SCO 'prezentacija bez slika

fms.tivat.me

SCO 'prezentacija bez slika

WCO

World Customs Organization

SCO

-Svjetska Carinska Organizacija-


- Svjetska Carinska Organizacija (SCO) je

meñunarodna organizacja koja razvija

opšteprihva

teprihvaćena ena pravila vezana za carinske

procedure i članovima pomaže e u komuniciranju i

saradnji vezano za carinska pitanja.

- Osnovana - 1952.godine kao Vijeće e za carinsku

saradnju.

- Sadašnji naziv - SCO - usvojen 1994.godine.

- Sjedište

- Brisel, Belgija.

- 169 članova.

- Generalni sekretar od 1999.godine

g-din Michael Danet.


ORGANIZACIJA SCO :

DIREKTORAT ZA

ADMINISTRACIJU I

PERSONAL

GENERALNI SEKRETAR

POMOĆNIK

GENERALNOG

SEKRETARA

ŠEF KABINETA

ADMINISTRATIVNI

IZVRŠNI OFICIR

DIREKTORAT ZA

GLAVNA PITANJA

DIREKTORAT ZA TARIFU

I TRGOVINSKE ODNOSE

DIREKTORAT ZA

IZGRADNJU

KAPACITETA

DIREKTORAT ZA

OLAKSICE I

USAGLASAVANJE

KOMITET ZA

NOMENKLATURU

KOMITET ZA

VRIJEDNOST

KOMITET ZA

PORIJEKLO

KOMITET ZA

USAGLAŠAVANJE/

SNAGA

KOMITET ZA

OLAKŠICE/

PROCEDURE


PRAĆENJE RADA SCO :

- Preko zvaničnog nog sajta SCO - www.wcoomd.org

- Pristup sajtu ostvaruje se preko posebnih šifara.

- Sektor 01 Uprave carina prati rad 3 komiteta

za porijeklo, carinsku vrijednost i tarifu.

- Uprava dobija pismena obavještenja o radu SCO.

- Članice SCO aktivno učestvuju u

u radu SCO

prisustvuju na sastancima SCO ( konferencije, rad

komiteta, zasijedanja).


KOMITET ZA PORIJEKLO SCO

- Organizuje sastanke i raspravlja o suštinskim

pitanjima vezanim za porijeklo robe.

- Podnosi izvještaje STO komitetu za porijeklo

robe.

- Izdaje publikacije.

-Organizuje obuke, forume i diskusije i dr.


SEKTOR 01 UPRAVE CARINA PRATI

RAD KOMITETA ZA PORIJEKLA SCO

--Rad tehničkog komiteta za porijeklo

-- Izvještaje STO komitetu za porijeklo

-- Objašnjenja i rezultate rada

-- Publikacije


KOMITET ZA CARINSKU

VRIJEDNOST SCO

-Organizuje sastanke i raspravlja o suštinskim

pitanjima vezanim za vrijednost robe.

- Sarañuje sa STO komitetom za vrijednost.

-- Organizuje radionice, simpozijume i dr.


SEKTOR 01 UPRAVE CARINA PRATI

RAD KOMITETA ZA

CARINSKU VRIJEDNOST SCO

- Rad tehničkog komiteta za carinsku vrijednost

- Aktuelne dogañaje

- Procedure

- Publikacije


KOMITET ZA TARIFU SCO

-Organizuje sastanke na višem nivou vezano za

HS sistem.

- Raspravlja i ustanovljava pravila vezana za HS.

- Organizuje prezentacije.

- Izdaje publikacije i dr.


SEKTOR 01 UPRAVE CARINA PRATI

RAD KOMITETA ZA TARIFU SCO

- Propisi

- Procedure

-Prezentacije


HARMONIZOVANI OPIS ROBE I SISTEM

KODIRANJA

- HS -

- SCO - ustanovila meñunarodne standarde za

klasifikaciju robe – “Harminizovani opis robe i

sistem kodiranja” – iskorišćenu za klasifikaciju

robe za svrhu tarife.

- HS sistem - predstavlja nomenklaturu sa 6

cifara.

- Više e od 160 zemalja koriste ovaj HS.

- Pojedine zemlje koriste HS sa 10 cifara ili 8

cifara.


