06.04.2014 Views

pobierz - Wodan

pobierz - Wodan

pobierz - Wodan

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Roto Patio 6080

System okuć harmonijkowo-przesuwnych

Instrukcja montażu

do wszystkich systemów Patio 6080

grudzień 2008


Roto Patio 6080

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.

Wał Miedzeszyński 402, 03-994 Warszawa

tel.: (0-22) 567 09 00 do (-04), fax (0-22) 567 09 09

e-mail: info.pl@roto-frank.com, www.roto.pl

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji zostały

opracowane i sprawdzone z należytą starannością. Postęp

techniczny, zmieniające się prawodawstwo, jak również

– nie bez znaczenia – czynnik czasu prowadzą nieuchronnie

do zmian. Z tego powodu zrozumiałe jest, że nie możemy

w sposób nieograniczony gwarantować kompletności

i prawdziwości zgromadzonych w tej instrukcji informacji.

Wszelkie prawa, a w szczególności prawo do powielania

i kolportażu zastrzeżone.

Plansza poglądowa jako załącznik

W kieszeni na końcu zeszytu znajduje się plansza

poglądowa z pionowymi i poziomymi przekrojami do

drewna i do PVC. W przypadku braku planszy, prosimy

o osobne zamówienie. Instrukcja i plansza są dostępne

również w wersji elektronicznej jako pliki pdf.

Inna dokumentacja do Patio 6080 na zamówienie.

Strona • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Spis treści

Roto Patio 6080 4

Wytyczne dotyczące odpowiedzialności za produkt 4

Informacje ogólne 6

Opis ogólny okucia 7

Możliwości połączeń 7

Zestawienie elementów okucia 8

Roto Patio 6080 8

Zestawienie schematów 8

Zestawienie elementów okucia (na przykładzie schematu 431) 9

Wykaz artykułów 10

Wykaz systemów profili 12

Montaż 14

Płytka wiertarska 14

Opis urządzenia 14

Zastosowanie płytki wiertarskiej 15

Wiercenie otworów pod zawias na skrzydle / ościeżnicy 16

Zawias na ościeżnicy 16/50 lub 21/50 i zawias na skrzydle 20/50 lub 30/40 16

Zawias na ościeżnicy 16/50 lub 21/50 i zawias na skrzydle 20/50 lub 30/50 17

Zawias na ościeżnicy 16/54 i zawias na skrzydle 20/54 lub 30/54 18

Wiercenie otworów pod zawieszenie wózka 19

Montaż 20

Wspornik zawiasu na ościeżnicy i zawias 20

Wspornik zawiasu na skrzydle i zawias 21

Zawieszenie wózka 22

Rolki mocujące – szyna jezdna i prowadnica 23

Zawieszenie wózka z rolką prowadzącą / zakładanie skrzydeł 25

Regulacja 26

Zdejmowanie 27

Niski próg Komfort – ościeżnica 28

Zaczepy na niskim progu Komfort 29

Listwa uszczelniająca do niskiego progu Komfort 30

Niski próg Komfort, wersja ze skrzydłem rozwierno-uchylnym Roto NT 31

Stabilizator skrzydeł 32

Przytrzymywacz skrzydeł 33

Wskazówki 34

Wypieranie szyb 34

Długość prowadnicy / szyny jezdnej 34

Elementy okucia obwiedniowego 35

Obsługa 36

Obsługa – otwieranie drzwi harmonijkowo-przesuwnych 36

Objaśnienie skrótów 36

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona


Roto Patio 6080

Odpowiedzialność produktowa

Okucia do skrzydeł okien i drzwi balkonowych przesuwnych.

Zgodnie z zawartymi w Ustawie o ogólnym

bezpieczeństwie produktów zobowiązaniami

dot. odpowiedzialności producenta za swoje

produkty (§ 4 Ustawy o ogólnym

bezpieczeństwie produktów) należy

stosować się do następujących zaleceń

odnośnie okuć przesuwnych do skrzydeł

okiennych i drzwi balkonowych.

Nieprzestrzeganie zaleceń zwalnia

producenta z jego zobowiązań.

1. Informacja o produkcie

i zastosowanie zgodne

z przeznaczeniem

Okucia przesuwne w rozumieniu tej definicji

to okucia do przesuwnych skrzydeł drzwi

balkonowych i okien stosowanych

przeważnie jako oszklone zamknięcia

zewnętrzne. W kombinacji ze skrzydłami

przesuwnymi mogą występować stałe

ścianki i/lub dalsze skrzydła, np. skrzydło

rozwierne do mycia w jednym elemencie.

Wyposażone w tego rodzaju okucia skrzydła

mogą być:

• przesuwne,

• unośne i przesuwne,

• uchylne i przesuwne,

• unośne, uchylne i przesuwne,

• równolegle odstawne i przesuwne,

• uchylne, równolegle odstawne

i przesuwne

Okucia przesuwne znajdują zastosowanie w

pionowo wbudowanych oknach i skrzdłach

drzwi balkonowych z drewna, PVC,

aluminium lub stali oraz odpowiedniej

kombinacji tych materiałów. Okucia

przesuwne w rozumieniu tej definicji

wyposażone są w mechanizm rglujący,

łączący skrzydło przesuwne z ościeżnicą, jak

również w rolki jezdne, umieszczone na

dolnym poziomym ramieniu skrzydła

przesuwnego. Dodatkowo również mogą

być wyposażone w nożyce uchylające

skrzydło i mechanizmy podnoszące lub do

przesuwu równoległego skrzydła. Przy

pomocy okuć skrzydła są zamykane,

przemieszczane do odpowiednich pozycji

wietrzenia oraz przesuwane na bok.

Inne niż ww. sposoby otwierania nie

odpowiadają użyciu zgodnemu

z przeznaczeniem. Okna i drzwi balkonowe

antywyważeniowe, odporne na wilgoć oraz

przeznaczone do środowiska z substancjami

agresywnymi lub obecnymi w powietrzu

czynnikami przyśpieszającymi korozję,

wymagają stosowania okuć specjalnych.

Otwarte okna i drzwi balkonowe pełnią

jedynie funkcję osłaniającą i nie spełniają

wymogów odnośnie szczelności

szczelinowej, ochrony przed zacinającym

deszczem, dźwiękoszczelności, izolacyjności

cieplnej i odporności antywyważeniowej.

Przy silnym wietrze lub przeciągu skrzydła

drzwi balkonowych i okien muszą być

zamknięte i zaryglowane. Wiatr i przeciąg

w rozumieniu tej definicji ma miejsce, gdy

skrzydła okien lub drzwi balkonowych

znajdujące się w jednej z pozycji otwarcia

przemieszczają się lub zamykają w sposób

niekontrolowany pod wpływem ciśnienia

lub ruchu powietrza. Zablokowanie skrzydeł

w pozycji otwarcia możliwe jest tylko przy

zastosowaniu dodatkowych okuć

pozycjonujących.

Odporność na napór wiatru w pozycji

zamkniętej i zaryglowanej zależna jest od

konstrukcji skrzydeł okien i drzwi

balkonowych. Jeśli wymagana jest

odporność na napór wiatru zgodnie

z DIN EN 12210 (w szczególności badanie

nacisku p3), konieczne jest w odniesieniu

do danejkonstrukcji i materiału okna

wprowadzenie specjalnego zestawu okuć.

Generalnie okucia przesuwne spełniają

wymogi mieszkań bez barier zgodnie

z DIN 18025. W tym przypadku konieczne

są jednakże odpowiednie zestawy okuć

i specjalny sposób montażu skrzydeł okien

i drzwi balkonowch.

