Raport kwartalny: Q1 2013 - Motoricus SA - HBZ

bankier.pl

Raport kwartalny: Q1 2013 - Motoricus SA - HBZ

Raport kwartalny: Q1 2013


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

Motoricus S.A. Spółka Akcyjna

Raport kwartalny

Za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 roku

Spis treści:

1. Podstawowe informacje o Spółce.

2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta.

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe.

4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe.

5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte

wyniki finansowe oraz komentarz Zarządu w zakresie prognoz finansowych.

6. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej

działalności.

2


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

1. Podstawowe informacje o Spółce

Nazwa (firma): Motoricus Spółka Akcyjna

Kraj:

Polska

Siedziba:

Warszawa

Adres:

ul. Wał Miedzeszyński 438, 03-994 Warszawa

Numer KRS: 0000315994

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP: 9522057653

REGON: 141582671

Telefon: +48 22 514-02-80

Fax.: +48 22 77-666-77

Poczta elektroniczna: ri@motoricus-sa.pl

Strona internetowa: www.motoricus-sa.pl

Zarząd w raportowanym okresie:

Witold Janusz Gazda - Prezes Zarządu

Katarzyna Górska – Członek Zarządu

Andrzej Wojno – Członek Zarządu

Rada Nadzorcza w raportowanym okresie:

Jarosław Marczewski

Vishnu Mirpuri

Arkadiusz Bogdan

Krzysztof Dziedzic

Tomasz Litwiniuk

Kapitał Zakładowy:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 020 000,00 zł i dzieli się na:

1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 0000001 do 1400000,

o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,

1.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 0000001 do 1400000,

o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,

40.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 00001 do 40000, o wartości

nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,

200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 200000, o wartości

nominalnej 0,50 gr za każdą akcję,

13.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 00000001 do 13000000,

o wartości nominalnej 0,50 gr za każdą akcję.

3


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

Spółka Motoricus S.A. została utworzona na podstawie aktu notarialnego w Kancelarii

Notarialnej Krzysztofa Buka w Warszawie w dniu 3 października 2008 roku. Emitent został

zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego, postanowieniem z dnia 21 października 2008 roku. Kapitał zakładowy w dniu

rejestracji wynosił 1.420.000 zł.

Struktura akcjonariatu

Na dzień 14.05.2013 r. zarejestrowanych było 16.040.000 szt. akcji Spółki, z czego

13.000.000 akcji, będących w posiadaniu akcjonariuszy Perdi Ltd. oraz Xaralax Ltd., nie

zostało wprowadzonych do obrotu na rynku NewConnect. Poniższa tabela przedstawia

strukturę akcjonariatu Emitenta według jego wiedzy, ze wskazaniem akcjonariuszy

posiadających co najmniej 5% głosów na Walnych Zgromadzeniu w dniu 14.05.2013 r.

Akcjonariat Spółki na dzień 14.05.2013 r.

Akcjonariusz Liczba akcji Udział w

kapitale

zakładowym

Liczba głosów Liczba głosów na

Walnym

Zgromadzeniu

Perdi Ltd. 11 830 000 73,75% 11 830 000 73,75%

Xaralax Ltd. 1 170 000 7,29% 1 170 000 7,29%

G Funds&Capital LLC 920 000 5,74% 920 000 5,74%

Pozostali 2 120 000 13,22% 2 120 000 13,22%

Razem 16 040 000 100,00% 16 040 000 100,00%

4


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

2. Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Emitenta

Struktura Grupy Kapitałowej Motoricus S.A.

Skład Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień 31.03.2013 r. przedstawia poniższy schemat.

Powyższy schemat przedstawia udział w kapitale zakładowym spółek oraz udział w liczbie

głosów na zgromadzeniu wspólników.

W pierwszym kwartale 2013 r. spółki zależne Motoricus Motosport Sp. z o.o. oraz

HBZ Sp. z o.o. nie podlegały konsolidacji, gdyż zgodnie z przyjęta polityką rachunkowości

Grupy Kapitałowej Motoricus S.A., konsolidacji nie podlegają spółki zależne i współzależne,

których suma bilansowa oraz wartość przychodów jest niższa niż 5% od łącznej sumy

bilansowej oraz sumy przychodów wszystkich jednostek Grupy Kapitałowej.

