÜáÄWÜÚí¨Ü ÖÝÆá, Wæ㟺ÃÜ, ÊÜÞíÓÜ, ÊÜåñÜᤠÊÜÞĨÜÃæ B¨Ý¿á.

±ÝÅ~WÜÙÜá PÜêÑñÝÂgÂWÜÙÜ®Üá° (hæ„ËPÜÃÝÎ) £í¨Üá ŸÆá¸æàWÜ Wæ㟺ÃÜ

¯àvÜáñܤÊæ. CÊÜâWÜÙÜ ÓÜWÜ~ ÊÜáñÜᤠ£í¨ÜáÚ¨Ü ÊæáàÊÜ®Üá° ÓæàÄÔ

GÃæÖÜáÙÜáWÜÚWæ ÖÝQ GÃæWæ㟺ÃÜ ñÜ¿ÞÄÓܸæàPÜá. C¨ÜÄí¨Ü PÜêÑ¿áÈÉ

SaÜáì PÜwÊæá¿ÞX B¨Ý¿á ÖæaÜácñܤ¨æ. A®æàPÜ ÃæçñÜÃÜá Jí¨Üá hæãñæ

GñÜá¤WÜÙÜ®Üá° ÓÝPÜÆá PÜÐÜr±ÜvÜáñݤÃæ. A¨ÜÃÜ Ÿ¨ÜÆá PÜêÑWæ ÊÜáñÜá¤

ÓÝWÝoPæR Jí¨Üá hæãñæ PÜñæ¤WÜÙÜ®Üá° ÓÝPÜáÊÜâ¨Üá ÓÜãPܤ. CÊÜâWÜÙÜ ¸æÇæ

PÜwÊæá, ¯ÊÜìÖÜOæ ÓÜáÆ»Ü. ×í©®ÜÊÜÃÜá hÝ®ÜáÊÝÃÜáWÜÙÜ®Üá° sæàÊÜ~

Gí¨Üá »ÝËԨܪÃÜá. AÊÜâ B±Ü£¤WÝWÜáÊÜ EÚñÝ¿á TÝñæÀá¨Üªíñæ.

..........

BvÜá, PÜáÄ, ÊæãÆ, ÖÜí©, ®ÝqPæãàÚ CÊæÇÝÉ

ÓÜ|¡±ÝÅ~WÜÙÜá. ÖÜÓÜá, GÊæá¾WÜÚWæ ÖæãàÈÔ¨ÜÃæ CÊÜâWÜÙÜ

¸æÇæ PÜwÊæá. ÊæáàÊÜâ, ¯àÃÜá ÊÜáñÜᤠhÝWÜ PÜwÊæá ÓÝPÜá.

Óæã±Ü⌳, PÜÙæ ÊÜáñÜᤠÓÜ|¡ÖÜáÆáÉWÜÙÜ®Üá° BÃÝÊÜáÊÝX

Êæáà¿ááñܤÊæ. PÜêÑñÝÂgÂWÜÙÜã AÊÜâWÜÚWæ BÖÝÃÜ.

PÜÙæ¨Ü 50ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü iàÊܮݫÝÃÜ PÜêѱܨܜ£WÜÙæÇÝÉ e¨ÜÅÊݨÜÊÜâ.

PÝÃÜ| A£ CÙÜáÊÜÄ¿á ¸æÙæWÜÚWæ B¨ÜÂñæ ÊÜáñÜᤠPÝTÝì®æ¿á Äà£

ÖÝÆá ÊÜáñÜᤠÊÜÞíÓÜWÜÙÜ Eñݳ¨Ü®æ¿á ±ÜÄOÝÊÜá.

ÊÝ~g PæãàÚÓÝPÜOæ Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ ¯ÆìûÜ$©í¨Ü ÖæãÓÜ ÓÜÊÜáÓæÂ

Ÿí©¨æ. AÊÜÃÜá ÓÜñܤ ÖÜQRWÜÙÜ®Üá° ÓÜÄ¿ÞX ®ÝÍÜÊÜÞvܨæà GÓæ¿ááñݤÃæ.

¹à©®ÝÀáWÜÙÜá ©®ÝÆá A¨Ü®Üá° £®Üá°ñܤÊæ. B ¹à©®ÝÀáWÜÚWæ Öæãpær

ñÜáíŸáÊÜÐÜár ÔWÜ¨Ü ©®Ü ÃæçñÜÃÜá ÓÝQ¨Ü PæãàÚ, PÜáÄ ÊÜáñÜᤠBvÜáWÜÙÜ®Üá°

¸æàp¿ÞvÜáñܤÊæ. CÊÜâWÜÙÜ®Üá° ¯¿áí£ÅÓܸæàPÜá.

ÓܧÚà¿á ±ÜÄÓÜÃÜPæR Öæãí©PæãívÜ ¨æàÔà ñÜÚWÜÙÜ BÁáR JÙæÛ¿á¨Üá.

E¨ÝÖÜÃÜOæWæ, ¨æàÔà ÖÜÓÜáWÜÙÜá. CÊÜâWÜÙÜ WæãÃÜÓÜá bPÜR¨Üá.

®Üvæ¿ááÊÝWÜ ÊÜááí©®Ü PÝÆá Coár WÜáÃÜáñÝ¨Ü hÝWܨÜÇæÉà ×í©®Ü

PÝÆ®Üá° CvÜáñܤÊæ. ×àWæ CÊÜâ ÊæáoárÊÜ hÝWÜ ñÜáí¸Ý bPÜR¨Üá.

»ÝÃÜ£à¿á ÓÜí±ÜŨݿá¨ÜÈÉ PÜêÑ PæÆÓÜWÜÙÜÈÉ ÖÜÓÜáWÜÙÜ ŸÙÜPæÀáÆÉ.

C¨ÜÄí¨Ü AWæãàaÜÃÜ ÇÝ»Ü˨æ! ÖÜÓÜáWÜÙÜá WÜígÆÊÜ®Üá° ŸÆá¸æàWÜ

ÓÜáÄÔ¹vÜáñܤÊæ. B¨ÜÃæ GñÜá¤WÜÙÜá AÐærà WÜígÆÊÜ®Üá° ŸÖÜÙÜ ÖæãñÜá¤

ÓÜáÄÓÜáñܤÇæà CÃÜáñܤÊæ. AÐærà AÆÉ; BÃæàÙÜá ÓÝÄ ±Ü¨æà ±Ü¨æà

ÓÜáÄÓÜᣤÃÜáñܤÊæ. ×àWÝX GñÜá¤WÜÚí¨Ü EÙÜáÊæá ÊÜÞw¨ÜÃæ, ±ÜÅ£ aܨÜÃÜ

Aw hÝWÜÊÜä ´ÜÆÊÜñݤWÜáñܤ¨æ.