2. Użycie niezgodne z przeznaczeniem

Użycie nieprawidłowe – czyli użycie produktu

niezgodne przeznaczeniem – okuć

przesuwnch do skrzydeł drzwi balkonowych

i okien ma miejsce przede wszystkim:

• jeśli w obszar działania okna między

ościeżnicę i skrzydło wprowadzone

zostaną przeszkody blokujące jego

prawidłowe użytkowanie,

• jeśli na okna lub skrzydła drzwi

balkonowych działają dodatkowe

obciążenia,

• jeśli podczas zamykania skrzydeł okien

lub drzwi balkonowych dojdzie do

włożenia ręki pomiędzy ościeżnicę

i skrzydło lub jeśli w tym obszarze

znajdzie się osoba lub jej część ciała.

3. Odpowiedzialność / wyłączenie

odpowiedzialności

Okucie jako całość może składać się jedynie

z elementów systemu Roto. Wyłączenie odpowiedzialności

następuje w przypadku

nieprawidłowo przeprowadzonego montażu

okucia i/lub przy użyciu nieoryginalnych ew.

niezatwierdzonych przez Roto elementów

wyposażenia systemu.

4. Zakresy stosowania

4.1 Maksymalne masy skrzydeł

i wymiary na wrębie

Podane poniżej maksymalne masy skrzydeł

poszczególnych rozwiązań technicznych

okuć nie mogą być przekroczone.

Maksymalna masa skrzydła ustalana jest na

podstawie elementu o najmniejszej

dopuszczalnej nośności. Podane zakresy

stosowania jak również miejsca montażu

elementów okuć są obowiązujące (patrz

następne strony)

4.2 Dobór elementów okucia

Przepisy producenta, dotyczące właściwego

doboru okuć (np. zastosowania klamek

zewnętrznych, kompletowania okuć do okien

i drzwi balkonowych antywyważeniowych)

są wiążące.

Strona • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


5. Konserwacja produktu

Istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa

elementy okucia należy przynajmniej raz w

roku kontrolować pod względem stabilności

mocowania i zużycia. W razie potrzeby

należy dokręcić wkręty mocujące lub

wymienić poszczególne elementy.

Ponadto przynajmniej raz w roku należy

przeprowadzić następujące prace konserwacyjne:

• smarowanie wszystkich elementów ruchomych

i miejsc ryglowania okuć przesuwnych

oraz sprawdzanie ich działania.

• dozwolone jest stosowanie tylko takich

środków czyszczących i konserwujących,

które w żaden sposób nie pogarszają

ochrony antykorozyjnej okuć.

Regulacja okuć, jak również wymiana części

okucia musi być przeprowadzana przez

wykwalifikowany personel.

Podczas konserwacji powierzchni okien

i drzwi balkonowych – np. podczas

lakierowania lub lazurowania – żadne

elementy okucia nie mogą zostać zamalowane

oraz muszą być zabezpieczone przed

ew. zanieczyszczeniami podczas tych prac.

5.1 Powłoka okuć

Elektrolitycznie naniesiona powłoka cynkowa

nie ulega uszkodzeniu w normalnych

warunkach mieszkaniowych, jeśli na

elementach okucia nie osadza się skroplina

lub jeśli pojawia się ona sporadycznie

i szybko wyscha.

By powłoka okuć zachowywała swe

właściwości przez długi czas i by uniknąć jej

korodowania, należy stosować się do

następujących zaleceń:

• okucia wzgl. wręby pod okucia muszą

mieć zapewniony dostęp powietrza,

szczególnie w okresie montażu, tak by

nie były one narażone na bezpośrednie

działanie wilgoci lub skropliny.

• nie dopuścić do osadzania się na

powierzchni okucia zanieczyszczeń

pochodzących z materiałów

budowlanych (pył z mat. budowlanych,

gipsu, cementu itp.).

• agresywne opary w obszarze wrębowym

( np. z kwasu mrówkowego lub

octowego, amoniaku, reakcji amin

i amoniaku, aldehydów, fenoli, kwasów

garbnikowych itp.) w reakcji z małą ilością

skropliny mogą prowadzić do szybkiej

korozji na elementach okucia.

W przypadku pojawienia się takich

agresywnych oparów należy zapewnić

odpowiednie wietrzenie obszarów

wrębowych okien i drzwi balkonowych.

Dotyczy to w szczególności okien i drzwi

balkonowych z drewna dębowego lub

innych rodzajów drewna z wysokim

stężeniem kwasu (garbnikowego).

• ponadto nie należy stosować uszczelnień

zawierających substancje kwasowe lub

octowe albo ze składnikami

wymienionymi powyżej, ponieważ

zarówno bezpośredni kontakt

z uszczelką jak i jej opary mogą

spowodować korozję powierzchni

okucia.

• okucia mogą być czyszczone tylko

łagodnymi, rozcieńczonymi środkami

o neutralnym ph. W żadnym wypadku

nie jest dozwolone stosowanie środków

agresywnych z zawartością kwasów lub

polerujących w połączeniu ze składnikami

wymienionymi w poprzednich

punktach.

6. Materiały informacyjne

i instrukcje

Zgodnie z obowiązkiem zapewnienia

materiałów informacyjnych oraz instrukcji

montażu, obsługi i konserwacji wg "Ustawy

o ogólnym bezpieczeństwie produktów"

udostępniane są następujące materiały informacyjne:

• projektantom "Materiały dla

projektantów",

• placówkom handlowym "Katalogi",

• producentom "Instrukcje montażu"

i "Rysunki warsztatowe",

• inwestorom i użytkownikom "Instrukcje

konserwacji i dozoru technicznego" jak

również "Instrukcje obsługi".

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania

okuć przesuwnych do okien i drzwi balkonowych

• projektanci zobowiązani są do zamówienia

u producenta instrukcji i informacji o produkcie

i przestrzegania ich;

• placówki handlowe zobowiązane są do

przestrzegania instrukcji i informacji

o produkcie i zamówienia u producenta

w szczególności instrukcji montażu,

rysunków warsztatowych, instrukcji

konserwacji i obsługi oraz do przekazania

ich producentom okien;

• producenci okien zobowiązani są do

przestrzegania instrukcji i informacji

o produkcie i zamówienia u producenta

lub w placówkach handlowych

w szczególności instrukcji konserwacji

i obsługi oraz przekazania ich inwestorom

i użytkownikom.

7. Zastosowanie pokrewnych wariantów

okuć

Pokrewne warianty okuć z rolkami do

przesuwania i punktami ryglowania – np.

okucia do przesuwnych drzwi

harmonijkowych, należy traktować zależnie

od występujących cech odpowiednio do

powyższych wytycznych pod względem:

informacji o produkcie i zastosowania

zgodnego z przeznaczeniem,

nieprawidłowego użycia, zakresu stosowania,

konserwacji i dozoru technicznego,

materiałów informacyjnych i instrukcji.

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona


Roto Patio 6080

Wskazówki ogólne

Drzwi balkonowe z drewna i PVC, luz wrębowy 12 mm

Bezpieczeństwo funkcjonowania okuć

W celu zapewnienia stałej niezawodności

funkcjonowania okuć należy przestrzegać:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zakresów stosowania wzgl. szerokości / wysokości

skrzydła na wrębie, dopuszczalnej masy skrzydeł

i szerokości całego elementu, wytycznych producenta

profilu

Fachowego i prawidłowego montażu elementów okucia

zgodnie z poniższą instrukcją

Fachowego montażu elementów podczas wbudowywania

okna / drzwi balkonowych

Przestrzegania instrukcji obsługi i konserwacji okna

Uwaga! Okucie może składać się wyłącznie z oryginalnych

elementów systemu Roto. Użycie elementów

spoza systemu wyklucza dochodzenie wszelkich

roszczeń gwarancyjnych.

