LFS. GEK-A systémy kanálů pro vestavbu ... - OBO Bettermann

obo.betterman.com

LFS. GEK-A systémy kanálů pro vestavbu ... - OBO Bettermann

U kanálu pro vestavbu pfiístrojÛ GEK-A Rapid 45 z hliníku stojí v popfiedí design. Díky jeho eloxovanému povrchu a

designu lze Rapid 45 z hliníku snadno integrovat v kanceláfiích s luxusním vybavením. Jako vÏdy u kanálÛ pro vestavbu

pfiístrojÛ Rapid 45 poskytují tvarové díly ideální pfiedpoklad pro dokonalou instalaci. Spínaãe, zásuvky a moduly

datové techniky se musí pouze jednoduch˘m zpÛsobem zaklapnout do plastov˘ch nebo hliníkov˘ch kanálÛ pro

vestavbu pfiístrojÛ Rapid 45.

220 LFS


Systémy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-A

Rapid 45

Přehled systému od strany 224

GEK-A Rapid 45/53100 od strany 228

GEK-A Rapid 45/53160 od strany 232

LFS

221


Lehkost designu

Pro kanceláfie s luxusním vybavením

222 LFS


Vhodné zakončení:

koncový díl

Aby se zaruãilo ãisté zakonãení

kanálu pro vestavbu pfiístrojÛ Rapid

45 , lze na kanál pro vestavbu

pfiístrojÛ nasadit koncov˘ díl.

Hezký vzhled:

kryt spojů

Kryt spojÛ zaruãuje opticky bezchybné

vzájemné spojení segmentÛ

kanálu. I v pfiípadû, kdyÏ fiez není

stoprocentnû rovn˘, je díky pfiekrytí

zaruãen estetick˘ vzhled.

LFS 223


Systémy hliníkových kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-A Rapid

Pfiehled systému

variabilní

vnitřní roh

str. 230

GEK-A Rapid 45 str. 228

Instalační přístroje EGS

(viz katalog EGS)

str. 538

224 LFS


45

LFS 225


GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů hliník, vrchní díl 45

GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 100 mm

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A

Rapid 45 pro přímou montáž na

stěnu.

Hloubka kanálu 53 mm

Výška kanálu 100 mm a 160 mm

Dodávaná délka 2000 mm

Barvy:

Čistě bílá RAL 9010

Eloxováno

Tvarové díly Systémové tvarové díly

variabilní pevné

Zkušební značky VDE

Systém kanálů pro vestavbu přístrojů GEK-A Rapid 45 lze namontovat jak jako kanál pro vestavbu přístrojů, tak

také jako kanál s patkovou lištou. Tento systém se optimálním způsobem hodí pro novostavbu, sanaci a modernizaci.

Pomocí tvarových dílů závislých na systému lze provést přizpůsobení téměř všem místním podmínkám.

Pomocí variabilních tvarových dílů lze také u nepravoúhlých rohů zaručit náročné instalace. Dodávaná délka činí

2000 mm. Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A Rapid 45 se dodává v barvách čistě bílé nebo s eloxovaným povrchem.

Systémy kanálů pro vestavbu přístrojů se nesmí vystavovat žádným cizím zatížením.

Komponenty systému

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A, přepážka, spojka, kryt spojů, variabilní tvarové díly, pevné tvarové díly, uzemňovací

vedení, uzemňovací svorka

Oblast použití kancelář

Oblast použití kancelář

Oblast použití dílna

Díky mnoha tvarovým dílům odpovídajícím požadavkům

praxe lze kanál pro vestavbu přístrojů GEK-

A Rapid 45 začlenit do každého kancelářského prostředí.

Spínače, zásuvky i datové se pouze zaklapnou.

Díky asymetrickému tvaru lze kanál pro vestavbu

přístrojů GEK-A Rapid 45 namontovat také jako

kanál s patkovou lištou. Pomocí zásuvek s uspořádáním

33° lze dokonce bez obtíží zapojit úhlové

zástrčky.

Kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A Rapid 45 lze

instalovat všude tam, kde se musí na malém prostoru

namontovat zásuvky.

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

226 LFS

V objednávkách uvádějte čísla výrobků


GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů hliník, vrchní díl 45

GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 100 mm

Řezání kanálu

Montáž kanálu

Montáž variabilních tvarových dílů

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 lze řezat

pomocí kapovací pily.

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 se montuje

rychlým způsobem na stěnu např. pomocí natloukacích

hmoždinek.

Variabilní tvarové díly umožňují také v případě

nepravoúhlých rohů tvarově hezké zakrytí. Upevnění

se provádí do okraje víka.

