Views
4 years ago

Download PDF version of article - eFOCUS

Download PDF version of article - eFOCUS

Download PDF version of article -

trendy / stratégie Moderná podniková architektúra a jej úloha v riadení rozvoja IT Roman Vransky roman.vransky@capgemini.com Výsledkom extenzívneho rozvoja podnikových informačných systémov v posledných desiatich rokoch je často veľmi komplexné, nákladné a ťažko riaditeľné portfólio aplikácii. Či už príčinou tohto stavu bolo decentralizované rozhodovanie, alebo rozličné taktické opatrenia v minulosti, realita je neúprosná – rýchla a efektívna odpoveď na nové podnikateľské požiadavky začína byť čoraz väčším problémom. Ukazuje sa, že dobre zvládnutá podniková architektúra (Enterprise Architecture) má v riadení ďalšieho rozvoja IT podniku nezastupiteľnú úlohu. KĽÚČOVÉ PROBLÉMY ROZVOJA IT V súčasnosti sú IT oddelenia vy - stavené značnému tlaku zo strany top manažmentu. Ten je nespokojný so súčasnou výkonnosťou IT oddelení, keďže mu nie sú jasné biznis prínosy generované IT oddelením. Stále existuje príliš veľa projektov, ktoré nedodali očakávané prínosy alebo boli predčasne ukončené. IT vykazuje veľmi vysoké prevádzkové náklady a nedokáže sa vysporiadať s očakávanými biznis zmenami bez ďalšieho zvyšovania nákladov. A pli - kačná architektúra je často he te ro - génna, obsahuje veľmi veľa sa mo - statných aplikácii (aplikačné silá) a vykazuje nízku úroveň štan dar di - zácie. Tieto symptómy dopĺňajú tra di č - né slabiny podnikov v oblasti infor - mačnej bezpečnosti, napr. v oblasti sprá vy identít a prístupov. Ako sa vy spo riadať s týmito problémami a efek tívne riadiť rozvoj podni ko vé - ho IT? ARCHITEKTÚRNY POHĽAD Jediným spoľahlivým prístupom k riadeniu ďalšieho rozvoja IT je „ar - chitektúrny“, t. j. realizácia roz hod - nutí na základe architektúry. Archi - tektúra poskytuje štruktúro vaný po - hľad na jednotlivé aspekty IT a pod - poruje rozhodovanie o nových, resp. optimalizácii existujúcich IT riešení. Potrebu architektúry možno zdôvodniť takto: Pomáha transformovať IT na skutočného podporovateľa biznis stra tégie – prepája biznis požiadavky s najvhodnejšou ponukou IT riešení. Poskytuje väčšiu flexibilitu pre biznis ako aj IT, usilujúc sa o vy vá - ženie často protichodných požiadaviek biznisu. Umožňuje lepšie riadiť komplexitu prostredia, znižovať riziká a po má - hať celkovému rozhodovacie mu procesu. HODNOTA ARCHITEKTÚRY Architektúra sa nesmie chápať ako nejaké „akademické cvičenie“, ale ako nástroj, ktorý pri vhodnom používaní dokáže pridávať hodnotu biznisu. Existuje niekoľko spôsobov, ako demonštrovať túto pridanú hodnotu – a to buď prostredníctvom zní - ženia nákladov, alebo cez zvyšova nie hodnoty, resp. konkurencie schop - nosti podniku. Niektoré prínosy architektúrneho prístupu sú pomerne ľahko kvantifikovateľné, niektoré zas prinášajú len subjektívne oceniteľné prínosy: Zníženie projektových rizík redukciou prekročenia paramet rov projektu (náklady a čas) pro stred - níctvom lepšieho poro zu menia kontextu riešenia a po ten ciálnym problémom ešte pred začiatkom dizajnu riešenia. Zlepšenie úspešnosti projektov demonštrované kvalitou riešenia a jeho súladom so strategickými zá mermi biznisu, ako aj s o ča ká - eFOCUS 3/2008 51

Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Download PDF version of article - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Download PDF Version - UNESCO Islamabad
Download PDF of Exhibit - SGI-USA
Pdf download Girl Walks Out of a Bar: A Memoir Full version
[+][PDF] TOP TREND National Geographic Kids Bird Guide of North America, Second Edition (Science Nature) [DOWNLOAD]
[PDF] DOWNLOAD International Business: The Challenges of Globalization FOR IPAD - BY John J. Wild
[+]The best book of the month Pizza on the Grill Expanded [DOWNLOAD]
[+][PDF] TOP TREND An Embarrassment of Mangoes: A Caribbean Interlude [DOWNLOAD]
[+][PDF] TOP TREND White-Collar Sweatshop: The Deterioration of Work and Its Rewards in Corporate America [DOWNLOAD]
Čítať celý článok [PDF] - eFOCUS
Stiahnite si PDF verziu článku - eFOCUS
Download article (PDF) - Kinoton
Download article (PDF) - Kinoton
DOWNLOAD The Architecture of Happiness (Vintage International) (Download Ebook)