Prowadnice górną i dolną należy regularnie czyścić, by

zapewnić sprawność funkcjonowania mechanizmu

jezdnego

Wszystkie elementy okucia Roto Patio 6080 wykonane

są z materiałów nierdzewnych

Przepisy gwarancyjne

Mocowanie klamki przy pomocy wkrętów

M5x...DIN 965.

Do mocowania elementów okuć obwiedniowych należy

stosować nierdzewne, dopasowane do okucia wkręty do

stolarki okiennej.

Producent okien jest zobowiązany do wystarczająco

stabilnego mocowania elementów okucia, w razie

konieczności należy odwołać się do producenta wkrętów.

Przy szkleniu okien należy przestrzegać wytycznych

wypierania szyb do konkretnych typów okien.

Wyłączenie odpowiedzialności

Producent okuć nie odpowiada za wadliwe

funkcjonowanie i usterki elementów okuć czy

wyposażonych w nie okien lub drzwi balkonowych, jeśli

wynikają one z niedostatecznych danych oferty

przetargowej, nieprzestrzegania przepisów montażu czy

diagramów ilustrujących zakres stosowania.

Strona • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Opis ogólny okucia

Możliwości połączeń

Roto Patio 6080 (drzwi harmonijkowo-przesuwne)

Ukryte we wrębie skrzydła okucie obwiedniowe

obsługiwane jedną klamką. Okucie można stosować

do profili drewnianych, drewniano-aluminiowych, PVC.

Elementy drzwi do wyboru: górno- lub dolno-jezdne,

składane do wewnątrz lub na zewnątrz, ze standardową

szyną jezdną lub niskim progiem Komfort wg normy

DIN 18024/25 do „mieszkań bez barier“.

Zastosowanie: w szczególności jako przejście do ogrodu

zimowego, na zadaszony taras itp. Szyny jezdne

i prowadnice eloksylowane na kolor srebrny, dopasowane

do kolorystyki drzwi dzięki maskownicom w różnych

kolorach. Zawiasy i zawieszenia lakierowane proszkowo.

Skrzydło rozwierno-uchylne lub rozwierne jako skrzydło

wejściowe. Możliwość regulacji wszytkich el. okucia.

Zakres stosowania:

Szerokość skrzydła na wrębie: min. 450 mm–max.1200 mm

Skrzydło wejściowe z osią

Szerokość skrzydła na wrębie: min. 450 mm–max. 900 mm

(skrzydło składane)

Wysokość skrzydła na wrębie min. 600 mm–min. 2400 mm

Masa skrzydła:

max. 80 kg

Długość szyny jezdnej: max. 6 m

Kolory standardowe:

biały-R07.2, średni brąz-R05.3, srebrny-R01.1

Wyposażenie dodatkowe:

elementy antywyważeniowe Roto, MVS

Możliwość połączenia 1

układ dolno-jezdny

- prowadnica u góry

- standardowa szyna jezdna u dołu

Możliwość połączenia 2

układ górno-jezdny

- standardowa szyna jezdna u góry

- prowadnica u dołu

max.OKFF*

max.OKFF*

Możliwość połączenia 3

układ dolno-jezdny

- prowadnica u góry

- niski próg Komfort u dołu

Uwaga!

Przeciwwskazania do stosowania

szyny zlicowanej z podłogą w rejonie

oddziaływania zacinającego deszczu.

Nie udziela się gwarancji na

szczelność.

max. OKFF*

max.OKFF* – górna krawędź podłogi po wykończeniu

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona


Zestawienie el. okucia

Roto Patio 6080

Zestawienie schematów

Zestawienie schematów, drzwi prawe. Wszystkie schematy można wykonać również jako lustrzane odbicie.

Objaśnienie skrótów literowych na planszy poglądowej w kieszeni na końcu zeszytu.

Do konstrukcji z drewna i z PVC

Przykład – objaśnienie cyfr

Ilość skrzydeł

otwieranych na lewo

SCHEMAT 431

• SCHEMAT 532

Ilość skrzydeł

razem

Ilość skrzydeł

otwieranych na prawo

A

C

As

B

D

Tylko do konstrukcji z drewna

Strona • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Zestawienie elementów okucia

(na przykładzie schematu 431)

Wersja ze standardową szyną jezdną

Wspornik zawiasu

na ościeżnicy

7

Schemat 431

6 9 10

Zawias +

podpora

Wspornik

zawiasu na

skrzydle

2

Zawieszenie wózka

(ukrytego w prowadnicy)

1

8 9

10

Zawias +

podpora

Prowadnica

5

10 9

Zawias +

podpora

6

7

7

6

9

10

Klamka

płaska

(zalecana)

11

8

9

10

10

9

6

7

7

6

9

10

8

9

10

10

9

6

7

2

1

Zawieszenie wózka z

mechanizmem jezdnym

(ukrytym w szynie)

3

Szyna jezdna

Wersja z niskim progiem Komfort

Wspornik zawiasu

na ościeżnicy

7

6

Schemat 431

9 10

Zawias +

podpora

2

Zawieszenie wózka

(ukrytego w prowadnicy)

Wspornik

8 9 10

zawiasu na

skrzydle Zawias +

podpora

1

5

Prowadnica

10

Zawias +

podpora

9

6

7

7

6

9

10

11

8

9

10

10

9

6

7

Klamka płaska

(zalecana)

7

6 9 10

8 9 10

10 9

6

7

2

1

Zawieszenie wózka z

mechanizmem jezdnym

(ukrytym w szynie)

4

Niski próg

Komfort

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona


Zestawienie el. okucia

Wykaz artykułów

Artykuł

1 Wózek (komplet)

Nr SAP:

Artykuł

4 Niski próg Komfort (z wyposażeniem)

Nr SAP:

6 x

Komplet 312 563

2 Zawieszenie wózka (komplet)

UNTEN

UNTEN

4 x

UNTEN

UNTEN

wariant 3000 mm srebrny 382 921

wariant 4000 mm srebrny 382 922

wariant 5000 mm srebrny 382 923

wariant 6000 mm srebrny 382 924

uszczelka* mb szara 314 425*

wariant R07.2 biały 312 566

wariant R05.3 średni brąz 312 567

wariant R04.4 RAL8022 490 459**

wariant R01.1 srebrna 312 568

4a Listwa osłonowa (EV1 srebrna)

3 Szyna jezdna (łącznie z wyposażeniem)

do szyny jezdnej i niskiego porgu Komfort 1300 mm 317 480

5 Szyna jezdna (łącznie z wyposażeniem)

8 x

8 x

wariant 3000 mm R07.2 biały 312 570

wariant 4000 mm R07.2 biały 312 571

wariant 5000 mm R07.2 biały 312 583

wariant 6000 mm R07.2 biały 312 584

wariant 3000 mm R05.3 średni brąz 312 727

wariant 4000 mm R05.3 średni brąz 312 728

wariant 5000 mm R05.3 średni brąz 312 730

wariant 6000 mm R05.3 średni brąz 312 774

wariant 3000 mm R04.4 RAL 8022 480 439**

wariant 4000 mm R04.4 RAL 8022 480 438**

wariant 6000 mm R04.4 RAL 8022 480 437**

wariant 3000 mm R01.1 srebrny 312 733

wariant 4000 mm R01.1 srebrny 312 734

wariant 5000 mm R01.1 srebrny 312 775

wariant 6000 mm R01.1 srebrny 312 776

* na zamówienie jako element serwisowy, na wymianę uszczelki

dostarczanej z progiem

** na zamówienie

wariant 3000 mm R07.2 biały 312 797

wariant 4000 mm R07.2 biały 312 798

wariant 5000 mm R07.2 biały 312 799

wariant 6000 mm R07.2 biały 312 800

wariant 3000 mm R05.3 średni brąz 312 802

wariant 4000 mm R05.3 średni brąz 312 803

wariant 5000 mm R05.3 średni brąz 312 804

wariant 6000 mm R05.3 średni brąz 312 805

wariant 3000 mm R04.4 RAL 8022 490 442**

wariant 4000 mm R04.4 RAL 8022 490 441**

wariant 6000 mm R04.4 RAL 8022 490 440**

wariant 3000 mm R01.1 srebrny 312 807

wariant 4000 mm R01.1 srebrny 312 808

wariant 5000 mm R01.1 srebrny 312 809

wariant 6000 mm R01.1 srebrny 312 810

Strona 10 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Artykuł

Nr SAP:

