Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ Ružová, jej - Piešťany

piestany.sk

Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ Ružová, jej - Piešťany

MATERSKÁ ŠKOLA RUŢOVÁ 2,

921 01 PIEŠŤANY

Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti,

jej výsledkoch a podmienkach

školského zariadenia za obdobie

školského roka 2010/2011.

Správa bola predloţená a prerokovaná v pedagogickej rade dňa 26.8.2011 a RŠ dňa

19.10.2011.

Schvaľuje:.........................................

Ing. Remo Cicutto


Základné identifikačné údaje o škole:

1. Názov školy: Materská škola

2. Adresa: Ruţová 2, 921 01 Piešťany

3. Telefónne číslo: 033/7621126

4. Internetová a elektronická adresa: ms.ruzová@gmail.com

5. Údaje o zriaďovateľovi: Mesto Piešťany

6. Mená vedúcich zamestnancov: Eva Macánková – riaditeľka MŠ,

Alena Miklíková- zástupkyňa riaditeľky,

7. Lenka Julinyová – poverená zastupovaním riaditeľky počas neprítomnosti, vedenie

pokladničného denníka

8. Údaje o rade školy:

Predseda: Mgr. Milada Selecká – zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Eliška Gocká – člen – zástupca zriaďovateľa

Ing. Daniela Benková – člen – zástupca zriaďovateľa

Miloš Tamajka MBA– člen – zástupca zriaďovateľa

PhDr. Jolana Podobová - člen – zástupca zriaďovateľa

Zuzana Dončevová - člen – zástupca rodičov

Mgr. Katarína Bajzíková – člen – zástupca rodičov

Eva Grancová – člen – zástupca pedagogických zamestnancov

Jana Bartošová – člen – zástupca prevádzkových zamestnancov

Martina Havrlentová – člen – zástupca rodičov

Katarína Karvaiová -člen – zástupca rodičov

Ďalšie poradné orgány:

Pedagogická rada školy sa skladá z 8 pedagogických zamestnancov

Gremiálna a operatívna porada riaditeľky: vedúci zamestnanci +

zástupca OZ PšaV + zástupca Rodičovského združenia + zástupca RŠ

Metodické orgány:

Vedúci Metodického zdruţenia: Mgr. Milada Selecká

Inventarizačná komisia:

1. Lenka Julinyová - predseda

2. Jana Bartošová

3. Eva Macánková

Vyraďovacia komisia:

1. Alena Miklíková

2. Lenka Julinyová

3. Vlasta Hušeková

Likvidačná komisia:

1. Eva Procházková

2. Eva Grancová

3. Katarína Dúbravová


Škodová komisia:

1. Anna Blašková

2. Eva Macánková

3. Vlasta Hušeková

Údaje o počte ţiakov školy vrátane ţiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími

potrebami : 94

Údaje o počte zapísaných ţiakov do prvého ročníka základnej školy:

Prípravné triedy: 2

Zapísané deti: 30

Údaje o počte zamestnancov:

Pedagogickí zamestnanci: 8 z toho plne kvalifikovaných 8

Prevádzkoví zamestnanci: 8

Školský psychológ: 1

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických aj nepedagogických zamestnancov:

- október 2010 – Eva Grancová, Eva Procházková (Kurzy prvej pomoci)

- november 2010 – Eva Macánková, Alena Miklíková, Eva Grancová, Milada Selecká

Trnava - seminár Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl, plnenie

školských vzdelávacích programov

- február 2011 – Eva Macánková – pracovné stretnutie zvolané KŠÚ Trnava

K zvyšovaniu odbornej spôsobilosti pedagogických zamestnancov bol vypracovaný

Plán kontinuálneho vzdelávania.

- máj – jún 2011 absolvovala Eva Macánková a Lenka Julinyová aktualizačné

vzdelávanie pod názvom: Obsahová reforma v materskej škole pre vedúcich ped.

zamestnancov.

- máj, jún 2011 absolvovala Eva Macánková, riaditeľka MŠ a Alena Miklíková –

zástupkyňa MŠ, inovačné vzdelávanie pod názvom: Školský manaţment v materskej

škole.

- máj, jún 2011 Mgr. Milada Selecká absolvovala aktualizačné vzdelávanie s názvom:

Obsahová reforma v MŠ.

