Views
4 years ago

Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës

Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës

Republika e Kosovës - Dogana e

Republika e Kosovës Republika Kosova - Republic of Kosovo Qeveria - Vlada - Government Ministria e Financave Ministarstvo za Finansije – Ministry of Finance Dogana e Kosovës – Carina Kosova – Kosovo Customs Drejtoria e Prokurimit Nr. 21/2013 FTESË PËR ANKAND PUBLIK Dogana e Kosovës njofton të gjithë të interesuarit se ofron për shitje (mallin e caktuar) përmes procedurës së Ankandit Publik, të vlerësuar nga shitësi si ne vijim: Nr.re n Lloji tipi i Mallit Njësia Sasia Vërejtje: Gjithsejtë Çmimi 1 Fleta metalike ( llamperi për ndërtimtari) kg 1470 885.00 Pjesa 1 885.00 Kartelë elektronike copë 4 Peshqir copë 1 Aparat elektronik TESTO copë 1 2 Aparat Testo 735 copë 1 Mbushës (Adapter) copë 1 178.00 Drita copë 2 Shtëpizë LG jo komplet copë 1 Siguresa automatike copë 1 Pjesa 2 178.00 Mikroskop copë 1 Këmbë për kamerë palë 4 Pjesë për auto ( 2 stopa) pako 1 Pompë uji copë 1 Zbukurime për fustana copë 24 3 Mbajtëse për syza 223.00 copë 1 (reklamë) Syza të diellit copë 83 Orë dorë copë 1 DVD (DVD Player Red Star) copë 2

Raporti 2010 shqip_final - Dogana e Kosovës
Raport vjetor 2011 FINAL SHQIP - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës 3 - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovés 1 - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
FTESË PËR ANKAND PUBLIK - Dogana e Kosovës
Elkos SH.P.K - Pejë - Dogana e Kosovës
republika e kosovës dogana e kosovës carina kosova- kosovo ...
Republika e Kosovës - Dogana e Kosovës
NJOFTIM PËR KONTRATË - Dogana e Kosovës - Fillimi
Informatë mbi automjetet e pa-zhdoganuara - Dogana e Kosovës
REPUBLIKA E KOSOVËS DOGANA E KOSOVËS Kodi Doganor dhe ...