6 Wspornik zawiasu na ościeżnicy (w opakowaniu 3 szt.)

Artykuł

9 Zawias (w opakowaniu 3 szt.)

Nr SAP:

wariant 16 mm R07.2 biały 312 811

wariant 16 mm R05.3 średni brąz 312 812

wariant 16 mm R04.4 RAL 8022 490 456**

wariant 16 mm R01.1 srebrny 312 813

wariant 21 mm R07.2 biały 312 814

wariant 21 mm R05.3 średni brąz 312 816

wariant 21 mm R04.4 RAL 8022 490 455**

wariant 21 mm R01.1 srebrny 312 819

7 El. dystansowy pod wspornik zawiasu na ościeżnicy

(w opakowaniu 3 szt.)

wariant 40/44 mm R07.2 biały 312 824

wariant 40/44 mm R05.3 średni brąz 312 825

wariant 40/44 mm R04.4 RAL 8022 490 444**

wariant 40/44 mm R01.1 srebrny 312 826

wariant 50/54 mm R07.2 biały 312 827

wariant 50/54 mm R05.3 średni brąz 312 828

wariant 50/54 mm R04.4 RAL 8022 490 443**

wariant 50/54 mm R01.1 srebrny 312 829

10 Podpora zawiasu (w opakowaniu 3 szt.)

12 x

6 x 3 x

3 x

A: oś wkrętu 40 / 50 mm, wkręt 40 mm 312 830

B: oś wkrętu 44 / 50 mm, wkręt 40 mm 347 881

C: drewno / Alu, oś wkrętu 40/50 mm,

60 mm, dystans 18,5 mm 382 783

wariant 1 mm R07.2 biały 312 831

wariant 1 mm R05.3 średni brąz 312 832

wariant 1 mm R01.1 srebrny 312 833

wariant 2 mm R07.2 biały 312 834

wariant 2 mm R05.3 średni brąz 312 835

wariant 2 mm R01.1 srebrny 312 836

8 Wspornik zawiasu na skrzydle (w opakowaniu 3 szt.)

11 Klamka płaska RotoLine

(z czopami 10 mm / dł.trzpienia 35 mm)

R07.2 biały 336 110

R05.3 średni brąz 336 111

R04.4 RAL 8022 490 463**

R01.1 srebrny 336 112

Stabilizator skrzydeł

4 x

wariant 20 mm R07.2 biały 312 821

wariant 20 mm R05.3 średni brąz 312 822

wariant 20 mm R04.4 RAL 8022 490 458**

wariant 20 mm R01.1 srebrny 312 823

wariant 30 mm R07.2 biały 383 354

wariant 30 mm R05.3 średni brąz 383 405

wariant 30 mm R04.4 RAL 8022 490 457**

wariant 30 mm R01.1 srebrny 383 406

Stabilizator skrz. R07.2 biały 340 208

Stabilizator skrz. R06.2 czarny 340 211

Stabilizator skrz. R01.1 srebrny 375 241

Przytrzymywacz skrzydeł

Przytrzymywacz R07.2 biały 444 807

Przytrzymywacz R05.3 średni brąz 444 808

Przytrzymywacz R01.1 srebrny 444 809

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 11


Zestawienie el.okucia

Wykaz systemów profili

Wspornik zawiasu na ościeżnicy i zawias

Wspornik zawiasu na skrzydle i zawias

Profil

Wspornik zawiasu na

ościeżnicy i zawias

Element

dystansowy

Zawias na skrzydle

od zewnątrz

Zawias na skrzydle

od wewnątrz

Nr rysunku

Drewno 16 / 50 – 20 / 40 20 / 40 E02-0071-02

Drewno-Alu (Gutman) 16 / 50 – 20 / 40* 20 / 40 S04B007-002

Drewno-Alu (Bug) 10 / 50 1 + 2 + 2 20 / 40* 20 / 40 S05B018-001

Drewno-Alu (Uniform) 16 / 50 1 + 2 20 / 40* 20 / 40 S05B018-001

Profile PVC

Aluplast Ideal 2000 16 / 50 1 20 / 40 20 / 40 S03B013-002

Aluplast Ideal 4000 16 / 50 1 + 2 20 / 40 20 / 40 S03B013-002

Brügmann AD 16 / 50 1 20 / 40 20 / 40 S05B018-001

Dimex / Accord Contur 7.0 AD 16 / 54 2 + 2 30 / 44 30 / 44 S05B018-001

Dimex / Accord Komfort 16 / 54 1 30 / 54 30 / 54 S05B018-001

Gealan S 3000 16 / 50 1 20 / 40 20 / 40 S03B008-006

Gealan S 8000 16 / 50 1 20 / 40 20 / 40 S03B008-005

Inoutic AD 13 16 / 50 1 20 / 40 20 / 40 S03B001-002

Inoutic Elite 16 / 50 2 + 2 20 / 50 20 / 50 S03B001-003

Inoutic Prestige 21 / 54 2 + 1 20 / 54 20 / 54 S03B001-004

KBE AD 70 21 / 54 – 30 / 54 30 / 54 S03B014-001

Kömmerling Eurod. 3S 16 / 50 – 20 / 40 20 / 40 S03B005-005

Plustec Euroline 16 / 50 – 20 / 50 20 / 40 S03B002-001

Rehau Thermo-Design 16 / 50 1 20 / 40 20 / 40 S03B009-001

Rehau Brillant-Design 16 / 50 1 + 2 20 / 40 20 / 40 S03B009-002

Salamander ID / 2D 16 / 50 2 30 / 50 30 / 50 S03B011-001

Schüco Corona AS 60 16 / 50 – 30 / 50 30 / 50 S03B004-001

Schüco Corona CT 70 16 / 50 2 + 2 20 / 50 20 / 50 S03B004-002

Trocal InnoNova 2000 16 / 54 2 20 / 54 20 / 54 S03B015-001

Trocal InnoNova 70.A5 21 / 54 – 30 / 54 30 / 54 S03B015-002

Veka Softline AD 9 16 / 50 – 20 / 50 20 / 50 S03B007-001

Veka Softline AD13 16 / 50 1 20 / 40 20 / 40 S03B007-004

Veka Topline AD13 16 / 50 1 + 2 20 / 40 20 / 40 S03B007-003

*Uwaga: stosować podporę zawiasu Drewno / Alu.