- máj, jún 2011 – absolvovali Eva Procházková, Anna Blašková, Eva Grancová

aktualizačné vzdelávanie pod názvom: Digitálne technológie v materskej škole

- jún 2011, absolvovala Lenka Julinyová prípravu vedúcich pedagogických

pracovníkov podľa Vyhlášky MŠ SR č. 42/1996Z.z o ďalšom vzdelávaní

pedagogických pracovníkov.

Prevádzkoví zamestnanci: Jana Bartošová - vedúca ŠJ a Katarína Dúbravová

absolvovali pracovné stretnutia pod názvom: Materiálno–spotrebné normy–metodické

usmernenie.

Pani Eva Valková, hlavná kuchárka A. Dubčeka, Katarína Dúbravová, Jana Bartošová

a Boţena Jašíková – zamestnanci ŠJ absolvovali pracovné stretnutie na KŠÚ v Trnave.

Počas celého školského roku boli pravidelne každý mesiac, uskutočňované konzultácie

k plánovaniu podľa nového Školského vzdelávacieho programu.


Ďalšie odborné vzdelanie si učiteľky zabezpečili samoštúdiom odbornej literatúry

a internetových stránok, venovaných problematike tvorby ŠkVP.

Pri vypracovávaní individuálnych výchovno–vzdelávacích programov pre deti so

špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami sme spolupracovali so školským

psychológom.

V spolupráci s CCCP v Piešťanoch sme zabezpečili odbornú depistáž tých detí, ktoré mali

predčasne nastúpiť do prvého ročníka ZŠ a ktoré mali odloženú školskú dochádzku.

Zo záverov z hospitačnej činnosti vyplýva:

- je potrebné orientovať predškolské vzdelávanie na aktívne prijímanie poznatkov

prostredníctvom skúmania, experimentovania, praktických činností, osobnú skúsenosť a tým

aj zážitkové učenie

- sprostredkovávať a navodzovať konkrétne činnosti, v ktorých majú deti rôzne príležitosti

na sebarealizáciu, sebazdokonaľovanie a celkový osobnostný rast

Z hospitačnej činnosti ďalej vyplynulo i to, že často ešte prevládala frontálna činnosť nad

skupinovou a individuálnou formou práce, čím potom nebol zabezpečený individuálny

vnútorný reaktívny záujem, miera pochopenia úlohy, schopnosť logického uvažovania

u každého dieťaťa.

Veľmi dobre boli uplatňované prvky prosociálnosti – otvorenej komunikácie, rešpektovanie

hovoriaceho u detí predškolského veku.

Vo veľkej miere bola zabezpečovaná schopnosť samostatného rozhodovania, organizovania

činnosti, vyjadrovanie a akceptovanie vlastného názoru detí, kooperácie s ostatnými deťmi.

Z hospitačnej činnosti vyplynulo i to, že ešte stále nebola uplatňovaná spätná väzba pri

kontrole plnenia stanovených cieľov a rozvíjanie hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností

vo vzťahu k stanoveným cieľom.

Údaje o aktivitách a prezentácii školy:

– deti sa oboznamovali formou krúžkovej činnosti s anglickým jazykom – po celý rok

– Mgr. Milada Selecká viedla Krúžok tanečnej prípravy . S folklórnym pásmom deti

vystupovali pre verejnosť v MsK Piešťany a v meste Piešťany pre rodinu Winterovcov.

S Veľkonočným pásmom deti vystúpili na krstinách knihy Zuzany Krónerovej

– Výstava ovocia a zeleniny, účasť s výtvarnými prácami a získanie Čestného uznania od SZZ

Piešťany – september 2010

– zúčastnili sme sa akcie: „Na kolesách proti rakovine“, Športový deň pred DU – september

2010

– turistická vychádzka na Červenú vežu s cieľom: Viesť deti k pozitívnym hodnotám, ku

zdraviu, k vzťahu k prírode a ku všetkému živému na našej planéte Zem – september 2010

– v spolupráci s rodinou bola zorganizovaná Vianočná besiedka s posedením pre rodičov, deti

s vianočným programom vystúpili pre Ligu proti rakovine

– v spolupráci s rodinou bol uskutočnený Fašiangový karneval

– výlet na farmu v Bojnej, kde sa mali možnosť zoznámiť s rôznymi druhmi hospodárskych,

ale i exotických zvierat

– Škola v prírode sa v tomto roku neuskutočnila pre nezáujem rodičov

– Predplavecký výcvik sa uskutočnil na kúpalisku Eva pre všetky deti .

