Untitled - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

odpowiedzialnybiznes.pl

Untitled - Forum Odpowiedzialnego Biznesu

X KONFERENCJA PRAKSEOLOGICZNO – ETYCZNA

PRAKSEOLOGICZNE I ETYCZNE ASPEKTY ODPOWIEDZIALNEGO POŻYCZANIA.

IDEA, PRAKTYKI, EDUKACJA.

PROPOZYCJE PROGRAMOWE DO AGENDY I HARMONOGRAM KONFERECJI

CZĘŚĆ I

ODPOWIEDZIALNE POŻYCZANIE – IDEE 9.30 – 11.00

1. Odpowiedzialne pożyczanie – praktyczna potrzeba, czy utopia. W poszukiwaniu teoretycznego, wspólnego mianownika dla

dwóch stron kontraktu kredytowego.

Profesor Anna Lewicka – Strzałecka, Etyk biznesu – wprowadzenia do obrad X Konferencji.

2. Odpowiedzialne pożyczanie a cele legislacyjne Komisji Europejskiej w obszarze prawa konsumenckiego (na podstawie analizy

nowych i procedowanych aktualnie przepisów w służbie przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia, w tym Dyrektywa o

umowach kredytowych związanych z nieruchomościami mieszkaniowymi, o pośrednictwie ubezpieczeniowym).

Przedstawiciel Komisji Etyki przy KPF – do potwierdzenia

3. Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego – wyłącznie nowe przepisy czy skuteczne narzędzie przeciwdziałające zjawisku

nieodpowiedzialności w pożyczaniu. Spełnienie obowiązków, wynikających z Rekomendacji T i S a zapobieganie powstawaniu

zjawiska nadmiernego zadłużenia.

Przedstawiciel Komisji Nadzoru Finansowego – do potwierdzenia.

4. Zasada odpowiedzialnego pożyczania – idea i jej praktyczne aspekty. Perspektywa konsumenta i organizacji konsumenckich

oraz oczekiwania wobec przemysłu finansowego - kredytodawców.

Przedstawiciel organizacji konsumenckiej – do potwierdzenia.

5. Zasada odpowiedzialnego pożyczania –

idea i jej praktyczne aspekty. Perspektywa przemysłu finansowego i oczekiwania wobec

konsumentów – kredytobiorców. Decyzja w zakresie polityki kredytowej banku: kredyty hipoteczne dla polskich gospodarstw

domowych jedynie w polskiej walucie – dlaczego?

Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich – Grażyna Rokicka

6. Ocena realizacji idei odpowiedzialnego pożyczania na rynku finansowym w Polsce z perspektywy wierzyciela wtórnego.

Dlaczego dłużnicy nie spłacają zobowiązania wobec wierzycieli pierwotnych?

Przedstawiciel sektora zarządzania wierzytelnościami – do potwierdzenia.

7. Zasada odpowiedzialnego pożyczania – idea i jej praktyczne aspekty. Perspektywa doradcy finansowego. Czy wynagrodzenie

prowizyjne może być barierą w doborze i dopasowaniu produktu do potrzeb i oczekiwań klienta?

Przedstawiciel sektora doradztwa finansowego – do potwierdzenia.

Dyskusja okrągłego stołu (10.30-11.00):: czy jest możliwa i potrzebna współpraca interesariuszy w realizacji zasady

odpowiedzialnego pożyczania. Czy twarde i miękkie prawo wystarczy do niedopuszczenia do nieodpowiedzialności w pożyczaniu,

czy może zastąpić w pełni podlegające erozji podstawowe instytucje społeczne.

MODERATOR: Profesor Anna Lewicka Strzałecka, CEBI, Akademia Koźmińskiego.

Uczestnicy dyskusji okrągłego stołu, to uprzedni prelegenci tej części programu Konferencji

Przerwa Kawowa 11.00 - 11.30

CZĘŚĆ II

ODPOWIEDZIALNE POŻYCZANIE – PRAKTYKA I DOBRE PRAKTYKI 11.30 – 13.00

1. Nadmierne zadłużenie – charakterystyka zjawiska, aspekt polski i międzynarodowy.

Prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, SGH – do potwierdzenia.

2. Profil nadmiernie zadłużonych – czy nadmiernie zadłużonymi są jedynie osoby, gospodarstwa domowe, posiadające względnie

niski poziom wykształcenia? (Co, jeśli w ogóle ma tu zastosowanie, ma do tego etyka zobowiązań po stronie konsumentów?)

Dr Piotr Białowolski, SGH – potwierdzone

3. Przyczyny popadania w nadmierne zadłużenie na podstawie wniosków z analizy skarg kredytobiorców na instytucje finansowe,

zarejestrowanych w rejestrach organizacji konsumenckich.

Przedstawiciel organizacji konsumenckiej – do potwierdzenia.