Strona 12 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Szablony wiertarskie

Artykuł

Płytki wiertarskie (do zawiasów i zawieszenia wózka)

Nr SAP:

Płytki wiertarskie (do zawiasów i zawieszenia wózka) 314 411

Płytki wiertarskie (do szyny jezdnej i prowadnicy)

Płytki wiertarskie (do szyny jezdnej i prowadnicy) 314 417

Płytki wiertarskie (do przytrzymywacza skrzydeł)

Płytki wiertarskie (do przytrzymywacza skrzydeł) 469 831

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 13


Montaż

Płytka wiertarska

Opis urządzenia

Elementy płytki wiertarskiej (Nr SAP: 314 411)

Zderzak dla krawędzi skrzydła

Otwory pod

zawieszenie wózka

El. dystansowy do ustawienia

luzu między skrzydłami 4/5/6 mm,

ustawiony fabrycznie na 4 mm

Ustawienie

FB 20 lub FB 30

Płytka nastawcza

pod wspornik zawiasu na

skrzydle (FL) / ościeżnicy (RL)

Płytka nastawcza

pod podporę zawiasu

W razie potrzeby przywrócić

ustawienie fabryczne wkrętem

na podporze zawiasu.

Otwory pod

zawieszenie wózka

6,2

Holz – drewno

Kunststoff – PVC

Strona 14 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Płytka wiertarska

Zastosowanie płytki wiertarskiej

Ustawienie pod wspornik zawiasu na ościeżnicy

Ustawienie pod wspornik zawiasu na skrzydle

175

SF* zawsze 4 mm

SF* = 4-6 mm

175

175

=

=

Oś skrzydła

Oś skrzydła

=

=

175

SF* luz między skrzydłami

SF* luz między skrzydłami

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 15


Montaż

Wiercenie otworów pod zawias na skrzydle/ościeżnicy

Zawias: na ościeżnicy 16/50 lub 21/50; na skrzydle 20/40 lub 30/40

Montaż zawiasu na ościeżnicy 16/50 lub 21/50

Wspornik

zawiasu

na skrzydle

Zawias na skrzydle

20/40

20 40

Zawias

Ustawienia płytki wiertarskiej:

1. El. dystansowe do luzu między skrzydłami a : 4 mm

2. Płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : strzałka na 40

3. Płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : FB 20

Kunststoff

SF*

Holz

El. dystansowy

do luzu między

skrzydłami

a

Wiercenie otworów:

4. Skrzydło ciągu harmonijki przyłożyć stroną przyościeżnicową

do ościeżnicy i wyrównać (uwga na wymiary komór).

5. Wywiercić otwory wiertłem Ø 5 mm

• płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : A

• płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : RL

R

FB30

FB20

Płytka nastawcza

pod podporę

zawiasu

B

A

24

34

44

54

b

FL

RL

Montaż zawiasu na skrzydle 20/40 lub 30/40

L

Kunststoff

Holz

30

40

50

60

314411

Płytka nastawcza pod

wspornik zawiasu na

ościeżnicy (RL)-/

na skrzydle (FL)

El. dystansowy

do luzu między

skrzydłami

a

c

Ustawienia płytki wiertarskiej:

6. El. dystansowe do luzu między skrzydłami a :

zależne od profilu (str. 12)

7. Płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : strzałka na 40

8. Płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : FB 20 lub 30

Wiercenie otworów:

9. Skrzydło składane złożyć wg odpowiedniego schematu

10. Wywiercić otwory wiertłem Ø 5 mm

12

• płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : A

• płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : FL

Wspornik

zawiasu na

ościeżnicy

Zawias

50

Zawias na ościeżnicy

16/50 lub 21/50

SF* luz między skrzydłami

Strona 16 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Wiercenie otworów pod zawias na skrzydle/ościeżnicy

Zawias: na ościeżnicy 16/50 lub 21/50;

na skrzydle 20/50 lub 30/50

Montaż zawiasu na ościeżnicy 16/50 lub 21/50

Wspornik

zawiasu

na skrzydle

Zawias na skrzydle

20/50

20 50

Zawias

Ustawienia płytki wiertarskiej:

1. El. dystansowe do luzu między skrzydłami a : 4 mm

2. Płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : strzałka na 50

3. Płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : FB 20

Kunststoff

SF*

Holz

El. dystansowy

do luzu między

skrzydłami

a

Wiercenie otworów:

4. Skrzydło ciągu harmonijki przyłożyć stroną przyościeżnicową

do ościeżnicy i wyrównać (uwaga na wymiary komór).

5. Wywiercić otwory wiertłem Ø 5 mm

• płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : B

• płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : RL

R

FB30

FB20

24

34

44

54

Płytka nastawcza

pod podporę

zawiasu

b

FL

RL

Montaż zawiasu na skrzydle 20/50 lub 30/50

B

A

L

Kunststoff

Holz

30

40

50

60

314411

Płytka nastawcza pod

wspornik zawiasu

na ościeżnicy (RL)-/

na skrzydle (FL)

El. dystansowy

do luzu między

skrzydłami

a

c

Ustawienia płytki wiertarskiej:

6. El. dystansowe do luzu między skrzydłami a : zależne od

profilu (str. 12)

7. Płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : strzałka na 50

8. Płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : FB 20 lub 30

Wiercenie otworów:

9. Skrzydło składane złożyć wg odpowiedniego schematu

10. Wywiercić otwory wiertłem Ø 5 mm

12

• płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : A

• płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : FL

Wspornik

zawiasu na

ościeżnicy

Zawias

50

Zawias na ościeżnicy

16/50 lub 21/50

SF* luz między skrzydłami

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 17


Montaż

Wiercenie otworów pod zawias na skrzydle/ościeżnicy

Zawias: na ościeżnicy 16/54; na skrzydle 20/54 lub 30/54

Montaż zawiasu na ościeżnicy 16/54

Wspornik

zawiasu

na skrzydle

Zawias na skrzydle

20/54

20 54

Zawias

Ustawienia płytki wiertarskiej:

1. El. dystansowe do luzu między skrzydłami a : 4 mm

2. Płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : strzałka na 54

3. Płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : FB 20

Kunststoff

SF*

Holz

El. dystansowy

do luzu między

skrzydłami

a

Wiercenie otworów:

4. Skrzydło ciągu harmonijki przyłożyć stronę przyościeżnicową

do ościeżnicy i wyrównać (uwaga na wymiary komór).

5. Wywiercić otwory wiertłem Ø 5 mm

• płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : B

• płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : RL

R

FB30

FB20

24

34

44

54

Płytka nastawcza

pod podporę

b

zawiasu

FL

RL

Montaż zawiasu na ościeżnicy 20/54 lub 30/54

B

A

L

Kunststoff

Holz

12

30

40

50

60

314411

Płytka nastawcza pod

wspornik zawiasu

na ościeżnicy (RL)-/

na skrzydle (FL)

El. dystansowy

do luzu między

skrzydłami

a

c

Ustawienia płytki wiertarskiej:

6. El. dystansowe do luzu między skrzydłami a : zależne od

profilu (str. 12)

7. Płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : strzałka na 54

8. Płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : FB 20 lub 30

Wiercenie otworów:

9. Skrzysło składane złożyć wg odpowiedniego schematu

10. Wywiercić otwory wiertłem Ø 5 mm

• płytka nastawcza pod podporę zawiasu b : A

• płytka nastawcza pod wspornik zawiasu na skrzydle (FL) /

ościeżnicy (RL) c : FL

Wspornik

zawiasu na

ościeżnicy

Zawias

54

Zawias na ościeżnicy

16/54

SF* luz między skrzydłami

Strona 18 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Wiercenie otworów pod zawieszenie wózka

drewno/PVC

Wiercenie otworów pod zawieszenie wózka,

wersja do drewna

Zawieszenie wersja do drewna

Kunststoff

Holz

SF*

12

El. dystansowy

do luzu między

skrzydłami

Drewno

a

Wiercenie otworów pod zawieszenie wózka,

wersja do drewna

Ustawienia płytki wiertarskiej:

El. dystansowe do luzu między skrzydłami a : 4 mm

Wiercenie otworów:

Wywiercić otwory wiertłem Ø 5 mm, zgodnie

z oznaczeniem na płytce wiertarskiej (drewno lub PVC)

R

FL

RL

B

A

FB30

FB20

24

34

44

54

L

30

40

50

60

314411

Wiercenie otworów pod zawieszenie wózka,

wersja do PVC

Wiercenie otworów pod zawieszenie wózka, wersja do PVC

uwzględnić instrukcję wiercenia otworów dla danego profilu

Kunststoff

Holz

SF*

0

Zawieszenie wersja do PVC

El. dystansowy

do luzu między

skrzydłami

a

Ustawienia płytki wiertarskiej:

El. dystansowe do luzu między skrzydłami a : 4 mm

Wiercenie otworów:

Wywiercić otwory wiertłem Ø 5 mm, zgodnie

z oznaczeniem na płytce wiertarskiej (drewno lub PVC)

Uwaga:

uwzględnić instrukcję wiercenia otworów dla danego

profilu, ponieważ otwory pod profile PVC wiercone są

również na oznaczeniach do drewna (nr rys. patrz str. 12).