±ÝÅ~WÜÙÜ BÃæãàWÜ ÃÜûÜOæ¿áÈÉ AÇæãà±Ü£ LÐÜ«Ü ±Ü¨Üœ£ ŸÖÜÙÜ

¨Üá¸ÝÄ. ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ ÔWÜáÊÜâ¨Üá ¨ÜáÆì»Ü. Ÿ¨ÜÆá ®Ýq LÐÜ—WÜÙÜá

ÊÜáñÜᤠ±ÝÃÜí±ÜÄPÜ bQñæÕ JÙæÛ¿á¨Üá.

JpÝrÃæ PÜêÑPÜÃÜ £ÙÜáÊÜÚPæ¿áá ÓÜŸÆWæãívÝWÜ ÊÜÞñÜÅ

ÊÝÂÊÜÖÝÄPÜÊÝX WæÆÉÆá ÓÝ«ÜÂ.

L. Narayan reddy

Srinivasapura,

Via Maralenahalli,

☎ Hanabe Post

@

..................................

Doddaballapur Taluk

Phone 9442410056

ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009 21


D «Ü̯ ®ÜÊÜᾨÜá !

................

PæãàÇÝÃÜ iÇæÉ¿á Ÿã©Pæãàpæ¿áÈÉÃÜáÊÜ "®ÜÊÜᾫÜ̯' ¨æàÍܨÜ

ÊæãorÊæã¨ÜÆ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á BPÝÍÜÊÝ~ Pæàí¨ÜÅ. C¨Üá ¨Ü¯

CÆɨÜÊÜÃÜ ¨Ü¯¿ÞX, ŸvÜÊÜÄWæ ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñŲ̈Ü

PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¹ñܤÄÓÜáÊÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜᣤ¨æ.

"®ÜÊÜá¾ «Ü̯' ÊÜáãÆPÜ ñÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæãÙÜÛÆá ¿ááÊÜ ÓÜÌ¿áíÓæàÊÜPÜÃÜá

WÝÅÊÜáÓܤÃÜ®Üá° Eñæ¤àiÓÜáñݤÃæ.

"®Ý®Üá ®ÝÃÝ¿á|ÊÜá¾. ®Ü®Ü° iàÊÜ®Ü ®ÜvæÁãà¨Üá ÖÝÆá ÊÜÞÃÝo

ÊÜÞw¨æÅ ÓÝÌËá. ®ÜÊÜá¾ ÖÜÓÜá ÓÜñæã¤$Øà¿áá¤. A¨ÜPæR iàÊÜËÊæá

AíñÝÃÜÆÉ, A¨Ü®Üá° ÊÜÞwÔ¨æª. B Hhæíp… DWÜ PÝÓæà PæãvÝQÆÉ

AíñÝ®æ ÓÝÌËá. AÊÜ®Ü BμàÔWæ AÆ㪠AÆ㪠ÓÝPÝWæãà¿áá¤. ®ÜíWæ

ÊæãàÓÜ ÊÜÞvÜáºor ÓÝÌËá' CÐÜár ÖæàÙÜáÊÜ Öæ㣤Wæ BPæWæ AÙÜáÊæà

Ÿí©ñÜá¤. D ÊÜÞñÜáWÜÙæÇÝÉ Ÿã©Pæãàpæ¿á ñÜáí¸Ý ûÜ|ÊÜÞñÜŨÜÈÉ

"®ÜÊÜᾫÜ̯'¿á ÊÜáãÆPÜ ¹ñܤÃÜÊÝÀáñÜá.ÊÜáÃÜá©®Ü B Hhæíp…

ÓÜ©ªÆɨæà ±Üã£ì ÖÜ| Pæãoár ÖæãàX¨Üª.

"®ÜÊÜᾫÜ̯' ¨æàÍÜ¨Ü ÊæãorÊæã¨ÜÆ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á BPÝÍÜÊÝ~ Pæàí¨ÜÅ.

PæãàÇÝÃÜ iÇæÉ¿á Ÿã©Pæãàpæ¿áÈɨæ. ¨Ü¯ CÆɨÜÊÜÃÜ ¨Ü¯¿ÞX,

ŸvÜÊÜÄWæ ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñÜÌ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¹ñܤÄÓÜáÊÜ PæÆÓÜ

ÊÜÞvÜᣤ¨æ. "ÍÝÇÝ ÃæàwÁãà PÝ¿áìPÜÅÊÜá' ÇæãàPݱÜìOæWæ Aí©®Ü

E±Ü±Üūݯ GÇ….Pæ.AvÝÌ~¿áÊÜÃæà ÓÜÌñÜ@ Ÿí©¨ÜªÃÜá. ®ÜÊÜá¾ «Ü̯

ñÜívܨÜÊÜÃÜ®Üá°, ¿ááÊÜ PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ ÍÜÅÊÜáÊÜ®Üá° ÍÝÉ\Ô¨ÜÃÜá.

ÓÜÄ¿ÞX ¯àÃÜá ËñÜÄÓÜ¨Ü ÓܧÚà¿á BvÜÚñÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜáá¨Ý¿á

ÃæàwÁãà ÊÜáãÆPÜ g®ÜÃæà ¨ÜãÃÜá ¯àw ÓÜıÜwԨܪ®Üá°

®æ®Ü²ÔPæãívÜÃÜá. ÖÜÚÛWÜÃÜá ÓܧÚà¿á ÃæàwÁãà Pæàí¨ÜÅWÜÙÜ®Üá°

¿áÍÜÔÌ¿ÞX ŸÙÜÔPæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜâ¨ÜPæR A¼®Üí©Ô¨ÜÃÜá. ÖÜÚÛWÜÃÜá ÓÜÖÜ

ñÜÊÜá¾ A®Üá»ÜÊÜWÜÙÜ®Üá° ÖÜíbPæãívÜÃÜá.

C¨æÇÝÉ ÓÝ«ÜÂÊݨܨÜ᪠ÖæàWæ?