Przedmiot działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej.

Motoricus S.A. sprawuje rolę zarządzającą w Grupie Kapitałowej, natomiast działalność

operacyjna prowadzona jest przez wyspecjalizowane spółki z Grupy. Podstawowym

przedmiotem działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Motoricus S.A. jest

działalność w branży motoryzacyjnej oraz działalność agencji marketingowej i poligraficznej.

Działalność branży motoryzacyjnej polegała na prowadzeniu sprzedaży detalicznej oraz

hurtowej akcesoriów samochodowych, ze szczególnym uwzględnieniem opon oraz felg

samochodowych. W ramach Grupy budowana jest również sieć franchisingowa – sieć

detaliczna punktów obsługi pojazdów.

Misją Spółki jest połączenie platform on-line z tradycyjnym serwisem obsługi klienta.

Połączenie platform ma na celu stworzenie rozwiązań zaspokajających w sposób

kompleksowy potrzeby klientów Spółki.

5


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

Głównym założeniem koncepcji działalności Grupy jest stworzenie systemu dystrybucyjnego,

w którym:

• Aaltonen Sp. z o.o. odpowiada za zakupy, obsługę logistyczną, dystrybucje na rzecz

spółek w Grupie jak również dla zewnętrznych klientów hurtowych.

Motoricus.com Sp. z o.o. prowadzi sprzedaż artykułów motoryzacyjnych w oparciu

o własne sklepy internetowe oraz zewnętrzne systemy afiliacyjne. Klienci pozyskani

poprzez platformy internetowe mogą być obsługiwani w sieci pod marką

Motoricus.com. Spółka opiera swą sprzedaż o w pełni zintegrowaną obsługę

logistyczną Aaltonen Sp. z o.o.

Motoricus Service Sp. z o.o. odpowiada za budowę sieci serwisów mechanicznych na

terenie całego kraju. Specjalizacją serwisów jest obsługa mechaniczna samochodów

typu Fast Fit, przy czym klienci, z którymi został nawiązany kontakt poprzez sklepy

internetowe, mogą odebrać akcesoria oraz otrzymać profesjonalną obsługę

mechaniczną w punktach sieci.

Drugim filarem Grupy Motoricus są spółki Grist99 Sp. z o.o. (poligrafia) oraz HBZ Sp. z o.o.

(agencja internetowa). Wiedza i doświadczenie wypracowane przez obie spółki

wykorzystywana jest przez pozostałe spółki z Grupy, które działają w branży motoryzacyjnej.

3. Wybrane jednostkowe dane finansowe

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane dane finansowe spółki Motoricus S.A. za pierwszy

kwartał 2013 roku łącznie z danymi porównywalnymi za analogiczny kwartał poprzedniego

roku obrotowego.

Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Bilansu w PLN

Wyszczególnienie 31.03.2013 31.03.2012

Aktywa trwałe 5 555 362,47 9 717 167,74

Aktywa obrotowe 474 411,54 378 194,71

Aktywa razem 6 029 774,01 10 095 362,45

Należności długoterminowe - -

Należności krótkoterminowe 435 977,81 366 490,51

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2 329,13 9 714,41

Kapitał własny 5 734 795,72 9 686 334,52

Kapitał podstawowy 8 020 000,00 8 020 000,00

Zobowiązania długoterminowe - -

Zobowiązania krótkoterminowe 267 780,71 377 375,35

Widoczna na zakończenie pierwszego kwartału 2013 r. zmiana wartości aktywów trwałych

oraz kapitałów własnych była w głównej mierze wynikiem dokonanego odpisu z tytułu utraty

wartości firmy spółki zależnej Grist 99 Sp. z o.o. w wysokości 4 mln zł. Spółka informowała

o przedmiotowym odpisie w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 13 maja 2013 r. Wysokość

6


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

odpisu jest wynikiem ostrożnego podejścia Zarządu Spółki do szacowania posiadanych przez

Grupę aktywów.