– v rámci spolupráce s MsK a k rozvoju predčitateľskej gramotnosti si deti pravidelne

vymieňali knihy v MsK


– deti staršej vekovej skupiny absolvovali v rámci zvyšovania inteligenčných schopností a

rozvíjania základov operatívneho vzdelania, exkurziu v Balneologickom múzeu Piešťany

– zúčastnili sme sa pri príležitosti MDD „Detskej Olympiády“ poriadanej CVČ, na

futbalovom štadióne

– priemerne 1x mesačne sme navštívili divadelné predstavenie v DU, v MsK, v MsKS, ako i

priama účasť niektorých umelcov v našej MŠ

– zúčastnili sme sa výtvarných súťaží: „Zelený svet“ organizovaná Ministerstvom životného

prostredia SR, Slovenská agentúra životného prostredia „ Záhrada očami detí“, pre SZZ v

Piešťanoch „ Z Meduškinho košíčka“ pre MsK v Piešťanoch, v tejto súťaži sme získali prvé

miesto a výtvarná práca Romanky Nedorostovej postúpila do celoslovenského kola

– pri príležitosti Dňa matiek sme uskutočnili pre všetky mamičky veľmi hodnotnú prehliadku

dramatizácií, hudobných a recitačných vystúpení

– bola uskutočnená Rozlúčka predškolákov s MŠ

– navštívili sme Planetárium v Hlohovci

– Školský časopis: Moje prvé škôlkoviny, nebol vydávaný

– v elokovanej triede A. Dubčeka bola zakomponovávaná do výchovno–vzdelávacieho

procesu, práca s výpočtovou technikou

– dopravná výchova sa mohla do VVP zakomponovávať efektívnejšie na zrekonštruovanom

dopravnom ihrisku na školskom dvore A. Dubčeka

Údaje o vypracovaných projektoch, do ktorých chcela byť škola zapojená:

Netradičné športové aktivity v MŠ pre mesto Piešťany.

Ľudové tradície v MŠ (vyhlasovateľ TTSK).

Oba projekty neboli realizované z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole.

Komplexná inšpekcia bola uskutočnená v čase od 12.2.2001 do 16.2.2001 s nasledujúcim

záverom:

Cieľ inšpekcie:

- Kontrola a hodnotenie kvality, podmienok riadenia, výchovy a vzdelávania a úrovne výchovno

-vzdelávacej činnosti v materskej škole

- zistiť a zhodnotiť stav a kvalitu realizácie úloh prosociálnej výchovy v pôsobení na dieťa v

rôznych pedagogických situáciách.

Pri sledovaní cieľa uvedenej komplexnej inšpekcie nebolo zistené porušenie všeobecne

záväzných právnych predpisov.

Závery:

Materská škola má príkladne vypracovanú koncepciu rozvoja so zameraním na tvorivú

dramatiku, jazykovú a literárnu výchovu. Odborné a pedagogické riadenie je na vysokej úrovni.

Kontrolný systém je bežný, vnútorný informačný tok je príkladný. Kvalita pedagogickej a

pracovnej dokumentácie je na požadovanej úrovni. Pedagógovia sa dobre orientujú v školskej

legislatíve a v praxi ju dôsledne dodržujú. Personálne podmienky sú výborné, priestorové a

materiálno–technické sú výnimočné. Priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania sú výborné, v

jazykovej výchove a komunikácií starších detí vynikajúce. Aktivity a angažovanosť pedagógov

materskej školy výrazne ovplyvňujú proces edukácie. Materská škola vytvára výnimočné

podmienky na všestranné rozvíjanie osobnosti detí a dôsledne napĺňa diagnostickú, pedagogickú

aj poradenskú funkciu.


Údaje o priestorových a materiálno–technických podmienkach školy:

– materská škola Ružová 2, 921 01 Piešťany je samostatnou rozpočtovou organizáciou mesta

Piešťany naviazanou svojim rozpočtom príjmov a výdavkov na rozpočet mesta od 1.7.2005.

Člení sa na útvary: Materská škola Ružová 2, 921 01 Piešťany a elokovavaná trieda MŠ

Ružová 2, so sídlom A. Dubčeka 11, 921 01 Piešťany.