Ÿã©Pæãàpæ PÜ®ÝìoPÜ ÊÜáñÜᤠBí«ÜűÜŨæàÍÜ¨Ü WÜwÖÜÚÛ. "ÔÈPÝ®…

Ôq' ¸æíWÜÙÜãįí¨Ü GÃÜvÜá WÜípæWÜÙÜ ŸÓ… ±ÜÅ¿Þ|. ÓܨÝ

ŸÃܲàwñÜ. Jí¨Üá ±èÅyÜÍÝÇæ ÊÜáñÜᤠGÃÜvÜá ±ÝÅ¥ÜËáPÜ ÍÝÇæWÜÚÊæ.

WÝÅËáà| »ÝÃÜñÜ¨Ü CñÜÃÜ ÖÜÚÛWÜÙÜíñæ. ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜáñÜᤠ¿ááÊÜPÜÄWæ

EÚ¨Ü ±ÜűÜíaÜ¨Ü ŸWæY, ±ÜÅÓÜá¤ñÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ ŸWæY A¥ÜÊÝ ñÜÊÜá¾

±ÜÃÜí±ÜÃæ, C£ÖÝÓÜ PÜáÄñÜ AÄÊæà CÆÉ. ÊÜÞ×£ hÝƨÜÈÉ »ÝXWÜÙÜÆÉ.

ŸvÜÓÜÊÜáá¨Ý¿áWÜÚWÜíñÜã ®ÜãÂÓ…±æà±ÜÃ…, ÃæàwÁãà A¥ÜÊÝ

hÝ®… Bí¥æãà¯

¨ÜãÃܨÜÍÜì®ÜWÜÙÜá ŸÆá ¨ÜãÃÜ. hæãñæWæ ¿ÞÊÜâ¨æà

E¨æãÂàWÝÊÜPÝÍÜWÜÙÜá ¿ÞÄWÜã CÆÉ.

Ô¯ÊÜÞ, ¨ÜãÃܨÜÍÜì®Ü, ËàwÁãà ÊÜáñÜᤠPÜí±ÜãÂoÃ…WÜÙÜíñÜÖÜ

ñÝí£ÅPÜñæ ÊÜáñÜᤠBËÐÝRÃÜWÜÙÜá CÊÜÃÜ®Üá° ®ÜWÜÃÜPæR ÓæÙæ¿áᣤ¨æ. A¨ÜÃÜ

ÊæãàwWæ ÔPÜRÊÜÃÜá ®ÜWÜÃÜPæR «ÝËÓÜᣤ¨ÝªÃæ. CíñÜÖÜ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÇæÉà

ÓÜí±Üã|ì ÊÜÞ×£ Pæàí¨ÜÅÊÝX "®ÜÊÜᾫÜ̯' ±ÝÅÃÜí»ÜÊÝÀáñÜá. C¨ÜPæR

¨Üü|»ÝÃÜñܨÜÈÉ ÓÝíÔ§PÜ ¯ÊÜÞì|¨ÜÈÉ A±ÝÃÜ A®Üá»ÜÊÜËÃÜáÊÜ

ÓÜPÝìÃæàñÜÃÜ ÓÜíÓæ§ Êæá„ÃÝvÜ [MYRADA]; ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÃæàwÁãà

±ÜÃÜ ÖæãàÃÝvÜᣤÃÜáÊÜ ÓÜíÊÜÖÜ®Ü ÓÜíÓæ§ ÊÝ¿å…ÕÓ… [VOICES]; hæãñæWæ

¿áá®æÓæãRà [UNESCO]¨Ü ÓÜÖÜÁãàWÜ. Êæá„ÃÝvÜ©í¨Ü Pæàí¨ÜÅ

¯ÊÜÞì|¨Ü ÓèPÜ¿áìWÜÙÜá, ÊÝ¿å…Õ¯í¨Ü ñÝí£ÅPÜ ñÜýÃÜá,

¿áá®æÓæãRà©í¨Ü ÓÜÆPÜÃÜOæWÜÚWæ «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á ÔQRñÜá. Êæá„ÃÝvܨÜ

¸ÝÆá ÖÝWÜã ÊÝ¿å…ÕÓ…®Ü ÔàÊÜÞ ÓÜÊÜá®ÜÌ¿áPÝÃÜÃÜá. ®ÜÊÜᾫÜ̯

BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ [NDMC]Àáí¨Ü ÓÜÌÓÜÖÝ¿á WÜáí²®Ü ±ÜÅ£¯—WÜÙÜá

PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÓÜíÁãàgPÜÃÜá ÊÜáñÜᤠ¯ÊÝìÖÜPÜÃÜá.

ÖÝÆá, ÃæàÐæ¾ ÖÝWÜã ŸíWÝÃÜWÜÙÜ ñÜÊÜÃÜá PæãàÇÝÃÜ. D iÇæÉ¿á

Ÿã©Pæãàpæ ±ÜÅÊÜááS ÊÜÞÃÝo Pæàí¨ÜÅ ÖÝWÜã ±ÜíaÝÀᤠPæàí¨ÜÅ.

×àWÝX ±ÜÅÊÜááS ÓÜᩪWÜÚWæ, WÝÔ±…WÜÚWæ, ÊÜÞ×£WÜÚWæ ŸÃÜËÆÉ.

ÖÝWÜíñÜ ÊÜáá©ÅñÜ ÊÜÞ×£WÜÚWæ ¸æÇæÀáÆÉ. PÝÃÜ| AûÜÃÜÓܧÃÜ ÓÜíTæÂ

A«ÜìPÜãR PÜwÊæá. APÜR±ÜPÜR¨ÜÊÜÃÜ ²ÓÜáÊÜÞñÜá, ÃæàwÁãà, ÍÝÇæWÜÚí¨Ü

ÔWÜáÊÜ ÓÜᩪWæ B¨ÜÂñæ. CÓÜË 1990ÃÜÈÉ Ÿã©PæãàpæWæ Êæá„ÃÝvܨÜ

±ÜÅÊæàÍÜÊÝXñÜá¤. ÓܧÚà¿áÃæãí©Wæ ÓæàÄ ÓÜíÓæ§ ¯ÊÜÞì|. ÊÜá×ÙÝ

ÓÜŸÈàPÜÃÜ|, gÆÓÜíÊÜ«Üì®æ, iàÊÜ®Ü ¯ÊÜÞì| ÊÜááíñݨÜ

aÜoáÊÜqPæWÜÙÜá ±ÝÅÃÜí»Ü. ÓÜÌÓÜÖÝ¿á WÜáí±ÜáWÜÙÜá, ¿ááÊÜPÜ ÓÜíZWÜÙÜá,

gÇݮܿá®Ü A¼Ê܃©œ ÓÜíZÜWÜÙÜ ¯ÊÜÞì|. CÓÜË 2001ÃÜÈÉ ÖÜÚÛ¿á

630 PÜáoáíŸWÜÙÜ ÓÜËáàûæ. ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÃæàwÁãà¨ÜÈÉ BÓÜQ¤¿á

PÜáÄñÜá aÜaæì, J²³Wæ. ×àWæ «Ü̯ÊÜáá¨ÜÅ|, ÓÜárwÁãà, ±ÜÅÓÜÃÜ|

bñÜÅPÜê±æ: ÇæàSPÜÃÜá

22 ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009


ÓèPÜ¿áì, PÜí±ÜãÂoÃ… PæãàÓ…ìWÜÙÜá, Ê清hÝÆ ÓÜí±ÜPÜì ×àWæ

Jí¨ÜÃÜ ×í¨æãí¨Üá BWÜÊÜá®Ü.