SF* luz między skrzydłami

PVC

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 19


Montaż

Wspornik zawiasu na ościeżnicy i zawias

Montaż wspornika zawiasu na ościeżnicy

1.

Ustalić w tabeli na str. 12 ilość el. dystansowych pod

wspornik zawiasu na ościeżnicy.

Jeśli konieczne -

el. dystansowe

pod wspornik zawiasu

na ościeżnicy

(patrz tabela)

Wspornik zawiasu

na ościeżnicy

Ilość elementów dystansowych

Grubość przylgi Okucie skrzydła rozwiernego

1 mm 2 mm

16 – –

17 6 –

Zawias na ościeżnicy

21

16

18 – 6

19 6 6

20 – 12

21 – –

22 6 –

23 – 6

24 6 6

25 – 12

Wskazówka: do skrzydła rozwierno-uchylnego wejściowego el.

dystansowe nie są potrzebne, ich ilość redukuje się o połowę.

2.

Wspornik zawiasu na ościeżnicy przykręcić do

ościeżnicy wkrętami Euro.

Podpora zawiasu

Montaż zawiasu

Wkręty Euro

3.

4.

Podporę zawiasu przymocować wkrętami Euro.

Nałożyć zawias na podporę zawiasu

i zamocować wkrętem z łbem walcowym.

Zawias

Wkręt z łbem walcowym

Strona 20 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Wspornik zawiasu na skrzydle i zawias

Montaż wspornika zawiasu na skrzydle

Wkręt

1.

2.

Wspornik zawiasu na skrzydle przykręcić wkrętami

Euro do ościeżnicy.

Nałożyć osłonkę i zabezpieczyć wkrętem.

Osłonka

Wkręty Euro

Wspornik

zawiasu na skrzydle

Podpora zawiasu

Wkręty Euro

Montaż zawiasu

3.

4.

Wskazówka: podpora zawiasu ustawiona jest fabrycznie

w połączeniu z zawiasem 40/44 na oś trzpienia 40/44 mm,

a z zawiasem 50/54 na oś trzpienia 50/54 mm.

Podporę zawiasu przymocować wkrętami Euro.

Nałożyć zawias na podporę zawiasu

i zamocować wkrętami z łbem walcowym.

Zawias

Wkręt z łbem walcowym

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 21


Montaż

Zawieszenie wózka

Wkręt z łbem stożkowym

Montaż zawieszenia wózka

Zawieszenie wózka

1.

2.

3.

Zawieszenie wózka zamocować na skrzydle wkrętami

Euro i wkrętem z łbem stożkowym płaskim.

Nałożyć osłonkę i zabezpieczyć wkrętem.

Nałożyć osłonkę.

Osłonka

Wkręt

Wkręty Euro

Osłonka

luz między

skrzydłami

4 mm

luz między

skrzydłami

4 mm

30,5

18,5

28

16

99

32

99

18

78

57,5

78

30,5

57,5

16,5

39

26

35

39

26

21

2

14

max. 10 mm

Uwaga:

uwzględnić instrukcję montażu dla danego profilu,

ponieważ otwory pod profile PVC wiercone są również

na oznaczeniach do drewna (nr rys. patrz str. 12).

max. 10 mm

W rejonie zawieszenia wózka

dociąć zbrojnie pod skosem,

conajmniej tak, jak na rysunku.

Strona 22 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Rolki mocujące – szyna jezdna i prowadnica

układ

dolno-jezdny

Płytka wiertarska (314 417)

układ

górno-jezdny

Prowadnica

Rolki montażowe

Wymiar X

Wymiar X

drewno 40

PVC 42

drewno 45

PVC 47

Rolki montażowe

Szyna jezdna

Szyna jezdna

Rolki montażowe

Montaż rolek montażowych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Płytki wiertarskie ustwić wg wskazówek w tabeli.

Ilość potrzebnych el. dystansowych

układ dolno-jezdny

Krycie przylgi A Wymiar X Wymiar X

przylga - luz wrębowy u dołu u góry

6 3 9.5

7 4 10.5

8 5 11.5

9 6 12.5

10 7 13.5

11 8 14.5

układ górno-jezdny

Krycie przylgi A Wymiar X Wymiar X

przylga - luz wrębowy u dołu u góry

6 9.5 12

7 10.5 13

8 11.5 14

9 12.5 15

10 13.5 16

11 14.5 17

Wykonać otowory Ø 3 mm pod rolki montażowe na

ościeżnicy przy pomocy płytki wiertarskiej

(Nr SAP 314 417).

Przykręcić rolki montażowe.

Dociąć dolną szynę jezdną (zewn. szerokość

ościeżnicy – 6 mm) lub prowadnicę (łączna szerokość

skrzydła).

Szynę i prowadnicę nałożyć od góry na rolki

i wsunąć do środka.

Wywiercić otwory Ø 3 mm do mocowania.

drewno 54

PVC 56

7.

Przykręcić szynę i prowadnicę.

drewno 40

PVC 42

Wymiar X

Wymiar X

Płytka wiertarska (314 417)

Prowadnica

Rolki montażowe

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 23


Montaż

Zawias na ościeżnicy – zawias na skrzydle

Sworzeń zawiasu

Montaż zawiasu na ościeżnicy

połączenie wspornika zawiasu na ościeżnicy i zawiasu.

Wkręt

1.

2.

Przy otwartym skrzydle połączyć sworzniem wspornik

zawiasu na ościeżnicy i zawias.

Sworzeń zawiasu zabezpieczyć wkrętem przed

wysunięciem.

Zawias

Wspornik zawiasu

na ościeżnicy

Sworzeń zawiasu

Montaż zawiasu na skrzydle

połączenie wspornika zawiasu na skrzydle i zawiasu.

Wkręt

1.

2.

Przy otwartym skrzydle połączyć sworzniem wspornik

zawiasu na ościeżnicy i zawias.

Sworzeń zawiasu zabezpieczyć wkrętem przed

wysunięciem.

Zawias

Wspornik zawiasu

na skrzydle

Strona 24 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Zawieszenie wózka z rolką prowadzącą,

zakładanie skrzydła

Zawieszenie wózka z rolką prowadzącą

Rolka prowadząca

1.

2.

Rolkę prowadzącą umieścić w szynie

i ustawić pod zawieszenie wózka.

Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą kluczem SW 17.

Nakrętka zabezpieczająca

Zawieszenie wózka

Zakładanie wózka.

1.

2.

3.

Dosunąć wózek w szynie aż do zawieszenia.

Odstawić skrzydło na tyle, by dało się umieścić wózek

w płytce nośnej zawieszenia.