Súčasťou MŠ Ružová 2, je ŠJ so sídlom MŠ Ružová 2 a ŠJ so sídlom na A.Dubčeka, ktorá je

organickou zložkou ŠJ pri MŠ Ružová 2.

MŠ Ružová 2, 921 01 Piešťany je štvortriedna, pavilónového typu.

Zlúčením materskej školy Ružová 2 a materskej školy A. Dubčeka 11, do jedného právneho

subjektu Materská škola Ružová 2, hodnotím pozitívne.

– právna subjektivita nám umožnila spolupodieľať sa na tvorbe rozpočtu MŠ a jeho efektívnom

využívaní.

– vďaka niektorým racionalizačným opatreniam, tak mzdových, ako aj prevádzkových nákladov

(kumulovaním funkcie pomocnej kuchárky, upratovačky, kuričky, školníčky a údržbára,

zamestnaním záhradníka na dohodu počas sezóny), získavaním financií prostredníctvom

vypracovávania projektov, 2% z daní daňových poplatníkov, sa nám podarilo aj v tomto roku

nadštandardne zlepšiť materiálno–technické vybavenie celej MŠ.

– na školskom dvore A. Dubčeka sa nám podarilo čiastočne zrekonštruovať z finančných

prostriedkov mesta Piešťany, z 2% z daní daňových poplatníkov a za pomoci sponzorov

dopravné ihrisko.

– čiastočne vymeniť nevyhovujúce drevené okná za plastové.

– vymeniť nevyhovujúce drevené dvere 2 ks v MŠ Ružová, a vchodové dvere do budovy

A. Dubčeka za hliníkové. Ostávajú ešte postupne vymeniť niektoré okná na oboch MŠ.

Na školský dvor MŠ Ružová, boli zakúpené futbalové bránky, basketbalové koše, rehabilitačný

chodník, lezecká stena, nová šmykľavka do MŠ A. Dubčeka, na uskutočňovanie športových

aktivít.

– z prostriedkov mesta, boli zrekonštruované sociálne zariadenia pre deti MŠ A. Dubčeka, ktoré

boli v havarijnom stave.

– boli vymaľované priestory MŠ Ružová 2.

– bol zredukovaný počet pieskovísk na polovicu. Zostávajúce pieskoviská boli zrekonštruované

a zakryté proti znečisťovaniu.

– z prostriedkov MŠ SR sme získali pre materské školy počítače spolu s aplikačným softvérom,

kopírky, elektronické didaktické pomôcky Bee- Bot, Genius Mous PEN , MP3 prehrávač TEAC

MP 280.

– na školskom dvore MŠ A. Dubčeka sa uskutočnila, dôsledkom odstraňovania kalamity,

čiastočná údržba stromov. Prostredníctvom Služieb mesta Piešťany, sa nám podarilo

zabezpečiť celkovú údržbu školského dvora A.Dubčeka.

– boli z časti obnovené zariadenia a MTZ školských kuchýň MŠ Ružová a MŠ A. Dubčeka - nové

chladničky, opravený a zrekonštruovaný univerzálny kuchynský robot do ŠJ A. Dubčeka.

– zakúpená nová škrabka na zemiaky do ŠJ Ružová 2 (kapitálový výdavok)

– vymaľované boli priestory obidvoch školských kuchýň.

– pre školské jedálne bol zakúpený program na spracovávanie skladového hospodárstva

a zavedený internet pre obidve vedúce ŠK.

– obidve vedúce ŠJ využívajú na platbu prevodom internet.

– bol zakúpený program na spracovávanie inventáru školy.

– boli zrekonštruované všetky elektroinštalácie v MŠ A. Dubčeka.

– prekládku plynového zariadenia z miestnosti, do priestorov školského oplotenia, čím sa nám

podarilo uvoľniť miestnosť na skladovanie UP na školský dvor.

– na lepšie zabezpečenie bezpečnosti detí, ale i interiéru a exteriéru MŠ, boli zabudované zo

sponzorských prostriedkov na vstupné vchody videokamery.


– bola zakúpená čistička vzduchu do triedy mladšej vekovej skupiny, na eliminovanie infekčných

ochorení horných ciest dýchacích.

– do tried boli zakúpené nové nábytkové zostavy, čiastočne z prostriedkov rozpočtu a čiastočne

z prostriedkov z 2% z daní daňových poplatníkov.