C¨ÜPÜãR Êæã¨ÜÆá C¨Üª¨Ü᪠BÇ… Cíw¿Þ ÃæàwÁãà [AIR].

ÊÜáãÃÜá »ÝÐæWÜÙÜÈÉ ŸÃÜᣤ¨Üª C¨ÜÃÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ŸÖÜÙÜ g®Ü²Å¿á.

B¨ÜÃÜã ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜá C¨ÜÃÜÈÉ ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ GíŸá¨Üá

Ÿã©Pæãàpæ¿á g®ÜÃÜ A¯ÔPæ. ×àWÝX ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÃæàwÁãà

Pæàí¨ÜÅPæR ¸æíŸÆ ÔQRñÜá.

ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR AWÜñÜÂËÃÜáÊÜ ÎûÜ|, A¼Ê܃©œ ÊÜáñÜᤠÓÜíÓÜ¢£WÜÚí¨Ü

ÖæOæ¿áÇÝ¨Ü ÊÜÞ×£WÜÙÜ®ÜᰠԨܜ±ÜwÔ ¹ñܤÄÓÜáÊÜ Pæàí¨ÜÅÊæà

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÃæàwÁãà Pæàí¨ÜÅ. C¨Üá ÇݻܨݿáPÜÊÜÆɨÜ,

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü BvÜÚñÜ ÊÜáñÜᤠ¿ágÊÜÞ®ÜñŲ̈ÜÈÉÃÜáÊÜ ÓÜíÓæ§,

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÓÜÖÜ»ÝXñÜÌÊÜ®Üá° AÊÜÆí¹ÔÃÜáñܤ¨æ. "C¨Üá ®ÜÊÜá¾

ŸWæYÁáà ÊÜÞñÜ®ÝvÜáñܤ¨æ. ®ÜÊÜá¾ g®ÜÃÜ «Ü̯Ááà C¨ÜÃÜÈÉ PæàÙÜáñܤ¨æ'

28ÃÜ £ÅÊæà~ ®ÝÃÝ¿á|ÓÝÌËá¿áÊÜÃÜá ÃæàwÁãà ŸWæY AaÜcÄ

ÖÝWÜã ÓÜíñÜÓÜ©í¨Ü ÖæàÚ¨Ü ÊÜÞñÜá.

CÓÜË 2001ÃÜÈÉ ¿áá®æÓæãRà ®æÃÜË®æãí©Wæ «Ü̯ÊÜáá¨ÜÅ|

ÓÜárwÁãà Óݧ±Ü®æ. hæãñæWæ ®ÜÊÜᾫÜ̯ BvÜÚñÜ ÊÜáívÜÚ A—PÝÃÜPæR

ŸíñÜá [NDMC]. C¨ÜÃÜ ÊÜááS PæÆÓÜ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÃæàwÁãà¨Ü

ÊæáàÈÌaÝÃÜOæ. ÓÜárwÁãà ÊæaÜcPæR ±ÜÅ£ ÓÜÌÓÜÖÝ¿á WÜáí±ÜáWÜÚí¨Ü

1000ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜ ¨æà~Wæ.

GIBÃ… ÊÜáñÜᤠÊÝ¿å…ÕÓ… ñÜýÄí¨Ü ¿ááÊÜ PÝ¿áìPÜñÜìÄWæ

PÝ¿áìPÜÅÊÜá ñÝí£ÅPÜñæ ñÜÃܸæà£, ÃæàÐæ¾P܃Ñ, ÓÝÊÜ¿áÊÜPÜƒÑ ÊÜáñÜá¤

BÃæãàWÜÂPæR ÓÜíŸí—st A®æàPÜ Ë«ÜWÜÙÜ ËÐÜ¿Þ«ÝÄñÜ

PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÃÜã²Ô¨ÜÃÜá. CÊæÇÝÉ PæàÊÜÆ ¿ááÊÜg®ÜÃÜ ÓÜí©WÜœñæ

B«ÜÄÔ ÊÜÞw¨ÜªÆÉ, C¨ÜÃÜÈÉ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü A¼Ê܃©œ¿áã ÓæàÄñÜá¤.

ÊݱÜPÜ ±ÜÅÓÝÃÜ¨Ü A®ÜáÊÜᣠ±Üvæ¿ááËPæ ŸÖÜÙÜ ¨Üá¸ÝÄ¿ÞXñÜá¤.

A¨ÜPÝRX ÓÜÌÓÜÖÝ¿á ÓÜíZ¨Ü ÓÜ»æWÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ±ÜÅÓÝÃÜ. D hÝÆ

Ÿã©Pæãàpæ¿á ÓÜáñܤÊÜááñÜ¤È®Ü 35ÖÜÚÛWÜÙÜ 60ÓÜÌÓÜÖÝ¿á

WÜáí±ÜáWÜÚWÜã ÊݲÔñÜá. CÈÉ®Ü ŸvÜÊÜÄWæ ÊÜáñÜᤠÖæíWÜÓÜÄWÜã

ÊÜÞ×£WÜÙÜá ÔWÜñæãvÜXñÜá. CÊÜÄWæÇÝÉ PÝ¿áìPÜÅÊÜá PæàÙÜáÊÜâ¨æà

Jí¨Üá aÜoáÊÜqPæ. ±ÜÅ£ PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü PÜáÄñÜá

aÜaæìWÜÙÝWÜñæãvÜXñÜá. ËÊÜáÍæì, ±ÜÅ£QÅÁáWÜÙÜá ŸÃÜñæãvÜXñÜá.

