დანართი №1 სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თ

tsu.edu.ge

დანართი №1 სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თ

დანარ №1

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის

სტუდენტა (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების

კანდიდატა შერჩევის წესი

1. საუნივერსიტეტო დაფინანსება ივალისწინებს:

ა) ერიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხული უნივერსიტეტის

ბაკალავრიატის სტუდენტა სემესტრულ დაფინანსებას შერჩევის საფუძველზე,

უნივერსიტეტში წინა სემესტრში მიღებული აკადემიური შედეგების

გავალისწინები.

ბ) საერო სამაგისტრო გამოცდების შედეგად უნივერსიტეტის

მაგისტრატურის სტუდენტა საგანმანალებლო პროგრამების სემესტრულ

დაფინანსებას შერჩევის საფუძველზე, სტუდენტა უნივერსიტეტში წინა

სემესტრში მიღებული აკადემიური შედეგების გავალისწინები.

2. საუნივერსიტეტო დაფინანსებისავის შესარჩევ კანდიდატა შეფასება

ხდება 100 ქულიანი სისტემი, რომელიც გამოივლება სტუდენტის მიერ

უნივერსიტეტში წინა სემესტრში გავლილი პროგრამი გავალისწინებულ

საგნებში მიღებული ქულების საშუალო არიმეტიკულის გამოანგარიშები.

სტუდენტს წინა სემესტრში დაგროვილი უნდა ჰქონდეს არანაკლებ 30 კრედიტისა.

3. მაგისტრატურის პირველი სემესტრის სტუდენტების შეფასება ხდება

უნივერსიტეტის მიერ სამაგისტრო პროგრამაზე სწავლის გაგრძელების

მსურველვის დაწესებულ გამოცდაზე, სტუდენტის მიერ კონკრეტულ

სამაგისტრო პროგრამაზე შესაბამის სპეციალობაში მიღებული ქულების

(არანაკლებ 81 ქულისა) საფუძველზე.

4. საუნივერსიტეტო დაფინანსება არ გაიცემა:

ა) სტუდენტებზე რომლებსაც მოპოვებული აქვ სახელმწიფო სასწავლო

გრანტის/სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის სრული ოდენობა.

ნაწილობრივი ოდენობის შემხვევაში საუნივერსიტეტო დაფინანსება გაიცემა მის

პროპორციულად, სწავლის საფასურის სრულად შესავსებად.

ბ) ბაკალავრიატის პირველი სემესტრის სტუდენტებზე.

გ) დამატებიი სემესტრის სტუდენტებზე.

დ) სტუდენტებზე რომლებსაც სრულად არ აქვ დაფარული წინა სემესტრის

სწავლის საფასური.

5. საუნივერსიტეტო დაფინანსების აბსოლუტური სიდიდე ოეულ

ფაკულტეტზე ნაწილდება უნივერსიტეტის რექტორის ინდივიდუალური


ადმინისტრაციულსამარლებრივი აქტი, უნივერსიტეტის

პოლიტიკიდან გამომდინარე ფაკულტეტების წარდგინები რექტორის

მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტული საგანმანალებლო პროგრამული

მიმარულებების მიხედვი, ოეულ ფაკულტეტზე წინა სემესტრში

აქტიური სტატუსის მქონე სტუდენტების რაოდენობის

გავალისწინები.

6. კონკრეტული ფაკულტეტისავის განაწილებული საუნივერსიტეტო

დაფინანსებიდან ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტების

დასაფინანსებლად გამოყოფილი ანხის ოდენობას განსაზღვრავს

უნივერსიტეტის შესაბამისი ფაკულტეტი.

7. უნივერსიტეტში წინა სემესტრში გავლილი პროგრამი

გავალისწინებულ საგნებში მიღებული ქულების საშუალო

არიმეტიკულის გამოანგარიშების შედეგად ორი ან მეტი ყველაზე

დაბალი ქულის მქონე სტუდენტის მიერ იდენტური შედეგის არსებობის

შემხვევაში ანაბრად იყოფა სტუდენტების შესაბამის რაოდენობაზე.

8. ამ დანარს მე2 პუნქტი დადგენილი შეფასების შესაბამისად შერჩეულ

საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატა სიას უნივერსიტეტის

ფაკულტეტები კანდიდატა შესარჩევ კომისიას წარუდგენენ შესაბამისი

სემესტრის ადმინისტრაციული რეგისტრაციის დასრულებამდე

არაუგვიანეს ერი კვირისა.

9. კანდიდატა შესარჩევი კომისია განიხილავს ფაკულტეტების მიერ

წარმოდგენილ საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატ სტუდენტ

სიებს და უნივერსიტეტის რექტორს წარუდგენს საუნივერსიტეტო

დაფინანსების კანდიდატა ერიან სიას.

10. საუნივერსიტეტო დაფინანსებაზე მყოფ სტუდენტა ერიანი სია

მტკიცდება უნივერსიტეტის რექტორის ინდივიდუალური

ადმინისტრაციულსამარლებრივი აქტი.

More magazines by this user
Similar magazines