4. Świadomość finansowa Polaków a zjawisko nadmiernego zadłużenia wśród konsumentów - na podstawie analizy wyników

badań.

Przedstawiciel środowiska akademickiego

ademickiego – do potwierdzenia.

5. Zasady dobrych praktyk na rynku finansowym w Polsce w przeciwdziałaniu powstawania zjawisku nadmiernego zadłużeniu.

Przedstawiciel sektora pożyczkowego lub bankowego – do potwierdzenia.

6. Zasady dobrych praktyk windykacyjnych w rozwiązywaniu problemu nadmiernego zadłużenia i niewypłacalności w Polsce.

Jedną z barier w uczestniczeniu w rynku finansowym jest obawa przed reakcją wierzyciela w przypadku zmiany w sytuacji

dłużnika – firmy zarządzające wierzytelnościami działają w reakcji wierzyciela na zmianę sytuacji finansowej dłużnika. Czy

charakter ich działalności wzmacnia tę barierę czy niweluje ją.

Przedstawiciel sektora zarządzania wierzytelnościami lub bankowego – do potwierdzenia.

7. Rejestry kredytowe jako narzędzie w przeciwdziałaniu zjawisku nadmiernego zadłużenia

KRD S.A. – Monika Bekas

Dyskusja okrągłego stołu (12.30 – 13.00): W jakim zakresie brak etyki po stronie przemysłu lub konsumentów może być

źródłem nadmiernego zadłużenia? W jakim stopniu za nadmierne zadłużenie odpowiedzialne są zmieniające się, obiektywne

warunki rynkowe, zmiany w otoczeniu rynkowym jego uczestników (przemysłu finansowego i konsumentów)? Czy rejestry

kredytowe zastąpią etykę biznesu i etykę zobowiązań konsumenckich?

MODERATOR – Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Uczestnicy dyskusji okrągłego stołu, to uprzedni prelegenci tej części programu Konferencji.

Przerwa na lunch 13.00-14.00

CZĘŚĆ III

UROCZYSTE OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NA NALEPSZĄ PRACĘ Z ZAKRESU ETYKI BIZNESU VERBA VERITATIS 14.00 – 14.30

ODPOWIEDZIALNE POŻYCZANIE – EDUKACJA 14.30 – 16.00

1. Inicjatywy edukacyjne przemysłu finansowego w krajach rozwiniętych, nakierowane na rozwiązywanie problemu nadmiernego

zadłużenia.

Przedstawiciel środowiska akademickiego kiego – do potwierdzenia.

2. Założenia polityki konsumenckiej UOKiK – narzędzia do ochrony praw konsumentów i identyfikacji potrzeb edukacyjnych.

Przedstawiciel UOKiK – do potwierdzenia.

3. Dzień bez długu - projekt edukacyjny wspierający kompetencje etyczne konsumentów.

Przedstawiciel KRUK S.A.

4. Przewodnik po profesjonalnej windykacji i Poradnik – narzędzie do budowania zaufania i Potrzeby edukacyjne w zakresie

odpowiedzialnego pożyczania – perspektywa organizacji konsumenckich.

Przedstawiciel organizacji konsumenckiej – do potwierdzenia.

5. Przeciwdziałania zjawisku nadmiernego zadłużenia oraz rozwiązywania problemu niewypłacalności.

Przedstawiciel Komisji Etyki przy KPF

6. Proces szkoleń i standardy zawodowe w branży doradztwa finansowego a realizacja zasady odpowiedzialnego pożyczania. Jakie

wymogi winien spełniać proces szkoleniowy w skutecznej realizacji zasady odpowiedzialnego pożyczania

Przedstawiciel sektora doradztwa finansowego – do potwierdzenia.

7. Świadomy klient – dlaczego przemysł finansowy winien angażować się w poprawę poziomu edukacji konsumentów. Praktyczne

przykłady.

Przedstawiciele sektora kredytodawców – do potwierdzenia.

Dyskusja okrągłego stołu (15.15 – 16.00): Warunki skuteczności w realizacji i celów projektów edukacyjnych, współpraca

interesariuszy czy realizacja celów poszczególnych ich grup interesariuszy (organizacje konsumenckie, przemysł finansowy, urzędy

centralne) bez integrowania wysiłków w tym obszarze może być w pełni skuteczna?, polityka konsumencka realizowana przez

UOKiK a edukacja konsumentów i przedsiębiorców.

Uczestnicy dyskusji okrągłego stołu, to uprzedni prelegenci w tej części konferencji.

UWAGA. PROGRAM MOŻE ULEC ZMIANIE, ORGANIZATORZY ZAKŁADAJĄ MOŻLIWOŚĆ ROZSZERZENIA ZAKRESU

MERYTORYCZNEGO KONFERENCJI W ZWIĄZKU Z ZAPROSZENIEM WYSŁANYM DO ŚWIATA NAUKOWEGO POLSKICH UCZELNI –

DEBATA MOŻE ODBYWAĆ SIĘ RÓWNOLEGLE W DWÓCH SALACH W HOTELU BELWEDER.