ÊÜáPÜRÙÜ PÜÆÃÜÊÜ

ÍÝÇÝÊÜáPÜRÙÜá, ±æãàÐÜPÜÃÜá, ÎûÜPÜÃÜá ÖÝWÜã ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü CñÜÃÜ

ÓܨÜÓÜÂÃÜ®Üá° NDMC ÊÜáñæã¤Êæá¾ ÓÜËáàûæ ®ÜvæÔñÜá. ÖæãÓÜ ÖÜíñܨÜ

PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ Óæà±Üìvæ. 15ÃÜ ÖÜÃæ¿á¨Ü EÐÝÃÝ~ ÖæàÙÜáñݤÙæ.

"®ÜÊÜᾫÜ̯' ®ÜíWæãñÜá¤. ®Ý®Üã "BÃæãàWÜ»ÜÄñÜ BÖÝÃÜ'

PÝ¿áìPÜÅÊÜá ñÜ¿ÞÄÔ¨æªà®æ. ®Ý®Üá ¸ÝÆÂËÊÝÖÜ ËÃæãà—. C¨ÜÃÜ

ÊæáàÇæãí¨Üá PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ÃÜã±ÜáÃæàÐæ ԨܜÊÝX¨æ. ®ÜÊÜᾫÜ̯¿áÇæÉà

±ÜÅÓÝÃÜ. ñܱܳ¨æà PæàÚ'. D Ä࣠A®æàPÜ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ÓÜÊÜáá¨Ý¿á

ÃæàwÁãà ԨܜWæãÚÔ¨æ. AÊÜÃÜÈÉÃÜáÊÜ ÊÜÞ×£WÜÙÜ ±ÜÃÜÓܳÃÜ

˯ÊÜá¿á, EñܤÊÜáÊÝX ñÜ¿ÞÄÓÜáÊÜ ÊÜÞWÜì¨Ü A®æÌàÐÜOæ,

PÜÇÝñܾPÜÊÝX ±ÜÅÓÜá¤ñܱÜwÓÜÆá ÓÜÖÝ¿á. ×àWæ ÓܧÚà¿á PÝ¿áìPÜñÜìÃÜ

ñÜívÜ¨Ü Eñæ¤àg®Ü©í¨Ü ÊÜáPÜRÙæà PÝ¿áìPÜÅÊÜá ñÜ¿ÞÃÜPÜÃÜá,

¯ÃÜã±ÜPÜÃÜá. ×àWÝX A®æàPÜ ÊÜáPÜRÙÜá ÓÜárwÁãàWæ ŸÃÜáñݤÃæ.

AÊÜÄWæÇÝÉ "®ÜÊÜᾫÜ̯' ÓÜíñæ A¥ÜÊÝ ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ ±æàpæ¿áÈɨæ

Gí¨Üá WæãñÜá¤. AÈÉ ÃæàwÁãà ñÜívÜ PæÆÓÜ ÊÜÞvÜáñܤ¨æ GíŸá¨Üã

WæãñÜá¤. PæÆÊÜÄWæ ÍÝÇæ¿á ÊÜáãÆPÜ ÓÜí±ÜPÜìÊÝX¨æ. "ÊÜá®æ¿áÊÜÃæÆÉÃÜ

hæãñæ PÜáÚñÜá ®ÜÊÜᾫÜ̯ ¹ñܤÄÓÜáÊÜ PÜƒÑ ÖÝWÜã ÓÜíXàñÜ PæàÙÜáñæ¤à®æ'

©®ÜPæãoãrÄ®Ü ¿ááÊÜPÜ ÎÅà¯ÊÝÓÜ Ãæwx¿áÊÜÃÜ ©®ÜaÜÄ.

"±ÝÅ~WÜÙÜ Êæáà騆 ÊÜá®ÜáÐÜÂÃÜ PÜãÅÃÜñÜ®Ü, ±ÝÅ~ŸÈ, ÊÜáÃÜXvÜWÜÙÜ

±ÝÅÊÜááSÂñæ ÊÜááíñÝ¨Ü ®Ü®Ü°®Üá° PÝvÜáÊÜ ËÐÜ¿áWÜÙÜ PÜáÄñÜá

PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Üá ®Ü®ÜXÐÜr' 12ÃÜ EñÝÕ× ±æÅàÊÜáÙÜ B¨ÜÂñæ.

Cí©®Ü ÊÜáPÜRÙÜá Ÿ¿áÓÜáÊÜâ¨Üá ¨æàÍÜ˨æàÍÜWÜÙÜ Ë¨ÜÂÊÜÞ®ÜWÜÙÜ®Üá°,

ËaÝÃÜ, ÊÜÞ×£WÜÙÜ®Üá°. 14ÃÜ ±ÜÅÍÝíñ… Ÿ¿áÓÜáÊÜâ¨Üá "®Ý®Üá

±æãàÐÜPÜÃæãí©Wæ PÜí±ÜãÂoÃ… Pæàí¨ÜÅPæR Ÿí©¨æª. ÃæàwÁãà

Pæàí¨ÜÅÊÜä CÐÜrÊÝÀáñÜá. PÜí±ÜãÂoÃ… ŸWæY C®Ü°ÐÜár PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá°

±ÜÅÓÝÃÜ ÊÜÞw¨ÜÃæ aæ®Ü°.'

BPÝÍÜÊÝ~¿á gWÜ£¤Wæ ±ÜÄbñÜÃÝ¨Ü ÊÜáPÜRÚàWÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜá

ñÜ¿ÞÃÜPÜÃÜá.CÊÜÄWæ C¨ÜÃÜ ñÝí£ÅPÜñæ¿áã WæãñÜá¤. ÓÜPÝìÄ

±èÅyÜÍÝÇæ¿á ˨ݦì ÃÜÊæáàÍ… ÖæàÙÜáÊÜâ¨Üã C¨æà ÊÜÞñÜ®Üá°.

"ÓÜárwÁãà ¯ÊÝÖÜPÜ AÊÜáÃæàÍÜ|¡ ®ÜÊÜáã¾ÄWæ Ÿí¨ÜÃÜá. PÝ¿áìPÜÅÊÜá

ÊÜÞvÜÆá ÓÜárwÁãàWæ PÜÃæ¨æã¿áªÃÜá. ®ÝËàWÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá°

ÓÜáÆ»ÜÊÝX, ¯»Üì¿á©í¨Ü ¯àvÜáñæ¤àÊæ.' CÊæÇÝÉ ÊÝ¿å…ÕÓ… ÓÜíÓæ§

ÓÜíWÜÅ×st ÊÜáPÜRÙÜ A¼±ÝÅ¿áWÜÙÜá. C¨ÜÃÜ¥Üì ŸÖÜÙÜ ÎàZŨÜÈÉ ¿ááÊÜ

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÓÜárwÁãà¨æãÙÜWæ ÓæàÄPæãíwñÜá. ñÝí£ÅPÜñæ PÜÈñÜá

A¨Ü®æ°ÆÉ ŸÙÜÔPæãíwñÜá GíŸá¨Ü®Üá° £ÚÓÜáñܤ¨æ.