Wybrane dane finansowe z Jednostkowego Rachunku Zysków i Strat w PLN

Wyszczególnienie

2013 2012

od 01-01-2013

od 01-01-2012

do 31-03-2013

do 31-03-2012

Amortyzacja 19 936,89 28 175,85

Przychody netto ze sprzedaży 253 786,45 348 263,50

Koszty działalności

214 687,92 295 938,18

operacyjnej – bez

amortyzacji

Zysk/strata ze sprzedaży 19 161,64 24 149,47

Pozostałe przychody

172 387,86 -

operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 171 832,81 -

Zysk/strata z działalności

19 716,69 24 149,47

operacyjnej

Przychody finansowe 0,13 -63,33

Koszty finansowe 1 068,68 1 410,47

Zysk/strata brutto 18 648,14 22 675,67

Zysk/strata netto 18 113,14 10 445,67

4. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

Poniżej zaprezentowane zostały wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy

Kapitałowej Motoricus S.A. za pierwszy kwartał 2013 roku łącznie z danymi porównywalnymi

za analogiczny kwartał poprzedniego roku obrotowego.

Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Bilansu w PLN

Wyszczególnienie 31.03.2013 31.03.2012

Aktywa trwałe 9 057 491,41 12 934 494,79

Aktywa obrotowe 23 889 371,75 27 904 318,60

Aktywa razem 32 946 863,16 40 838 813,39

Należności długoterminowe - -

Należności krótkoterminowe 8 664 252,78 9 685 642,53

Zapasy 14 199 629,26 16 082 626,99

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 783 421,29 1 940 637,66

Kapitał własny 4 968 761,70 10 639 843,55

Kapitał podstawowy 8 020 000,00 8 020 000,00

Zobowiązania długoterminowe 707 687,56 577 815,49

Zobowiązania krótkoterminowe 24 064 297,52 26 068 409,90

7


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

Widoczna na zakończenie pierwszego kwartału 2013 r. zmiana wartości aktywów trwałych

oraz kapitałów własnych była w głównej mierze wynikiem dokonanego odpisu z tytułu utraty

wartości firmy spółki zależnej Grist 99 Sp. z o.o. w wysokości 4 mln zł. Spółka informowała

o przedmiotowym odpisie w raporcie bieżącym nr 7/2013 z dnia 13 maja 2013 r. Wysokość

odpisu jest wynikiem ostrożnego podejścia Zarządu Spółki do szacowania posiadanych przez

Grupę aktywów.

Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Rachunku Zysków i Strat w PLN

Wyszczególnienie

2013 2012

od 01-01-2013

od 01-01-2012

do 31-03-2013

do 31-03-2012

Amortyzacja 405 554,42 301 046,17

Przychody netto ze

9 979 036,51 12 622 461,79

sprzedaży

Koszty działalności

10 828 247,62 12 405 716,89

operacyjnej bez

amortyzacji

Zysk/strata ze

- 1 254 765,53 -84 301,27

sprzedaży

Pozostałe przychody

390 926,54 7 429,10

operacyjne

Pozostałe koszty

338 695,54 135 794,00

operacyjne

Zysk/strata z

- 1 202 534,53 -212 666,17

działalności

operacyjnej

Przychody finansowe 2 523,85 1 133,13

Koszty finansowe 97 670,90 87 156,48

Zysk/strata brutto - 1 204 980,95 -263 967,67

Zysk/strata netto - 1 201 855,42 -320 368,65

8


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

Zestawienie skonsolidowanych przychodów i zysku netto Spółki w pierwszym kwartale

2012 i 2013 r. w PLN

Analiza rentowności w pierwszym kwartale 2012 i 2013 roku

Q1 2013 Q1 2012

Rentowność netto ze sprzedaży - 12,57% -0,67%

Rentowność EBIT - 12,05% -1,68%

Rentowność EBITDA - 8,51% 0,70%

Rentowność netto - 12,04% -2,54%

Rentowność aktywów (ROA) - 3,65% -0,78%

Rentowność kapitałów własnych (ROE) - 24,19% -3,01%

Rentowność netto ze sprzedaży

Rentowność EBIT

Rentowność EBITDA

Rentowność netto

Rentowność aktywów (ROA)

Rentowność kapitałów własnych (ROE)

zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży

EBIT/przychody ze sprzedaży

EBITDA/przychody ze sprzedaży

zysk netto/przychody ze sprzedaży

zysk netto/aktywa

zysk netto/kapitał własny

Spadek przychodów w pierwszym kwartale 2013 r. w stosunku do analogicznego okresu roku

2012 spowodowany był przede wszystkim niekorzystną sytuacją rynkową, co spowodowało

obniżenie marż, a tym samym rentowności Spółki. Ponadto istotnym czynnikiem mającym

wpływ na wyniki Spółki było przesunięcie sezonu wymiany opon w związku przedłużającą się

zimą.