Montáž pevných tvarových dílů

Montáž krytu spojů

Montáž koncového dílu

Pevné tvarové díly jsou začleněny do instalace

spodního dílu kanálu.

Kryt spojů se zasunuje na spodní díly kanálu. Tím je

zaručeno vzhledově odpovídající spojení spodních

dílů kanálů.

Koncový díl se upevňuje nasazením na nálitek ve

dně. Pomocí pružiny umístěné na koncovém dílu je

zaručeno bezpečné upevnění.

Montáž zásuvky

Montáž zásuvky

Montáž zásuvky

Kabely se připojují k zásuvce.

Zásuvka se zatlačuje do kanálu pro vestavbu přístrojů

Rapid 45 bez dalších pomůcek.

Zásuvka modulu se zajistí do okraje víka. Nasazením

vrchního dílu je systém dokončen a odpovídá

normě VDE.

Bend Radius ohyb

Uzemnění kanálu

Vzhled kanálu

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

Bend-Radius pro uložení optických vláken lze použít

také u systému Rapid 45. Tím se dodrží správné

poloměry.

Pro vyrovnání potenciálu mezi vrchním dílem a

spodním dílem, resp. mezi spodními díly se používá

uzemňovací svorka EDA KL a uzemňovací vedení

EDA 45.

Kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45 hliník se

dodává v čistě bílé barvě nebo s eloxovaným povrchem.

Variabilní tvarové díly, koncové díly a spojky

jsou lakovány hliníkovou barvou.

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

LFS 227


GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů hliník, vrchní díl 45

GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 100 mm

Konečná montáž

Díky flexibilitě systému je zajištěna čistá a rychlá

montáž také v kancelářích s luxusním vybavením.

GEK-A kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K 53100

Typ Barva

Povrch Délka

Bal.

hmotnost

Č. výr.

Cena

€/m

53

GEK-A53100 čistě bílá —

m

kg/% m

Al

2000 8 175,000 6116 51 0

Al / EL

GEK-A53100 hliníková eloxováno 2000 8 175,000 6116 51 5

100

40

Spodní a vrchní díl kanálu bez děrování dna vhodný pro přímou montáž na stěnu.

Spojka

Typ

Bal.

hmotnost

Č. výr.

Cena

€/ks

GEK-AKU45

kus

10

kg/% ks St

0,135 6116 75 2

Spojka pro spojení spodních dílů u hliníkového kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Přepážka

Typ Barva

Délka

Bal.

hmotnost

Č. výr.

Cena

€/m

2371

světle šedá

m kg/% m PVC

2000 60 13,500 6023 09 6

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK a GEK-K při různých úrovních napětí.

Vrchní díl

Uzemňovací propojka

Typ Barva

GEK-AOT45

čistě bílá —

Povrch Délka

Č. výr.

2000 24 31,000 6116 55 3

Al / EL

Vrchní díl kanálu pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Bal.

m

hmotnost

kg/% m

GEK-AOT45 hliníková eloxováno 2000 24 31,000 6116 55 8

Typ Barva

EDA 45

žlutozelená

Délka

Bal.

hmotnost

kus kg/% ks Cu

400 10 1,400 6257 59 8

Uzemňovací propojka pro spojení spodních dílů a vrchních dílů pro kanál pro vestavbu přístrojů

GEK-A Rapid 45.

Al

Č. výr.

Cena

€/m

Cena

€/ks

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

228 LFS

V objednávkách uvádějte čísla výrobků


GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů hliník, vrchní díl 45

GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 100 mm

Typ Povrch

EDA KL

Uzemňovací svorka pro kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A Rapid 45

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Č. výr.

galvanicky zinkováno 40 1,100 6257 60 3

St

/

G

Uzemňovací svorka

Cena

€/ks

Typ Barva

Kryt spoje pro bezchybné spojení segmentů kanálu.

Č. výr.

PVC

GEK-KS45 čistě bílá 6 0,890 6116 15 0

GEK-KS45 hliníková 6 0,890 6116 15 4

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Cena

€/ks

Kryt spojů

Typ Barva

Povrch

GEK-AFS53100 čistě bílá —

Plochý roh stoupající pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Č. výr.

Al

1 44,000 6116 66 3

Al / EL

GEK-AFS53100 hliníková eloxováno 1 44,000 6116 66 8

Plochý roh stoupající

Cena

€/ks

Typ Barva

GEK-AFF53100

Povrch

čistě bílá —

Plochý roh klesající pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Č. výr.