ñÜÇÝíñÜÃÜ¨Ü »ÝÐæWæãí¨Üá ÓæàñÜáÊæ

ÊæáQÕPæãà¨Ü ÊæáQÕPÝ®Üá ±ÝÅíñÜ嬆 ÊÜÞ¿á®…Õ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü

ÊÜáPÜRÙÜá ñÜÇÝíñÜÃÜ¨Ü ÓÝíÓÜ¢£PÜñæ ÊÜáñÜᤠÓܧÚà¿á ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü

ÊÜá«æ ÃæàwÁãà ÓæàñÜáÊæ PÜqr¨ÝªÃæ. D ÊÜáPÜRÙÜá 7Äí¨Ü

13ÊÜÐÜì¨æãÙÜX®ÜÊÜÃÜá. PÝ¿áìPÜÅÊÜá ¯ËáìÔ ¹ñܤÄÓÜáñݤÃæ.

"ÇÝÊæäwÇÝÓ… ÊÜÞ¿ÞÓ…', "ÊÜÞ¿á®…Õ ÊÝ¿å…Õ'

ÃæàwÁãà Pæàí¨ÜÅ¨Ü ÃÜãÊÝÄWÜÙÜá. CÊÜÄWæ ±ÜÅÓÝÃܨÜ

ñÝí£ÅPÜñæWÜÙÜã WæãñÜá¤.

ÊÜÞ¿á®… »ÝÐæ¿á hæãñæ ÓݳŒÂ¯Ð…®ÜÈÉ K¨ÜÆá, ŸÃæ¿áÆá

ÊÜáñÜᤠÊÜÞñÜ®ÝvÜÆá ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜÞñÜÅ ŸÆÉÃÜá. ×àWÝX

ÊÜÞ¿á®… ×Ä¿áÄWæ CÊÜÃæà ¨Üá»ÝÑWÜÙÜá. ÊÜÞ¿á®…

±ÝÃÜí±ÜÄPÜ ÓÝíÓÜ¢£PÜñæ, ÓܧÚà¿á ËÐÜ¿áWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠÓÜÊÜáÓæÂWÜÙÜ

PÜáÄñÜá ÓÜíÊÝ¨Ü ®ÜvæÓÜáñݤÃæ. ÃÝÑóà¿á ËaÝÃÜWÜÙÜ PÜáÄñÜ

aÜaæìWÜÙÜ®Üá° ÓܨÜÓÜÂÃæãí©Wæ ®ÜvæÓÜáñݤÃæ. P܃ѿáÈÉ ¸æÙææWÜÙÜ ¸æÇæ

HÄÚñÜ ÊÜáñÜᤠÊÜÞÃÜáPÜpær PÜáÄñÜá ËÊÜÄÓÜáñݤÃæ. ÎûÜ|,

ÓÝÊÜÞiPÜ ÊÜáñÜᤠÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜã CÊæ. CÊÜÃÜá

CíoÃ…®æp… ÓÜÖÜ ŸÙÜÔPæãÙÜáÛñݤÃæ.

ÊæáQÕPÝ®Üá ÃÝg¨ÜÈÉ ÊÜáPÜRÙæà ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ © ÊÝ¿å…Õ B´…

ÊÜÞ¿á®…Õ®Ü 20 Pæàí¨ÜÅWÜÚÊæ. CÊÜâ 954±ÜáÃÜÓÜ»Ý Êݲ¤¿á

g®ÜñæWæ ñÜÆá±Üáñܤ¨æ. Aí¨ÜÃæ 22ËáÈ¿á®… g®ÜÄWæ, A¨ÜÃÜÆãÉ

BÃÜãÊÜÃæ ËáÈ¿á®… ÖÜÚÛWÜÄWæ ñÜÆá±Üáñܤ¨æ. ÓݳŒÂ¯Ð… hæãñæWæ

30ÓܧÚà¿á »ÝÐæWÜÙÜÆãÉ ¹ñܤÃÜWæãÙÜáÛñܤ¨æ.

D ÊÜÞ×£¿á®Üá° Fighting Rural Poverty : The Role of

ICTS ÇæàS®Ü©í¨Ü ±Üvæ¨ÜáPæãÙÜÛÇÝX¨æ.

www.ifad.org/pub/factsheet/index.htm

ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009 23


ñÜÅPÜê±æ: ÊÝ¿áÕÓ…,2002

Óæ±æríŸÃ… 2001Äí¨Ü 2002ÃÜ ®ÜvÜáÊæ "®ÜÊÜᾫÜ̯' 266

PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ¯ËáìÔñÜá. ÓÜí±Ü®Üã¾Æ ÊÜÂQ¤WÜÙÜ ÊÜÞñÜá ÊÜáñÜá¤

ÓÜí¨ÜÍÜì®ÜWÜÙÜ®Üá° «Ü̯ÊÜáá©ÅÓÜÇÝÀáñÜá. ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÓÜ»æWÜÙÜÈÉ,

ÍÝÇæWÜÙÜÈÉ, ¿ááÊÜWÜáí²®ÜÈÉ, ñÜÃܸæ࣠ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ, ÓܧÚà¿á

ÊÜÞÃÜáPÜpærWÜÙÜÈÉ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ±ÜÅÓÝÃÜ. ÖÜ£¤ÃÜ¨Ü ÍÝÇæWæ ÓÜárwÁãà©í¨Ü

150 ËáàoÃ… E¨Üª¨Ü PæàŸÇ… AÙÜÊÜwPæ. ÊÜáPÜRÙæà ¯ËáìÔ¨Ü

PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ÍÝÇÝ ÓÜÊÜá¿á¨ÜÆãÉ ®æàÃܱÜÅÓÝÃÜÊÝWÜñæãvÜXñÜá.

CÓÜË 2002ÃÜÈÉ ÓܧÚà¿á PæàŸÇ… ¯ÊÝìÖÜPÜÃæãí©Wæ J±Ü³í¨Ü.