– boli zakúpené nové podlahové krytiny do všetkých tried.

– bola zrekonštruovaná elektrická inštalácia v kotolni MŠ Ružová 2.

Za priaznivej finančnej situácie v budúcom období, chceme pristúpiť k ďalšiemu šetreniu

financií a to zateplením budov MŠ, výmenou nevyhovujúcich okien a dverí.

Zostáva ešte uskutočniť:

- rekonštrukcia kotolne Ružová 2

- oprava strechy v MŠ Ružová 2

- zrekonštruovať Dopravné ihrisko v MŠ A. Dubčeka, ktoré bolo poškodené kalamitou

- zakúpenie nábytku pre deti do tried oboch MŠ

- zakúpiť nové ležadlá do oboch MŠ

- zakúpenie nového zariadenia pre školské kuchyne v zmysle HCCP (nové kuchynské roboty,

sporáky, lapače tukov)

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy:

1. Dotácia na mzdy 110.764,14 €

2. Dotácia na prevádzku 49.778,60 €

3. Odvody 37.055,32 €

Iné finančné prostriedky:

Financie získané z 2% z daní cez RZ 2.770 €

Z týchto finančných prostriedkov boli prefinancované učebné pomôcky a telovýchovné náradie

a náčinie k projektu: Vyuţitie aktívneho pohybu na zabezpečenie telesného

a psychosociálneho vývinu dieťaťa, IKT v MŠ. Boli zakúpené nové, netradičné učebné

pomôcky na skvalitnenie celého výchovno vzdelávacieho procesu.

Čiastočne bolo obnovené telovýchovné náčinie a náradie na školských dvoroch.

Boli zakúpené nové hojdačky a preliezky na školský dvor A. Dubčeka, nový nábytok pre deti

mladšej vekovej skupiny, nové, netradičné UP.

Vyhodnotenie koncepčného zamerania rozvoja materskej školy

Akceptáciou osobnosti dieťaťa som viedla pedagogické zamestnankyne k tomu,

aby prijímali dieťa také aké je, utvárali tak pozitívne medziľudské vzťahy a rozvíjali

sociálnu komunikáciu.

Prostredníctvom prosociálnych aktivít boli kladené základy autoregulácie správania,

interpersonálnej kompetencie a autonómie detí. Tieto aktivity boli využívané vo všetkých

vekových skupinách detí. Najlepšie sa ich darilo uplatňovať učiteľkám Mgr. Seleckej,

Julinyovej, Grancovej a Miklíkovej.

Vo výchovno–vzdelávacom procese sme využívali a stimulovali u detí schopnosť

sebahodnotenia a sebareflexie.

Prvky sebahodnotenia a sebareflexie boli čiastočne uplatňované v starších vekových


skupinách. Tejto oblasti je však potrebné venovať ešte viac pozornosti individuálnym

vzdelávaním všetkých učiteliek

Edukačný proces starších vekových skupín bol čiastočne orientovaný na aktívne prijímanie

poznatkov prostredníctvom skúmania, experimentovania, praktických činností, osobnú

skúsenosť alebo zážitok.

Je žiaduce, aby sa tomuto procesu venovala zvýšená pozornosť aj naďalej. S poznatkami z

preštudovanej literatúry boli pedagogické zamestnankyne pravidelne oboznamované

formou prednášok na pedagogickýh radách. Všetky deti staršej vekovej skupiny mali

založenú tzv. Osobnú zložku grafomotorického prejavu podľa vopred vypracovaného

Plánu grafomotorických zručností.

Pre deti s odloženou školskou dochádzkou bol vypracovaný v spolupráci so školským

psychológom individuálny vzdelávací program podľa ktorého učiteľky staršej vekovej

skupiny systematicky pracovali. Bola zároveň zabezpečená systematická príprava detí

predškolského veku na vstup do prvého ročníka.

V MŠ pracoval po celý rok školský psychológ PhDr. Daniela Ilenčíková, ktorá pracovala

priamo v MŠ a vykonávala psychologickú činnosť na pomoc deťom, poskytovala informácie

a poradenské služby rodičom a pedagógom.

Hlavným cieľom práce školského psychológa bola identifikačno-diagnostická,

konzultačno-poradenská, nápravno-korektívna a preventívna činnosť.