Al

1 44,000 6116 70 4

Al / EL

GEK-AFF53100 hliníková eloxováno 1 44,000 6116 70 9

Plochý roh klesající

Cena

€/ks

Plochý roh Bend-Radius

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

Typ Barva

Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

TW/BR-F světle šedá 5 4,100 6023 08 9

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Typ Barva

Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

GEK-KI53100 čistě bílá 2 11,210 6116 20 5

GEK-KI53100 hliníková 2 11,210 6116 21 0

Vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly jsou variabilně

přestavitelné v rozsahu od 80 do 103°.

Kryt vnitřního rohu

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

LFS 229


GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů hliník, vrchní díl 45

GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 100 mm

Vnitřní roh

Typ Barva Povrch Bal. hmotnost Č. výr.

kus kg/% ks Al

GEK-AI53100 čistě bílá — 1 45,000 6116 57 4

Al / EL

GEK-AI53100 hliníková eloxováno 1 45,000 6116 57 9

Vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/ks

Vnitřní roh Bend-Radius

Typ Barva

TW/BR-I

Bal.

hmotnost

Č. výr.

kus kg/% ks PVC

světle šedá 5 4,120 6023 08 1

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Cena

€/ks

Kryt vnějšího rohu

Typ Barva

Bal. hmotnost Č. výr.

Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

GEK-KA53100 čistě bílá 2 16,070 6116 26 4

GEK-KA53100 hliníková 2 16,070 6116 26 9

Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly jsou variabilně

přestavitelné v rozsahu od 70 do 130°.

Vnější roh

Typ Barva Povrch Bal. hmotnost Č. výr.

kus kg/% ks Al

GEK-AA53100 čistě bílá — 1 54,000 6116 61 2

Al / EL

GEK-AA53100 hliníková eloxováno 1 54,000 6116 61 7

Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/ks

Vnější roh Bend-Radius

Typ Barva

Bal. hmotnost Č. výr.

Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

TW/BR-A světle šedá 5 4,600 6023 08 5

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Koncový díl levý

Typ Barva

Bal.

kus

hmotnost Č. výr.

kg/% ks PVC

GEK-KEL53100 čistě bílá 6 2,200 6116 30 2

GEK-KEL53100 hliníková 1 2,200 6116 30 7

Koncový díl levý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.

Cena

€/ks

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

230 LFS

V objednávkách uvádějte čísla výrobků


GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů hliník, vrchní díl 45

GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 100 mm

Typ Barva

GEK-KER53100 čistě bílá 6 2,200 6116 35 3

GEK-KER53100 hliníková 1 2,200 6116 35 8

Koncový díl pravý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Č. výr.

PVC

Cena

€/ks

Koncový díl pravý

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

LFS 231


GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů hliník, vrchní díl 45

GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 160 mm

GEK-A kanál pro vestavbu přístrojů Rapid 45, typ GEK-K 53160

Typ Barva

Povrch Délka

Bal.

hmotnost

Č. výr.

Cena

€/m

60

m kg/% m Al

GEK-A53160 čistě bílá — 2000 8 250,000 6116 53 1

Al / EL

GEK-A53160 hliníková eloxováno 2000 8 250,000 6116 53 6

Spodní a vrchní díl kanálu bez děrování dna vhodný pro přímou montáž na stěnu.

180

40 40

Spojka

Typ

Bal. hmotnost Č. výr.

kus kg/% ks St

GEK-AKU45

10 0,135 6116 75 2

Spojka pro spojení spodních dílů u hliníkového kanálu pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/ks

Přepážka

Typ Barva Délka

Bal. hmotnost Č. výr.

m kg/% m PVC

2371 světle šedá 2000 60 13,500 6023 09 6

Přepážka pro rozdělení kanálů WDK a GEK-K při různých úrovních napětí.

Cena

€/m

Vrchní díl

Typ Barva Povrch Délka Bal. hmotnost Č. výr.

m kg/% m Al

GEK-AOT45 čistě bílá — 2000 24 31,000 6116 55 3

Al / EL

GEK-AOT45 hliníková eloxováno 2000 24 31,000 6116 55 8

Vrchní díl kanálu pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/m

Uzemňovací propojka

Uzemňovací svorka

Typ Barva

EDA 45

žlutozelená

Délka

Bal.

hmotnost

Č. výr.

kus kg/% ks Cu

400 10 1,400 6257 59 8

Uzemňovací propojka pro spojení spodních dílů a vrchních dílů pro kanál pro vestavbu přístrojů

GEK-A Rapid 45.