9


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

Cykl kapitału obrotowego netto w pierwszym kwartale 2012 i 2013 roku

Q1 2013 Q1 2012

Cykl zapasów w dniach 144 139

Cykl należności w dniach 78 70

Cykl zobowiązań w dniach 217 188

Cykl konwersji gotówki w dniach 5 21

Cykl zapasów w dniach

Cykl należności w dniach

Cykl zobowiązań w dniach

Cykl konwersji gotówki

(zapasy * 90)/przychody ze sprzedaży towarów i materiałów

(należności krótkoterminowe * 90)/przychody ze sprzedaży

(zobowiązania krótkoterminowe * 90)/przychody ze sprzedaży

cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań w dniach

Cykl zapasów oraz cykl należności w pierwszym kwartale 2013 r. nieznacznie wzrosły

w porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku w wyniku spadku sprzedaży.

Spadek sprzedaży spowodował również wzrost wskaźnika cyklu zobowiązań pomimo

zmniejszenia zobowiązań krótkoterminowych o 2 mln zł. W wyniku powyższych zmian cykl

konwersji gotówki uległ istotnemu skróceniu z 21 do 5 dni.

Analiza płynności w pierwszym kwartale 2012 i 2013 roku

Q1 2013 Q1 2012

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej 0,99 1,07

Wskaźnik płynności przyspieszonej 0,40 0,45

Wskaźnik płynności gotówkowej 0,03 0,07

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej

Wskaźnik płynności przyspieszonej

Wskaźnik płynności gotówkowej

aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe

(aktywa obrotowe - zapasy)/zobowiązania krótkoterminowe

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne/zobowiązania

krótkoterminowe

Wskaźniki płynności w przedstawionych okresach kształtowały się na zbliżonych poziomach

w wyniku równoczesnego obniżenia wartości poszczególnych pozycji aktywów obrotowych

do zobowiązań krótkoterminowych w pierwszym kwartale 2013 r.

Struktura kapitału na koniec pierwszego kwartału 2012 i 2013 roku

Q1 2013 Q1 2012

Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku 0,15 0,26

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0,75 0,65

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 4,99 2,50

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0,14 0,05

10


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w

finansowaniu majątku

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

kapitał własny/całość aktywów

(zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/aktywa

razem

(zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe)/kapitał

własny

zobowiązania długoterminowe/kapitał własny

Wskaźnik udziałów kapitałów własnych w finansowaniu majątku uległ obniżeniu

w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. Pozostałe wskaźniki uległy zwiększeniu,

w szczególności wskaźnik zadłużenia kapitału własnego. Na wszystkie powyższe zmiany

wskaźników główny i decydujący wpływ miało dokonanie odpisu z tytułu utraty wartości

firmy.

5. Komentarz Zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte

wyniki finansowe oraz komentarz Zarządu w zakresie prognoz finansowych

W pierwszym kwartale 2013 r. strategicznym celem Spółki były prace nad zakończeniem

wdrożenia nowego systemu EPR oraz E-commerce. W styczniu 2013 r. Spółka rozpoczęła

pracę na nowym systemie ERP. Również w tym samym czasie uruchomiona została nowa

platforma E-commerce, która ma na celu zautomatyzowanie procesów sprzedażowologistycznych.

Rozpoczęcie pracy zespołów spółek zależnych na nowo wdrożonych systemach EPR oraz E-

commerce (projekty dofinansowane z pozyskanych środków w ramach działań PO IG PARP)

wymagało wielu zmian organizacyjnych oraz poniesienia dodatkowych nakładów, które

przyczyniły się do zwiększenia kosztów, głównie kosztów usług obcych.