Bola zabezpečená logopedická starostlivosť zamestnankyňou SCSPP Mgr. Vráblovou, ktorá

pravidelne pracovala s deťmi v priestoroch MŠ.

Cez projekt a rozšírené osnovy VVP : Prvýkrát pri počítači, sa deti v elokovanej triede A.

Dubčeka oboznamovali s výpočtovou technikou a učili sa zvládať na základe nápodoby

a slovných inštrukcií dospelého na elementárnej úrovni prácu s počítačom – pracovať

s detskými edukačnými programami.

Cez projekt: Vidieť a byť videný, sa deti učia zdôvodňovať význam dodržiavania pravidiel

cestnej premávky vzhľadom na bezpečnosť. Prakticky si svoje vedomosti overovali na

vlastnom dopravnom ihrisku.

Cez projekt: Tanečná príprava sme viedli deti k rozvíjaniu pohybovej všestrannosti,

k estetickému pohybu a zmyslu pre rytmus.

V spolupráci s MsK Piešťany sme sa snažili rozvíjať čitateľskú gramotnosť

v materskej škole a osvojovať si tak rozhodujúce predpoklady pre zvládnutie čitateľských

schopností

- rozvíjaním literárnej gramotnosti formovať vzťah k písanej kultúre, vrátane vytvárania

čítacích návykov

- pomáhali sme utvárať jazykovú a rečovú kultúru používaním spisovnej podoby

materinského jazyka

- po ukončení predprimárneho vzdelávania vedeli deti zvládať základné grafické tvary písma

Na oboznamovanie s anglickým jazykom sme využívali služby odborného externého

zamestnanca - Mgr. Katarínu Bajzíkovú, ktorá deti oboznamovala s týmto jazykom 2x

týždenne.


Využívali sme aktivity v MsK na osvojovanie si niektorých jazykových schopností,

ktoré predchádzajú čítaniu a písaniu, rozvíjajú záujem o písanú podobu jazyka.

Spolupráci s MsK v Piešťanoch bola v uplynulom období venovaná veľká pozornosť.

Špecificky bola orientovaná na požičiavanie si kníh z knižnice, cieľom ktorej bolo pokúsiť

sa navrátiť dieťa predškolského veku späť ku knihe a k literárnemu dielu všeobecne. Snažili

sme sa knihu posunúť v konkurencií s inými médiami na popredné miesto. Zároveň sa nám

úspešne podarilo zapájať rodičov do práce s prinesenou knihou. Práca s literárnymi dielami

a ich úspešné zakomponovávanie do výchovno-vzdelávacieho procesu nám pomáhala aj pri

osvojovaní si niektorých jazykových schopností, ktoré predchádzajú čítaniu a písaniu.

Ďalej to boli Tvorivé dielne a výtvarné súťaže: Trojrozmerný Betlehem, Z Meduškinho

košíčka, Rozprávkový oriešok, Záhrada očami detí pre SZZ

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a

treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení.

V uplynulom školskom roku sme postupovali pri plánovaní výchovno-vzdelávacieho

procesu podľa nášho Školského vzdelávacieho programu. ŠkVP bol vypracovaný celým

kolektívom učiteliek MŠ podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED – 0. Boli

v ňom zapracované:

Vlastné ciele, Zameranie , Profil absolventa ,Charakteristika exteriéru a interiéru MŠ,

Spolupráce školy s rodičmi, so ZŠ, s inými inštitúciami, Dĺžka dochádzky a formy výchovy

a vzdelávania, Spôsob, podmienky ukončenia výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu

o získanom vzdelaní, Personálne zabezpečenie MŠ, Vnútorný systém kontroly a hodnotenia

zamestnancov a detí, Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných

zamestnancov.

Celý výchovno-vzdelávací proces bol uskutočňovaný a v plánovaní bolo postupované podľa

vypracovaných Učebných osnov.

UO boli koncipované do tematických okruhov:

Ja som, Ľudia , Kultúra, Príroda.

Tematické okruhy sa vzájomne prelínali a dopĺňali. Každý tematický okruh zahŕňal tri

vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:

1. perceptuálno-motorickú

2. kognitívnu

3. sociálno-emocionálnu

Tematický plán bol rozpracovaný na jednotlivé mesiace do obsahových celkov. Obsahové

celky obsahovali výkonové štandardy, podľa ktorých si potom učiteľky operacionalizovali

jednotlivé špecifické ciele výchovno-vzdelávacej činnosti do Plánov výchovno-vzdelávacej

práce.