Typ Povrch

Č. výr.

kus kg/% ks St / G

EDA KL galvanicky zinkováno 40 1,100 6257 60 3

Uzemňovací svorka pro kanál pro vestavbu přístrojů GEK-A Rapid 45

Bal.

hmotnost

Cena

€/ks

Cena

€/ks

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

232 LFS

V objednávkách uvádějte čísla výrobků


GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů hliník, vrchní díl 45

GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 160 mm

Typ Barva

Kryt spoje pro bezchybné spojení segmentů kanálu.

Č. výr.

PVC

GEK-KS45 čistě bílá 6 0,890 6116 15 0

GEK-KS45 hliníková 6 0,890 6116 15 4

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Cena

€/ks

Kryt spojů

Typ Barva

Povrch

GEK-AFS53160 čistě bílá —

Plochý roh stoupající pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Č. výr.

Al

1 81,000 6116 68 0

Al / EL

GEK-AFS53160 hliníková eloxováno 1 81,000 6116 68 5

Plochý roh stoupající

Cena

€/ks

Typ Barva

GEK-AFF53160

Povrch

čistě bílá —

Plochý roh klesající pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Č. výr.

Al

1 81,000 6116 73 1

Al / EL

GEK-AFF53160 hliníková eloxováno 1 81,000 6116 73 6

Plochý roh klesající

Cena

€/ks

Typ Barva

Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

TW/BR-F světle šedá 5 4,100 6023 08 9

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Plochý roh Bend-Radius

Kryt vnitřního rohu

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

Typ Barva

Bal. hmotnost Č. výr. Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

GEK-KI53160 čistě bílá 2 14,020 6116 22 1

GEK-KI53160 hliníková 2 14,020 6116 22 6

Vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly jsou variabilně

přestavitelné v rozsahu od 80 do 103°.

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

LFS 233


GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů hliník, vrchní díl 45

GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 160 mm

Vnitřní roh

Typ Barva Povrch Bal. hmotnost Č. výr.

kus kg/% ks Al

GEK-AI53160 čistě bílá — 1 75,000 6116 59 0

Al / EL

GEK-AI53160 hliníková eloxováno 1 75,000 6116 59 5

Vnitřní roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/ks

Vnitřní roh Bend-Radius

Typ Barva

TW/BR-I

Bal.

hmotnost

Č. výr.

kus kg/% ks PVC

světle šedá 5 4,120 6023 08 1

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Cena

€/ks

Kryt vnějšího rohu

Typ Barva

Bal. hmotnost Č. výr.

Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

GEK-KA53160 čistě bílá 2 20,800 6116 28 0

GEK-KA53160 hliníková 2 20,800 6116 28 5

Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45. Tvarové díly jsou variabilně

přestavitelné v rozsahu od 70 do 130°.

Vnější roh

Typ Barva Povrch Bal. hmotnost Č. výr.

kus kg/% ks Al

GEK-AA53160 čistě bílá — 1 98,000 6116 64 2

Al / EL

GEK-AA53160 hliníková eloxováno 1 98,000 6116 64 7

Vnější roh pro změnu směru kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45.

Cena

€/ks

Vnější roh Bend-Radius

Koncový díl levý

Typ Barva

Bal. hmotnost Č. výr.

Cena

€/ks

kus kg/% ks PVC

TW/BR-A světle šedá 5 4,600 6023 08 5

Bend Radius ohyb pro ukládání podle normy a dodržení poloměrů ohybu optických vláken v kanálech

WDK od výšky bočnice 60 mm a v kanálech GEK-K.

Typ Barva

Bal.

hmotnost

Č. výr.

kus kg/% ks PVC

GEK-KEL53160 čistě bílá 6 3,500 6116 32 9

GEK-KEL53160 hliníková 1 3,500 6116 33 4

Koncový díl levý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.

Cena

€/ks

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

234 LFS

V objednávkách uvádějte čísla výrobků


GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů hliník, vrchní díl 45

GEK-A systémy kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45, výška kanálu 160 mm

Typ Barva

GEK-KER53160 čistě bílá 6 4,000 6116 38 8

GEK-KER53160 hliníková 1 4,000 6116 39 3

Koncový díl pravý pro uzavření kanálů pro vestavbu přístrojů Rapid 45 GEK-K/GEK-A.

Bal.

kus

hmotnost

kg/% ks

Č. výr.

PVC

Cena

€/ks

Koncový díl pravý

06 LFS_Katalog_2006_deutsch / cs / 06/12/2007 (LLExport_00614)

V objednávkách uvádějte čísla výrobků

LFS 235

More magazines by this user
Similar magazines