(Uwaga na położenie osi wózka.)

Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą kluczem SW 17.

Zawieszenie wózka

Oś wózka

Nakrętka zabezpieczająca

Wózek

Zawieszenie

wózka

Pozycja

osi wózka

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 25


Montaż

Regulacja

+ 3 mm

- 3 mm

Regulacja luzu między skrzydłami na zawiasie

1.

2.

Otworzyć skrzydło.

Doregulować zawiasy środkowym wkrętem z łbem

walcowym kluczem imbusowym SW4.

obrót 180° = 0,5 mm

obrót 360° = 1,0 mm

Klucz imbusowy SW4

Regulacja skrzydła w pionie na wózku

Zawieszenie wózka

± 2,5 mm

1.

2.

3.

4.

Zdjąć osłonkę.

Poluzować nakrętkę zabezpieczającą kluczem płaskim

SW17.

Wyregulować w pionie przez obrót trzpienia

gwintowanego kluczem imbusowym SW4.

Dokręcić nakrętkę zabezpieczającą.

Trzpień gwintowany

Nakrętka zabezpieczająca

Wózek

Strona 26 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Zdejmowanie

Zdejmowanie skrzydła

1.

2.

3.

Otworzyć skrzydło.

Odkręcić wkręt zabezpieczający.

Wysunąć sworzeń zawiasu na min. 4 mm

i wyciągnąć klamką montażową.

4 mm

Klamka

montażowa

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 27


Montaż

Montaż

Niski próg Komfort – ościeżnica

Krawędź wrębu ościeżnicy

Wkręty

zabezpieczające

4 x 15

Wkręt z łbem

stożkowym

4 x 25

Montaż niskiego progu Komfort – ościeżnica

z el. dystansowym i łącznikiem narożnym

1.

2.

El. dystansowy ustawić równo z krawędzią luzu

wrębowego ościeżnicy i dociąć go równo z krawędzią

progu

Przykręcić el. dystansowy 2 lub 4 wkrętami z łbem

stożkowym płaskim 4 x 15 mm i ustawić ościeżnicę

3.

4.

Łącznik narożny przykręcić 6 wkrętami 4 x 25 mm i

2 wkrętami 4,8 x 16 mm do ościeżnicy i niskiego progu

Komfort

Przymocować listwę osłonową (próg) na szynie jezdnej

pod skrzydłem wejściowym (wystającą po obu stronach

na co najmniej 10 mm).

El. dystansowy

Łącznik narożny

Krawędź niskiego

progu Komfort

Wkręt z łbem

stożkowym

4,8 x 16

Uwaga!

Podczas montażu drzwi harmonijkowo-przesuwnych

w murze należy zabezpieczyć niski próg Komfort przed

zabrudzeniem cementem i innymi materiałami

budowlanymi.

El. dystansowy dociąć

równo z krawędzią

niskiego progu Komfort

Ościeżnica

El. dystansowy zlicowany

z krawędzią wrębu ościeżnicy

Krawędź szyny = krawędź ościeżnicy

Listwa osłonowa

(próg)

Strona 28 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Montaż

Zaczepy na niskim progu Komfort

Zaczep obwodowy

(OB)

Usunąć z zaczepu garb

Montaż zaczepów na niskim progu Komfort

1.

Należy stosować gładkie zaczepy ze standardowego

programu okuć Roto NT RU do drewna. (W razie potrzeby

usunąć garb wg rysunku).

Zaczep do profili o osi 9 mm, nr SAP: 260 362

Zaczep do profili o osi 13 mm, nr SAP: 261 933

Stosować wkręty nierdzewne.

2.

Ustawiać zaczep zawsze równo z krawędzią szyny

jezdnej.

32

3.

Nawiercić na niskim progu Komfort otwory pod wkręty

(Ø 3 mm) i sfrezować zaczep (min. Ø 5 mm, max. Ø

5,2 mm) wg rysunku.

4.

Dokręcić wkręty.

Krawędź szyny

jezdnej Oś 9/13

50,7

90°

sfrezować

min. Ø 5

max. Ø 5,2

wywiercić

otwory

x

Ø 3

Wymiarowanie osi

Wymiarowanie osi

9 : x = 10 mm

13 : x = 8 mm

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 29


Montaż

Montaż

Listwa uszczelniająca do niskiego progu Komfort

W wersji do drewna

35

Listwę uszczelniającą (Alu) dociąć w obszarze

zawieszenia wózka ok. 35 mm (patrz rys.)

16

Wys. wystawania

uszczelki za listwę

ew. dodatkowe

mocowanie wkrętami

Uszczelka musi wystawać na 16 mm!

(Schematy 321, 532, 541, 761, 743)

Listwa uszczelniająca

Uszczelka

Listwa

uszczelniająca

Uszczelka

W wersji do PVC

23

Listwę uszczelniającą (Alu) dociąć w obszarze

zawieszenia wózka ok. 23 mm (patrz rys.)

16

Wys. wystawania uszczelki

za listwę

Listwa uszczelniająca

Uszczelka

Uszczelka musi wystawać na 16 mm!

Uwzględnić położenie zawieszenia wózka.

Uwzględnić instrukcję wiercenia otworów dla danego

profilu, ponieważ otwory pod profile PVC wiercone są

również na oznaczeniach do drewna (nr rys. patrz str. 12).

(Schematy 321, 532, 541, 761, 743)

Listwa

uszczelniająca

Uszczelka

Strona 30 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Niski próg Komfort

wersja ze skrzydłem

rozwierno-uchylnym Roto NT

Bez użycia szablonu

wywiercić otwór

Obciąć aż do

zderzaka

Wiercenie i przykręcanie

wspornika zawiasu i wspornika rozwórki Roto NT

1.

Płytki wiertarskie obciąć u góry i u dołu aż do zderzaka,

tak jak pokazano na rysunku. Płytki wiertarskie (dla

ościeżnicy) pod wspornik rozwórki / wspornik zawiasu

dolnego nr SAP: 230 727 / 230 729

13 12

B

A

4

10,5

Zderzak

3

Płytka

wiertarska

2.

3.

Przyłożyć płytki wiertarskie.

Uwaga: włożyć podkładkę 1 mm, ponieważ luz wrębowy

13 mm!

Szerokość przylgi

Wymiar A

Wymiar B

18 16,5

20 18,5

21 19,5

22 20,5

Wywiercić otwór Ø 3 mm lub Ø 6 mm.

(5 otworów przy pomocy płytki wiertarskiej,

1 otwór bez szablonu.)

1

4.

Zamocować wspornik zawiasu doln./wspornik rozwórki.

Bez u użycia szablonu

wywiercić otwór

Obciąć aż do

zderzaka

Uwaga:

1 mm podkładka, ponieważ

luz wrębowy 13 mm!

W celu zapewnienia odpowiedniego mocowania należy

stosować się do wytycznych odnośnie mocowania

nośnych, zawiasowych elementów okucia do okien rozwiernych

i rozwierno-uchylnych zgodnie z normą

RAL 607/3 i RAL 607/13 (patrz intrukcja AB 502).

Widok bez łącznika

narożnego

Wspornik zawiasu

dolnego Roto NT

18,5 B

Fuga elstyczna

Łącznik narożny

Dł. uszczelki = szer. wrębu ościeżnicy

Wkręty (A2)

Ø 4 x 16

3

3

El. dystansowy

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 31


1

Montaż

Wersja z niskim progiem Komfort

ze skrzydłem RU Roto NT

Wiercenie i przykręcanie

wspornika zawiasu i wspornika rozwórki Roto NT

12

D

1.

Przyłożyć bez szablonu wspornik zawiasu dolnego,

zachowując 1 mm odstęp (patrz rys. poniżej).