Práve táto operacionalizácia špecifických cieľov nám spôsobovala problémy pri plánovaní

VVČ.

Je potrebné ešte v niektorých prípadoch, výraznejšie sa orientovať na progresívnejšie

formy práce. Je potrebné sprostredkovávať a navodzovať činnosti, v ktorých majú deti rôzne

príležitosti na sebarealizáciu.

- aj naďalej uplatňovať vo výchovno-vzdelávacom procese individuálne a skupinové formy

práce

– pri plánovaní výchovno-vzdelávacieho procesu dôkladne premyslieť organizáciu práce a

prelínanie viaczložkových vzťahov

– v prosociálnej výchove uplatňovať aktivity a skupinovú formu práce


– sprostredkovávať a navodzovať konkrétne činnosti v ktorých majú deti rôzne príležitosti na

sebarealizáciu

– dôslednejšie premyslieť individuálny prístup k deťom s ohľadom na vekové osobitosti

– dôslednejšie sa zamerať na kvalitu rozvoja komunikačných schopností detí

– nepredkladať deťom hotové poznatky, smerovať k aktívnemu prijímaniu poznatkov,

zamerať sa na divergentné úlohy

– aj naďalej využívať konštruktívne dialógy, hry, kde deti môžu vyjadrovať svoje pocity

Spolupráca školy s rodičmi:

Počas školského roku boli uskutočnené dve celo-školské rodičovské združenia a dve výborové

rodičovské združenia.

Užšia spolupráca bola s rodičmi nadväzovaná počas Adaptačného programu novoprijatých detí,

pri individuálnych konzultáciách, pri zostavovaní individuálnych pozorovacích záznamov, pri

zostavovaní Osobného spisu dieťaťa.

Rodičia boli prostredníctvom násteniek oboznamovaní s Dohovorom o právach dieťaťa, s

materiálom z CCCP a školskou psychologičkou, so schváleným Školským poriadkom MŠ, s

výsledkami grafomotorických cvičení, s textami básní a piesní, s výsledkami merania a váženia

detí, s aktivitami školy.

– v spolupráci s rodičmi bol uskutočnený výlet do Bojnej – Ranč pod Babicou, Fašiangový

karneval, Vianočná besiedka, oslava MDD

– za účelom prehlbovania citového vzťahu dieťaťa v rodine bola zorganizovaná oslava Dňa

matiek

– každé dieťa bolo dôsledne spoznávané prostredníctvom rozhovorov s rodičmi, čím bolo

zabezpečené rešpektovanie individuálnych zvláštností každého dieťaťa, psychického a

fyzického vývinu, jeho úroveň vedomostí, poznania v náväznosti na výchovu v rodine

– talentované deti boli v spolupráci s rodičmi odporúčané do ZUŠ v Piešťanoch

– počas celého roku nám rodičia pomáhali zabezpečovať pitný režim v podobe bylinkových a

ovocných čajov

Spolupráca so Základnou školou:

Počas školského roku bolo naplánovaných šesť vzájomných stretnutí Materská škola a Základná

škola. V tomto školskom roku MŠ Ružová spolupracovala so ZŠ M. R. Štefánika na ul.

Vajanského v Piešťanoch s pani učiteľkou Mgr. Gabrielou Nedorostovou a MŠ A. Dubčeka

mala vypracovaný plán spolupráce so ZCŠ sv. Márie Goretti, Štefánikova 119 v Piešťanoch s

triednou učiteľkou Mgr. Škoricovou.

Všetky naplánované stretnutia boli uskutočnené a viedli k uľahčeniu prechodu detí

predškolského veku do 1.ročníka ZŠ.

V Piešťanoch 10.10.2011

….........................................

Eva Macánková


iaditeľka MŠ Ružová2

Predsedníčka RŠ pri Materskej škole Ruţová 2, Piešťany svojim podpisom vyjadrujem

súhlas s obsahom Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch

a podmienkach školského zariadenia za obdobie školského roka 2010/2011.

V Piešťanoch 19.10.2011

….....................................

Mgr. Milada Selecká

predseda Rady školy

More magazines by this user
Similar magazines