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

Ostatni kryzys finansowy, którego jedną z przyczyn było lekkomyślne udzielanie i zaciąganie kredytów

hipotecznych w Stanach Zjednoczonych, wskazał na kluczową rolę zasady odpowiedzialnego pożyczania, zarówno

kredytodawców jak i kredytobiorców. Dziś, odpowiedzialne pożyczanie staje się przedmiotem formalnych

uregulowań, stanowionych na poziomie europejskim i poszczególnych krajów, szczegółowych badań,

prowadzonych na zlecenie Komisji Europejskiej, rozmaitych inicjatyw podejmowanych przez organizacje

pozarządowe. Działania te mają na celu ochronę konsumentów przed podejmowaniem nietrafnych - w dłuższej

perspektywie - i wprost błędnych decyzji, skutkujących wykluczeniem finansowym, nadmiernym zadłużaniem,

rosnącymi kosztami społecznymi i podwyższonym zaangażowaniem aniem Państwa w pomoc społeczną.

Z drugiej strony, zjawisko nadmiernej skłonności do konsumpcji znacznej części gospodarstw domowych w

wielu krajach europejskich, erozja norm etycznych regulujących wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych

stanowią dodatkowy czynnik ryzyka gospodarczego, z jakim ma do czynienia przemysł finansowy.

Zgodnie z przekonaniem zdecydowanej większości interesariuszy, najważniejszym narzędziem do zapobiegania

tym negatywnym zjawiskom powinna być edukacja finansowa i etyczna. Winna być ona prowadzona na różnych

etapach cyklu życia gospodarstw domowych, a także realizowana poprzez różne kanały dystrybucji wiedzy i

budowania kompetencji finansowych i etycznych. Do tego zaś niezbędna jest otwarta dyskusja o roli i zadaniach

poszczególnych uczestników rynku. Istnieje zatem potrzeba zarówno refleksji nad aktualnym stanem, kondycją

etyczną uczestników rynku, wymiany informacji na temat dotychczasowych doświadczeń jak i sformułowania

rekomendacji przyszłych działań.

GŁÓWNE WĄTKI DYSKUSJI

1. Na czym polega odpowiedzialne pożyczanie? Jakie są jego etyczne i prakseologiczne uwarunkowania?

Jaka jest rola instytucji finansowych w upowszechnianiu standardów odpowiedzialnego pożyczania?

2. Czy twarde prawo jest w stanie w pełni zabezpieczyć uczestników rynku przed ryzykiem

nieodpowiedzialnego pożyczania i zaciągania zobowiązań?

3. Co wynika z badań nad stanem wiedzy i świadomości finansowej Polaków? Jak można ocenić

skuteczność dotychczasowych inicjatyw edukacyjnych?

Jak skłaniać ludzi do pozyskiwania

kompetencji finansowych i budować świadomość społeczną w zakresie dostępnych zasobów

informacyjnych i edukacyjnych?

4. Jakimi dobrymi praktykami w zakresie wdrażania standardów odpowiedzialnego pożyczania i

doradztwa finansowego mogą pochwalić się instytucje finansowe?

UCZESTNICY KONFERENCJI

Organizatorzy spodziewają się udziału w Konferencji Prakseologiczno Etycznej liderów opinii rynku finansowego w

Polsce w obszarze etyki biznesu i ochrony praw jego uczestników. Uczestnikami Konferencji Etycznej będzie kilka

grup interesariuszy rynku finansowego. Zaproszenia do aktywnego udziału, w tym w charakterze prelegentów,

zostaną przekazane do przedstawicieli świata nauki, do Urzędów Centralnych takich jak: UOKiK, KNF, Ministerstwa

Finansów, a także do NBP, Rady Krajowej Rzeczników Praw Konsumentów, Federacji Konsumentów,

Stowarzyszenia Konsumentów Polskich, Biur Porad Obywatelskich. Spośród praktyków, którzy zostaną zaproszeni

do udziału, będą przedstawiciele następujących sektorów usług finansowych: bankowość, pośrednictwo i

doradztwo finansowe, pożyczkowy, zarządzania wierzytelnościami, zarządzania informacją gospodarczą. Intencją

Organizatorów jest zapewnienie interdyscyplinarności dyskusji, a dzięki temu dostarczenie interesującej i

pożytecznej wiedzy każdemu z uczestników.

KONTAKT W SPRAWIE UDZIAŁU W KONFERENCJI PRAKSEOLOGICZNO ETYCZNEJ

Sandra Smętek

Manager Projektów

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Ul. Długie Pobrzeże 30; 80-888 Gdańsk

(58) 302 92 05, e-mail: ssmetek@kpf.pl

More magazines by this user
Similar magazines