Szerokość przylgi

36

Wymiar C Wymiar D Wymiar E

28

75

18 17,5 16,5

20 19,5 18,5

2.

Wywiercić otwór Ø 3 mm.

C

12,6

49,2

3.

Zamocować wspornik zawiasu doln./wspornik rozwórki.

W celu zapewnienia odpowiedniego mocowania należy

stosować się do wytycznych odnośnie mocowania

nośnych, zawiasowych elementów okucia do okien

rozwiernych i rozwierno-uchylnych zgodnie z normą

RAL 607/3 i RAL 607/13 (patrz intrukcja AB 502).

13

Wspornik rozwórki A

Nr SAP:

13,7

12/18-9 245 709

12/20-9 245 714

E

1,5

Wspornik zawiasu doln. A

Nr SAP:

12/18-9 L 261 910

R 261 911

12/20-9 L 262 004

R 262 005

Widok bez łącznika

narożnego

Wspornik zawiasu

dolnego Roto NT

Łącznik narożny

Dł. uszczelki = szer. wrębu ościeżnicy

El. dystansowy

Uwaga:

Podłożyć el. dystansowy 1 mm,

ponieważ luz wrębowy 13 mm!

Strona 32 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Schem

Wyposażenie dodatkowe

Stabilizator skrzydeł

Schemat 330

Schemat 431

Zastosowanie stabilizatora skrzydeł

Zastosowanie zależne od schematu.

Schemat 532 Schemat 550

Schemat 651 Schemat 633

FB

Schemat 743

Schemat 770

FB/2-30

FB/2-30

Schemat 871

Montaż stabilizatora skrzydeł

FB

1.

2.

3.

Ustalić miejsce montażu przy pomocy rysunku.

Wstępnie nawiercić otwory Ø 3,5 mm.

Przykręcić stabilizator skrzydeł wkrętami Ø 5 mm.

Öffnungsfolge:

zuerst den Durchgangsflügel bzw.den losen Flügel

soweit öffnen, bis die beiden Schnäpperteile

ineinander gerastet sind,

danach die restlichen Flügel entriegeln und

zusammenfalten.

Wysokość zderzaka dopasować do profilu

FB/2-30

FB*/2-30

FB/2-30

FB*/2-30

Stabilizator skrzydeł

zatrzask

Stabilizator skrzydeł

zaczep

Schem

*FB szerokość skrzydła

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 33

Schem


36

36

36

6

Ø 6,5

(11)

(11)

6

Wskazówki

Wyposażenie dodatkowe

Przytrzymywacz skrzydeł

Prowadnica

Montaż przytrzymywacza skrzydeł

Listwa maskująca

Zawieszenie wózka

36

Płytka

wiertarska

1.

2.

3.

Otworzyć drzwi i zsunąć skrzydła.

Ustalić miejsce przytrzymywacza skrzydeł

na otwartej harmonijce.

Wykonać otwory na prowadnicy za pomocą płytki

wiertarskiej (nr SAP: 469 831).

36

Ø 6,5

(11)

Y

Y

(11)

Przytrzymywacz

skrzydeł

6

Ø 6,5

6

Ø 6,5

4.

5.

6.

Zamontować przytrzymywacz skrzydeł

i zamocować załączonymi wkrętami.

Sprawdzić funkcjonowanie.

Dociąć listwę maskującą i zamocować.

Strona 34 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.

Y


Wypieranie szyb

Długość prowadnicy / szyny jezdnej

Wypieranie szyb

D

T

T

D

D

T

T

D

D

D

D

D

D

D

D

D

T

D

D

T

T

D

D

T

T = klocki nośne

D = klocki dystansowe

Długość prowadnicy / szyny jezdnej

Długość prowadnicy = łączna szerokość skrzydeł – 3 mm

Długość szyny jezdnej = łączna szerokość skrzydeł – 6 mm

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 35


Wskazówki

Elementy okucia obwiedniowego

(patrz Roto NT AB 502 i AB 503)

Strona 36 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Obsługa

Obsługa – otwieranie drzwi harmonijkowo-przesuwnych

1.

Otworzyć skrzydło wejściowe.

Klamka Stabilizator skrzydeł Klamka

2.

Pojedyncze skrzydło otworzyć tak szeroko, by obydwie

części zatrzasku na siebie zachodziły

3.

Pozostałe skrzydła harmonijki otworzyć i złożyć.

Objaśnienie skrótów

Abb. Rysunek

AD Zachodzenie przylgi skrzydła na ościeżnicę

BRFM Miejce pod okucie na ościeżnicy

FB Szerokość skrzydła

FH Wysokość skrzydła

FFB Szerokość skrzydła na wrębie

FFH Wysokość skrzydła na wrębie

K Drewno

K PVC

KBS Niski próg Komfort

L lewe (patrząc od wewnątrz)

R prawe (patrząc od wewnątrz)

Mat. Nr. Nr SAP

OKFF Górna krawędź podłogi po wykończeniu

RAH Zewn. wysokość ościeżnicy

RAB Zewn. szerokość ościeżnicy

RFB Szerokość ościeżnicy na wrębie

RFH Wysokość ościeżnicy na wrębie

SF Luz między skrzydłami

ÜH Grubość przylgi

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 37


Notatki

Strona 38 • AB 528-3 PL• grudzień 2008 Roto Patio 6080 Zastrzega się możliwość zmian.


Roto. Zawsze na miejscu.

Doradcy techniczni w terenie:

Zasięg ogólnopolski

Okucia do okien

z aluminium

Krzysztof Zadroga

tel.: 0 604 459 035

Serwis

oprogramowania

Marcin Chrostowski

tel.: 0 602 224 959

Okucia do okien otwieranych

na zewnątrz i przesuwych

Michał Kucewicz

tel.: 0 600 440 880

Grzegorz Michalak

tel.: 0 604 940 171

Arkadiusz Świrydowicz

tel.: 0 604 956 010

Optymalizacja procesów produkcyjnych

"Roto Engineering"

Rafał Koźlik

tel.: 0 602 795 026

Paweł Zaręba

tel.: 0 696 403 921

Artur Pałac

tel.: 0 606 839 759

Roto Frank Okucia Budowlane Sp. z o.o.

ul. Wał Miedzeszyński 402 • 03-994 Warszawa

tel.: +48 –22/ 567 09 00 do –04 • faks: +48 –22/ 567 09 09

info.pl@roto-frank.com • www.roto.pl

Zastrzega się możliwość zmian. Roto Patio 6080 AB 528-3 • grudzień 2008 • Strona 39


Stan: grudzień 2008. Zastrzega się możliwość zmian. AB 528-3 PL-1

© 2006 Roto Frank AG ® Roto jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Roto NT Designo: Szukaj ukrytych zawiasów. Inwestorzy mają coraz

wyższe wymagania w odniesieniu do funkcjonalności i estetyki okien,

a im mniej elementów okucia widać na oknie, tym ładniej prezentuje się wnętrze.

Zawiasy ukryte są pod przylgą, a osłonki stają się zbędne – nic nie zakłóca doskonałego

wyglądu okien drewnianych, jak i tworzywowych. To także znakomite

widoki na zainteresowanie wymagających klientów, również w przypadku dużych

inwestycji obiektowych i apartamentowych z górnej półki.

Efektowne okna z ukrytymi zawiasami to funkcjonalność

w najpiękniejszej formie. NT Designo

zapewnia pełną stabilność nawet ciężkich

drzwi balkonowych o masie do 130 kg.

Więcej informacji: tel. +48 22/ 567 09 00 do -04 • faks +48 22/ 567 09 09 info.pl@roto-frank.com • www.roto.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!