W opinii Zarządu Spółki optymalizacja tych procesów będzie stanowić istotną przewagę

konkurencyjną Spółki w najbliższych latach, m.in. zastąpienie poprzedniego systemu ERP

w ocenie Zarządu Spółki w znaczny sposób wpłynie na efektywność realizowanych działań

operacyjnych.

Na osiągnięte przez Grupę Kapitałową wyniki miał również bardzo istotny wpływ spadek

popytu spowodowany zarówno przedłużającym się okresem zimowym, jaki i obserwowanym

przez Zarząd Spółki zmniejszeniem popytu na rynku. Jednakże pomimo wartościowego

spadku przychodów ze sprzedaży Grupy do poziomu 79% obrotów z zeszłego roku

w analogicznym okresie, jej udział w rynku wzrósł. Spadek popytu na rynku polskim odczuli

zarówno producenci jak i dystrybutorzy opon. Zgodnie z danymi głównych producentów

opon spadek sprzedaży od producentów do dystrybutorów w pierwszym kwartale 2013

w stosunku do pierwszego kwartału 2012 wyniósł ponad 30%, a szacunki dot. sprzedaży do

użytkowników końcowych wskazują na spadek popytu ponad 50%.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów

Opon i Gumy (ETRMA) w pierwszym kwartale znacząco spadł wolumen sprzedaży opon na

wymianę w stosunku do analogicznego okresu 2012 r. Największy spadek zanotowano

w zakresie opon do samochodów osobowych i opon motocyklowych, których sprzedaż uległa

zmniejszeniu odpowiednio z 53,2 milionów sztuk do 45,6 milionów (tj. o około 12%) oraz

z 3,1 milionów sztuk do 2,7 milionów (tj. o około 13%). Jako główne powody wskazanych

wyżej spadków wskazano długą i ostrą zimę 2013 r., co spowodowało opóźnienie

11


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

w rozpoczęciu sezonu letniej wymiany opon. Ponadto według ETRMA na opisaną wyżej

sytuację miały także wpływ problemy gospodarcze w Europie.

Należy nadmienić, iż w związku z rynkową sytuacją Zarząd Spółki podjął działania

restrukturyzacyjne, mające na celu obniżenie kosztów stałych Grupy w dłuższym horyzoncie,

a pozytywne aspekty działań restrukturyzacyjnych powinny być już widoczne w danych

finansowych za drugi kwartał 2013 r.

Emitent nie przekazywał do publicznej wiadomości prognoz wyników finansowych na 2013 r.

6. Komentarz Zarządu na temat aktywności Emitenta w obszarze rozwoju prowadzonej

działalności

W pierwszym kwartale 2013 r. prowadzone były m.in. prace w ramach wdrożeń systemów

integrujących procesy biznesowe, działania restrukturyzacyjne mające na celu obniżenie

kosztów stałych, działania mające na celu rozwój działalności eksportowej Grupy oraz

działania związane z dalszym rozwojem sieci serwisów samochodowych.

Rozwój oprogramowania

W pierwszym kwartale 2013 r. spółki zależne Aaltonen Sp. z o.o. oraz Motoricus.com Sp.

z o.o. kontynuowały proces wdrażania systemów integrujących procesy biznesowe, na które

Grupa otrzymała dofinansowanie z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W poprzednim kwartale

Aaltonen Sp. z o.o. przeprowadziła pierwszą część implementacji systemu ERP, druga część

natomiast planowana jest na drugi kwartał 2013 r. Ponadto uzyskano również certyfikat

systemu ERP i narzędzia podpisu kwalifikowanego oraz przeprowadzono szkolenie

administratorów systemu. Natomiast spółka Motoricus.com Sp. z o.o. w ramach

implementacji platformy B2B wdrożyła jej kolejny element, jakim jest moduł współpracy

z siecią franchisingową. Wykonano też prace w zakresie integracji wspomnianego wyżej

modułu z innymi systemami partnerów oraz przeprowadzono szkolenie z obsługi tego

modułu.