C¨ÜÄí¨Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPÜãR ®æàÃܱÜÅÓÝÃÜ¨Ü Óè»ÝWÜÂ. C¨ÜPÝRX

ÓÜárwÁãà¨ÜÊÜÄWæ ñÜÃܸæà£. ¨ÜãÃܨÜÍÜì®Ü˨Ü᪠PæàŸÇ… ÓÜí±ÜPÜì

C¨ÜªÊÜÃÜá ®ÜÊÜᾫÜ̯Wæ PÝ¿áᣤ¨ÜªÃÜá. ×àWÝX PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá°

©®Ü¨ÜÈÉ GÃÜvÜá ¸ÝÄ, Joár GÃÜvÜá WÜípæWÜÙÜ PÝÆ ¹ñܤÄÓÜÆá NDMC

ñÜívÜ ¯«ÜìÄÔñÜá. JÊæá¾ ñܲ³¨ÜÃÜã C®æã°Êæá¾ PæàÙÜÆá AÊÜPÝÍÜ. A£

ŸvÜPÜáoáíŸWÜÙÜÈÉ C¨Üã AÓÝ«ÜÂ. AÊÜÄWæ ÃæàwÁãà ÊÜáñÜᤠPæàŸÇ…

PæãÙÜÛÆá «Ü®ÜÓÜÖÝ¿á. C¨ÜÃÜÈÉ 326PÜáoáíŸWÜÙÜá »ÝXWÜÙݨÜÃÜá.

¿ááÊÜg®ÜÄWæ ÓܨÜÊÜPÝÍÜ

ÓÜíÁãàg®æ ÊÜáñÜᤠ¯ÊÜÞì|¨Ü ÖæãOæWÝÄPæ

¿ááÊÜPÝ¿áìPÜñÜìÃܨÜá. PÝ¿áìPÜÅÊÜá ±ÜÅÓÜᤣ, ®ÜáwbñÜÅ| ÊÜáñÜá¤

ÊÜá®ÜÃÜíg®æWÜÙÜ ¯ÊÜìÖÜOæ¿á PèÍÜÆ嬆 PÜÈPæ. ÓÜíXàñÜ, ®ÝoPÜ ÊÜáñÜá¤

PÜÊÜ®ÜWÜÙÜ®Üá° hæãñæ ÓæàÄÔ PÝ¿áìPÜÅÊÜá ¯àvÜáÊÜâ¨Üá. BñܾËÍÝÌÓÜ©í¨Ü

PÜÇÝñܾPÜÊÝX K¨ÜáÊÜâ¨Üá, PæàÙÜáWÜÃÜ ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÃÜ, ±ÜñæãÅàñܤÃÜ,

ÊÝñæìWÜÙÜ ÊÜÃÜ© ×àWæ A®æàPÜ ËaÝÃÜWÜÙÜ®Üá° PÜÈñÜÃÜá. "Êæã¨ÜÆ ¸ÝÄ

®Ü®ÜWæ »Ü¿á©í¨Ü WÜíoÆá PÜqrŸíñÜá, Pæ„PÝÆáWÜÙÜÈÉ ®ÜvÜáPÜ,

ÖæãÃÜŸÃÜÆá ñÜvÜPÝw¨Ü ®Ü®Ü° ÓÜÌÃÜ PæàÚ ®Ü®ÜWæà ®ÝbPæ'

150PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ JvÜ£ ÓÜárwÁãà¨Ü ¿áÍÜÔÌà ÓܨÜÓæÂ

ÊÜáíWÜÙÜWèÄ¿á A®Üá»ÜÊÜ. DWÜÆã Ÿã©Pæãàpæ¿áÇæÉà ®Ü®Ü°

Ÿ¨ÜáPÜá, »ÜËÐÜ G®Üá°ÊÜ ÓÜPÝÃÝñܾPÜ ¯ÆáÊÜâ. CÈÉ®Ü ÓÜÊÜáá¨Ý¿áPæR

¸æàPÝ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜá ÓÜíÁãàiÓܸæàPæíŸ Ÿ¿áPæ. ñÜívܨÜ

C®æã°Ÿº ÓܨÜÓÜ ®ÜÃÜÔíÖÜ ÖæàÙÜáñݤÃæ. "¨ÝÄ¿áÈÉ ÖæãàWÜáÊÝWÜ CÊÜÃæà

®ÜÊÜᾫÜ̯¿á PÝ¿áìPÜÅÊÜá ¯ÊÝìÖÜPÜÃÜá. C¨æãí¨Üá ÄࣿáÈÉ ÖæÊæá¾

G¯ÓÜáñܤ¨æ' CÊÜÃÜ ±æãàÐÜPÜÄWæ ñÜÊÜá¾ ÊÜáWÜ®Ü «Ü̯¿á®Üá°

ÃæàwÁãà¨ÜÈÉ PæàÙÜÆá ñÜáí¸Ý SáÑ. ®ÜÊÜᾫÜ̯ PæàÊÜÆ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á

ÃæàwÁãà Pæàí¨ÜÅÊÜÐærà AÆÉ, ÖÜÚÛÀáí¨ÜÇæà £ÙÜáÊÜÚPæ¿á

ÖæãÓÜÇæãàPÜPæR PÜÃæ¨æã¿ááÂÊÜ ®ÝÊæ. C¨æãí¨Üá ÓÜí±Ü®Üã¾Æ Pæàí¨ÜÅ,

PÜí±ÜãÂoÃ… Pæàí¨ÜÅ. C¨æÇÝÉ ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ŸÙÜPæWæ ËáàÓÜÆá.

ÈàÓÝ Cíw¿á LEIS

LEISA

®ÜÃÜÔíÖÜ, PÜí±ÜãÂoÃ… ŸWæY PæãàÇÝÃÜ¨Ü WæÙæ¿áÄí¨Ü PæàڨܪÃÜã

®æãàwÃÜÈÆÉ. AÊÜÃæÇÝÉ PÜí±ÜãÂoÃ… »ÝÐæ ÊÜÞñÜ®ÝvÜᣤ¨ÜªÃæ CÊܯWæ

QàÙÜÄÊæá. "®ÜÊÜᾫÜ̯'Wæ PÜí±ÜãÂoÃ… Ÿí¨ÜPÜãvÜÇæà ñÜÃܸæà£Wæ ±ÜÅ¥ÜÊÜá

¨ÝSÇÝ£. ÊÜááorÆá AíiPæ. "PÜwÊæá ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ ±Üor|¨Ü

WæÙæ¿áÄXíñÜ ÖæaÜác PÜÈ£¨æªà®æ' G®Üá°ÊÜ BñܾËÍÝÌÓÜ DX¨æ. DWÜ

"Gí.GÓ…. BμàÓ… ÓÜqìμPæàÍÜ®…' ÖÝWÜã CñÜÃÜ PæãàÓ…ìWÜÚÊæ.