HS SISTEM SADRŽI:

1) Carinsku tarifu;

2) Kolekciju statistike meñunarodne trgovine;

3) Pravila o porijeklu;

4) Kolekciju meñunarodnih poreza;


HS SISTEM SADRŽI:

5) Meñunarodne sporazume ;

6) Transportnu tarifu i statistiku ;

7) Monitoring kontrolisane robe ( otpaci,

narkotici, hemijsko oružje ) ;

8) Oblasti carinske kontrole i procedura,

uključuju

ujući i rizik od oporezivanja,

informacionu tehnologiju i podobnost.


Revidirana Kjoto konvencija

Meñunarodna konvencija o

pojednostavljivanju i harmonizaciji

carinskih procedura

-Kjoto konvencija – stupila na snagu 1973.godine,

revidirana i ažurirana1999.godine a

(Anex “K”).

- Revidirana Kjoto konvencija – stupila na snagu u

februaru, 2006.godine.

- Pristup i implementacija revidiranoj Kjoto

konvenciji obezbjeñuje platformu za dalje

promovisanje carinske modernizacije širom svijeta,

i pomaže e u usvajanju najbolje prakse koja rezultira

boljim kontrolama i efikasnom prekograničnom

nom

kretanju roba i lica.


Pristupanje Revidiranoj Kjoto konvenciji

- Za pristupanje Revidiranoj Kjoto konvenciji u

vezi sa carinskim postupcima, potrebno je

ispuniti četiri uslova :

1) primjena analize rizika,

2) elektronsko poslovanje i elektronska

razmjena podataka /podnosenje

dokumentacije elektronskim putem/

3) pojednostavljeni postupci i

4) zeleni i crveni kanal u putničkom prometu.


SVRHA PRISTUPANJA

- Obezbijeñenje boljih pregovaračkih pozicija u

procesu pristupanja Svjetskoj trgovinskoj i

Svjetskoj carinskoj organizaciji.

- Uprava carina je Ministarstvu finansija uputila

inicijativu za pokretanje procedure za pristupanje

Protokolu o izmjenama i dopunama Kjoto

konvencije.


Okvirni standardi za bezbijednost i

olakšice u globalnoj trgovini

- Usvojen u junu 2005. godine,

- Sadrži i 17 standarda koji promovišu u :

1) bezbjednost,

2) trgovinske olakšice,

3) anti-korupciju i

4) prikupljanje prihoda.

- Carinske službe treba dosledno i kvalitetno

da primenjuju Okvirne standarde za

bezbjednost i olakšice u meñunarodnoj

trgovini, kao jedan od preduslova za dalje

integracije u Evropsku uniju.


CAPACITY BUILDING

- Direktorat za izgradnju kapaciteta-

- U kontekstu Carina Capacity Building obično se

doživljava kao razvijanje i sticanje vještina,

sposobnosti , načina i izvora koji su potrebni da

dokažu u kapacitet administracije koji bi trebao da

ostvaruje svoje funkcije i dostiže željene ciljeve.

- Aktivnosti Capaciti Buildinga treba da budu

fokusirane na razvijanje Carine u cilju

ispunjavanja ključnih principa sadržanaih anaih u

Revidiranoj Kjoto konvenciji.


Principi Direktorata za izgradnju

kapaciteta

1) Integritet

2) Transparentnost

3) Pouzdanosit

4) Predvidivosti

5) Olaksicame i kontrole

6) Servis za klijente

7) Usaglašavanje avanje sa ormama-standardizacija

8) Pojednostavljivanju

9) Informisanost i komunikaciona tehnologija

10) Saradnja i ortaštvo

tvo

11) Stalno S

unapreñivanje

12) Stalna saradnja


PROGRAMI DIREKTORATA ZA

IZGRADNJU KAPACITETA

1) Kolumbijski program

2) Training program

3) Integrity program

4) Picard program

5) UNDOC – WCO program- Kontrola kontejnera


GLAVNI CILJ DIREKTORATA ZA

IZGRADNJU KAPACITETA

• Uključivanje političkog nivoa kako bi se unaprijedila

uloga carine kao ključnog elementa Vlade i podržala

reforma projekta koji razvija odgovarajući i nacionalni

i regionalni carinski koordinacioni mehanizam sa

sposobnošću u da:

- prikuplja prihode,

- sprovodi bezbijednost i socijalnu zaštitu,

- olakšava ava trgovinu i

- prikuplja tačne ekonomske podatke na nivo koji

odražava ava politiku Vlade i njenu sposobnost da

sprovodi odgovarajući i razvoj.