Zakończenie projektów planowane jest na koniec drugiego kwartału 2013 r. Łączna wartość

projektów wynosi 3.175.450 zł – w zakresie spółki Aaltonen Sp. z o.o. kwota 1.782.000 zł,

z czego dofinansowanie to 886.750 zł, w zakresie spółki Motoricus.com Sp. z o.o. kwota

1.393.450 zł, z czego dofinansowanie to 666 169,97 zł (o czym Spółka informowała m.in.

w raportach z 26 kwietnia oraz 24 sierpnia 2011 r.).

Działania restrukturyzacyjne

W pierwszym kwartale 2013 r. można było zaobserwować dalszy spadek sprzedaży

asortymentu, w tym opon do użytkowników końcowych. W związki z przedłużającym się

trendem spadkowym Zarząd Spółki podjął działania restrukturyzacyjne mające na celu

obniżenie kosztów stałych Grupy. Obniżeniu poziomu kosztów sprzyjać będzie również

12


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

wprowadzenie nowego systemu ERP oraz E-commerce, które umożliwią zwiększenie

efektywności działalności bez zmniejszania skali działalności Spółki.

Działania w zakresie zwiększenia sprzedaży i rozwoju sieci serwisów

1) Paszport do eksportu

W dniu 3 stycznia 2013 r. Zarząd Spółki powziął wiadomość o przyznaniu Spółce

dofinansowania na realizację projektu „Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez Motoricus

S.A.” w ramach działania 6.1 „Paszport do eksportu”. W marcu 2013 r. Spółka podpisała

z Państwową Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę na dofinansowanie projektu

o całkowitej kwocie 399.307,00 zł. Łącza kwota dofinansowania wynosi 202.893,50 zł,

co stanowi 50,81% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Planowany termin realizacji

projektu: styczeń 2013 – grudzień 2013. Pod koniec pierwszego kwartału 2013 r. Spółka

wystąpiła do Regionalnej Instytucji Finansującej z wnioskiem o wypłatę zaliczki w ramach

programu.

2) Program „Samochód marzeń – kup i zrób”

W pierwszym kwartale 2013 roku na antenie TVN Turbo rozpoczęła się emisja kolejnej, już III

serii programu „Samochód marzeń – kup i zrób”. Audycja ta cieszyła się bardzo dużą

popularnością wśród widzów, dlatego też Spółka wspólnie z telewizją TVN zdecydowała się

na emisję następnego sezonu programu. Aby odpowiednio przygotować się do kolejnej serii

programu, w serwisie Motoricus.com - partnera programu, jury w skład którego wchodził

m.in. pracownik Motoricus Service Sp. z o.o. oraz prowadzący program Pan Adam Klimek,

zorganizowała konkurs, który miał na celu wybór zgłoszonych do programu pojazdów.

Z blisko ośmiu tysięcy zgłoszeń wyselekcjonowano kilkadziesiąt samochodów, z których

ostatecznie wybranych zostało 14 pojazdów. Powyższe potwierdza szerokie zainteresowanie

projektem realizowanym w ramach Grupy Kapitałowej Motoricus S.A.

3) Sieć serwisów samochodowych

Grupa Motoricus S.A., poprzez spółkę zależną Motoricus Service Sp. z o.o., posiada obecnie

sieć 33 serwisów samochodowych działających pod marką Motoricus. W pierwszym kwartale

2013 r. liczba serwisów pozostała na niezmienionym poziomie w stosunku do poprzedniego

kwartału. W przedmiotowym okresie trwały prace w zakresie wdrożenia modułu współpracy

z siecią franchisingową platformy B2B, implementowaną przez Motoricus.com Sp. z o.o.

Wykonano m.in prace w zakresie integracji modułu z innymi systemami partnerów oraz

przeprowadzono szkolenie z jego obsługi. Wprowadzenie platformy B2B znacząco uprości

współpracę z siecią franchisingową co powinno przyspieszyć dalszy rozwój sieci serwisów

partnerskich.

13


Motoricus S.A.

Raport kwartalny: Q1 2013

Liczba serwisów własnych i stacji partnerskich Grupy Motoricus S.A.

Witold Gazda

Prezes Zarządu

Motoricus S.A.

Katarzyna Górska

Członek Zarządu

Motoricus S.A.

14

More magazines by this user
Similar magazines