Views
4 years ago

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Akademia Wychowania ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Akademia Wychowania ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Akademia Wychowania

Dz.U./S S64 30/03/2013 106731-2013-PL Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106731-2013:TEXT:PL:HTML PL-Wrocław: Usługi sprzątania 2013/S 064-106731 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa 2004/18/WE Sekcja I: Instytucja zamawiająca I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu al. Ignacego Jana Paderewskiego 35 Osoba do kontaktów: Beata Gawron 51-612 Wrocław POLSKA Tel.: +48 713473554 E-mail: przetarg@awf.wroc.pl Faks: +48 713473448 Adresy internetowe: Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.awf.wroc.pl I.2) I.3) I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej Podmiot prawa publicznego Główny przedmiot lub przedmioty działalności Edukacja Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie Sekcja II: Przedmiot zamówienia II.1) Opis II.1.1) II.1.2) II.1.3) II.1.4) Nazwa nadana zamówieniu Sprzątanie obiektów dydaktyczno-sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług Usługi Kategoria usług: nr 14: Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Obiekty AWF we Wrocławiu Kod NUTS PL514 Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Krótki opis zamówienia lub zakupu Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. Sprzątanie obiektów dydaktyczno-sportowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Sprzątanie objęte przedmiotem zamówienia dotyczy 6 obiektów dydaktycznosportowych wraz z utrzymaniem terenów zewnętrznych utwardzonych (chodniki, parkingi) i terenów zielonych 30/03/2013 S64 http://ted.europa.eu/TED Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 1/6

istota_zarzadzania - Akademia Wychowania Fizycznego we ...
full text - Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienia Publiczne ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Centrum Szkolenia Policji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - KUL - Biuletyn Informacji ...
ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wojewódzki Szpital ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Urząd dzielnicy Targówek
Ogłoszenie o zamówieniu - Akademia Wychowania Fizycznego we ...
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Gmina Iłowa
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Centrum Szkolenia Policji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Centrum Szkolenia Policji
Ogłoszenie o zamówieniu - Akademia Wychowania Fizycznego we ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Centrum Szkolenia Policji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Centrum Szkolenia Policji
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Centrum Szkolenia Policji
Ogłoszenie o zamówieniu - Akademia Wychowania Fizycznego we ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Powiatowy Zarząd Dróg w ...
Ogłoszenie o zamówieniu - Przewozy Regionalne
dziennik_gimnazjum - Akademia Wychowania Fizycznego we ...
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienia Publiczne - Centrum ...
dydaktyka wychowania fizycznego - Akademia Wychowania ...
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienia Publiczne - Centrum ...
og³oszenie o udzieleniu - Zamówienia publiczne CSP - Centrum ...
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Wrocław, dn ...
Lista_Deklaracji_I_st 1 - Akademia Wychowania Fizycznego we ...
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Zamówienia Publiczne ...
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienia Publiczne - Centrum ...