DWÝWÜÇæà A®æàPÜÃÜá ±ÜãÃæçԨݪÃæ. ÊÜáPÜRÙÜ PÝÂí±…®ÜÆãÉ A®æàPÜ

ÊÜáPÜRÙÜá ÃæàwÁãà PÝ¿áìPÜÅÊÜá ¯ËáìÓÜáËPæ ÊÜáñÜᤠPÜí±ÜãÂoÃ…

ŸÙÜPæ PÜÈ£¨ÝªÃæ. C¨Üá ÖÜÚÛ¿á ÊÜáñÜᤠ®ÜWÜÃÜ¨Ü ¿ááÊÜg®ÜÃÜ ÓæàñÜáÊæ.

Ÿã©Pæãàpæ¿á ¿ááÊÜÊÜÞ®ÜÓܨÜÈÉ ®æ®Ü²®Ü ÃÜíWæãàÈ. BñܾËÍÝÌÓÜ,

G¨æ¿áá¹ºÔ ÊÜÞñÜ®ÝvÜáÊÜ ÓÝÊÜá¥ÜÂì ÊÜáñÜᤠñÜÊæã¾ÙÜX®Ü »ÝÊÜ®æWÜÙÜ®Üá°

ÊÜÂPܤ±ÜwÓÜáÊÜ Êæà©Pæ ®ÜÊÜᾫÜ̯.

±ÜÅ£QÅÁáWÜÙÜá

±ÜÅ£ ÍÜáPÜÅÊÝÃÜ ®ÜÊÜá¾ «Ü̯Àáí¨Ü ÊÝÃÜ¨Ü ±ÜÅ£QÅÁáWÜÙÜ "±ÜñÜŨÜÍÜì®Ü'

PÝ¿áìPÜÅÊÜá. ÓÜÊÜáá¨Ý¿á¨Ü ÓܨÜÓÜÂÃÜ ±ÜñÜÅWÜÙÜ K¨Üá. AÊÜÃÜá ¯àw¨Ü

ÓÜÆÖæWÜÙÜá, E±Ý¿áWÜÙÜá ÊÜáñÜᤠËÊÜáÍæìWÜÙÜ®Üá° PÝ¿áìPÜÅÊÜá

A¼Ê܃©œWæ ŸÙÜPæ. DWÝWÜÇæà 300PÜãR ÖæaÜác ±ÜÅ£QÅÁáWÜÙÜá Ÿí©¨æ.

PæàÙÜáWÜÃÜ PÜÊÜ®ÜWÜÙÜã A¨ÜÃÜÈÉÊæ. AÐærà AÆÉ, ÊÜá®æÊÜá®æ ÓÜÊæàì

ÊÜáãÆPÜ ÊÜáñÜᤠNDMC hæãñæ ÖÜÚÛWÜÃÜá ®ÜvæÓÜáÊÜ ÓÜ»æWÜÙÜÆãÉ

±ÜÅ£QÅÁá ÔWÜáñܤ¨æ. C¨ÜÃÜ ´ÜÈñÝíÍÜ ÊÜá×Ùæ ÊÜáñÜᤠ¿ááÊÜg®ÜÃÜ

BÃæãàWÜ嬆 ŸWæX®Ü WÜáqr®ÜÈÉ CvÜᣤ¨Üª ËÐÜ¿áWÜÙÜá ¸æÙÜQWæ ŸÃÜᣤÊæ

ÓܧÚà¿á ¸æÙæWÜÙÜ ¸æÇæ, ÊݱÝÃÜ ÊÜ×ÊÝoá ËÊÜÃÜWÜÙÜ®Üã° ®ÜÊÜá¾ «Ü̯

¹ñܤÄÓÜáñܤ¨æ. C¨ÜÄí¨Ü ÃæçñÜÃÜá ñÜÊÜá¾ Eñݳ¨Ü®æWÜÚWæ ÊÜÞÃÜáPÜpær¿áÈÉ

A¥ÜÊÝ ÊݱÝÃÜÓܧÄí¨Ü EñܤÊÜá¸æÇæ ±Üvæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂÊÝWÜáñܤ¨æ.

ÓÜÊÝÆáWÜÙÜá

ÓÜÊÜáá¨Ý¿á ÃæàwÁãà ±ÜÅÓÝÃÜPæR PÝ®Üã®Üá ¯¿áÊÜáWÜÙÜá ÖÝWÜã

±ÝŨæàÎPÜ Ëá£WÜڨܪÊÜâ. ¨Üá¸ÝÄ E±ÜPÜÃÜ| PæãÙÜÛÆá B¦ìPÜ ÓÜÊÜáÓæÂ.

B¨ÜÃÜã D GÇÝÉ ¯¿áÊÜáWÜÙÜá, ŸñÜvÜ®Ü G¨ÜáÄÔ ®ÜÊÜᾫÜ̯¿áá

ÖÜÚÛ¿á ÊÜáñÜᤠ¿ááÊÜPÜÃÜ A¼Ê܃©œ ÓÝ—ÓÜáñܤ ÊÜáá®Ü°væ¿ááñܤÇæà C¨æ.

John Anthony

Formerly Program coordinator,

HIV/AIDS. MYRADA Bangalore,

No 2, Service Road, Domlur layout,

Bangalore 560071

@ e-mail: an_jn@hotmail.com, jn.anthony@gmail.com

References

• Lakshmi. R., 2003, Community Radio gives India’s

Villagers a Voice - Officials Worry Local Stations may

Foment Unrest, The Washington Post, USA.

• Voices, 2002, Namma Dhwani : The Voices of our

Children

....................................

ÈàÓÝ Cíw¿á

LEISA

24 ÈàÓÝ Cíw¿á ËÍæàÐÜ ÓÜíbPæ 2 2009

G.GÊÜå….C ´‚èívæàÐÜ®…, ®Üí. 204, 100 μ‚àp… ÄíW…Ãæãàv…, ÊÜáãÃÜ®æà ´‚æàÓ… Ÿ®ÜÍÜíPÜÄ GÃÜvÜ®æà ¸ÝÉP…,

ÊÜáãÃÜ®æà Óæràh…, ¸æíWÜÙÜãÃÜá&560085, & CÊÜÄí¨Ü ±ÜÅPÜqñÜ.

http://india.leisa.info

More magazines by this user
Similar magazines