OSTALI CILJEVI :

- Da ohrabri i podrži i generalne direktore u

modernizaciji njihovih carinskih administracija kako

bi odgovorili izazovima XXI vijeka.

- Promocija carinskog servisa sa visokim nivoom

integriteta.

- Koordinacija i minimiziranje dvostrukog napora

za razvoj – Sekretarijata i Članica

- Kreativno rasporeñivanje donacija u cilju podrške

strategije Direktorata za unaprjedjenje kapaciteta.


WORLD CUSTOMS CENTRE OF LEARNING

- Centar za učenje u

SCO

- Centar za učenje u

– kao dio SCO - organizuje kurseve,

seminare, treninge i redionice.

- Uz pomoć eksperata i trenera pomaže e učesnicima u

u

rješavanju tehničkih i operativnih problema.

- Pomaže e u implementiranju novih strategija koje treba

da odgovore novim izazovima nastalim u

medjunarodnom carinskom okruženju.


Vrste kurseva koje Centar za učenje u

SCO

organizuje su:

1) ON-site training – sprovodi se obuka u vezi pitanja

koja se odnose na carinu.

2) E-learning E

kursevi – nude nove mogućnosti za širi

auditorijum i predstavljaju početne korake “edukacije na

udaljenosti”.

3) Prilagoñena obuka – namijenjena za potrebe

pojedinih organizacija ili kompanija.


Vrste obuke koje SCO nudi:

1) Regionalna trening obuka ,

2) Obuke regionalne kancelarije Direktorata za

izgradnju kapaciteta ,

3) Nacionalni trening ,

4) Felowship program ,

5) Scholarship program ,

6) Blended obuka ,

7) Obuka za privatni sektor.


Konvencije SCO koje RCG primjenjuje:

- Konvencija kojom je ustanovljena carinska

saradnja Vijeća

(1952)

- Konvencija o harmonizovanom opisu robe I

sistemu kodiranja

(1988)

- Konvencija o nomenklaturiza klasifikaciju robe u

carinsku tarifu i Protokol Amendmana

(1959)

- Carinska Konvencija

o privremenom uvozu

paketa

(1962)


•Carinska

Konvencija o privremenom uvozu

profesionalne opreme

(1962)

•Carinska

Konvencija o privremenom uvozu

naučne ne opreme

(1969)

•Carinska

Konvencija

o privremenom uvozu

nastavne opreme

(1971)

•Meñunarodna

Konvencija

o pojednostavljenju i

harmonizaciji carinski procedura (Kjoto

Konvencija)

(1974)

•WCO

sporazum o vrijednosti


Konvencije SCO koje RCG ne primjenjuje:

- Najrobi Konvencija - Medjunarodna Konvencija o

medjusobnoj saradnji za prevenciju, istragu i saradnju

carinskih prekršaja (1980);

- Johanesburska Konvencija - Medjunarodna

Konvencija o medjusobnoj saradnji u carinskim

pitanjima (2003);

- Istanbulska Konvencija – Konvencija o privremenom

uvozu (1993);

- Carinska Konvencija o kontejnerima (1972)

- Konvencija o vrijednosti robe za carinske svrhe

(2006)

- Revidirana Kjoto Konvencija (1999)


Aktuelna dešavanja u Svjetskoj carinskoj

organizaciji

- Harmonizovani sistem Svjetske Carinske Organizacije

- HS 2007 koja će e započeti sa implementacijom

1. januara 2007. godine.

- Konferencija o sprečavanju piraterije i krijumčarenja


Senegal, Dakar, 08. novembar 2006. godine

- Konferencija o sprečavanju piraterije – Budimpešta,

15. novembar 2006.godine

- IATA samit – olakšice vezane za putnike –

Budimpeša, 14-15. 15. novembar 2006. godine

More magazines by this user
Similar magazines